BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u Pécs, Pf.: 76 (72) (72)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u Pécs, Pf.: 76 (72) (72) Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a 15/2002. /III.28./ EüM. rendelet alapján Hatályba lép: január l.-jén Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat l

2 T a r t a l o m j e g y z é k 1. Alapitó Okirat /l.sz.melléklet/ 2. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 2.1. Szakmai Vezetőtestület 2.2. Központi igazgatás-irányitás 2.3. Minőségbiztositás szervezete 2.4. Tanácsadó szervek 2.5. Fekvőbeteg szakellátás: fekvőbeteg-osztályok központositott diagnosztikai osztályok, szolgálat 2.6. Járóbeteg szakellátás 2.7. Gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat /MSZSZ/ 2.8. Gazdasági-műszaki ellátás 3. Betegek jogai, betegek /hozzátartozók/ tájékoztatása 4. Közalkalmazottak részvételi jogai 5. Vezető beosztásúnak minősülő munkakörök Mellékletek jegyzéke: 1.sz. melléklet: Alapitó Okirat, 2.sz. " : Szakmai Vezetőtestület ügyrendje, 3.sz. " : Az Intézmény Házirendje, 4.sz. " : Az intézeti gyógyszerellátás rendje 5.sz. " : Az Intézmény szervezeti felépitése /szervezeti séma/, 6.sz. " : Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási jogkörök gyakorlása 7.sz. " : Ápolási ellátás rendje Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Az egészségügyi intézmények működési rendjéről, illetve szakmai vezetőtestületéről szóló 15/2002./III.28./EüM. rendelet alapján - figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm.rendelet 8..-ában foglaltakat is - a Baranya Megyei Kerpel-Fornius Ödön Gyermekkórház /továbbiakban: Intézmény/

3 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-át az alábbiakban határozom meg: 1.ALAPITÓ OKIRAT Az Intézmény Alapitó Okiratát - az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint - a Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlése 171/2000./XI.28./ Kgy. határozata tartalmazza. 2.SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház /telephelye: 7624 Pécs,Nyár u.8.sz./a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott, költségvetési szervként működő közintézmény. A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház azonositó adatai az alábbiak: statisztikai számjel: P.I.R. számjel: OEP finanszirozási kód: társadalombizt. törzsszám: Alaptevékenységet és kiegészitő tevékenységet meghatározó jogszabályok: évi CLIV. törvény az egészségügyről /Eütv/, évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztositás ellátásairól /Ebtv/ és ennek végrehajtásáról szóló 2l7/1997./XII.1./ Korm.rendelet, - 43/1999./III.3./ Korm.rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztositási Alapból történő finanszirozásának részletes szabályairól, - 217/1998./XII.30./Korm.rendelet az államháztartzás működési rendjéről /Amr/ A Gyermekkórház alaptevékenysége forrásai: társadalombiztositási támogatás, önkormányzati támogatás, saját bevétel. Feladatmutatók megnevezése: aktiv kórházi ágyak száma, kórházi ápolási napok száma, napi szakorvosi órák száma, ellátott esetek száma, nővérszállási férőhelyek száma. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 3 Költségvetés végrehajtására szolgáló számla száma: számú Költségvetési elszámolási számla OTP és Kereskedelmi Bank Rt Baranya Megyei Igazgatósága, Pécs Általános forgalmi adó alanyiság: az intézmény nem kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat, adóbevallás: évente,

4 adószám: SZAKMAI VEZETŐTESTÜLET A Gyermekkórház, mint egészségügyi közintézmény tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve,mely az egészségügyi közintézmények működési rendjéről, illetve szakmai vezetőtestületéről szóló 15/2002./III.28./EüM. rendeletben meghatározott feladatait saját ügyrendje szerint gyakorolja Szakmai vezetőtestület tagjainak száma: 9 fő Tagjai: orvosigazgató, ápolási igazgató, csecsemő-, gyermekgyógyászati-, fertőző-, léguti- és sebészeti mátrix osztályok vezető főorvosai, laboratóriumi- és röntgen osztályok vezető főorvosai, elnökét a Szakmai Vezetőtestület első ülésén tagjai közül választja, ülését havonta tartja A Szakmai Vezetőtestület űléseire meg kell, hogy hivja a Baranya Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó képviselőjét, az igazgatót és a gazdasági igazgatót, akik az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek A Szakmai Vezetőtestület jogositványai: - részt vesz az Intézmény szakmai fejlesztési programjának,szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és egyes belső szabályzatainak /gyógyszerellátás rendje, ápolási ellátás rendje, ügyeleti és készenléti szabályzat, kutatási szabályzat/ előkészitésében, - véleményt nyilvánit az Intézményt érintő feladatellátási, vagy feladat-átvállalási szerződés megkötésére irányuló pályázat elbirálása során, - véleményezi, illetőleg rangsorolja a vezetőhelyettesi és szakmai osztályok vezetői munkakörei betöltésére beérkezett pályázatokat, - javaslattételi joga van az intézményfenntartó Baranya Megyei Önkormányzat, illetőleg az igazgató felé, - véleményt nyilvánit meghatározott szakmai kérdésekben az intézményfenntartó, illetőleg az igazgató kérésére. A Szakmai Vezetőtestület ügyrendje a jelen SZMSZ 2.sz. mellékletét képezi. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZPONTI IGAZGATÁS-IRÁNYITÁS Igazgató A Gyermekkórház egyszemélyi felelős vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által - pályázati eljárást követően kinevezett - igazgató /233/2000. /XII.23./Korm. rendelet és 13/2002./III.28./EüM. rendelet/ Igazgató kizárólagos hatákörébe tartozik: - vezetőhelyettesek megbizása, megbizásuk visszavonása, felettük egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, munkaköri leirásuk meghatározása,

5 - szakmai osztályok vezetőinek megbizása, megbizásuk visszavonása, - intézményi szabályzatok jóváhagyása, - az Intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása,elintézése, - az igazgató kizárólagos hatáskörét képezik az alábbi feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján: = intézményi költségvetés elkészitésének kezdeményezése, éves és időszakos /féléves, háromnegyedéves/ költségvetési beszámolkók elkészittetése, a költségvetés végrehajtásának szervezése, = munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, katasztrófaelháritás /minősitett időszaki ellátás/ munkájának szervezése,koordinálása = személyügyi munka irányitása, valamennyi dolgozó tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása, = tanácsadó szervek, intézményi fórumok működtetése, = intézményi fejlesztési, rekonstrukciós tervek meghatározása, = etikai követelmények érvényrejuttatása, = tudomány eredményeinek figyelemmel kisérése és azoknak a gyógyitó munkában történő alkalmazása, - jogszabályok által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt feladatok, elsősorban az egészségügyi törvény /1997.évi CLIV.tv./ és annak végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok alapján: = belső ellenőrzés rendszerének kialakitása, működtetése, = gyógyitó-megelőző szervezeti egységek munkájának irányitása, összehangolása, ellenőrzése az orvosigazgatón keresztül, = orvos-szakmai munka ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele, = orvosok, diagnosztikus és terápiás munkát végzők, egyéb egyetemet végzettek továbbképzése feltételeinek biztositása, = irányitja a gyógyszergazdálkodást, ellenőrzi a gyógyszer-,vegyszer- és rtg-film felhasználást, = gondoskodik az orvosi szakkönyv és folyóirat megrendelésekről, egyéb adathordozókon elérhető ismeretanyag beszerzéséről, a szakiraodalomból hetente megszervezésre kerülő referátumok és esetmegbeszélések megtartásáról, előadások szervezéséről, = meghatározza a téritésköteles egészségügyi és egyéb /pl.hotel/ szolgáltatások téritési diját, méltányossági jogkört gyakorol ezek mérséklését és elengedését illetően, = rendszeresen kapcsolatot tart az illetékes országos intézettel, a PTE ÁOK és EFK intézeteivel, a megye egészségügyi intézményeivel, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetével, = az Intézmény ellátási területén segiti az alapellátást, a megyében lévő városi kórházak gyermekosztályai számára biztositja a progressziv ellátás feltételeit, folyamatosan tanulmányozza az ellátási terület gyermek-lakossága morbiditási és mortalitási viszonyait, különös tekintettel az újszülött- és csecsemőellátásra, az érzékszervi szűrővizsgálatokra és a rehabilitációra, Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat Az igazgató felelős az intézmény működésének szinvonaláért a zavartalan betegellátás megszervezéséért és biztositásáért,az egészségügyi törvény és végrehajtási jogszabályai betartásáért, illetőleg batartatásáért,az etikai követelmények érvényrejuttatásáért, a tudomány eredményeinek figyelemmel kiséréséért és a gyógyitó munkában történő alkalmazásáért Az igazgatót távollétében az orvosigazgató helyettesiti. Vezetőhelyettesek Az Intézmény vezetőhelyettesei: az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató. Orvosigazgató

6 Az orvosigazgatót az igazgató bizza meg határozatlan időre. Orvosigazgató feladatkörébe tartozik - az igazgató közvetlen irányitása mellett - a Gyermekkórházban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és e tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: - valamennyi fekvőbeteg-osztály, diagnosztikus osztályok és anesthesiológiai szolgálat, továbbá szakrendelések és szakambulanciák gyógyitó-megelőző tevékenységének szervezése és irányitása, amennyiben az szükséges, az ideális ágykihasználás elérése érdekében a fekvő-betegosztályok betegfelvételi munkájába közvetlen, mindennapos beavatkozás, - az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerüségének /adatvédelem, stb/ biztositása és felügyelete, ennek keretében az informatikai és számitástechnikai csoport munkájának szervezése, irányitása, - ügyeleti és készenléti tevékenység biztositása és felügyelete, az ügyeleti beosztások és teljesitményekről készitendő kimutatások határidőre összeállittatása, - betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kisérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - betegek /hozzátartozóik/ által bejelentett panaszok kivizsgálásában közreműködés, - egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, végrehajtásuk biztositása, - az Intézmény Házirendje /3.sz.melléklet/ rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, - ápolási igazgatóval és a hygiénikus főorvossal együttműködve az Intézmény hygiénés rendjének biztositása és felügyelete, - az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése, - orvosi és gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztositása,felügyelete /kreditpont-nyilvántartáshoz adatszolgáltatás szervezése/, - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatai: = referátumok, esetmegbeszélések és egyéb szakmai konzultációk szervezsée, = MSZSZ-ben dolgozó orvosok beosztása,munkájuk összehangolása, = oktatás keretén belül orvostanhallgatók és rezidensek, továbbképzésen résztvevő családorvosok beosztása,munkájuk megszervezése, ellenőrzése, Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat Az orvosigazgató felelős valemennyi fekvőbeteg-osztály, a diagnosztikus osztályok,továbbá valamennyi járóbeteg szakrendelés és -szakambulancia munkájának megszervezéséért, gazdaságos működtetésük érdekében kapacitásuk teljes kihasználásáért, zavartalan működtetésükért, az ügyeleti és készenléti tevékenység megszervezéséért,az orvosok és gyógyszerész továbbképzéséért, orvostanhallgatók, rezidensek, családorvosok oktatásáért, Az igazgató távollétében ellátja az intézményvezetői feladatokat, gyakorolja annak teljes jogkörét Orvosigazgatói feladatok ellátásával valamely szakmai osztály vezető főorvosa is megbizható Az orvosigazgatót távollétében - halasztást nem türő ügyekben - az igazgató helyettesiti. Ápolási igazgató Az ápolási igazgatót határozatlan időre az igazgató bizza meg.

7 Ápolási igazgató feladatkörébe tartozik - az igazgató közvetlen irányitása mellett - az Intézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: - kóházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, - betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemml kisérése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - betegek /hozzátartozóik/ által bejelentett panaszok kivizsgálásában közremüködés, - az Intézmény hygiénés rendjének folyamatos figyelemmel kisérése, - Házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése - az intézményben ápolói és egyéb egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügy dolgozók továbbképzésének biztositása és felügyelete /kreditpont-nyilvántartáshoz adatszolgálgáltatás szervezése/, - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatai: = az Intézmény ápolási, gondozási céljainak, feladatainak meghatározása, a végrehajtás szervezése, = osztályos-, részleg-felelős főnővérek, vezető asszisztensek, főműtősnő útján közvetlenül irányitja a Gyermekkórház ápolási-gondozási munkáját, = gyakorolja a munkáltatói jogkört a felügyelet alá tartozó összes szakdolgozó felett, kivéve: munkaviszony létesités, megszüntetés, vezetői megbizás és annak visszavonása, béremelés és jutalmazás, ennek során együttműködik az osztály-, részleg- és szakrendelés-vezető főorvosokkal, az egészségségügyi szakdolgozók és takaritónők munkaidejének jobb kihasználása érdekében, = képviseli az intézményt külső szakmai és egyéb szerveknél, szervezeteknél ápolási és gondozási kérdésekben, = elkészit/tet/i a felügyelet alá tartozó szakdolgozók munkaköri leirásait, = figyelemmel kiséri, feldolgozza, értékeli az intézmény ápolásügyi helyzetét, a betegek /hozzátartozóik/ ápolással,gondozással kapcsolatos véleményét és észrevételeit, Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat az ápolási igazgató felelős az ápolási tevékenységért, az ápolási dokumentáció helyességéért, az Intézmény hygiénés rendjéért, a Házirend betartatásáért, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szervezéséért, ápolási igazgatói feladatokkal osztályos főnővér is megbizható, az ápolási igazgatót távollétében az esetenként megbizott osztályos főnővér helyettesiti. Gazdasági igazgató A gazdasági igazgatót - a 217/1998./XII.30./ Korm.rendelet 18.. /2/ bek.-ben foglaltak alapján - az Intézmény igazgatója határozatlan időre bizza meg. Feladata - az igazgató közvetlen irányitása mellett - az Intézmény működésével öszefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési /gondnoksági/ feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztrativ feladatok irányitása. - az Apt, az Amr, Szvt és az éves állami költségvetési törvény szerinti gazdálkodás biztositása, - a gazdasági-műszaki ellátás ügyrendjének összeállitása,

8 - a Gazdasági Hivatal munkájának megszervezése, gazdálkodási részfeladatok megosztása, a gazdasági-műszaki ellátás egyes osztályai és csoportjai munkájánmak koordinálása, - munkáltatói jogok gyakorlása a Gazdasági Hivatal dolgozói tekintetében, kivéve: munkaviszony létesitése és megszüntetése, vezetői megbizás, annak visszavonása, béremelés és jutalmazás, - gazdasági-műszaki ellátás keretébe tartozó dolgozók képzésének, továbbképzésének biztositása, - éves intézményi költségvetés megtervezése,a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodájával és az OEP Megyei Egészségbizrtositási Pénztárával kapcsolattartás, költségvetés határidőre felterjesztése, - az intézményi gazdálkodás alakulásáról havonkénti, /fél/éves és időszakos beszámolás a vonatkozó jogszabály szerint, minderről az Intézmény igazgatójának rendszeres tájékoztatása, - intézményi fejlesztési, beruházási és felújitási koncepciók, tervek kidolgozása, ezek összeállitásának koordinálása, - az intézmény számitógépes hálózata kiépitésében, az adatfeldolgozás fejlesztésében közreműködés, együttműködés az Informatikai csoporttal,gazdasági-műszaki alrendszerek működtetése, azok programjainak szükség szerinti módosittatása, - intézményi vagyonvédelem elősegitése a munkahelyeken, raktári leltározás, munkahelyi/alleltári eszközök leltározásának megszervezése, leltározási tevékenység ellenőrzése, - selejtezési tevékenység, feleleges vagyontárgyak hasznositásának irányitása, felügyelete, - intézményi környezetvédelmi feladatok ellátásának szervezése, katasztrófaelháritási feladatok végrehajtásában közreműködés, - munkafolyamatokba épitett ellenőrzés megszervezése a gazdasági-műszaki ellátásban,vezetői ellenőrzés kiépitése, illetőleg ellátása a gazdálkodásban, - az Intézmény gazdálkodása során ellenjegyzési és utalványozási feladatok ellátása, A gazdasági igazgató felelős az Intézmény gazdálkodásáért, a költségvetési gazdálkodás jogszerűségének biztositásáért, az Intézmény takarékos, a betegellátás érdekeit szolgáló működéséért. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 8 Felelős a Gazdasági Hivatal vezető munkatársaira átruházott jogkörökben általuk hozott intézkedésekért, azok ellenőrzéséért, a beszámoltatásért, a hatáskörébe nem tartozó,de azonnali intézkedést igénylő ügyekben hozott intézkedéseiért,megyei Közgyűlés és finanszirozó szervek által kért -nem orvos-szakmai- adatszolgáltatásért, a beszámolók határidőre és megfelelő tartalommal történő elkészitéséért, illetőleg elkészittetéséért. Felelős továbbá az igazgató gazdálkodási ügyekben történő tájékoztatásáért, az intézmény működését illetően a gazdálkodásra vonatkozó, vagy azzal összefüggő jogszabályok betartásáért, illetőleg betartatásáért A gazdasági igazgatót távollétében a kögazgazdasági osztályvezető helyettesiti. Intézeti Gyógyszertár Az Intézeti Gyógyszertár vezetője a gyógyszerész, aki szakképzett gyógyszertári asszisztens közreműködésével látja el az intézeti gyógyszertári feladatokat. Hatékony gyógyszer-készletgazdálkodással, megrendelések utján gondoskodik a gyógyszertári törzskészlet és forgókészlet meglétéről, biztositja a gyógyszerek-kötszerek,laboratóriumi vegyszerek szabályszerű igénylések alapján történő kiszolgáltatásáról. Ellenőrzi az indokolt osztályos gyógyszerkészleteket, készlet-

9 leltározási feladatokat lát, osztályos gyógyszerkészletek tekintetében az osztályos gyógyszerfelelős orvos/ok/közreműködésével Az intézeti gyógyszerellátásról szóló 34/2000./XI.22./ EüM. rendelet előirásainak figyelembevételével kidolgozott "Az intézeti gyógyszerellátás rendje" elnevezésű szabályzat /15/2002./III.28./ EüM.rendelet 4..//3/ bek.a./ pont/ határozza meg az intézeti gyógyszer működési rendjét is /4.sz. melléklet/. Biztonsági feladatok Munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, katasztrófaelháritás Munkavédelmi feladatok vállalkozás útján is elláthatók. Az ezzel megbizott vállalkozás szerződés szerinti feladatait a gazdasági igazgató irányitása mellett végzi el Tűzvédelmi feladatok vállalkozó útján is elláthatók. Az ezzel megbizott vállalkozás tűzrendészettel kapcsolatos,szerződés szerinti feladatait - a gazdasági igazgató irányitása mellett - látja el úgy, hogy a tűzvédelemmel összefüggő, halasztást nem tűrő adminisztrativ teendőket a műszaki csoport vezetője intézi Intézeti vagyon védelmével kapcsolatos feladatokat a közgazdasági osztály központi ellátási csoportja /KESZ/ vezetője végzi a porta dolgozóinak közreműködésével. Az intézeti vagyon védelme érdekében biztonsági /riasztó/ rendszereket - a központi vegyesanyag-raktárban és az intézeti gyógyszertárban füstérzékelőkkel - kell kiépittetni és működtetni a fokozott védelmet igénylő munkahelyeken. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 9 A Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesülettel megkötött pártoló tagsági szerződés alapján kell gondoskodni az Intézmény telephelyén és annak környékén a váratlan ellenőrzésekről és járőrözésről Az Intézmény katasztrófaelháritási feladatait az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000./X.30./EüM. rendelet alapján összeállitott, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által jóváhagyott Katasztrófa-elháritási Terve alapján látja el. Belső ellenőr Az Intézmény függetlenitett belső ellenőri feladatok ellátására részfoglalkozású belső ellenőrt foglalkoztat. A 15/1999./II.5./Korm.rendelet alapján a belső ellenőr feladatait az igazgató közvetlen irányitása és felügyelete alatt végzi. A belső ellenőrzés részletes szabályait -a vezetői ellenőrzést és a folyamatba épitett ellenőrzést is beleértve - Belső Ellenőrzési Szabályzatban kell meghatározni. A függetlenitett belső ellenőr az igazgató által jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrzi az Intézmény szervezeti egységeinek tevékenységét, a gazdálkodást, vizsgálja a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. Informatikai és statisztikai /betegfelvételi/ csoport

10 Az Informatikai csoport, illetőleg annak vezetője munkáját az orvosigazgató irányitása alatt végzi. Feladata a fekvőbetegek felvételének és távozásának nyilvántartása a betegfelvételi iroda útján, az ezzel kapcsolatos ápolási esetfeldolgozás és az adatok jelentése - GYÓGYINFOK program segitségével az EüM Gyógyinfok-nak, a kódolási munka /nem orvosszakmai/ ellenőrzése, a járóbetegellátással, művese kezeléssel és gyógyúszással kapcsolatos adatok rögzitésének irányitása,intézményi összesitő feldolgozása, adatok továbbitása a Megyei Egészségbiztositási Pénztárnak. Kezeli a kórlap-irattára/ka/t. Valamennyi szakmai statisztikai adat összegyűjtése,feldolgozása, szakterületén a statisztikai adatok KSH-hoz továbbitása. Országos Egészségbiztositási Pénztárral megkötésre kerülő finanszirozási szerződések előkészitésében közreműködés Az informatikai csoportvezető az Intézményben működő számitástechnkai rendszerek tekintetében rendszerfelelősi feladatokat lát el, szervezi, illetőleg elvégzi az adatmentést,közreműködik a számitástechnikai fejlesztések előkészitésében, megvalósitásában Az informatikai csoportvezető kezeli a számitástechnikai hálózat központi szerverét,számitástechnikai alleltárkezelői feladatokat lát el szoftverek tekintetében, gondoskodik az Intézményben a számitástechnikai adatvédelem előirásainak érvényesitéséről, felügyeletet gyakorol az INTERNET-hálózat működtetése felett. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 10 Orvosi könyvtár Az orvosi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik,a könyvtárosi feladatokat az igazgató titkárnője látja el, aki a leltárkezelői feladatokat is elvégzi MINŐSÉGBIZTOSITÁS SZERVEZETE Az igazgatás-irányitásban, a környezetvédelemben, továbbá az élelmezés területén minőségbiztositási rendszert kell kialakitani és akkreditációt kell szerezni: Az igazgatás-irányitásban,az orvos-szakmai és ápolási-gondozási munka területén a minőségügyi vezetői feladatokat az orvosigazgató látja el, A minőségügyi tevékenység iratainak központilag történő tárolására dokumentum-tárat kell létrehozni,annak anyagát folyamatosan frissitani kell. Kezelője a dokumentum-táros,aki a minőségügyi vezető utasitásai szerint jár el,segiti annak munkáját, A minőségbiztositás követelményeinek a könrnyezetvédelemben történő érvényesitése a környezetvédelmi vezető feladatát képezi, akinek tennivalóit közgazdasági osztályvezető látja el, A környezetvédelmi vezető munkáját a hulladékgazdálkodási felelős támogatja, akinek tennivalóit a közgazdasági osztály központi ellátási /KESZ/ csoportja vezetője végzi el, Az Intézmény egészében az élelmezési tevékenység során HACCP /Hazard Analysis Critical Controll Point/ minőségbiztositáai rendszer előirásai szerint kell eljárni. /A HACCP rendszer kidolgozás alatt áll/.

11 A HACCP minőségbiztositási rendszer irányitója az élelmezésvezető, munkájához minőségbiztositási élelmezési adminisztrátor nyújt segitséget TANÁCSADÓ SZERVEK Az igazgató intézmény-irányitó munkáját az alábbi tanácsadó szervek: Etikai Bizottság, Minőségbiztositási Bizottság, Műszerügyi Bizottság, Gyógyszerterápiás Bizottság, Közegészségügyi és Járványügyi Bizottság és Tűzrendészeti Bizottság segitik. Etikai Bizottság Az Etikai Bizottságot a kórházi etikai bizottságokról szóló 14/1998. /XII.11./ EüM. rendelet szerinti feladatok ellátására kell létrehozni. Az Etikai Bizottság 5 tagból áll, tagjait 4 évre szóló megbizatással az igazgató kéri fel. Az Etikai Bizottság - első ülésén - tagjai sorából elnököt választ Az Etikai Bizottság általa meghatározott Ügyrendnek megfelelően működik, évente legalább négy alkalommal űlésezik. Szervezeti és Működési Szabályzat 11 Minőségbiztositási /Quality Controll/ Bizottság Az ellátás minőségének javitása, a minőségbiztositás szempontjainak érvényrejuttatása,a kialakitott minőségbiztositási rendszer/ek/ megőrzése érdekében létrehozott tanácsadó szerv. A Bizottság elnöke az igazgató, tagjai: minőségügyi vezető, környezetvédelmi vezető, ápolási igazgató, gazdasági igazgató,a Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke, az Informatikai és számitástechnikai csoport vezetője. A Minőségbiztositási Bizottság szükség szerint ülésezik. Műszerügyi Bizottság Orvosi gép-műszer beszerzés, felújitás, bérlés kérdéseiben, az igények rangsorolásában, a műszergazdálkodás általános elvei meghatározásában az Intézmény vezetésének tanácsadó,döntés-előkészitő szerve A Műszerügyi Bizottság 5 tagból áll, elnökét - az orvosigazgató személyében - és tagjait az igazgató kéri fel. A Műszerügyi Bizottság tagja a műszerügyi előadó, aki a Bizottság titkári feladait látja is ellátja A Műszerügyi Bizottság havonta ülésezik. Gyógyszerterápiás Bizottság Az intézeti gyógyszerellátásról szóló 34/2000./XI.22./ EüM. rendelet alapján az ebben, illetőleg külön jogszabályokban meghatározott gyógyszerellátási feladatok összehangolása érdekében az Intézmény Gyógyszerterápiás Bizottságot /továbbiakban: Bizottság/ működtet.

12 A Bizottság elnökét az igazgató a fekvőbeteg-osztályok egyike vezetőjének személyében kéri fel, titkára az intézeti gyógyszerész. Az igazgató a Bizottság tagjaként kéri fel a gazdasági igazgatót, továbbá az Intézmény 2 főorvosát A Bizottság feladatai: javaslat kidolgozása hatékony gyógyszerterápiás elvek bevezetésére,gyógyszerbeszerzés és -felhasználás elemzése,értékelése szakmai és gazdasági szempontból,új gyógyszerterápiás eljárások Intézményen belül történő bevezetésének véleményezése, javaslattétel a gyógyszerkészlet összetételére,az intézmény gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztositási feladatainak ellenőrzése, A Gyógyszerterápiás Bizottság negyedévente űlésezik. Közegészségügyi és Járványügyi Bizottság A kórházi fertőzések megelőzésére,a hygiénés helyzet javitását szolgáló tennivalók meghatározására javaslattételre, leoltások elvégzésére, illetőleg elvégeztetésére szolgáló tanácsadó szerv. Intézeti Szervezeti és Működési szabályzat 12 A Közegészségügyi és Járványügyi Bizottság elnöke feladatait a kórházhygiénikusi teendőkkel megbizott laboratóriumi osztályvezető főorvos látja el, tagjai a hygiénikus asszisztensi feladatokkal megbizott laboratóriumi asszisztens,egy fekvőbetegosztály osztályos főnővére, egy beosztott gyermekápolónő és a gazdálkodási csoport vezetője, aki a Bizottság titkári feladatait is ellátja A Közegészségügyi és Járványügyi Bizottság negyedévente ülésezik. Tűzrendészeti Bizottság A Tűzvédelmi Bizottság az igazgató tanácsadó, véleményező, javaslattevő és - meghatározott körben - intézkedésre jogosult szerve.rendszeresen vizsgálja, értékeli az Intézmény tűzvédelmi helyzetét, javaslatot tesz intézkedésekre, közreműködik a tűzvédelmi előirások kidolgozásában, illetőleg ezek betartásának ellenőrzésében. Irányitja a dolgozók - vállalkozás útján megszervezett - tűzvédelmi oktatását, figyelemmel kiséri a tűzvédelmi szakvizsgák meglétét A Tűzvédelmi Bizottság vezetője a gazdasági igazgató, tagjai a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbizott vállalkozás képviselője és a tűzvédelem adminisztrativ feladatait ellátó műszaki csoportvezető, aki elvégzi a Tüzvédelmi Bizottság titkári teendőit is A Tűzrendészeti Bizottság évente 2 alkalommal ülésezik és ehhez kapcsolódóan tűzvédelmi ellenőrzést /szemlét/ tart FEKVŐBETEG-SZAKELLÁTÁS Fekvőbeteg-osztályok és -részlegek A kötelező egészségbiztositás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII.törvény /Ebtv/ és az annak vgrehajtásáról rendelkező 217/1997./XII.1./ Korm.sz. rendelet alapján természetben biztositandó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás megvalósitására

13 az intézményben a fekvőbeteg osztályok és -részlegek szolgálnak. Az orvosigazgató közvetlen irányitása alatt működő fekvőbeteg-osztályok és -rész legek struktúráját a 5.sz.melléklet szerinti szervezeti felépités határozza meg, mely az OEP/MEP-el kötött finanszirozási szerződés szerinti struktúrán alapszik. A fekvőbeteg-osztályok és -részlegek keretében osztály/részleg/vezető főorvosi, főorvosi, adjunktusi, alorvosi és segédorvosi munkakörök-, szakdolgozók és kisegitő dolgozók tekintetében:osztályos főnővér, részlegfelelős főnővér, diplomás ápoló, gyermekápoló, gyermek segédápoló, ápolási asszisztens, beteghordozó és egészségügyi adminisztrátor, valamint takaritónői munkakörök szervezhetők. Osztályvezető főorvos Az osztályvezető főorvosi állás a 13/2002. /III.28./ EüM. rendelet alapján - a 233/2000.//XII.23./ Korm. rendelet előirásai szerinti eljárásban - pályázat útján tölthető be. Vezetői megbizása határozatlan időre szól. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat Az osztályvezető főorvos irányitja osztályán a betegek gyógyitó-megelőző ellátását. Az ellátást a betegek egészségi állapotának megfelelően, a rendelkezésre álló legkorszerűbb módon, lelkiismeretesen biztositja: - tanulmányozza és elemzi a kezelt betegek megbetegedési viszonyait, statisztikai adatok alapulvételével, - ellenőrzi az etikai követelmények magtartását, - biztositja az előirt dokumentációs-információs tevékenység szakszerű végrehajtását, - gondoskodik osztályán a minőségbiztositási követelmények végrehajtásáról, - szervezi osztálya beosztott orvosai továbbképzését, - irányitja és az osztályos /részlegfelelős/ főnővér útján felügyeli osztálya szakdolgozóinak munkáját, - elkésziti/elkészitteti osztálya orvosainak munkaköri leirását, Az osztályvezető főorvos felelős osztályán a betegek korsze rű gyógyitó-megelőző ellátásáért, az etikai követelmények betartatásáért, osztálya orvosainak továbbképzéséért, a minőségbiztositás követelményei szerinti tevékenységért Az osztályvezető főorvost távollétében az osztály általa kijelölt orvosa helyettesiti. Részlegvezető főorvos A részlegvezető főorvost - az osztályvezető főorvos javaslatát figyelembe véve - az igazgató bizza meg határozatlan időre A részlegvezető főorvos - az osztályvezető főorvos irányitása mellett - szervezi részlegében a betegek gyógyitómegelőző ellátását, a betegek egészségi állapotának megfelelően, a rendelkezésre álló legkorszerűbb módon, lelkiismeretesen: - tanulmányozza és elemzi - statisztikai adatok ismeretében - a kezelt betegek megbetegedési viszonyait, - ellenőrzi részlegében az etikai követelmények megtartását - biztositja az előirt dokumentációs-információs tevékeny-

14 ség szakszerű véágrehajtását, - gondoskodik részlegében a minőségbiztositási követelmények végrahajtásáról, - szervezi részlege beosztott orvosai továbbképzését, - irányitja és részlegfelelős főnővér útján felügyeli részlege szakdolgozóinak munkáját, - elkésziti részlege orvosainak munkaköri leirását, A részlegvezető főorvos felelős részlegében a betegek korszerű gyógyitó-megelőző ellátásáért, az etikai követelmények betartatásáért, részlege orvosainak továbbképzéséért, a minőségbiztositás követelményei szerinti tevékenységért, A részlegvezető főorvost az osztályvezető főorvos által erre kijelölt orvos helyettesiti távollétében. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 14 Osztályos főnővér Az osztályos főnővért - az ápolási igazgató javaslata alapján, az osztályvezető főorvos véleményét is figyelembe véve - az igazgató határozatlan időre bizza meg. Feladatai: az osztályos főnővér - az ápolási igazgató iránymutatásai mellett - meghatározza és irányitja a fekvőbeteg-osztály betegellátásának rendjét,az ápolási-gondozási tevékenységet - meghatározza az osztályra beosztott dolgozók munkarendjét, elkésziti munkabeosztásukat, - igénylések útján biztositja az osztály anyag- és eszközellátását és a karbantartást, - ellátja az osztály leltárkezelői feladatait, - ellátjs az osztály működésével kapcsolatos igazgatási és adminisztrativ tennivalókat, - az osztályvezető főorvos utasitásai alapján irányitja az osztály szakdolgozóinak tevékenységét, Osztályos főnővéri feladatok ellátásával - saját teendői mellett - részlegfelelős főnővér is megbizható, Az osztályos főnővért távolléte idejére - javaslatára, az ápolási igazgató kijelölése alapján - részlegfelelős főnővér, továbbá az osztály diplomás ápoló, vagy gyermekápoló szakdolgozója is helyettesitheti, Részlegfelelős főnővér A részlegfelelős főnővért - az ápolási igazgató javaslata alapján, a részlegvezető főorvos véleményét is figyelembe véve - az igazgató határozatlan időre bizza meg. Feladatai: a részlegfelelős főnővér - az osztályos főnővér iránymutatásai mellett - meghatározza és irányitja a részleg betegellátásának rendjét, az ápolási és gondozási tevékenységet, - meghatározza a részlegre beosztott dolgozók munkarendjét, elkésziti munkabeosztásukat, - igénylések útján biztositja a részleg anyag és eszközellátását és a karbantartást, - ellátja a részleg leltárkezelői feladatait, - ellátja a részleg működésével kapcsolatos igazgatási és adminisztrációs feladatokat az osztályos főnővéren ke-

15 resztül, - a részlegvezető főorvos utasitásai alapján irányitja a részleg szakdolgozóinak munkáját, részlegfelelős főnővéri teendőkkel - saját feladatai ellátása mellett - osztályos főnővér is megbizható, a részlegfelelős főnővért - távolléte idejére - osztályos főnővér, vagy a részleg ezzel megbizott diplomás ápolója, gyermekápolója is helyettesitheti. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 15 Központositott diagnosztikai osztályok, szolgálat Az ide tartozó szervezeti egységek, meghatározott szakterületükön, központositva látják el intézményi szintű feladataikat A központositott diagnosztikai osztályokon és szolgálatnál az orvos-szakmai munkát osztályvezető /szolgálatvezető/ főorvos látja el. E szervezeti egységeknél főorvos, adjunktus, alorvos és segédorvos-,szakdolgozókat és kisegitő dolgozókat illetően: vezető aszszintens, asszisztens, beteghordozó és takaritónő munkakörök szervezhetők. Diagnosztikai osztály vezető főorvosa Feladata az általa vezetett osztály munkájának megszervezése, annak biztositása, hogy a diagnosztikai tevékenység a betegek egészségi állapotának megfelelően, a rendelkezésre álló legkorszerűbb módszerekkel, lelkiismeretesen megtörténjen, - ellenőrzi az etikai követelmények megtartását, - biztositja az előirt dokumentációs-információs tevékenység szakszerű végrehajtását, - gondoskodik a hozzá beosztott orvosok képzéséről, továbbképzéséről - osztályán szakmailag irányitja és a vezető asszisztens útján felügyeli az osztály szakdolgozóinak munkáját, - elkésziti az osztály beosztott orvosainak munkaköri leirását, A diagnosztikai osztály vezető főorvosa felelős osztálya munkájáért, a diagnosztikai eredményekért, az etikai követelmények betartatásáért, orvosainak továbbképzéséért, a minőségbiztositás követelményeinek betartásáért, A diagnosztikus osztály vezető főorvosát távollétében az általa kijelölt személy helyettesiti. Szolgálat vezető főorvosa A/z anaeshesiológiai/ szolgálat vezető főorvosát az igazgató főorvos bizza meg határozatlan időre. Feladatai: az Intézmény valamennyi,fekvőbetegeket és járóbetegeket ellátó munkahelyén, meghatározott szakterületén szolgálat nyújtása, a rendelkezésre álló legkorszerűbb módon,lelkiismeretesen, - etikai követelmények betartása a szolgálatnál, - fokozott együttműködés a szolgáltatást igénybevevő munkahelyekkel, azok vezetőivel, - az előirt dokumentációs-információs feladatok végrehajtás - minőségbiztositási követelmények betartása,

16 - a szolgálatnál tevékenykedő szadolgozók munkájának irányitása, felügyelete, A szolgálat vezető főorvosa felelős a szolgálat szakterületén nyújtott szolgáltatásokért, az etikai követelmények betartásáért, a szolgáltatást igénybevevőkkel együttműködésért, a továbbképzés biztositásáért, a minőségbiztositási követelmények megvalósitásáért. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat A szolgálat vezető főorvosát távollétében az általa kijelöl személy helyettesiti. Vezető asszisztens A szolgálat vezető asszisztensét - a diagnosztikai osztály-, illetőleg a szolgálat vezető főorvosa véleményét figyelembe véve, az ápolási igazgató javaslata alapján- az igazgató határozatlan időre bizza meg. Feladata: a vezető asszisztens irányitja a diagnosztikai osztály, illetőleg szolgálat szakdolgozóinak és kisegitő dolgozóinak munkáját, az osztály /szolgálat/ vezető főorvos utasitásai szerint, az ápolási igazgató iránymutatásai alapján, - meghatározza beosztásukat, elkésziti munkarendjüket, - elátja a diagnosztikus osztály, illetőleg szolgálat lelkezelői feladatait, - igénylések útján biztositja az osztály, szolgálat anyagés eszköz-ellátását és a karbantartást, - ellátja az osztály, szolgálat működésével kapcsolatos adminisztrativ és igazgatási tennivalókat A vezető asszisztenst távollétében az osztály, szolgálat ezzel megbizott szakdolgozója helyettesiti JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS A kötelező egészségbiztositás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII.törvény /Ebtv/ és annak végrehajtásáról rendelkező 217/1997./XII.1./ Korm.sz. rendelet alapján természetben, a járóbeteg-szakellátás keretében biztositandó gyógykezelés, gondozás megvalósitására a szakambulanciák és szakrendelések szolgálnak. Az orvosigazgató közvetlen irányitása alatt működö szakambulanciák és szakrendelések - az osztály-háttérrel rendelkezők az osztályvezető főorvosok közbenjöttével - struktúráját a 5.sz.melléklet szerinti szervezeti felépités határozza meg, mely az OEP/MEP-ral kötött finanszirozási szerződés szerinti struktúrán alapszik. A szakambulanciák és szakrendelések keretében szakorvosi,asszisztensi és takaritónői munkakörök szervezhetők.a szakambulancia orvosi és asszisztensi feladatait a fekvőbeteg-osztály orvosai, szakdolgozói látják el. Szakrendelés orvosa A szakrendelés munkáját - osztály-háttérrel rendelkező szakrendelés esetében az osztályvezető főorvos utasitásai szerint - a szakrendelés vezetésével megbizott- az igagató által kinevezett orvos irányitja, illetőleg látja el. Feladatai: a szakrendelést vezető orvos gondoskodik arról, hogy a járóbetegek,gondozottak ellátására egészségi álapotuknak megfelelően, a rendelkezésre álló legkorszerűbb módon, lelkiismeretesen kerüljön sor,

17 - ellenőrzi az ekikai követelmények megtartását, - szakmailag irányitja és felügyeli az asszisztens munkáját - gondoskodik a minőségbiztositási követelmények betartásáról, Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat a szakrendelést vezető orvos felelős a járóbetegek kifogástalan ellátásáért,a várakozási idő szervezési intézkedésekkel /pl. előjegyzés, stb/ történő csökkentéséért,az etikai követelmények és a minőségbiztositás követelményeinek betartásáért. Szakrendelés asszisztense A szakredelés asszisztense/i/ - a szakrendelést vezető orvos utasitá sai szerint végzi/k/ munkáj/uk/at,igénylések útján gondoskodnak a szakrendelés anyag és eszköz-ellátásáról, a munkaigénylésről,ellátja /k/ a szakrendelés leltárkezelői feladatait GYERMEKGYÓGYÁSZATI MOZGÓ SZAKORVOSI SZOLGÁLAT /MSZSZ/ Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény /Eütv/ által a megelőző ellátások keretében /gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozás/ szabályozott gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására az Intézmény saját főfoglalkozású gyermekgyógyász szakorvosait utasitja, vagy megbizási szerződéssel foglalkoztat állományában nem lévő orvost, vagy vállalkozó orvost szerződés útján biz meg elsődleges ellátási területe községeiben, akik a helyszinre gépkocsival kiszállva látják el feladataikat GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÁS Gazdasági hivatal A gazdasági-műszaki ellátás keretében a gazdasági hivatal feladata az Intézmény Alapitó Okirata szerinti alaptevékenységek /szakfeladatok/ ellátásához szükséges pénzügyi, anyag- és eszközgazdálkodási, műszaki ellátási, továbbá élelmezési- és munkaügyi-személyügyi feltételek biztositása. A gazdasági hivatal munkáját a gazdasági igazgató irányitja. A gazdasági hivatal szervezete az alábbi: - közgazdasági osztály, - műszaki és tárgyi-eszköz gazdálkodási csoport, - élelmezési osztály, - pénzügyi és számviteli csoport, - humánerőforrás-gazdálkodási /munka- és személyügyi/ csoport. Közgazdasági osztály A közgazdasági osztály feladata az Intézmény anyag- és eszközgazdálkodásának,illetőleg -nyilvántartásának biztositása, vegyesanyag-raktári feladatainak ellátása, eszközök és személyi felszerelések központi leltári nyilvántartása, leltárellenőrzési feladatok elvégzése, gépjármű-üzemeltetés és szállitási feladatok ellátása,a központi ellátó szolgálat hatáskörébe utalt /gondnoki/ tennivalók végrehajtása A közgazdasági osztály munkáját - csoportvezetőkön,illetőleg részlegvezetőkön keresztül -az osztály vezetője irányit ja, akit az igazgató nevez ki határozatlan időre.

18 Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat A közgazdasági osztályon gazdálkodási- és központi ellátási /KESZ/csoportvezető,anyagbeszerző kapcsolt munkakörben,raktáros,raktári betanitott munkás, textilcsereraktári betanitott- és segédmunkás, gépkocsivezető, portás, telefonközpontos, kertész, udvaros-segédmunkás, gazdasági takaritói munkakörök szervezhetők, Műszaki és tárgyi-eszköz gazdálkodási csoport Műszaki és tárgyi-eszköz gazdálkodási csoport /továbbiakban: műszaki csoport/ feladata épület- és berendezés felszerelés javitási, karban tartási feladatok ellátása saját szakmunkások alkalmazásával, illetőleg vállalati úton, épületgépészeti rendszerek üzemeltetése, energiagazdálkodási feladatok elvégzése,nagyértékű orvosi gép-műszer tár gyi eszközökkel gazdálkodás, épületek-épitmények és tárgyi eszközök felújitásával-rekonstrukciójával kapcsolatos előkészitési és lebonyo nyolitási tennivalók elvégzése, A műszaki csoport munkáját csoportvezető irányitja, akit az igazgató nevez ki határozatlan időre, A műszaki csoportnál műszerügyi előadó-műszaki ügyintéző, szakmunkás/hőközpontkezelő, munkalap-nyilvántartó /kapcsolt munkakörben/ munkakörök szervezhetők. Élelmezési osztály Az élelmezési osztály feladata központi konyhaüzem működtetése sz ellátottak /betegek/ és alkalmazottak élelemmel történő ellátásának biztositására, tejkonyha üzemeltetése és a betegek /kivételesen orvosi javaslatra: alkalmazottak/ diétás élelemmel történő ellátása, a HACCP minőségbiztositási rendszer követelményeinek megfelelően, Az élelmezési osztály munkáját - a főszakács és önálló reszortfelelősök segitségével - az igazgató által határozatlan időre kinevezett osztályvezető irányitja Az élelmezési osztályon diétetikus, élelmezési adminisztrátor/raktáros,minőségbiztositási adminisztrátor,/fő/szakács, konyhai kisegitő /betanitott munkás, segédmunkás, takaritó/ munkakörök szervezhetők. Pénzügyi és számviteli csoport A pénzügyi és számviteli csoport feladata az Intézmény pénzeszközeinek kezelése, pénzforgalmának lebonyolitása, központi házipénztári feladatok ellátása,az Intézmény éves költségvetésének összeállitása, időszaki és éves költségvetési beszámolók elkészitése,a főkönyvi értékkönyvelés elvégzése, egyes analitikus nyilvántartások vezetése, társadalombiztositási finanszirozáshoz szükséges adatszolgáltatás, A pénzügyi és számviteli csoportot az igazgató által határozatlan időre kinevezett csoportvezető irányitja A pénzügyi és számviteli csoportnál főkönyvi könyvelő,pénzügyi előadó és kapcsolt munkakörben pénztáros, továbbá analitikus könyvelő-egyeztető munkakörök szervehetők. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 19 Humánerőforrás-gazdálkodási/munka- és személyügyi/ csoport

19 A humánerőforrás-gazdálkodási /munka- és személyügyi/ csoport /továbbiakban: humánpolitikai csoport/ feladata közalkalmazottként foglalkoztatottak alkalmazásával, vállakozóként és szabadfoglalkozású orvosként közreműködők orvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása, bérek Területi Államháztartási Hivatalon /TÁH/ keresztül történő számfejtése ügyeinek intézése, változó bérek számfejtése, intézményi bérgazdálkodáshoz adatszolgáltatás, önkéntes- és magánnyugdijpénztári ügyek intézése,közalkalmazottak nyugdijazásának előkészitésével kapcsolatos teendők ellátása, A humánpolitikai csoportot az igazgató által határozatlan időre kinevezett csoportvezető irányitja, A humánpolitikai csoportnál csoportvezető-helyettes- és munkaügyi előadói munkakörök szervezhetők. Gazdasági-műszaki ellátás osztály/önálló csoport/vezetői feladat- és jogköre A gazdasági-műszaki ellátás osztály- és önálló csoportvezetői feladat- és jogköre az alábbiakat tartalmazzák: - osztály /önálló csoport/ munkájának személyes felelősséggel történő irányitása, - utasitások kiadása, beszámoltatás, feladatok végrehajtásának ellenőrzése, - javaslattétel az osztály /önálló csoport/ munkájának végrehajtására vonatkozóan, - beosztott dolgozók képzéséről, továbbképzéséről gondoskodás, erre javaslattétel, - beosztottjaik - fegyelmi eljáráson kivüli - irásbeli figyelmeztetésben részesitése, - beosztottjaik dicséretre, kitüntetésre, jutalmazásra, soronkivüli béremelésre felterjesztése. 3. BETEGEK JOGAI, BETEGEK /HOZZÁTARTOZÓIK/ TÁJÉKOZTATÁSA 3.1. BETEGEK JOGAI A beteg gyermeket is megilleti az emberi méltóság tisztelete. A gyermek betegjogai és azok érvényesitése tekintetében a vonatkozó jogszabályok, különösen az évi LXIV. törvény, a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20.-án kelt Egyezmény kihirdetéséről, valamint az évi CLIV. törvény az egészségügyről és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat A BETEG PANASZAINAK KIVIZSGÁLÁSA A kiskorú beteg, illetőleg törvényes képviselője /gondviselője/ jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban az Intézménynél, illetőleg fenntartójánál panaszt tenni. Az Intézmény, illetőleg a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a kiskorú beteg törvényes képviselőjét /gondviselő-

20 jét/ 10 munkanapon belül irásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek, illetőleg törvényes képviselőjének /gondviselőjének/ azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - más szervezetekhez forduljon. A panasz kivizsgálásának szabályai Az Intézmény Etikai Bizottsága és igazgatója megallgatja a panasz által érintett személyeket, lehetőség szerint egyidejűleg, Az érintett személyek meghallgatása után történik a felelősség megállapitása és a szükséges intézkedések végrehajtása, A panasz kivizsgálásának eredményéről és az intézkedésről 10 napon belül irásban tájékoztatást kap a kiskorú beteg törvényes képviselője /gondviselője/ A BETEG ÁLTAL MEGNEVEZETT SZEMÉLY, HOZZÁTARTOZÓ ÉRTESITÉSE A betegnek /szülőjének, gondviselőjének/ joga van megnevezni azt a személyt,akit /gyermeke/ Intézményben történő elhelyezéséről, egészségügyi állapota alakulásáról értesihetnek, illetőleg joga van bármely személyt ebből kizárni. Az Intézmény köteles a beteg /szülő,gondviselő/ által megnevezett személyt a beteg elhelyezéséről, annak megváltozásáról /áthelyezéséről/, valamint egészségi állapotának jelentős mértékű változásáról értesiteni. A gyermekbeteg halála esetében a feladott táviratban /posta-faxban/ az elhúnyt személy születési évét és anyja nevét is közölni kell. A hozzátartozók mielőbbi értesitéséről az osztályos orvos, illetőleg az ügyeletes orvos gondoskodik A BETEGEK ÁTHELYEZÉSE MÁS BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYRA, MÁS INTÉZMÉNYBE Ha a beteg gyermek állapotában olyan változás áll be, amely az Intézményben nem kezelhető,más egészségügyi intézet megfelelő osztályára kell áthelyezni. Ez előzetes egyeztetés alapján történik meg. Amennyiben az áthelyezés-átvétel kérdésében az osztályvezető főorvosok között nincs egyetértés, az áthelyezésről,illetve az átvételről az ügyelet/ek/ vezető/i/ dönt/enek/. Áthelyezés esetén a gyermekbeteg korábbi orvosa az új osztályos orvost az alkalmazott kezelésről, a beteg állapotáról szakszerűen, kellőképpen tájékoztatni köteles, egyben ki kell adnia a kórlap másolatát is, illetve a zárójelentést is a betegről A BETEG SZÁLLITÁSA Ha a beteg gyermek járóképtelen, illetve nehezen tud közlekedni, akkor az osztályos orvos rendelése szerint, az osztályos főnővér intézkedése alapján a mentőszolgálattal kell a beteget a megfelelő intézménybe elszállitani. Intézményen belüli egyes kezelésekre a beteg gyermeket az e feladattal megbizott beteghordozók /szülői közreműködéssel/ szállitják, kisérik. A beteghordozók munkaköri kötelezettségét képezi a kezelések befejeztével a gyermekbeteg/ek/ viszsza szállitása saját kórtermébe. Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZVÉTELI JOGAI Az évi XXXIII. törvényben /Kjt/ meghatározott részvételi jogokat az Intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóinak közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja, melynek jogositványai az alábbiak: Egyetértési jog 4.1. A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg a Kollektiv Szerző-

21 désben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetőleg az Intézmény kezelésében lévő orfűi üdülőépület /Orfű, Hermann Ottó u 72.sz./ és a nővérszállás/ok/ hasznositása tekintetében. Véleményezési jog 4.2. Az Intézmény vezetése - annak hatáskörébe tartozó ügyekben - köteles a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetni - az Intézmény gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét - az Intézmény belső szabályzatainak tervezetét, - a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, - a korengedményes nyugdijra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, - közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, - az Intézmény munkarendjének kialakitását és a szabadságolási tervet A Közalkalmazotti Tanács a törvényben meghatározott jogai körében az Intézmény vezetésével együttesen megalkotja a Közalkalmazotti Szabályzatot. 5.VEZETŐ BEOSZTÁSUNAK MINŐSÜLŐ MUNKAKORÖK A 233/2000./XII.23./ Korm.rendelet 2../2/ bek. alapján az Intézményben vezető beosztásúnak minősülnek és igy a Kjt alapján vezetői pótlékra jogosultak az alábbi munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak: - valamennyi fekvőbeteg-osztály vezető főorvosa, - valamennyi diagnosztikai osztály vezető főorvosa, - anaesthesitológiai szolgálat vezető főorvosa, - közgazdasági osztály vezetője, - műszaki és tárgyi-eszköz gazdálkodási csoport vezetője, - élelmezési osztály vezetője, - pénzügyi és számviteli csoport vezetője, - humánerőforrás-gazdálkodási /munka- és személyügyi/ csoport vezetője, - informatikai és statisztikai /betegfelvételi/ csoport vezetője. Hatálybalépés Jelen Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat január 1.-jén - a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyása után - lép hatályba. Ezzel egyidejüleg a 70-10/1996.sz. alatt kiadott, többször módositott ISZMSZ hatályát veszti. A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási jögkörök gyakorlásának rendjét a 6.sz. melléklet határozza meg. P é c s szeptember 30.-án Prof Dr Sulyok Endre igazgató Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat 22 Az Intézeti Szervezeti és Működési Szabályzat összeállitásánál alkalmazott j o g s z a b á l y o k évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban,1989. november 20.-án kelt egyezmény kihirdetéséről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben