Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület"

Átírás

1 Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, napján jóváhagyott alapszabállyal, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az egyesületet, melynek hatályos alapszabályát az egyesület napján tartott közgyűlése a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, valamint a évi CLXXV. törvény szerint aktualizálva elfogadta. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület neve: Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 8638 Balatonlelle, Munkácsy M. u Az egyesület működési területe: Magyarország 4. Az egyesület vízterülete: Bugaszegi-tó, Ordacsehi 040., valamint 042. hrsz Az egyesület jogi személy 1. Az egyesület célja: II. Az egyesület célja és feladatai a. A horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység népszerűsítése, fejlesztése; b. Tagjainak a kedvező horgászati lehetőség biztosítása; 1 2

2 c. A horgászat írott és íratlan szabályainak betartása és bemutatása; 2. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat hajtja végre: a. biztosítja tagjainak az egyesületi élet feltételeit; b. az egyesület vizét megfelelően gondozza és halasítja; c. biztosítja a halállomány védelmét, a horgászrend betartását; d. horgászversenyeket, egyéb rendezvényeket rendez; e. lehetőséghez mérten horgásztanyát létesít és tart fenn; f. együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását, de politikai pártokat nem támogat és politikai pártoktól támogatást nem fogad el. 3. Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. III. Az egyesület tagsága 1. Az egyesület létszámának felső határát 150 főben határozza meg. Az ifjúsági taglétszám: 25 fő. 2. Az egyesület teljes jogú tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és belépési nyilatkozatban jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megállapodásban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat, továbbá nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet, illetve egyesületi tagságot kizáró ítélet, vagy ilyen egyesületi döntés hatálya alatt, illetőleg e jogának gyakorlásában életkori sajátosságai miatt jogszabály nem korlátozza, vagy nem korlátozható. 3. Az ifjúsági tagok anyagi kötelezettségeikben kedvezményezett, tagsági jogaik gyakorlásában életkorukra tekintettel az alapszabályban meghatározottak szerint jogszabályi rendelkezés alapján korlátozott jogú tagjai az egyesületnek. Ifjúsági tagként lehet felvenni a szülő vagy gyám hozzájáruló nyilatkozatával a 14. életévüket

3 betöltött, valamint kivételesen egyedi elbírálás alapján a 10. életévüket betöltött személyeket. 4. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, szintén igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 5. A rendes tag felvételéről kitöltött és aláírt formanyomtatványon előterjesztett írásbeli felvételi kérelme alapján az egyesület elnöksége, ifjúsági tag, felvételéről az elnök dönt. A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a határozat kézbesítését követő 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni a közgyűléshez. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a következő ülésén határoz. 6. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok a jogaikat képviselőik illetve az egyesülettel kötött megállapodás alapján, a tag képviselője által kijelölt/megbízott természetes személyek útján gyakorolják. 7. Az egyesület tagjának jogai: - részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, - tanfolyam, továbbképzés, előadás, horgászverseny stb. továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban; - a tag ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; - felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles választ adni; - életkori sajátosságainak megfelelő törvényi korlátozásokkal választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; - indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira; - betekinthet az egyesület nyilvántartásába; - a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

4 - Horgászjegyet igényelni és az egyesület kezelésében álló vízterületen horgászni; 8. Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az egyesület munkájában beleértve a vezetőség által szervezett fizikai tevékenységet igénylő munkát is, melynek elnökség által meghatározott értékének megfizetése ellenében egyedi kérelemre az elnök hozzájárulást adhat a közreműködés alól elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. Az elnökség meghatározhatja, hogy az egyesület szervezett tevékenysége alól felmentést nem kapott tag a mulasztást hogyan pótolhatja. Köteles a lakcímében, vagy postázási címében bekövetkezett változást az elnökségnek bejelenteni, a részére az egyesülettől érkező küldemények átvételére megbízottat meghatalmazni. Az egyesület tagjai korlátlanul végezhetnek, az egyesület céljai elérése végett társadalmi munkát. (halőrzés, karbantartás, stb.) 3 9. A tagságviszony megszűnik: - a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével; - az egyesület megszűnésével, - a tag kilépésével, - a tag kizárásával, - a tag törlésével. 10. Az elnökség kizárja az egyesület tagjai közül azt a tagot, pártoló tagot: - aki súlyos fegyelmi vétséget követ el és a fegyelmi bizottság a cselekmény súlyára tekintettel indítványozza az egyesületből történő kizárását; - akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott; A tag, a pártoló tag, illetve a tisztbeli tag kizárása akkor kezdeményezhető, ha megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége, vagy magatartása sérti az egyesület, illetve az egyesület más tagjainak jogát, vagy jogos érdekét. Pártoló tag és tisztbeli tag kizárása akkor is kezdeményezhető, ha tevékenysége vagy magatartása az egyesület céljaihoz mérten méltatlan, vagy az egyesület elérni kívánt céljainak megvalósítását veszélyezteti. 3

5 A kizárás kezdeményezésére bármelyik tag, pártoló tag vagy a területileg illetékes ügyészi, rendőri vezető jogosult. A kezdeményezést a tudomásszerzéstől számított 90 napon belül írásban, az ok és a bizonyítékok megjelölésével kell közölni a vezetőséggel. A kizárásról a fegyelmi bizottság javaslata alapján az elnökség határoz. Az elnökség az ülés előtt 8 nappal elküldött tértivevényes küldeményben, vagy írásban, az átvétel igazolható módon a bejelentés lényegét és indoklását írásban mellékelve közli az érintettel, hogy a kizárás tárgyában mikor, hol jelenhet meg az elnökség ülésén azzal, hogy a védekezését legkésőbb az elnökség ülésén adhatja elő szóban vagy írásban. Az érintett tájékoztatni kell arról is, hogy ha szabályszerű értesítése ellenére nem jelink meg, távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy utólag nem igazolja, esetleg az ülés távollétében történő megtartását kéri, a távolmaradásával, vagy nyilatkozatának hiányával a védekezés lehetőségétől fosztja meg önmagát, és az elnökség távollétében is döntést hoz. Igazolható távolmaradás esetén az igazolási kérelmet az ok bizonyításával az elmulasztott naptól számított 5 napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem elbírásáról az elnökség dönt, és méltányolható esetben határozatát hatályon kívül helyezve új tárgyalást tűz ki. Az elnökség a cselekmény súlyához igazodóan a tagsági jogok gyakorlását felfüggesztheti. A határozat felfüggesztésre vonatkozó rendelkezése a jogorvoslatra való tekintet nélkül a határozat meghozatala napján lép hatályba. Az elnökség határozatát tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvétel igazolható módon közli és tájékoztatja az érintettet, hogy kizáró határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez. A közgyűlés a kizárás tárgyában hozott határozatát tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni az érintettel. Az érintett a közgyűlés általi kizáró határozattal szemben a közlést követő 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt személy tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés a vezetőség általi kizáró határozatot helybenhagyja, vagy a bíróság általi jogorvoslat esetén a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja a közgyűlés általi kizáró határozat hozatalának napján szűnik meg. A kizárási eljárás ideje alatt a tagsággal járó jogosultságok közül az egyesületen belüli horgászati jog, valamint az egyesület rendezvényein tanfolyam, továbbképzés, előadás, horgászverseny való részvételi jogok nem gyakorolhatók. Az elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a közgyűlés dönt. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagság idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 11. A kilépési szándékot naptári év végére meghatározott időponttal, az elnökséghez a naptári év december 31-ig kell írásban bejelenteni. A kilépő tag, az elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozat alapján a naptári év utolsó napjával tekinthető kilépettnek. Az elnökség a következő közgyűlésen tájékoztatja a közgyűlést a

6 lemondott tag személyéről. A kilépés hatályosulásáig keletkezett kötelezettségeiért a tag a Ptk. Általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 12. Az egyesületbe belépés feltételeként a közgyűlés meghatározott összegű belépési díjat határozhat meg, mely összeg megfizetése alól egyedi elbírálás alapján az elnökség teljes, vagy részleges felmentést adhat. 13. Az elnökség törli az egyesület tagjai sorából azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az alapszabályban írt esedékesség időpontját követően az elnök általi tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget. Az elnökség a tagdíj nem fizetése miatti törlő határozatot tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közli az érintettel és az érintett a törlő határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez. A közgyűlés a törlés tárgyában hozott határozatát tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni az érintettel. Az érintett a közgyűlés általi törlő határozattal szemben a közlést követő 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A tagdíj nem fizetése miatt a törölt tagsági viszonya a vezetőség által törlő határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén ha a közgyűlés az elnökség általi törlő határozatot helybenhagyja, illetve azon a napon szűnik meg, amikor a bírósághoz előterjesztett kereset alapján a bíróság a közgyűlés általi törlő határozatot helybenhagyja. A törlési eljárás ideje alatt a tagsággal járó jogosultságok közül az egyesületen belüli horgászati jog, valamint az egyesület rendezvényein tanfolyam, továbbképzés, előadás, horgászverseny való részvételi jogok nem gyakorolhatóak. 14. A tag az egyesület bármely szervének határozata ellen törvénysértésre hivatkozással a határozat meghozataláról illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat és kérheti a határozat érvénytelenségének megállapítását. 1. Az egyesület szervei: a. közgyűlés, IV. Az egyesület szervezete

7 b. felügyelő bizottság (FEB) c. elnökség d. eseti bizottság (pl.: fegyelmi bizottság) 2. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívón közölni kell azt az időpontot is, amikor a határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlést kell megtartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes. A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a közgyűlést. 3. A közgyűlést össze kell hívni: - ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kérheti ezt, - ha az elnökség, vagy a FEB rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, - ha a felügyeleti szerv a közgyűlés összehívását elrendeli 4. A közgyűlés összehívása az elnök feladata. 5. A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesület teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha e tényről és a megismételt közgyűlés időpontjáról a tagokat a meghívóban tájékoztatják. 6. A közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít. 7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az egyesület megalakulásának, megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének, szétválasztásának a kimondása; - az alapszabály elfogadása és módosítása; - tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

8 - tagdíj mértékének, területi engedély árának, valamint 4 esedékességének megállapítása; - az elnökség két közgyűlés között végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása, főbb célkitűzések meghatározása; - döntés olyan kérdésekben, amelyet jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörére utal; - az elnökség határozatai elleni jogorvoslati kérelmek, továbbá az egyesület vezető szervezeteinek tagjai ügyében a fegyelmi eljárás lefolytatása; - teljes halállomány tulajdonjogának átruházása 5 ; 8. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ha a harmadik szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, illetve ha a döntéshozatal kötelező, akkor 30 napon belüli időpontra új közgyűlést kell összehívni a napirend megtárgyalására. 9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: - az alapszabály módosításához; - az egyesület megszűnésének, szétválásának, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához - a tag kizárásával kapcsolatos határozatához; 10. A tisztségviselők és az egyesület szerveinek megválasztása - ha a közgyűlés másként nem rendelkezik titkos szavazással történik. Megválasztottnak az a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 11. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamilyen egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. 4 5

9 12. Az elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit és más magánszemélyeket. 13. Az elnökség jogállása Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az egyesület működését. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Az elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg. 14. Az 5 tagú elnökséget és a 3 tagú felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából öt éves időtartamra. Az elnökségnek csak olyan természetes személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közgyűlések gyakorlásától, életkori sajátosságainál fogva törvény a jogának gyakorlásában nem korlátozza. Az egyesület elnökét és titkárát, valamint a felügyelő bizottság elnökét erre a tisztségre kell megválasztani. 15. Az elnökség a. feladata és hatásköre: - tagsági viszony keletkezésével, nyilvántartásával és megszűnésével kapcsolatos feladatok; - megválasztja a titkárt 6 ; - a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; - az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés, beszámoló/zárszámadás vagyonmérleg megvitatása és elfogadása; - az egyesület Horgászrendjének 7 megvitatása és elfogadása; - az elnök éves beszámolójának elfogadása; - tisztségviselők, munkabizottságok, ügyintézők beszámoltatása, munkájuk minősítése; - az egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 6 Szöveg törölve 7

10 - 8 kijelöli az elnökség tagjai közül a fegyelmi bizottság elnöki teendőit ellátó személyt; - dönt a tagok felvétele és törlése tárgyában 9 ; - meghatározza ez elnökségi tagok által ellátandó szakfeladatokat; - 10 dönt a tagdíjak, valamint a területi engedélyek részletekben történő megfizetéséről, illetőleg halasztott megfizetéséről 11 ; - megállapítja a kezelésben levő vízterület tulajdonossal egyeztetett 12 - rendjét, gazdálkodási szabályait, dönt a halasítás végrehajtásáról; - dönt az egyesület tulajdonát képző ingatlanok és ingók tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, kölcsönbe adásáról; - meghatározza - az Országos Horgászrend alapul vételével a vízfelület és az ahhoz tartozó terület, illetve létesítmények rendjét, használatának térítési díját; - dönt a rendezvények szervezéséről, feltételeiről, felelőseiről, díjairól; - igény szerint versenycsapatot szervez, gondoskodik felkészítéséről, szerepléséről; - dönt az egyesület alkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos alapvető kérdésekben, ha ezt a jogát határozatával nem ruházza át az elnökre; - költségvetésében megállapítja az elnökség tagjainak és az egyesület alkalmazottainak fizetését, javadalmazását, tiszteletdíját; - meghatározza a közösségi munkavégzés időpontját, módját,feltételeit, és a részvétel hiánya esetén fizetendő hozzájárulás összegét; - minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 13. b. Az elnökség hatáskörét ülésen gyakorolja. Ülését szükség szerint, de legalább évenként négy alkalommal tartja. Az elnökség határozatképes, ha 8 Szöveg törölve 9 Szöveg törölve 10 Szöveg törölve Szöveg törölve

11 tagjainak több mint a fele jelen van. c. össze kell hívni az elnökség ülését, ha : - az elnökség egyharmada a napirend megjelölésével kéri; - az elnök szükségesnek tartja; - a felügyelő bizottság elnöke indítványozza; d. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. e. Az elnökség gyűlésére tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság egy tagját a. 16 b. Az egyesület elnökét 5 éves időtartamra a közgyűlés választja, aki tevékenységével a közgyűlésnek felelős. c. Az elnök feladata és hatásköre: - az egyesület tevékenységének irányítása; - a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; - döntés és intézkedés az elnökség ülési közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartózó kérdésekben; - a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; - kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; - irányítja ez elnökség munkáját; - vezeti az elnökség üléseit; - képviseli az egyesületet; - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - összehívja az elnökség üléseit; - irányítja az egyesület gazdálkodását; Szöveg törölve 16 Szöveg törölve

12 - utalványozási jogot gyakorol; - gyakorolja a munkáltatói jogokat, az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; - minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal. Az elnököt a távollétében a titkár vagy az elnökség által kijelölt elnökségi tag helyettesíti. Helyettesítés esetén az erre jogosult teljes joggal képviseli az egyesületet és gyakorolja az elnök jogait, kivéve a pénzügyi teljesítéseket Az egyesület titkára: - az elnökség választja tagjai közül 18 ; - segíti az egyesület elnökét feladatai ellátásában; - előkészíti a közgyűlés és az elnökség 19 elé kerülő előterjesztéseket; - ellátja, illetve irányítja az egyesület ügyvitelével járó teendőket; - gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről; - részt vesz az egyesület rendezvényinek előkészítésében, lebonyolításában; - ellátja az elnökség és az elnök által rábízott feladatokat. 18. Az elnökség tagjai az egyesület vagyonának kezeléséért a Ptk. Általános szabályi szerint egyetemleges felelősséggel tartoznak. V. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 1. Az egyesület vagyonát ingó, és ingatlan egyaránt képezheti. Az egyesület vagyona a gazdálkodásának felhalmozott eredményéből a tagok és támogatók befizetéseiből, továbbá pályázati úton elnyerhető forrásokból származik. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség fogad el. Az egyesület gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet az egyesület beszámolójával együtt a közgyűlés elé terjeszt. 2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak szerint jelenítik:

13 - tagsági díjak, belépési díjak, amelyet a közgyűlés, illetve a közösségi munka helyett fizetendő egyéb hozzájárulás, melyet az elnökség állapít meg; - magán és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatásai, adományai; - az egyesület kezelésében levővízfelületre kiadott horgászengedélyek díjbevételeiről, melynek mértékét az elnökség határozza meg; - az egyesület gazdasági-,vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; - rendezvény bevétel; - egyéb bevételek. 3. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. 4. Az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 5. Az egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. 6. Az egyesület könyvvezetési és ehhez kapcsolódó teendőivel az elnök erre jogosult vállalkozót vagy gazdasági társaságot bízhat meg. 7. Jogutód nélküli megszűnés esetén csak azok a tagok részesednek egyenlő arányban az egyesület vagyonából, akik az egyesület fennállása alatt bármikor megfizették az egyszeri halasítás díját 20. A felügyelő bizottság 1. Az egyesület felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 főből, egy elnökből és egy tagból áll 21. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg

14 2. Felügyelőbizottság elnökének feladatai: - éves beszámoló előterjesztése; - felügyelőbizottság összehívása; A felügyelő bizottság tagjai 23 költségtérítésben részesülhetnek. A felügyelő bizottság tagjai megbízásukat a külön tett nyilatkozatuk alapján 24 vállalják. 4. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. A felügyelő bizottság tagjai egyenlő jogok és azonos költségezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az egyesület működését és a gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület közgyűlésétől, elnökségtől 25 illetve munkavállalóitól, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Az egyesület munkájában tapasztalt jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezi. 5. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 6. A jegyzőkönyv tartalmazza. Az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegykönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésére leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén résztvevő tagok aláírják. 7. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az elnökség tagja, vagy azok a közeli hozzátartozója Szöveg törölve 24 25

15 VII. A fegyelmi bizottság 1. A fegyelmi bizottság az elnökség által az egyesület tagjai közül kijelölt 3 tagból álló 26 eseti bizottság, melynek tagjait az elnök bízza meg a III/9., valamint a III/ alatt szabályozott fegyelmi eljárás lefolytatása céljából. 2. A bizottság elnöke az elnökség tagjai közül kijelölt személy, 2 tagját az elnökség által kijelölt egyesületi tagok közül az elnök bízza meg. VIII. Az egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik: - ha a közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja; - ha feloszlatják; - ha más szervezettel egyesül; - ha az egyesület szétválik; - ha megszűnését megállapítják. Az egyesület megszűnése esetén vagyonát a közgyűlés az alapszabály előírásai alapján a törvényi keretek között osztja fel 28, végelszámolóként 29 az egyesület volt ügyintéző szerve az elnökség jár el

16 IX. Az egyesület felügyelete 1. Az egyesület törvényességi felügyeletét a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező ügyészség látja el. 2. Szakhatsági szakmai felügyeletét a hatályos jogszabályok által erre feljogosított állami felügyelő szerv végzi. 3. A szakhatósági felügyeletet ellátó szervet a közgyűlési meghívóval értesíteni kell. 4. A közgyűlés jegyzőkönyvét a felügyeleti szervek részére 30 napon belül meg kell küldeni. X. Vegyes és záró rendelkezések A tagok részére a felvételi kérelemben megjelölt, illetve ezt követően változásbejelentéssel megjelölt lakcímre, illetve kézbesítési címre, ajánlott küldeményként elküldött minden a tagsági viszonnyal kapcsolatos levelet, vagy küldeményt az ezzel ellentétes tény bizonyításáig az elküldés napjától számított ötödik naptári napon úgy el kell tekinteni, mintha azt a címzett részére kézbesítették volna. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a évi CLXXV. törvény 30, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak

17 Az egyesület alapszabályának módosítását a közgyűlés a ei ülésén fogadta el. Balatonboglár, március 25. Stanka Gábor Kardos Zoltán elnök titkár Boskovics József FEB elnök

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium a 2011. december 14-i alakuló ülésén elfogadott Alapszabálya, valamint annak

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete )

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 70-72.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben