A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15.

2 I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így különösen a szakközépiskolák, szakmunkásképzők és szakiskolák) önkéntes elhatározásból érdekeik védelme, a kertészeti kultúra növelése és az oktatási nevelési munka színvonalának emelése céljából létrehozták, működtetik a közös érdekképviseleti szervüket, a Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetségét. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. a Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) ellátja a magyar kertészeti középfokú intézmények (szakközépiskolák, szakmunkásképzők és szakiskolák) érdekvédelmét. 2. A Szövetség az egyesülési jogról szóló 2011 évi CLXXV törvény és a 2013 évi V. törvény alapján működő jogi személy, amely saját nevében szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A Szövetség nem nyereségérdekelt társadalmi szervezet. 3. A szervezet neve: Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége. A szervezet angol nyelvű elnevezése: Union of Hungarian horticultural skilled institutes A szervezet német nyelvű elnevezése: Union der ungarischen Intstitute zur Fachausbildung Gartenbau 4. A Szövetség székhelye: Budapest 1106 Maglódi u A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság

3 6. A Szövetség pecsétje: körpecsét a név és a székhely feltüntetésével, Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége A Szövetség emblémája: 7. Az alapítás éve: A Szövetség tagja a magyar kertészek tanácskozó, konzultációs és érdekegyeztető fórumának, a Magyar Kertészeti Tanácsnak. III. CÉL 9. A Szövetség alapvető célja a kertészeti oktatást folytató intézmények érdekeinek hatékony védelme. 10. A célja továbbá a kertészeti szakképzést folytató intézmények oktatási és nevelési színvonalának növelése, a kertészeti kultúra magasabb szintre való emelése, a kertészeti oktatást folytató intézmények összefogásának elősegítése, a kertészeti hagyományok ápolása, illetve azok széleskörű megismertetése, az intézményvezetés aktivitásának növelése a szakoktatás fejlesztés területén, a nemzetközi partnerkapcsolatok létesítésének segítése, szaktanárok és diákok cserelátogatásának, nemzetközi tapasztalatszerzésének elősegítése, szélesebb körű kapcsolatfelvétel a kertész szakirányú munkaadókkal, a végzett tanulók első munkahelyhez való segítése, a munkaadók szakoktatási támogatásának megnyerése, jogi tanácsadás, jogi segitség,szakmai tanácsadás, információk átadása

4 IV. FELADAT 11. A Szövetség a cél megvalósításaként elsődlegesen az érdekvédelem (érdekfeltárás, érdekegyeztetés, érdekközvetítés, érdekképviselet) feladatait látja el. 12. A Szövetség ezen kívül javaslatot készít a magyar kertészeti középfokú oktatás és nevelés korszerűsítésére, illetve véleményt alkot kormányzati (önkormányzati) koncepciókról, az oktatási és nevelési stratégiával kapcsolatban, ellátja kérésre tagjai jogi képviseletét, tájékoztat az új jogszabályokról, a középfokú oktatással és neveléssel összefüggően tapasztalatcserét (fórumot, konzultációt) szervez, vándordíjat alapít a szakmai tanulmányi versenyekre, figyelemmel kíséri az oktatásra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, összegzi a tapasztalatokat és ezekről rendszeresen tájékoztatja az illetékes állami, társadalmi és érdekképviseleti szerveket, kapcsolatot tart a Szövetség tagjainak fenntartóival, és annak kérésére véleményt ad az intézményt érintő ügyekben, koordinálja az iskolanapok, iskolai kiállítások és tanulmányi versenyek időpontjait, javaslatot tesz a gyakorlati oktatás közös fejlesztésére, a bázisüzemek és tangazdaságok létrehozásával, rendszeres információt nyújt az iskolákról, a profilváltásról és egyéb fontos, a tagokat érintő kérdésekről, kapcsolatot tart az azonos, vagy hasonló tevékenységet végző nemzetközi és hazai szervezetekkel, igény szerint, költségtérítés ellenében, szolgáltatást végez. 13. A Szövetség az oktatási és nevelési intézményekben és testületekben kialakult többségi véleményt köteles képviselni, de az ellentétes véleményeket előtte egyeztetni és összehangolni szükséges, kisebbségi véleményt is köteles jelezni az illetékes szervek irányában

5 V. A TAGSÁG 14. A Szövetség tagja lehet minden a mindenkori hatályos jogi szabályozás szerinti, elnevezésétől függetlenül középfoku - kertészképzést folytató szakközépiskola, szakmunkásképző és szakiskola, amennyiben az alapszabály és más belső szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri, a csatlakozási szándékát írásban bejelenti, továbbá vállalja a közgyűlés által megállapított tagdíj befizetését. 15. A csatlakozásról szándékot a feltételek megléte esetén az elnökség dönt köteles visszaigazolni. A tagsági viszony, a tagként való nyilvántartásba vétel napjától csatlakozási szándék bejelentését követően kezdődik és a tagsági viszony megszűnése napjáig tart. A tag a visszaigazolás napjától kezdődően gyakorolhatja a tagsági jogait. A tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 16. A Szövetségnél fennálló tagsági viszony megszűnhet kilépéssel és kizárással törléssel, és a tag jogutód nélküli megszűnésével A Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni, de a kilépési szándékot írásban, legalább három hónappal korábban kell bejelenteni a Szövetség elnökének Törléssel Kizárással akkor szűnik meg a tagsági viszony, ha az alapszabályban, vagy más belső szabályzatban foglalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy magatartásával méltatlanná válik a tagságra A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a tagot képviselője útján - meg kell hallgatni, a tag a felhívásra írásban is előadhatja álláspontját. A meghallgatást az elnökség folytatja le. Az Elnökség a véleményét írásban terjeszti a közgyűlés elé, és azt az érintett tagnak is megküldi A tagot a kizárásról szóló döntés tárgyában is tartandó közgyűlésre meg kell hívni. Távolmaradása, - vagy álláspontja előterjesztésének elmaradása - a meghallgatásról vagy a közgyűlésről nem akadálya a döntésnek. Az érintett tag érdekében jogi képviselő vagy általa megbízott másik tag eljárhat. Ez a tag a kizárásnál nem szavazhat.

6 16.5. A közgyűlés az ügyben egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot. A határozatot írásba kell foglalni és a taggal közölni kell a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatással Jogorvoslat: A kizárt tag a közölt határozattal szemben keresettel fordulhat a bírósághoz, a közléstől számított 30 napon belül. 17. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. 18. A tag jogai a következők: jogosultság az érdekképviseletre, részvétel a Szövetség rendezvényein, részesül a Szövetség által végzett szolgáltatásból, jogosult a Szövetség által biztosított kedvezményekre, szavazati joggal rendelkezik a Szövetség testületi szerveiben, az egy tag egy szavazat elve alapján, javaslatokat, indítványokat tehet a Szövetség tisztségviselőihez és testületi szerveihez, választható és választójoggal rendelkezik a Szövetség testületi szerveiben 19. A tag kötelezettségei a következők: elfogadni és betartani a Szövetség alapszabályát, belső szabályzatait, kezdeményezően közreműködni a Szövetség érdekképviseleti tevékenységében, megfizetni a tandíjat, az Igazgatók Tanácsa által megjelölt időpontban és mértékben, rendszeresen részt venni az Igazgatók Tanácsában, illetve tisztségének megfelelően a testületi szerv munkájában, elősegíteni a közösen hozott döntések végrehajtását, továbbá előmozdítani a tagok közötti együttműködést. 20. A Szövetségbe pártoló tagként természetes és jogi személy egyaránt beléphet. A pártoló tagok tagdíjat vagyoni hozzájárulásukat anyagi erejükhöz mérten fizetnek. A pártoló tagok felvételéről és a tagsági viszony megszűnéséről az elnökség dönt. A pártoló tagok az Igazgató Tanács munkájában, a testületi

7 szervek tevékenységében meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt. A pártoló tagokról külön kell nyilvántartást vezetni. 21. A tagdíj mértékét az Igazgatók Tanácsa Közgyűlés - határozza meg. 22. A Szövetségnek tiszteletbeli tagjai lehetnek különböző szaktekintélyek, tudósok a közigazgatásban dolgozók és érdekképviseleti szervek tisztségviselői. A felkérés és felvétel ügyében az elnökség a Igazgatók Tanácsa - a Közgyülés - dönt. VI. A SZERVEZET 23. A Szövetség testületi szervei: az Igazgatók Tanácsa a Közgyűlés az elnökség a felügyelő bizottság állandó bizottságok ideiglenes bizottságok 24. A Szövetség legfőbb szerve az Igazgatók Tanácsa, - más néven Közgyűlés, a két elnevezés a Szövetségben azonos tartalommal használatos - Az Igazgatók Tanácsában résztvevő iskolát az igazgató képviseli. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt igazgatóhelyettes (tanár) képviseli az iskolát. Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ az alapszabály elfogadása és módosítása, b./ az elnökség, az elnök, a felügyelő bizottság és az állandó bizottságok elnökeinek megválasztása és felmentése, c./ a Szövetség zárómérlegének, költségvetésének és munkaprogramjának jóváhagyása, d./ a tagdíj mértékének megállapítása, e./ a Szövetség éves tevékenységéről benyújtott jelentés megvitatása, f./ a Szövetség tisztségviselői díjazásának meghatározása, g./ különféle társadalmi, érdekképviseleti szervezetekbe való belépés eldöntése,

8 h./ a Szövetség egyesüléséről, megszűnéséről, illetve a meglévő vagyonról döntés. i./ a felügyelő bizottság jelentése a Szövetség alapszabály szerinti működéséről és a pénzügyi gazdálkodásról. a., az alapszabály elfogadása és módosítása, b., az egyesület megszűnésének egyesülésének és szétválásának elhatározása c., a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és diázásának megállapítása d., az éves költségvetés elfogadása e., az éves beszámoló elfogadása f., az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület a saját tagjával, vezető tisztségviselőjével a felügyelő bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köti g., jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésről való döntés h., amennyiben működik, a felügyelő bizottsági tagok,megválasztása visszahívása díjazása i., végelszámoló kijelölése j., tiszteletbeli tagok felvétele 25. Az Igazgatók Tanácsa ülései rendje: 25.1.Az Igazgatók Tanácsa évente legalább egyszer ülést tart. szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. (rendes ülés) 25.2.Ezen kívül Ülést tart akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada,- illetve a felügyelő bizottság -az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. (rendkívüli ülés ) 25.3.Az Igazgatók Tanácsát legalább 15 nappal megelőzően a napirend közlésével írásban kell összehívni. Az Igazgatók Tanácsa akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. Az előzetesen, hivatalosan meghirdetett ülés, amennyiben annak határozatképessége a meghirdetés időpontjában nem áll fenn, későbbi időpontban is összehívható, amely esetben az előző mondatban meghatározott aránytól függetlenül a kiküldött napirendi pontok tekintetében az ülés határozatképes.

9 25.4. Amennyiben a közgyűlés összehívására az Elnökség a törvényi kötelezettsége miatt tett indítványt a közgyűlés köteles az összehívásra okot adó körülmény megszüntetésére intézkedni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. Ezen körülményt a meghívóban külön is fel kell tüntetni Rendes vagy rendkívüli közgyűlést a székhelytől eltérő helyre is össze lehet hívni. A közgyűlés székhelytől eltérő helyen való megtartásának helyét az elnökség határozza meg a jelen alapszabály felhatalmazása alapján A székhelytől eltérő helyen való összehívás nem eredményezheti azt, hogy a tagok bármelyike a tagi jogait ne tudja gyakorolni, így a közgyűlés helye kizárólag Magyarországon lehetséges, olyan helységben hogy annak megközelítése ne okozzon aránytalan nehézséget vagy költséget a tagoknak Ha a meghívó kézbesítése után a tagok 10 %-a írásban tiltakozik az Elnökségnél a székhelytől eltérő helyen való megtartás miatt, úgy a meghirdetett közgyűlést a székhelyre kell összehívni A közgyűlést az elnökség hívja össze, meghívó közlésével, igazolható módon A meghívót az elnök kézjegyével ellátva 30 nappal a közgyűlést megelőzően kell megküldeni az egyesület tagjai részére. A meghívó tartalmazza : - a Szövetség Egyesület nevét, és székhelyét - az ülés helyének és idejének megjelölését - az ülés napirendjét A napirendet olyan részletességgel kell megjelölni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben az álláspontjukat ki tudják alakítani A közgyűlési meghívó kézhezvételét követő nyolc napon belülrendkívüli közgyűlésre szóló meghívó esetén három napon belül - a tagok - és az egyesület szervei írásban kérhetik az Elnökségtől a napirend kiegészítését a kívánt napirend pontos megjelölésével, és annak indokolásával.

10 A kiegészítésről az Elnökség dönt. Amennyiben azt elutasítja, akkor a közgyűlés a napirend elfogadásánál e kérdésről, a napirend elfogadása előtt dönt, az általános szabályok szerint A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha minden szavazásra jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárulnak a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához A határozatképtelenség miatt ismételt taggyűlésen uj napirendi pont nem vehető fel A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok egyszerű többsége jelen van Határozatlanképtelenség esetén ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül, - az eredeti napirenddel - határozatképes. Ezt a körülményt a meghívóban közölni kell. 26. A határozatokat az Igazgatók Tanácsa, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza. A szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az alapszabály megállapításához, elfogadásához, módosításához a Szövetség egyesülésének, megszűnésének elhatározásához, valamint a megmaradt vagyonról szóló döntéshez a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges. Az Igazgatók Tanácsa elrendelheti pl. választásnál a titkos szavazást A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, hozza, szavazni az egyesület rendes tagjai jogosultak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11 26.2. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbség szükséges: az évi költségvetés meghatározásához, a tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbség szükséges: - az egyesület alapszabálya módosításához A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges : - az egyesület céljának módosításához - az egyesület megszűnéséről szóló közgyülési döntéshez A szavazati jogot minden tag igazolt képviselője utján gyakorolja A közgyűlést a levezető elnök vezeti, a jegyzőkönyvet két hitelesítő tag hitelesíti, és a jegyzőkönyvezető vezeti. A határozatokra írásban leadott szavazatokat háromtagú szavazatszámláló bizottság számolja meg. A mondott közgyűlési tisztségviselőket az Elnök előterjesztése alapján a közgyűlés megkezdésekor a közgyűlésen jelenlévők egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással választja meg. Megbízatásuk a közgyűlés végéig tart. A közgyűlés határozatképességét a levezető elnök állapítja meg A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg. A jelenlévő tagok 10 % -a Indítványára, illetve az állandó tisztségviselők Elnökség megválasztására, visszahívására vonatkozó szavazás írásban történik. Ez utóbbitól a Közgyűlés, ülésén eltérhet A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv nem szószerinti jegyzőkönyv, annak tartalmát a levezető elnök határozza meg az elhangzottak alapján. Bármely tag kérésére szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat. A határozatokat növekvő számozással,a jegyzőkönyv tartalmazza, a szavazás eredményével és a szavazatok számának rögzítésével Az egyidejűleg készült jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, két hitelesítő tagja és a jegyzőkönyvvezető irja alá A határozatokat a jelenlévők számára nyomban kihirdeti a levezető elnök, a távollévő tagokkal írásban a határozat kivonat megküldésével közli az Elnökség akkor, ha tagi jogokat, alapszabály módosítást,

12 az egyesület megszűnését egyesülését vagy szétválást, vagy a tagdíj változását tartalmazza. A határozat távollévők részére való megküldését az Elnökség maga is elhatározhatja egyéb esetben is. A határozat kivonatot az Elnök és a titkár írja alá, a határozat számának és meghozatalának kelte feltüntetésével Az egyéb határozatokat a közgyűlésről távollévő tagok az Elnökségnél megtekinthetik A jegyzőkönyvet az Elnökség őrzi, amelybe a társaság rendes tagjai betekintést nyerhetnek. 27. Az Elnökség A Szövetség általános ügyintéző hatáskörű szervezete az elnökség, amelyet az Igazgatók Tanácsa nyílt szavazással három öt évre választ. Az elnökségnek legfeljebb 5 tagja lehet, melyből maga 2 alelnököt választ. Az elnökség munkaterv szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Az elnökségi ülések között a Szövetség munkáját az elnök irányítja Az alelnökök, az elnök helyettesítése mellett az elnökség által megállapított munkamegosztás alapján egy-egy önálló területet (pl. szolgáltatás, a bizottságok felügyelete) is irányíthatnak Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az elnökség hatásköre: döntéseket hoz minden, nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben, az egyesület napi ügyeinek vitele kezeli és gazdálkodik az egyesület vagyonával, ezen belül határoz a vagyon felhasználásáról és befektetéséről mindazon kérdésekben amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, intézkedik a határozatai végrehajtásáról, illetve a közgyűlés ilyen irányú döntéseink végrehajtásáról,vállalkozást kezdeményez előterjesztést terjeszt a közgyűlés elé, többek között az előző év pénzügyi mérlegét, valamint a tárgy évi költségvetést,az éves beszámolót összehívja a közgyűlést, értesíti a tagságot és az egyesület szerveit

13 meghatározza a közgyűlés napirendi pontjait részt vesz a közgyűlésen választ ad az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre vezeti a tagság nyilvántartását őrzi az egyesület működésével kapcsolatos iratokat feladata az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése mindenkor vizsgálja az egyesületet érintő megszűnési okot, és annak bekövetkezte esetén a törvényben irt intézkedést megteszi dönt a tagfelvételről tag kizárása esetén meghallgatást tart és véleményét a közgyűlés elé terjeszti dönt olyan kérdésben, amely a szervezet céljainak megvalósítása érdekében szükségesnek tartanak. az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességükkor teljesíteni,ha az egyesület célja elérése veszélybe került Az Elnökség öt főből álló testület. Döntéseit testületként hozza meg Az elnökség tagjai NÉV szerint: Az egyesületet harmadik személlyel szemben az Elnök képviseli A tisztségviselők választhatók, újraválaszthatók és visszahívhatok Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: a./ a megbízás időtartamának lejártával; b./ visszahívással; c./ lemondással; d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

14 e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, vagy a Szövetség másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől Az összeférhetetlenségi szabályok a Szövetségben a Felügyelő Bizottság tagjaira is vonatkoznak Az elnökség tagjai közül választ elnököt, alelnököket és titkárt Az Elnökség saját ügyrendjét önmaga határozza meg. 28. A Felügyelő Bizottság Az Igazgatók Tanácsa által négy évre választott felügyelő bizottság, mely elnökből és két tagból áll, feladata a Szövetség alapszabály szerinti működésének, költségvetés szerinti gazdálkodásának és a testületi szervek által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése. A felügyelő bizottság kizárólag az Igazgatók Tanácsának van alárendelve és annak tartozik felelősséggel. A felügyelő bizottság tagjait a Szövetség valamennyi iratába betekintési jog illeti meg.

15 29. A Szövetség bizottságai : A Szövetség közgyűlése : a döntések előkészítésére, a kormányzat elé kerülő javaslatok kidolgozására, a témák szakszerű értékelésére és elemzésére, a tagok véleményének összeállítására, az oktatási- nevelési koncepció kialakítására, illetve véleményezésére, a nemzetközi kapcsolatok segítésére, a munkaadókkal való szorosabb kapcsolat kiépítésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre, Az állandó bizottságok a következők: Oktatási és érdekvédelmi bizottság A bizottságok tagjait a Közgyűlés Igazgatók Tanácsa - választja meg a tagok megbízatása az ideiglenes bizottság működésének végéig, ileltve az állandó bizottságok esetében öt évig tart. VII. AZ ÜGYINTÉZÉS 30. A szövetség ügyintézését a tagok közös teherviselése mellett az elnök szervezi meg. Az iratkezelést, pénzügyi elszámolást stb. az iskolai adminisztrációtól el kell különíteni. 31. Az ügyintézés megszervezése, irányítása az elnök feladata. E körben az ügyintéző szervezet: előkészíti a testületi ülések előterjesztéseit, írásos anyagait, meghívóit és gondoskodik azok kiküldéséről, elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, határozatait, végzi az adatgyűjtést, biztosítja az információ áramlást, szervezi a nemzetközi kapcsolatokat, összehangolja a tagok véleményét, javaslatait és azokat az illetékes szervekhez továbbítja.

16 Az ügyintéző szervezet személyi és tárgyi feltételeit az elnök javaslata alapján az elnökség köteles biztosítani. 32. VIII. A KÉPVISELET A Szövetség képviseletét az elnök látja el. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, illetve az állandó bizottság elnöke jogosult a képviseletre. IX. VAGYON ÉS GAZDÁLKODÁS 33. A Szövetség a jóváhagyott éves költségvetés szerint a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok megtartásával gazdálkodik. A Szövetség bevételei: a tagok, pártoló tagok által fizetett tagdíjak, a tagok, pártoló tagok felajánlásai, hozzájárulások, adományok, a lekötött pénzeszközök hozadéka, valamint egyéb források. bevételek A Szövetség kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásáért nem felelnek. A Szövetség tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A Szövetség

17 nyereséget nem képez, az éves bevételek költségfelhasználásán felüli részét a következő évi feladatok megvalósítására fordítja. A Szövetség megszűnése esetén a vagyont a tagok között kell felosztani. Az egyesület a vagyonát a 2011 évi CLXXV.tv. 20..(1) bekezdésében írtak szerint tartja nyilván. X. AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE 34..Az Egyesület megszűnik ha a Közgyűlés így dönt 35.Az egyesület megszűnik, ha a célját megvalósította, és uj célt nem határoznak meg. 36. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont a.egyesület kapja., XI. A KAPCSOLATRENDSZER 37. A Szövetség rendszeres véleménycserét folytat a kertészeti oktatás időszerű kérdéseiről a különböző állami és érdekképviseleti szervekkel. Mindent elkövet, hogy a szervek döntéseit a kertészeti szakképző intézmények érdekeinek megfelelően befolyásolja. Jelzéseket, átfogó elemzéseket, véleményeket és javaslatokat ad a kertészeti oktatás, nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseiről az illetékes minisztériumok és érdekképviseletek, kamarák részére. A Szövetség részt vesz az oktatást érintő elgondolások kialakításában, illetve megtárgyalja és véleményezi az e körben kialakított javaslatok (intézkedések) tervezeteit. A szövetség alkalmas időben megszervezi az oktatási szabályozásokkal kapcsolatos előkészítő, illetve tapasztalatszerző tanácskozásokat. 38. A Szövetség segíti, szervezi és koordinálja tagjai nemzetközi kapcsolatait, de önálló kapcsolatokat is kialakíthat. Részt vesz a Magyar Kertészeti Tanács nemzetközi rendezvényein és kiállításain.

18 XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 39. A Szövetség működésére vonatkozóan az alapszabályban és más belső szabályzatban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VIII.23.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. szóló 2011 évi CLXXV. törvény és a 2013 évi V. törvény valamint a mindenkor hatályos más jogszabályok az irányadóak. 40. A jogszabályokban kötelezően nem rendezett, vagy a Szövetségi belső szabályozás számára nyitva hagyott kérdésekben a Szövetség elnöksége által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz előírásokat. XIII. AZ ALAPSZABÁLY MEGÁLLAPÍTÁSA 41. Ezt az alapszabályt a Szövetség legfőbb szerve az Igazgatók Tanácsa az alakuló ülésen, március 24-én 1/95. számú határozatával fogadta el. 42. Az alapszabály módosítása A VI/27. pontban az előkséget az Igazgatók Tanácsa a következők szerint határozta meg: Az elnökségnek legfeljebb 5 tagja lehet, melyből 2 alelnököt választ. A VI/29. pontban az állandó bizottságokat az Igazgatók Tanácsa oktatási és érdekvédelmi bizottságban határozta meg. Az alapszabály módosításra a VI/ 27. és VI/ 29. pontjaiban december 8.- án, Villányban az Igazgatók Tanácsa ülésén (Közgyűlés) hozott 3/2011 és 4/2011 sz. határozata alapján került sor. Az Alapszabályt az Igazgatók tanácsa a 2016 február 15. napján Kecskeméten megtartott közgyűlésén a..számú határozattal módosította.

19 Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt megállapítása megfelel a létesítőokirat - Igazgatók Tanácsa (Közgyűlés) december 8.- án, Villányban készült jegyzőkönyve 3/2011 és 4/2011 sz. határozata, és a 2016 február 15. sz. határozattal elfogadott alapító okirat módosítás hatályos tartalmának. Kecskemét 2016 február.. Az aláírók igazolják, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Aláírások... Elnök hitelesítő tag hitelesítő tag Ellenjegyzem, és egyben igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, figyelemmel a 2013 évi V. törvény rendelkezéseire is. Dr. Brunner Tamás Budapest 2016 február

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 36/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE AZÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VA- GYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2003./IX.3./ SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben