SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR"

Átírás

1 SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015.

2

3 SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8 példányban... sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

4 Kiadásért felelős: Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Nyomdaszám: Miskolc-Egyetemváros, A szabályzat gondozásáért felelős: a Kar dékánja

5 Oldalszám: I TARTALOMJEGYZÉK Fejezetszám Fejezetcím Old. szám I. Preambulum 2 II. Általános rendelkezések A Kar feladatai A Kar gazdálkodása III. IV. A Kar szervezeti felépítése Oktatási-kutatási egységek Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek Dékáni Hivatal A Kar vezetési szerkezete A dékán A dékánhelyettesek A Kari Tanács A Kari Tanács összetétele A Kari Tanács feladat- és hatásköre A Kari Tanács működési rendje Intézetigazgatók A Dékáni Hivatal vezetője V. A Kar működési rendje A karon folytatott képzések alapításának, indításának és folytatásának rendje Kari Bizottságok A Kar oktatói kutatói és egyéb közalkalmazotti értekezlete A Kar együttműködése más szervezetekkel VI. Záró rendelkezések Vált. szám Bevezetés dátuma

6

7 I. PREAMBULUM 1 Oldalszám: 1 A Miskolci Egyetemen az egészségügyi képzés a évben megalakult Egészségtudományi Intézetben Védőnő Szakon kezdődött el. A képzési kínálat a további években gyógytornász, diagnosztikai képalkotó és egészségturizmus szervező képzéssel és szakirányú továbbképzési szakokkal bővült évtől a képzés kari keretek között működik Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar néven november 20. napjától a kar neve Egészségügyi Karra módosult ban megalakult az Elméleti Egészségtudományok Intézete és az Alkalmazott Egészségtudományok Intézete. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kar neve: Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (2) A Kar működési helye: 3515 Miskolc-Egyetemváros B/3-B/4. épület 2 (3) A Kar jogállása, helye a Miskolci Egyetem szervezetében: Az Egészségügyi Kar a Miskolci Egyetem önálló gazdálkodási egysége. Szakmai munkáját az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel együttműködve végzi. (4) A Kar szimbóluma: A Védőnői Szolgálatot megelőző Zöldkeresztes hálózat szimbólumának, valamint az egészségügyet jelképező vörös keresztnek összevonása: aranysárga pajzs formában kereszt alakú szimbólum, fele részben zöldre, fele részben vörösre színezve. A Kar feladatai 2. (1) A Kar alapvető célja és feladata az egészségügyi felsőoktatás képesítési követelményeiben, valamint a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezetben, az egészségtudományi alapszakok képesítési követelményeiben meghatározottak szerint olyan védőnő, gyógytornász, képalkotó diagnosztikai és egészségturizmus-szervező szakemberek képzése, akik képesek munkájuk magas színvonalú, hivatástudattal történő betöltésére. 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos

8 Oldalszám: 2 (2) A Kar biztosítja a térség megfelelő létszámú, magasan kvalifikált egészségügyi szakembereinek képzését, akik az egészségügyi és szociális ellátó rendszerek változó igényeihez könnyen adaptálható tudással és jól konvertálható elméleti ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek. (3) A Kar feladatának tekinti az egészségügyi és szociális ellátó rendszer fejlesztését, korszerű szinten tartását, gazdaságos működtetését megfogalmazó társadalompolitikai célkitűzésnek megfelelően továbbképzési programok szervezését a térség egészségügyi szakemberei számára. (4) A Karon az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ működik, amely gondoskodik a foglalkozás - egészségügyi feladatok ellátásáról. 3 (5) A Kar feladata az Egyetemen folyó testnevelés oktatás területén a hallgatók testnevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és kutatási feladatok ellátása. 4 (6) A Karon működő BSc szakok-szakirányok elnevezései: Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány, Ápolás és Betegellátás Alapszak Gyógytornász Szakirány, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak Képalkotó diagnosztikai analitika Szakirány, Egészségügyi Szervező Alapszak Egészségturizmus-szervező Szakirány. (7) A Kar a (6) bekezdésben meghatározott szakokon és szakirányokon alapképzést, valamint szakirányú továbbképzést végez, amelyek sikeres elvégzése után, záróvizsga alapján oklevelet ad ki. (8) 5 (9) 6 A Kar gazdálkodása 3. (1) A Kar gazdálkodását éves költségvetés keretében végzi. A Kar az Egyetem bankszámláján, az egyes feladatokhoz kapcsolódó önálló témaszám alatt kezeli pénzeszközeit, a hatályos pénzügyi jogszabályoknak és egyetemi belső szabályoknak megfelelően. 7 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 5 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 6 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

9 (2) 8 Oldalszám: 3 (3) A Kar költségvetési keretének és más kari pénzforrások felosztásáról és kari alapok képzéséről a Kari Tanács jogosult dönteni. A Kar költségvetésének végrehajtásáról a dékán évente beszámol a Kari Tanácsnak. 9 III. A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Oktatási-kutatási egységek 4. (1) A Kar oktatási-kutatási egységei az intézetek. 10 (2) Az intézetek elméleti és alkalmazott egészségtudományi, testnevelés és sporttudományi tevékenységek keretén belül oktatási, képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatokat látnak el. 11 (3) Az intézeteken belül önálló szervezeti egységnek nem minősülő munkacsoportok, intézeti tanszékek hozhatók létre. 12 (4) A Kar oktatási, kutatási egységei: a. Elméleti Egészségtudományok Intézete aa) Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Szervező 13 Intézeti Tanszék bb) Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicina Intézeti Tanszék b. Alkalmazott Egészségtudományok Intézete a) Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék b) Fizioterápiás Intézeti Tanszék c) Klinikai Radiológiai Intézeti Tanszék d) Testnevelési Intézeti Tanszék 14 (5) A karon folyó képzések operatív szervezését szaki koordinátorok segítik Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

10 Oldalszám: 4 Szolgáltató és funkcionális szervezeti egység 5 16 (1) Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ feladatai: a) Külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása. Munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, felvilágosítás, prevenció. Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, valamint a munkahelyi veszélyforrások feltárásában. b) Szakellátás működtetése c) Fogorvosi ellátás az egyetemi hallgatók és dolgozók számára d) A betegszobákban elhelyezett hallgatók ellátása e) az Egészségügyi Kar gyakorlatorientált képzéseihez gyakorló terület biztosítása. f) a Miskolci Egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói számára nyújtott komplex primer preventív és rehabilitációs ellátás folyamatába az Egészségügyi Kar hallgatóinak bevonása g) Egyetemi hallgatók körében egészségfejlesztési kutatások és projektek megvalósítása h) A Miskolci Egyetem egészségügyi stratégiájának kidolgozása és megvalósítása (2) Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központot főorvos vezeti. A vezető főorvos feladatai, hatásköre: A fenti tevékenységen túl irányítja és felügyeli a szolgálat munkavállalóinak tevékenységét. Közreműködik a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos beruházási, fejlesztési, karbantartási tervek előkészítésében, és ellenőrzi az ezekre megállapított keretek helyes felhasználását. (3) A vezető főorvost távolléte esetén az általa megbízott orvos helyettesíti az esetenként kiadott helyettesítési megbízás tartalma szerint. A Dékáni Hivatal 6. (1) A Kar igazgatási, ügyvitel-szervezési, gazdálkodási és tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátására Dékáni Hivatal működik, amelyet a dékán útmutatásai szerint a Dékáni Hivatal vezetője irányít. (2) 17 (3) A Dékáni Hivatalnak a tanulmányi ügyekkel összefüggésben feladatát képezi különösen: 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 17 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos

11 Oldalszám: 5 a) a Felvételi, a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság üléseinek előkészítése munkájának segítése, b) a hallgatók nyilvántartása, beiratkoztatás, tantárgyfelvétel, óra-, terem- és vizsgarend elkészítése, c) 18 d) a hallgatók tanulmányi eredményeinek nyilvántartása és rangsoruknak elkészítése, e) felvételi eljárás lebonyolítása, f) a záróvizsgák megszervezése, adminisztratív teendők ellátása, g) tanulmányi adatszolgáltatás elvégzése, h) hallgatói tanulmányi ügyek intézése. (4) A Dékáni Hivatal ügyviteli teendői körében kari és hivatali jellegű feladatokat lát el, így különösen: a) előkészíti a Kari Tanács üléseit, b) ellátja a kari adatok, szabályzatok kezelését, nyilvántartását, c) részt vesz a kari költségvetés kidolgozásában, d) kezeli és nyilvántartja a kari pénzeszközöket, e) ellátja az akkreditációval összefüggő adminisztratív feladatokat, f) levelezési, irattározási teendőket lát el, g) szervezi a gyakorlatvezetés és óraadás adminisztrációját, h) kapcsolatot a tart az Egyetem és a kar funkcionális szervezeti egységeivel, i) elvégzi az önköltséges/költségtérítéses képzések adminisztrációját, 19 j) bonyolítja a beszerzéseket, k) leltározási teendőket lát el, l) adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít. IV. A KAR VEZETÉSI SZERKEZETE (1) A Kar vezetésében a Kar céljainak eléréséhez szükséges feladatok ellátásában testületi illetve személyes jelenlétük útján vesznek részt: a) a dékán, b) a dékánhelyettesek, c) a Kari Tanács d) intézetigazgatók e) a Dékáni Hivatal vezetője f) Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ vezetője 18 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

12 (1) 21 A dékán 8. Oldalszám: 6 (2) A dékán javaslatot tesz a Kari Tanácsnak a kar tisztségviselői megbízására, főiskolai tanári és docensi pályázatok kiírására. Javaslatot tesz a rektornak a Kar tisztségviselőinek, főiskolai tanárainak, főiskolai docenseinek kinevezésére, a Kari Tanács döntése alapján. (3) 22 A dékán feladata: a) a dékán saját megbízásának időtartamára egyes feladatkörök ellátására és tevékenységek irányítására referenseket bízhat meg. Referensi megbízás adható ki kari referens, illetve tudományos referens feladatainak ellátására. 23 A dékánhelyettesek 9. (1) A dékán megosztja munkáját helyetteseivel. (2) 24 (3) A dékánhelyettesek a dékán felkérésére vagy akadályoztatása esetén helyettesítik a dékánt. (4) Az általános dékánhelyettes tevékenysége körében eljárva: a) felügyeli a Tanulmányi Bizottság üléseinek előkészítését, elnököl a testület ülésein, ellenőrzi a bizottsági döntések végrehajtását, b) szervezi és irányítja az akkreditációs ügyekkel, valamint a tanulmányi pontrendszer (kredit) alkalmazásával összefüggő teendőket, c) felügyeli a tudományos diákkörök tevékenységét, d) szervezi és irányítja a Kar minőségbiztosításával, az oktatás hallgatói véleményezésével összefüggő teendőket, e) feladata az oktatással és képzéssel összefüggő kari pályázatok koordinálása. (5) A tudományos dékánhelyettes a) képviseli a kart a tudományos jellegű egyetemi testületekben és bizottságokban, országos testületekben, b) szervezi a kar belföldi és külföldi tudományos kapcsolatait, c) kezdeményezi és koordinálja a kari szintű konferenciákat, tudományos üléseket, d) szervezi és irányítja a kar pályázati tevékenységét és kutatásait. 21 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 24 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos

13 Oldalszám: 7 A Kari Tanács 10. (1) A Kar vezető testülete a 19 szavazati joggal rendelkező Kari Tanács. 25 A Kari Tanács összetétele 11. (1) Az Egészségügyi Kar Kari Tanácsának szavazati jogú tagjai: a) Tisztségük alapján: - a kari dékán, aki a Tanács elnöke 1 fő - a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke 1 fő - a mindenkori reprezentatív szakszervezet képviselője (oktatói, vagy nem oktatói státuszban lévő közalkalmazott) 1 fő b) Választás alapján: - vezető oktató (egyetemi/főiskolai tanárok, docensek) 6 fő 26 - egyéb oktató/kutató, tanár 4 fő 27 - nem oktatói státuszban lévő közalkalmazott 2 fő 28 - hallgatók képviselői 4 fő 29 Összesen: 19 fő 30 (2) A Kari Tanács választott tagjainak legfeljebb három 31 évre való megválasztására a kar oktatói-kutatói és egyéb közalkalmazotti értekezlete jogosult Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 28 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 30 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

14 Oldalszám: 8 (3) A Kari Tanács üléseire állandó tanácskozási joggal meg kell hívni (amennyiben választás alapján nem tagjai a Kari Tanácsnak) a) a dékánhelyetteseket, b) az intézetigazgatókat, c) az intézeti tanszékvezetőket, d) 33 e) az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ vezetőjét, f) a Dékáni Hivatal vezetőjét, g) a Szenátus kari képviselőjét h) a referenseket 34 (4) A dékán az egyes napirendi pontok tárgyalásához más személyeket is meghívhat. (5) A Kari Tanács tisztség alapú és választott tagjait indítványozási, észrevételezési, vélemény-nyilvánítási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg. A Kari Tanács feladat- és hatásköre 12. (1) A Kari Tanács a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és működési rend ában 36 meghatározott alapvető feladat- és hatáskörén túlmenően dönt és intézkedik a Kar életére vonatkozó minden olyan lényeges kérdésben, amelyben a döntés nem tartozik az Egyetem más szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. (2) A Kari Tanács szükség szerint határozattal állapítja meg azokat a hatásköreit, amelyekben döntési jogát más szervre vagy személyre ruházza át. (3) A Kart vagy az Egyetemet érintő felettes szervek döntési körébe tartozó kérdésekben a Kari Tanácsot javaslattételi és vélemény-nyilvánítási jog illeti meg. A Kari Tanács működési rendje (1) A Kari Tanács elnöke a dékán, aki összehívja a Tanács üléseit és elnököl az üléseken Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 32 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 33 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 34 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 36 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

15 Oldalszám: 9 (2) A Kari Tanács titkári teendőit a Dékáni Hivatal vezetője látja el, aki gondoskodik az ülések előkészítéséről, lebonyolításáról és a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről. 14. (1) A Kari Tanács tanévenként legalább négy alkalommal ülésezik. 37 A Kari Tanács üléseinek munkarendjét a tanévenként meghatározott munkaterv szabja meg. A munkaterv elfogadására a dékán tesz javaslatot az oktatási év első tanácsülésén. (2) Az egyes ülések napirendjéről a Kari Tanács határozattal dönt. (3) A Kari Tanács tagjai kezdeményezhetik az elfogadott munkatervhez képest az egyes tanácsülések napirendjének módosítását, a tervezett napirendi pont elhagyását vagy új pont felvételét. 15. (1) A Kari Tanács tagjainak az ülés egészén való részvétel kötelező. Az ülésen való részvételben akadályoztatott tag távollétét, annak okának megjelölésével együtt legkésőbb az ülés napját megelőző napig, a dékánhoz címzett írásbeli nyilatkozatával köteles bejelenteni. (2) Az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, a meghívottaknak legalább hét 38 nappal az ülés előtt az ülésre szóló meghívóval együtt, az ülés helyének és idejének pontos feltüntetésével, írásban kell megküldeni. Az ülésre szóló meghívókat a dékán írja alá. (3) 39 (4) (1) Ha a tanácsülés elé kerülő előterjesztés a Kari Tanács határozatát, állásfoglalását kívánja meg, az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell az ügyre vonatkozó határozati javaslatot, és amennyiben ez lehetséges, a döntés alternatíváit. A határozati-javaslat szövegezését úgy kell kialakítani, hogy az a megalapozott döntés meghozatalát a lehető legjobban elősegítse. (2) Azokban az ügyekben, melyeknek anyagi, pénzügyi kihatásai vannak, a ráfordítás várható összegét és forrását is meg kell jelölni. (3) Az előterjesztés előkészítésébe be kell vonni az ügy tárgya szerint illetékes Kari Bizottságot. 37 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 38 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 39 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 40 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

16 Oldalszám: 10 (4) Az előterjesztés előadója általában a dékán vagy a dékánhelyettes. A napirendi pont előadójának a dékán indokolt esetben más személyt is felkérhet. Az előterjesztésben minden esetben fel kell tüntetni, hogy azt ki és milyen előzmények alapján készítette (vezetői összefoglaló). (1) (2) Az ülés határozatképességét folyamatosan ellenőrizni kell. A határozatképtelenné vált ülést be kell rekeszteni, tekintet nélkül a még hátralévő, határozathozatalt igénylő napirendi pontok jellegére. (3) Ha a Kari Tanács ülését határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, akkor az újabb ülés legalább három, legfeljebb tizenöt nap múlva újra összehívható (1) A Kari Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnök szükség esetén a dékánhelyettest felkérheti helyetteséül. (2) Az Elnök gondoskodik a tanácskozás rendjéről. Ennek keretében különösen: a) megnyitja az ülést, b) tájékoztatja a megjelenteket a távollévőkről, c) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) személyére, d) megállapítja az ülés határozatképességét, vagy annak hiányát, e) indítványozza az előzetesen kiküldött napirend jóváhagyását, vagy szükség szerint annak módosítását, kiegészítését, f) felkéri az előadót a napirend előterjesztésre, g) vezeti a vitát, h) kivételesen a hozzászóló figyelmét felhívhatja arra, hogy hozzászólásának tartalma a tárgyalt napirendi ponttól alapvetően eltér, hogy időtartama az ülés eredményességét veszélyezteti, i) elrendeli a határozathozatalt, vagy állásfoglalást, j) kihirdeti a Tanács határozatát vagy állásfoglalását, k) berekeszti az ülést. 19. (1) Az ülés napirendjét az elnök indítványára a Kari Tanács szavazással 43 hagyja jóvá. A napirendi pontok tárgyalására általában egymást követően kerül sor, de szorosan összefüggő tárgyú napirendi pontok együttesen is tárgyalhatók. (2) Az elnök döntése alapján a napirenden lévő kérdés természetétől függően a tanácskozás menetében először az előterjesztéshez kapcsolódó kérdések feltevésére kell lehetőséget biztosítani. Kérdés feltevésére az ülés valamennyi résztvevője jogosult. A kérdésekre az 41 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 42 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 43 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

17 Oldalszám: 11 előterjesztés előadója köteles válaszolni. Ha a kérdés olyan információt kíván, amelynek az előadó nincs birtokában, akkor a válaszadásra a következő tanácsülésig haladékot kérhet és kaphat. (3) A kérdésekre adott válaszok után, illetve kérdések hiányában az elnök megnyitja a vitát. A vita során a tanács tagjai és a meghívottak véleményt nyilvánítanak, indítványokat és észrevételeket tehetnek. A hozzászólások maximális időtartama öt 44 perc. Az elnök kivételes esetben hosszabb felszólalási időt is engedélyezhet. (4) Az elhangzott hozzászólásokra az előadó a vita lezárása előtt reflektál. Kiemelkedő fontosságú napirendi pontok tárgyalásakor az elnök döntése alapján általános és részletes vita is tartható. (5) Az előterjesztések megvitatása és a határozat meghozatala után kerülhet sor az olyan tájékoztató jellegű bejelentésekre, amelyek testületi állásfoglalást nem igényelnek. 20. (1) Az elnök a tanácsülésen kialakult álláspontokat összefoglalja, és a Tanács tagjait felhívja az állásfoglalásra. Az állásfoglalás szavazással történik. (2) Mindenképpen szavazást kell rendelni: a) azokban az ügyekben, amelyekben a Kari Tanács dönt, javaslatot tesz vagy véleményt nyilvánít, b) minden olyan egyéb ügyben, amelyben a Tanács a testületi állásfoglalást szükségesnek tartja. (3) A napirendben fel kell tüntetni, hogy az adott kérdésben szavazás szükséges-e vagy sem. (4) A határozathozatal sorrendjében először az előterjesztéshez fűzött módosító indítványokról kell szavazni, majd ha ez még időszerű az eredeti előterjesztésről. (5) 45 (6) 46 (7) 47 (8) 48 (9) A szavazás eredményét az ülésen ismertetni kell. 44 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 45 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 46 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 47 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 48 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

18 Oldalszám: 12 (10) A Kari Tanács tagjai sürgős esetben írásban is felkérhetőek határozathozatalra. A határozat tervezetét írásban, kellő tájékoztatás mellett kell a tagoknak megküldeni. Az írásbeli szavazás eredményét a következő ülésen a dékán ismerteti. 21. (1) A Kari Tanács üléséről elektronikus és írásos rögzítésű jegyzőkönyv készül, amelyet a dékán lát el aláírásával és a Tanács által megválasztott két fő hitelesít. (2) A Kari Tanács határozatait az ülést követő három 49 napon belül külön íven szerkesztve írásba kell foglalni. A határozatokat a dékán írja alá. (3) 50 (4) A jegyzőkönyvet, határozatokat, a jelenléti ívet az irattárban meg kell őrizni. (5) A Kari Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és a Tanács határozatai a Kar oktatói, kutatói és hallgatói számára nyilvánosak, azok megtekinthetők. (6) Más érdeklődő részére a dokumentumokba való betekintést a dékán engedélyezhet, az adatvédelemről szóló törvényben szabályozott keretek között. (7) A Kari Tanács működési rendjére vonatkozóan egyebekben a Miskolci Egyetem Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rend ában foglaltak az irányadóak. 51 Intézetigazgatók 22. (1) Az intézetigazgatók feladatára a Miskolci Egyetem SzMSz I. kötet Szervezeti és Működési Rend 48. -ban foglaltak az irányadóak. Intézeti tanszékvezetők Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 50 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 51 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 52 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

19 A Dékáni Hivatal vezetője Oldalszám: 13 (1) A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak közvetlenül alárendelten irányítja a kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, valamint a Dékáni Hivatal munkáját. (2) A Dékáni Hivatal vezetőjének feladatai: a) Segíti a dékán és helyettesei munkáját. b) A Dékáni Hivatal munkájának megszervezése, vezetése és ellenőrzése. c) A kari állandó és ad hoc bizottságok munkájának koordinálása és segítése. d) Előkészíti a Kari Tanács üléseit. e) Szervezi és ellenőrzi a Kari Tanács határozatainak végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, dolgozók és hallgatók megismerjék a Kari Tanács döntéseit, állásfoglalását és határozatait. f) Biztosítja a karon született döntések és határozatok jogszabályokkal való összhangját. g) Ellátja a humánpolitikával kapcsolatos igazgatási feladatokat. h) A kari irattározási rend kialakítása és működtetése, a szabályzatok által előírt nyilvánosság és betekinthetőség feltételeinek megteremtése, a kari élet belső és külső tájékoztatásának megszervezése. i) Irányítja a Dékáni Hivatal minőségbiztosítási munkáját. j) Részt vesz a kari minőségbiztosítási munkában, és képviseli a kart az ilyen célú egyetemi bizottságokban. k) Részt vesz a kari honlap és a kari történeti tár folyamatos frissítésében, aktualizálásában. l) Kapcsolattartás a kari érdekképviseleti szervekkel. m) Előkészíti és nyilvántartja a kötendő és kötött együttműködési megállapodásokat. n) Fentieken túl mindazon feladatok ellátása, amelyet számára a dékán meghatároz. (3) A Dékáni Hivatal vezetője rendszeresen beszámol tevékenységéről a dékánnak. V. A KAR MŰKÖDÉSI RENDJE 25. (1) A kari irányítás és vezetés jogszabályokon és egyetemi szabályzatokon túli jogi eszközei: a) egyetemi szabályzatok kiegészítését vagy mellékletét képező kari szabályzatok, b) a kari tanácsi határozatok, c) vezetői utasítások. 53 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 244/2014. számú határozatával, június 1. napjától hatályos

20 Oldalszám: 14 (2) A kari irányítás és vezetés tekintetében a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 87. -ában 54 foglaltak az irányadók. 55 A karon folytatott képzések alapításának, indításának és folytatásának rendje 26. (1) Egészségtudományi képzési területen szakok, szakirányok létesítésének, indításának, és folytatásának rendje tekintetében irányadóak a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és működési rend 90. -ában 56 foglaltak. 57 (2) Az Egészségügyi Karon mesterszak, alapszak-szakirány létesítését, indítását szakirányú továbbképzés, szakképzési program indítását a kar bármely intézeti tanszéke kezdeményezheti a Kari Tanácsnál. 58 (3) Az akkreditációs eljárások bonyolítását, akkreditációs anyag végső elkészítését az e célra alakult munkacsoport végzi. A csoport tagjai a dékán 59 megbízása alapján látják el feladataikat. (4) A szakok akkreditált tanrendjeinek indokolt módosításáról a Kari Tanács dönt. A módosítási javaslatot az aktuális félévet megelőzően a szakfelelős vagy az intézeti tanszékvezető terjesztheti elő a Kari Tanácsnak. Kari Bizottságok 27. (1) A Kar, valamint az Egyetem tudományos és oktatási feladatainak ellátásában a Kar oktatói, nem oktatói munkatársai és hallgatói a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében rögzített bizottságok révén vesznek részt. (2) Az egyetemi szintű bizottságokba a Kar képviselőit a kari bizottságok javaslata alapján a Kari Tanács delegálja. (3) Az egyes Kari Bizottságok működésének részletes rendjét a bizottság maga állapítja meg. 54 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 55 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 56 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 57 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 58 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos 59 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

21 Oldalszám: 15 A kar oktatói-kutatói és egyéb közalkalmazotti értekezlete (1) A kar oktatói-kutatói és egyéb közalkalmazotti értekezlete (továbbiakban: összdolgozói értekezlet) amelyen szavazati, tanácskozási, javaslattételi és vélemény-nyilvánítási joggal részt vehet a Kar valamennyi teljes- és részmunkaidős közalkalmazottja a Kar tanácsadó-véleményező szerve és információcsere fóruma, amely ajánlást tehet a Karon felmerülő bármely kérdésben. (2) Az összdolgozói értekezlet szükség esetén, de tanévenként legalább egy alkalommal a dékán felhívására ül össze, ahol a dékán elnököl. (3) Az értekezletet össze kell hívni akkor is, ha azt a közalkalmazottak legalább egyharmada írásban kéri. (4) A Kar Kari Tanácsának oktató-kutató és egyéb közalkalmazott tagjait a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és működési rend 33. (2) bekezdésében foglaltak alapján az összdolgozói értekezlet választja meg. (5) Az összdolgozói értekezletről elektronikus és írásos rögzítésű jegyzőkönyv készül, amelyet a dékán lát el aláírásával és az értekezlet által választott két fő hitelesít A Kar együttműködése más szervezetekkel 30. (1) A Miskolci Egyetem és az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel történő együttműködések az Egészségügyi Karon folyó képzések fejlesztését célozzák meg. (2) A Miskolci Egyetemnek és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal, a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórházzal 62, egyéb egészségügyi szolgáltatókkal és más szervezetekkel kötött együttműködése az Egészségügyi Kar szakmai gyakorlati képzése céljainak megvalósítását szolgálja. 60 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 61 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 62 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

22 Oldalszám: 16 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. A Szabályzat elfogadásához és módosításához a Kari Tanács tagjainak kétharmados többségi támogató határozata és Szenátus általi elfogadás szükséges. 32. (1) Jelen szabályzatot az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa elfogadta. 63 A Kari Tanács 16/2013. sz. határozatával, a Szenátus 318/2013. sz. határozatával fogadta el, a szabályzat július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 159/2012.sz. határozattal elfogadott április 25. napján hatályba lépett Sz. Szabályzat A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Feladataira és Működési Rendjére. Jelen szabályzat módosítását a Kari Tanács 2/2015. sz. határozatával, a Szenátus 44/2015. sz. határozatával fogadta el, a szabályzat március 19. napján lép hatályba. Miskolc, március 19. Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán a Kari Tanács elnöke Prof. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke 63 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 44/2015. számú határozatával, március 19. napjától hatályos

23 Oldalszám: melléklet Változat száma: A2 1. számú melléklet A Kar állandó bizottságai Tanulmányi Bizottság Kreditátviteli Bizottság Felvételi Bizottság Minőségértékelési Bizottság Kutatásfejlesztési és Projektirányító Bizottság 64 Fegyelmi Bizottság Beiskolázási Bizottság Kitüntetési Bizottság ERASMUS Bizottság Honlap-készítő és fejlesztő Bizottság 65 A Kar Tanácsai Tudományos Diákköri Tanács 64 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos 65 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 454/2014. számú határozatával, december 18. napjától hatályos

24 AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR ORGANOGRAMJA Kari Tanács DÉKÁN Dékánhelyettesek általános, tudományos Elméleti Egészségtudományok Intézete Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dékáni Hivatal Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Szervező Intézeti Tanszék Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicina Intézeti Tanszék Fizioterápiás Intézeti Tanszék Klinikai Radiológiai Intézeti Tanszék Testnevelési Intézeti Tanszék

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (az I/7., II/2., II/7., II/8. pontok dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A szabályzatot a

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 16. Elfogadás dátuma: 2013.02.19. Határozat száma: 2013/1/2. Hatálybalépés napja: 2013.02.20-tól Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉRDEKEGYEZTETİ TANÁCSA Szervezeti és Mőködési Szabályzat Készült a felsıoktatásról szóló és többszörösen módosított 2005. évi CXXXIX törvény (Ftv.) 98. (1-2) bekezdése, valamint

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben