és a i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: Miskolc, Selyemrét u.1. Levelezési címe: Miskolc, Nyíri Dániel u. 1. /3/ Színe: Meggypiros és aranysárga /4/ Jelvénye: Lila alapon tölgykoszorúban hegymászó csákány, középen havasi gyopár, fent a csákány két oldalán H-E betűk, alul /mint a jogelőd alapításának éve/. /5/ Az Egyesület működési területe: Miskolc megyei város és vonzáskörzete /6/ Pecsétje: körbélyegző, szélén körben Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület felirat, középen havasi gyopár rajzolat /7/ Alapításának éve: 1972 /8/ Az Egyesület törvényes képviselője az Egyesület elnöke. /9/ Az Egyesület munkáját az Alapszabálynak megfelelően az Egyesület elnöksége irányítja az elnökség vezetésével. /10/ Az Egyesület minden tisztségviselője társadalmi munkában végzi tevékenységét. 2.. Az Egyesület önálló jogi személy /1/ Az Egyesület tevékenysége alapján Sportegyesület. /2/. Működését az egyesülési jogról szóló hatályos évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény és a jelen Alapszabály alapján fejti ki. /3/ Az Egyesület célja: az alábbi közhasznú tevékenységek végzése: a/ Rendszeres természetjáró tevékenységnek túrákkal való biztosítása, természetjáró versenyekre történő felkészítés, a természetjárás egészségmegőrző és személyiség formáló szerepének valamint az ifjúság fizikai-erkölcsi nevelésének érvényre juttatása. b/ A társadalmi környezetében felkelteni a természetjárás iránti érdeklődést és tevékenységével annak kielégítését elősegíteni. c/ Szervezni és elősegíteni az élő és élettelen természeti értékek védelmét. /4/ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. /5/ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. /6/ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. /7/ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. /8/ Az Egyesület jogutódja a HVDSZ 1960-ban alakult természetjáró szakosztályának

2 3.. Az Egyesület tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek /1/ Az Egyesület munkáját az MTSZ regionális szervezetének, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetségnek a koordinálásával végzi. 4.. Az Egyesület felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészség látja el. 5.. Az egyesület ágazatai: /1/ Gyalogtúra szakág /2/ Túrakerékpáros szakág 6.. Az Egyesület feladatai: /1/ Az éves tevékenységi naptár elkészítése, az abban foglalt események meghirdetése és megrendezése, természetjáró versenyeken való részvétel biztosítása /2/ Hazai és külföldi túrák szervezése és lebonyolítása /3/ Az Egyesület természetjáró bázisát képező, a Bükk hegység Hárskút területén lévő Helyiipari forrás, turista emlékpark gondozása, valamint az ott fekvő HTE kulcsosház fenntartása /4/ Az Egyesület tagjainak nyilvántartása. /5/ Az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközökkel való gazdálkodás a vonatkozó jogszabály keretei között /6/ Közreműködés a BAZ Megyei Természetjáró Szövetség munkájában annak szabályzatai alapján /7/ Élő és élettelen természeti értékek védelmezése /8/ A sportág erkölcsi, jogi, anyagi és szakmai érdekeinek segítése és védelme /9/ A természetbarát múlt haladó hagyományainak ápolása /10/ Természetvédelmi szolgálat teljesítése /11/ Turista útvonalak festése, karbantartása /12/ Ifjúsági és diák korosztály természetjáró tevékenységének, versenyének szervezése /13/ A tagság mozgósítása az Egyesület rendezvényein való részvételre, a tagságon kívüli személyek bevonása a sportrendezvényekbe, ezen keresztül a természetjárás megkedveltetése, népszerűsítése. 7.. Az Egyesület tagsága /1/ Az Egyesület tagjai az őket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján lehetnek: rendes tagok pártoló tagok tiszteletbeli tagok /2/ Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan személy állampolgárságra, korra és nemre való tekintet nélkül, valamint minden olyan jogi személy, aki a belépési nyilatkozatában vallja az Egyesület célkitűzéseit és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület működésében és elfogadja az Egyesület Alapszabályát. /3/ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magán vagy jogi személy, aki a belépési nyilatkozatában kinyilvánított módon az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja

3 /4/ Az Egyesület tiszteletbeli tagjának az a magán személy választható, aki huzamosabb időn keresztül végzett kimagasló tevékenységével jelentősen hozzájárult az Egyesület sporteredményeihez és a tagság elismerését kivívta. 8.. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése /1/ Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. /2/ A tagsági viszony rendes és pártoló tagok esetében felvétellel, tiszteletbeli tagoknál választással keletkezik. /3/ Tagsági viszony rendes és pártoló tagoknál kilépéssel, kizárással, törléssel, elhalálozással, tiszteletbeli tagoknál lemondással, kizárással és elhalálozással szűnik meg. /4/ Rendes és pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség indokolt esetben, az indok megjelölésével megtagadhatja a felvételt, mely határozat ellen jogorvoslati kérelmet a közgyűlés elé lehet beterjeszteni. Tiszteletbeli tagok választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, melyre az elnökség terjeszt be javaslatot. /5/ Bármely tag kizárását csak fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag nem mentesül a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. /6/ Amennyiben a rendes tag az éves tagdíjat, a pártoló tag pedig a belépési nyilatkozatában vállalt tagdíját folyó év március 31-ig nem fizeti be, abban az esetben írásban fel kell szólítani a tagdíj 15 napos határidőn belüli rendezésére. Amennyiben a tag a tagdíját a megadott határidőn belül nem rendezi, az elnökség határozatot hoz a tagok sorából való törlésről. /7/ Minden tagsági viszony megszűnik az Egyesület megszűnésével. 9.. A tagok jogai és kötelességei /1/ Rendes tagok és tiszteletbeli tagok jogai a/ Korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület rendezvényein és a 14. életévük betöltése után szavazati jogukat gyakorolhatják a határozatok hozatalában és a tisztségviselők megválasztásában. b/ Nagykorú tagok az Egyesület valamennyi tisztségére megválaszthatók. c/ Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben, az Egyesület felügyelő szervénél indítványozhatják az alap-, illetve jogszabályba ütköző határozatoknak megsemmisítését d/ Részt vehetnek az Egyesület által szervezett túrákon, valamint benevezhetnek és részt vehetnek valamennyi teljesítmény és jelvényszerző túrán és versenyen. e/ Igényelhetik az Egyesület nyújtotta kedvezményeket és támogatásokat. f/ Felvilágosítást kérhetnek az Egyesület bármely tevékenységéről, amelyet az elnökség 30 napon belül köteles megválaszolni. g/ Kifogást emelhetnek az Egyesület bármely határozata, szerveinek intézkedése ellen, az elnökségnél, a közgyűlésnél és végül a bíróságnál. h/ Személyi adataikban feltüntethetik egyesületi tagságukat és az abban viselt tisztségüket. /2/ A rendes tagok kötelezettségei: a/ Az Egyesület Alapszabályának és a közgyűlés, valamint az elnökség határozatainak betartása b/ Az Egyesület célkitűzéseinek elősegítése c/ Lehetőségeiknek és képességeiknek megfelelő aktív részvétel az Egyesület sportrendezvényein d/ Az élő és élettelen természeti értékek védelme és megóvása - 3 -

4 e/ A természetjárás nemes hagyományainak megfelelő magatartás, a természetjárás népszerűsítése f/ Az előírt egyesületi tagdíj megfizetése g/ Az Egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása /3/ A tiszteletbeli tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azzal a különbséggel, hogy az f/ pont alól mentesülnek. /4/ A pártoló tagok jogai: a/ Korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület rendezvényein (az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal). b/ Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben az Egyesület felügyelő szervénél indítványozhatják az Egyesület alap-, illetve jogszabályba ütköző határozatának megsemmisítését. c/ Az Egyesület által megszabott feltételek alapján benevezhetnek és részt vehetnek valamennyi teljesítmény, jelvényszerző túrán és versenyen d/ Adataikban, kiadványaikban feltüntethetik pártoló tagságukat. /5/ A pártoló tagok kötelességei: a/ Az Egyesület Alapszabályának és a határozatoknak a betartása b/ A természetjárás népszerűsítése c/ A vállalt hozzájárulás megfizetése 10. Az Egyesület szervei: /1/ Közgyűlés /2/ Az elnökség /3/ Számvizsgáló bizottság /4/ Fegyelmi bizottság /5/ Az elnökség által létrehozott bizottságok 11.. Közgyűlés összehívása: A szövetség rendes közgyűlését évente május 31-ig össze kell hívni. Az összehívásról az elnökség gondoskodik, mely írásos meghívót küld a 12.. /1/-/5/-ban felsoroltaknak a napirendi pontok megjelölésével. Szükség esetén vagy a tagság indítványára, illetve a felügyeleti szerv utasítására rendkívüli közgyűlést kell összehívni a 18.. szerint. 12. A közgyűlés összetétele: /1/ Az elnökség tagjai és a tiszteletbeli elnök /2/ A számvizsgáló bizottság képviselője /3/ Fegyelmi bizottság elnöke /4/ Az Egyesület teljes tagsága (rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok) /5/ Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt az elnökség által meghívottak /6/ A közgyűlés nyilvános, bárki részt vehet rajta. Az /1/-/5/ bekezdésekben felsoroltakon kívüli résztvevők tanácskozási joggal nem rendelkeznek Közgyűlés határozatképessége: /1/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. /2/ A szavazati jog más küldöttre írásban átruházható

5 /3/ Ha a közgyűlés eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés ismételten összehívott közgyűlésként az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképessé válik, amennyiben ezt a közgyűlés meghívója tartalmazza A közgyűlés rendje: /1/ A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. /2/ A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pontokat: a/ Az Egyesület elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló b/ Az Egyesület előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló c/ Számvizsgáló bizottság beszámolója d/ Közhasznúsági jelentés az előző évről e/ A fegyelmi bizottság jelentése f/ Az Egyesület folyó évi költségvetése 15.. A közgyűlés hatásköre: /1/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a/ Az Alapszabály, valamint a Fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása b/ A közhasznúsági jelentés elfogadása c/ Az elnökség, valamint a számvizsgáló bizottság, a fegyelmi bizottság éves beszámolójának elfogadása d/ Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása e/ A 17. /1/ bekezdésében meghatározott tisztségviselők megválasztása, felmentése f/ A tiszteletbeli elnök és tagok megválasztása g/ A tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása h/ Mindazok a kérdések, amelyeket időközben jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés határozott vagy határozatlan időre saját hatáskörébe von 16.. A közgyűlés határozathozatala: /1/ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni. /2/ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége nyílt szavazással ezt kéri. A titkos szavazás szavazólappal történik és a szavazatok összeszámlálásához legalább 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. /3/ A közgyűlés titkos szavazással választja a17.. /1/ bekezdésben meghatározott tisztségviselőket, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. /4/ A 15.. /1/ bekezdés a/ pontja esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. Ugyancsak 2/3-os többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonáshoz. A 15.. /1/ d/ pontjában szereplő kérdések esetben a teljes tagság 2/3-os szavazata szükséges. /5/ A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat a szavazati arány feltüntetésével. A jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke és a közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején - 5 -

6 megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba az Egyesület bármely tagja beletekinthet, illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat. /6/ Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés 2/3-os többségű határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja ha azt a hatályos törvény nem ellenzi. 17. A tisztségviselők megválasztása: /1/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó tisztségviselők: a/ Az Egyesület elnöke b/ Az Egyesület alelnöke c/ Az Egyesület ügyvezető titkára d/ Az elnökségi tagok d/ Számvizsgáló bizottság vezetője, tagjai e/ A fegyelmi bizottság elnöke és tagjai /2/ Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 5 évre választja. Elnökségi tagnak az Egyesület nagykorú, erkölcsileg feddhetetlen tagjai válaszhatók. A tisztségviselők más szervezetekben viselt tisztségeiket kötelesek az Egyesületnek bejelenteni. /3/ A tisztségviselők személyére az elnökség által a közgyűlés előtt legalább két hónappal felkért jelölőbizottság tesz javaslatot a tagsággal történt beszélgetések alapján. A jelölőlistára a jelölőbizottság által javasolt személyeken kívül a közgyűlésen javasolt más olyan személy is felkerülhet, akinek a jelölésével a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel egyetért. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatszámot, újabb választási fordulót kell tartani, a két legtöbb szavazatot kapott személy közötti választással. /4/ Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség a kivált tagok helyébe az eredeti létszámának legfeljebb 25 %-ig terjedően új tagokat választ. Az így megválasztott személyek tisztségükben való megerősítésről a következő közgyűlés dönt, megbízatásuk az elnökség többi tagja megbízatásának érvényességéig tart. /5/ A tisztségviselői megbízatás megszűnhet: a/ a határozott idő lejártával b/ lemondással: a tisztségviselők az elnökségnek írásban benyújtott, megindokolt nyilatkozattal mondhatnak le tisztségükről. Az elnökségnek joga van arra, hogy indokolt esetben a lemondást maximum 90 nap időtartamig ne fogadja el. c/ elhalálozással d/ felmentéssel: indokolt esetben az elnökség 2/3-os döntéssel a közgyűlés elé terjesztheti annak a tisztségviselőnek a felmentését, aki méltatlanná vált tisztségének betöltésére 18.. Az Egyesület rendkívüli közgyűlése: /1/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a/ Az elnökség 2/3-os többségi határozata alapján b/ Ha a tagok 1/3-a írásban, konkrét cél megjelölésével kezdeményezi c/ Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli d/ Ha az elnökség tagjainak több mint 25 %-a lemond, távozik e/ Az elnök távozása esetén f/ Ha a számvizsgáló bizottság létszáma 2 főre csökken /2/ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni

7 /3/ A rendkívüli közgyűlésre az egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók Az Egyesület számvizsgáló bizottsága és fegyelmi bizottsága /1/ Az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a számvizsgáló bizottság végzi. A számvizsgáló bizottság egy vezetőből és 2 tagból áll. /2/ A számvizsgáló bizottság tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A bizottságnak nem lehet vezetője vagy tagja az Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az egyesület elnökségének tagjával illetve a gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A számvizsgáló bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. /3/ A számvizsgáló bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik amelyről az egyesület elnökségét tájékoztatja. /4/ A számvizsgáló bizottság feladatai: a/ Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves mérlegének vizsgálata b/ A társadalmi non- profit szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése /5/ A számvizsgáló bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az Egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. /6/ Az ellenőrzések megkezdéséről a számvizsgáló bizottság vezetője tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét és titkárát. Az ellenőrzés során a számvizsgáló bizottság a pénzügyigazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. /7/ Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az egyesület elnökségét, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére. /8/ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított határidő elteltétől számított 30 napon belül a számvizsgáló bizottság utó vizsgálat keretében ellenőrzi. /9/ Ha a kifogásolt eset fennállását az Egyesület elnöksége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a számvizsgáló bizottság a hatályos törvény szerint jár el. /10/ A számvizsgáló bizottság tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles beszámolni. /11/ Az Egyesület fegyelmi bizottsága egy vezetőből és 2 tagból áll. A fegyelmi kérdéseket az Egyesület fegyelmi szabályzata alapján vizsgálja ki. Tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles beszámolni Az Egyesület elnöksége /1/ Az elnökség összetétele: a/ Az Egyesület elnöke b/ Az Egyesület alelnöke c/ Az Egyesület ügyvezető titkára d/ Elnökségi tagok - 7 -

8 /2/ Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi operatív kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak Az elnökség tevékenységéről a soron következő közgyűlésen az elnök köteles beszámolni. /3/ Az elnökség feladata és hatásköre: a/ Két közgyűlés között a vezetési, szervezési, szakmai és gazdasági ügyek vitele b/ Döntés tagfelvételi, kizárási kérdésekben, a szakbizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása, a kivált elnökségi tagok helyére új tag választása az Alapszabály szerinti mértékig c/ Az Egyesület éves tervének, költségvetésének elkészítése /4/ Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Az üléseket az elnök vagy helyettesítője hívja össze, de az elnökséget az elnökségi tagok 1/3-a írásos meghívóval összehívhatja. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van,. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve az elnökség tagjának felmentésére irányuló javaslat, melyben 2/3-os határozat szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén helyettesének szava dönt. /5/ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. /6/ Az elnökség határozatai külön vezetésre kerülnek a szavazati arány és a különvélemények feltüntetésével. A határozatok vezetése az ügyvezető titkár feladata Az Egyesület szakbizottságai: /1/ Az elnökség egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve referenseket jelölhet ki. /2/ A bizottságok és referensek feladatait, illetve hatáskörét az Egyesület elnöksége határozza meg. /3/ A bizottságok véleményezési, javaslattételi, szervezési és intézkedési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták őket. 22. Az Egyesület elnöke és a tiszteletbeli elnök /1/ Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét. /2/ Az elnök feladata és hatásköre: a/ Az elnökség üléseinek összehívása és vezetése b/ Az Egyesület képviselete c/ Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése d/ Az egyesületi testületek és referensek munkájának figyelemmel kísérése e/ Kapcsolattartás az állami, a társadalmi és a sportszervekkel f/ Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása g/ Mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés, illetve az elnökség a hatáskörébe utal. /3/ Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti

9 /4/ A titkárral kialakított munkamegosztás szerint ellátja az egyes szakterületek irányítását és felügyeletét. /5/ Az elnök a képviseleti jogkörét egyes ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja azzal a megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség nem. Tiszteletbeli elnök /6/ Az Egyesület közgyűlése az elnökség beterjesztése alapján tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök bármely közgyűlésen választható A tiszteletbeli elnök korlátozás nélküli számban újraválasztható. Bármely időszakban az Egyesületnek csak egy tiszteletbeli elnöke lehet. /7/ A tiszteletbeli elnöki funkció megszűnhet: a/ lemondással b/ elhalálozással c/ felmentéssel A tiszteletbeli elnököt, indokolt esetben az elnökség javaslata alapján a közgyűlés mentheti fel. /8/ Tiszteletbeli elnöknek az a magánszemély választható, aki legalább 10 éve folyamatosan tagja az Egyesületnek, illetve legalább egy választási időszakban elnöki vagy alelnöki teendőket látott el. /9/ A tiszteletbeli elnök jogai: a/ Részt vehet az Egyesület rendezvényein, a választása szerinti szakbizottság munkájában, az Egyesület közgyűlésén szavazati joga van b/ Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban c/ Javaslatokat tehet az Egyesületet és a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására /10/ A tiszteletbeli elnök kötelezettségei: a/ Az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a szövetség vezető testületei által hozott határozatok betartása b/ A természetjárás népszerűsítése 23.. Az Egyesület alelnökének feladatai és jogköre: /1/ az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki feladatokat, képviseli az Egyesületet. /2/ A titkár távollétében a titkári feladatokat ellátja Az Egyesület ügyvezető titkára: /1/ Az Egyesület adminisztratív teendőinek irányítója az ügyvezető titkár. /2/ A titkár feladatai és hatásköre: a/ Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit. b/ Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását. c/ Előkészíti az elnökség üléseit. d/ Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. e/ Képviseli az Egyesületet, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőt. f/ Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról

10 g/ Gondoskodik az Egyesület munkatervének, esemény naptárának, költségvetésének, közhasznúsági jelentésének az elkészítéséről, valamint az egyesületi nyilvántartások vezetéséről. h/ Figyelemmel kíséri az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását. i/ Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az Egyesület szabályzatai, a közgyűlés vagy az elnökség határozatai a hatáskörébe utalnak. /3/ Az ügyvezető titkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. /4/ Az ügyvezető titkár távolléte vagy akadályoztatása esetén a titkári feladatokat az alelnök látja el Az Egyesület gazdálkodása és vagyona: /1/ Az Egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó számviteli és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik, gazdálkodásáról zárszámadást készít. /2/ Az Egyesület bevételei: a/ tagsági díjak b/ magán és jogi személyek támogatásai c/ alapítványok adományai, pályázatok bevételei d/ rendezvények bevételei e/ megtakarítások kamatai f/ állami támogatás g/ BAZ Megyei Természetjáró Szövetség részéről támogatás h/ egyéb bevételek /3/ az Egyesület kiadásai: a/ túrák, táborok és egyéb rendezvények kiadásai b/ képzési, tanfolyami kiadások c/ tárgyi jutalmak költségei d/ adminisztratív tevékenységek költségei e/ felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei f/ létesítmény fenntartási költségek g/ társadalmi szervezetek, szövetségek tagdíja /4/ Az Egyesület vagyona: a/ készpénz, bankbetét b/ értékpapír c/ ingatlan vagyond/ ingó vagyon /5/ Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai és tisztségviselői az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. /6/ Az Egyesület hasznot eredményező gazdasági tevékenységet nem folytat, non-profit szervezet, gazdálkodásának anyagi alapjait kizárólag a 25. /2/ bekezdés alatt bevételek képezik. /7/ Az Egyesület gazdálkodását a tevékenységi céljait szolgálóan, a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos rendeletek alapján végzi. /8/ Az Egyesület gazdálkodása nyílt, a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba kérésére bármely tag betekinthet. A kérést a megnézni kívánt dokumentumok megjelölésével az elnök felé kell jelezni, aki köteles a kérés legkésőbb 7 napon belüli teljesítésére vonatkozóan intézkedni

11 26.. Az Egyesület megszűnése: /1/ Az Egyesület megszűnik, ha: a/ feloszlását a teljes tagság 2/3-os szótöbbséggel kimondja b/ a Megyei Bíróság feloszlatja c/ más egyesülettel egyesül d/ a Megyei Bíróság megállapítja megszűnését /2/Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az Egyesület közgyűlése rendelkezik Záró rendelkezések /1/ Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesületet érintő vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, amíg a vitás ügyet az elnökség nem tárgyalta. Vitás ügy bejelentését követően az elnökség 30 napon belül köteles azt letárgyalni és döntését az érintett felekkel közölni. /2/ Sportfegyelmi eljárásokra és a büntetésekre vonatkozó szabályokat az Egyesület fegyelmi szabályzata tartalmazza. /3/ A közgyűlésről, az elnökség üléseiről, a bizottságok határozatairól az érdekelteket illetve a nyilvánosságot tájékoztatni kell! A tájékoztatásért az elnök és a titkár a felelős. A többi tisztségviselő illetékességi területéről szintén adhat tájékoztatást, amennyiben az ügyben határozat született. Valamennyi határozat nyilvános, azokba bármely tag kérésére betekinthet, költségtérítés ellenében azokról másolatot kaphat. Záradék Jelen Alapszabály az május 26-án elfogadott, és február 21-én módosított alapszabály módosítása egységes szerkezetben. Az Egyesület közgyűlése az Alapszabályt február 16-án jelen formájában módosította és elfogadta. A pontot a május 18-i rendkívüli közgyűlés fogadta el. Miskolc, május 18.. Szemánné Máté Katalin a HTE elnöke

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben