ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6"

Átírás

1 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület alapszabályát. Az alapítók által elfogadott alapszabály a következő: Éltető Értékeinkért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Név: Éltető Értékeinkért Egyesület Székhely: 2030 Érd, Csúcs u Telephelyei: 2673 Csitár, Kossuth L. u Kisszékely, Szabadság u Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/ Az Egyesület alapításának időpontja: március Jogállása: egyesület mely a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy Az Egyesület működési területe: kiterjed az ország egész területére, lehetőségekhez képest kapcsolatot teremt külföldi partnerekkel is Az Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt Az Egyesület Magyarország Alaptörvénye szellemében működik Az Egyesület felügyelő szerve: bíróság Az egyesület emblémája: az egyesület nevének kezdőbetűiből rovásírással kialakított jelkép Az egyesület kiadásait tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. 1. oldal

2 1.12. Az Egyesület Alapító Okiratában meghatározott célok szellemiségétől eltérni nem lehet Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye 1. Név: EGYÜD KÁROLY Lakóhelye: 2030 Érd, Vincellér u Név: SZABÓNÉ VASS LENKE Lakóhelye: 2030 Érd, Csúcs u Név: SZABÓ LAJOS Lakóhelye: 2030 Érd, Csúcs u Név: VENCZEL ILONA Lakóhelye: 2030 Érd, Szigetvári u Név: PAPP JÓZSEF Lakóhelye: 2030 Érd, Nyírfa u Név: CSÖRGŐ ANDRÁSNÉ Lakóhelye: 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 96/b 7. Név: GÁL PÉTER Lakóhelye: 2030 Érd, János u Név: IRSÁN LÁSZLÓNÉ PETROVICS RITA Lakóhelye: 2030 Érd, Favágó u Név: SZENDEFI VERONIKA Lakóhelye: 2030 Érd, Földmunkás u Név: LENKY KATALIN Lakóhelye:2049 Diósd, Mandula u. 55/a 11. Név: SZENDEFINÉ SZÁLKAI JUDIT Lakóhely: 2030 Érd, Földmunkás u oldal

3 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület a magyar hagyományok megismerését, a megszerzett ismeretek bemutatását, továbbadását, megélését kívánja minél szélesebb körben terjeszteni, elősegítve ezzel a mindennapi élet minőségének javulását. Mindezek érdekében rövidtávú célul tűzi ki: 2.1. Magyar kézműves termékek vásárainak rendezése, kiemelten a Magyarok Érdi Vására megszervezése, lebonyolítása. A vásárokhoz kapcsolódó kulturális esemény keretében; nemzeti és helyi tánc- zene- és dalkultúra megjelenítésének szervezése. Népi felnőtt- és gyermek játékok szervezése, felügyelete. A régi idők vásári hangulatát megidéző és az évkörhöz kapcsolódó népszokások széles körű felkutatása, felelevenítése A magyar kézművesek, helyi kistermelők, magyar kézműves-élelmiszer előállítók felkutatása és szervezése a vásárokon való megjelenésre Csatlakozás az önkormányzatok vagy más civilszervezetek által szervezett kulturális eseményekhez A még fellelhető hagyományokban a felhalmozódott tapasztalatokban az emberi értékek megkeresése és alkotó megújítása Olyan módszerek felkutatása, kidolgozása, ismertetése, melyek segítik a közösségi élet és a társadalmi öntevékenység kibontakoztatását, megerősítését, a teljes értékű emberi élet megvalósítását Szerves hagyományaink újbóli működtetésére mesterség bemutatók, népi játszóház tartása, melyek fontos szerepet játszanak felismerésében, elterjesztésében. a nemzeti önbecsülés, az élhetőbb környezet lehetőségének 2.7. Felkérésre szabadtéri népi gyermekjátékok készítése, rendezvényeken való bemutatása a látogatók bevonásával Prevenciós tevékenység a gyermekek és felnőttek testi-, lelki egészségének védelme, fejlesztése a teljes emberre kiterjedően (test,- lélek,- szellem). Hosszú távú célul tűzi ki: 2.9. Az Egyesület tagjai közti minél szorosabb együttműködés biztosítása érdekében olyan alkotó műhely létrehozása, ahol lehetőséget teremt alkotó-tagjai számára, hogy inspiratív környezetben végezhessenek alkotó tevékenységet. 3. oldal

4 2.10. Bemutató központok (Csitár, Kisszékely, Tanyasi Lovasudvar Sóskút telephelyein) kialakítása, fejlesztése, működtetése Telephelyeinken a hagyományos falusi élet, vegyszermentes termelés, házi termékfeldolgozás népszerűsítése, bemutatása Telephelyeinken alkotó tábor, prevenciós tábor, falusi tanoda szervezése, lebonyolítása Helyi önkormányzatokkal jó együttműködés kialakítása, a közösségi összefogás erősítése Hagyományőrző ünnepek széleskörű megszervezése, elterjesztése más civil és határon túli szervezetekkel együttműködve. III. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében: 3.1. Kezdeményezéseivel, javaslataival, pályázati lehetőségek kihasználásával elősegíti a kitűzött célok megvalósítását Összegyűjti és feldolgozza a célok megvalósításához szükséges információkat Az Egyesület feladataival összefüggésben nemcsak a helyi szervezetekkel, intézményekkel törekszik jó kapcsolat kialakítására, hanem a térség településeivel is, továbbá nemzetközi kapcsolatokat is építhet ki, illetve tarthat fent Biztosítja a tagok közti információ cserét Az Egyesület meghatározott céljainak végrehajtásához bármely magán személytől vagy szervezettől elfogadhat anyagi vagy egyéb támogatást Céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytat, felkutatja a működéshez szükséges bevételi forrásokat 3.7. Az Egyesület rendezvényeiről, működéséről közvetlenül és a médián keresztül rendszeresen tájékoztatja lakóhelye és telephelyei közösségét. IV.AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az egyesületi tagság alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően pedig a belépési kérelemnek közgyűlés általi elfogadásával keletkezik Az Egyesület tagja lehet életkortól és állampolgárságtól függetlenül bárki, aki kész az Egyesület céljainak megvalósításában közreműködni Az Egyesület alapító-, rendes-, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. 4. oldal

5 4.3. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés 2/3-os többséggel választja meg. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető, nem választ, az Egyesület vezető tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar- vagy külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván vagy nem tud részt venni. A pártoló tag nem választ, az Egyesület vezető tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt A tagsági jogviszony megszűnik: - a tag kilépésével, - a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, - a tag kizárásával, - a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. - a tag bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti tagsági jogviszonyát ha az erre irányuló írásbeli nyilatkozatát az egyesület képviselőjéhez eljuttatja. - amennyiben az egyesület alapszabályában foglalt feltételeknek a tag nem felel meg, úgy a közgyűlés harminc napos határidővel írásban felmondhatja az adott tag tagsági jogviszonyát. - bármelyik egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezése alapján kizárási eljárást az Egyesület közgyűlése folytat le azzal az egyesületi taggal szemben, aki jogszabályt, alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít az alapszabályban rögzített tisztességes eljárást biztosító szabályok mellett. - a tag kizárását kimondó határozat megindokolva, a kizárás alapjául szolgáló tények és bizonyítékok alapján írásban kerül rögzítésre és az érintett taggal közlésre kerül. - az érintett tagnak joga van jogorvoslati lehetőségre. - a kizárást kimondó határozat ellen fellebbezéssel lehet élni - a fellebbezés elbírálására jogosult egyesületi szerv az alapszabályban rögzített eljárási rend szerint köteles lefolytatni a fellebbezési eljárást. - az elnökség írásbeli felszólításának a kizárás következményére történő figyelmeztetést tartalmaznia kell. - tagdíjfizetést elmulasztó taggal szemben kizárás csak abban az esetben alkalmazható, ha a tag önhibájából mulasztotta el a tagdíjbefizetést. V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Egyesület tagjai nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását! 5.1. Az Egyesület alapító és rendes tagjainak jogai: - Az Egyesület alapító tagjainak joga az Egyesület Alapító Okiratának módosítása. - Az Egyesület minden tagja részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az Egyesület felépítésének kialakításában, a szervezet tevékenységében és rendezvényein. 5. oldal

6 - Az Egyesület minden tagja választhat és választható az Egyesület tisztségeire. - Az Egyesület tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. - A szavazati jogát minden tag személyesen vagy írásban adott meghatalmazással gyakorolhatja. - Az Egyesület tagjai egy ember-egy szavazat joggal rendelkeznek. - Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható, de tisztségviselő csak az Egyesület tagja lehet. - Igényelheti az Egyesület közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeihez. Kedvezményesen részt vehet a szervezett képzéseken, továbbképzéseken és rendezvényeken. - Teljes joggal képviselheti az Egyesületben önmaga és az általa képviseltek érdekeit. - Javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet az Egyesület alapszabályt sértő határozata ellen. - Az Egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe veheti. - Rendszeres tájékoztatást kap és kérhet az elnök által végzett munkáról. - Az Egyesület különböző kapcsolataiból származó előnyökből részesül. - Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az egyesületi szervezik által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. - A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy arról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. - Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett Az Egyesület alapító- és rendes tagjának kötelezettségei: - Az alapszabályban foglaltak betartása. - Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében - Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 6. oldal

7 - Az Egyesület határozatainak végrehajtása. - Az Egyesület tagjai egyetemes felelősséget vállalnak az Egyesület tevékenységéért. - Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: - Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. - Javaslatokat, észrevételeket tehet, felvilágosítást kérhet az Egyesület működésével kapcsolatban. - Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei: - Az alapszabály betartása. - A szervezet célkitűzéseinek erkölcsi vagy anyagi támogatása, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, továbbá köteles az Egyesület rendezvényeinek, programjainak a szabályait magára nézve kötelezőnek tekinteni, és betartani. - Köteles a hozzájárulást minden év január 31-ig befizetni. -A hozzájárulás mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. VI. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 6.1. Az Egyesület szervei és tisztségviselői. A) Közgyűlés B) Elnökség (ügyvezető szerv) C) Elnök D) Alelnök E) Elnökségi Tagok F) Titkár 6.2. Az elnök az egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat működtethet. VII. KÖZGYŰLÉS 7.1. Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a közgyűlés, amely az alapító és rendes tagok összessége A közgyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer. A közgyűlés helyét, idejét, napirendjét legalább nyolc nappal előtte írásban, vagy valamilyen médián keresztül (internet, ) közölni kell a tagsággal. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 7. oldal

8 kialakíthassák. Ha a közgyűlés nem szabályszerűen lett összehívva, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A közgyűlés nem nyilvános, azon kizárólag a tagok, az ügyvezetés, az összehívásra jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy közgyűlési határozat alapján tanácskozási joggal rendelkezők vehetnek részt. A tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívótól indoklás mellett a napirend kiegészítését kérhetik a meghívó kézhezvételétől vagy a közzétételtől számított 8 napon belül A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat: a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít. b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni. c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani. d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja. e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben A közgyűlés nyílt szavazással, amennyiben jelen szerződés vagy törvény nagyobb szavazati arányt nem kíván meg, egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Az elnök megválasztása nyílt szavazással történik, azonban bármely tag kérésére titkos szavazás elrendelése kötelező. A tagok kérésére titkos szavazásra is lehetőség van. A titkos szavazást az alábbiak szerint kell lefolytatni: A taggyűlés levezető elnöke felhívja a közgyűlést a tisztségviselők személyére vonatkozó javaslattételre. A jelölőlistára azok a személyek kerülhetnek fel, akiket az egyesület bármely tagja (rendes és pártoló tagja) erre javasol. Első menetben az egyesület elnökét kell megválasztani. Amennyiben a jelöltek közül az első fordulóban a szükséges kétharmados többséget senki sem kapja meg, a második fordulóban csak az a két jelölt marad a jelölőlistán, akik a legtöbb szavazatot kapták, ha többen kaptak egyenlő számú szavazatot, valamennyien részt vesznek a következő fordulóban. A második fordulóban már egyszerű szavazattöbbséggel megválasztásra kerül az elnök személye. Az elnök megválasztása után a többi tisztségviselőt választja meg a közgyűlés. Az eljárási 8. oldal

9 szabályok ugyanazok, amelyek az egyesület elnökének megválasztására vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy minden más tisztségviselő egyszerű többséggel megválasztottnak tekintendő A közgyűlésről és elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek névsorát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint az elnök által felkért két jelenlévő tag hitelesíti. A közgyűlési és elnökségi döntéseket az érdekeltek részére írásban közli, és az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása, melyet egyszerű többséggel hagy jóvá. - Az éves költségvetés meghatározása. - Az Egyesület, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása 2/3-os többséggel. - Az Egyesület elnökének, és alelnökének, elnökségi tagjainak, titkárának megválasztása és visszahívása. - A pártoló tagok anyagi hozzájárulásának, legkisebb mértékének meghatározása. - Tiszteletbeli tag megválasztása. - Az Egyesület megszűnése, egyesülése vagy szétválása esetén dönt az egyesületi vagyon sorsáról. - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés - a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; - a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és - a végelszámoló kijelölése Az Egyesület céljának módosításához és a megszűnésről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4 es szótöbbséggel hozott határozata szükséges Az ügyvezető szerv köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, és az így összehívott közgyűlés az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 9. oldal

10 érdekében szükséges intézkedést megtenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni az alábbi esetekben: a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. d) rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a bíróság elrendeli. VIII. Az ELNÖKSÉG Az Egyesület képviseletét a közgyűlés által választott elnökség látja el. - Az elnökség az elnökből, alelnökből és titkárból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. - Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. - Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza Az ügyvezetés feladatai: - az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; - a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; - az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; - az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; - az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; - a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; - az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; - részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; - a tagság nyilvántartása; - az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 10. oldal

11 - az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; - az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és - az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés Az ügyvezető szerv a döntéseit a jelen lévőkkel szóban, a távollévőkkel postán vagy elektronikus levélben tudatja. 8.3.Az ügyvezető szerv a döntéseit az Egyesület székhelyén hozza nyilvánosságra Az ügyvezető szervet szükség szerint az Elnök hívja össze, de kötelezően legalább félévente egyszer Az ügyvezető szerv ülésének napirendjét az Elnök az érintettekkel írásban közli, az ülés előtt legalább 15 nappal Az ügyvezető szerv ülése az Egyesületi tagok részére nyilvános. Az ügyvezető szerv üléseiről jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni a hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. A jegyzőkönyvet két jelenlévő elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséért, a hozott döntések érintettekkel való közléséért az Elnök felelős Az ügyvezető szerv határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van Az ügyvezető szerv határozatait nyílt szavazással hozza A közgyűlés az elnökség tagjait 3 évre választja Az ügyvezető szerv ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani Az ügyvezető szerv tagjai visszahívásának lehetséges okai: - időközben más, az Egyesületben elfoglalt pozíciójával összeférhetetlen tevékenységet folytat - tevékenységével sérti az Egyesület jó hírnevét - tevékenységével szándékosan akadályozza az Egyesület Elnökségét vagy az Egyesület bármely tagját az Egyesület célkitűzésében meghatározott tevékenység folytatásában - törekvései ellentétesek az Egyesület céljaival 11. oldal

12 - vele szemben bármiféle büntetőeljárás van folyamatban A közgyűlés összehívása Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha - az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; - az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy - az egyesület céljainak elérése veszélybe került. - rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a bíróság elrendeli. - Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. IX. AZ ELNÖK Az elnök gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Egyesület elnöke: Szendefiné Szálkai Judit Lakóhely: 2030 Érd, Földmunkás u Az elnök feladata: - Az Egyesületet önállóan képviseli. - Az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása. - Helyi, regionális vagy országos, hasonló céllal működő egyesületekkel, alapítványokkal, szövetségekkel való együttműködés koordinálása viszonossági alapon. - A tagok közötti koordináció és információ áramlás módszerének kialakítása és megvalósítása. - Az Egyesület éves programjának, üléstervének kidolgozása. - Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. - Az Elnök határoz a rendkívüli ülés időpontjáról és napirendjéről. - A gazdálkodásról és a szervezet tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése a közgyűlésre. - Harmadik személyekkel való szerződések megkötése. 12. oldal

13 - Utalványozási jogot gyakorol. - A közgyűlések előkészítése, a közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása. - Minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az Elnök hatáskörébe utal Az Elnök a közgyűlések közötti időszakban dönt az egyesület mindazon ügyeiben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés határkörébe Munkájába további tagokat, vagy külső szakértőket is bevonhat Az elnök megbízatása három évre szól Az elnök döntéseit az érintettekkel írásban közli Az Elnök évente egy alkalommal köteles beszámolni a munkájáról a közgyűlésnek. 9.7 Az Egyesület működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást az elnök látja el és ő rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett is. - A tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja - A kiadások számláit ellenőrzi - A megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez X. AZ ALELNÖK Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, önállóan is jogosult: - az elnöki teendők ellátására - az Egyesület képviseletére - az Egyesület bankszámlájával való rendelkezésre Az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges XI. A TITKÁR (vagy külön választott pénztáros) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI: Az Egyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 13. oldal

14 11.3. A titkár köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. XII. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA Az Egyesületet az elnök képviseli. Az Egyesület pénzforgalmi számlája felett az Elnök rendelkezik név szerinti aláírással, akadályoztatása esetén pedig az elnökhelyettes, szintén név szerinti aláírással Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az elnök engedélyével bárki betekinthet Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és az éves beszámolóját az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat Működésének anyagi forrásai: - tagsági díj - jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai. - az Egyesületi célok elérésének érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját bevétel. - pályázatokból származó bevétel. - esetleges szolgáltatások ellenértéke Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek A szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért az elnök tartozik felelősséggel Amennyiben az Egyesület már elnyerte a közhasznú jogállást és éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot, valamint a taglétszáma meghaladja a 100 főt vagy a tagok több mint fele nem természetes személy, akkor a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. 14. oldal

15 XIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: - az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy - az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. - a tagok kimondják a megszűnését - az arra jogosult szerv megszünteti Rendelkezés a fennmaradó vagyonról - Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. - Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. - A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén - Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 14.1.Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 15. oldal

16 14.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyûlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy az Egyesület előnyomott, nyomtatott vagy írott neve alá a saját nevüket aláírják és ezzel az Egyesületet jogosítsák és kötelezzék: - Az elnök. - Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az alelnök vagy az elnök által megbízott egyesületi tag járhat el Minden egyéb, az alapszabályban nem szereplő kérdésre a évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezései irányadóak Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. MELLÉKLET Az egyesületi tagdíj mértéke a július 23-i alakuló közgyűlés határozata szerint: Alapító és rendes tag tagdíja: havi 1000 Ft - azaz egyezer Ft. ( Ft/év) Pártoló tagdíj minimuma: Ft/év Érd, július 23. Szendefiné Szálkai Judit ELNÖK 16. oldal

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a regionális szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése és a korszerű származás és minőségvédelem

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben Az Elnökség a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben