A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény nevelőtestülete SZM, DÖK Debrecen, január 27. Tóth József intézményvezető

2 2 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/208. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Az SzMSz jogi egyéb forrásai: a pedagógiai program az intézmény tagintézményeinek korábbi elfogadott SzMSz-ei 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a tanulmányi irodákban munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az a szakmai alapdokumentumban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, valamint e szabályzat alapján végzi.

3 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat (és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok) személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára. Területi hatálya kiterjed a tagintézmények területére, illetve az intézményegységek területén kívül szervezett iskolai programokra. Időbeli hatálya csak a tanítási, és iskolában eltöltött időre vonatkozik, illetve arra az időszakra, amikor az iskola által szervezett programokon vesznek részt a dolgozók és tanulók. 1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, nyilvánosságra hozatala A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség és a diákönkormányzatok egyetértési jogának gyakorlása mellett. Véleményezési jogát gyakorolja az intézmény közalkalmazotti tanácsa. Az egyetértési és véleményezési jogot gyakorlók aláírásukkal igazolják, hogy a szabályzatot elfogadták. A szabályzat (módosításaival) a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A jóváhagyással egyidejűleg hatályát veszíti az intézmény (tagintézmények) korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SzMSz-t az elfogadástól számított 5 munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni, amelyről az intézményvezető köteles intézkedni. Az SzMSz és Pedagógiai Program az alábbi helyeken található meg: az intézmény vezetőjénél az intézményegység-vezetőnél az iskola honlapján Megtekinthető a tanulmányi irodák nyitvatartási idejében előre egyeztetett időpontban, az iskola honlapján bármikor. Jelen szabályzatot a tanulók, valamint szüleik az intézményi könyvtárban, a könyvtár nyitva tartása alatt tekinthetik meg. Tartalmáról és előírásairól az intézményegységek vezetői és a helyetteseik adnak felvilágosítást. 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. Az intézmény jellemzői, jogállása Az intézmény jellemző adatai, tevékenységei 1. Az intézmény neve: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola a) székhelye: 4024 Debrecen, Vár u. 1 d) típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény, melyben szakközépiskola és alapfokú művészeti iskola zeneművészeti ág működik.

4 4 e) OM azonosító száma: 2. Az intézmény alapító szerve: címe: Debreceni Hangász Egyesület 4024 Debrecen, Vár u. 1. sz. Az intézmény jogállása Önálló jogi személyként működő állami intézmény Az intézmény tevékenységei: a) Az intézmény alaptevékenysége: Feladata a nappali oktatás keretében: A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakközépiskolai párhuzamos művészeti képzés, érettségi utáni szakképzés és az alapfokú művészeti nevelés és oktatás feladatát a szakközépiskolai párhuzamos képzés a kilencedik évfolyamon kezdődik, a tizenkettedik (érettségi) és tizenharmadik évfolyamon fejeződik be;(szakmai vizsga) a szakközépiskolában a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára, a felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és a szakmai alapdokumentumban felsorolt szakképesítések körében szerint felkészít az utolsó középiskolai évfolyam elvégzésére, valamint az ennek és az érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára; a tanulmányok befejezéséhez érettségi (május/júniusi vizsgaidőszakban) - illetve szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Nkt-ben meghatározott időkeretben; egyéni - egy-három tanuló részére - felzárkóztató foglakozást szervez a Nkt-ben meghatározott időkeretben; ankt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;

5 5 biztosítja az iskolai oktatásban részesülők étkeztetését; biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátását; igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulást; biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatainak ellátását, valamint a diáksportot; pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; szakmai és informatikai fejlesztési feladatokat lát el; biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításához; biztosítja a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakközépiskolai nevelését, oktatását Feladata az alapfokú művészeti nevelés keretében: az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megalapozza művészeti a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít a szakirányú továbbtanulásra; biztosítja a zenei képességek fejlesztését (hallás, ritmusérzés, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása); felkészít művészeti alapvizsgára és művészeti záróvizsgára; Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (férőhelyek száma): Az intézmény képviseletére jogosultak: a szakközépiskola tagintézménybe 196 fő (szakközépiskolai évfolyamra: 160 fő, szakképzési évfolyamokra 36 fő) az alapfokú művészeti iskola tagintézménybe 1300 fő az intézmény intézményvezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. Az intézmény szakmai alapdokumentumát(1. sz. függelék) tartalmazza.

6 2. 2 Az intézmény bélyegzőinek használata Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú (fej) bélyegzők: Az intézmény és a szakközépiskola pecsétje: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti iskola 4024 Debrecen, Vár u. 1. sz. Tel.: 52/48-290; Tel. Fax: 52/ Az alapfokú művészeti iskola pecsétje Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti iskola 4024 Debrecen, Vár u. 3. sz. Tel.: 52/ Adószám: Körbélyegzők: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti iskola 1. Debrecen 6 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti iskola 2. Debrecen Az intézményi bélyegzők a következő egységeknél találhatók: 1. gazdasági összekötő (kapcsolattartó) 2. iskolatitkárok (alapfokú művészeti iskola és szakközépiskola) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: intézményvezető, intézményegység-vezető, intézményvezetőhelyettes,, gazdasági kapcsolattartó, iskolatitkár, érettségi dokumentumok készítésekor a vizsga jegyzője, a félévi értesítők és évvégi bizonyítványok, a törzslapok kitöltése során az osztályfőnökök, a bizonyítványok kitöltése során az alapfokú művészeti iskolában a főtárgytanárok. 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 3.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. Intézményünk szervezeti egységeinek élén az alábbi beosztású felelős vezetők állnak: sz. egység

7 7 zeneművészeti szakközépiskola vezetője intézményegység-vezető, helyettese: intézményvezető-helyettes, sz számú egység: alapfokú művészeti iskola vezetője: az intézmény intézményvezetője helyettese: 2 intézményvezető-helyettes Az eltérő tevékenységű szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze A szervezeti egységek Iskolatanács A közös igazgatású köznevelési intézmény és az intézményegységek munkájának összehangolását, szakszerű és hatékony működését az egyes intézményegységek azonos számú képviselőiből álló Iskolatanács segíti. Az Iskolatanács az intézményi élet egészére kiterjedő döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület, mely a többcélú közös igazgatású intézményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján segíti az intézményvezető munkáját. Az Iskolatanács megbeszéléseit az intézményvezető vezeti és készíti elő. Esetleges távolléte esetén az alapfokú intézményegység vezetője helyettesíti Az Iskolatanács tagjai A. / Szavazati joggal rendelkező tagjai: intézményvezető Munkaközösség-vezetők a szakközépiskola intézményegység képviseletében intézményegység-vezető intézményvezető-helyettes (1.) az alapfokú művészeti iskola képviseletében: intézményvezető-helyettes (2.) intézményvezető-helyettes (3.) B./ Tanácskozási joggal rendelkező tagjai: állandó részvétellel: a közalkalmazotti tanács elnöke; a reprezentatív szakszervezet képviselője (bizalmi) alkalmi részvétellel: gazdasági vezető (összekötő) Az Iskolatanács működése A szorgalmi időszakban általában havi rendszerességgel ülésezik. Rendkívüli ülést az indokok megjelölésével intézmény intézményvezetője, illetve a tagok bármelyike kezdeményezhet. Az ülés időpontjáról és napirendjéről a résztvevőket legalább két munkanappal korábban, írásban ( ben) értesíteni kell. Az Iskolatanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Iskolatanács határozatképességéhez legalább 4 szavazati joggal rendelkező tag szükséges

8 8 Az Iskolatanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményegység-vezetői megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, a velük kapcsolatos fegyelmi döntéshez, 4 Iskolatanácsi tag titkos szavazás keretében adott támogató szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt. Szavazategyenlőség esetén az intézményvezető szavazata dönt. Minden olyan esetben, amikor azt jogszabály vagy az Iskolatanács saját döntése indokolja, a tanács tagjainak titoktartási kötelezettsége van Az Iskolatanács jogkörei A./ Döntési jogok: az intézményegységek feladatainak összehangolásáról a pedagógiai/nevelési programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekről és az ezt szolgáló személyi, tárgyi feltételekről (munkába állások, nyugdíjazások) az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról az intézményegységek munkájára vonatkozó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról a kitüntetési előterjesztésekről saját ügyrendjéről B./Javaslattételi jogok: az intézményegység-vezetői, és tanári pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról, a vele szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés megállapításáról Az álláshelyek betöltéséről, az az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokról, elbírálásokról C./ Véleményezési jogok: az intézményi szintű szabályzatokat és az intézményvezető éves beszámolóját a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket a fenntartóhoz továbbítandó felújítási igényeket mindazon kérdéseket, melyről az intézmény intézményvezetője állásfoglalást kér Az Iskolatanácsnak javaslattételi lehetősége van valamennyi, az intézmény egészét, illetve az egyes intézményegységeket érintő szakmai, pedagógiai, gazdálkodási kérdésben 3.3. A Közalkalmazotti Tanács A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács gyakorolja. (Kjt. 14 ) Az intézményben egységes KT működik (M.tv. 45 ), amelyet az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók határozott időre (általában három évre) választanak meg. A KT

9 9 létrejöttének, illetve megszűnésének módját törvény szabályozza. (M.tv ) A KT jogköre: (Kjt. 16 ; M.tv. 65 (1)-(3)) A munkáltató a KT-val véleményezteti a gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét a munkáltató belső szabályzatának tervezetét a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket az éves szabadságolási tervet A KT jogosultságának gyakorlásával összefüggésben jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni. A KT a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. Az intézményvezető a tájékoztatást nem tagadhatja meg. (M.tv ) A közalkalmazotti tanács tagjait hivatali titoktartás terheli. A KT, illetve tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. (M.tv. 69 ) A KT a törvényi szabályozás (M.tv ) figyelembe vételével elkészített működési szabályzata szerint működik. A KT elnöke részt vesz az Iskolatanács értekezletein Az alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösséget az intézmény minden dolgozója alkotja. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölnie kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % +1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha 2/3-a jelen van.

10 Nevelőtestület Az intézmény nevelőtestülete az oktató-nevelő munkát végző pedagógusokból áll. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját A közös igazgatású intézményben a pedagógusok egy nevelőtestületet alkotnak, ám az egyes tagintézményeken belül folyó eltérő tevékenység miatt önálló nevelőtestületként is működnek abban az értelemben, hogy belső életüket érintő ügyekben, illetve a közös értekezletek előtt, saját értekezleteket tarthatnak. A nevelőtestület dönt o a pedagógiai program elfogadásáról, o az SZMSZ elfogadásáról, o a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, o a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, o a továbbképzési program elfogadásáról, o a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, o a házirend elfogadásáról, o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, érettségi, szakmai vizsgára bocsátásáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, o a tanulók fegyelmi ügyeiben, o az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, dönt a tanuló pszichológiai nevelési tanácsadói/szakértői bizottság vizsgálatán történő részvételről A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart: tanévnyitó-, félévi-, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, őszi és tavaszi nevelési értekezlet, rendkívüli értekezletek. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben ezt a nevelőtestület tagjainak 1/3-a, ill. az intézmény intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja. A rendkívüli értekezlet napirendi pontjairól a nevelőtestületet előzetesen tájékoztatni kell. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. Az értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkárok, illetve az intézményvezető által megbízott személy készíti el, s a nevelőtestület két tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő harmadik munkanap végéig kell elkészíteni.

11 11 A nevelőtestület döntéseit és határozatát - a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi ügyeket, melyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi döntéseket írásba kell foglalni. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek. Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - a tanuló magasabb évfolyamba lépésének, osztályozó vizsgájának, fegyelmi ügyeinek, és a vezetői pályázatok szakmai véleményezésének kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal. 3.6.Szülői Szervezet Az intézményben egységes szülői szervezet működik. A szakközépiskola 9-8. évfolyamairól egy-egy (összesen 4), az érettségi utáni szakképzés évfolyamairól egy, az alapfokú művészeti iskolából 1 szülő alkotja a Szülői Munkaközösség vezetőségét, amely megválasztja elnökét és kialakítja működésének szabályzatát. A szülői szervezet egyetértési jogkörrel rendelkezik: működési rendjének, munkaprogramjának megállapításában, a képviseletében eljáró személyek megválasztásában, a rendelkezésére álló pénzeszközökből a felhasználás módjának megállapításában, rendkívüli szülői értekezlet összehívásában, párbeszéd kezdeményezésében a pedagógusokkal és a fenntartóval a pedagógiai program megvalósulásáról és annak feltételeiről. A szülői szervezet véleményezési joggal rendelkezik: az intézmény pedagógiai programjának módosításával, mellékleteivel és a tanévi pedagógiai programmal kapcsolatban, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, az intézmény működésével kapcsolatban bármilyen ügyben 3.7.DÖK Az intézményben a szakközépiskolában működik, amely a szakközépiskola diákképviseletét látja el. A szakközépiskola 9-8. évfolyamairól egy-egy (összesen 4), az érettségi utáni szakképzés évfolyamairól egy, mindösszesen 5 fő alkotja a DÖK vezetőségét. A DÖK elnökét és helyettesét a Diákközgyűlés választja meg. A DÖK saját szervezeti és működési szabályzat alapján működik. Munkáját DÖK segítő tanár támogatja. 3.8.Szakmai Munkaközösségek A nemzeti köznevelési törvény 71. -a alapján a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösségeknek az intézmény bármely pedagógusa tagja lehet. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet.

12 12 A munkaközösség-vezetőt a közösség választja és az intézményvezető bízza meg. A munkaközösség személyére az iskolavezetés is tehet javaslatot. A megbízásokat az iskola munkaterve tartalmazza. A munkaközösség-vezető feladatát munkaköri leírása tartalmazza. A munkaközösség a jogszabályban foglaltakon túlmenően az alábbi célkitűzéseket hajtja végre: A munkaközösség éves munkaterv alapján dolgozik, melyben a feladatok arányos elosztásáról rendelkezik. Feltárja a szaktárgy(ak) adta nevelési-oktatási lehetőségeket, a megvalósításra programot dolgoz ki. Elkészíti a helyi tanterv munkaközösségekre vonatkozó tantárgyi követelményeit. Feltárja a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségét. Irányítja a szaktanterem fejlesztését, berendezését, ellátását az iskola anyagi lehetőségeinek figyelembevételével. Felelős a szaktantermek állapotáért, a munkaközösség hatáskörébe tartozó anyagi eszközökért, szertári felszerelésekért. Javaslatot tesz a szertárak fejlesztésére, szakmai segítséget nyújt a beszerzésekben. Aktívan tevékenykedik az önállóan tervezett és házilag kivitelezhető demonstrációs eszközök tervezésében és készítésében. Törekszik az iskolán belüli, tantervi előírásoknak megfelelő egységes értékelésre, bekapcsolódik a minőségirányítási tevékenységbe. Módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösségi értekezleteken elhangzottakról az értekezleteket követő egy héten tájékoztatják az intézményegység-vezetőt. Saját munkaprogrammal rendelkeznek. a szakközépiskolában: közismereti és tanszaki (szolfézs-zeneelmélet, fafúvó, rézfúvó, vonós, zongora, kötelező zongora) munkaközösségek az alapfokú művészeti iskolában: tanszaki munkaközösségek működnek (vonós, fafúvó, rézfúvó, zongora, szolfézs-magánének, elektroakusztikus-népzene, gitár). A munkaközösség-vezetők a nevelési, szervezési összehangolása és az információcsere érdekében munkaközösség-vezetői, és munkaközösségi megbeszéléseket. A munkaközösségi értekezleteket a feladatok függvényében munkaközösség-vezető, a munkaközösség-vezetői értekezletet az intézményvezető hívja össze minden olyan alkalommal, amikor a feladtok összehangolása megkívánja Egy osztályban tanítók közössége (szakközépiskola) Az egy osztályban tanító tanárok a szakközépiskolában munkájukból adódóan szakmai közösséget alkotnak. Közös munkájukat az osztályfőnök koordinálja. A szakmai közösség jogai és feladatai: Az újonnan belépő osztályok esetében negyedévkor, illetve (a többi osztályban is) súlyosabb tanulmányi, magatartásbeli vagy egyéb az

13 13 osztály jelentős részét érintő probléma megjelenésekor szükség szerint szakmai-módszertani megbeszélést tart. Javaslatot tehet az osztályba tartozó tanulók jutalmazására. A tanulókkal szemben fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti. Magatartási, tanulási gondok esetén kezdeményezhet pszichológusi közreműködést és szakértői vizsgálatot. Konkrét esetben javaslatot tehet az osztályozó vizsgára bocsátás feltételeire. 4. Az intézmény munkakörei 4.1.Az intézmény vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat Az intézményvezető feladatkörébe tartozik különösen: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, az intézményegységek munkájának összehangolása, a nevelőtestület vezetése, az intézményi nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, az intézményi szintű munkatervek, beszámolók elkészítése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, együttműködés biztosítása a szülői szervezetekkel, a szülők és diákok képviselőivel, a diákönkormányzatokkal, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset-megelőzés irányítása, az intézmény képviselete, a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok: tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése a szakközépiskolában az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozatok, publikációk engedélyezése. Az intézményvezető által átruházott feladatok: Az alapfokú művészeti iskola tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntés az intézményegység-vezető jogköre. Az intézményvezető felelőssége: Az intézmény vezetője (intézményvezetője) - a köznevelési törvénynek megfelelően - egy személyben felelős az alábbiakért: a szakszerű és törvényes működésért,

14 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. Az intézményvezető által átruházott jogkörök: Vezetői munkakörök Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető-helyettesi, gyakorlati oktatásvezetői megbízásról, és az intézményegység-vezetőhelyettesi megbízásokról a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető ad határozatlan idejű megbízást a kinevezett közalkalmazottnak. Az alapfokú intézményegység vezetésére nyílt pályázatot kell meghirdetni, a pályázatról az Iskolatanács dönt A vezető-helyettesek jogköre és felelőssége A vezetőhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Feladat- és hatáskörük az általuk irányított területre vonatkozik A vezetőhelyettesek beszámolási és tájékoztatási kötelezettsége kiterjed az intézményegységek egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére Intézményegység-vezető A szakközépiskola művészeti, oktató-nevelő munkáját, szakmai tevékenységét irányítja, ellenőrzi. Ellenőrzi a tanárok oktató-nevelő munkáját. Gondoskodik az oktatás feltételeinek folyamatos biztosításáról. Az összevont intézmény intézményvezetőjének mindenkori helyettese valamint az intézményvezető távollétében az aláírási jogot gyakorolja külön megbízás alapján. Részt vesz a hetenkénti esedékes vezetőségi értekezleteken, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kidolgozásában, az iskola pedagógiai programjának formálásában, a tanév helyi rendjének megtervezésében. Részt vesz a beiskolázással kapcsolatos ügyek intézésében. Őrködik az oktatás rendjén. Ellenőrzi a tanárok pontos munkavégzését, szükség esetén a kötelességüket elmulasztó tanárokat felelősségre vonja. Az intézményvezetőnek jelenti az olyan mulasztásokat, amelyeknél fegyelmi eljárás megindítását látja szükségesnek.

15 15 Irányítja az iskolai tanévnyitó és tanévzáró ünnepség előkészítését és megtartását. Kijelöli az alkalomszerűen megrendezésre kerülő versenyek megszervezésének felelőseit. Gondoskodik a tanévközi ünnepélyek, iskolai hagyományok és egyéb rendezvények megszervezésének felelőséről. műsorok és zenei produkciók összeállításáról, részt vesz az skola tanévnyitó és tanévzáró ünnepségének megszervezésében és lebonyolításában. gondoskodik a Kodály születésnapi ünnepség megszervezéséről és lebonyolításáról, koordinálja a zenetanárok továbbképzését, tanácsaival segíti a könyvtár állományának fejlesztését és selejtezését, felügyeli a hangszerek nyilvántartását, a régi hangszerek selejtezését, az új hangszerek beszerzését. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézmény intézményvezetőjének közvetlen irányításával önállóan látja el Intézményvezető-helyettes 1. (szakközépiskola): az intézményben folyó közismereti oktatás ügyeinek az irányítója gondoskodik a közismereti oktatás feltételeinek folyamatos biztosításáról közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kidolgozásában, az iskola pedagógiai programjának formálásában, a tanév helyi rendjének megtervezésében, szabályzatainak karbantartásában, elkészíti a közismereti oktatás tantárgyfelosztását, szakmai konzultáció keretében jóváhagyja a szaktanári tervezeteket, gondoskodik a feladatkörével kapcsolatos iskolai adminisztráció feltételrendszeréről szervezi az érettségi felkészítő csoportokba történő jelentkezést szervezi az érettségi vizsgát részt vesz a beiskolázással, vizsgáztatással és továbbtanulással kapcsolatos ügyek intézésében, felügyeli a közismereti oktatás rendjét, ellenőrzi a tanügyi dokumentumokat az intézmény egészére vonatkozó feladatokat lát el a tanügyigazgatás területén. tanácsadással segíti a könyvtár állományának fejlesztését, és selejtezését, jelentést tesz az intézményvezetőnek és az intézményegység-vezetőnek az iskola tanulóinak fegyelmi vétségeiről, szükség esetén fegyelmi tárgyalás összehívását kezdeményezi,

16 16 figyelemmel kíséri és segíti a gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős és a Diákönkormányzatot segítő tanár munkáját, együttműködik a Szülői Munkaközösséggel, ellenőrzi és segíti a szülői munkaközösségi összekötő tanár munkáját, ellenőrzi és segíti az iskolai tankönyvmegrendelést Figyelemmel kíséri a tanárok szakmai továbbképzésével kapcsolatos lehetőségeket irányítja és ellenőrzi az iskolai rendezvények, ünnepségek szervezését ellenőrzi és igazolja az óraadók által vezetett dokumentumokat. szervezi a közösségi szolgálatot, gondoskodik az együttműködési megállapodások előkészítéséről, a közösségi szolgálat adminisztrációjáról Feladatait az intézmény vezetőjének és a szakközépiskola intézményegységvezetőjének közvetlen irányításával önállóan látja el Intézményvezető-helyettes (2.) felettese valamennyi alapfokú művészeti iskolaegységhez tartozó szaktanárnak. Ellenőrzi a tanárok oktató-nevelő munkáját, és a szülőkkel való kapcsolattartásuk ügyeit. Gondoskodik az oktatás feltételeinek folyamatos biztosításáról. Részt vesz az esedékes vezetői értekezleteken, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kidolgozásában, az iskola pedagógiai programjának formálásában, a tanév helyi rendjének megtervezésében. Intézményvezetői jóváhagyásra elkészíti az alapfokú művészetoktatás tantárgyfelosztását, a terembeosztást. A szükséges tudnivalókat a tanárok, illetve tanulók hirdetőtábláján közzéteszi. Szakmai konzultáció keretében jóváhagyja a szaktanári tervezeteket. (Határidő minden tanév szeptember 30.) Gondoskodik a feladatkörével kapcsolatos iskolai adminisztráció feltételrendszeréről (nyomtatványok). Részt vesz a beiskolázással kapcsolatos ügyek intézésében. (Beiratkozás Szolfézs-, ének-tanszak munkáját felügyeli. Az órákat látogatja, amiről tájékoztatja az intézményegység-vezetőt. A tanárok személyi ügyeiben (minősítések, jutalmazások, büntetések stb.) az intézményegység-vezető közvetlen tanácsadója. Elkészíti a felügyeleti szerv által kért statisztikákat, az oktató-nevelő munkát érintő információszolgáltatás és igény-előrejelzés ügyeit. Kapcsolatba lép a szülőkkel, ha ez a tanulók magatartása, tanulmányi munkája vagy egyéb oknál fogva szükséges. Kijelöli az alkalomszerűen megrendezésre kerülő versenyek megszervezésének felelőseit. Gondoskodik a tanévközi ünnepélyek, iskolai hagyományok és egyéb rendezvények megszervezésének felelőséről.

17 17 Figyelemmel kíséri a tanárok szakmai továbbképzésével kapcsolatos alkalmakat és lehetőségeket, tájékoztatja őket a különféle pedagógiai rendezvényekről Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza Intézményvezető-helyettes (3.) Hivatali felettese valamennyi alapfokú művészeti iskola intézményegységhez tartozó szaktanárnak. Ellenőrzi a tanárok oktatónevelő munkáját és a szülőkkel való kapcsolattartásuk ügyeit. Gondoskodik az oktatás feltételeinek folyamatos biztosításáról. Részt vesz az esedékes vezetői értekezleteken, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kidolgozásában, az iskola pedagógiai programjának formálásában, a tanév helyi rendjének megtervezésében. Intézményvezetői jóváhagyásra elkészíti az alapfokú művészetoktatás tantárgyfelosztását, a terembeosztást. A szükséges tudnivalókat a tanárok, illetve tanulók hirdetőtábláján közzéteszi. Szakmai konzultáció keretében jóváhagyja a szaktanári tervezeteket. (Határidő minden tanév szeptember 30.) Gondoskodik a feladatkörével kapcsolatos iskolai adminisztráció feltételrendszeréről (nyomtatványok). Részt vesz a beiskolázással kapcsolatos ügyek intézésében. (Beiratkozás megszervezése.) Fúvós tanszak munkáját felügyeli. Továbbképzési tervet elkészíti. Az esetleges helyettesítéseket nyilvántartja és ellenőrzi. Őrködik az oktatás rendjén. Az órákat látogatja, amiről tájékoztatja az intézményegység-vezetőt. A tanárok személyi ügyeiben (minősítések, jutalmazások, büntetések stb.) az intézményegység-vezető közvetlen tanácsadója. Elkészít a felügyeleti szerv és a MÁK részéről kért statisztikákat, az oktató-nevelő munkát érintő információszolgáltatás és igény-előrejelzés ügyeit. Kapcsolatba lép a szülőkkel, ha ez a tanulók magatartása, tanulmányi munkája vagy egyéb oknál fogva szükséges. Az intézményegység-vezetővel történt egyeztetés alapján irányítja az iskolai tanévnyitó és tanévzáró ünnepség előkészítését és megtartását. Kijelöli az alkalomszerűen megrendezésre kerülő versenyek megszervezésének felelőseit. Gondoskodik a tanévközi ünnepélyek, iskolai hagyományok és egyéb rendezvények megszervezésének felelőséről. Hangversenyek szervezéséért és lebonyolításáért felel. Figyelemmel kíséri a tanárok szakmai továbbképzésével kapcsolatos alkalmakat és lehetőségeket, tájékoztatja őket a különféle pedagógiai rendezvényekről, felhívja az intézményegység-vezető figyelmét, ha valaki számára a továbbképzést személy szerint fontosnak látja.

18 18 Munkavégzése során együttműködik: az intézményvezetővel, az intézményegység-vezetővel, az intézményvezető-helyettesekkel, a munkaközösség-vezetőkkel. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza A vezetők helyettesítési rendje, munkarendje Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az a szakközépiskola intézményegység vezetője helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte (legalább két hét) esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az intézményvezető-helyettesek szükség szerint egymást helyettesítik. Az intézmény vezetőjének, vagy valamelyik helyettesének az intézményben kell tartózkodnia az alapfeladat ellátása idején. A benntartózkodás rendjét az egyes tanévek kezdetén határozza meg az iskolavezetés. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el. 5.A kiadmányozás rendje, a kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra, cégszerű aláírásra az intézményvezető jogosult. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat az általa írásban meghatalmazott vezető, ennek hiányában a helyettesítés rendjének megfelelő vezető írja alá. 6. Az intézmény középvezetői Az intézmény vezetőinek a munkáját középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az intézmény középvezetői a munkaközösség-vezetők, Részletes feladatukat a munkaköri leírás tartalmazza. Ezen a szinten vesznek részt az intézmény munkájában a tagintézmények szakszervezeti megbízottjai. A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol közvetlen vezetőjének, kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. Abban az esetben, ha az egész intézmény munkáját érintő kérdés, probléma, javaslat merül föl, az Iskolatanácsot tájékoztatni kell erről. A középvezetők félévenként beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek. A középvezetők véleményezési és javaslattevő joggal rendelkeznek, és döntenek mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt szükségesnek látja Szakmai munkaközösség-vezetők (tanszakszak-vezetők): A pedagógiai munka közvetlen ellenőrzését látják el, véleményezési jogkörrel rendelkeznek, összefogják, megtervezik, irányítják és szervezik a tanszak életét, 1. irányítják és ellátják a szakmai feladatokat, 2. összeállítják a tanszaki tervet,

19 19 3. segítik az intézményvezető és az intézményegység-vezető munkáját, 4. segítik események, rendezvények lebonyolítását, 5. ellátják a tanszak szakmai érdekképviseletét, 6. segítik a tanszak tanárainak munkáját, 7. havonta, félévkor, és a tanév végén ellenőrzik a tanszak tanárainak osztályozási munkáját, a hiányzások nyilvántartását, 8. összekötő szerepet látnak el a szaktanárok és az iskola vezetése között, figyelemmel kísérik a hangszerek és tartozékok állapotát, javaslatokat tesznek eszközbeszerzésre, javíttatásra, selejtezésre. Feladataikat az intézményegység-vezető és az intézményvezető-helyettes 2., 3. irányításával látják el. A részletes feladatkört a munkaköri leírás tartalmazza. 6.2.Közismereti munkaközösség-vezető A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösségek tevékenységének megszervezése, irányítása és koordinálása összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösségek éves programját, szervezi a tantárgyi mérésekkel kapcsolatos feladatokat, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért, módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, Ellenőrzi a munkaközösségi tagok munkáját, munkafegyelmét, rendszeresen látogatja a tanítási órákat. Szükség esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezetőhelyettesnél, intézményegység-vezetőnél képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetőségében, A munkaközösség tevékenységéről összefoglaló elemzést, értékelést, és beszámolót készít a nevelőtestület és az intézményvezető számára. Feladatukat az intézményvezető-helyettes 1. közvetlen irányításával önállóan látják el. 7.Egyéb munkakörök 7.1 Osztálvfőnök: irányítják az osztályok közösségi tevékenységeit, elősegítik és fejlesztik az osztályok önállóságát és öntevékenységét, figyelemmel kísérik a tanulók családi és szociális körülményeit, szükség esetén megfelelő segítséget nyújtanak, rendszeresen értékelik az osztályok tanulmányi eredményeit, segítik az osztályok tanulmányi munkáját, és hogy a tanulók képességeiknek megfelelő eredményeket érjenek el,

20 20 évente legalább kétszer szülői értekezletet tartanak, ellenőrzik az ellenőrző könyvekben szereplő osztályzatokat, aláírásokat, ismertetik a szülőkkel a házirendet és a pedagógiai programot, tájékoztatják a szülőket a legfontosabb tanulmányi és nevelési kérdésekről, segítik a diákönkormányzat munkáját, kapcsolatot tartanak a szaktanárokkal, elvégzik az adminisztrációs teendőket, biztosítják az osztályterem rendjét, tisztaságát, állagának megóvását, félévente vezetik az osztályok osztályozó értekezletét, minősítik a tanulók magatartását és szorgalmát, jutalmazást, dicséretet, fegyelmi eljárást kezdeményeznek. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézményvezető-helyettes (1., 2., 3.) közvetlen irányításával önállóan látja el A szaktanár (közismeret és elméleti tárgyak) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse a tanítási órák és megtervezésével, előkészítésével és vezetésével kapcsolatos nevelési-oktatási feladatok ellátása tanítványai munkájának folyamatosan ellenőrzi és értékeli az érdemjegyeket, a tanulói mulasztásokat és az elvégzett tananyagot pontos adminisztrálja az éves munkatervben elfogadott programokban részvét vesz (tervezés, előkészítés, szervezés, jelenlét) szaktanári fogadóórákat tart részt vesz a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon részt vesz a vizsgabizottságok munkájában a hiányzó kollégát - külön utasításra - szakszerűen helyettesíti teljes jogú tagja az iskola nevelőtestületének, azaz az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervének. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézményegység-vezető (szakközépiskolai elméleti tárgyak), intézményvezető-helyettes 1. (közismereti tárgyak) intézményvezető-helyettes 2. és 3 (zeneiskola) közvetlen irányításával önállóan látja el Szaktanár (vonós, fúvós, ütő, hárfa) A tanítási tevékenységet megtervezi tantárgyanként, évfolyamonként egész tanévre. A tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozásokat

21 21 (felkérésekre külső helyszíneken fellép, felzárkóztatást tart, versenyeket készít elő) egész tanévre megtervezi. (foglalkozásonként, illetve a foglalkozás egész tartamára.) Felkészül a tanítási órákra A tanulókat motiválja, a tananyagot feldolgozható, hasznosítható formában adja át. Gondoskodik a tanulók otthoni munkafeladatainak kitűzéséről. A tanuló tudását, előrehaladását mérő és értékelő anyagokat készít. A tanulói teljesítményeket folyamatos nyomon követi, értékeli, osztályzatokat megállapítja. Félévente vizsgáztatja őket. Ezt naplóban rögzíti. A tanulók igazolt és igazolatlan mulasztását pontosan regisztrálja, ismétlődő előfordulás esetén a munkaközösség-vezetőt, szükség esetén az intézményvezetőt tájékoztatja erről. Közreműködik az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken. Közreműködik a szakterületnek megfelelő szakmai munkaközösség tevékenységében. A szülőket tájékoztatja a tanuló előmeneteléről. Részt vesz nevelőtestületi értekezleten, konferencián, egyéb oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen. Szükség esetén közreműködik tanulói fegyelmi eljárásban. Hangszerek használatáról és mozgásáról a leltárfelelős felé jelentési kötelezettséggel tartozik. A művésztanári végzettségét a szakképzésben a tanórán előjátszással, tanári hangversenyeken közreműködéssel hasznosítja. Követi a szakjának megfelelő szaktudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai módszereit, részt vesz továbbképzési, felkészítő, módszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon Szaktanár (zongora) A tanítási tevékenységet megtervezi tantárgyanként, évfolyamonként egész tanévre. A tanulók zongorakíséretét órarend szerint ellátja. A zongorakíséreteket biztosítja a növendékhangversenyeken, vizsgákon, tanulmányi versenyeken. enei kérdések megoldásában a főtárgy tanárral rendszeresen konzultál. A tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozásokat (felkérésekre külső helyszíneken fellép, felzárkóztatást tart, versenyeket előkészít, versenyekre felkészít, tehetséggondozást végez) foglalkozásonként egész tanévre, illetve a foglalkozás egész tartamára megtervezi. Felkészül a tanítási órákra. A tanulókat motiválja, a tananyagot feldolgozható, hasznosítható formában adja át. Gondoskodik a tanulók otthoni munkafeladatainak kitűzéséről.

22 22 A tanuló tudását, előrehaladását mérő és értékelő anyagokat készít. A tanulói teljesítményeket folyamatos nyomon követi, értékeli, osztályzatokat megállapítja. Félévente egy alkalommal vizsgáztatja a növendékeket. Ezt naplóban rögzíti A tanulók igazolt és igazolatlan mulasztását pontosan regisztrálja, ismétlődő előfordulás esetén a munkaközösség-vezetőt, szükség esetén az intézményegység-vezetőt tájékoztatja erről. Szükség szerint helyettesítést ellátja jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében, beosztásának megfelelően. Közreműködik az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken. Közreműködik a szakterületnek megfelelő szakmai munkaközösség tevékenységében. A szülőket tájékoztatja a tanuló előmeneteléről. Részt vesz nevelőtestületi értekezleten, konferencián, egyéb oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen. Szükség esetén közreműködik tanulói fegyelmi eljárásban. Követi a szakjának megfelelő szaktudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai módszereit, részt vesz továbbképzési, felkészítő, módszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatát az intézményegység-vezető (szakközépiskola) )intézményvezető-helyettes 2. 3 (zeneiskola) közvetlen irányításával önállóan látja el Szaktanár (szintetizátor) A tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozásokat (felkérésekre külső helyszíneken fellép, felzárkóztatást tart, versenyeket előkészít, versenyekre felkészít, tehetséggondozást végez) megtervezi foglalkozásonként egész tanévre, illetve a foglalkozás egész tartamára. Felkészül a tanítási órákra. A tanulókat motiválja, a tananyagot feldolgozható, hasznosítható formában adja át. Gondoskodik a tanulók otthoni munkafeladatainak kitűzéséről. A tanuló tudását, előrehaladását mérő és értékelő anyagokat készít. A tanulói teljesítményeket folyamatos nyomon követi, értékeli, osztályzatokat megállapítja. Félévente egy alkalommal vizsgáztatja a növendékeket. Ezt naplóban rögzíti A tanulók igazolt és igazolatlan mulasztását pontosan regisztrálja, ismétlődő előfordulás esetén a munkaközösség-vezetőt, szükség esetén az intézményegység-vezetőt tájékoztatja erről. Szükség szerint helyettesítést ellátja jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében, beosztásának megfelelően.

23 23 Közreműködik az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken. Közreműködik a szakterületnek megfelelő szakmai munkaközösség tevékenységében. A szülőket tájékoztatja a tanuló előmeneteléről. Részt vesz nevelőtestületi értekezleten, konferencián, egyéb oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen. Szükség esetén közreműködik tanulói fegyelmi eljárásban. Követi a szakjának megfelelő szaktudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai módszereit, részt vesz továbbképzési, felkészítő, módszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon. Ellátja az iskola működésében és az iskola rendezvényein a stúdiószolgálati teendőket (audiovizuális feladatokat) heti rendszerességgel, A tanárok munkáját segíti tevőlegesen vagy szaktanácsokkal, Kezeli és karbantartja az iskola audiovizuális eszközparkját, Elkészíti, korlátozott számban sokszorosítja, összevágja, tárolja és nyilvántartja az iskolával kapcsolatos hangfelvételeket és videofelvételeket. Feladatát az intézményvezető-helyettes 2. 3 (zeneiskola) közvetlen irányításával önállóan látja el. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus Diákönkormányzatot segítő pedagógus az iskolai diákélet legfőbb irányítója, összefogója és szervezője. Segíti a DÖK folyamatos működését, a megfelelő információáramlást, a nevelőközösség és a diákközösség között. előkészíti, szervezi és irányítja a diák-önkormányzati választásokat, segít megalkotni a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az éves munkatervét, segíti az éves munkatervben szereplő programok megszervezését, megvalósítását, lebonyolítását, gondoskodik a felnőtt felügyeletről a Diákönkormányzat rendezvényein, gondoskodik a képviseleti jog érvényesítéséről, segíti a pályázatokon való részvételt, részt vesz a Diáktanács ülésein, javaslataival és tanácsaival segíti annak munkáját. Hetente megbeszélést tart. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézményvezető-helyettes 1. közvetlen irányításával önállóan látja el Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

24 24 segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál tényfeltárást végez gyermekbántalmazás vélelme esetén kezdeményezi, hogy az intézményvezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola intézményvezetője indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi elérhetőségét, fogadóórájának időpontját, a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) elérhetőségét. Feladatait az intézményvezető-helyettes 1. közvetlen irányításával önállóan látja el. Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. 7.8.Könyvtáros gondoskodik az intézmény könyvtárának rendeltetésszerű működtetéséről, ellátja a könyvtár állománygyarapítását, állományvédelmét, nyilvántartását és raktározását, a kölcsönzést és a számítógépes feldolgozást, gondoskodik a tanításhoz szükséges szakmai és közismereti anyagok beszerzéséről, ellátja az állománykivonást, a megrongálódott, és a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok rendszeres javítását, pótlását, selejtezését, köteles a katalógusokat rendszeresen karbantartani, köteles segíteni a könyvtárt igénybevevők könyvtárban való tájékozódását, köteles kapcsolatot tartani más intézmények könyvtáráival munkáját könyvtáros asszisztens segíti Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. Feladatait az intézményvezető és az intézményegység-vezető közvetlen irányításával önállóan látja el.

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben