A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA"

Átírás

1

2 I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított, önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv A vidékfejlesztési miniszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, a Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) (a továbbiakban: VM) útján gyakorolja A Múzeum szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Múzeum vállalkozási tevékenységébıl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 20%-át. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektıl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 2. Általános adatok 2.1. Elnevezése: Magyar Mezıgazdasági Múzeum 2.2. Rövidített neve: MMgM 2.3. Idegen nyelvő elnevezései: angol nyelven: Museum of Hungarian Agriculture német nyelven: Ungarisches Landwirtschaftsmuseum 2.4. Székhelye: 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár 2.5. Telephelyei: Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 8360 Keszthely, Bercsényi út 67., Közérdekő Muzeális Kiállítóhely 7013 Cece, Arpád út 16., Közérdekő Muzeális Kiállítóhely 6050 Lajosmizse, Alsóbene Létrehozásáról rendelkezı határozat: /1896. számú Miniszteri határozattal Darányi Ignác földmővelésügyi miniszter alapította Alapításának idıpontja: június 20. 2

3 2.8. Alapító okirat kelte, száma: november 25., XX/1130/12/ Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó Elıirányzatai felett rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkezı Számlavezetıje: Magyar Államkincstár Elıirányzat felhasználási keretszámla száma: Adóigazgatási azonosító száma: , ÁFA alany PIR törzsszám: ÁHT azonosító: Mőködési köre: országos Engedélyezett létszám: 105 fı. 3. A Múzeum feladatai 3.1. A Múzeum jogszabályban meghatározott közfeladatként a magyar mezıgazdaság, erdı- és vadgazdálkodás, halászat, élelmiszeripar, elsıdleges faipar és természetvédelem fejlıdésére vonatkozó agrártörténeti emlékanyag gondozását végzi. Ellátja győjtıkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag felkutatását, régészeti feltárások útján az archeobotanikai, archeozoológiai anyagok győjtését, vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.) való győjtését, ırzését, szakszerő nyilvántartását, kezelését és állagmegóvását A Múzeum a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatait a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvényben foglaltak szerint látja el. A Múzeum győjtıköre kiterjed a magyar mezıgazdaság, erdı- és vadgazdálkodás, ha1ászat, élelmiszeripar, elsıdleges faipar és természetvédelem fejlıdésére vonatkozó agrártörténeti emlékanyagra. Ellátja az agrártörténeti emlékanyagok tudományos feldolgozását és rendszerezését, a tudományos eredmények közzétételét, mindezek kiállításokon és más formákban történı bemutatását. Részt vesz a Múzeum tudományos témáival összefüggı alap-, közép- és felsıfokú oktatásban, valamint a muzeológusképzésben és továbbképzésben, szorosan együttmőködik a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. Közremőködik a győjtıkörébe tartozó, magántulajdonban lévı muzeális értékek védetté nyilvánításának szakmai elıkészítésében, véleményezésében, a védett győjtemények és mőtárgyak (szakmai) nyilvántartásában, helyszíni ellenırzésében. A győjtıkörébe tartozó mőtárgyak esetében a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett az adott tudomány ismeretanyagára támaszkodó, és annak eredményeit felhasználó 3

4 szakértıi tevékenységet, a mőtárgyak külföldre történı kivitelénél a kulturális örökség megırzésének szempontjait érvényesítı szemlézést, véleményezést végez. Alaptevékenységéhez kapcsolódóan szakkönyvtárat, adattárat és tudományos információs bázist mőködtet. Államháztartási szakágazati besorolás: Múzeumi tevékenység Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Alapkézés Mesterképzés Doktori képzés Múzeumi győjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó- és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY VEZETİI ÉS MUNKATÁRSAI 1. Magasabb vezetık 1.1. A fıigazgató feladat- és hatásköre A fıigazgató jogállása: A fıigazgatót a vidékfejlesztési miniszter pályázat útján legfeljebb 5 év határozott idıre bízza meg, illetve vonja vissza megbízatását, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A fıigazgató alapvetı feladata a Múzeum hatályos jogszabályokban meghatározott mőködésének irányítása. Ennek keretében az intézményben mőködı testületek véleményének kikérésével (Vezetıi Értekezlet, Tudományos Tanács, Könyvtári Bizottság, Szerzeményezési Bizottság, Közalkalmazotti Tanács, Közgyőjteményi és Közmővelıdési Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: KKDSZ) helyi alapszervezete) dönt. 4

5 A fıigazgató feladat- és hatásköre: Az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képezı megvalósítási tervben, teljesítménytervben), illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelı ellátása A költségvetési szerv mőködésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése A gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségvállalások összhangjának megteremtése A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és a tulajdonában lévı vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelıi, tulajdonosi jogok rendeltetésszerő gyakorlása Az államháztartási belsı kontollrendszer megszervezése és hatékony mőködtetése A költségvetési szerv besorolásának megfelelıen a szakmai és pénzügyi folyamatok nyomonkövetési (monitoring) rendszerének mőködtetése, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekő, és közérdekbıl nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítése, annak teljességének és hitelességének, továbbá a számviteli fegyelem biztosítása Gondoskodik az intézmény éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési és feladatbeszámolójának elkészítésérıl, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenırzésérıl és szükség szerinti módosításáról Az intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a mőködéshez szükséges belsı személyi és infrastrukturális feltételekrıl Képviseli az intézményt harmadik személyekkel szemben Más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározottak szerint A gazdasági igazgató ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot Gondoskodik a hatályos jogszabályok által meghatározott, illetıleg jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékleteit képezı, szabályzatok elkészítésérıl, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenırzésérıl és szükség szerinti módosításáról. 5

6 Közvetlen utasítási joggal rendelkezik a Múzeum valamennyi szervezeti egysége, vezetıje és beosztott munkatársa irányában Egyszemélyben gyakorolja az intézmény közalkalmazottai és megbízottjai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat Folyamatosan, illetıleg évente, teljes körő tájékoztatást nyújt és beszámol a vidékfejlesztési miniszternek az intézmény mőködésérıl Gondoskodik az intézményt érintı jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel történı megismertetésérıl Gondoskodik az intézmény érdemi ügyintézését végzı közalkalmazottak folyamatos továbbképzésérıl Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatban rögzített hatásköröket a fıigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához vonhatja Felelıs az intézményen belüli munkavédelmi, tőzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi elıírások betartásáért, az intézmény vagyonának megóvásáért Ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal A fıigazgató-helyettes feladat- és hatásköre A fıigazgató-helyettes jogállása: A fıigazgató-helyettest pályázat útján legfeljebb 5 év határozott idıre a fıigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A fıigazgató-helyettes feladat-és hatásköre: A fıigazgató-helyettes a fıigazgató általános helyettese és munkáját annak közvetlen irányítása alatt végzi a fıigazgató által átruházott jogkörben, illetıleg távolléte esetén képviseli a Múzeumot Alapvetı feladata a Múzeum mőködésének szervezésében és irányításában való részvétel Kiemelt feladata a Múzeum vagyonát bıvítı hagyatékok, ajándékok elfogadásában, belföldi mőtárgykölcsönzésben, tárgyak átadásában, szállításában, letéti szerzıdések megkötésében, szakanyagok selejtezésében és a tudományos kutatómunka irányításában való közremőködés Kiállítások rendezésének, üzemeltetésének koordinálása, valamint bérkiállítások ellenırzése Az eljövendı évfordulós rendezvények, kiállítások koordinálása. 6

7 A fıigazgatóval közösen meghatározott napi teendık végrehajtása vagy végrehajtatása, ennek ellenırzése Elıkészíti a fıigazgató döntéseit, és gondoskodik azok végrehajtásáról Részt vesz az intézmény közép és hosszú távú szakmai koncepciójának, terveinek elıkészítésében, a felettes szerv részére készítendı elıterjesztések, beszámolók elkészítésében, belsı szabályzatainak kidolgozásában és végrehajtásában Vezetıi hatáskörbe tartozó ügyekben, különösen a Múzeum tudományos és szakmai mőködtetésével kapcsolatban folytatott tágyalásokon, megbeszéléseken képviseli az intézményt, illetve tájékoztatást nyújt a tömegkommunikációs szervek részére a fıigazgatóval való egyeztetés után Dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek konkrét munkafeladatainak meghatározásáról Delegált munkáltatói jogkörben meghatározza az irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásban rögzített feladatait, véleményt formál a munkáltatói jogok körében hozandó kérdésekben az irányítása alá tartozó szervezeti egységek alkalmazottai tekintetében A dolgozók szakmai továbbképzésére, kitüntetésére, jutalmazására javaslatot tesz a fıigazgatónak A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) rendszer által meghatározott ellenırzési feladatok elvégzése A fıigazgató-helyettes részletes feladatát munkaköri leírása tartalmazza A gazdasági igazgató feladat-és hatásköre A gazdasági igazgató jogállása: A gazdasági igazgató a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a fıigazgató gazdálkodási, üzemeltetési helyettese A gazdasági igazgatót a fıigazgató javaslatára, pályázat útján legfeljebb 5 év határozott idıre a vidékfejlesztési miniszter bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a fıigazgató gyakorolja Kiemelt felelıssége az intézmény törvényes, takarékos, hatékony gazdálkodása és az értékvédelem biztosítása, a gazdálkodási szervezet irányítása. 7

8 Feladat-és hatáskörét az érvényes jogszabályok, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, az intézmény gazdasági ügyrendje valamint a fıigazgató határozza meg Általános utasítási és ellenırzési jogkörét a fıigazgató közvetlen irányításával látja el A gazdasági igazgató feladat-és hatásköre: Közvetlenül irányítja, ellenırzi és koordinálja az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi teendıket Irányítja és ellenırzi a szervezetileg alárendelt gazdasági, pénzügyi-gazdasági egységek munkáját Elkészíti a gazdasági szervezet ügyrendjét Felelıs a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási, a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló, és a saját szervezetére kiterjedı feladatok jogszabályoknak megfelelı ellátásáért Iránymutatást ad a szervezeti egységek gazdasági munkájához, és ellenırzi azt, gazdálkodási intézkedéseket hoz Ellátja az ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat Gondoskodik a költségvetési tervezés, gazdálkodás, a gazdasági ügyvitel, a bizonylati rend vonatkozásában megszabott feladatok végrehajtásáról Kialakítja a költségvetési tervezés rendszerét, szabályozza a tervezés folyamatát, az egyes szakaszok feladatait, a pénzügyi tervek típusait és a tervezés módszerét Intézkedik a pénzügyi kötelezettségek teljesítésérıl, a követelések behajtásáról A fıigazgatóval közösen felelıs az intézmény mőködésének likviditásáért Irányítja a beszámolási kötelezettségek teljesítését, megszervezi az ezzel összefüggı könyvvezetési és pénzügyi feladatok ellátását, melynek érdekében szabályozza az év végi és évközi beszámolási rendszert, összeállítja az elıírt gazdasági vonatkozású egyéb adatszolgáltatásokat, jelentéseket Figyelemmel kíséri az elıirányzatok folyamatos alakulását. 8

9 Felügyeli a közalkalmazotti illetmények, megbízási díjak, társadalombiztosítási ellátások kifizetésének jogszerőségét, szükségességét Elkészíti a közvetlenül hozzátartozó dolgozók munkaköri leírását Irányítja és ellenırzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalósítását Kialakítja és ellenırzi a bizonylati rendet és fegyelmet Betartja a Házipénztár mőködési rendjét, melyet a jogszabályok keretei között fıigazgatói utasítás szabályoz Kezdeményezéseket tesz az általa vezetett terület feladatainak megoldására Biztosítja az intézmény teljes gazdálkodását átfogó közgazdasági ellenırzı, pénzügyi, számviteli szabályzatok kidolgozását A Belsı ellenırzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelıen gyakorolja a vezetıi ellenırzést, szervezi, irányítja és ellenırzi a gazdálkodási folyamatokba épített ellenırzést Gazdasági ügyekben a fıigazgatóval egyetértésben képviseli az intézményt a felügyeleti szerv, illetve a hatóságok elıtt, valamint más intézményekkel és magánszemélyekkel szemben Rendszeresen tájékoztatja a fıigazgatót, a vezetıket az intézmény gazdasági helyzetérıl, az esetleges új, a gazdálkodást érintı rendelkezésekrıl, a tervek, pályázatok, szerzıdések teljesítésérıl A gondnok közremőködésével intézkedéseket hoz a múzeumépület állagának megóvása érdekében, gondoskodik a karbantartásokról, az üzemeltetési feltételek megteremtésérıl, a vagyon-, tőz-és munkavédelmi teendıkrıl, felügyeli a portaszolgálatot, valamint ellenırzi a beszerzéseket Részletes feladatait, hatáskörét, felelısségi körét a munkaköri leírás tartalmazza. 2. Vezetık 2.1. Tudományos titkár A tudományos titkár jogállása: A fıosztályvezetıi besorolású tudományos titkár a fıigazgató tudományos tanácsadója, akit határozott legfeljebb 5 évig terjedı idıtartamra a fıigazgató bíz meg. 9

10 A tudományos titkár feladatai: A fıigazgató közvetlen irányításával szervezi a Múzeum tudományos tevékenységét Összeállítja a Múzeum tudományos munkájáról szóló beszámolókat, az éves és a hosszabb távú tudományos terveket Rendszeres kapcsolatot épít ki és tart más múzeumokkal, tudományos intézetekkel Gondozza a Múzeum tudományos kiadványait, gondoskodik ezen kiadványok folyamatos kiadatásáról Fıosztályvezetı(k) feladat- és hatásköre A fıosztályvezetı(k) jogállása: A fıosztályvezetıt legfeljebb 5 év határozott idıre a fıigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve gyakorolja felette a fegyelmi jogokat A fıosztályezetı(k) általános és szakmai feladatai: A hozzá tartozó szakmai területek munkájának, feladatellátásának megszervezése, folyamatos irányítása és ellenırzése az intézmény éves Munkatervében megfogalmazott feladatok és ütemezés szerint Kezdeményezi az irányítása alá tartozó terület fejlesztését célzó tervek, javaslatok kidolgozását, részt vesz ezek elkészítésében Felelıs a stratégiai tervben, a Munkatervben megfogalmazott feladatok fıosztály szintő végrehajtásáért, az operatív lépések kidolgozásáért Összeállítja a szakmai területük éves beszámolóját és a fıigazgató utasításának megfelelıen elkészíti a fıosztály éves munkaprogramját Javaslatait, problémáit egyezteti a fıigazgatóval, a fıigazgató-helyettessel és a gazdasági igazgatóval Javaslattétel a szakmai programok tematikájára Tájékozatja a fıosztály dolgozóit az ıket érintı feladatokról, intézményi fejlesztésekrıl, szervezeti átalakításokról, a fıigazgatói utasítások tartalmáról Az intézmény más részlegeit is érintı döntések, gyakorlati lépések meghozatala elıtt egyeztet az operatív lépések kidolgozásáért. 10

11 Engedélyezi a fıosztály dolgozóinak szabadságigényét az intézmény munkaés programrendjével összhangban, gondoskodik a távollétek szabályos nyilvántartásáról Javaslattétel a dolgozók kötelezı szakmai továbbképzésének irányára Gondoskodik a fıosztály dolgozóinak szakmai tapasztalatcseréken, szakmai tanácskozásokon való részvételérıl Figyelemmel kíséri a pályázatokat, elıkészíti a területüket érintı pályázati anyagokat, gondoskodik az elnyert pályázatok lebonyolításáról, a szakmai beszámoló elkészítésérıl Fıosztályvezetık: a) Győjteményi Fıosztály; b) Közmővelıdési Fıosztály; c) tudományos titkár Osztályvezetı(k) feladat- és hatásköre Az osztályvezetı(k) jogállása: Az osztályvezetıt legfeljebb 5 év határozott idıre a fıigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Az osztályezetı(k) általános és szakmai feladatai: A hozzá tartozó szakmai terület munkájának, feladatellátásának megszervezése, folyamatos irányítása és ellenırzése az intézmény éves Munkatervében megfogalmazott feladatok és ütemezés szerint Kezdeményezi az irányítása alá tartozó terület fejlesztését célzó tervek, javaslatok kidolgozását, részt vesznek ezek elkészítésében Felelıs a stratégiai tervben, a Munkatervben megfogalmazott feladatok osztályszintő végrehajtásáért, az operatív lépések kidolgozásáért Összeállítja a szakmai területük éves beszámolóját és a fıigazgató utasításának megfelelıen elkészítik az osztály éves munkaprogramját Javaslatait, problémáit egyezteti a fıigazgatóval, a fıigazgató-helyettessel és a gazdasági igazgatóval Javaslattétel a szakmai programok tematikájára Tájékozatja az osztály dolgozóit az ıket érintı feladatokról, intézményi fejlesztésekrıl, szervezeti átalakításokról, a fıigazgatói utasítások tartalmáról. 11

12 Az intézmény más részlegeit is érintı döntések, gyakorlati lépések meghozatala elıtt egyeztet az operatív lépésekrıl Engedélyezi az osztály dolgozóinak szabadságigényét az intézmény munka-és programrendjével összhangban, gondoskodik a távollétek szabályos nyilvántartásáról Javaslatot tesz a dolgozók kötelezı szakmai továbbképzésére Gondoskodik az osztály dolgozóinak szakmai tapasztalatcseréken, szakmai tanácskozásokon való részvételérıl Figyelemmel kíséri a pályázatokat, elıkészíti a területüket érintı pályázati anyagokat, gondoskodik az elnyert pályázatok lebonyolításáról, a szakmai beszámoló elkészítésérıl Osztályvezetık: a) Pénzügyi és Számviteli Osztály; b) Kiállításrendezési és Mőszaki Osztály; c) Könyvtár; d) Biztonsági Osztály; e) Gondnokság; f) Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely Csoportvezetı(k) feladat- és hatásköre A csoportvezetı(k) jogállása: A csoportvezetıt legfeljebb 5 év határozott idıre a fıigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve gyakorolja felette a fegyelmi jogokat A csoportvezetı(k) az alábbi általános és szakmai feladatokat látja el: A hozzá tartozó szakmai terület munkájának, feladatellátásának megszervezése, folyamatos irányítása és ellenırzése az intézmény éves Munkatervében megfogalmazott feladatok és ütemezés szerint Kezdeményezi az irányítása alá tartozó terület fejlesztését célzó tervek, javaslatok kidolgozását, részt vesznek ezek elkészítésében Felelıs a stratégiai tervben, a Munkatervben megfogalmazott feladatok csoportszintő végrehajtásáért, az operatív lépések kidolgozásáért Összeállítja a szakmai területük éves beszámolóját és a fıigazgató utasításának megfelelıen elkészítik a csoport éves munkaprogramját Javaslatait, problémáit egyeztetik a fıigazgatóval, a gazdasági igazgatóval, a fıigazgató-helyettessel. 12

13 Javaslattétel a szakmai programok tematikájára Tájékozatja a csoport dolgozóit az ıket érintı feladatokról, intézményi fejlesztésekrıl, szervezeti átalakításokról, a fıigazgatói utasítások tartalmáról Az intézmény más részlegeit is érintı döntések, gyakorlati lépések meghozatala elıtt egyeztet az operatív lépések kidolgozásáért Engedélyezi a csoport dolgozóinak szabadságigényét az intézmény munka-és programrendjével összhangban, gondoskodik a távollétek szabályos nyilvántartásáról Javaslattétel a dolgozók kötelezı szakmai továbbképzésének irányára Gondoskodik a csoport dolgozóinak szakmai tapasztalatcseréken, szakmai tanácskozásokon való részvételérıl Figyelemmel kíséri a pályázatokat, elıkészítik a területüket érintı pályázati anyagokat, gondoskodik az elnyert pályázatok elkészítésérıl, lebonyolításáról, megvalósításáról, a szakmai beszámoló elkészítésérıl Csoportvezetı(k): Számítástechnikai Csoport. 3. Beosztott munkatársak 3.1. Az intézmény közalkalmazottainak jogait, kötelességeit és felelısségét a Kjt., annak végrehajtásáról szóló rendeletek, azok mellékletei, a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: évi XXII. törvény), valamint július 1. napjától a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az ügyrendek és a közalkalmazottak munkaköri leírásai rögzítik Az intézmény munkatársainak feladatai az Alapító Okiratban, jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatban és az elıbbieken alapuló egyéni munkaköri leírásokban kerülnek szabályozásra. 4. A Múzeum munkatársainak jogai és kötelezettségei, illetıleg fegyelmi felelıssége 4.1. A Múzeum valamennyi közalkalmazottja köteles a munkakörébe tartozó és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat legjobb képessége szerint, a tıle elvárható szakértelemmel és gondossággal ellátni. Munkájuk eredményessége érdekében feladataikat azok tényleges befejezésükig figyelemmel kell kísérniük, jogosultak és kötelesek a munkakörüknek, illetve hatáskörüknek megfelelı kapcsolatok keretében szóbeli vagy írásbeli elıkészítı, tájékozódó és megalapozó célú közbensı intézkedéseket igényelni vagy tenni, valamint az álláspontok egyeztetésére irányuló tárgyalásokat kezdeményezni. 13

14 4.2. Munkájukat a munkaköri leírások alapján kötelesek végezni. A munkaköri leírásban foglaltakon felül a dolgozó köteles vezetıjének utasítására egyéb, eseti feladatok ellátásában közremőködni. Munkájuk során be kell tartaniuk a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a munkakörükre vonatkozó belsı szabályzatok elıírásait, illetve az intézményen belüli egyéb utasításokat, ezért ismerniük kell a munkakörüket érintı jogszabályokat, szakmai rendelkezéseket, folyamatosan tájékozódniuk kell a szakmai irányelvekrıl és szempontokról Több szervezeti egységet érintı feladatok ellátása során az illetékes szervezeti egységekkel együttmőködni, egyetértésüket, illetve jóváhagyásukat beszerezni. Kötelesek az intézmény tulajdonát megóvni, a leltári felelısséggel átvett vagyontárgyakat a vonatkozó Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat elıírásainak megfelelıen kezelni, a káreseteket megelızni, és elhárításuk érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, a káresemény bekövetkezését haladéktalanul jelezni A Múzem valamennyi közalkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot a Ptk-ban foglaltak figyelembevételével, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvetı fontosságú információkat megırizni. Ezen túlmenıen sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre Amennyiben jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minısülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértenék A Múzeumnál hivatali titoknak minısülnek a következık: a) a dolgozók személyi adatai, bérük és egyéb juttatásaik; b) a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok; c) a fejlesztési elképzelések mindaddig, míg nem kerülnek beterjesztésre a fenntartó számára; d) az épület biztonsági berendezéseinek mőködésére vonatkozó adatok; e) az elıfizetéses szolgáltatókkal a számítógépes hálózattal kapcsolatos, annak mőködési, adatbiztonságát támogató adatok, jelszavak A Múzeum valamennyi közalkalmazottja jogosult: a) a közalkalmazottakat megilletı részvételi jogok gyakorlására; b) a Kjt.-ben meghatározottak szerinti illetményre, az ott meghatározott illetményrendszer szerint; c) a Kjt.-ben meghatározottak szerint a közalkalmazotti pályán való elımenetelhez; d) a Kjt.-ben meghatározottak szerinti pihenıidıre és szabadságra. 14

15 4.8. Anyagi felelısség Az intézmény a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre való tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén történt kivéve, ha a kárt elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult magatartása eredményezte A dolgozó köteles a személyi használatú tárgyait a zárható irodai szekrényekben, asztalokban, illetve szekrényekben tárolni. A szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékő és értékő használati értékeket mindenki saját felelısségére hozhatja be a munkahelyére, engedély után és írásbeli tájékoztatást adva a Gazdálkodásra A Múzeum kezelésében lévı, állami tulajdonú eszközök a fıigazgató által szabályozott módon és engedélyével vihetık ki az intézménybıl Kártérítési kötelezettség A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredı kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelısséggel tartozik Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandó ırizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át A pénztárost, egyéb pénzkezelıket, raktárkezelıket külön felelısség terheli az általuk kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében (leltárhiány) Leltárhiánynak minısül a kezelésre szabályszerően átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (forgalmazási veszteség) meghaladó hiány. A leltárhiány összegét leltárfelelısönként külön-külön jegyzıkönyvben kell rögzíteni, melynek a következı adatokat kell tartalmaznia: a) a jegyzıkönyv készítésének idejét és helyét; b) a jelenlévık (leltárfelelıs, leltározási bizottság vezetıje, leltározók, leltározás vezetıje); c) a leltárfelelıs (felelıs elszámoló) terhére eszközönként megállapított leltárhiány összegét; d) a leltárfelelıs (felelıs elszámoló) nyilatkozatát; e) a jelenlévık aláírását. 15

16 A jegyzıkönyvben foglaltak alapján a leltározás vezetıje az Mt aiban foglalt feltételek megléte esetén a kezdeményezi a fıigazgatónál a felelısségre vonást, valamint a kártérítés megállapítását A helyettesítés rendje A helyettesítés rendjét a fıigazgató határozza meg: Vezetık helyettesítési rendje: A fıigazgatót távollétében szakmai ügyekben a fıigazgató-helyettes, gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató, akadályoztatásuk esetén az általuk vagy a fıigazgató által írásban meghatározott munkatárs helyettesíti A gazdasági igazgatót távollétében a pénzügyi-számviteli osztályvezetı helyettesíti A titkárságvezetıt távollétében az általa írásban kijelölt személy helyettesíti A biztonsági osztályvezetıt távollétében az általa kijelölt fegyveres biztonsági ır helyettesíti A győjteményi fıosztályvezetıt a fıosztályvezetı-helyettes helyettesíti A közmővelıdési fıosztályvezetıt távollétében a fıosztályvezetı-helyettes helyettesíti A könyvtárvezetıt távollétében az általa írásban kijelölt munkatárs helyettesíti A pénzügyi és számviteli osztályvezetıt távollétében a gazdasági igazgató vagy a gazdasági igazgató által írásban meghatározott munkatárs helyettesíti A kiállításrendezési és mőszaki osztályvezetıt távollétében az általa vagy a gzadasági igazgató által írásban kijelölt munkatárs helyettesíti A gondnokságvezetıt távollétében az általa írásban kijelölt munkatárs helyettesíti A számítástechnikai csoprotvezetı helyettesítése a csoportvezetı kijelölése alapján történik Nem vezetı közalkalmazottak helyettesítési rendje: A munkahelyétıl tartósan (egy hónapnál hosszabb ideig) távol lévı közalkalmazott munkakörének ellátására a kinevezési jogkört gyakorló vezetı írásban helyettest bízhat meg. 16

17 A munkahelyétıl rövidebb ideig távol lévı közalkalmazott helyettesítését a munkaköri leírásban meghatározott személy, illetve az ugyanolyan munkakört betöltı személy látja el A muzeológusok helyettesítése a győjteményi fıosztályvezetı kijelölése alapján történik A győjteménykezelık helyettesítése a győjteményi fıosztályvezetı kijelölése alapján történik A munkaügyi és személyzeti munkatársat távollétében a gazdasági igazgató által írásban kijelölt személy helyettesíti A munkaidı beosztása A munkarendre vonatkozó belsı szabályok kialakításánál az évi XXII. törvény, az Mt., valamint a Kjt. elıírásai az irányadók Az intézmény fıállású és teljes munkaidıben foglalkoztatott dolgozóinak munkaidı mértéke heti 40 óra, a kedvezményeket a kollektív szerzıdés rögzíti Az alkalmazottak a munkarend alapján dolgoznak, melyet a közvetlen intézményvezetı hagy jóvá A dolgozók munkahelyen töltött idejét jelenléti íven kell rögzíteni, melyet a dolgozók naponta kötelesek vezetni A dolgozók hivatalos munkarend szerint dolgoznak, amely a munkaidıt és ebédidıt is tartalmazza. A munkarend kialakítása, meghatározása során figyelembe lett véve a múzeumi szolgáltatás jellege, valamint a szakmai rendezvények, kiállítások lebonyolítása, azon való részvétel Munkarendre vonatkozó esetleges kérelmek benyújtása csak írásban lehetséges engedélyezésük a fıigazgató hatáskörébe tartozik A nem napi 8 órában foglalkoztatott dolgozók munkaideje a kinevezési okmányban, illetve a szerzıdésben rögzítésre kerül Az intézmény dolgozója a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon reggel 8 óráig köteles jelenteni a fıigazgatónak vagy a szervezeti egység vezetıjének A dolgozó munkából való távolmaradását megelızıen, de legkésıbb a bejelentés idıpontjában köteles tájékoztatni közvetlen felettesét aktuális munkájáról, a helyettesítése alatt elvégzendı határidıs feladatokról. 17

18 Túlmunkát a fıigazgató rendelhet el szóban vagy írásban, távolléte esetén ez a jog a helyetteseket illeti meg Nyitva tartási idın kívül az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók csak a fıigazgató, illetve a helyettesek engedélyével és tudtával, valamint a házirendben és külön megállapodásokban rögzített idıben tartózkodhatnak az intézményben Szabadságolás rendje A szabadság a közalkalmazottat minden közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött naptári évben megilletı pihenıidı. A szabadságok mértékét a Kjt., illetve egyéb jogszabályok határozzák meg. A dolgozók szabadságolása csoporton belüli egyeztetés után, a szakmai vezetıvel megbeszélve történik A szabadság kiadásának idıpontját a közalkalmazott elızetes meghallgatása után a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét a közalkalmazotti jogviszony elsı három hónapját kivéve a munkáltató a közalkalmazott kérésének megfelelı idıpontban köteles kiadni A szabadság kiadásának részletes szabályairól az évi XXII. törvény ának (1)-(6) bekezdése rendelkezik. A szabadság kiadását a fıigazgató, a fıigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató engedélyezik A szabadság-nyilvántartás és a jelenléti ív adatainak egyeztetése részét képezi a FEUVE rendszernek, a vezetık feladatkörébe tartozik A szabadságot esedékességének évében kell kiadni a jogszabályi elıírásnak megfelelıen. A munkáltató kivételesen fontos érdek, illetve az intézmény mőködési körét közvetlenül és súlyosan érintı ok esetén a szabadságot legkésıbb az esedékesség évét követı március 31-ig adja ki A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére csak a fıigazgató jogosult A szabadság rendeltetése a közalkalmazott pihenési lehetıségének biztosítása, ezért a szabadság pénzbeli megváltása kizárólag a törvényben kimerítıen felsorolt esetekben lehetséges Munkaköri leírás Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak munkakörének részletes meghatározását a részükre átadott munkaköri leírás tartalmazza. 18

19 4.14. Munkakörök átadása A Múzeum magasabb vezetı és vezetı állású dolgozói, valamint a fıigazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételérıl személyi változás esetén jegyzıkönyvet kell felvenni Az átadás-átvételi jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: a) az átadott munkakör meghatározását; b) a jelenlévık nevét; c) az átadó személy a területét érintı intézmény kezelésében lévı hivatalos ügyiratokat; tárgyi eszközöket, ezen kívül minden szellemi terméket, ami írott formában létezik; d) a folyamatban lévı munkákat és azok állását; e) a határidıs kötelezettségeket; f) mindazon információkat írásban, ami a munkakör további ellátásához nélkülözhetetlen A jegyzıkönyv egyik (kétoldalúan) aláírt példányát a közvetlen felettesnek át kell adni. Amennyiben a munkakör átadásakor az utód kijelölése még nem történt meg, az ügyeket a közvetlen felettes veszi át Intézményi óvó, védı elıírások A Múzeum minden dolgozójának alapvetı feladatai közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket elsajátítsák, baleset vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegyék Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi- és a Tőzvédelmi Szabályzatot, illetve a tőz esetére elıírt utasításokat, a menekülés útját A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás utazási költségét, annak meghatározott százalékát a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrıl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján megtéríteni Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a fıigazgató részére írásban azonnal be kell jelenteni A dolgozóknak munkakörükkel összefüggı helyi közlekedést igénylı feladatuk ellátása érdekében utazási költségei megtérítésére az intézmény utazási jegyet, vagy indokolt esetben helyi bérletet biztosít. 19

20 4.17. Dokumentumok kiadásának szabályai Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak a fıigazgató engedélyével történhet Szervezett képzés, továbbképzés A Múzeum dolgozóinak képzési rendszerét a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szabályozza Továbbképzésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésére címő 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai munkakörben, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony alapján a legalább 6 órában foglalkoztatott, közép- és felsıfokú végzettségő kulturális szakemberek kötelezettek A Múzeum továbbképzési tervét a fıigazgató készíti el az intézményi érdekek figyelembevételével, egyeztetve a munkatársakkal, a vezetés szintjeivel, kikérve a Közalkalmazotti Tanács véleményét Az intézmény továbbképzési tervét a fıigazgató nyújtja be jóváhagyásra a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz A beiskolázási tervet a fıigazgató a jóváhagyott 7 éves továbbképzési terv alapján készíti el az adott évre A szervezett képzésben, továbbképzésben résztvevı munkavállalóval az intézmény szerzıdést köt A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és az adott évben képzésben, továbbképzésben részvevık száma alapján évente kell felülvizsgálni Minden egyéb jellegő képzés, továbbképzés esetében az intézmény csak azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen, illetve kötelezı a képzés által nyújtott képesítés, igazolás megszerzése. Nem az intézmény által kezdeményezett képzés, továbbképzés esetében a támogatás feltételei külön szerzıdésben kerülnek rögzítésre A képzésre és a támogatásra vonatkozó egyéb tudnivalókat a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 20

21 III. FEJEZET A MÚZEUM MŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Vezetı/tanácsadó testületek, értekezletek 1.1. Vezetıi Értekezlet A Múzeum tudományos és szakmai munkájának irányítását a fıigazgató a Vezetıi Értekezlet bevonásával végzi A Vezetıi Értekezlet a folyamatos és zökkenımenetes mőködést, a feladatok alakulásának nyomon követését, a felmerülı szakmai és gazdasági problémák megoldását szolgáló operatív testület Vezetıi Értekezlet állandó résztvevıi: a fıigazgató, fıigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató, a tudományos titkár, a fıosztályvezetık, az osztályvezetık (állandó tagok), illetve a fıigazgató által meghívott személyek Együttdöntési és véleményezési körbe tartozó kérdések esetén e jogok gyakorlásához szükséges intézkedéstervezet megküldése mellett a Vezetıi Értekezleten a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a helyi szakszervezet vezetıje is részt vehet A Vezetıi Értekezletekrıl minden esetben jegyzıkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az értekezleten hozott döntéseket Tudományos Tanács A Tudományos Tanács a Múzeum tudományos életének koordinálását végzı testület A Tudományos Tanács feladata a Múzeum kutatási-, fejlesztési-, innovációs stratégiájának kidolgozása. Javaslatot tesz annak megvalósítására, továbbá tudományos konferenciák szervezésére (évente legalább 1 alkalommal), valamint fıtanácsosi és tanácsosi cím odaítélésének véleményezése A Tudományos Tanács tagjai: a fıigazgató, a fıigazgató-helyettes, a tudományos titkár, a múzeum tudományos minısítéssel rendelkezı szakalkalmazottai A Tudományos Tanács üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv készül. 21

22 1.3. Munkaértekezlet A Munkaértekezlet a fıigazgató és a közalkalmazottak közvetlen kapcsolatának intézményes fóruma, amelyen az intézmény valamennyi dolgozója tanácskozási és szavazati joggal vesz részt Célja az intézmény évi, félévi esetleg havi munkájának és következı évi Munkatervének a távlati, valamint egyéb nagyobb jelentıségő tervek megvitatása A Munkaértekezletet a fıigazgató készíti elı és hívja össze évente legalább két alkalommal A Munkaértekezleten a közalkalmazottak részérıl szóban vagy írásban tett észrevételeket a jegyzıkönyvbe kell foglalni Szervezeti egység Értekezlet Célja a szervezeti egység vezetıinek, illetve a beosztottak tájékoztatása az intézmény munkájáról, idıszerő feladatairól, a beosztottak beszámoltatása munkájukról, a szervezeti egység munkatervének és munkajelentésének megvitatása, a soron lévı munkatervi feladatok megvalósításának elıkészítése A Szervezeti egység Értekezletet a szervezeti egység vezetıje készíti elı és hívja össze, amelyen a szervezeti egység dolgozói tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt A Szervezeti egység Értekezletre szükség szerint, de legalább negyedévente kerül sor Bizottságok Könyvtári Bizottság A Könyvtári Bizottság a Múzeum könyvtári győjteménye, dokumentumvásárlása szakmai indokoltságának elbírálására jött létre A Könyvtári Bizottság tagjai: a könyvtárvezetı, a tudományos titkár és 2 fı muzeológus A Könyvtári Bizottság ülésén dönt a deziderátum listára javasolt dokumentumok beszerzésérıl A Könyvtári Bizottság összehívására szükség szerint, a könyvbeszerzésre fordítható pénzkeret felosztása alkalmával kerül sor. 22

23 A Könyvtári Bizottság üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv készül Szerzeményezési Bizottság A Szerzeményezési Bizottság feladata a szerzeményezési koncepció meghatározása A tényleges beszerzések esetén javaslatot tesz a mőtárgyak megvásárlására A Szerzeményezési Bizottság 3 tagból áll: tudományos titkár, győjteményi fıosztályvezetı és a fıigazgató által kijelölt muzeológus A Szerzeményezési Bizottság üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv készül Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanács az intézmény közalkalmazottainak részvételi jogait biztosító testülete, amelynek tevékenységére, kapcsolatrendszerére vonatkozó feltételeket a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza A Múzeum döntése elıtt a Kjt ának (2) bekezdése értelmében a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét; b) a munkáltató belsı szabályzatának tervezetét; c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintı munkáltatói intézkedés tervezetét; d) a korengedményes nyugdíjazás és a megváltozott munkaképességő közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket; e) a közalkalmazottak képzésével összefüggı terveket, valamint tanulmányi szerzıdéseket; f) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet A fıigazgató a Vezetıi Értekezlet keretében és szükség szerint tájékoztatja a Közalkalmazotti Tanács elnökét a közalkalmazottak munkaviszonnyal összefüggı, gazdasági és szociális érdekeit érintı kérdésekrıl A Közalkalmazotti Tanácsot, illetve tagjait a birtokukba jutott adatok, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A Közalkalmazotti Tanács, illetve annak tagja a mőködése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogának megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettséget megsértı Közalkalmazotti Tanácsot, illetve tagot mind a munkáltatóval, mind a közalkalmazottal szemben felelısség terheli. E felelısség a sérelem súlyától és formájától függıen akár polgári jogi és büntetıjogi is lehet. A Kjt ának (1) bekezdésében rögzített együttdöntési és véleményezési joga mellızésével hozott munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítása iránt bírósághoz fordulhat. 23

24 2. Munkaterv készítése és végrehajtása 2.1. A fıigazgató a feladatok tervszerő végrehajtása érdekében Munkatervet állapít meg, amelyet jóváhagyás céljából felterjeszt a fenntartó részére. A Munkaterv tervezését a felterjesztést megelızıen a Vezetıi Értekezlet megvitatja. Az elfogadott Munkaterv egy példányát a Közalkalmazotti Tanács tájékoztatásul megkapja A Munkaterv tartalmazza az elvégzendı feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a végrehajtásért felelısök körét. Ha valamely feladat végrehajtásáért a Munkaterv több felelıst (közremőködıt, részfelelıst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az elsı helyen szereplı vezetı a felelıs A Munkatervben az elıterjesztés elkészítéséért elsı helyen felelıs vezetı szervezi az elıterjesztés kidolgozását, gondoskodik a határidı betartásáról, hasznosítja és összefoglalja az érdekeltek értékeléseit, javaslatait, észrevételeit, elvégzi a feladat koordinálását. A közremőködık kötelesek a felelıssel együttmőködni és a feladat végrehajtását elısegíteni, ennek keretében a felelıs részfeladatokat és határidıket állapíthat meg Ha a Munkatervben szereplı feladat teljesítése az elıírt határidıre nem lehetséges, a felelıs fıigazgatót a megjelölt határidı lejárta elıtt, az akadály felmerülésének idıpontjában köteles tájékoztatni. A Munkaterv végrehajtását a fıigazgató figyelemmel kíséri és arról rendszeresen tájékoztatást készít. 3. A munkavégzés általános szabályai 3.1. Az egyes szervezeti egységek, illetıleg a vezetık, beosztott és megbízott munkatársak a feladataikat az ügyrendekben és munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelıen végzik. Az ügyrendek és munkaköri leírások elkészítése a szervezeti egység vezetıjének a feladata. Az ügyrendben a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzattal összhangban meg kell határozni: a) a szervezeti egység feladatait, a feladatok ellátásért felelıs személyeket; b) a szervezeti egység létszámát, illetıleg annak megoszlását a belsı tagozódás szerint; c) a szervezeti egységen belüli munkamegosztás módját; valamint d) a más szervezeti egységekkel, illetıleg külsı szervezetekkel történı kapcsolattartás, együttmőködés szabályait Az intézményi feladatok körében az ügyeket érdemben a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezetı útmutatásai szerint, az elıírt határidıre kell teljesíteni. Az elıírt ügyintézési határidı hiányában az ügyeket a vezetı által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidın belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidıt kell általában irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha a vezetı a 24

25 teljesítés határidejét nem írta elı. A fenti határidık nem vonatkoznak a sürgıs iratokra, amelyeket soron kívül, de legkésıbb három munkanapon belül kell elintézni A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidıre történı elintézéséért, illetve annak elmulasztásáért felelıs személy megállapítható legyen A feladat érdemi elintézésével összefüggı közvetlen munkakapcsolat keretében létrejött megállapodásokról, ha azokról jegyzıkönyv vagy feljegyzés nem készült, írásbeli összefoglalót kell készíteni Amennyiben az intézkedés olyan vezetıi utasítás alapján készült, amellyel az ügyintézı vagy az ügyirat láttamozója nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az ügyiraton fel lehet tüntetni. Ha kétséges, hogy valamely feladat elintézése melyik szervezeti egység feladatkörébe tartozik, a fıigazgató jelöli ki az elintézésért felelıs szervezeti egységet. 4. A szervezeti egységek együttmőködésének általános szabályai 4.1. A szervezeti egységek feladataik teljesítése során szükség szerint egymást tájékoztatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttmőködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetıleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetıi közösen határozzák meg. 5. A kiadmányozási jog gyakorlása 5.1. Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult vezetı aláírásával (kiadmányozásával) válnak intézményi intézkedéssé A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelızı intézkedés kiadásának, illetıleg az érdemi döntés meghozatalának, és az ügyirat irattárba helyezésének jogát A fıigazgató kiadmányozási joga A fıigazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: a) minisztereknek, államtitkároknak, helyettes államtitkároknak, országos szervek és szervezetek vezetıinek, vezetı köztisztviselıknek, valamint társintézmények vezetıinek közvetlenül címzett iratok; b) az intézmény szakmai terveinek, költségvetésének jóváhagyásával, módosításával kapcsolatos ügyiratok; c) a költségvetés végrehajtásával, költségvetési beszámolóval kapcsolatos ügyiratok; d) az intézmény egészének mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos rendelkezések; 25

26 e) a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak a vidékfejlesztési miniszter jóváhagyásával történı kiadása, módosítása; f) a belsı szabályzatok jóváhagyása, hatályon kívül helyezése; g) a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos ügyiratok; h) a Közalkalmazotti Tanács és az intézmény közötti megállapodások, szabályzatok elfogadása; i) a szerzıdések aláírása (a gazdasági igazgató ellenjegyzésével); j) állami és alapítványi pályázatok aláírása (a gazdasági igazgató ellenjegyzésével); k) kitüntetési javaslatok A fıigazgató-helyettes kiadmányozási joga A fıigazgató helyettes kizárólagos jogkörébe tartozik: a) mindazon minisztériumokhoz, társintézményekhez és más szervezetekhez vezetıinek közvetlenül címzett iratok, amelyek nem tartoznak a fıigazgató kizárólagos hatáskörébe; b) hatáskörébe utalt szakterületek, szervezeti egységek mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos rendelkezések; c) a kötelezettségvállalások szabályzata szerint a hatáskörébe tartozó szerzıdések; d) mindazon ügyiratok, amelyek kiadmányozását szabályzat, utasítás hatáskörébe utal A gazdasági igazgató kiadmányozási joga A gazdasági igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: a) mindazon minisztériumokhoz, társintézményekhez és más szervezetekhez vezetıinek közvetlenül címzett iratok, amelyek nem tartoznak a fıigazgató kizárólagos hatáskörébe; b) hatáskörébe utalt szakterületek, szervezeti egységek mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos rendelkezések; c) a kötelezettségvállalások szabályzata szerint a hatáskörébe tartozó szerzıdések; d) mindazon ügyiratok, amelyek kiadmányozását szabályzat, utasítás hatáskörébe utal A fıosztályvezetık, osztályvezetık kiadmányozási joga A fıosztályvezetık és osztályvezetık kiadmányozási joga kiterjed minden olyan az általuk vezetett egységgel kapcsolatos ügyiratokra, amelyek kiadmányozására átruházott jogkörben a fıigazgatótól vagy a fıigazgató-helyettestıl külön írásbeli felhatalmazást kapnak A csoportvezetı kiadmányozási joga A csoportvezetı jogkörébe tartoznak mindazon iratok, amelyek kiadmányozása nem fenntartott az elızı pontokban meghatározott vezetık számára. 26

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom:

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom: Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom:. dr. Baán László f igazgató.... Balog Zoltán emberi er források minisztere Budapest, 2015.

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben