Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. nonprofit társasággá alakításáról 331/2008. (XI. 27.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 331/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító 2

3 A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát összhangban a gazdasági társaságnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnál cégjegyzék szám alatt nyilvántartásba vett Alapító Okiratával az Alapító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban állapítja meg: I. FEJEZET általános rendelkezések 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse a társaság adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a társaság működési szabályait. 2./ A Társaság működési rendjét meghatározó dokumentumok A társaság törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg Alapító okirat A társaságot a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban S. M. J. V. Önkormányzata) alapította. Az alapító okirat tartalmazza a Társaság működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet S. M. J. V. Önkormányzata a 46/2007. ( ) Kgy. számú, a../2008. (.) számú határozataival módosított 197/2006. (VIII.10.) Kgy. határozat alapján készített el Éves munkaterv A társaság vezetője a társaság feladatainak végrehajtására munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni a társaságban működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását, a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, a feladat végrehajtásának határidejét, a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet a társaság dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a társaságban működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek. Az ügyvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 3

4 2.3. Egyéb dokumentumok A társaság működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/. A szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok jelen SZMSZ függelékeként kerülnek csatolásra, amelynek módosításai nem érintik az SZMSZ-t. Az SZMSZ mellett mindig a hatályos szabályzatot kell tárolni. A függelékben szereplő szabályzatok: Számviteli politika Számlarend és mellékletei Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltségszámítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Kiegészítő melléklet Közbeszerzési szabályzat Ügyrend Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Kollektív szerződés Belső ellenőrzési kézikönyv Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat Formaruha és védőruha használatáról szóló Szabályzat Környezetvédelmi Szabályzat Veszélyes anyagok és készítmények kockázatértékelése Foglalkoztatás- egészségügyi, alkalmassági Szabályzat Mozgóbér Szabályzat Norma előírás Mentési Terv MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer FEUVE Szabályzat Informatikai biztonsági szabályzat Iratkezelési szabályzat Gépjármű üzemeltetési szabályzat Vagyonvédelmi Szabályzat Házirend Munkaköri leírások 4

5 3./ A Társaság legfontosabb adatai, jogállása A társaság teljes cégneve: FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített megnevezése: FORENO Nonprofit Kft. A társaság székhelye, címe: 9400 Sopron, Fraknói u. 22. A társaság telephelye(i): 9400 Sopron, Fraknói u. 22. A társaság cégjegyzékszáma: a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon bejegyezett cégjegyzék szám Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: A számlát vezető hitelintézet neve, címe: UniCredit Bank 9400 Sopron, Várkerület Bankszámlaszám: , Telefon: 99/ Telefax: 99/ Internet honlap: A társaság nonprofit gazdasági társaság Az alapító megnevezése: S. M. J. V. Önkormányzata, 9400 Sopron Fő tér 1. Az alapítás időpontja: Az alapító okirat száma: 197/2006. (VIII.10.) Kgy. hat. A társaság működési területe: Sopron Város közigazgatási területe A társaság fenntartója: S. M. J. V. Önkormányzata, 9400 Sopron Fő tér 1. A társaság körbélyegzője: Középen a Magyar Köztársaság címere, a köríven FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft Sopron, Fraknói út 22. A társaság hosszú bélyegzője: Felső sor: megye, város S.M.J.V. második sor: neve FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft harmadik sor: címe 9400 Sopron, Fraknói út 22. 5

6 negyedik sor: Tel/FAX: 99/ / 99/ ötödik sor: 4./ A Társaság jogállása A társaság közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságként önálló jogi személy. Vezetője a határozatlan időre kinevezett ügyvezető igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki és feladatát munkaviszonyban látja el. A nonprofit társaság alapítója, az Alapító képviselője: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Törzsszáma: Adószáma: Az Alapító képviseletére jogosult személy a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 9. 1) bekezdésében biztosított hatáskörében: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor megválasztott Polgármestere. 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A társaság számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: a társaság vezetőire, a társaság dolgozóira, a társaságban működő testületekre, szervekre, közösségekre. A függelékben felsorolt szabályzatokat a társaság vezetősége a jogszabályok és változások érvényében évente felülvizsgálja. A felülvizsgálatot követően az Üzemi Tanács és a Felügyelőbizottság véleményezi, majd az Alapító jóváhagyja. 6

7 II. FEJEZET a Társaság Célja, feladatai és hatásköre 1./ CÉLJA A társaságnak az Alapító Okirat szerinti 1. pontban foglaltak teljesítéseként vállalt célja, miszerint közreműködjön a települési önkormányzat kötelező feladatai ellátásában, így a foglalkoztatás megoldásában, a szociális ellátásról történő gondoskodásban, a legalább 50%- os csökkent képességű munkanélküliek foglalkoztatásában, a megváltozott munkaképességű munkanélküliek képzésében, a munkanélküliek átképzésének lebonyolításában, kezdeményezze, és vizsgálja az átmeneti járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülők foglakoztatásának lehetőségét. 2./ FELADAT ÉS HATÁSKÖR A társaság számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a társaság szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a társaság vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a társaság egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 3./ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A társaságban folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról évi CXX. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv., valamint a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. tv. módosításáról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi C. törvény a számvitelről évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 7

8 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 24/1994.(II. 25.) Korm. rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről évi XCIII. törvény A munkavédelemről évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. a belső ellenőrzéséről évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 4./A Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Társaság alapfeladata Cél szerinti közhasznú tevékenység TEÁOR 08 szerint Idősek, fogyatékosok szociális ellátás elhelyezés nélkül (cél szerint fő közhasznú tevékenység): Építményüzemeltetés: Gyermekek napközbeni ellátása: M.n.s. egyéb szociális ellátás: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: / Tevékenységei A nonprofit társaság tevékenységi köre a Ptk. 57. (1) bekezdésében, a évi CLVI. tv. 4. (1) bekezdésében és a 26. b) és c) pontjában írt felhatalmazás alapján a következő: a) Kszt. 26. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek, b) TEÁOR-ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek (Kszt. 26. b) pont), c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó Üzletszerű gazdasági tevékenységek, szintén TEÁOR megjelöléssel (Ptk. 57. (1) bekezdés második mondata). 5.1.a) A társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. c) pont alapján: 8

9 a) Kszt. 26. c) 17. Rehabilitációs foglalkoztatás (fő közhasznú tevékenység) b) Kszt. 26. c) 2. Szociális tevékenység, c) Kszt. 26. c) 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, d) Kszt. 26. c) 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 5.1.b) A társaság TEÁOR 08 szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: A 4. pontban meghatározottak szerinti. 5.1.c) A nonprofit társaság a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységei: Papír csomagolóeszköz gyártása Irodai papíráru gyártása Egyéb papír,-kartontermék gyártása Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszközök bontása Hulladék újrahasznosítása Hulladék nagykereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság, papíráru-kiskereskedelem M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Személygépjármű kölcsönzése Általános épülettakarítás Egyéb épület,-ipari takarítás Egyéb takarítás Csomagolás 9

10 5.2. A nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét (5.1.c) pont) kiegészítő jelleggel, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait (5.1.a) és b) pont) nem veszélyeztetve végzi A nonprofit társaság befektetési tevékenységet nem végez, így a társaság nem készít befektetési szabályzatot. 6./ A társaság működésének szakmai (rehabilitációs) alapelvei: a) rehabilitációs fázisok folyamattá szervezése (a rehabilitációs közeg feladata a versenyhelyzet perszonális terheinek enyhítése) ennek tartalma: átképzés, újraképzés betanítás, teljesítmény-optimalizálás terápiás miliő életvezetési konzultáció tartós foglalkoztatás b) A technológia speciális a rehabilitációs igényeknek megfelelő kidolgozása és alkalmazásai c) A munka piacorientált szervezése a piacfüggő tervezés, gazdaságosság és az aktuális egészségvédelmi igény egyeztetése A foglalkoztatás szakmai rehabilitációs céljai eléréséhez szükséges tevékenységek: Nyomdaipari, papírfeldolgozói, kiadói tevékenységet Textilipari konfekcionáló tevékenységet Karton és hullámkarton dobozgyártást Autóbiztonsági részegység szerelést Elektrotechnikai hulladék-feldolgozást végez III. FEJEZET a Társaság szervezeti felépítése 1./ A Társaság szervezeti felépítése A társaság szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 10

11 A FORENO Nonprofit Társaság működése 1. A társaság vezetésének szervezeti felépítése (organogram) (1. mell.) 2. A társaság belső szervezete. A Társaság belső szervezeti egységekre tagolódik. 2./A Társaság belső szervezeti egységeinek főbb feladatai A társaság belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy a társaság feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével a Kht.-ban az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: 2.1.) Szakmai osztály (divízió) feladatai: 1. Szerelde divízió 2. Varroda divízió 3. Nyomda/kötészet divízió 4. Hullámkarton divízió 5. Elektronikai hulladék feldolgozó divízió 6. Gazdasági divízió 2.2.) A társaság munkaviszonyban és jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal működik a) A Társaság egyszemélyi vezetője az ügyvezető igazgató. Ő képviseli a társaságot. E jogkörét esetenként meghatalmazással (eseti képviselet) vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve állandó jelleggel (állandó képviselet) átruházhatja a társaságnál foglalkoztatott, vezető beosztású (pénzügyi/számviteli vezető, műszaki vezető) dolgozók valamelyikére. Munkaviszonyban álló dolgozók: A társaságban foglalkoztathatók a megváltozott munkaképességű, vagy egyéb hátrányuk miatt a munkaerőpiacról kiszoruló és szociálisan rászoruló személyek. E dolgozókkal a Társaság munkaviszonyt létesít órás napi munkaidő beosztással. A munkaviszonyban lévők foglalkoztatása a Társaság által rendelkezésre bocsátott közös munkahelyen történhet. 11

12 A foglalkoztató csak olyan munkát vállalhat, illetve dolgozóit csak olyan munkával foglalkoztathatja, amelyet egészségügyi állapotuk romlása és testi épségük, valamint környezetük veszélyeztetése nélkül el tudnak végezni. A részfoglalkozású dolgozók munkaidejét konkrét megállapodás alapján a munkaszerződésben kell rögzíteni. A társaságban dolgozók munkarendjét, a nyilvántartást, a munkakezdést és a munkahelyi magatartást a Házirend szabályozza. b) A gazdasági divízió feladatai: A gazdasági divízió biztosítja a társaság működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, melyet a fenntartó által közhasznú szerződéssel biztosított finanszírozásból, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumi védett szervezeti szerződésből és egyéb árbevételből fedez. A mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a társaság gazdasági, pénzügyi munkáját. Kialakítja, és folyamatosan ellátja a Társaság könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét. A gazdasági divíziónak kell ellátnia a tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a könyvvezetéssel, az előírt adatszolgáltatással és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. A társaság gazdasági szervezetének felépítését az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 3./ Munkaköri leírások A társaságban foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek szoros mellékletét képezik az egyedi munkaszerződéseknek. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően felsorolt feladatait, jogait és kötelezettségeit, munkáltatójának, felettesének és utasításadójának megnevezését névre szólóan. Jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi a munkaköri leírás nyomtatvány. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, a munkáltató, vagy az utasításadó személyében történt változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az ügyvezető igazgató, a műszaki vezető és a pénzügyi divízió vezetője, a divízióvezetők a hozzájuk beosztott dolgozók esetében a szervezeti felépítés alapján. 4./ A Társaság vezetése és a vezetők feladatai A Társaságot az ügyvezető vezeti vezetői minőségben. A további vezetők középvezetőknek minősülnek. 12

13 4. 1. Az ügyvezető igazgató feladatai: vezeti a társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért, felelős a társaság vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért, biztosítja a társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli a társaságot külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja a társaság működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, megszervezi a társaság belső ellenőrzését, felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetéséért, elkészíti a társaság SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá a társaság működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, támogatja a társaság munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a társaság tevékenységét, munkáját. Az Alapító felé évente beszámol, döntéseket kezdeményez, előkészít és végrehajtja az alapítói döntéseket, részt vesz a Társaságot érintő alapítói üléseken Pénzügyi/számviteli feladatok megbízási jogviszony keretén belül történnek: felelős a társaság gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, elkészíti a társaság Üzleti tervét, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja a társaság gazdasági szabályzatait, gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az ügyvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a társaság anyagellátását, kialakítja és szervezi a társaság könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. 13

14 4.3. Műszaki vezető feladatai: A társaság műszaki problémáinak megoldása, a munkafolyamatok és betanításuk megszervezése. A divízióvezetők munkájának irányítása, ellenőrzése. A társaság termékei számára piackutatás, a termékgyártást megelőző előzetes tárgyalások lebonyolítása, kapcsolattartás a megrendelőkkel Divízió vezető(k): szervezi, irányítja és ellenőrzi a divízió szakmai munkáját, az ügyvezető utasításának megfelelően elkészíti a divízió éves munkaprogramját, a divízió szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az ügyvezetőnek, segíti az ügyvezető humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat Kereskedelmi vezető feladatai: marketing tevékenység végzése piaci helyzetek felmérése, elemzése gyártás optimalizálás alapanyag beszerzés koordinálása kapcsolattartás megrendelőkkel, új partnerek felkutatása 5./ A Társaság munkáját segítő testületek, szervek, közösségek A társaság vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon A társasági munkájának irányítását segítő fórumok: vezetői értekezlet, divízió (belső szervezeti egység) értekezlet, dolgozói munkaértekezlet. Vezetői értekezlet: A társaság vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesznek: ügyvezető igazgató, divíziók vezetői, meghívottak. 14

15 A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek munkájáról, a társaság, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. Divízió vezetői értekezlet: A műszaki vezető naponta divízió vezetői értekezletet tart. Résztvevők: ügyvezető, műszaki vezető, szociális munkás, divíziók vezetői. A divízió vezetői értekezlet feladata: napi termelési operatív tevékenység koordinálása Divízió (belső szervezeti egység) értekezlet: A divízió(k) (belső szervezeti egység) vezető szükség szerint, de legalább havonta divízió értekezletet tart. A csoport (belső szervezeti egység) értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni a divízió (belső szervezeti egység) vezetőit és a társaság vezetőjét, illetve a felügyeletet gyakorló tisztségviselőjét. A divízió (belső szervezeti egység) értekezlet feladata: a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, a munkafegyelem értékelése, a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. Dolgozói munkaértekezlet: A társaság vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni a társaság valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait. Az ügyvezető az összdolgozói értekezleten: beszámol a társaság eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli a társaság programjának, munkatervének teljesítését, 15

16 értékeli a társaságban dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az ügyvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak A társaság munkáját segítő testületek, szervek, közösségek Védett Szervezetek Országos Szövetsége (Nyíregyháza) Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (Budapest) Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (Sopron) Dolgozói érdekképviseleti szervezet(ek) Üzemi Tanács Felügyelőbizottság Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: A társaság vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. A társaságban szakszervezet jelenleg nem működik. A társaság vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. A társaság vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. A társaság működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az ügyvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket. 16

17 IV. FEJEZET a Társaság működésének főbb szabályai 1./ A társaság munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1. A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte A társaság a munkavállalók esetében a belépéskor munkaszerződésben, határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel határozza meg, hogy a munkavállalót milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű munkabérrel foglalkoztatja. A társaság feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. A társaság megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra a feladat elvégzéséig, határozott időre, átmeneti időszakra. 2./ A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 2.1. Rendszeres személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alap/teljesítménybére, és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződésben kell rögzíteni. A munkabért, a tárgyhót követő hó 9. napján kell kifizetni Nem rendszeres személyi juttatások Megbízási díj Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel egyéb díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a megbízó által meghatározott eljárási rend szerint igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. A szakmai alapfeladat keretében külső személlyel vagy szervezettel szellemi tevékenységre, az alábbi feladatokra köthető szerződés: a) munkavédelmi teendők ellátása b) tűzvédelmi feladatok elvégzése c) orvos-egészségügyi szolgálat (munka alkalmassági vizsgálat) 17

18 d) informatikai-rendszer működtetése, ellenőrzése, fejlesztése 3. Egyéb juttatások A Társaságnál un. cafetéria rendszeren, azaz egy keretösszegen belül választhatnak a munkavállalók az egyéb juttatásokon belül évente a munkakör/beosztástól függően: Vezető nettó Ft/év Középvezetők nettó Ft/év Dolgozók nettó Ft/év összegben. A cafetéria rendszerbe nem tartozik bele az utazási költségtérítés, valamint a munkaruha juttatás, mint egyéb adható juttatási forma. Ezen juttatások a jogszabály erejénél fogva járnak Továbbképzés A társaság a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. Ennek elbírálása az ügyvezető kizárólagos hatásköre. A továbbképzés szabályai: Minden munkavállaló köteles írásban kérni továbbtanulását akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. A társaság a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét nem téríti, a konzultációs napokra és a vizsga napokra szabadidőt biztosít. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni Közlekedési költségtérítés A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az ügyvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni Munkaruha juttatás A társaság a munkavállalói részére költségvetési előirányzata terhére munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket a Munkaruha szabályzat tartalmazza. A munkaruhát a társaság készíti és vásárolja meg. 18

19 A munkavállaló a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen időponttól kezdődik. A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni. A juttatási időbe nem számít be: a gyes, a gyed, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, 30 napon túli táppénz. A munkaruha a kihordási idő alatt a társaság tulajdonát képezi, azt követően a munkavállaló tulajdona lesz. A dolgozó munkaviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: öregségi nyugállományba helyezéskor elhalálozás esetén. A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a munkavállaló köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg Étkezési hozzájárulás A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet pontja alapján a munkavállaló részére az étkezőhelyi vendéglátást (munkahelyi étkeztetést, közétkeztetést) támogatja, amely kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány formájában is biztosítható. A biztosítható összeget a mindenkori Üzleti terv szabályozza. Abban az esetben, ha a természetben nyújtott étkezés igénybevételére nincs igény, akkor a munkavállaló részére étkezési utalványt lehet biztosítani kérelmére a ledolgozott munkaidő arányában. A biztosítható összeget a mindenkori Üzleti terv szabályozza. Nem jár az étkezési hozzájárulás: a gyes időtartamára, a gyed időtartamára, fizetés nélküli szabadság időtartamára, a táppénz időtartamára, a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a munkavállalót a munkavégzés alól mentesítették. A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni Mobiltelefon használat 19

20 A társaságban mobiltelefon használatára munkakörükkel összefüggésben az ügyvezető igazgató, műszaki vezető, pénzügyi/számviteli divízió vezető, kereskedelmi vezető jogosult. A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni. A mobiltelefon használattal kapcsolatosan a megküldött részletes számla alapján a magánjellegű beszélgetések a jogosultat terhelik az adatvédelmi törvény betartása mellett Üdülési hozzájárulás Az üdülési csekk maximálisan adható értéke a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv.-ben meghatározott adómentesen adható értékhatár, melyet a társaság pénzügyi helyzetének függvényében az éves üzleti terv szabályoz Iskolakezdési támogatás A Társaság az alkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére iskolakezdési támogatást biztosíthat. Az iskolakezdési támogatás nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet pontjában meghatározott adómentes természetbeni juttatásként adható összeg, melyet a társaság pénzügyi helyzetének függvényében adható Szociális jellegű juttatások A társaság a munkavállaló közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segélyt folyósíthat a munkavállaló kérelmére. Közeli hozzátartozó a munkavállaló házastársa vagy egyeneságbeli rokona. 4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az ügyvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése a társaság érdekeit sértené. A társaságnál hivatali titoknak minősülnek a következők: a munkavállalók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogaihoz fűződő adatok, 20

21 a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó adatok A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A társaság valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 5. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a Társaság dolgozóinak elő kell segíteniük. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: A társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az ügyvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a társaság jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységében zavart, a társaságnak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Köteles kérni az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az ügyvezető engedélyével adható. 6. A munkaidő beosztása A heti munkaidő 40 óra, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók számára előírt munkaidő. A társaságban a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő: 1./ Törzsidő: hétfőtől-péntekig 6 30 órától óráig 2. Munkaidő: hétfőtől-péntekig 6 30 órától 20 óráig 21

22 a./ Hullámkarton divízió: hétfőtől-péntekig 6 00 órától óráig órától óráig b./ Elektronikai hulladék feldolgozó: hétfőtől-péntekig 6 00 órától 13 óráig órától óráig A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: takarítók, portások, 1.7. Szabadság váltott munkarendben dolgozók Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az ügyvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A társaságban a szabadság nyilvántartás vezetése a munkaügyi/tb. előadó feladata A helyettesítés rendje A társaságban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az ügyvezető igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni Munkakörök átadása A társaság vezető állású dolgozói, valamint az ügyvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 22

23 az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik Egyéb szabályok Telefonhasználat A társaságban lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével. Az ellenőrzésért felelős: gazdasági vezető Fénymásolás A társaságban a munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történhet. Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 7,-Ft/oldal Dokumentumok kiadásának szabályai A társaság dokumentumainak (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az ügyvezető engedélyével történhet. 2./ Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. Saját gépkocsit hivatali célra az ügyvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni. A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. A szabályzatban meg kell határozni a következőket: saját gépkocsi használatra jogosultak köre, a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke, az éves kilométer keret nagysága. 23

24 3./ Kártérítési kötelezettség A munkavállaló jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány) Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött dolgozó vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. Amennyiben a társaságnál a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Ktv. valamint a Munka Törvénykönyve a az irányadó. 4./ Anyagi felelősség A társaság a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű, és értékű használati értékeket csak az ügyvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, számítógép, stb.) A társaság valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 5./ A társaság ügyfélfogadása A társaság vezetője és a társaság kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak. Az ügyfélfogadást tartó dolgozók kijelölése a fogadás rendjének (ideje, helye, elhangzottak értékelése stb.) szabályozása a társaság vezetőjének feladata. Munkanapokon törzsidőben az ügyfélfogadás biztosított, ennek pontos időpontja a Társaság honlapján www. szocialis-foglalkoztato.hu elérhető a nyilvánosság számára. 6./ A társaság belső és külső kapcsolattartásának rendje 6.1. A belső kapcsolattartás 24

25 A társaság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb. A rendszeres és konkrét időpontokat a Társaság éves munkaterve tartalmazza A külső kapcsolattartás Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a társaság a fogyatékos munkavállalók szülőivel, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel A helyi és országos szervezetekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint segíteni kell egymás munkáját. A társaság szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel. 7./ A társaság ügyiratkezelése A társaságban az ügyiratok kezelése központosított vegyes rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az ügyvezető felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 8./ A kiadmányozás rendje A társaságban a kiadmányozás rendjét az ügyvezető szabályozza. A kiadmányozás rendjének szabályai a függelékben kerülnek felsorolásra. A társaságban a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történik: A társaság bármely területén kiadmányozásra az ügyvezető jogosult. Távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója a pénzügyi/számviteli vezető. 9./ Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A társaságban cégbélyegző használatára a következők jogosultak: ügyvezető igazgató (kör- és hosszúbélyegző), pénzügyi/számviteli vezető (hosszú bélyegző), árubeszerző-gépkocsivezető (hosszú bélyegző), 25

26 pénztáros (hosszú bélyegző), számviteli ügyintéző (hosszú bélyegző). A társaságban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az ügyvezető igazgató a felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról pénzügyi/számviteli vezető gondoskodik. 10./ A társaság gazdálkodásának rendje A társaság gazdálkodásával, ezen belül kiemelten az Üzleti Terv tervezésével, végrehajtásával, a társaság kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az ügyvezető feladata. A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok A társaságban a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az I. fejezet 2.3. pontjában, a függelékben felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az ügyvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a pénzügyi/számviteli vezető köteles őrizni. A társaság a részére meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi bankszámlákat nyitotta: Hitelintézet megnevezése UniCredit Bank Soproni Fiók Számla megnevezése FORENO Foglakoztatási és Rehabilitációs NONPROFIT Kft. (forint) FORENO Foglakoztatási és Rehabilitációs NONPROFIT Kft. (devizaszámla) Számla száma

27 10.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a társaságnál az ügyvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. A társaság az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket a függelékben meghatározott Bizonylati rend tartalmazza. 11./ A társaság létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje A társaság épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. A társaság saját bevételének növelése érdekében ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésnek szabályzata tartalmazza. 12./ A társaságban végezhető reklámtevékenység A társaságban reklámhordozó csak az ügyvezető engedélyével helyezhető ki. Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 13./ Belső ellenőrzés A társaság belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az ügyvezető a felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a társaságban folyó szakmai tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv a társasági munkaterv függeléke. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 27

28 az ellenőrzés formáját, az ellenőrzési területeket, az ellenőrzés főbb szempontjait, az ellenőrzött időszak meghatározását, az ellenőrzést végző(k) megnevezését, az ellenőrzés befejezésének időpontját, az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni. Az ügyvezető igazgatója a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaiba tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE). Az ellenőrzések tapasztalatait az ügyvezető folyamatosan értékeli, és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. Az ügyvezető köteles elkészíteni a társaság ellenőrzési nyomvonalát, amely a társaság tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az ellenőrzési nyomvonalat a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten a Társaság dolgozóit a Társaság vezetője tájékoztatja. 14./ A társaság óvó, védő előírásai A társaság minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés útját Kockázatkezelés A Társaság vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a Társaság tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot Bombariadó esetén követendő eljárás 28

29 Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles a Társaság vezetőjét. Az ügyvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. Az ügyvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról. V. FEJEZET záró rendelkezések 1./ Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ S. M. J. V. Önkormányzatának jóváhagyásával január 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az ügyvezető gondoskodik. Dátum: január 1. Polgármester Jóváhagyom: felügyeleti szerv 29

30 1. számú melléklet Ügyvezető igazgató Foglalkozás Eü. orvos Tűzvédelmi mb. Küls ő megbízottak Munkavédelmi mb. Bels ő ell. TB ügyintéző Számviteli vezető Műszaki vezető Kereskedelmi vezető Rehabilitációs megbízott Környezetvédelmi mb. Logisztika Raktár Egészségügyi nő vér Titkárság Karbantartó Targonca vezet ő k Gépkocsi vezet ő k Portások Takarítók Pénztár Könyvelés Divíziók Hullám karton Varroda Szereldék Elektronikai hulladék Nyomda Kötészet Divízió vezető Varroda vezető Szerelde vezetők Divízió vezető Nyomdai munkaszervező Kötészet vezető Műszak vezet ő k Műszak vezet ő k I. műszak dolgozói II. műszak dolgozói Varrón ő k Szerelde I. dolgozói Szerelde II-III- IV dolgozói I. műszak dolgozói II. műszak dolgozói Digitális nyomdai dolgozók Szövegszerkesztő Gépmesterek Kötészeti dolgozók 30

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről. 40.145-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben