SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség

2 Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A XVI. Kerület Kertvárosi jellemző adatai Az Intézmény jogállása Az Intézmény felügyelete és irányítása Az Intézmény vezetője Az Intézmény képviselete Az Intézmény feladatai II. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE... 7 I. Rész: Az Intézmény vezetésének általános szabályai Az Intézmény vezetési rendszerének felépítése Az Intézmény működésének operatív szabályozása Vezetést segítő testületek Kontrolling rendszer II. rész: A vezetők jogállása, feladatai, jogköre és felelössége, helyettesítésük rendje Igazgató Általános Igazgató Helyettes Alapellátásért felelős igazgató helyettes Gazdasági Igazgató Gazdasági igazgató helyettes Intézetvezető főnővér III. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek Általános Igazgató helyettes közvetelen irányítása alá tartozó szervezeti egységek Alapellátásért felelős Igazgató helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek Az Intézetvezető Főnővér közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek / munkakörök19 5. Gazdasági Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek IV. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ TANÁCSADÓ ÉS TANÁCSKOZÓ TESTÜLETEK, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK I. RÉSZ: TANÁCSKOZÓ TESTÜLETEK Vezetői Értekezlet Alapellátási Értekezlet Vezető Asszisztensi Értekezlet Munkahelyi Értekezlet II. RÉSZ: TANÁCSADÓ TESTÜLET Szakmai Vezető Testület III. RÉSZ: ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK Közalkalmazotti Tanács (KT) Magyar egészségügyi szakdolgozói Kamara (MESZK) Szakszervezet (EDDSZ) V. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE I. RÉSZ Érvényesség

3 1. Alapelvek A Működés Általános Szabályai A Betegellátás Szabályai II. RÉSZ: Az EGYES SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI Járóbeteg-szakellátás Rendelésvezető főorvos feladatai, felelősségi köre Szakorvos feladatai, felelősségi köre Vezető asszisztens felelősségi köre Szakasszisztens, asszisztens felelősségi köre Alapellátás Gyermek Háziorvosi Szolgálat Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Felnőtt háziorvosok délközi rendelkezésre állása A Védőnői Szolgálat működése Gyermek és ifjúsági Fogászat III. rész Oktatás, képzés, szakképzés Továbbképzés IV. rész: A Jogkörök gyakorlásának rendje Munkáltatói jogok gyakorlása Kötelezettségvállalási jogkörök Aláírási (kiadmányozási) jogosultságok, az ügykezelés és a bélyegzők használatának rendje Képviseleti jogok A sajtó és a tömegtájékoztatási tevékenység rendje Az Intézmény dolgozóinak általános jogai és kötelezettségei V. rész: Az intézmény szabályozási rendje Az intézmény működésének főbb szabályai Utasítási Jogkör Az utasítás végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése, az utasítás megtagadása A vezetők beszámoltatása Szolgálati út A munkakörök átadása és átvétele Helyettesítésekre vonatkozó szabályok Fegyelmi és anyagi felelősségre vonás szabályai Panaszok, közérdekű bejelentések és javaslatok (beadványok) intézése Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, sugárvédelem Adatvédelem, titoktartási kötelezettség VI. rész: Az intézmény szerződéskötési rendje Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés Munkavégzéssel kapcsolatos szerződések Szerződéskötés rendje a beszállítókkal, szolgáltatókkal Adatszolgáltatás VI. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Külső ellenőrzések Belső ellenőrzések VII. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI Érdekvédelem Közalkalmazotti Tanács Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Betegjogi képviselő Érvényesség

4 5. Ellátási terület önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága Lakossági kapcsolatok VIII. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK IX. FEJEZET :HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Mellékletek: Érvényesség

5 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZE- TŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény vezetésének és működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban, a jogszabályokban, valamint szerződésekben rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat területi hatálya a XVI Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata székhelyére és telephelyeire, személyi hatálya a vele munkavégzésre alkalmazásban, illetőleg szerződött jogviszonyban állókra terjed ki. Kiterjed továbbá jelen szabályzat hatálya valamennyi az Intézmény területén működő, az Intézménnyel szolgáltatási vagy közreműködői szerződéses jogviszonyban álló szakmai és nem szakmai szervezetekre. 3. A XVI. Kerület Kertvárosi jellemző adatai Elnevezése: XVI. Kerület Kertvárosi Székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca 2/c Telephelyei: Az Intézmény Alapító Okiratában leírtak szerint Budapest, XVI. kerület Működési területe: A területen kívüli betegek ellátása a mindenkori hatályos jogszabályok, illetve szerződések alapján történik. Alapítás éve: Alapította: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Az Alapító Okiratot módosító képviselő-testületi határozat száma, kelte: Alapító okirat: 353/2007.(VI.13.), 39/2008.(I.23.) Kt., és a 255/2009.(V.6.) Kt., 188/2010(IV.14)Kt Az intézmény alapítói vagyona ,- Ft. azaz kettőszáznegyvenegymillió-kilencvennégyezer-öt forint. Az alapítói vagyon részletezését Vagyona: az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó-betegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járó-betegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás Foglalkozás egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Saját helyiségek, terület alaptevékenységen belüli bérbeadása Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása Érvényesség

6 4. Az Intézmény jogállása Az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselőtestülete nevez ki. Tevékenységéért, valamint a használatában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az Intézmény vezetője a jogszabályokban meghatározott módon felelős. 5. Az Intézmény felügyelete és irányítása Az Intézmény fenntartó és felügyeleti szerve a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete. 6. Az Intézmény vezetője Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Megválasztása (nyilvános pályázat eredménye alapján), felmentése és a fegyelmi eljárás lefolytatása a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jogkört az Igazgató és a Gazdasági Igazgató felett a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja. A Képviselőtestület felhatalmazása alapján a napi feladatok ellátása során az Igazgató a Polgármesternek beszámolási kötelezettséggel tartozik. 7. Az Intézmény képviselete Az Intézmény képviseletére teljes jogkörrel az igazgató jogosult. Az Igazgató az SZMSZ-ben részletezett feladatait írásban átruházhatja, kivételt képez ez alól a közalkalmazottak kinevezése és felmentése, valamint a fegyelmi jogkör. 8. Az Intézmény feladatai Az Intézmény a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátási feladatokat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, a jelen szabályzathoz csatolt Alapító Okirat szerint alaptevékenységként végzi. Az Intézmény igazgatója koordinálja a kerületi lakosság alap- és szakellátását végző valamennyi, - az Önkormányzat megbízásából- e feladatokat ellátó egészségügyi vállalkozások tevékenységét. A kerület lakosságának jobb ellátása érdekében ellenőrzi és kezdeményezi az egészségügy keretében végrehajtandó feladatokat, melyek a kerületi lakosok egészségi állapot javítását, az egészségmegőrzést és az egészségügyi kultúra széleskörű terjesztését célozzák. Az Intézmény gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek betartásával köteles ellátni a működésére biztosított támogatásokat és a saját bevételeit önállóan használhatja fel. Érvényesség

7 II. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE I. RÉSZ: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁ- NOS SZABÁLYAI Az Intézmény működésének rendje az Alapító Okiratban meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek végzésére és az Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés teljesítése érdekében a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően létrehozott szervezeti felépítés alapján történik. 1. Az Intézmény vezetési rendszerének felépítése intézményvezető: igazgató, szakági vezetők: o orvos igazgató, aki egyben általános igazgató helyettes, o alapellátásért felelős igazgatóhelyettes o gazdasági igazgató o intézetvezető főnővér o vezető védőnő minőségirányítási vezető munkahelyi vezetők (a szervezeti egységek vezetői: ide tartoznak a rendelők, gondozók, diagnosztikai egységek, valamint a gazdasági területen működő szervezeti egységek vezetői) Az Intézmény egyszemélyi vezetője az igazgató. Az igazgató a vezetést és irányítást személyesen, és a munkahelyi vezetők útján valósítja meg. A szakági vezetők a részükre meghatározott területeket és szervezeti egységeket az igazgató utasításainak megfelelően személyesen vezetik és irányítják, tevékenységükért, az irányításuk alá tartozó szervezetek helyzetéért az igazgató felé közvetlenül felelősek. A munkahelyi vezetők a vezetésük alatt álló szervezeti egységet személyesen vezetik és irányítják, az irányításuk alá tartozó egység(ek) helyzetéért a területileg illetékes szakági vezetők illetve intézményvezető felé közvetlenül felelősek. 2. Az Intézmény működésének operatív szabályozása Az Intézmény működésének operatív szabályozása: a különböző szintű vezetői és szakmai értekezleteken kiadott szóbeli utasításokkal - azok értelmezésével és a feladatban érintettek tevékenységének koordinálásával, az írásban -nyomtatott és elektronikus úton- kiadott intézkedésekkel, utasításokkal, körlevelekkel, értesítőkkel és tájékoztatókkal, a kiadott rendelkezések végrehajtásának következetes ellenőrzésével történik. A szóban vagy írásban kiadott rendelkezések tartalmazzák az elvégzendő feladatok pontos megfogalmazását, a végrehajtás felelősét és az együttműködőket, a végrehajtás idejét, valamint a végrehajtásban követendő eljárásokat és módszereket, azok egységes értelmezését, továbbá az ellenőrzés rendjét. Az írásban kiadott rendelkezéseket a témában illetékes szakmai vezetők - ha azok élet- és munkakörülményeket is érintenek, akkor - az Intézmény érdekképviseleti szervezetei is- véleményezik. Érvényesség

8 Az Intézmény vezetési rendszerének fontos alapelemei a különböző értekezletek, amelyek egyben a kölcsönös tájékoztatás, a dolgozók véleménynyilvánításának, a feladatok elvégzésével kapcsolatos elszámoltatások és értékelések fórumai is. A rendszeres értekezletek a következők: vezetői értekezlet hetente, (a szakági és munkahelyi vezetők részére), vezető asszisztensi értekezlet havonta, szervezeti egységenkénti munkaértekezlet (szükség szerint, de legalább évente egyszer), szakági munkaértekezlet (a szakági vezető döntése, vagy az igazgató utasítása szerint). 3. Vezetést segítő testületek Az Intézmény vezetését jelentősen segítik munkájukkal az Intézményben a 43/2003.(VII.29.) ESZCSM rendelet 12. -a alapján felállítandó szakmai vezető testület, egyéb szakmai testületek és bizottságok. Ezek a szervezetek szakterületüknek megfelelően feldolgozzák a szerzett tapasztalatokat, javaslatokat és ajánlásokat dolgoznak ki a vezetés számára. Szükség esetén az igazgató intézkedést ad ki a hiányosságok megszüntetésére. Az Intézmény Igazgatója az Intézmény helyzetéről évente összefoglaló értékelést tart részükre. 4. Kontrolling rendszer Az intézmény tervezési és elszámolási alrendszere a Kontrolling rendszer. Folyamatos fejlesztése és működtetése az igazgató és a Kontrollingért felelős munkatárs feladata. Érvényesség

9 II. RÉSZ: A VEZETŐK JOGÁLLÁSA, FELADATAI, JOGKÖRE ÉS FELELÖSSÉGE, HELYETTESÍTÉSÜK RENDJE 1. Igazgató Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Biztosítja az Intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését, az Alapító Okiratban meghatározottak betartását. Munkája során együttműködik az érdekképviseleti és egyéb, működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó szervezetekkel. Az igazgató helyettesítését egyszemélyi felelős vezetői feladatainak ellátására távollétében az általános igazgató helyettes látja el. Feladata: Irányítja és összehangolja az Intézmény szervezeti egységeinek, illetve azok vezetőinek a munkáját; Gyakorolja a munkáltatói jogkört a Gazdasági igazgató kivételével, az Intézmény valamennyi dolgozója tekintetében; Irányítja az Intézmény gazdálkodását; Képviseli az intézményt; Az egészségüggyel kapcsolatos önkormányzati fejlesztésekhez, beruházásokhoz szakmai egyetértését nyilvánítja; A fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi egészségügyet érintő ügyekben előterjesztést kezdeményez; Biztosítja a rendelkezésre bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát; Megköti a kapacitási-lekötési szerződésben meghatározott keretek között az Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárával a finanszírozási szerződést; Ellenőrzi és értékeli az Intézmény teljesítményeit; Szervezi és felügyeli az Intézmény Kontrolling rendszerét; Gondoskodik az Intézmény működési rendjét biztosító szabályzatok elkészítéséről és azok folyamatos felülvizsgálatáról; Irányítja és felügyeli az Intézmény gazdasági, gondnoksági, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, humánpolitikai tevékenységét, közvetlen irányításával működteti belső ellenőrzési és informatikai tevékenységeket; Kapcsolatot tart az Intézmény működési területén élő lakosság választott képviselőivel, az ÁNTSZ-el, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel; Kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat, a közérdekű bejelentéseket és megteszi az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket; Elkészítteti az Intézmény valamennyi dolgozójának munkaköri leírását; A jogszabályokban meghatározott keretek között jogosult az Intézményt terhelő kötelezettségek vállalására. Egészségügyi ellátások szervezése, irányítása és ellenőrzése Irányítja, felügyeli és ellenőrzi az előírt dokumentációs és információs tevékenységet; Elkötelezett a kiépített és működtetett minőségirányítási rendszer iránt. A rendszer szabályozás szerinti működését az általa kinevezett minőségirányítási vezető beszámoltatása révén ellenőrzi. Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a rendelések közötti együttműködést és munkamegosztást, a munkafegyelem megtartását; Felügyeli az etikai szabályok, normák betartását; Érvényesség

10 Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését; Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel; Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását; Ellenőrzi a jogszabályokban és az Intézmény szabályzataiban, valamint az igazgatói utasításokban foglaltak végrehajtását; Biztosítja és felügyeli az intézet higiénés rendjét megbízott munkatársai útján; Biztosítja és felügyeli az Intézetben dolgozó orvosok továbbképzését; Gyógyszerek, gyógyhatású anyagok nyilvántartásának, kezelésének, beszerzésének felelőse az Intézmény teljes területén; Ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásában foglaltak végrehajtását; Az Intézmény valamennyi dolgozója tekintetében meghatározza a jutalmazási elveket, egyedi esetekben az általános elvektől eltérően dönthet; Gondoskodik a szakellátás betegfogadási rendjéről és annak nyilvánossá tételéről 2. Általános Igazgató Helyettes Az igazgató távollétében ellátja az egyszemélyi felelős vezetői feladatokat. részt vesz az értekezleteken, az igazgató távollétében vezeti azokat, felelős a szakorvosi rendelések szakmai működéséért, munkafegyelemért, a törvények és a hatályos egészségügyi szabályok végrehajtásáért, felelős a szakorvosi rendelések közötti együttműködésért és munkamegosztásért, valamint szakorvosi rendelések és az alapellátást biztosító rendelések közötti együttműködéséért, a szakorvosi rendelés orvos szakmai feladatainak ellátásáért, a munkarend és munkafegyelem betartásáért, az etikai normák betartásáért. felelős a területileg illetékes fekvőbeteg ellátó intézményekbe történő beutalási rend betartásáért, az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, a szakellátás higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, a szakellátás nyújtotta egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzése. 3. Alapellátásért felelős igazgató helyettes Koordinálja, felügyeli az alapellátási egységeket Szervezi az Intézményen belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, különös tekintettel az alapellátás és járóbeteg-szakellátás közötti együttműködésre Ellenőrzi az alapellátási szakmai feladatok végrehajtását, és a szakmai feltételek meglétét Az alapellátáshoz tartozó egységeknél gondoskodik a betegfogadás rendjéről és annak nyilvánossá tételéről A gyermek háziorvosi ellátás, iskolaorvosi és védőnői ellátás szervezése, irányítása és ellenőrzése Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozókat érintő munkáltatói jogokkal kapcsolatos kérdésekben A feladatkörbe utalt ügyekben intézkedik Javaslatot tesz az alapellátásban előírt dokumentációs és információs rendszer fejlesztésére Felügyeli és ellenőrzi a rendelők és egyes részlegek működési rendjét Felügyeli az etikai normák betartását Érvényesség

11 Ellenőrzi a jogszabályokban és az Intézmény belső szabályzataiban, valamint az utasításokban foglaltak végrehajtását Megteszi a szükséges intézkedéseket a panaszok, közérdekű bejelentések és az egyéb rábízott ügyek kivizsgálására Ellenőrzi az alapellátásban dolgozók munkaköri leírásában foglaltak végrehajtását Javaslatot tesz az alapellátásban dolgozó közalkalmazott munkatársak jutalmazására Részt vesz az értekezleteken, az igazgató távollétében vezeti az alapellátás értekezleteit Felügyeli a védőnők munkáját Figyelemmel kíséri a vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok tevékenységét Ellenőrzi és értékeli az Önkormányzat és vállalkozó háziorvosok közötti, valamint az ügyeleti szolgálatra vonatkozó szerződésben foglaltak betartását Feladata az ellátási terület morbiditási adatainak követése, az ellátási terület lakossági változásainak, fejlesztési terveinek figyelemmel kísérése, a szükségletek felismerése, javaslattétel az ellátás biztosítására 4. Gazdasági Igazgató Megbízása pályázat útján történik. Közvetlenül irányítja az Intézmény gazdaságigondnoksági tevékenységét. A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese. Az igazgató kötelezettségvállalásai esetén ellenjegyző. A gazdasági igazgató vagy az őt távollétében helyettesítő személy ellenjegyzése nélkül az intézetet terhelő gazdasági, pénzügyi kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető. Gazdasági igazgató feladatai a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, az Intézet vezetőjének rendelkezései alapján szakmailag egyszemélyben, önállóan és személyes felelősséggel irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó gazdasági szervezeti egységet, gazdasági intézkedéseket hoz, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, az intézmény költségvetési, elszámolási, fejlesztési tervei előkészítő munkálatainak irányítása, az idevonatkozó hatályos jogszabályok és tervezési előírások figyelembe vételével, ennek során ellenőrzi és jóváhagyásra az igazgató részére továbbítja az éves költségvetési javaslatot az önkormányzat éves költségvetésének összeállításához, részt vesz az előirányzatok felügyeleti szervvel történő egyeztetésén, Az előírt tartalommal összeállítja az elemi költségvetési javaslatot, amelyhez írásban köteles megkérni és érvényesíteni a kívánt igényeket, javaslatokat. Az elemi költségvetést az intézet vezetésének jóváhagyása után január 18 ig felterjeszti a felügyeleti szervhez, kidolgozza a likviditási tervet, folyamatosan figyelemmel kíséri az előirányzatok alakulását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a keretek rendeltetésszerű felhasználását, a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzése, értékelése, amelyen belül időszakonként negyedév - adatokat szolgáltat az intézmény vezetőjének az éves előirányzat - teljesítési terv helyzetéről, ezen belül a bevételek és kötelezettségvállalások alakulásáról, a kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközök nagyságáról (szabad pénzeszközökről) és azok várható alakulásáról, ellenőrzi a bérkeretek betartását, Érvényesség

12 gondoskodik a bevallások elkészítéséről, ellenőrzi az éves és évközi költségvetési beszámolót, ellenőrzi a beszámolóban szereplő adatok helyességét, elkészíti az éves szöveges beszámolót, éves leltározáshoz leltározási ütemterv készít, ennek során a leltározandó körzetek leltárfelelőseinek, leltári ellenőr kijelölése, leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése, leltározási munka folyamatában a leltározó bizottság és leltári ellenőr részére szakmai tájékoztatás nyújtása, munkák ellenőrzése, leltározási szabályzatban, leltározási ütemtervben foglaltak betartásának ellenőrzése, leltárak kiértékelésekor javaslatot készít az esetleges eltérések rendezésére, az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata és egyéb szabályzatainak gazdasági vonatkozású részeinek elkészítése, a gazdasági szervezet közalkalmazottaira vonatkozó humánpolitikai tevékenység irányítása Hatásköre-jogköre: Feladatköre ellátása kapcsán a felügyelete alá tartozó gazdasági-gondnoksági területek felett beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási, döntési joga van. Az igazgató által történő kötelezettség-vállalás esetén ellenjegyzési jogkört gyakorol. Felelőssége: Felelős az intézmény gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok, törvények betartásáért és betartatásáért. Felelős az intézmény gazdálkodása kapcsán hozott belső intézkedésekért, utasításokért. Felelős az irányítási területén az előírt ellenőrzési feladatok megszervezéséért, elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi irányítási területén a minőségirányítási rendszer szabályozás szerinti működését. Felelős a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Helyettesítése: Távollétében munkáját a gazdasági igazgató helyettes látja el teljes jogkörrel. 5. Gazdasági igazgató helyettes Feladata, hatásköre, jogköre megegyezik a Gazdasági Igazgatónál részletezettek szerint. Érvényesség

13 6. Intézetvezető főnővér Irányítja, összehangolja az Intézmény szakdolgozóinak munkáját, közreműködik a kultúrált és korszerű betegellátás körülményeinek megteremtésében. Szervezi, irányítja a betegirányítókat. Szervezi, irányítja az Intézmény szakdolgozóinak oktatását és továbbképzését. Helyettesítésének rendje: Távolléte vagy bárminemű akadályoztatása esetén feladatát kinevezett helyettese teljesíti. Feladata: Irányítja, koordinálja szakdolgozói szinten a szervezeti egységek betegellátással kapcsolatos munkáját Gondoskodik a munkahelyek szakdolgozókkal történő betöltéséről, a helyettesítések elrendeléséről Indokolt esetben a szakmai ellátása céljából javaslattal él az Igazgató felé Elkészíti a hozzá beosztott dolgozók munkarendjét Szervezi és ellátja a szervezeti egységenkénti anyagrendeléseket, felelős az Intézet egészségügyi (szakmai) anyagokkal való ellátásáért Szervezi a munkavédelmi és tűzvédelmi előadóval az egészségügyi személyzet vonatkozásában az előírt időszakonkénti, valamint a belépő asszisztencia oktatáson való részvételét Megszervezi és ellenőrzi az egészségügyi dokumentáció archiválását, irattárazását Felügyeli az intézet takarítását Szervezi és ellenőrzi a betegirányítás munkáját Közreműködik a betegpanaszok kivizsgálásában Gondoskodik és felügyeli a jogszabályokban előírt továbbképzések, szakképzések és különböző szintű oktatások lebonyolítását Elkészíti a vezető asszisztensek munkaköri leírását és elkészítteti a beosztott szakdolgozók munkaköri leírását, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását Szervezi és levezeti a vezető asszisztensi értekezleteket Közreműködik az Intézményi szabályozó dokumentumok elkészítésében Képviseli az egészségügyi szakdolgozókat a megfelelő értekezleteken és fórumokon Felelős az Intézmény gyógyszer ellátásának biztosításáért Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozókat érintő munkáltatói jogokkal kapcsolatos kérdésekben A hatáskörébe tartozó tevékenység vonatkozásában a minőségügyi rendszer megvalósítását előkészíti Figyelemmel kíséri és ellenőrzi irányítási területén a minőségirányítási rendszer szabályozás szerinti működését Részt vesz a betegpanaszok kivizsgálásában, a betegelégedettségi vizsgálat technikai lebonyolításában, az adatok feldolgozásában, értékelésében Hatásköre-jogköre: Feladatköre ellátása kapcsán a közvetlen felügyelete alá tartozó szakdolgozók felett beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási joga van A feladatkörébe utalt ügyekben önállóan intézkedik Felelőssége: Felelős az irányítási területén az előírt ellenőrzési feladatok megszervezéséért, elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért Érvényesség

14 III. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍ- TÉSE Az Intézmény szervezeti felépítését az ellátandó alaptevékenységből, az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő és/vagy vállalkozási tevékenységből adódó feladatok, továbbá a jogszabályok által meghatározott minimál-követelmények és szervezeti egységek, valamint a meglévő lehetőségek határozzák meg. Az egyes szervezeti egységek feladatait az Alapító Okirat és jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a különböző jogszabályokban és rendelkezésekben meghatározottak, továbbá a felettes szervek előírásai figyelembe vételével a szakági vezetők dolgozzák ki és az igazgató hagyja jóvá. Az Intézmény organogramját a 1. sz. melléklet szemlélteti. Intézményvezetés: Igazgató Általános Igazgató Helyettes Alapellátásért felelős Igazgató Helyettes Gazdasági Igazgató Gazdasági igazgató helyettes Intézetvezető Főnővér 1. Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 1.1. Titkárság Feladata: Az igazgatóság adminisztratív feladatainak ellátása, ezen belül Az érkező és kimenő posta és a beérkező faxok iktatása, szétosztása Kezeli, tárolja majd irattározza a titkárságon-igazgatóságon keletkezett iratokat A beérkező számlákat átadja postakönyvbe iktatva a gazdasági osztálynak Határidős feladatok nyilvántartása, folyamatos követése Az igazgatóság levelezési munkáinak elvégzése A vezetői értekezleteken és egyéb, szükség szerinti esetekben emlékeztető készítés illetve jegyzőkönyvvezetés Fénymásolási munkák elvégzése Az igazgató eseti megbízásainak teljesítése Az Intézeti jelentések postázásnak elintézése Feladatai ellátásánál az Intézmény szabályzataiban és a gazdasági szervezet munkafolyamat leírásában foglaltak szerint kell eljárnia Feladatkörébe tartozik az ügyiratkezelés felügyeleti feladata a kézbesítés 1.2. Minőségirányítási vezető A minőségirányítási feladatot külső vállalkozó látja el. Felelős: a minőségirányítási rendszer követelményeinek kidolgozásáért, megvalósításáért, betartatásáért, fejlesztéséért, a Minőségirányítási Kézikönyv elkészítéséért, rendszeres felülvizsgálatáért, folyamatos karbantartásáért, az abban foglaltak betartásának ellenőrzéséért, Érvényesség

15 a minőségirányítási rendszer dokumentumaiban szereplő előírások betartásáért és betartatásáért, illetve ellenőrzéséért, megelőző és helyesbítő intézkedések kezdeményezéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért; a minőségi információs rendszer kialakításáért, működtetéséért, a minőségirányítási dokumentációs rendszer kialakításáért, pontosan nyomon követhető kezeléséért, aktualizálásáért, a külső és belső minőségi auditok előkészítéséért, lebonyolításáért, az alvállalkozók, beszállítók értékelésének előkészítéséért, a minőségirányítási rendszer betartásának ellenőrzéséért, a szükséges módosítások kezdeményezéséért, átvezetéséért, minőségirányítási oktatások megszervezéséért és lebonyolításáért, a minőségirányítási tevékenységet érintő dokumentumok azonosításáért, nyilvántartás ellenőrzéséért, naprakész állapotának biztosításáért, a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak betartásáért. Feladata: A külső tanúsítóval való kapcsolattartás A belső auditorok képzése A belső auditok tervezése, lebonyolítása A belső audit eredményéről jelentés készítése Részt vesz a betegpanaszok kivizsgálásában, a betegelégedettség vizsgálatában, értékelésében. A vezetőségi átvizsgálás összehívása A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvének elkészítése 1.3. Kontrolling Az intézmény kontrolling- és finanszírozási feladatkörébe tartozó tevékenységet végzi és koordinálja. ANTSZ működési engedély, OEP finanszírozási szerződés módosításának előkészítése Teljesítmény-bevétel tervezés, elemzés Teljesítmény-elszámolás adatszolgáltatásának irányítása, felügyelete Teljesítmény jelentések előzetes beolvasása, ellenőrzése, az OEP-hez való benyújtás előtt és a jelentések határidőre való beküldésének megszervezése a járóbeteg forgalmi adatok havi és összesített feldolgozása, az OEP támogatás forintértékének kiszámolása szervezeti egységenként, az adatokról havonta tájékoztatást nyújt az igazgató felé, félévenként a rendelők felé, könyvelési bizonylat készítése a gazdasági osztály felé Kontrolling rendszer működtetése, fejlesztése Jogszabályfigyelés, összesítők készítése az intézet igazgató részére, az orvosszakmai információ, adatszolgáltatás biztosítása a szervezeti egységek részére, az intézet szakmai működéséhez kapcsolódó OSAP statisztikai adatszolgáltatás előkészítése 1.4. Belső ellenőrzés Az intézet a belső ellenőrzést külsős vállalkozóval kötött szerződés alapján végezteti el. Feladatai: Érvényesség

16 Elkészíti az ellenőrzési tervet és az ellenőrzéssel kapcsolatos belső szabályozásokat Vizsgálja és értékeli a folymatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését Vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, valamint a beszámolók megbízhatóságát A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és javaslatokat tesz az Igazgató felé Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységét a költségvetési szervek belsőellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rend, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Nemzetközi Belső Ellenőrzési Standardok alapján folytatja le 1.5. Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat: A foglalkozás-egészségügyi alapellátási szolgáltatásokat nem a társadalombiztosítási finanszírozás keretein belül látja el. Tevékenységét a XVI. kerületi KESZ szervezeti egységeként, a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet alapján kidolgozott, intézeti Önköltségszámítási szabályzatában meghatározott térítési díjak alapján végzi. Az Intézet foglalkozás egészségügyi szolgálata feladatát, külső cégek esetében egyedi szerződések alapján látja el, valamint biztosítja a saját dolgozók ellátását is. Tevékenysége elsősorban preventív tevékenység, amelynek feladata a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire. A munka adaptálása a munkavállalók képességeihez, testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően, a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségnevelési feladatok ellátása. Feladata a munkavállalók munkaköri alkalmasságának vizsgálata és elbírálása munkába lépéskor, munkakör változása esetén, továbbá a 30 napot meghaladó keresőképtelen állományból való visszatérésekor és az egészségre ártalmas munkaköröknél jogszabályokban meghatározott időszakonként elvégzi a jogszabályban meghatározott esetekben a szükséges záró vizsgálatokat részt vesz a Szolgálat munkahelyi kockázat értékelésében.(biológiai, kémiai) meghatározza azokat a területek ahol biológiai monitorozás szükséges részt vesz a szolgálat munkaköreihez szükséges egyéni védőeszköz kiválasztásában, az egyéni védőeszköz szabályozást véleményezi szerződésében rögzített időközönként a Szolgálat egységeiben dokumentált foglalkozás egészségügyi szemlét tart, (kockázat értékelés alapja) Az étkezde, büfé, stb. rendszeres ellenőrzése függetlenül attól, hogy ki üzemelteti javaslattétel a munkavállalók diétás étkeztetésre a különböző munkahelyek egészség károsító hatásainak vizsgálata különös tekintettel a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre ezen belül vizsgálja a keresőképtelen állomány alakulását és javaslatot tesz az osztály, a rendelő intézet vezetőségének az üzemi körülményekben rejlő okok felszámolására indokolt esetben elvégzi a munkavállalók védőoltását Érvényesség

17 megszervezi a tudomására jutott foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek kivizsgálását igénybe veheti a mentőszolgálatot, járó beteg szakellátást nyújtó szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a munkavállalót, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés, vagy annak gyanúja esetén pedig sürgősséggel, vagy előzetes helybiztosítás útján az OMÜI fekvőbeteg Osztályára utalhatja a beteget jogszabály előírása szerint végzi a munkabalesetek, foglalkozási betegségek, ételmérgezések bejelentését és az ezekkel kapcsolatos orvosi feladatokat közreműködik a munkavédelmi szemlén, a munkahelyi veszélyforrások feltárásában foglalkozás egészségügyi, -fiziológiai, - ergonómiai,- higiénés feladatok megoldásában katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs veszélyes berendezések, technológiák üzembe helyezésében kapcsolatot tart az ANTSZ-el, a higiénés főorvossal, az intézmény munkavédelmi szakemberével 2. Általános Igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 2.1. A járóbeteg-szakellátás szervezete Az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett a 2. sz. mellékletben felsorolt szakrendelések, gondozók, diagnosztikai és terápiás egységek működnek. Közvetlen, munkahelyi vezetői a szakmai rendelést vezető, működésért felelős főorvosok. A szakrendelések feladata: Az Intézmény feladata az egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása, az egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a megelőzés, az egészségi állapot megőrzése, a megbetegedések gyógyítása. A kerület lakosai részére az egészség-helyreállítás érdekében biztosítani - lehetőség szerint - a teljes körű járóbeteg szakorvosi ellátást, a gyógyítás diagnosztikai hátterét, továbbá a szakorvosi konzíliumot. A hatályos jogszabályok és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az ellátásra jogosultak részére: Diagnosztikai vizsgálatok és terápiás eljárások végzése A betegek más szakrendelésre vagy megfelelő fekvőbeteg-ellátó intézetekbe utalása A szakmai, ellenőrzési, információs és tudományos feldolgozás igényeit kielégítő betegnyilvántartás vezetése A betegek részére a szakterület lehetőségei szerint prevenció biztosítása, illetve egészségnevelés Minden rászoruló részére szükség szerint elsősegélynyújtás, életmentés Krónikus megbetegedésben megbetegedettek gondozása Érvényesség

18 3. Alapellátásért felelős Igazgató helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek 3.1. Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 3.2. Fogászat Az ifjúság-egészségügyi orvos ellátja az általános és középfokú intézmények 6-18 éves tanulóinak gyógyító-megelőző alapellátási feladatait. Feladata: A kerület alap és középfokú oktatási intézményeiben tanuló fiatalok szomatikus és pszichés fejlődésének nyomon követése, a fokozott gondozást igénylők kiszűrése és gondozása; Egészségmegőrző magatartásra nevelés; A jogszabályban rögzített megelőző járványügyi feladatok végrehajtása; Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat keretén belül tevékenykedő védőnőkkel való együttműködés Gyermek- és ifjúsági fogászat Tevékenysége során a kerület 0-18 év közötti lakossága ill. a kerület területén működő oktatási intézmények 3-18 éves korú tanulói számára biztosít folyamatos fogászati ellenőrzést, szűrést nyújt: Feladata: Sürgősségi gyermekfogászati alapellátást; Gyermekfogászati alapellátást; Prevenciós fogászati ellátást Ügyeleti Szolgálat Vállalkozási formában, az alapellátásért felelős igazgató helyettes ellenőrzése mellett működik. Az ügyeleti szolgálatot külön szerződés alapján külső szolgáltatók látják el. Feladata: Orvosi ellátásban részesíti az ügyeleti-rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, az ellátást megfelelően dokumentálja, elkészíti a szükséges jelentéseket Hívásra a beteg otthonában nyújt egészségügyi szolgáltatást; Heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon ellátja a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról Szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról intézkedik Gondoskodik a beteg kezelőorvosának megfelelő tájékoztatásáról Szükség szerint igazolja a beteg keresőképtelenségét; Hatósági megkeresésre, vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek; Hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, a szükséges véralkohol-vizsgálathoz vért vesz; Érvényesség

19 Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás, stb.) a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg az Országos Mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi Ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat 3.4. Védőnői Szolgálat A Védőnői Szolgálat munkáját az alapellátás részeként önállóan, illetve a gyermek háziorvossal, iskola és ifjúsági orvossal együtt végzi. A szolgálatban dolgozók munkáját a vezető védőnő irányítja és ellenőrzi. A szolgálat tagjai: területi, iskola és ifjúsági védőnők. Feladatukat a vonatkozó szakmai jogszabályok részletesen megfogalmazzák. A szolgálat feladata: nővédelem várandós anya gondozása gyermekágyas anyák gondozása 0-6 éves gyermekek gondozása tanköteles gyermekek gondozása családgondozás szűrővizsgálatok szervezése és végzése védőoltások szervezése egészségnevelés 4. Az Intézetvezető Főnővér közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek / munkakörök 4.1. Szakdolgozók A járóbeteg- és alapellátás szakdolgozói (kivéve a Védőnői Szolgálat dolgozói). Feladatuk: A betegek fogadása; A betegekkel kapcsolatosan az orvos által elrendelt elvégzendő feladatok ellátása a rendelőben és szükség szerint a beteg otthonában; Adminisztratív feladatok elvégzése Központi betegirányítás A főnővér közvetlen irányítása alatt végzi munkáját, Feladata: A betegek fogadása Az előírt dokumentáció felvétele, kitöltése A betegek vizsgálatra irányítása 5. Gazdasági Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 5.1. Pénzügy, könyvelés Az Intézmény költségvetési, pénzügyi, számviteli és az ebben a körben végzendő ellenőrzési munkáját végzi. Feladata: Az éves költségvetés és beszámoló, valamint az évközi módosítások és beszámolók összeállítása az Önkormányzat illetékes szakmai szervezeteivel együttműködve Az éves költségvetési előirányzat teljesítésének folyamatos figyelése. Pénz-és bankszámlaforgalom szabályszerű bonyolítása, értékesítés és szolgáltatásnyújtás Érvényesség

20 számlázása, általános forgalmi adó és egyéb adók elszámolása és bevallása, főkönyvi könyvelés Az éves költségvetés összeállításánál az Intézmény előző időszaki gazdálkodási tevékenységének elemzése és értékelése együttműködve a Kontrollerrel A szükségessé váló előirányzat módosítások előkészítése, végrehajtása illetve előterjesztése a Polgármesteri Hivatal felé A pénzügy-számvitel területén használatos számítógépes programok rendszergazdáival szoros kapcsolatot tart és jelzi a fejlesztési igényeket Érvényesítési jogok gyakorlása az erre vonatkozó belső szabályoknak megfelelően, naprakész nyilvántartás vezetése Az Intézmény likviditásának biztosítása, a havi likviditási terv és pénzlehívás elkészítése az Önkormányzat felé, pénzügyi forgalom bonyolítása Az Önkormányzati finanszírozással kapcsolatos nyilvántartások és ellenőrzési folyamatok kialakítása és végzése Gépjármű elszámolások ellenőrzése, kifizetése Tárgyi eszközök nyilvántartása értékcsökkenés számítása, a többletek/hiányok rendezése Könyvelési munkák elvégzésének megszervezése (analitikus, szintetikus, kontírozás, stb.), főkönyvi kivonatok elkészítése, negyedévenkénti mérlegkimutatás elkészítése, féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése Bizonylati rend kialakítása, a bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése A házipénztár működtetésének megszervezése, a készpénzes kiadásokhoz szükséges ellátmányok megállapítása A beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése, elvégeztetése Végzi a különböző pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatásokkal kapcsolatos teendőket Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a szakterületét érintő belső szabályzatokat Az Intézmény tulajdonát képező tárgyi eszközök és anyagok valóságban meglévő állományának megállapítása, idegen tulajdon felmérése A gazdálkodási körébe tartozó anyagok és eszközök éves költségvetési előirányzatának elkészítése 5.2. Gondnokság A gondnokság vezetője teljes körűen felel a műszaki feladatokat ellátó egységek mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak, szabályozásoknak és hatósági előírásoknak megfelelő tevékenységéért. Feladata Az Intézmény működéséhez szükséges üzemfenntartási, karbantartási, felújítási, fejlesztési, feladatok szervezése és végrehajtatása Gondoskodik a gépek, műszerek, vizsgálóeszköz jogszabályban rögzített felülvizsgálatának szervezéséről, karbantartási terv készítéséről Az Intézmény épületállományának, az épületgépészeti, villamos hálózatai és berendezéseinek felügyelete, üzemzavar, hibaelhárítás azonnali megszervezése és végrehajtatása A hatóságilag előírt tűz- és munkavédelmi feladatok (szabványossági, érintésvédelmi, felvonó ellenőrzési-karbantartási, biztonságtechnikai stb.) elvégeztetése Az ingatlanvagyon állapotában, ingatlan tartozékokban bekövetkezett változások jelentése a Gazdasági osztály felé Az épületgépészeti berendezések beszerzésével, nyilvántartásával, kapcsolatos feladatok, javaslatot tesz energiatakarékos, költségkímélő megoldásokra Érvényesség

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben