SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság legfontosabb adatai II. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Ellenırzı szerv 1.1. Felügyelı Bizottság 2. A társaság felépítése 2.1.Ügyvezetı igazgató 2.2.Általános igazgatóhelyettes 2.3.Titkárság 2.4.Településüzemeltetés 2.5.Szabadidıpark üzemeltetés 2.6.Városmarketing 2.7.Projekt iroda 2.8.Építıipari tevékenység 2.9.Ivóvíz szolgáltatás Ingatlan-, vagyonkezelés 3. Munkaköri leírások 4. Munkakör átadás-átvétel III. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK FİBB SZABÁLYAI 1. Munkáltatói jogok gyakorlása 2. Belsı szabályozási rend 3. Ügyviteli szabályok 4. A Társaság képviselete 5. A Társaság munkarendje 6. Munkaértekezlet 7. Szabadságok 8. Béren kívüli juttatások rendszere 9. Kártérítési kötelezettségek 10. Hatálybalépés MELLÉKLETEK 1. A vezetı tisztségviselı, valamint a felügyelı-bizottsági tagok javadalmazására, valamint a jogviszony megszőnésére vonatkozó szabályok FÜGGELÉK 1. Társaság szervezeti felépítése (ábra) 2

3 SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a társaság adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a társaság mőködési szabályzatát. Az SZMSZ ismerete és rendelkezéseinek betartása a társaság minden munkavállalójának kötelessége. Az SZMSZ munkavállalókkal történı ismertetése a Társaság ügyvezetı igazgatójának feladata. 2. A Társaság legfontosabb adatai 2.1 Társaság adatai: Név: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. A cég rövidített neve: SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A cég székhelye: 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24. A cég telephelyei: 6762 Sándorfalva, Tölgy u Sándorfalva, Széchenyi u Sándorfalva, Árpád u Sándorfalva 0384/6. hrsz. A cég alapítója: Sándorfalva Város Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: A cég statisztikai számjele: A cég adószáma: A cég bankszámlaszáma: ; Jogelıd társaságok: Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. A társaság határozatlan idıre, június 16-án jött létre jogutódlással - az alapító okiratában meghatározott alábbi tevékenységek folytatására. 3

4 A Társaság közhasznú tevékenységi körei: - egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység - tudományos tevékenység, kutatás - hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - mőemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás - ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység - munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítésenideértve a munkaerı kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások - a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. A fenti cél szerinti közhasznú tevékenységek TEÁOR szerint: A társaság fıtevékenysége: Vagyonkezelés A társaság további tevékenységei: Növénytermesztési szolgáltatás Víztermelés, -kezelés, - ellátás Szennyvíz győjtése, kezelése Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Egyéb takarítás PR, kommunikáció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Oktatást kiegészítı tevékenység Épületépítési projekt szervezése Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Címtárak, levelezıjegyzékek-kiadása Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Világháló-portál szolgáltatás Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 4

5 Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Munkaközvetítés Munkaerı-kölcsönzés Egyéb emberi erıforrás-ellátás, -gazdálkodás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s egyéb információs szolgáltatás Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb oktatás M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 2. A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei: Fakitermelés Édesvízi halászat Édesvízhal-gazdálkodás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elıkészítı tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Vízi létesítmény építése Bontás Építési terület elıkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Egyéb befejezı építés Egyéb speciális szaképítés Közúti áruszállítás Költöztetés Csıvezetékes szállítás Raktározás, tárolás Rakománykezelés Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ technológiai szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés 5

6 Fényképészet Építıipari gép kölcsönzése Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Számítógép, - periféria javítása Ital-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem Hús-húsáru kiskereskedelem Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem Sportszer-kiskereskedelem Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Szabadidıs sporteszköz kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása Sport, szabadidıs képzés Médiareklám Reklámügynöki tevékenység Speciális szaképítés M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Sportlétesítmény mőködtetése Kempingszolgáltatás Út, autópálya építése Egyéb m.n.s építés Fordítás, tolmácsolás Lakó-és nem lakó épület építése Film-, video-, televíziómősor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai Nem veszélyes hulladék győjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hírügynökségi tevékenység Ingatlankezelés Utazásszervezés Üzletvezetés Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Rendezvényi étkeztetés 6

7 II. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Ellenırzı szerv 1.1. Felügyelı Bizottság A taggyőlés (alapító) részére ellenırzi a társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyőlés (alapító) csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat. Abban az esetben, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé rendkívüli ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. Amennyiben az alapító a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú mőködést érintı kérdésben az ügyészséget. 2. A Társaság felépítése 2.1. Ügyvezetı igazgató 2.2. Általános igazgatóhelyettes 2.3. Titkárság 2.4. Településüzemeltetés 2.5. Szabadidıpark üzemeltetés 2.6. Városmarketing 2.7. Projekt iroda 2.8. Építıipari tevékenység 2.9. Ivóvíz - szolgáltatás Ingatlan - vagyonkezelés A Társaság szervezeti felépítését az SZMSZ függeléke tartalmazza. 7

8 2.1. Ügyvezetı és feladatai A társaság élén az ügyvezetı igazgató áll. Fı feladata a társaság képviselete, valamint általános irányítása. Az ügyvezetı a társaság munkaszervezetének vezetıje. Feladatait a jogszabályokban és az Alapító Okiratban meghatározott keretek között látja el, döntéseit e keretek között önállóan és egyéni felelısséggel hozza Feladatai és hatáskörei: - a társaság tevékenységének irányítása és ellenırzése, - az éves közhasznúsági melléklet elkészítése - az éves üzleti terv elkészítése - a társasági vagyon védelme és ehhez a szükséges feltételek biztosítása - a társasági vagyon gazdaságos mőködtetése - a Munka Törvénykönyv szerinti munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése - a társaság személyi és munkaügyi tevékenységének irányítása - a képviseleti és aláírási rend meghatározása - a munkavégzés körülményeinek, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása - a társaság képviselete külsı szervek elıtt - elkészíti a társaság SZMSZ-ét, és más, kötelezıen elıírt szabályzatait, rendelkezéseit - folyamatosan értékeli a társaság tevékenységét, munkáját - közmunka szervezése, irányítása A társaság képviselete - a társaság nevében aláírásra az ügyvezetı igazgató jogosult, amelyet a cégbírósághoz benyújtott, közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldányon kell bejelenteni és azon nyilvántartani. - a jelen SZMSZ, illetve az ügyvezetı az ügyek meghatározott körére vagy meghatározott idıtartamra, vagy bármilyen más korlátozással aláírási jogosultságot adhat az általa kijelölt munkavállalónak. - meghatalmazást az ügyvezetı írásban köteles adni, amelyben a munkavállaló adatain kívül meg kell jelölni a felhatalmazás kezdı idıpontját, az esetleges korlátozásokat - a visszavonást írásba kell foglalni és be kell jelenteni a cégbírósághoz Cégjegyzés - az ügyvezetı cégjegyzési joga önálló. - a cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezetı saját nevét önálló írja a hiteles aláírási címpéldány szerint Eljárás hatósági jogi ügyekben - hatósági ügyekben az ügyvezetı vagy az általa meghatalmazott ügyvéd, munkavállaló jár el a meghatalmazás tartalma szerint. 8

9 2.2. Általános igazgatóhelyettes Az ügyvezetı munkáját az általános igazgatóhelyettes segíti. Irányítási és utasítási joga az általa irányított szervezeti egységekre terjed ki. Az ügyvezetı igazgató akadályoztatása esetén teljeskörő helyettesítést lát el Feladatai és hatáskörei - az irányítása alá rendelt szervezeti egységek munkájának irányítása, képviselete - a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározása - a munkavégzés folyamatos ellenırzése, az elvégzett munka szakmai értékelése - a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, adatok és információk átadása - közvetlen utasítási joggal rendelkezik az irányítása alá tartozó valamennyi munkavállaló fele Titkárság A titkárság a vezetı munkáját segítı ügyintézıi és ügyviteli szervezet. Élén a titkárságvezetı áll A titkárság fıbb feladatai: ügykezelés a vezetı munkájának idıbeosztása értekezletek megszervezése tárgyalási anyagok összeállítása jegyzıkönyvek vezetése levelek, ügyiratok idıbeli megválaszolása utasítások végrehajtása kezeli az irattárat és a nyilvántartásokat átveszi és átadja az üzeneteket gondoskodik a telefon és ügyfélforgalom lebonyolításáról figyeli és kezeli az elektronikus levelezést szabályszerően kezeli a bizonylatokat szakszerően kezeli az irodatechnikai eszközöket a társaság házi pénztár készpénzforgalmának lebonyolítása pénzintézetekkel történı kapcsolattartás, banki utalások elvégzése könyvelıkkel való folyamatos kapcsolattartás a társaság teljeskörő humánpolitikai ügyintézése, a határozott és határozatlan munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak esetében a társaság jogi feladatainak elvégzése (szerzıdések elkészítése, felmerült jogi kérdések megoldása) rendszergazdával történı kapcsolattartás minden olyan feladat ellátása, amelyet az ügyvezetı a hatáskörébe utal. 9

10 2.4. Településüzemeltetés Feladatai: gondoskodik a város önkormányzatának és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévı épületek, gépjármővek, gépek, berendezések folyamatos karbantartásáról, tisztántartásáról. elvégzi a város közigazgatási területén található szilárd és nem szilárd burkolatú utak karbantartását, tisztántartását. a város parkjainak, közterületeinek kertészeti - növényvédelmi munkálatainak elvégzése. a városi rendezvényekhez szükséges kiegészítı eszközök szállítása megépítése biztonságos üzemeltetése is ezen divíziónak a feladata. a heti és havi rendszerességgel mőködı piac és város üzemeltetése. a munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök teljeskörő beszerzése. a fenti munkafolyamatok rendszeres és folyamatos ellenırzése. a város csapadékvíz elvezetı csatorna átereszeinek rendszere tisztítása, karbantartása, ellenırzése. A város közigazgatási területén található KRESZ táblák cseréje, pótlása élén a divízióvezetı áll Szabadidıpark üzemeltetés idıszakosan mőködı (május 15 - szeptember 15.) élıvizes fürdıhely Üzemeltetési Szabályzatában rögzített feladatainak komplex ellátása, a tavon történı horgász tevékenységek szervezése, lebonyolítása, halászati ırökön keresztül történı ellenırzése, a tó biológiai állapotának, környezetvédelmének rendszeres nyomon követése, ellenırzése. élén a divízióvezetı áll Városmarketing a város intézményei és az önkormányzat gazdasági társasága közötti hatékony együttmőködés elısegítése. önkormányzati médiakapcsolatok koordinálása. a Sándorfalvi Kisbíróban megjelenı hirdetések koordinálása kapcsolattartás az újság szerkesztıségével részvétel az önkormányzati rendezvények szervezésében Projekt iroda pályázatok figyelése, elkészítése, lebonyolítása és teljeskörő menedzselése. kapcsolattartás a projekt gazdával, a közremőködı szervezettel és az irányító hatósággal. 10

11 2.8. Építıipari divízió: az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartásával, felújításával, a meghibásodások azonnali elhárításával kapcsolatos feladatok elvégzése. pályázatos és önerıs építıipari beruházásokban generál kivitelezıi, valamint alvállalkozói tevékenységek elvégzése, koordinálása. élén a divízióvezetı áll Ivóvíz - szolgáltatási divízió A város közigazgatási területén az ivóvíz ellátás biztosítása folyamatosan és megfelelı minıségben a 38/1995. (IV.5) Kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen. A vízmő gépészeti és elektromos rendszerének üzemeltetése, a megfelelı mőszaki állapot fenntartása, folyamatos ellenırzése. A meghibásodások jogszabályban elıírt határidın belüli kijavítása. A gerincvezetéken található tőzcsapok rendszeres felülvizsgálata, új bekötések kiépítése, vízóracsere program lebonyolítása. A hálózat, víztározók tisztítási öblítési, fertıtlenítési munkálatainak elvégzése. Az ivóvíz minıségi rendszeres ellenırzése akkreditált laboron keresztül. Élén az üzemviteli vezetı áll Ingatlan - és vagyonkezelés: - A szociális és költségalapú bérlakások közös helyiségeinek, udvarainak takarítási munkálatai. - A bérlakások elektromos és gáz rendszereinek folyamatos felülvizsgálata. - Az épületek folyamatos karbantartási munkálatai - A sportpályák karbantartási, hitelesítési munkálatainak megszervezése. - Élén a divízióvezetı áll. 3. Munkaköri leírások A Társaságban foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását meghatározott tartalmú munkaköri leírásban kell megállapítani. 4. Munkakör átadás-átvétel 4.1. A Társaságnál foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyának megszőnése vagy más munkakörbe történı helyezése, valamint 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggı információkat és iratokat átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az átvevınek A munkakör átadás-átvételt jegyzıkönyvbe kell foglalni. A jegyzıkönyv különösen az alábbiakat tartalmazza: a munkakör átadásának idıpontját jelenlévı személyek nevét, beosztását, pozícióját a munkakör átadását követı idıszak legfontosabb, aktuális szakmai feladatait; 11

12 az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegő tájékoztatást; az átadott konkrét ügyek és az azokban teendı intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket; egyéb részletes adatokat, körülményeket; az átadásra kerülı eszközök listáját; a munkakör, illetıleg a munkafeladatok teljesítését érintı egyéb lényeges információkat A munkakör átadás-átvételének folyamatát rögzítı jegyzıkönyvet az átadó és az átvevı munkavállaló írja alá A munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvet négy példányban kell elkészíteni, melybıl egy-egy példány az átadó és átvevınél marad. A jegyzıkönyv harmadik példánya irattárba kerül, a negyedik példányt a személyzeti feladatokat ellátó munkavállaló a személyi anyagban elhelyezi. III. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK FİBB SZABÁLYAI 1. Munkáltatói jogok gyakorlása: 1.1. A Társaság alkalmazásában állók munkaviszonyt létesítenek, melyet munkaszerzıdésben, határozott vagy határozatlan idejő szerzıdésben foglalnak. A szerzıdésnek tartalmaznia kell, hogy a munkavállaló milyen munkakörben, milyen munkabér ellenében és egyéb feltétel alapján látja el feladatait, és ki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A munkavállalók feletti munkáltatói jogkört az ügyvezetı, távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes gyakorolja. 2. Belsı szabályozási rend: 2.1. A Társaság belsı rendjét, ügyvitelét, ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okiratban foglaltak, belsı szabályzatok és utasítások határozzák meg A Társaság egészét érintı, általános jellegő, tartósan érvényesülı szabályok Szabályzat formájában, míg egy adott témára érvényesülı szabályozások Utasítás formájában kerülnek kiadásra A belsı szabályozások közzétételérıl a mindenkori ügyvezetés gondoskodik A szabályzatokban és utasításokban foglaltak betartása a társaság valamennyi dolgozójára nézve kötelezı. 12

13 3. Ügyviteli szabályok: A Társaság mőködését az ügyvezetı által kiadott utasítások, szabályzatok határozzák meg, melyek érvényességérıl, naprakészségérıl a mindenkori ügyvezetés folyamatosan köteles gondoskodni. Ezek a szabályzatok a következık: - Munkavédelmi Szabályzat - Tőzvédelmi Szabályzat - Munkaügyi Szabályzat - Kockázatértékelési Szabályzat - Pénzkezelési Szabályzat - Gépjármő üzemeltetési Szabályzat - Strandüzemeltetési Szabályzat - Cafetéria Szabályzat - HACCP Szabályzat - Üzemeltetési és kezelési szabályzat az ivóvíz vonatkozásában - Horgászrend - Közbeszerzési Szabályzat - Esélyegyenlıségi terv - Piacüzemeltetési Szabályzat - Számlarend - Számviteli politika 4. A Társaság képviselete A Társaság képviseletére az ügyvezetı jogosult Aláírási jogosultság A Társaság hatáskörébe tartozó ügyekben a mindenkori ügyvezetı rendelkezik önálló aláírási jogosultsággal Bélyegzı használata A Társaság cégszerő aláírásánál a Társaság nevét és a nyilvántartásban szereplı bélyegzıt kell használni, melynek használatára a mindenkori ügyvezetı jogosult. 5. A Társaság munkarendje: 5.1. A Társaságban a hivatalos munkarend, mely a munkaidıt és a pihenıidıt is tartalmazza a következı: Mőhely: hétfı-csütörtök 7.30-tól ig, péntek 7.30-tól ig Iroda: hétfı-csütörtök 7.30-tól ig, péntek 7.30-tól ig Szabadidıpark: strandszolgáltatás: május 15-szeptember 15.:szezonális, változó Horgásztó: órás munkaidıkeret Vízmő-telep: 24 órás ügyelet Piac: változó 13

14 A hivatalos munkarendtıl eltérni a vezetı engedélyével lehet A Társaság helyiségeit munkaidın túl csak az ügyvezetı engedélyével lehet használni A Társaság helyiségeinek kulcsait csak az ügyvezetı engedélyével használhatja az arra megnevezett dolgozó. 6. Munkaértekezlet: A munkaértekezletet az ügyvezetı hívja össze szükség szerint, de heti legalább egy alkalommal. Napirendjét az ügyvezetı állítja össze. Napirendjére bármely résztvevı javaslatot tehet. Feladatai: munkafolyamatok megbeszélése, feladatok kiosztása, információcsere, elvégzett feladatok kiértékelése 7. Szabadságok: Az éves rendes szabadság mértékét és igénybevételét a munkavállaló által kitöltött éves szabadságtervezet és a Munka Törvénykönyvének figyelembevételével az ügyvezetı engedélyezi. 8. Béren kívüli juttatások rendszere A béren kívüli juttatások rendszerérıl, mértékérıl a társaság Cafetéria Szabályzata rendelkezik. 9. Kártérítési kötelezettségek: A Társaság valamennyi dolgozója felelıs a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerő használatáért, a gépek, eszközök, stb. megóvásáért. A munkavállaló a munkaviszonyból eredı kötelezettségének megszegésével okozott kárért, kártérítési felelısséggel tartozik. A kártérítés mértékérıl a Munka Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadóak. 14

15 10. Hatálybalépés: Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásai SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló, valamennyi munkavállalójára nézve kötelezıek. A Szabályzat április 6. napján lép hatályba. Sándorfalva, március 20. Tímár Zoltán ügyvezetı 15

16 1. számú melléklet A vezetı tisztségviselı, valamint a felügyelı-bizottsági tagok javadalmazására, valamint a jogviszony megszőnésére vonatkozó szabályok Név Tímár Zoltán Molnár Mónika Sebık Istvánné Kalapács Zoltán Tisztség/Munkakör Pénzbeli juttatás/tiszteletdíj (bruttó Ft/hó) Ügyvezetı Felügyelı Bizottság elnöke Felügyelı Bizottság tagja Felügyelı Bizottság tagja Végkielégítés/ megszőnés esetén pénzbeli juttatás Mt. 95. alapján Felmondási idı 30 nap

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, - 2012. január 1.- hatállyal - 2012. szeptember 15-én módosított, egységes szerkezetben 1 Tartalom Tartalom... 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA

A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA A BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (XI. módosítással egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRATA Szerkesztette: Dr Bernschütz Sándor ügyvéd 6500 Baja, Rövid

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására 89-2/2015/222 Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására Tisztelt Közgyűlés! A 2014-2020-as

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben