MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya"

Átírás

1 MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1

2 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott tartalommal I. Általános rendelkezések 1. * A szervezet neve: Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet A szervezet rövidített elnevezése: Magyar MMA Prémium Liga Szervezet * 2. A szervezet székhelye: 1215 Budapest, Árpád utca 6/B. V/47. Levelezési címe:1212 Budapest, Tiborc utca A szervezet honlapja: 4. A szervezet elérhetősége: 5. A Szervezet célja, tevékenysége: A Szervezet célja: A Szervezet elsődleges céljának tekinti Kevert Harcművészet (MMA) sportág keretein belül a tagjainak egymás közötti érdekegyeztetését, érdekképviseletét és érdekvédelmét. Az érdekvédelem magában foglalja különösen a Kevert Harcművészeti sporttevékenységet érintő egyéb szabályzatok véleményezését, javaslattételt, valamint a Magyar és Nemzetközi Szövetségekkel illetve tagjaival való egyeztető tárgyalások kezdeményezését és folytatását az MMA sportág tevékenységében. A Szervezet tevékenységével segíteni kívánja a tagok munkáját, valamint szakmailag és erkölcsileg hozzájárul a magyar MMA sport fejlődésének elősegítéséhez, a sportág népszerűsítéséhez. Ennek keretében a Szervezet magas szintű versenyeket és tornákat is szervez. A Szervezet által megrendezett sporteseményeken a Szervezet tagjain illetve azok versenyzőin kívül más személyek is részt vehetnek, illetve részesülhetnek a Szervezet szolgáltatásaiból. A Szervezet kiemelkedő gondot fordít a kül- és belföldi partnerkapcsolatok kiépítésére, ápolására is. A Szervezet fenti céljának megvalósítása érdekében: A Szervezet hatékonyan képviseli és érvényesíti tagjainak érdekeit az MMA sportot érintő valamennyi kérdésben. A Szervezet - lehetőségei szerint - köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az MMA sport minél kedvezőbb jogi és gazdasági környezetben működhessen. A Szervezet, mint a magyar MMA sport meghatározó és véleményformáló szereplője, együttműködik az MMA sportban érdekelt szervezetekkel és magánszemélyekkel, különös tekintettel az amatőr és profi sportolókra. A Szervezet kötelezettsége továbbá, hogy megtervezze, megszervezze és végrehajtsa a jelen Alapszabály által kijelölt feladatokat, ennek érdekében megteremtse a kulturált és célszerű működéshez szükséges feltételeket. 2

3 A Szervezet tevékenységéhez támogatókat, szponzorokat szervez, pályázatokat nyújt be, ápolja és bővíti nemzetközi kapcsolatait. A Szervezet versenyrendszert állít fel és azon belül regionális és országos valamint nemzetközi, mint egyéni, mint csapat, prémiumversenyeket szervez. A versenyek lehetnek nyílt illetve meghívásos rendszerűek. 6. A Szervezet jogi formai működése; Demokratikus Társadalmi Sportszervezetként működik. 7. A Szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. 8. A Szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. II. A Szervezet Demokratikus működése! 1. A Szervezeti tagsági viszony formái: A. Rendes tagság B. Tiszteletbeli tagság A. Rendes tagság 1. A Szervezet tagja lehet bármely természetes és jogi személy, aki egyetért a Szervezet céljaival, elfogadja annak alapszabályát és vállalja a tagdíj megfizetését. 2. A tagsági viszony a) a megalakuláskor az Alapszabály elfogadásával, b) a későbbiek során a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. A belépési nyilatkozat elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik. 3. A tagsági viszony megszűnik: a) a Szervezet megszűnésével, b) a természetes személy tag halálával, c) jogi személy tag esetén a szervezet megszűnésével, d) a tag kilépésével, e) törléssel, f) kizárással. A tagsági viszony az a) és c) pont esetében a (cég)bírósági nyilvántartásból való törlés napján, a b.) pont esetén az esemény bekövetkezésének napján, a d) pont esetén a kilépésnek a Szervezet Elnökének történő írásos bejelentésének napján, az e) és f) pont esetében a törlésről, illetve kizárásról szóló határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 4. Azt a tagot, akinek tagdíj hátraléka van és azt - ismételt írásos felszólítás ellenére - 15 napon belül nem rendezi, törölni kell a Szervezet tagjai közül. A felszólítás minden esetben tartalmazza a 3

4 jogkövetkezményekről törlés a Szervezet tagjai közül történő tájékoztatást, továbbá a tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A törlésről szóló határozat meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A törlésről szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján), meg kell küldeni az érintett tagnak. Az Elnökség törlésről szóló határozata ellen az érintett, az írásos határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez fordulhat. Az ez irányú fellebbezést az Elnökhöz kell benyújtani. A fellebbezés elbírálásáról a Szervezet közgyűlése határoz. A fellebbezés elbírálásáról (a fellebbezés elutasításáról és a tag törléséről, vagy a tag törlését kimondó Elnökségi határozat hatályon kívül helyezéséről) szóló közgyűlési határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján), meg kell küldeni az érintett tagnak. Az érintett tag a közgyűlési határozattal szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal élhet. * 5. A Szervezet alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tag a Szervezetből kizárható. Kizárási okok lehetnek különösen: - a Szervezetet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, - ha a tag nem tesz eleget kötelezettségeinek, - a Szervezet céljaival ellentétes, a Szervezeti tagsághoz méltatlan magatartás. 6. A kizárási eljárást az elnökség, vagy legalább három tag kezdeményezheti. Ennek alapján, 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tagot igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg kell hívni. A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik. A közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érintett tag számára pedig lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előterjessze. 7. A kizárásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján), meg kell küldeni az érintett tagnak. A határozatban a tagot tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az érintett tag a kizárást kimondó határozattal szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal élhet. * 8. A természetes személy tagok jogaikat személyesen, a jogi személy tagok pedig meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolják. 9. A tagok jogai: a) a közgyűlésen való részvétel és ott a szavazati jog gyakorlása, b) a Szervezet szolgáltatásainak igénybevétele, c) javaslattétel a működés minden területén, d) választhat és választható a Szervezet szerveibe, e) a Szervezet működéséről bármikor tájékoztatást kérni, f) képviselet kérése, igénybevétele. 10. A tagok kötelezettségei: a) az alapszabály betartása, 4

5 b) az alapszabálynak megfelelő magatartás tanúsítása, c) a tagdíj megfizetése. A tagdíj megfizetése a tárgyhónap 15. napjáig esedékes. B. Tiszteletbeli tagság 1. A Szervezet tiszteletbeli tagja lehet az belföldi, vagy külföldi természetes személy, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja annak alapszabályát, ezen tisztségre felkérést kap és ezen felkérést elfogadja. 2. A tiszteletbeli tag felkérésére a Szervezet bármely tagja tehet javaslatot az Elnökségnek. Az Elnökség a felkérésre javaslatot készít, amit a közgyűlés elé terjeszt. A tiszteletbeli tagságra való felkérésről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagsági viszony a felkért személy erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatával jön létre. 3. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik: a) a Szervezet megszűnésével, b) a tiszteletbeli tag halálával, c) a tiszteletbeli tagságról való lemondással, d) a tiszteletbeli tagság megvonásával. A tiszteletbeli tagsági viszony az a) pont esetében a bírósági nyilvántartásból való törlés napján, a b) pont esetén az esemény bekövetkezésének napján, a c) pont esetén a lemondásnak a Szervezet Elnökének történő írásos bejelentésének napján, a d) pont esetében a felkérés visszavonásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napján szűnik meg. 4. A Szervezet alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tiszteletbeli tagtól a tiszteletbeli tagság megvonható. Ilyen ok lehet különösen: - a Szervezetet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, - a Szervezet céljaival ellentétes, a Szervezet szelleméhez méltatlan magatartás. 5. A tiszteletbeli tagság megvonását az elnökség, vagy bármely tag kezdeményezheti. ennek alapján, 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A tiszteletbeli tagság megvonásáról a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagság megvonásáról az érintettet igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kel értesíteni. A tiszteletbeli tagságot megvonó közgyűlési határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 6. A tiszteletbeli tag jogai: a) a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, b) a Szervezet szolgáltatásainak igénybevétele, c) javaslattétel a működés minden területén, d) erre vonatkozó felkérés esetén részvétel a Szervezet szerveinek működésében. 5

6 7. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: a) az alapszabály tiszteletben tartása, b) a Szervezet erkölcsi támogatása, c) A Szervezettel kapcsolatos megnyilvánulásaiban a célkitűzések támogatása. III. A Szervezet Demokratikus felépítése! 1. A közgyűlés 1.1. A közgyűlés a Szervezet legfőbb szerve. A közgyűlést a tagok összessége alkotja A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, illetve azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása ezt szükségessé teszi. A közgyűlést az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell a közgyűlés, a megismételt közgyűlés helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendet. A meghívót olyan időben kell megküldeni a tagoknak, hogy a kézhezvétel és a közgyűlés időpontja között legalább 5 napi időköz legyen. A közgyűlési meghívót az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell a tagoknak megküldeni/kézbesíteni. A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 5 nappal a Szervezet honlapján is közzé kell tenni A közgyűlés nyilvános. Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve adatvédelmi okból kerülhet sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele (50 % + 1 tag) jelen van. Határozatképtelenség esetén a Szervezet - az eredetileg meghirdetett közgyűlés időpontját követő 1 órával, azonos helyen és napirenddel - megismételt közgyűlést tart, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az elnök a tagokat a közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlésre is meghívja. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjai tekintetében akkor határozatképes, ha az eredeti közgyűlési meghívó tartalmazta a távolmaradás jogkövetkezményére (a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes) való egyértelmű figyelmeztetést, továbbá a megismételt közgyűlés helyét és időpontját. A Szervezet közgyűléséről jegyzőkönyv készül A közgyűlés a határozatait - főszabályként - nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megválasztása, visszahívása, valamint a tag kizárása, illetve tiszteletbeli tagság megvonása tárgyában titkos szavazást kell tartani A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - határozathozatal egyszerű szótöbbséggel: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) a tisztségviselők (elnök, alelnök, elnökség tagjai) megválasztása és visszahívása, c) tag kizárása, d) törlésről szóló Elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása, e) tiszteletbeli tag felkérése, tiszteletbeli tagság megvonása, f) megtárgyalja a Szervezet éves pénzügyi tervét és az előző évi pénzügyi terv alapján az éves beszámoló jóváhagyása a közgyűlés általános határozathozatala szerint, 6

7 g) saját ügyrendjének, munkamódszerének meghatározása, h.) döntés minden kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - határozathozatal minősített, kétharmados többséggel: a) a Szervezet feloszlásának kimondása, b) más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, c) a tagdíj összegének megállapítása A közgyűlés által meghozott határozatokat - az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően - be kell vezetni az Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve tartalmazza: a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, b) a határozat szó szerinti szövegét, c) a határozathozatal időpontját, d) a határozat hatályba lépésének időpontját, e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, tartózkodott) A Szervezet biztosítja, hogy a Szervezet működéssel kapcsolatos irataiba bárki betekinthessen. Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekinteni kívánt iratkör megjelölésével. A Szervezet a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően, a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 8 napon belül a Szervezet székhelyén biztosítja. Az iratokba való betekintés jogánál az adatvédelmet és a személyiségi jogokat figyelembe kell venni A Szervezetet a közgyűlés és az elnökség határozatait, a szolgáltatások igénybevételi módjának adatait, a működés adatait, a beszámolókat a Szervezet internetes honlapján teszi közzé. 2. Az elnökség 2.1. A Szervezet tevékenységét 7 (hét) fős elnökség irányítja. Az Elnökség a Szervezet ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség elnökét, alelnökét és tagjait a közgyűlés határozott időre, öt éves időtartamra választja meg. Az elnökség elnöke, alelnöke és tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni Az elnökség szűkség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökségi ülés nyilvános. Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve adatvédelmi okból kerülhet sor. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendet A meghívót olyan időben kell kiküldeni, hogy az ülés ideje és a kézhezvétel között legalább 5 napi időköz legyen. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. Az elnökségi ülésre szóló meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal az Szervezet honlapján is közzé kell tenni Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 7

8 2.4. Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) a tagsági viszony körében: - döntés a tagsági viszony keletkezéséről, - döntés a tag törléséről, b) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, c) az éves beszámoló elkészítése 2.5. Az elnökség feladata különösen: a) az éves munkaprogram elfogadása, b) az éves költségvetés elfogadása 2.6. Az Elnökség által meghozott határozatokat - az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően - be kell vezetni az Elnökségi Határozatok Könyvébe, mely tartalmazza: a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, b) a határozat szó szerinti szövegét, c) a határozathozatal időpontját, d) a határozat hatályba lépésének időpontját, e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, tartózkodott). 3. Az elnök 3.1. Az elnök látja el az Egyesület elnökségének vezetését Az elnök feladatai különösen: a) gondoskodik az elnökség üléseinek összehívásáról, b) vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit, c) felelős a Szervezet törvényes és alapszabály szerint működéséért, d) az elnökség nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szervezet munkavállalói felett, e) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, illetve más szerv hatáskörébe. 4. Az alelnök 4.1. Az alelnök az elnök általános helyettese Az alelnök - az elnök akadályoztatása esetén - az elnökkel azonos jogkörrel és hatáskörrel képviseli a Szervezetet. Az alelnöknek meg kell győződnie az elnök akadályoztatásáról és erről érdemben nyilatkoznia kell az elnökség felé, oly módon, hogy indítványozza a rendkívüli elnökségi ülést, melyen az elnökség tagjainak beleegyező határozata alapján képviselheti a Szervezetet. 8

9 4.3. Az alelnököt az Elnökség külön feladatok ellátásával is megbízhatja. A megbízatás tárgyáról és az ellátandó feladat terjedelméről az Elnökség határozatot hoz. 5. A tisztségviselők visszahívása 5.1. Amennyiben az Elnökség elnöke, alelnöke, vagy tagja a Szervezet alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, tisztségéből visszahívható. Visszahívási okok lehetnek különösen: - a Szervezetet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, - ha az elnökség elnöke, alelnöke, vagy tagja nem tesz eleget kötelezettségeinek, - ha az elnökség elnöke, alelnöke, vagy tagja a Szervezet céljaival ellentétes, vezető tisztségviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít A visszahívási eljárást legalább három tag kezdeményezheti. Ennek alapján, 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett elnökségi tagot (elnököt, alelnököt) igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik. A közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érintett elnökségi tag (elnök, alelnök) számára pedig lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előterjessze A visszahívásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett elnökségi tagnak (elnöknek, alelnöknek). A határozatban az érintettet tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az érintett a visszahívást kimondó határozattal szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken jogorvoslattal élhet. * 6. Jogorvoslat 6.1. A Szervezet közgyűlésének, illetve elnökségének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken megtámadhatja (jogorvoslattal élhet). * 7. A határozatok közlése az érintettekkel 7.1. A Szervezet közgyűlésének, illetve elnökségének határozatát az érintettel, illetve érintettekkel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban is közölni kell, az esetleges jogorvoslatra utaló tájékoztatással együtt [Alapszabály 6.1. pont]. Az írásos közlést az érintettnek az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell megküldeni. IV. Összeférhetetlenségi szabályok! 1. A Szervezet elnöke, alelnöke, az elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.. 9

10 2. Az elnökség elnöke, alelnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685 b) pontjában meghatározott hozzátartozói, vagy élettársai. 3. A közgyűlés, illetve az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezeti cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. V. Képviselet, aláírási jog! 1. A Szervezet képviseletét a Szervezet elnöke látja el, aki önálló aláírási joggal rendelkezik. Az elnök az Elnökség tagjainak egyes konkrét ügyek ellátására meghatalmazást adhat. 2. A Szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot a Szervezet elnöke önállóan gyakorolja. VI. A Szervezet gazdálkodása! 1. A Szervezet önálló jogi személy, mely vagyonával önállóan gazdálkodik. 2. A Szervezet bevételei különösen: a) tagdíj, b) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól a szervezeti célra, vagy működési költségek fedezésére kapott támogatások, adományok, c) a Szervezet cél szerint tevékenységéből származó bevételek, d) pályázat útján elnyert támogatások, e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 3. A Szervezet költségei, különösen: a) a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), b) egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 4. * A Szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítható. A Szervezet sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak 10

11 kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül. * 5. A Szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6. A Szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez cél szerinti tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére nem használhatja fel. VII. A Szervezet megszűnése! 1. A Szervezet megszűnik: a) feloszlással, b) más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, c) feloszlatással, d) megszűnésének megállapításával. 2. A Szervezet bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. A Szervezetnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. VIII. Vegyes és záró rendelkezések! 1. A Szervezet Demokratikus működésére az alapszabályban foglalt rendelkezéseken kívül az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. * 2. A Szervezet éves bevétele várhatóan - nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért elkülönült ellenőrző szerv létrehozása nem kötelező. 3. A Szervezet befektetési tevékenységet nem kíván folytatni, ezért Befektetési Szabályzat készítése nem szükséges. 4. A Szervezet Demokratikus Társadalmi sportszervezetként működik, ezért rá a sporttörvény szabályai vonatkoznak. 11

12 5. A jelen Alapszabályt a Szervezet november hó 20. napján megtartott közgyűlése elfogadta. Alulírott Marián György elnök igazolom, hogy a létesítő okirat jelen szövege megfelel a létesítő okirat elfogadott és hatályos tartalmának. Budapest, év november hó 20. napján 12

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben