Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató

2 Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok Az intézmény rendjét meghatározó alapdokumentumok: Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Az intézmény azonosító adatai Az intézmény neve Az intézmény adatai Alapító okirat száma, kelte: Közvetlen jogelőd megnevezése: Törzsszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: A fenntartó szerv neve, címe: A felügyeleti szerv neve, címe: Az intézmény működési területe: Az intézmény jogállása: Az intézmény tevékenységi köre Az intézmény bélyegzője Nyitva tartás: Az intézményi létszám Az intézmény vezetőjének megbízási rendje 8 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 9 1. A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI A könyvtár létesítésére vonatkozó adatok: A könyvtár funkciói A könyvtár használói A könyvtár feladata A könyvtár gyűjtőköre, állományának gyarapítása A könyvtár állományának nyilvántartása Az állomány apasztása Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok köre Az állomány elhelyezése és hozzáférhetősége Az állomány védelme Az állomány feltárása A MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZPONTOK TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI A művelődési ház létesítésére vonatkozó adatok: A közművelődési tevékenység keretében elvégzendő feladatai Közösségek - kapcsolattartási formák Helyiségek használata Reklámtevékenység MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI Felícián Atya Helytörténeti Gyűjtemény adatai 16 2

3 3.2 Múzeumi tevékenység feladatai ÜDÜLTETÉSI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT FELADATAI Turistaszálló adatai LAPKIADÁS SZAKFELADAT FELADATAI Helyi lap adatai Helyi lap alapvető feladatai, kötelezettségei Szerkesztőbizottság Nagymágocsi Hírmondó formai kivitelezése, megjelentetés adatai Nagymágocsi Hírmondó szerkezete Nagymágocsi Hírmondó kiemelt témakörei 20 III. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ IRÁNYÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az intézményben dolgozók feladatai Az intézmény gazdálkodási rendje Előirányzatok Bevételek Kiadások Kötelezettségvállalás Utalványozási jogkör Ellenjegyzés Aláírási és kiadmányozási jog Képviseleti jog Terem- és eszközbérlet 26 IV. A VEZETÉS BELSŐ FÓRUMA 26 V. AZ INTÉZMÉNYI MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A munkaidő beosztása A munkavállalók jogai és felelőssége Szabadság Kártérítési kötelezettség Továbbképzéssel kapcsolatos szabályok Az intézmény vezetési szerkezete, helyettesítési rendje Munkaterv Beszámoló Kapcsolattartás Az intézmény ügyiratkezelése Helyettesítés Kiküldetés, személygépkocsi használat 30 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30 Mellékletek 31 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata A Szervezeti-és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat, vezető és az alkalmazottak feladatait, jogkörét és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. E szabályzat elsősorban arra hivatott, hogy az intézmény legcélszerűbb, legeredményesebb működését szolgálja. 1.2 Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok Az intézményben folyó kulturális és közművelődési tevékenységek ellátására és irányítására a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat, a gazdálkodással kapcsolatban a számvitelről szóló, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított törvényt és a mindenkori költségvetési törvényt kell alkalmazni évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet a közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 20/2011. (XII. 5.) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelete évi XXXIII. törvény: a közalkalmazottak jogállásáról, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési rendjéről 2/2002. (X. 04.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 4

5 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 1.3 Az intézmény rendjét meghatározó alapdokumentumok: - alapító okirat, - éves munkaterv, - szervezeti és működési szabályzat Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, érdeklődők tájékozódhassanak a programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helye az intézmény székhelye. A dokumentumok az érdeklődők számára helyben olvashatók, ill. elérhetőek az intézmény honlapján ( 1.4 Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat kiterjed: - az intézmény vezetőjére, - az intézmény dolgozóira, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. A Szervezeti és Működési Szabályzat, annak mellékletei, valamint az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. A fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lép hatályba. 1.5 Az intézmény azonosító adatai Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadott el Az intézmény neve Az intézmény elnevezése: Rövidített neve: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ Az intézmény adatai Az intézmény székhelye: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Az intézmény telephelye: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 11. /Felícián Atya Helytörténeti Gyűjtemény és Turistaszálló/ 5

6 Levélcíme: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Web-címe: Elektronikus levélcíme: Telefonszáma: Jogelődjének megnevezése: Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Jogelőd székhelye: 6622 Nagymágocs, Szentesi út Alapító okirat száma, kelte: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2014. (V. 27.) Kt. határozata Alapítás módja: különválás Alapítás dátuma: Közvetlen jogelőd megnevezése: Nagymágocsi Általános Művelődési Központ 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Törzskönyvi azonosítója: Törzsszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: A fenntartó szerv neve, címe: Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.) A felügyeleti szerv neve, címe: Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.) Az intézmény működési területe: Nagymágocs nagyközség közigazgatási területe Az intézmény jogállása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény tevékenységi köre Államháztartási szakágazati besorolása Közművelődési intézmények tevékenysége Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti jelölése: Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 6

7 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Egyéb kiadói tevékenység Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Az intézmény bélyegzője 1. Cégbélyegző: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címerével, a címer fölött félkörívben Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár felirattal 2. Hosszú bélyegző: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Adószám: felirattal. 3. Tulajdonbélyegző: Fekvő ovális alakú, felül félkörívben NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR, alul félkörívben NAGYMÁGOCS felirattal, közepe kipontozott l. sz. jelzéssel leltári szám bejegyzésére. 4. Tulajdonbélyegző: Fekvő ovális alakú, felül félkörívben Hunyadi János Általános Iskola, alul félkörívben Nagymágocs felirattal, közepén leltári szám beírására üresen hagyva. 7

8 A bélyegzők használata, kezelése Az intézmény bélyegzőit köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást jelent. A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért. A cégbélyegző elvesztése esetén az igazgató az előírások szerint jár el Nyitva tartás: Könyvtár Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: Szerda: 10-12, óráig óráig Művelődési ház Hétfőtől péntekig: óráig, A nyitva tartás az intézményben megrendezésre kerülő programokhoz és az állami ünnepekhez igazodóan eltérhet. Helytörténeti gyűjtemény Április 15 - október 31-ig szombati napokon óráig, egyéb időpontban a könyvtárban történő előzetes egyeztetéssel látogatható. Turistaszálló Egész évben folyamatosan igénybe vehető, előzetesen könyvtárban történő egyeztetéssel Az intézményi létszám Az intézmény kinevezett dolgozói létszámát a fenntartó önkormányzat 2014-ben 3 főben határozta meg. Létszámkeretének megoszlása: Könyvtár szakfeladat 1,5 fő (könyvtáros) Művelődési ház szakfeladat 1 fő (művelődésszervező) Technikai kisegítő tevékenység 0,5 fő (takarító) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki 5 éves határozott időre, pályázat alapján. Az igazgató feletti munkáltatói jogkört a Képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 8

9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és Nagymágocs Nagyközség közművelődési rendelete határozza meg. Ennek figyelembevételével: biztosítja Nagymágocs nagyközség lakosságának könyvtári és információs ellátását, a hazai és a nemzetközi könyvtári és információs rendszerhez történő hozzáférést, részt vesz a község szellemi életének fejlesztésében, közművelődési, művelődési szolgáltatásokat szervez, a település helytörténeti emlékeit őrzi, gyűjti és bemutatja az érdeklődőknek, közösségi színteret biztosít a népi hagyományőrző foglalkozásokhoz, klubfoglalkozásokhoz, civil szervezetek működéséhez, szükség szerint együttműködik a községben lévő más intézményekkel és civil szervezetekkel. 1. A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI 1.1 A könyvtár létesítésére vonatkozó adatok Községi Könyvtár 1961-ben létesült, előzőleg a Szentes Járási-Városi Könyvtár letétje működött a községben. Jelenlegi helyén 1971-től mint Nagyközségi Könyvtár működött január 1-től az általános iskolával szervezetileg összevontan, mint tagintézmény látta el közművelődési könyvtári feladatait július 28-tól általános művelődési központ típusú intézményként működött az intézmény, melynek intézményegysége a nagyközségi könyvtár július 1-től a művelődési házzal, helytörténeti gyűjteménnyel és turistaszállóval összevontan művelődési központ részeként látta el a feladatait június 30-ig július 1-től az általános iskolával, óvodával, bölcsődével, művelődési házzal, helytörténeti gyűjteménnyel és turistaszállóval általános művelődési központ típusú intézmény egységeként működött december 31-ig. Az általános iskola kiválása után január 1-től július 31-ig általános művelődési központ egysége augusztus 1-től a művelődési házzal, helytörténeti gyűjteménnyel és turistaszállóval alkot intézményt, melynek egységeként látja el a nyilvános könyvtári feladatokat. 1.2 A könyvtár funkciói A könyvtár kettős funkciót lát el: közművelődési és iskolai könyvtár. Az iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében látja el az iskolakönyvtári feladatokat. Gyűjteményét és szolgáltatási rendszerét a két feladatkör egyenértékű, maradéktalan teljesítésének a célja jellemzi, ennek érdekében: o o a művelődéshez, a tanuláshoz, az egyéni önképzéshez, a politikai, közéleti és szakmai tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a kulturált szabadidős tevékenységhez nyújt megfelelő irodalmat színhelye és eszköztára a könyvvel (dokumentummal) végezhető önálló ismeretszerzéseknek, a tanulói aktivitásra épülő oktató-nevelő munkának. Az általános iskola gyűjteménye segíti a nevelők órára való felkészülését és továbbképzését. 9

10 A könyvtár ágazati felügyeletét az illetékes minisztérium Könyvtári Osztálya látja el. 1.3 A könyvtár használói A könyvtár a kettős funkcióból adódóan a település teljes lakossága számára - felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt - nyilvánosan működik. Nyilvánosság mértéke nem korlátozott. A könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja és a beiratkozás során ismerteti a használókkal. A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges. Tanulók és önálló keresettel nem rendelkezők csak jótálló segítségével kölcsönözhetnek. 1.4 A könyvtár feladata A helyi lakosság kulturális, olvasási és információs igényeinek kielégítése könyvtári szolgáltatásokon keresztül. A könyvtár alapszolgáltatásait minden beiratkozott könyvtári tag díjtalanul igénybe veheti. Alapfeladatok: o a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé, o gyűjteményét folyamatosan az igényeknek megfelelően fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja, o tájékoztat a könyvtár, a nyilvános könyvtári rendszer, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, o biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, o közhasznú információs szolgáltatást nyújt, o könyvtár-pedagógiai tevékenység végzésére, tanórai foglalkozások tartására lehetőséget biztosít, o egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, o könyvtári dokumentumok kölcsönzése, o az általános művelődési igények kielégítése, o a felnőtt- és gyermek olvasószolgálatban tanácsadó, ajánló, tájékoztató tevékenység végzése, figyelembe véve a korosztályi és műveltség szerinti igényeket, o a Gyűjtőköri Szabályzatának megfelelően tervszerűen gyarapított gyűjteményt épít, o az állományba került dokumentumokat korszerű módon nyilvántartja, formailag és tartalmilag feltárja, o gondoskodik az állomány őrzéséről, védelméről, ellenőrzéséről, o a használói igényeknek megfelelően kialakított övezeteket, különgyűjteményeket tart fenn, o biztosítja a hazai és külföldi könyvtári rendszerhez, információhoz történő hozzáférést, könyvtárközi kölcsönzést végez. o a kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 10

11 Kiegészítő feladatok: o tanórán kívüli foglalkozások tartása, o számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, o szolgáltatásainak egész rendszerével önálló tájékozódásra, ismeretszerzésre neveli, tanítja a gyerekeket, o a korosztályi és műveltség szerinti igények figyelembevételével olvasáspedagógiai tevékenységet végez, o kiállítások szervezése, o ajánló, tájékoztató szolgálatot végez, pályázatfigyelést készít, információt szolgáltat, o gyűjti és feldolgozza a nagyközség helytörténetével, helyi információival kapcsolatos anyagokat, o statisztikai adatokat szolgáltat, o A Nagymágocsi Gyermekekért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján teleház szolgáltatások végzése. 1.5 A könyvtár gyűjtőköre, állományának gyarapítása A településen ez az egy könyvtár működik, így a teljes lakossági igényeket kell kielégítenie. Alapfunkciója szempontjából általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. A gyűjtemény kiterjed az ismeretek minden körére, csak mélységében tér el: - magyar nyelven kiadott szépirodalmi művek, - helyismereti, helytörténeti művek, - önkormányzati jegyzőkönyvek, - a magyar nyelven megjelent kézikönyvek, segédkönyvek szakterület szerinti válogatással, - az általános művelődést, a tanulást, a közélethez, a munkához szükséges tájékozódást szolgáló ismeretterjesztő és szakmai tájékozódást elősegítő művek és adatbázisok, - magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok, - CD lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k. Részletes gyűjtőköri szabályzat az SZMSZ mellékletében szerepel. A könyvtár vétel, ajándék, pályázat és csere útján gyarapszik. A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet a könyvtárba. A könyvtáros állománygyarapítási munkája során figyelembe veszi a könyvtárhasználók igényeit, javaslatait. A szükséges, de a gyűjteményből hiányzó művekről a könyvtáros deziderátát (kívánságlista) készít. Az állománygyarapításra szolgáló összeget az intézményvezetés a költségvetésben elkülönítve, önálló tételként biztosítja. Az iskolai pedagógiai munkához szükséges dokumentumok beszerzése a pedagógusok igényeinek figyelembevételével az iskolai költségvetésben szakmai tevékenységhez eszközökre tervezett keretből történik. A tankönyveket különgyűjteményként kell kezelni, a különgyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni. A vásárlás egész évben folyamatos. A közművelődési gyűjtemény fejlesztésére előirányzott összeg nem lehet kevesebb a települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott központi normatív támogatás 10 %-ánál. 11

12 Az állománygyarapítás nyilvántartása: - rendelési nyilvántartás, - deziderátum. Az állománybavétel formái: - leltárkönyv (könyvek, audiovizuális és digitális ismerethordozók), - számítógépes nyilvántartás, - folyóirat nyilvántartólap, kardex (sajtótermékek). A vásárolt dokumentumok az intézmény tulajdonát, a könyvtár állományát képezik. Állománygyarapítás forrásai: vásárlás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól, könyvesboltoktól, kiadóktól, antikváriumokból, adásvételi szerződéssel magánszemélyektől, ajándékozás más intézményektől, magánszemélyektől, dokumentumcsere vagy pályázat útján. 1.6 A könyvtár állományának nyilvántartása A könyvtári dokumentumok gyűjteményét korszerű módon nyilvántartja, őrzi és rendelkezésre bocsátja. Az állományából a fizikailag tönkrement, tartalmilag elavult és a használók számára érdektelenné vált dokumentumokat folyamatosan selejtezi. Az állományból kivont dokumentumokat a vonatkozó jogszabály értelmében értékesítheti. Az intézményvezető saját hatáskörében engedélyezheti, hogy a kivont dokumentumokat térítésmentesen kaphassák meg hazai és külföldi könyvtárak, civil szervezetek. 1.7 Az állomány apasztása Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: o o o tervszerű állományapasztás: - tartalmi avulás - fölösleges dokumentumok kivonása természetes elhasználódás, nem javítható, nem köttethető dokumentumok hiány: - elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény) - kölcsönzés közben elveszett dokumentumok - állományellenőrzési hiány Az apasztás nyilvántartása: A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor a könyvtárvezető és a könyvtáros aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesített törlési jegyzék (a törlendő dokumentumok tételes felsorolása) alapján történik. Az elveszett, megtérített tartós dokumentumok árából kizárólag könyvtári dokumentumok vásárolhatók. 1.8 Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok köre A viszonylag gyorsan aktualitásukat vesztő kiadványok, brosúrák, tankönyvek. Nyilvántartásuk brosúra-nyilvántartásban történik. Időszaki kiadványok, napilapok, folyóiratok. Nyilvántartásuk a HunTéka integrált könyvtári rendszerben történik. Emellett folyóirat-nyilvántartást vezetünk a megrendelt folyóiratokról, 12

13 azokon a beérkezett példányokat szintén rögzítjük. Az iskolai folyóirat-nyilvántartást kardexlapokon rögzítjük. 1.9 Az állomány elhelyezése és hozzáférhetősége Állomány: a könyvtár tulajdonában lévő valamennyi dokumentum (információhordozó) összessége. A könyvtár teljes állománya szabadpolcos elhelyezésű, biztosítja az olvasók számára a szabad válogatást. Forgalmi állomány: a kölcsönözhető szép- és szakirodalmi ill. ismeretterjesztő könyvállományt tartalmazza. Kézikönyvtár: a forgalmi állományt kiegészítő, az általános és szaktájékoztatáshoz szükséges alapvető lexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák, adattárak, szótárak, kézikönyvek gyűjteménye, valamint a különféle művészeti ágak alkotóit, alkotásait bemutató albumok helyben használatra. Helyismereti gyűjtemény: a csak helyben használható, a községre és megyére vonatkozó dokumentumok, helyi kiadványok, Nagymágocsról megjelenő cikkek tartoznak a gyűjteménybe. Hangtári állomány: CD-k, hanglemezek, kazetták gyűjteménye helyben használatra ill. kölcsönzésre. Könyvtári segédkönyvtár: a gyarapító és feldolgozó munkához szükséges műveket tartalmazza, könyvtári szabványokat, ETO-táblázatokat, a gyarapító és feldolgozó munka elméleti irodalmát, a könyvtári tevékenység kérdéseivel foglalkozó elméleti, történeti és módszertani kiadványokat gyűjti. Európai Uniós állomány: az unióval kapcsolatos kiadványok gyűjteménye. o A könyvállomány részei: nagyközségi könyvtárban kézikönyvek szépirodalom (gyermek és felnőtt) ismeretterjesztő irodalom (gyermek és felnőtt) versek Európai Uniós állomány iskolában: pedagógiai munkához szükséges kiadványok tanteremben nevelői szobában pedagógiai kézikönyvtár tankönyvek, tartós tankönyvek raktárban o A teljes könyvtári állomány szabadpolcos rendszerben került elhelyezésre a könyvtárban, zárható szekrényben az iskolában. o A könyvek és folyóiratok tárolása az olvasók számára hozzáférhető. o A könyvek raktározása: Minden könyvtári egységen elhelyezett, számokból és betűkből vagy ezek kombinációjából álló raktári jelzet határozza meg a dokumentum helyét a könyvállványon. Az ismeretterjesztő és szakirodalomnál a raktározás ETO-szakrend szerinti, a szépirodalmi gyűjteménynél Cutter-rendszer szerinti. 13

14 1.10 Az állomány védelme o Az intézmény vezetője gondoskodik egyrészt arról, hogy a könyvtárhelyiség biztonságosan őrizhető legyen, másrészt arról, hogy oda csak a könyvtáros tudtával lehessen belépni. o A könyvek állományba vételére, ellenőrzésére és védelmére a 3/1975. (VIII. 17.) MM- PM sz. rendelet és az alkalmazásához a Művelődési Közlöny számában közzétett irányelvek az érvényesek. o A könyvtár köteles minden dokumentumát folyamatosan és időrendben nyilvántartásba venni oly módon, hogy ennek alapján az állomány egészének a darabszáma és értéke, az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható legyen. o A dokumentumokat a megérkezéskor, de legkésőbb egy héten belül egyedi és csoportos leltárkönyvben leltárba kell venni. A könyvtári szabályok szerint - minden egyes kötetbe be kell ütni a tulajdonbélyegzőt, beírni a címleltár szerinti sorszámot, ellátni raktári jelzettel. A számlára rá kell vezetni a leltározás tételszámát. A sajtótermékeket tulajdonbélyegzővel kell ellátni, az érkezés tényét a kardexlapon jelölni. o A nevelői kézipéldányokról, tartós tankönyvekről, segédkönyvekről külön nyilvántartás készül. o Az audiovizuális és digitális dokumentumok külön leltárkönyvbe kerülnek. o Az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy a fent megnevezett rendelet szerinti időközönként (5 évenként) az állományt ellenőrizzék. o A könyvtári állomány megóvásának érdekében az intézmény vezetője elrendeli a szükséges tűzvédelmi- és munkavédelmi intézkedéseket. o A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtárosok tudtával szabad kivinni, kölcsönzés csak a könyvtárban és a kölcsönzési nyilvántartásokon keresztül történhet. o A kölcsönzés nyilvántartása HunTéka számítógépes könyvtári nyilvántartó programmal történik. o A behajthatatlan követelések igazgatói engedéllyel leselejtezhetők Az állomány feltárása A könyvtár valamennyi dokumentumtípusáról a számítógépes nyilvántartás bevezetéséig cédulakatalógusok készültek. Továbbépítése december 1-től, a HunTéka integrált könyvtári rendszer bevezetésétől megszűnt. Az állomány feltárása a program kézikönyve és a bibliográfiai leírás szabályai, szabványai alapján történik: MSZ3424-es szabványcsoport és a KSZ 4.1 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma című szabályzat. 2. A MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZPONTOK TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI 2.1 A művelődési ház létesítésére vonatkozó adatok A községben 1960-ban adták át a használóknak a művelődési házat, mely tanácsi intézményként működött 1991-ig ben az önkormányzat bérbe adta, gazdasági társulás látta el a közművelődés feladatait ban önkormányzati működtetésbe került, a könyvtárral, turistaszállóval, helytörténeti gyűjteménnyel alkotott egy intézményt tól az iskolával, óvodával, bölcsődével működtek együtt általános művelődési központ típusú 14

15 intézményként a kulturális célú intézmények tól kivált az iskola az ÁMK-ból augusztus 1-től művelődési központként ismét a könyvtárral, helytörténeti gyűjteménnyel, turistaszállóval együtt alkot új intézményt a művelődési ház A közművelődési tevékenység keretében elvégzendő feladatai o Nagymágocs Nagyközség múltjának, hagyománykincsének ápolása, gyűjtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, o a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, o a helyi társadalom közösségi életének segítése, a civil szervezetek összejövetelei számára kulturált színtér biztosítása, o a helyi nyilvánosság fejlődésének segítése, o művelődési, szórakozási és közösségi lehetőségekhez színtér és/vagy a rendelkezésre álló technikai feltételek biztosítása, a szabadidős tevékenységek kulturált feltételeinek biztosítása, o szünidei szabadidős gyermekfoglalkozások szervezése, o a hagyományőrző közösségekben való részvétel kezdeményezése és segítése, hagyományőrző közösségek működtetése, találkozók, fesztiválok szervezése, o az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, csoportok támogatása, működésük megismertetésének elősegítése, o a művészeti alkotások bemutatásában közreműködés és színtér biztosítása, o közművelődési tevékenységének keretében tanfolyamokat indít, ismeretterjesztő előadásokat, nyelv- és számítástechnikai tanfolyamokat, kiállításokat, rendezvényeket szervez, o kapcsolatot tart és együttműködik a helyi civil szervezetekkel és más intézményekkel, o tevékenységét összehangolja a régióban és Csongrád megyében található, más kulturális intézményekkel, o a közigazgatási rendezvények, tanácskozások megtartásához színtér- és technikai eszköz biztosítása, o a községben lévő intézmények rendezvényeihez terembiztosítás (pl. iskola, óvoda, önkormányzat). Az alapfeladatokon kívül az intézmény kiegészítheti tevékenységét. a) önköltséges tanfolyamok szervezése b) más szervek rendezvényeihez, tanfolyamaihoz terem biztosítása, c) művelődési és egyéb célokra terem bérbeadása, d) különböző eszközök bérbeadása, e) a termékbemutatókhoz és vásárokhoz színtér biztosítása, f) a családi rendezvényekhez színtér biztosítása, g) az egyéb szervek, civil szervezetek részére igénylés esetén színtér biztosítása Közösségek - kapcsolattartási formák A helyi közösségekkel, civil szervezetekkel a közös célok érdekében az együttműködés kezdeményezése. A közös rendezvényekhez színtéri, tárgyi és jogi feltételek közismertté tétele, igény esetén szakmai segítség adása, lehetőségek kínálata. Az intézményben működő szakkörök a közösségi tér biztosításán túl az intézmény technikai eszközállományát is térítésmentesen vehetik igénybe. Programjaik szervezéséhez folyamatos segítséget biztosít az intézmény. Program-egyeztetésre igény szerint, de legalább 15

16 havonta egy alkalommal kerül sor a szakkörvezetők és az intézményvezető között. Pályázati úton elnyert pénzösszegeiket az intézmény elkülönítve kezeli, a tagsági díjakkal a szakkörök vezetősége önállóan rendelkezik Helyiségek használata A művelődési központ szolgáltatásait megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti. Az épület helyiségeinek, eszközeinek használata általában előzetes bejelentés alapján lehetséges, az igazgatóval vagy szakmai munkatársakkal való egyeztetés alapján. A helyiségek használatának időbeosztása az igénylések sorrendje alapján történik. A külső szervek és magánszemélyek saját célra az adott időben érvényben lévő szolgáltatási szabályzat szerinti díj megfizetése esetén vehetik igénybe a helyiségeket. A bérbeadásból származó bevételeit az intézmény alaptevékenysége finanszírozására fordítja. A bérbeadás feltételrendszerét önkormányzati rendelet szabályozza. Az intézményi rendezvények rendjét, előkészítését, színvonalas megrendezését a művelődésszervező koordinálja és felügyeli. A rendezvények, programok időpontját az éves intézményi munkaterv rögzíti Reklámtevékenység Az intézmény székhelyén és telephelyein reklámanyag, tájékoztató elhelyezésére amennyiben az a társadalmi, közéleti tevékenységgel függ össze, a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál, és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti az intézményvezető személyesen ad engedélyt. 3. MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATAI Az intézmény tevékenységi körébe tartozik a helytörténeti gyűjtemény, mint közérdekű muzeális gyűjtemény feladatainak ellátása. 3.1 Felícián Atya Helytörténeti Gyűjtemény adatai Neve: Felícián Atya Helytörténeti Gyűjtemény Telephely Nagymágocs, Szentesi út 11. Alapítás éve Jellege: helytörténeti gyűjtemény Gyűjtőköre: néprajz Gyűjtőterülete: Nagymágocs nagyközség közigazgatási területe Szakmai felügyeleti szerv: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, Roosevelt tér Múzeumi tevékenység feladata o a kulturális törvényben foglaltak betartásával gyarapítani a gyűjtemény állományát, o a gyarapodásról leltárkönyvet vezetni, o időszaki és állandó kiállításokon bemutatni a nagymágocsi emberek múltját, o óvodások, iskolások számára múzeumlátogatás szervezése, rendhagyó órák szervezése a helytörténeti gyűjteményben, o helytörténeti vetélkedők, pályázatok szervezése, 16

17 o minél szélesebb körben megismertetni az embereket Nagymágocs természeti, épített és kulturális örökségével, o a gyűjteményi kiállítás megtekintését mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, o a gyűjteményi tárgyakat tilos selejtezni. A gyűjteménybe a belépés díjtalan. 4. ÜDÜLTETÉSI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADAT FELADATAI Az intézmény turistaszállót működtet a községbe érkező turisták, családi eseményekre hazalátogató vendégek szállásigényének kielégítése érdekében. 4.1 Turistaszálló adatai Neve: Turistaszálló Telephely: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 11. Létrehozás éve: A szálló szobáinak száma: 3. Minden szoba külön fürdőszobával ellátott. Közös konyha és ebédlő áll a vendégek rendelkezésére. Férőhely: 13 fő. A szálló előzetesen a könyvtárban történő személyes, telefonos vagy ben történő bejelentkezéssel vehető igénybe. A szálláshelyet kitakarítva, rendeltetésszerűen használható állapotban kell a vendégnek átadni. A berendezési- és felszerelési tárgyak meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodni kell azok kijavításáról. A vendég a szálláshelyet egyéb megállapodás kivételével, bejelentett érkezése napján 14 órától veheti igénybe, a foglalása utolsó napján 9 óráig jogosult a szálláshelyen tartózkodni. A bérleti díjat az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg. 5. LAPKIADÁS SZAKFELADAT FELADATAI A lakosság folyamatos, széleskörű tájékoztatása érdekében az önkormányzat Nagymágocsi Hírmondó címmel tájékoztató kiadványt ad ki. 5.1 Helyi lap adatai Neve: Nagymágocsi Hírmondó Lapindítás időpontja: október Nyilvántartási száma: B/PHF/264/Cs/1989. A helyi lap kiadója: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata A helyi lap kiadásáért felelős: Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete által megbízott személy Felelős szerkesztő: Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete által megbízott személy 5.2 Helyi lap alapvető feladatai, kötelezettségei Feladata, hogy informálja Nagymágocs lakóit a legfontosabb községi történésekről, az önkormányzati munkáról. Közérdekű közleményeket jelentet meg a tájékozatlanságból fakadó esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében. Olvasmányos írásokat közöl az olvasók érdeklődésének kielégítéséért. A lap szolgálja hatékonyan a falu haladását, fejlődését, a 17

18 közösség alakulását. Egyszerűen, világosan, közérthető megfogalmazásokkal, objektíven tálalja a közlendőket. Legalapvetőbb műfajai, melyet alkalmazni kell: hír, tudósítás, riport, interjú. Tartalmi kötelezettség: o tájékoztatás a helyi közügyekről, hírközlés, anyakönyvi események (pl. nagymágocsiak házasságkötései, családi közlemények: születés, keresztelő, elhalálozás stb.), o vélemények sokféleségének bemutatása, o az önkormányzat és intézményei által kiadott közlemények ingyenes közlése, o tárgyszerű beszámoló a képviselő-testület üléseiről, o az olvasók társadalmi, kulturális érdeklődésének kielégítése, o hagyományok ápolásának segítése, o identitástudat erősítése, o a helyi döntésekben való részvétel előmozdítása, o civil szervezetek számára megnyilvánulási lehetőség biztosítása, o közérdekű információk közzététele, o környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése, o egészséges életmódra serkentés, o kikapcsolódás, rekreáció elősegítése, o olvasói vélemények megjelenítése, o a hirdetések aránya nem lehet több a tartalom 30 százalékánál. Jogi, erkölcsi, etikai kötelezettség: o a helyi érdekek képviselete, o történések, jelenségek sokoldalú bemutatása, o objektivitásra, pártatlanságra, tárgyilagosságra törekvés, o tények alapos feltárása, hitelesség, pontosság, o tilos gyűlöletkeltő és kirekesztő tartalmak közlése, o az írások, fotográfiák nem sérthetik az emberi jogokat, és azok nem lehetnek alkalmasak személyek, nemek, népek, nemzetek, etnikai, nyelvi vagy vallási csoportok elleni gyűlölet keltésére, o a helyi lap független a pártoktól, érdekcsoportoktól, egyes képviselőktől és a polgármestertől. 5.3 Szerkesztőbizottság A lap rendszeres megjelentetésének biztosítására szerkesztőbizottság működik. A szerkesztőbizottság elsődleges feladata a lap rendszeres elkészítése, a teljes lapkiadás megszervezése a lap céljainak figyelembevételével. A szerkesztőbizottságot felelős szerkesztő irányítja, feladatait megbízási szerződés alapján látja el. Szerkesztőbizottság tagjai: Helyi önkormányzati intézmények vezetői vagy általuk megbízott személyek, a lapkiadás feladatait ellátó Petőfi Művelődési Központ szakalkalmazottai, civil szervezetek képviselői. A felelős szerkesztő a szerkesztőség munkájába más személy(eke)t is bevonhat. A szerkesztőbizottság döntéseit a szerkesztőségi ülés hozza egyszerű többséggel. Felelős szerkesztő: felelős a szerkesztőbizottság működéséért, feladatainak ellátásáért, 18

19 a felelős kiadóval és a szerkesztőbizottsággal egyeztetve kialakítja a lap szerkezetét, arculatát, szerkesztőségi tagok kijelölése interjúkészítésre, anyaggyűjtésre, információgyűjtés, állandó figyelem a közérdeklődésre számot tartó események iránt, a cikkek, írások, fotók összegyűjtése, a beérkezett cikkek rovatokba sorolása, felelős a lap tartalmáért, azért felelősséggel tartozik a kiadó felé, a szerkesztő személyében vagy megbízottjai révén köteles részt venni a nagyközségi hivatalos eseményeken, azokról riportot, beszámolót kell készítenie, felelős szerkesztő vagy általa megbízott személy elvégzi a szöveggondozást, a cikként leadott szövegek tagolását, stílusát, nyelvi megformáltságát, nyelvhelyességét, következetes gondolatmenetét érintő javításokat, a tárgyi tévedések felfedezését és javítását, a tartalmi változtatásokat kötelessége a szerzővel egyeztetni, javaslatot tehet a cikk szerzőjének a cikk átdolgozására, a szerkesztőbizottsággal jóváhagyatott anyagokból jogi felelősséggel lapot kell terveznie, szerkesztenie, a fontossági sorrend és a lapterjedelem függvényében döntés arról, hogy az adott lapszám mely cikkeknek ad lehetőséget a megjelenésre, a jogszabályokat sértő tartalmú cikkek kiszűrése, bonyolítania kell a lap nyomdai előállítását, a nyomtatható lapot a felelős szerkesztőnek jóvá kell hagynia, engedélyezi a nyomtatást és egyben felelősséget vállal a lapért, a felelős szerkesztő szakmai felelősséget visel a kiadvány minőségéért, a lap semmilyen körülmények között nem jelenhet meg a felelős szerkesztő nélkül, a kiadással kapcsolatos költségek alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, a felelős szerkesztő feladatai közé tartozik, hogy kapcsolatot tartson a lap elkészítésében részt vevő személyekkel és intézményekkel: a szerzőkkel, a külső munkatársakkal, a nyomdával, a terjesztőkkel, hogy a kötelespéldány kötelezettségnek eleget tegyen, megszervezi az újság terjesztését, előfizetői példányok és tiszteletpéldányok postázását. ellátja a szerkesztőség képviseletét külső fórumokon, kötelessége írást visszatartani, ha az személyiségi jogokat sért, valótlanságokat állít vagy nem felel meg az újságírói etikai kódex normáinak. Felelős kiadó: felelős a lapkiadás jogi szabályainak betartásáért, a fenntartó segítségével gondoskodik a lapkiadáshoz szükséges személyi és anyagi háttér megteremtéséről. Szerkesztői függetlenség feltételei: Az önkormányzat által finanszírozott lap szerkesztői szabadságának biztosítása az önkormányzat feladata. Tilos a szerkesztőt a cenzúra bármely formájára kötelezni. A szerkesztő nem utasítható sem arra, hogy valami megjelenjen a lapban, sem arra, hogy valamit ne jelentessen meg. Ezt számára kizárólag jogerős bírósági ítélet írhatja elő. A szerkesztő biztosítja fotók, cikkek szerzőinek alkotói szabadságát. Rendkívüli esetben (ha a lap durván eltér a kijelölt irányvonaltól) a képviselő-testület bármikor napirendjére tűzheti a lap irányvonalának vizsgálatát, de egyes cikkek elemzése, 19

20 értelmezése nem feladata a képviselő-testületnek, attól tartózkodnia kell. Amennyiben a felelős szerkesztő többszöri figyelmeztetés ellenére is eltér a lap meghatározott irányvonalától, úgy a képviselő-testület kezdeményezheti felmentését. 5.4 Nagymágocsi Hírmondó formai kivitelezése, megjelentetés adatai o A4, fűzött formátumban, fekete-fehér ofszet nyomással, fotókkal illusztrálva, az első oldal fejlécében Nagymágocsi Hírmondó Nagymágocs nagyközség tájékoztató kiadványa megnevezéssel, évfolyam, szám és ár jelöléssel jelenik meg. o Lapterjedelem: 12 oldal. Képviselő-testületi engedéllyel indokolt esetben az oldalszám emelhető, az újság oldalszáma néggyel osztható kell, hogy legyen. Újabb négy oldal csak akkor nyitható, ha ez az önkormányzati, iskolai, óvodai vagy aktuális eseményekről szóló cikkek miatt indokolt, irodalmi idézetek, esszék, nem aktuális interjúk miatt nem. o Cikkek terjedelme: az önkormányzati, iskolai, óvodai híreknél terjedelmi megkötés nincs, de egy eseményről, személyről lehetőleg egynél több oldal ne szóljon. o Évente naptár megjelentetése, mely két színnel nyomott. o Alkalomszerűen külön számok kiadása, pl. község életében rendkívül fontos esemény, rendelet alkalmával. o Megjelenik évente 12 alkalommal, minden hónap 15. napjáig. o A kiadványt a lakosság térítés ellenében vásárolhatja meg. A lap terjesztéséről a könyvtár gondoskodik. A lap az önkormányzati és ennél magasabb jogforrásból származó rendeletek, határozatok, /törvények/ közzétételének kivételével csak a szerző nevével ellátott cikket tartalmazhat. A cikkek összegyűjtésének, az anyagok leadásának határideje a megjelenés hónapjának 3. napja. A szerkesztőnek ezt követően egy hét áll rendelkezésre a feladatai elvégzésére, a lapzárta ehhez igazodik. A lap nyomdai előkészítése a könyvtárban történik a könyvtár technikai eszközeinek felhasználásával. Minden lapszámból 5 példány archiválásra kerül, őrzéséről a könyvtár gondoskodik. 5.5 Nagymágocsi Hírmondó szerkezete A lap első felében jelennek meg az aktualitások, melyek a községi közélettel, az önkormányzat munkájával, a lakókat érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak. Az újság középső részén községi, intézményi eseményekről szóló írások, múltidézés, portré, riport szerepelnek. Az újság végén szereplő szolgáltató rovatok, hirdetések valamint a közérdekű és hasznos információk az olvasók mindennapjaihoz nyújthatnak segítséget. 5.6 Nagymágocsi Hírmondó kiemelt témakörei Önkormányzati hírek Egy helyi lap alapvető feladata, hogy a település lakói választ kapjanak a szűkebb környezetüket érintő releváns kérdésekre. Törekedni kell az önkormányzati munka kiegyensúlyozott bemutatására. Tájékoztatást kell adni képviselő-testületi ülésekről, kihirdetett rendeletekről. A helyi vezetés határozati javaslatait, elképzeléseit az olvasók megismerhessék. A képviselő-testületi ülések előterjesztéseit, hivatalos híreket, rendeleteket, 20

21 határozatokat, közleményeket stb. a Polgármesteri Hivatal feladattal megbízott munkatársa elektronikus úton biztosítja. Civil szervezetek hírei Egy közösség fejlettségét mutatja a civil társadalom sokszínűsége, aktivitása. A civil szervezetek munkájáról, rendezvényeiről folyamatosan tájékoztatni kell az olvasókat. Nagymágocs közéleti személyiségei A helyi lap alkalomszerűen készít interjút Nagymágocs politikai és kulturális életének szereplőivel, a községbe érkező neves személyiségekkel, ismert és kevésbé ismert nagymágocsiakkal, akiknek személyük vagy mondandójuk érdekes lehet az olvasó számára. Helyismeret Törekedni kell arra, hogy a lap hasábjain is megismertessük Nagymágocs múltját az itt élőkkel. Minden olyan meglévő, ám sokszor elfelejtett értéket vagy a jövőt meghatározó elképzelést meg kell ismertetni a község lakosságával, amelyekre méltán lehetünk büszkék, vagy amelyek olyan ügyet szolgálnak, ami mindnyájunk, községünk épülését, fejlődését szolgálja. Iskolai és óvodai hírek Az iskola és óvoda életének legfőbb eseményeiről, fontos tudnivalókról hírek, tudósítások közlése. Sport Sportrovatnak biztosítani kell felületet, egy-egy hosszabb tudósítást vagy interjút közölni aktuális eseményhez kapcsolódóan. További témakörök Családi események, Petőfi Művelődési Központ hírei, rejtvény, megemlékezés országos évfordulókról, ünnepekről, egészségügyi tanácsok, közérdekű információk (menetrend, orvosi ügyelet, telefonszámok, fogadóórák stb.), minden egyéb, közérdeklődésre számot tartó hír, utolsó oldalon impresszum. Hirdetések A szerkesztőség hirdetési és megjelenési lehetőséget biztosít igény szerint vállalkozók, magánszemélyek számára. Reklámnak minősül és hirdetési díjért jelentetjük meg: o Olyan esemény hirdetése, ahol belépti/részvételi díjat szednek, ennek kifizetése nélkül az eseményen nem lehet részt venni. o Írás, amelyben egy konkrét termék/szolgáltatás megvásárlására, vagy konkrét személytől, cégtől való vásárlásra, szolgáltatás igénybevételére buzdítják az olvasót. o Cég/személy/szolgáltatás elérhetőségi adatainak feltüntetése o Politikai célú írás, hirdetés Nem minősül reklámnak Önkormányzati rendezvény Jótékonysági rendezvény 21

22 Nem jelenhet meg az újságban - Bármilyen jogszabályt, közerkölcsöt sértő cikk, kép - Személyeskedő hangvételű, egy konkrét személyt vagy csoportot támadó, neki(k) üzengető írás. A fentieken túl felmerülő esetekben az egyes anyagok megjelenéséről a szerkesztőség dönt. A lap számai az intézmény honlapján, helyismereti adatbázisban is megjelenítésre kerülnek. A szerkesztőbizottság részére átadott anyagok tartalmáért az adatok szolgáltatója a felelős. A szerkesztő a kéziratokat a lap megjelenése után 2 hétig őrzi meg. A lap számainak értékesítési árát a képviselő-testület határozza meg. III. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ IRÁNYÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. Az intézményben dolgozók feladatai Intézményvezető vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakmai működéséért és a gazdálkodásáért, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, folyamatosan nyomon követi a jogszabályváltozásokat és gondoskodik az intézményi dokumentumok folyamatos jogszabályi megfeleltetéséről, gondoskodik a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról a rendelkezésre álló költségvetés alapján, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének területeit, gondoskodik a munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével, a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, megtervezi a szolgáltatásokat, elkészíti az éves munkatervet és gondoskodik annak megvalósulásáról, alkalmi terembérleti szerződéseket köt, továbbképzési tervet készít, az intézmény dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt a kinevezés, béremelés, jutalmazás, kitüntetésre való felterjesztés, fizetési előleg, tanulmányi támogatás, másodállás és mellékfoglalkozás engedélyezése, képzésben és továbbképzésben való részvétel, szabadság és rendkívüli szabadság igénybevételének ügyében, folyamatosan értékeli az intézmény és a dolgozók munkáját, kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, részt vesz az intézmény szolgáltatásainak megtervezésében és azok népszerűsítésében, különböző foglalkozások, tanfolyamok, rendezvények szervezésében, a könyvtári állománygyarapítás, a feldolgozás, kölcsönzés feladataiban, figyelemmel kíséri a pályázatokat, a dolgozókat azok írására ösztönzi, az intézmény érdekében maga is pályázik, távollétükben helyettesíti a szakmai munkakörben alkalmazottakat, 22

23 az intézményvezetőt távollétében annak eseti megbízással kijelölt helyettese képviseli, aláírási joggal is csak ez esetben rendelkezik. Az igazgató kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető feladat: a munkáltatói jogkör gyakorlása, kötelezettségvállalási, utalványozási jogosítványok. Az igazgatói munkakör betöltésének feltételei: a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A, 6/B, 6/F (1) 6/G (2) -a szerinti végzettség és szakmai gyakorlat (szakirányú felsőfokú végzettség vagy egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, szakvizsgájának megfelelő munkakörben legalább 5 év szakmai gyakorlat, akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam). Besorolása. F, G, H, I, J. Könyvtáros végzi a gyűjtemény gyarapításával kapcsolatos feladatokat a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint, helyismereti dokumentumokat beszerzi Nagymágocs nagyközségre vonatkozóan időhatár nélkül, Csongrád megyére vonatkozóan válogatva, végzi a Nagymágocsra vonatkozó sajtófigyelést, helyi újság teljes körű feldolgozását, dezideráta-jegyzéket vezet a gyűjtemény hiányairól, építi, karbantartja a számítógépes katalógust, végzi az olvasószolgálati, tájékoztatási tevékenységet, felelős a statisztikai adatszolgáltatásokért, elvégzi a napilapok, folyóiratok érkeztetését, a folyóirat évfolyamokat évente rendezi, gondoskodik a könyvtári gyűjtemény felszereléséről, a szabad polcokon lévő anyagainak folyamatos rendezéséről, a raktározás rendjéről, ellátja a könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vételével, könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos feladatokat, elvégzi az olvasószolgálattal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, felelős a gyűjteményi és a használói nyilvántartások vezetéséért, pályázatokat ír, esetenként közreműködik a művelődési ház rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, helyettesíti távollétében a művelődésszervezőt, távollétében az intézmény szakmai munkakörben alkalmazott munkatársai helyettesítik. Munkakör betöltésének feltétele: 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szerinti szakirányú felsőfokú végzettség Besorolása: F, G, H I. 23

24 Művelődésszervező az intézményben működő klubok, tanfolyamok, civil szervezetek tevékenységének segítése, működési feltételeinek biztosítása családi-, színházi és gyermekrendezvények szervezése, lebonyolítása, tanfolyamok, előadások szervezése, kiállítások rendezése, az intézmény programjainak előkészítése, lebonyolítása, rendezvényekhez kötődő reklám- és propagandamunka, közművelődési nyilvántartások vezetése, együttműködés a közoktatási intézményekkel közművelődési és szabadidős tevékenységek szervezésében, pályázatok írása, helyettesíti távollétében a könyvtárost, távollétében az intézmény szakmai munkakörben alkalmazott munkatársai helyettesítik. Munkakör betöltésének feltétele: 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szerinti szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség Besorolása. D, E, F. Takarító: az intézmény takarítási feladatainak ellátása. Munkakör betöltésének feltétele: 8 ált. Besorolása: A Valamennyi alkalmazott részletes feladatait, hatáskörét személyre szóló munkaköri leírás határozza meg. Saját illetékességi területén, munkatervi feladatainak teljesítése érdekében valamennyi munkatárs képviseleti joggal rendelkezik, de kötelezettséget nem vállalhat. Minden munkatárs köteles együttműködni azoknak a munkatervi feladatoknak a megvalósításában, amelyek több munkatárs egyidejű közreműködését igénylik. Az intézmény területén nyitva tartási időn túli rendezvény esetén zárásig ügyeletet kell tartani az ezzel megbízott dolgozónak. A dolgozó ügyelete során felelős az intézmény zavartalan működéséért. Ilyen minőségben teljes felelősséggel intézkedik az intézmény érdekében. 2. Az intézmény gazdálkodási rendje Az intézmény Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által működtetett önálló költségvetési szerv. A működéshez használt pénzeszközöket részben önkormányzati támogatásból, részben saját alaptevékenységeinek bevételéből finanszírozza. A működés és a fejlesztés éves költségvetési fedezetét a fenntartó a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja. Ennek keretében biztosítja az 24

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2014. 1 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 3 Mellékletek 1. Tűzvédelmi

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: Munka- és tűzvédelmi feladatokra kiírt pályázat bírálata ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1. Az intézmény adatai: 1.1. Neve: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1.2. Székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 1.3. Tagintézményei: Békési Galéria - Békés, Széchenyi

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0037. projekt 4.fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben