KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: november 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27."

Átírás

1 KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: november 27. 1

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló évi II. törvény alapján létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet A sportegyesület neve: Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre Rövidítése: Kinizsi TTK vagy KTTK 2. A sportegyesület székhelye: Budapest 1151 Kert köz A sportegyesület alapításának éve: A sportegyesület emblémája: három fős családot ábrázoló vonalas rajz, körülvéve a sportegyesület nevével és rövidítésével. (lásd 1. sz. melléklet) 5. A sportegyesület színe: zöld kék 6. A sportegyesület címre és zászlója: pajzs alakú, melyet a bal fölső sarokból, lefele átlósan egy nemzeti színű sáv szel ketté. A sáv jobbra eső része zöld, benne a sportegyesület emblémája, alatta az alapítás éve, melynek színe sárga. A sáv balra eső része kék, benne a sáv vonalát követő KTTK felirat, melynek színe sárga. A címer és a zászló kiegészülhet a szakosztály nevével és emblémájával. (lásd 2.sz. melléklet) 7. A sportegyesület bélyegzője: a sportegyesület emblémáját ábrázoló zöld színű lenyomat. I. A SPORTEGYESÜLET FELÜGYELETE A sportegyesület felett az illetékes ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet. 2. A sportegyesület által végzett egyes tevékenységek felett, a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv, a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályok alkalmazásával gyakorol felügyeletet. 2

3 II. A SPORTEGYESÜLET ELVEI, CÉLJA, FELADATAI 4.. A sportegyesület elvi álláspontja A sportegyesület, a tagok szuveneritása, önrendelkezése és önálló képviselete, a többségi vélemény érvényesítése, a kisebbségi jogok és érdekek sérelme nélkül, a demokratikus működés, az anyagi önállóság, politikai függetlenség alapján fejti ki tevékenységét. A sportegyesület pártoktól, politikai és vallási ideológiáktól, egyházaktól független, azokat nem támogatja, országgyűlési képviselőket nem állít és nem támogat. 5.. A sportegyesület célja 1. Rákospalotán, Újpalotán és Pestújhelyen működő azon klubok, mozgalmak összefogása, melyek technikai és tömegsporttal, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas tevékenységgel foglalkoznak. 2. A szabadidősport széleskörű népszerűsítése, a periférikus és népi jellegű sportágak felkarolása, terjesztése. 3. A diák és utánpótláskorú fiatalok nevelése, a felnőtt sportolók képzése, eredményes versenyeztetése. 4. Kapcsolattartás mindazon társadalmi, állami és gazdálkodó szervekkel melyek elősegítik az egyesület működését, fejlődését, illetve nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. 6.. A sportegyesület feladatai 1. A sportegyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása. 2. A sportegyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról. 3. Más szervek által rendezett eseményeken való részvétel. 4. A sportegyesületben folyó sport és szabadidős tevékenység, utánpótlás nevelés eredményes megvalósítása és fejlesztése. 3

4 5. Olyan periférikus sportágak és szabadidős programok felkutatása és felkarolása, amelyek bővíthetik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, szélesíthetik a nemzetközi sport palettáját. 6. Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a sportegyesület hagyományainak ápolása. 7. A sport és a közösség nevelő hatásának erejével az ifjúság fizikai és szellemi állóképességének fejlesztése. 8. A tervszerű működéshez, a szakmai fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. III. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 7.. A sportegyesület tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli elnöke 1. A sportegyesület rendes tagja lehet minden olyan magánszemély, aki belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja. 2. A sportegyesület pártoló tagja lehet, minden olyan magán, vagy jogi személy, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja, de a sportegyesületi munkában tevőlegesen nem vesz részt. 3. A sportegyesület tiszteletbeli elnöke az lehet, aki a sportegyesület érdekében kimagasló tevékenységet végzett és a sportegyesület célkitűzéseit folyamatosan, elsősorban erkölcsileg támogatja. Tiszteletbeli elnöki cím viselésére csak olyan személy jogosult, aki a sportegyesület elnöke, elnökségi tagja vagy szakosztályvezetője volt. 8.. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 1. A sportegyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 2. A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel illetve kizárással szűnik meg. 3. A tagfelvétel kérdésében a sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezen jogkörét az elnökre, vagy általános helyettesére illetve az érintett sportág szakosztályvezetőjére átruházhatja. 4

5 4. A felvételt megtagadó határozat ellen a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely fellebbezést a soron következő rendes közgyűlés köteles tárgyalni. 5. A sportegyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet, a rendes tagokat fényképes tagsági könyvvel a pártoló tagokat pártoló tagsági igazolvánnyal látja el. 6. A sportegyesületből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagság alatt keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 7. Az elnökség ilyen értelmű határozata alapján, törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag elhalálozott vagy akkor, ha a tagsági díjának megfizetését 4 hónapnál hosszabb ideig, felszólítás ellenére, elmulasztja. A tagdíjat minden tárgy hónap 15. napjáig kell befizetni a szakosztályt vezető személynél. 8. A sportegyesületből történő kizárás kérdésben az elnökség által felállított a fegyelmi tárgyától független fegyelmi bizottság dönt. A kizárási határozat ellen, első fokon a sportegyesület elnökéhez, másod fokon a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő elnökségi ülés, illetve a soron következő közgyűlés köteles tárgyalni. A tagot értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, számára védekezési lehetőségről tájékoztatást kell nyújtani. A tag a tudomásul szerzéstől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 9. A tiszteletbeli elnök cím adományozására és visszavonására az elnökség javaslatára a közgyűlés jogosult. 1. A sportegyesület rendes tagjának jogai: 9.. A rendes tagok jogai és kötelezettségei a. személyesen részt vehet a sportegyesület közgyűlésén a sportegyesület vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok hozatalában, b. részt vehet a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein, c. választható a sportegyesület szerveibe (kiskorú tag azonban csak korának megfelelő tisztségre választható, a sportegyesület képviseletére csak nagykorú tag választható), d. észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a sportegyesületet érintő bármilyen kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, e. a sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutás napjától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, f. a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint, feladatot vállalhat az egyesületi bizottságokban, 5

6 g. használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét, h. részesülhet a sportegyesület által biztosított kedvezményekben. 2. A sportegyesület rendes tagjának kötelezettségei: a. a sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek által hozott határozatoknak a betartása, b. a sportegyesület, illetve vezető szervek által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c. sportemberhez a sportegyesület hírnevéhez méltó magatartás, mind sportegyesületi, mind kívüli tevékenység során, d. részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken. e. a tagdíj határidőre történő megfizetése, f. a sportegyesület vagyonának megóvása, g. a sportegyesület és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása, h. a sportegyesület által biztosított felszerelések viselése versenyeken, sajtónyilatkozatok során és egyéb olyan megjelenéskor, amikor az egyesületet képviseli, i. a sportegyesület érdekeinek képviselése, védelme. 1. A sportegyesület pártoló tagjának jogai: 10.. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei a. a javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, b. az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, c. az elnökség által megállapított feltételek mellett, részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet a sportegyesület rendezvényein. 2. A sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a. a sportegyesület alapszabályának, és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak betartása, 6

7 b. a vállalt hozzájárulás teljesítése, c. a sportegyesület vagyonának megóvása, d. sportszerű magatartás a rendezvények látogatásakor, az adott terület rendjének betartása és betartatása, e. a sportegyesület és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása, f. a sportegyesület érdekeinek képviselete, védelme A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei 1. A sportegyesület tiszteletbeli elnökének jogai: a. az elnök meghívása alapján, tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén és elnökségi ülésein, b. javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, c. az elnökség felkérésére részt vehet a sportegyesület protokolláris feladatainak ellátásában, d. részt vehet a sportegyesület rendezvényein, eseményeken és versenyeken, e. használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét, 2. A sportegyesület tiszteletbeli elnökének kötelezettségei: a. a sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak betartása, b. sportemberhez a sportegyesület hírnevéhez méltó magatartás, mind sportegyesületen belüli, mind kívüli tevékenység során, c. sportegyesület vagyonának megóvása, d. a sportegyesület, illetve a vezető szervek által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, e. a sportegyesület és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolás, f. a sportegyesület érdekeinek képviselete, védelme. IV. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 7

8 12.. A sportegyesület vezető szervei és szervei 1. Vezető szervei: a. a közgyűlés b. az elnökség c. az ellenőrző bizottság 2. Szervei: a. a szakosztályok b. a szakbizottságok (szükség esetén az elnökség felkérésére) V. A SPORTEGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE A sportegyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés 2. A sportegyesület rendes közgyűlését évenként kell összehívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, továbbá a tervezett napirendi pontokról a tagokat írásban kell értesítenie. A részvételre jogosult egyéb személyeket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak tájékoztatni kell. 3. A közgyűlésen szavazati jogát mindegyik rendes tag csak személyesen gyakorolhatja. 4. A közgyűlésen minden szavazatra jogosult, egy szavazattal rendelkezik A közgyűlés határozatképessége 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés az eredeti meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor egy óra múlva a közgyűlés az eredeti napirend megtartásával a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, amennyiben erről a közgyűlés meghívójában a tagokat előre értesítették

9 A közgyűlés napirendje 1. A közgyűlés napirendjét a sportegyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2. A közgyűlésen évente egyszer, legkésőbb minden év május 31-ig az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell: a. a sportegyesület tevékenységéről szakmai és pénzügyi beszámolót, (közhasznúsági jelentést) b. a sportegyesület évi költségvetését. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 16.. A közgyűlés hatásköre a. a sportegyesület megalakulásának, más szervezettel való egyesülésének valamint feloszlásának kimondása, b. a sportegyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, c. a sportegyesület vezető szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása, felmentése és visszahívása. A tisztségviselő akkor hívható vissza, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el. A visszahívás ellen a tisztségviselő 30 napon belül a közgyűlési határozat megsemmisítése iránt keresetet terjeszthet elő az illetékes bíróságnál. d. nemzetközi szervezetbe történő belépés elhatározása, e. a sportegyesület éves költségvetésének elfogadása, f. a sportegyesület tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása, g. az alaptagdíj mértékének meghatározása, h. a tagfelvétel elutasítása elleni fellebbezés elbírálása, i. a tiszteletbeli elnök megválasztása, j. mindazon kérdések, melyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal A közgyűlés határozathozatala 1. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 9

10 2. a 16. a)-d) pontjai esetében a határozat meghozatalához a szavazásra jogosultak 2/3-os többségi szavazata szükséges. 3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 18. (1) bekezdésében meghatározott tisztségviselők megválasztásakor, illetve ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat illetve határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezető és két, a közgyűlés által megválasztott személy hitelesíti A tisztségviselők megválasztása 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: a. az elnök b. az elnökségi tagok c. az ellenőrző bizottság vezetője d. az ellenőrző bizottság tagjai 2. Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja. 3. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás, a közgyűlés többségi határozata alapján, nyílt szavazással is történhet. 4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok 2/3-át megszerezte. Ha több jelölt esetén, az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak aki az egyszerű többség megszerzésén túlmenően a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. VI. A SPORTEGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a. az elnökség többségének döntése alapján, b. ha a tagság 1/3-a ok és cél megjelölésével kívánja 10

11 c. ha a bíróság elrendeli d. ha az egyesület elnöki tisztsége megüresedik 2. A rendkívüli közgyűlést, az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül össze kell hívni. 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak. VII. A SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 20.. Az elnökség hatásköre 1. A sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesületet érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket melyek az alapszabály szerint közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg a sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt. 2. Az elnökség hatásköre és feladata: a. a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, b. a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelet, c. a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése, d. a sportegyesület gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása, e. a sportegyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala, f. a sportegyesület adminisztratív feladatainak ellátása, g. a sportegyesület éves programjának kidolgozása és jóváhagyása, h. az évi költségvetés és beszámoló elkészítése, i. a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, j. a tagfelvételi kérelmek elbírálása (melyet a 8. (3) pont alapján átruházhat), k. az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása, l. döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. 11

12 3. Az elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli ( Ft-ot meg nem haladó), a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. 4. Az elnökség egyedi határozattal más szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is saját hatáskörébe vonhat. 5. Az elnökség a tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 1. Az elnökség létszáma 5 fő 21.. Az elnökség tagjai 2. Az elnökségnek csak az lehet tagja, aki tagja a sportegyesületnek és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, valamint legalább korlátozottan cselekvőképes. 3. Az elnökség tagjai: a. az elnök b. az elnökségi tagok (4 fő) 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a. az elnökségi üléseken és az elnökségi határozatok meghozatalában való részvétel, b. észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben, c. felvilágosítás kérése a sportegyesülettel, illetőleg a sportegyesület szerveinek működésével és a gazdálkodással összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d. javaslat tétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, e. az elnökség tagjai jogosultak betekinteni a sportegyesület működési okmányaiba, f. képviselni a sportegyesület érdekeit főrumokon, a nyilvánosság előtt és egyéb helyeken, g. elősegíteni az egyesület zavartalan működését. 5. Az elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. 6. Az elnökségi tagság megszűnik: a. a mandátum lejártával b. lemondással c. visszahívással 12

13 d. elhalálozással 22.. Az elnökség működése 1. Az elnökség legalább negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok 1/3-a ok és cél megjelölésével kéri. 2. Az elnökségi ülés nem nyilvános Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az esetleg szükséges előterjesztések megküldésével legalább 10 nappal korábban írásban kell az elnökség tagjait és a meghívottakat értesíteni. Az elnökségi ülésre szóló meghívó elektronikus formában is megküldhető. 2. Az elnökség az elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elmulasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 2. Az elnökségi üléseken szavazási kötelezettség áll fenn. 3. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot az elnökségi tagok egyharmadának indítványára. 4. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a napirendi pontokat, a megjelentek felsorolását aláírást -, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetve a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól az érintett szerveket, személyeket írásban kell tájékoztatni A sportegyesület elnöke 1. A sportegyesület legfőbb tisztségviselője a sportegyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és felügyeli a sportegyesület tevékenységét. 2. Az elnök feladata és hatásköre: 13

14 a. az elnökségi ülések összehívása, vezetése b. irányítja az egyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, c. a sportegyesület képviselete, d. az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának a felügyelete, e. a sportegyesület munkájának a figyelemmel kísérése, f. a különböző munkacsoportok, tisztségviselők és megbízottak munkájának összehangolása, g. a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület munkájáról, h. gyakorolja az ide vonatkozó jogszabályok alapján a munkáltatói jogkört, i. utalványozás egy erre megválasztott elnökségi taggal együtt, j. döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség illetőleg a sportegyesület egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe, k. mindazon feladatok ellátás, amelyeket jogszabály, az alapszabály a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal, a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás. 3. Az elnök akadályoztatása esetén jogkörét az elnök által megbízott egyik elnökségi tag gyakorolja. 4. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezés, egy, az elnökség által megválasztott elnökségi taggal együttesen. 1. Tagjait a közgyűlés közvetlenül választja. 2. Tagjai: a. elnök b. 2 fő tag 3. Feladata: 26.. Az Ellenőrző Bizottság a. az egyesület törvény és alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának, a rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi, technikai eszközök takarékos, szabályszerinti felhasználásának ellenőrzése, 14

15 b. a szakosztályok alapszabály szerinti működésének ellenőrzése, c. évente kétszer, szükség esetén több alkalommal ülésezik, Az EB elnöke hívja össze az ülést megelőző, legalább 8 nappal. A meghívás elektronikus formában is történhet. d. Az EB határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. 4. Beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik. 5. Az EB tagság megszűnik: - visszahívással - lemondással - a mandátum lejártával - elhalálozással 27.. A szakosztályok 1. A szakosztályok a sportegyesület legkisebb szervezett egységei: a. kézilabda szakosztály b. darts szakosztály c. floorball szakosztály d. bowling szakosztály e. petanque szakosztály f. lövész szakosztály g. szabadidősport és népi játékok szakosztály h. kempo szakosztály 2. Működésüket az elnökség által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 3. Új szakosztály felvételéről az elnökség dönt VIII. A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE 15

16 A sportegyesület jogi személy, melyet az elnöke önállóan képvisel. E jogkörét akadályoztatása esetén, az általa megbízott elnökségi tag gyakorolja. Meghatározott ügyekben a képviseleti jogkörét az elnök az elnökség más tagjára is átruházhatja. IX. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA A sportegyesület éves költségvetés alapján dolgozik. 2. A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze: a. tagsági díjak (pártolói hozzájárulások) b. alapítványok és közérdekű célú kötelezettség vállalások, c. rendezvények, sportrendezvények bevételei, d. pályázatokon elnyert összegek e. kiegészítő tevékenységként végzett gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek (tevékenységi kör a 3. számú mellékletben) f. egyéb bevételek. 3. A sportegyesület vagyona: a. készpénz b. bankbetét (folyószámlán lévő összeg) c. készpénzre szóló követelés d. értékpapír e. ingatlan és ingó vagyon. 4. A sportegyesület, vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A sportegyesület tartozásaiért a tagok, - befizetett kötelezettségeken, tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. 5. A sportegyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében másodlagos tevékenységként, gazdálkodási-vállalkozási folytathat, magán illetve jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet, de vállalkozási árbevétele nem haladhatja meg az összes bevétel 60 %-át. 16

17 6. A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási és az abból származó eredmények megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályok alapján végzi. 7. A sportegyesület a Ptk-nak, az alkalmazott által okozott kárért való felelőségi szabályai szerint felel, minden kárért, amelyet a vele szerződési jogviszonyban álló sportolói, illetve sportszakemberei, szerződésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatosan egy harmadik személynek okoztak. 8. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi módját, beszámolóit, a közgyűlés és Elnökségi ülések határozatait honlapján hozza nyilvánosságra. A honlap címe: 1. A sportegyesület megszűnik ha: a. feloszlását közgyűlés kimondja, X. A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 29.. b. más egyesülettel vagy társadalmis szervezettel egyesül, c. ha a tagok száma 0 főre csökken d. ha a megszűnése megállapítást nyer e. ha a Bíróság feloszlatja, illetve fizetésképtelensége miatt a nyilvántartásból törli 2. A sportegyesület megszűnése esetén, vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, vagy ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg és a vagyonáról nem született rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után a Nemzeti Együttműködési Alaphoz kerül és azt sport célokra kell fordítani. XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30.. Ezen alapszabályt a sportegyesület 2001.szeptember 19-i közgyűlése elfogadta Az Alapszabály módosítását a november 27 -i rendkívüli közgyűlés elfogadta. Elnök... 17

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (egységes szerkezetben az 1-6. számú módosításokkal) D E B R E C E N 2009. december 16. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK------------------------------------------------------------------

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a regionális szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése és a korszerű származás és minőségvédelem

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Iktatószám: 4/ /2015.

Iktatószám: 4/ /2015. Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, valamint a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben