A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 2

3 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat alapján Alaptevékenysége(i): Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Költségvetési szerv szakágazati besorolása: Vállalkozási tevékenység:... 6 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése... 7 a.) Vezetők, vezetőség... 7 b.) A gazdasági szervezet felépítése és feladata:... 7 c.) A pedagógusok közösségei d) Munkaközösségek e) A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak f) A tanulók közösségei g) A szülői munkaközösség A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a szülői szervezet (szülők közössége) közötti kapcsolattartás formája A szülők tájékoztatásának formái A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje A pedagógusok közösségei és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás rendje A külső kapcsolataink IV. A MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje a. Az épület nyitva tartása b. Az iskolaépület használata c. A dolgozók iskolában tartózkodásának rendje d. A titkárság tagjainak munkaideje: e. A gazdasági-ügyviteli dolgozók munkaideje: f. A karbantartók, portások, takarítók g. Az iskola tanítási munkarendje: A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos szabályok A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés általános feltételei A belső ellenőrzés követelményei

4 Pedagógus teljesítményértékelés A könyvtár működési rendje Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Intézményi védő, óvó előírások Egyéb kérdések Az intézményi dokumentumok nyilvánossága V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SzMSz hatálybalépése Az SzMSz módosítása

5 I. BEVEZETÉS A évi CXC törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet által kapott felhatalmazás alapján az iskola belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) határozza meg (KT. 40. (1.) bek.) 1. Az SzMSz célja, tartalma. A szervezeti és működési szabályzat az iskola összehangolt működését, valamint kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2. Jogszabályi háttér: 1. melléklet. 3. Az SzMSz hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SzMSz előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvények ideje alatt. Jelen SzMSz rendszeres felülvizsgálatát a jogszabályi és egyéb változások miatt folyamatosan napirenden kell tartani. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Név: Vajda János Gimnázium Székhely: 8360 Keszthely, Fő tér Telephely: 8360 Keszthely, Deák F. u. Alaptó okirat száma: IX-09/30/168/2012 Alapító okirat kelte: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: Adóalanyiság: az adó alanya Adószám: Bankszámlaszám: Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat alapján 1.1. Alaptevékenysége(i): a) Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás (hatályos től) b) Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás c) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia stb.) d) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (hatályos től) e) Sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása f) Intézményi étkeztetés g) Diáksport-tevékenység és támogatása, fogyatékossággal élők diáksport tevékenysége és támogatása, valamint egyéb sporttámogatás. 5

6 1.2 Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-8. évfolyam) (hatályos től) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (hatályos től) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 1.3. Költségvetési szerv szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás 1.4.Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6

7 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2. melléklet 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése a.) Vezetők, vezetőség Az intézmény vezetője az igazgató. Az intézmény képviseletére az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó jogosult. Az igazgató irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét a gazdasági vezető és az igazgatóhelyettesek segítik. Az intézményvezetőt 5 napot meghaladó akadályoztatása esetén az 1. helyettes helyettesíti. A további helyettesítési lánc: 2. helyettes. 5 munkanapon belüli akadályoztatás esetén az igazgatóhelyettesek az ügyeleti beosztás szerint helyettesítik a vezetőt, de az intézményre hosszú távon kiható intézkedéseket (pl. munkaviszony létesítése és megszüntetése, szerződéskötések stb.) és pénzügyi döntést nem hozhatnak. A gazdasági vezető feladatkörét és felelősségi rendszerét ld. a b.) pontban Az igazgatóhelyettesek feladatköre és felelősségi rendszere (Munkaköri leírásukat a 3. számú melléklet tartalmazza.) Az 1. helyettes főbb feladati és felelősségei: - tanügy-igazgatási feladatok, dokumentumok kezelése, - tantárgyfelosztás, órarend, helyettesítések, ügyelet, - az érettségi, felvételi, átvételi és javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák szervezése, A 2. helyettes főbb feladati és felelősségei: - a munkaterv gondozása, - a versenyekkel kapcsolatos feladatok - a nagy rendezvények felügyelete (pl. okt. 23., márc. 15., tanévnyitó, tanévzáró, szalagavató, ballagás.) - pályázatok - szakkörök felügyelete - honlap felügyelete - túlóra-elszámolás Az iskola vezetői közül legalább egy fő az iskolában tartózkodik minden munkanap óráig. b.) A gazdasági szervezet felépítése és feladata: 1. Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetőjének jóváhagyásával a gazdasági vezető feladata. A gazdálkodási feladatokat a számviteli politikában meghatározott módon kell végezni. 7

8 2. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az alábbiakban felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen: - Számviteli politika - Számlarend - Eszközök és források értékelési szabályzata - Bizonylati rend - Pénzkezelési szabályzat - Leltárkészítési, leltározási szabályzat - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata - Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Kollektív szerződés - Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszere - Iratkezelési szabályzat 3. Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. Intézményünk részére meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi bankszámlákat nyitotta: Hitelintézet megnevezése Számla megnevezése Számla száma Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámla Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Európai Uniós program célelszámolási forintszámla TÁMOP-3.1.5/A Európai Uniós program célelszámolási forintszámla TÁMOP / Európai Uniós program célelszámolási forintszámla TÁMOP / Magyar Államkincstár intézményi kártyafedezeti számla Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó kötelezettségvállalási szabályzatban kell meghatározni. 5. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Intézményünk az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Intézményünk az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait kézzel vezeti. Az ÁFA törvény értelmében az intézmény az adó önadózással történő megállapítása, bevallása, megfizetése vagy visszaigénylése érdekében köteles megfelelően részletezett nyilvántartást vezetni, amely alkalmas a felszámított adómérték szerinti részletezésben a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás utáni adófizetési kötelezettség, valamint az elő- 8

9 zetesen felszámított adó, arányosítás esetén: ezen belül a fizetendő adó összegéből a levonható és le nem vonható rész összegszerű meghatározására és kimutatására. Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket az SZMSZ-hez kapcsolódó Bizonylati rend tartalmazza. Az intézmény saját bevételének növelése érdekében ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésnek szabályzata tartalmazza. 6. Belső ellenőrzés A 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdésének u pontjában a belső ellenőrzés, nemzetközi standardokon alapuló egységes gyakorlatának kialakítása céljából az államháztartás egészére kiterjedően rendeli el. A belső ellenőrzés működtetése Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés feladata: - vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; - vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; - vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni az intézményvezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; - nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés keretében igazolásokat kell kibocsátani. A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: - az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre, - a tervezett ellenőrzések tárgyát, - az ellenőrzések célját, - az ellenőrzendő időszakot, - a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, - az ellenőrzések típusát és módszereit, 9

10 - az ellenőrzések ütemezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését. A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni. 7. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az intézményvezető köteles: - elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezet tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. - a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. - szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves költségvetési beszámolóval együttesen, megküldi a felügyeleti szerv részére. c.) A pedagógusok közösségei Nevelőtestület Az iskola legfőbb szakmai szerve a nevelőtestület. A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége: - nevelő-oktató munkájához tantervi programot készítsen, illetve válasszon, tanmenetet készítsen, tankönyvet, taneszközt válasszon, az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, - nevelő és oktató tevékenységében érvényesítse az iskola értékrendjét, hagyományait, ennek megfelelően tartsa tiszteletben a tanuló emberi méltóságát és jogait, az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, és ezek elsajátításáról győződjön meg, - nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésnek ütemét, ha a tanuló képessége, szorgalma és szándéka alapján lehetséges, készítse fel emelt szintű érettségi vizsgára, illetve versenyekre, - minősítse a tanulók tanulmányi előmenetelét, 10

11 - adja át a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket; ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, akkor a szükséges intézkedéseket tegye meg, - legyen kezdeményező a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában megszüntetésében, - iskolai megjelenésével és magatartásával mutasson példát a tanítványok számára, - kísérje figyelemmel tanítványai egészségi állapotát, segítse elő a hátrányos helyzetben lévő tanítványainak felzárkóztatását tanulótársaikhoz, - a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, ha a tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, akkor a szülőt figyelmeztesse, - a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, - vegyen részt iskolai rendezvények, programok előkészítésében, lebonyolításában, az iskolai hagyományok ápolásában, folyosói, verseny- és vizsgaügyeletet lásson el, - az iskolai konferenciákon, kötelező értekezleteken és rendezvényeken vegyen részt, - évi két alkalommal közös szaktanári fogadóórán vegyen részt. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy - a nevelési, illetve a pedagógiai program alapján az elsajátítandó ismereteket, a tananyagot meghatározza, a nevelési és tanítási módszereit megválassza, - a helyi tanterv alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, - hozzájusson a munkájához szükséges anyagokhoz, eszközökhöz, dokumentumokhoz, információkhoz, - a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény-nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében, az értékelésben, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat, - részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, - szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, - személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: - a pedagógiai programnak, illetve módosításának elfogadása, - a szervezeti és működési szabályzatnak, illetve módosításának elfogadása, - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - a pedagógus továbbképzési terv elfogadása, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - a házirend elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, - döntés a tanulók fegyelmi ügyeiben, - az igazgató vezetői pályázatának részét képező vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, - a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása, - a tankönyvtámogatás módjának meghatározása, - jogszabályban meghatározott más ügyek intézése. 11

12 A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestület döntése akkor határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak fele és egy fő jelen van. A döntést a jelenlévők 50 %-a és egy fő szavazata jelenti. A nevelőtestületi értekezletek időpontját az éves munkaterv határozza meg, a jelenlét kötelező. Rendkívüli értekezlet csak indokolt esetben hívható össze. Minden értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: - a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, - az iskola beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, - az iskolai felvétel rendje és a felvételi követelmények meghatározásához, - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, - valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, - egyéb jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. A bizottság munkájáról a nevelőtestületnek köteles beszámolni. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek egy részét átruházhatja a tagjaiból alkotott közösségekre. Ezek: - Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége A 9-12 évfolyamon az egy osztályban tanító pedagógusok alkotják. E testület munkáját az osztályfőnök fogja össze. Félévente értékelik a tanulók magatartását, szorgalmát és tanulmányi előmenetelét. A kezdő és befejező évfolyamokon szükség esetén a beilleszkedést, ill. a beiskolázást segítő megbeszélést tartanak. Az egy osztályban tanító pedagógusok értekezleteinek határozatairól, tanulságairól az iskolavezetés a következő testületi értekezleten beszámol. - Fegyelmi bizottság A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására és a fegyelmi eljárás előzetes lefolytatására fegyelmi bizottságot hozhat létre. A fegyelmi bizottság tagjai: az egyik igazgatóhelyettes, a diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a tanuló osztályában tanító tanárok közül egy, a nevelőtestület által megválasztott pedagógus. A fegyelmi bizottság feladata a tanuló ellen az igazgató által megindított fegyelmi vizsgálat lefolytatása előtt a 11/1994.(VI. 8.) MKM sz. rendelet 32 (1) bekezdése szerint eljárni, majd az 5. számú mellékletében meghatározott eljárási rend betartásával lefolytatni a fegyelmi eljárást. A nevelőtestület átruházott jogkörében a fegyelmi bizottság dönt a fegyelmi felelősségre vonás és a fegyelmi büntetés kiszabásáról. A fegyelmi tárgyáról és a fegyelmi bizottság döntéséről a fegyelmi bizottság elnöke rendkívüli vagy a soron következő testületi értekezleten beszámol a testületnek. d) Munkaközösségek A munkaközösség az azonos szakmai tevékenységet folytató pedagógusok szakmai szervezete. Az iskolában létrehozott munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben 12

13 segítséget nyújtanak a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Alaptevékenységük: - az oktatás, nevelés szakmai, tartalmi összehangolása, a szakmai színvonal biztosítása, - az éves szakmai ellenőrzési terv elkészítése, a szakmai ellenőrzések megszervezése, - a helyi tanterv keretei között szakmai követelményrendszer kidolgozása, az oktatáshoz szükséges taneszközök és tanítási segédeszközök jegyzékének összeállítása, a taneszköz beszerzéséhez szükséges költségvetés megtervezése, a beszerzésre rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról való döntés, - a munkaközösség tagjainak iskolarendszeren kívüli továbbtanulási tervének elkészítése, - a pályakezdő, valamint az új alkalmazású pedagógusok szakmai munkájának segítése, figyelemmel kísérése, - szükség szerint a méréses vizsgálatok rendjének meghatározása a tantárgyi értékelésben. Az iskolában a következő munkaközösségek működnek: - testnevelés - ének-zene, rajz, média, tánc és dráma - földrajz, biológia, kémia - történelem - fizika - matematika, informatika - idegen nyelv - magyar nyelv és irodalom - osztályfőnöki A munkaközösség minimális létszáma 3 fő. A munkaközösséget a munkaközösségvezető irányítja. A munkaközösség-vezető díjazását a mindenkori pénzügyi előírások szabályozzák. A munkaközösség vezetőjének feladatai: - összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját, - javaslatot tesz az iskola munkatervére, - irányítja a munkaközösség tevékenységét, felel a munkaközösség szakmai munkájáért, - szaktárgyi értekezleteket tart, szükség esetén közreműködik a szakirodalom összeállításában és felhasználásában, - véleményezi a munkaközösség tagjainak tantárgyi programjait (tanmeneteit) és öszszehangolja azokat, - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására, - képviseli a munkaközösség véleményét, gondoskodik az igazgató és az igazgatóhelyettesek döntéseinek, javaslatainak a munkaközösséggel való megismertetéséről, azok végrehajtásáról munkaközösségi szinten, - a félév és a tanév végén összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, - javaslatot tesz a munkaközösség szemléltető és oktatási segédeszköz-állományának fejlesztésére, 13

14 - az emelt szintű érettségi dolgozatok megtekintésének koordinálása. A munkaközösség vezetőjének munkáját az igazgató közvetlenül irányítja, aki biztosítja a munkaközösség és az iskolavezetés közötti kapcsolatot. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjai évente választják. Amennyiben a munkaközösség valamilyen oknál fogva nem él a választás jogával, az igazgató jelöli ki a munkaközösség-vezetőt. Minőségfejlesztő csoport A tantestület öt tagjából áll. Az iskolavezetést az igazgató képviseli a csoportban. A csoport feladata az IMIP-ben foglaltak megvalósításának koordinálása: - intézkedési tervek készítése, azok végrehajtásának irányítása - partnerközpontú működés kialakulásának segítése - szabályozások készítése - minőségi kézikönyv építése Projektmenedzser: a TÁMOP program koordinálását, ügyviteli feladatait végzi. Nem oktató munkát végző pedagógus munkakörök: Iskolai könyvtáros tanár Munkakörének leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. Feladatai: Az iskolai könyvtáros tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását. Könyvtári órákat tart szükség szerint, a tanítási idő alatt. Az iskolai könyvtáros tanár teljes munkaidejének többi része a munkahelyén végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítására, gondozására, könyvtári kutatómunkára), az iskolai kapcsolattartásra és a munkahelyen kívül végzett előkészítő tevékenységre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra szolgál. A nevelőtestület feladatköréből egyéni megbízás alapján végzett oktató-nevelő munkával összefüggő feladatok: Osztályfőnök Az osztályfőnöki munkakörben a következő feladatokat köteles ellátni: - az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, - elkészíti az osztályfőnöki tanmenetet, melyben rögzíti a tanórán kívül tervezett közösségi programokat is, - aktív kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, az osztályt tanító tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel, - figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különleges gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, - minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az egy osztályban tanító tanárok értekezlete elé terjeszti, - szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, - vezeti az osztálynaplót, felelős a rendszeres kitöltéséért, vezetéséért, félévi és év végi statisztikai adatokat szolgáltat, elvégzi a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, 14

15 - az osztály egészét érintő programok szervezésében és megvalósításában felelősséggel vesz részt, - saját hatáskörében indokolt esetben évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását, - tanítványait rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, - az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, - részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét, - külső és belső mérések koordinálása, a tanulók felkészítése a korrekt munkavégzésre, - segíti a tanulókat pályaválasztási, továbbtanulási terveik kialakításában. A diákönkormányzatot segítő tanár - A diákönkormányzat tevékenységét egy iskolai segítő tanár akit a diákönkormányzat ajánl erre a feladatra az igazgatónak támogatja és fogja össze. Diákönkormányzati javaslat hiányában a segítő tanárt az igazgató jelöli ki. A diákönkormányzat e pedagógus támogatásával és közreműködésével is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola igazgatójához. - Elősegíti, hogy az SzMSz, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős programok megvitatása és véleményalkotási, illetve egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolhassa. - Szükséges esetben, de legalább havonta egy alkalommal megbeszélést folytat a diákönkormányzat vezetőjével. - Megszervezi az igazgató által tartott, a tanulóifjúságnak az iskola helyzetéről szóló éves tájékoztatót. e) A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Az ifjúságvédelmi feladatokat kötelező óraszámban pedagógus munkakörben foglalkoztatott tanár, pszichológus látja el. Az órakedvezmény mértéke a feladatok menynyiségének függvénye, de legfeljebb 50 %. Feladata: - Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá az iskolán kívül milyen gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. - A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, illetve a velük folytatott beszélgetés alapján a veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén az igazgatóval való egyeztetés után értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. - A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszélésen. - A tanuló veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél. Szükség esetén javaslatot tesz az anyagi támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. - Tájékoztatás nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 15

16 A működést segítő munkakörök: Titkárság Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgoznak. Belső ellenőr Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozik. Rendszergazda Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozik. Munkaköri leírása külön dokumentumban olvasható. Laboráns Az igazgató a munkavégzéssel kapcsolatos utasítási jogot átruházta a biológia-kémia munkaközösség vezetőjére. Munkaköri leírása külön dokumentumban található. Oktatástechnikus Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozik. Munkaköri leírása külön dokumentumban olvasható. f) A tanulók közösségei A diákkörök és a diákönkormányzat Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére a házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhatnak létre. Az iskola diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendjét külön dokumentum határozza meg. 5. sz. melléklet. Az osztályközösség Az egy osztályba beírt tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség diákjai a csoportbontásban tanított órák kivételével a tanórákat az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség az intézmény legkisebb tanulói közössége. Az osztályközösség - megválasztja az osztály diákbizottságát és az osztály titkárát - küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. g) A szülői munkaközösség A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére osztály- vagy iskolaszinten szülői munkaközösséget hozhatnak létre. Minden osztály szülői közössége két-két szülőt delegál az iskolai szülői munkaközösségbe. A szülői szervezetek jogosítványai: - Egyetértési jogot gyakorolnak a fakultatív tárgyak meghatározásában, a kirándulások megszervezésében, és minden anyagi terhet jelentő feladat meghatározásában. - Véleményezési jogot gyakorolnak a tanítás nélküli munkanapok meghatározásában, a szabadidős programok összeállításában, a költségtérítéses szolgáltatások kiválasztásában, 16

17 az iskolai dokumentumok elfogadásakor (PP, SzMSz, Házirend) A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. Az osztályok szülői munkaközösségei tevékenységükkel az osztályfőnököket és az iskolát segítik. A szülői munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SzMK-elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez (az igazgatóhoz, illetve az illetékes igazgatóhelyetteshez). Az iskolai szülői választmány közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. Az iskola szülői választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, és feladatairól. A választmány itt élhet szervezetten véleményezési és egyetértési jogával. Az iskola gondoskodik a szülői közösségek működésének feltételeiről. A szülői választmány rendszeres üléseihez és a szülők közösségének összejöveteléhez a tanév helyi rendjében meghatározott időpontokban helyet biztosít. 2. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás rendszere, formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vezetők és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A Közalkalmazotti Tanács képviselője az iskolavezetés heti rendszerességgel tartott értekezletein előzetes bejelentés után bármikor részt vehet. A KT értekezletein alkalmanként a tárgyalt napirendtől függően meghívott az iskolavezetés valamely tagja. A nevelőtestület egészének véleménynyilvánítását vagy döntését igénylő kérdésektől értekezleteket tartunk. A munkaközösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás az igazgatóhelyetteseken keresztül történik, akik felosztják maguk között a munkaközösségek felügyeletét (ld. Munkaköri leírások). A működtetők és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás a gazdasági vezető személyén keresztül valósul meg. Az iskolavezetés heti rendszerességgel tartott értekezletein szükség esetén, illetve valamely feladattal összefüggésben beszámoltatja valamely közösség vezetőjét vagy tagját. Az iskolavezetés minden tagja napi kapcsolatban áll az alkalmazotti közösségek vezetőivel. A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az igazgató rendszeres kapcsolatot tart a DÖK elnökével Az igazgató legalább havonta egy alkalommal megbeszélést tart a Diákönkormányzat elnökével. A diákközgyűléseken az iskolavezetés képviselteti magát. Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportköre a testnevelési munkaközösség vezetőjének irányításával működik. Minden tanév szeptemberében a sportkör pedagógus irányítója előterjeszti az igazgatónak és a 17

18 gazdasági vezetőnek a sportkör éves programját. Ebben megtervezik az éves feladatokat: mely sportágakban indulnak rendszeres edzések. Az intézmény költségvetésében sportcélokra fordítható támogatás-felhasználást. Az iskolai sportkör szervezeti és működési szabályzata külön dokumentumban található. A vezetők és a szülői szervezet (szülők közössége) közötti kapcsolattartás formája Az intézmény és a szülői szervezet tevékenységét az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás rendszere, formái a különböző értekezletek és fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A szülők tájékoztatásának formái Értekezletek, fogadóórák A szülői munkaközösségek (amelynek tagjai: osztályonként 2-2 szülő) félévenként legalább egy választmányi értekezletet tart, amelyet az igazgató hív össze. Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülői értekezletet évente két alkalommal, ősszel és félévkor tartjuk. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk. Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze. Az iskola valamennyi pedagógusa félévenként egy alkalommal, egy időpontban délutáni közös fogadóórát tart. Szükség esetén a pedagógus és a szülő egyezteti a rendkívüli találkozás időpontját. Tájékoztatás az előmenetelről A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben érdemjeggyel értékelik. Az értékelés területe az adott tantárgy adott évfolyamának követelménye. Történhet szóbeli, írásbeli és gyakorlati érdemjeggyel. Az érdemjegy kizárólag a tanuló tudásának értékelésére szolgál, nem lehet fegyelmezési eszköz. Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplóban egy héten belül feltüntetni. A tanulók kötelesek érdemjegyeiket az ellenőrzőbe bejegyezni. A heti egy- vagy kétórás tantárgyakból félévenként minimum 2, heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tárgyakból félévente legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjeggyel osztályozható a tanuló. Az osztályfőnök havonta áttekinti a napló és a tanulók ellenőrző könyvének érdemjegyeit, és indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján kell megállapítani. Az osztályzatot a szaktanár a pedagógiai és szakmai program alapján egységesített elvek szerint eldönti, és legkésőbb az utolsó tanítási órán beírja az osztálynaplóba. A tanuló iskolai teljesítményére, munkájára, magatartására vonatkozó valamennyi adat és dokumentum kezelése ha jogszabály nem tiltja nyilvános. 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás formái: - napi munkakapcsolat a tanórákon, - tanórán kívüli munkakapcsolat (pl. versenyre való felkészítés) szakmai foglalkozásokon, 18

19 - szakkörökön, egyéni foglalkozásokon, kulturális programokon. A tanórákon kívüli kulturális programokon a pedagógustestület tagjai az iskolavezetés vagy a diákközösségek kérésére a szervezésben, felügyeletben is segítenek. A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje Valamennyi pedagógus tagja egy vagy több szakmai munkaközösségnek. A testületi döntést vagy véleménynyilvánítást igénylő kérdésekről először a munkaközösség-vezetők közössége folytat vitát. A munkaközösség-vezetők értekezletének összehívását az igazgató, az igazgatóhelyettesek vagy bármely munkaközösség-vezető kezdeményezheti. Minden olyan döntést, amely több tantárgy tanítási módszereit, feltételeit érinti, illetve minden tantárgyközi feladat tervezését, megoldását (pl. felvételi, pályázatok, óratervek, tantervek összehangolása, versenyek, vizsgák) az érintett munkaközösségek közös munkaközösségi értekezleten megvitatják, és véleményüket a testületi értekezleten nyilvánosságra hozzák. A pedagógusok közösségei és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás rendje A nevelőtestület évente két alakalommal közös délutáni fogadóórát tart. A szülők közösségei képviselőiken keresztül, vagy egyénileg kérdéseikkel, problémáikkal délelőtt is felkereshetik a pedagógusokat, illetve, ha a probléma olyan jellegű, a pedagógustestületek vezetőit. 4. A külső kapcsolataink Az iskolát elsődleges külső kapcsolata a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (1055 Budapest Szalay utca ) fűzi. Az iskola bizonyos feladatokkal összefüggésben az OKM-mal és háttérintézményeivel (pl. OH) alkalmi kapcsolatot tart. Amennyiben az osztályban tanító pedagógusok, esetleg pszichológus, gyermekvédelmi felelős egybehangzó véleménye alapján valamely tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, vagy ha a gyermekközösség, illetve a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítségkérés céljából a gyermekjóléti szolgálattal (illetve az oktatásügyi közvetítői szolgálattal, ha további intézkedésre van szükség, a családsegítő szolgálattal), az egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltatóval (gimnáziumi gyermekorvosi ellátó, szükség esetén Keszthelyi Városi Kórház) fel kell venni a kapcsolatot. A fentieken kívül az iskola kapcsolatot tart: az iskolához rendelt egészségügyi szolgáltatóval (iskolaorvosok, védőnők), a gyermekjóléti szolgálattal, azokkal a gimnáziumokkal, amelyek hozzánk hasonlóan speciális matematika tagozatot működtetnek, a tehetséggondozó középiskola program keretében az iskolával együttműködési megállapodást kötött általános iskolákkal, a keszthelyi Önkormányzattal, a felsőoktatási intézményekkel, egyéb oktatási, kulturális, tudományos intézményekkel, az iskolával diákcsere-kapcsolatban lévő, illetve különböző nemzetközi projektek keretében az iskolával vagy annak egyes pedagógusaival együtt dolgozó külföldi iskolákkal. 19

20 Az iskolának saját kollégiuma nincs. A kollégiumi elhelyezést kérő tanulókat a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakközépző Iskolája és Kollégiumában helyezzük el. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart fenn a kollégiummal. Az iskola területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. Az iskolában a tanuló-felügyeleti időben párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. Az intézményben felnőttoktatás nincs. 20

21 IV. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működési rendje a. Az épület nyitva tartása Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezésig, de legkésőbb óráig tart nyitva. Kivéve: versenyek, rendezvények időtartama. A tanítási óra időtartama 45 perc; csengetési rend a Házirend szerint. A Deák utcai telephely 7.30 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon kivéve, ha rendezvény van zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre eseti kérelmek alapján az igazgató adhat engedélyt. Az iskola a tanítási szünetekben a tanév helyi rendjében meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az intézménybe érkező személyek a főbejáraton léphetnek be, illetve távozhatnak. A kapukon történő közlekedést a vagyonvédelmi rendszer kamerái figyelik és rögzítik. A kazettákat minden reggel 6.30 órákor kell cserélni, ezért a portaszolgálat a felelős. A videokazettákat a portás őrzi. Egy kazetta 7 naponként kerül ismételten használatba. Így biztosítjuk az események utólagos ellenőrzését, a felvételek 1 napon belüli megtekinthetőségét. A belső udvarra vezető ajtó 7.30-tól ig lehet nyitva, egyébként zárva kell tartani. Felelős a portaszolgálat. A tanulók a portaszolgálatot teljesítők kérésére kötelesek a diákigazolványukkal igazolni magukat. A tanulók az iskola szaktantermeit csak szaktanár felügyeletével látogathatják. A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke (az ő távollétében: az osztályfőnökhelyettes vagy egy iskolavezető) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai Házirend határozza meg. b. Az iskolaépület használata Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik. A minden tanulócsoport által használatos termek: csoportszobák, előadótermek (kémia, biológia, fizika, művészeti), informatikaterem, tornatermek. A felnőtt dolgozók munkahelyei: a porta, a takarítók öltözője, kazánház, büfé. Közös használatú helyiség: könyvtár. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - az energia-felhasználás területén való takarékoskodásért, - a tűzesetek és balesetek megelőzéséért, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. - A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus engedélyével használhatják. Tanítási idő után a tanuló csak engedélyezett és szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. A tanórán kívüli foglalkozásokat és rendezvényeket, a programot szervező pedagógusnak a titkárságon előzetesen (egy héttel korábban) be kell jelentenie. - Az iskola épületében tilos a dohányzás. - Az iskola épületében és környezetében egészségkárosító szerek használata tilos. Az oktatáshoz szükséges veszélyes anyagok használatánál szigorúan be kell tartani az 21

22 egészségvédelmi előírásokat. Szeszes ital és dohányáru, egyéb egészségkárosító szerek, anyagok fogyasztása az iskolai rendezvényeken is tilos. - Az iskola területén ügynöki tevékenységhez mindig igazgatói engedély szükséges. Kéregetés az iskolában nem folytatható. - Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit a gazdasági szabályzat szerint lehet az iskolából kivinni. - Az intézmény helyiségeit használaton kívül zárva kell tartani. - Az épületre helyezett zászló tisztán tartása, állagának megóvása a karbantartók feladata. c. A dolgozók iskolában tartózkodásának rendje - Az ügyeletes vezető benntartózkodása: munkanapokon 7.30 és között, a munkatervben meghatározott beosztás szerint. - A pedagógusok munkarendje: - Az iskolában határozatlan időre kinevezett beosztott pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, amely a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az iskola tantárgyfelosztásának és órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításakor az intézmény feladatainak ellátását, működésének zavartalanságát kell biztosítani. Az iskola pedagógusa köteles 10 perc perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének, hogy a helyettesítéséről intézkedhessenek. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 3 nappal előbb a tanóra elhagyására, illetve a tantárgyi programtól eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák elcserélését az igazgató engedélyezi. A pedagógus a tanév folyamán jogszabályban rögzített módon gyermekgondozási szabadnapokra jogosult. Ezek igénybevételét legalább 1 nappal előtte köteles bejelenteni az 1. számú igazgatóhelyettesnek. A megbízás alapján, díjazás ellenében ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg. d. A titkárság tagjainak munkaideje: munkanapokon hétfőtől-péntekig óráig. e. A gazdasági-ügyviteli dolgozók munkaideje: munkanapokon óráig. f. A karbantartók, portások, takarítók munkabeosztását a gazdasági igazgatóhelyettes határozza meg. g. Az iskola tanítási munkarendje: A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. 22

23 A házirend betartása a tanulók számára kötelező. A tanév helyi rendjét és a balesetmegelőző előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel a. Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek csak írásbeli regisztráció után léphetnek be az épületbe, a kilépéskor pedig jelentkezniük kell a portaszolgálaton. b. Az iskola helyiségét bérlő vagy ahhoz tartozó személyek előzetesen adott engedély felmutatásával jöhetnek be az épületbe. c. A portaszolgálat a kiadott kulcsokról napi nyilvántartást vezet. A kulcs átvételét és viszszaadását aláírással kell hitelesíteni. d. A tornatermek, az edzőterem kulcsát csak a testnevelők vehetik fel, ezek a kulcsok nem másolhatók. e. Az iskola bármely helyiségének egy kulcsát a portán el kell helyezni. A helyiségek kulcsainak használatát a Kulcskezelési rend tartalmazza. 3. Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos szabályok Jelentkezés a közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokra Az iskola tanulói számára közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat szervezünk minden olyan tantárgyból, amely iskolánk pedagógiai programjában szerepel. A csoportok indítását az igazgató engedélyezi. Javítóvizsga - 11/1994. (VI. 8.) MKM. sz. rendelet 21. (8),(9) a. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, az elégtelen osztályzatok számától függetlenül javítóvizsgát tehet. b. A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon: - tanköteles tanuló köteles megjelenni - nem tanköteles tanuló megjelenhet. a. A javítóvizsga napját közzé kell tenni. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szülőjét, nagykorú esetén a tanulót a bizonyítványosztáskor tájékoztatni kell arról, hogy ha a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgákra augusztusban kerül sor a tanév rendje által meghatározott időpontban. Jelentkezni az illetékes igazgatóhelyettesnél lehet az ott beszerezhető nyomtatványon és a bizonyítvány leadásával. Osztályozóvizsga - 11/1994. (VI.8.) MKM. sz. rendelet 25. (1), (2) és 26. (1), (2) Jelentkezés a Házirend szerint. A vizsga történhet: szóban vagy írásban a 11/1994. (VI.8). MKM. rendeletben megfogalmazott szabályoknak megfelelően: a. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. b. A vizsgabizottság tagjai az elnök és két szaktanár. c. Az írásbeli vizsga időtartama általában maximálisan 45 perc. (Magyar nyelv és irodalom, valamint célnyelven letett vizsga esetén max. 60 perc [41/2007. (12.22.) OKM rendelet]) Ez hatálytalan IX. 2-től. 23

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben