SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/ , Fax: 62/ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT DESZK, 2008.

2 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 2/54 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK Az Intézmény azonosítói Az Intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Az Intézmény feladatai, tevékenysége és m ködési területe A tevékenység folytatását szolgáló vagyon és bevétel AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE Szervezeti felépítés Egészségügyi szervezetek (Orvos igazgató) Gazdasági Szervezet (Gazdasági igazgató) Ápolási tevékenységet koordináló szervezet (Ápolási igazgató) Funkcionális feladatot ellátó szervezetek (F igazgató f orvos) Min ségbiztosítás szervezete (Orvos igazgató) A vezetés szintjei és a vezet k köre Tanácsadó, véleményez és javaslattételi szervek, fórumok A Szakmai Vezet testület F igazgatói Értekezlet Munkaértekezlet Az Intézménynél m köd mellérendelt szervezetek Betegjogi képvisel A VEZETÉS ÉS SZERVEZETI M KÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A vezet i tevékenység A vezet k feladat-, jog- és hatáskörének tartalmi meghatározása Az igazgatókra vonatkozó külön el írások Egyes vezet i jogkörök külön szabályai Képviseleti és aláírási jog Kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jog, érvényesítés A munkáltatói jogkörök gyakorlása Szabadfoglalkozású dolgozó foglalkoztatása A vezet k helyettesítésének rendje A szolgálati út Az Intézmény m ködésének szabályozása Bels szabályzatok F igazgatói utasítás Munkaköri leírások Az információk biztosításának rendje Bels információs rendszer A betegek tájékoztatása Bels ellen rzés Munkafolyamatokba épített ellen rzés Vezet i ellen rzések Független bels ellen rzés Az ellen rzéssel kapcsolatos egyéb el írások Kontrolling Egyéb szabályok... 24

3 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 3/54 4. A GAZDÁLKODÁS KIEMELT SZABÁLYAI Általános feltételek Az Intézmény költségvetése Más egészségügyi szolgáltató közrem ködése az intézmény által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez AZ EGYES SZERVEZETEK ÉS VEZET K FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Intézményvezetés F igazgató f orvos A F igazgató f orvos feladatköreinek csoportjai A F igazgató f orvos jogköre Az Orvos igazgató feladat- és jogköre Az Orvos igazgató feladatköre Az Orvos igazgató jogköre Gazdasági igazgató A Gazdasági igazgató feladatköre A Gazdasági igazgató jogköre Az Ápolási igazgató feladat- és jogköre Az Ápolási igazgató feladatköre Az Ápolási igazgató jogköre Betegellátó szervezetek A fekv beteg osztályok alaptevékenysége A fekv beteg osztályok feladatcsoportjai A fekv beteg osztályok vezet f orvosainak feladat- és jogköre Fekv beteg osztályok részlegeit irányító vezet f orvosok feladata és jogköre Osztályszervezetként m köd diagnosztikai egységek Az osztályszervezetben m köd diagnosztikai egységek feladatcsoportjai Osztályszervezetben m köd diagnosztikai egységek osztályvezet orvosainak feladat- és jogköre Osztályszervezetben m köd egyéb egészségügyi egységek, intézeti gyógyszerész feladat- és jogköre Osztályszervezetbe nem tartozó egészségügyi részlegek Osztályszervezetbe nem tartozó egészségügyi részlegek feladatcsoportjai Tüd gondozó Intézetek Tüd gondozó Intézet, Szeged feladatcsoportjai Tüd gondozó Intézet, Szeged Intézetvezet feladat- és jogköre Tüd gondozó Intézet, Hódmez vásárhely vezet jének feladat- és jogköre Gazdasági Szervezet Pénzügyi és Számviteli Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztályvezet A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatköre A Pénzügyi és Számviteli Osztályvezet jogköre M szaki Osztály, M szaki Osztályvezet A M szaki Osztály feladatcsoportjai A M szaki Osztályvezet jogköre Élelmezési Osztály, Élelmezési Osztályvezet Az Élelmezési Osztály feladatköre Az Élelmezési Osztályvezet jogköre A Gazdasági Szervezet osztályszervezetbe nem tartozó csoportjai, részlegei Ápolási tevékenységet koordináló szervezet Az Ápolási Szervezet osztályszervezetbe nem tartozó csoportjai, részlegei Titkárság, általános igazgatási és funkcionális feladatokat ellátók EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 42

4 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 4/ Fekv beteg-ellátás A betegfelvétel általános szabályai A beteg felvételével és elhelyezésével kapcsolatos egyéb feladatok A beteg kivizsgálása A betegek gyógyítása A vizitek rendje Konzíliumok Gyógyszerellátás A betegek szállítása A betegek ápolása A betegek étkeztetése A betegek távozása az osztályról Ideiglenes távozás A beteg elhalálozása A beteg tájékoztatása és más információs kérdések A fekv beteg-ellátás dokumentációja A központi diagnosztikai és egyéb egészségügyi tevékenységre vonatkozó el írások és meghatározások Laboratóriumi vizsgálatok Röntgen vizsgálatok UH vizsgálatok Bronchológia Légzésfunkciós vizsgálatok EKG vizsgálatok Fiziko-, és mozgástherapia Az intézményen kívüli vizsgálatok A diagnosztikai és egyéb egészségügyi tevékenységek dokumentációja Járóbeteg-ellátás Általános el írások Tüd sz rés Tüd gondozás Szakellátások Dokumentáció és nyilvántartás ZÁRÓ RENDELKEZÉS 54

5 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 5/54 1. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK Az Intézmény azonosítói (1) Az Intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza (2) Székhelye és központi telephelye: 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. (3) Telephelyei: Tüd gondozó Intézet, 6722 Szeged, Török utca 3. Tüd gondozó Intézet, Tüd sz Állomás, 6722 Szeged, Mérey utca 13. Tüd gondozó Intézet, 6800 Hódmez vásárhely, Dr. Rapcsák András utca 52/54. (4) Létrehozásának éve: (5) Az alapító szerv, fenntartó: Csongrád Megye Önkormányzata 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. (6) Felügyeleti szerv: Csongrád Megyei Önkormányzat Közgy lése (7) Az Alapító Okirat kelte és száma: 23/2008. (II. 28.) Kgy. Határozat (8) Az Intézmény törzsszáma: (9) Az Intézmény statisztikai jelz száma: (10) Az Intézmény adószáma: , az általános forgalmi adó alanya (11) Számlavezet hitelintézet: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (12) Hitelintézeti számla: Költségvetési elszámolási számla 2 A jelen Szervezeti és M ködési Szabályzat az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l, továbbá a évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir l, az évi CLIV törvény és a törvény végrehajtási rendeleteinek el írásai alapján, az egyes részterületekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készült. A továbbiakban a jogszabályi hivatkozásokat a lábjegyzetek tartalmazzák.

6 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 6/ Az Intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre (1) Az Intézmény jogi személy (2) Az Intézmény jogállása Költségvetési szerv (3) Gazdálkodási jogköre: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó, az el irányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkez költségvetési szerv. (4) Az Intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs rendelve. (5) Az Intézmény egyszemélyi vezet je: igazgató f orvos (6) Vezet i kinevezés rendje: évi LXV. tv. 9. (4) és 10. b) pontja alapján a közgy lés, pályázat útján (7) A Gazdasági Szervezet vezet jének - Gazdasági igazgató - kinevez je: igazgató f orvos Az Intézmény feladatai, tevékenysége és m ködési területe (1) Az Intézmény alaptevékenysége: Az egészségügyr l szóló évi CLIV. törvényben, valamint a kötelez egészségbiztosításról szóló évi LXXXIII. törvényben meghatározott szolgáltatások nyújtása TEÁOR 8610 Fekv beteg ellátás (2) Alapvet szakágazati besorolás: Fekv beteg ellátás (3) Alapvet szakfeladatok: Aktív fekv beteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekv beteg ellátás (4) Szakfeladatok: Aktív fekv beteg-ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekv beteg-ellátás Krónikus fekv beteg ellátás Járóbetegek gondozóintézeti gondozása Járóbetegek szakorvosi ellátása (5) Fekv beteg-ellátás szaktevékenységei: Tüd gyógyászati aktív kórházi fekv beteg-ellátás Tüd gyógyászati rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekv beteg-ellátás

7 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 7/ Kardiológiai rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekv beteg-ellátás Tüd gyógyászati krónikus fekv beteg- ellátás (6) Járóbeteg-ellátás szaktevékenységei: Tüd gondozás Tüd sz rés Tüd gyógyászati szakellátás Kardiológiai szakellátás Allergológiai szakellátás Képalkotó eljárások Általános röntgendiagnosztika Ultrahang-diagnosztika Laboratóriumi szolgáltatás Általános kémiai laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai (TBC) laboratóriumi diagnosztika (7) Feladatmutatók: a fekv beteg-ellátásban aktív, rehabilitációs és krónikus kórházi ágyszám, a járóbeteg-ellátásban a szakorvosi napi óraszám. (8) Teljesítménymutatók: fekv beteg-ellátásban az ápolási napok száma, a járóbeteg-ellátásban az ellátott esetek száma. (9) Engedélyezett és finanszírozott fekv beteg-ellátó kapacitások, ágyszám: tüd gyógyászati aktív ágy 102 tüd gyógyászati rehabilitációs ágy 15 tüd gyógyászati krónikus ágy 25 kardiológiai rehabilitációs ágy 45 összesen 187 (10) Engedélyezett és finanszírozott járóbeteg-ellátó kapacitások, heti óraszám: tüd sz rés, tüd gondozás 77 tüd gyógyászati szakellátás 141 kardiológiai szakellátás 30 allergológiai szakellátás 10 képalkotó eljárások 5 laboratóriumi szolgáltatás 10 összesen 273 (11) M ködési terület: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye (12) Az Intézmény az alaptevékenységét képez humán egészségügyi ellátásokat az ÁNTSZ illetékes szerve által kiadott m ködési engedély birtokában és az abban foglalt szakterületeken, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerz désnek megfelel en végzi. (13) Az alaptevékenység ellátását és zavartalan m ködését szolgáló kisegít, kiegészít tevékenységek, funkciók és szervezeti egységek: betegmozgatás, bronchológia,

8 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 8/54 légzésfunkciós laboratórium, echocardiographia, EKG vizsgáló, fizikotherápia, intézményi gyógytorna, gyógyszertár, pathológia, min ségbiztosítás, gazdasági szervezet és a központi irányítás m ködtetése, pénzügyi, számviteli, nyilvántartási és elszámolási tevékenység, bels ellen rzés, kontrolling, informatika alkalmazása, jogi tevékenység, irattár, irat rzés, könyvtár, élelmezési tevékenység, épületek üzemeltetése, fenntartása, liftek üzemeltetése, gépjárm üzemeltetés, kazánház, kertészet, karbantartás, javítás, központi raktár, központi sterilizáló, központi takarítás, víz biztosítása saját kútból, szennyvízkezelés, szünetmentes elektromos energia ellátás, textilellátás, vagyonvédelem, biztonsági rzés, portaszolgálat, munka-, t z- és környezetvédelem, katasztrófa elhárítás, egyéb. (14) Az alaptevékenység keretében és a m ködéssel összefüggésben nyújtott szolgáltatások: alkalmazottak, vendégek és egyéb igénybevev k étkeztetése, az id legesen szabad kapacitások bérbeadása, az intézményi infrastruktúra használatának alkalomszer biztosítása, átengedése, felesleges készletek és eszközök értékesítése, gyógyszerek, gyógyászati és diagnosztikai eszközök tesztelése, oktatási tevékenység, pénzbetétek elhelyezése, vagyonkezelés, egyéb.

9 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 9/54 (15) Vállalkozási tevékenység, gazdasági társaságban való részvétel: az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nincs érdekeltsége A tevékenység folytatását szolgáló vagyon és bevétel (1) Feladatellátást szolgáló vagyon: Csongrád Megye Önkormányzata tulajdonában lév, az önkormányzat törzsvagyonába sorolt és az Intézmény könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. (2) A vagyon feletti rendelkezési jog: A Csongrád Megye Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, Csongrád Megye Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályi el írások határozzák meg. (3) Az Intézmény a Csongrád Megyei Közgy lés rendeleteinek, vagy más felügyeleti szervi rendelkezések keretei között, m ködtetésre más intézményekt l és szervekt l is vehet át eszközöket. (4) Az Intézmény bevételei a következ k: támogatások és támogatásérték bevételek az alaptevékenység és az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke az intézményi sajátos bevételek, általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések, kamatbevételek, felhalmozási és t ke jelleg bevételek, a felügyeleti szervt l kapott támogatások, el évi kiegészítések és visszatérülések, ködési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel, a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele, eseti jelleg egyéb bevételek. 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE Szervezeti felépítés 3 Az Intézmény szervezeti felépítése a következ : 01. Intézményvezetés 010. F igazgató f orvos 011. Orvos igazgató 012. Gazdasági igazgató 013. Ápolási igazgató 1. Egészségügyi szervezetek (Orvos igazgató 4 ) 1.1. Fekv beteg osztályok 3 A szervezeti sémát az 1/1. számú melléklet tartalmazza. 4 A továbbiakban, zárójelben a vezet megnevezése szerepel.

10 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 10/ I. Tüd osztály (Osztályvezet f orvos) I. Tüd osztály 1. Részlege I. Tüd osztály 2. Részlege I. Tüd osztály Szakambulancia 112. II. Tüd osztály (Osztályvezet f orvos) II. Tüd osztály 1. Részlege II. Tüd osztály 2. Részlege II. Tüd osztály Szakambulancia 113. Kardiológiai Rehabilitációs Osztály (Osztályvezet f orvos) Kardiológiai Rehabilitációs Osztály Kardiológiai Rehabilitációs Osztály Szakambulancia 1.2. Diagnosztikai osztályok 121. Képalkotó Eljárások Osztálya (Osztályvezet f orvos) Röntgen diagnosztika Ultrahang diagnosztika 122. Központi Laboratórium (Osztályvezet f orvos) Általános Kémiai Laboratórium TBC Laboratórium Légzésfunkciós Laboratórium 1.3. Egyéb egészségügyi szervezetek Intézeti gyógyszertár (Intézeti f gyógyszerész) 132. Osztályszervezetbe nem tartozó részlegek (Orvos igazgató) Bronchológia EKG Vizsgáló Echocardiographia Pathológia Gyógytorna Fizikotherápia Központi Sterilizáló 1.4. Tüd gondozó intézetek 141. Tüd gondozó Intézet, Szeged (Intézetvezet ) Gondozás Szakrendelés SEF MEF Allergológia 142. Tüd gondozó Intézet, Hódmez vásárhely (Gondozó vezet f orvos) Gondozás Szakrendelés SEF

11 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 11/54 2. Gazdasági Szervezet (Gazdasági igazgató) Titkárság 211. Pénzügyi és Számviteli Osztály (Osztályvezet ) Pénzügyi és számviteli el adók, ügyintéz k Pénztár Leltárellen r 212. M szaki Osztály (Osztályvezet ) Karbantartó részleg Kertészeti csoport Portaszolgálat Telefonközpont 213. Élelmezési Osztály (Osztályvezet ) Élelmiszerraktár F konyha Éttermek Diétás Szolgálat 214. Osztályszervezetbe nem tartozó csoport, részleg (Gazdasági igazgató) Anyaggazdálkodási Csoport (Anyaggazdálkodási csoportvezet ) Anyagbeszerzés Központi raktárak Gépjárm üzemeltetés Betegfelvételi iroda Irattár 3. Ápolási tevékenységet koordináló szervezet (Ápolási igazgató) N vérek, asszisztensek Egyéb szakdolgozók 312. Osztályszervezetbe nem tartozó csoport, részleg (Ápolási igazgató) Textil csereraktár Beteghordók Takarítók Liftkezel k 4. Funkcionális feladatot ellátó szervezetek (F igazgató f orvos) Titkárság Munka-, t z-, és környezetvédelem Jogi tevékenység Könyvtár Bels ellen rzés Informatika Humánpolitikai el adó Szociális munkás Infektológus Pszichológus

12 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 12/ Foglalkozás egészségügy 5. Min ségbiztosítás szervezete (Orvos igazgató) Min ségbiztosítás (1) A bels szabályozásokban, alrendszerekben és elszámolásokban, amennyiben ez szükséges, a szervezeti felépítés szerinti jelz számokat és elnevezéseket kell alkalmazni A vezetés szintjei és a vezet k köre (1) A szervezeti felépítésnek megfelel en, a vezet k köre és hierarchiája az alábbiak szerint alakul. 5 I. SZINT Egyszemélyi felel s vezet : igazgató f orvos II. SZINT Vezet helyettesek: Orvos igazgató Gazdasági igazgató Ápolási igazgató III. SZINT Szakmai osztályvezet k: I. Tüd gyógyászat Osztályvezet f orvos, II. Tüd gyógyászat Osztályvezet f orvos Kardiológiai Rehabilitációs Osztályvezet f orvos, Képalkotó Eljárások Osztályvezet f orvos, Központi Laboratórium Osztályvezet f orvos, Tüd gondozó Intézet, Szeged Intézetvezet. Egyéb osztályvezet k: Pénzügyi és Számviteli osztályvezet, szaki osztályvezet, Élelmezési osztályvezet. IV. SZINT Egyéb vezet k: a szervezeti felépítésben négy számjeggyel jelölt intézetek, csoportok, részlegek kinevezett, illetve megbízott vezet i. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel en, az I-II. szint reprezentálja az intézményvezetést, a III-IV. szint pedig a végrehajtó szakmai vezetést Tanácsadó, véleményez és javaslattételi szervek, fórumok A Szakmai Vezet testület 7 5 A továbbiakban a Szabályzat az itt meghatározott vezet i kategóriákat alkalmazza. 6 Lásd az 1/2. számú mellékletet is.

13 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 13/54 (1) A Szakmai Vezet testület az Intézmény tanácsadó, véleményez és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog illeti meg. A rendeletben meghatározott feladatait a Szabályzatban foglalt el írások és keretek között, a saját ügyrendjének megfelel en gyakorolja. (2) A Szakmai Vezet testület m ködéséhez szükséges feltételeket az Intézmény biztosítja. A szükséges adminisztratív és technikai jelleg szolgáltatásokat a F igazgató f orvos Titkársága nyújtja. (3) A Szakmai Vezet testületet az alábbi szakmai vezet k alkotják. Orvos igazgató, Ápolási igazgató, I. Tüd osztály, Osztályvezet f orvos, II. Tüd osztály, Osztályvezet f orvos, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Osztályvezet f orvos, Képalkotó Eljárások Osztálya, Osztályvezet f orvos, Központi Laboratórium, Osztályvezet f orvos, Intézeti Gyógyszertár, Intézeti F gyógyszerész, Tüd gondozó Intézet, Szeged, Intézetvezet. Közalkalmazotti Tanács képvisel je MOK által delegált tag (4) A Szakmai Vezet testület tagja csak személyesen gyakorolhatja az ezzel összefügg feladat- és jogkörét. (5) A Szakmai Vezet testület ülésein tanácskozási joggal részt kell venni a F igazgató orvosnak és a Gazdasági igazgatónak, vagy az általuk helyettesítéssel megbízott vezet nek. (6) A Szakmai Vezet testület Elnökét a (3) bekezdésben szerepl személyek közül nyílt szavazással kell megválasztani. (7) A Szakmai Vezet testület üléseit az Elnök szükség szerint hívja össze, de legalább félévenként ülést kell tartani. Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a vezet testület legalább egyharmada írásban kezdeményezi. A testület ülésére minden esetben meg kell hívni a fenntartó képvisel jét. (8) A Szakmai Vezet testület véleményezi az egészségügyi szolgáltatókkal, az Intézmény tevékenységi feladatainak ellátására kötött közrem köd i szerz déseket. (9) A Szakmai Vezet testület többségi és kisebbségi véleményét írásba kell foglalni és meg kell küldeni az Intézményfenntartónak, valamint a F igazgató f orvosnak. (10) Szakmai Vezet testület alakuló ülésének az összehívásáról a F igazgató f orvos gondoskodik a jelen Szabályzat jóváhagyását követ tizenöt napon belül. Az ülés els napirendi pontja az Elnök megválasztása F igazgatói Értekezlet 7 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet 11..

14 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 14/54 (1) A F igazgatói Értekezletet legalább félévenkénti gyakorisággal és az általa meghatározott napirenddel a F igazgató f orvos hívja össze. Az Értekezlet résztvev i: az igazgatók, a szakmai és egyéb osztályvezet k, továbbá az egyéb vezet k közül a tüd gondozó intézetek vezet i és az esetenként külön meghívottak Munkaértekezlet (1) Legalább évente egyszer munkaértekezletet kell tartani a szakmai osztályokon és az igazgatók által közvetlenül irányított szervezeti egységeknél, amelyre az érintett munkatársak mindegyikét meg kell hívni. A munkaértekezleteken átfogó tájékoztatást kell adni az adott területet érint minden fontosabb témakörben, továbbá meg kell hallgatni a jelenlév k véleményeit és javaslatait. A munkaértekezleteken meg nem válaszolt felvetésekre, észrevételekre és javaslatokra nyolc napon belül külön írásbeli választ kell adni az indítványozó részére Az Intézménynél m köd mellérendelt szervezetek (1) Az Intézménynél m köd mellérendelt szervezetek közvetlenül a jogszabályokban és a maguk által alkotott ügyrendi szabályozásaikban foglalt el írások szerint önállóan végzik feladataikat és gyakorolják jogköreiket. (2) A mellérendelt szervezetekkel kapcsolatos intézményi jog- és feladatkörök a F igazgató orvost illetik, aki gondoskodik a megalakulással és a szervezeti változásokkal, valamint a ködéssel összefügg szervezési és ügyviteli teend k ellátásáról, továbbá az infrastrukturális és más feltételek biztosításáról. (3) A Kórházi Felügyel Tanács 8 9 tagból áll. Tagjainak legfeljebb egyharmadát az Intézmény ellátási körzetéhez tartozó települési önkormányzatok küldötteib l, a további tagok felét az intézmény ellátási körzetében az egészségügy területén m köd társadalmi szervezetek küldötteib l, a többi tagot az Intézmény küldötteib l kell megválasztani. Az Intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lév tagokat a Közalkalmazotti Tanács választja meg. (4) A Kórházi Etikai Bizottság 9 öt tagból áll, akiket a F igazgató f orvos kér fel, bíz meg és ment fel. A Kórházi Etikai Bizottságot a betegek és meghatalmazottjaik, az Intézmény közalkalmazottai és vezet i, továbbá a Kórházi Felügyel Tanács, bármely betegjogi kérdéssel, panasszal korlátozás nélkül felkeresheti. (5) Az Intézmény és a Közalkalmazotti Tanács közötti kapcsolatokat a megkötött megállapodás szabályozza Betegjogi képvisel 10 (1) A betegjogi képvisel vel a közvetlen kapcsolatot az Orvos igazgató és az Ápolási igazgató tartja. 8 Az egészségügyr l szóló évi CLIV tv , valamint a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyel tanácsról 9 Az egészségügyr l szóló évi CLIV tv , valamint 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról 10 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képvisel m ködésének feltételeir l

15 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 15/54 3. A VEZETÉS ÉS SZERVEZETI M KÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3.1. A vezet i tevékenység A vezet k feladat-, jog- és hatáskörének tartalmi meghatározása (1) Az Intézmény vezetési rendszere az egyszemélyi vezetés szabályainak és követelményeinek megfelel en m ködik. A kinevezett, vagy megbízott vezet k az érvényes jogi és szakmai el írások, valamint a bels szabályozások keretei között, komplex módon, teljes felel sséggel irányítják az alárendeltségükbe tartozó szervezeteket és funkciókat. (2) A vezet i feladatkör az alábbiakat foglalja magában A tevékenység megszervezése, szabályozása 11, program, vagy munkaterv alapján. A folyamatok megtervezése és összehangolása. A szükséges er források biztosítása és el készítése. A feladatok elvégzése, realizálása és a kimenetek átadása. A tevékenység folyamatának dokumentálása, az eredmények számbavétele, az el írt információk összeállítása, továbbítása és meg rzése. Az elemzések és értékelések elvégzése. Az egész tevékenység rendszeres vezet i ellen rzése és a munkafolyamatokba épített ellen rzés m ködtetése. A min ségbiztosítás követelményeinek érvényesítése. A vezet irányítása alatt álló szervezet küls és bels kapcsolatrendszerének harmonizálása. A szervezet képviselete és más vezet i funkciók ellátása. (3) A vezet k a meghatározott jogaikat korlátozás nélkül gyakorolhatják, illetve a feladatok elvégzése érdekében azokat érvényesíteniük kell Az igazgatókra vonatkozó külön el írások (1) Az igazgatók a Szabályzat 5. fejezetében meghatározott feladat- és hatáskörükben az Intézményen belül a F igazgató f orvos helyetteseként járnak el és teljes felel sség mellett, közvetlen rendelkezési joguk van. (2) Az intézkedéseikr l el re tájékoztatni kell az illetékes szakmai és egyéb osztályvezet ket, le kell folytatni a szükséges konzultációt és biztosítani a szükséges koordinációt. A halaszthatatlanul sürg s esetekben miel bbi utólagos tájékoztatási kötelezettség áll fenn. (3) Az (1) bekezdésekben foglalt jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amikor a Szakmai Vezet testület véleményének a kikérése kötelez en el van írva 12 (4) Az igazgatók a F igazgató f orvos közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat és gyakorolják a jogköreiket. 11 Lásd Szabályzat részletez fejezet (4) bekezdését /2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 11.

16 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 16/54 (5) A F igazgató f orvos egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítés szerinti tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben végezhet. (6) július 1. napját követ en az Orvos igazgató és az Ápolási igazgató munkakörét önálló vezet i tevékenységben látja el, olyan egészségügyi tevékenység végzése mellett, mely legalább a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges. A Gazdasági vezet i feladatkör csak önálló vezet i munkakörként gyakorolható Egyes vezet i jogkörök külön szabályai Képviseleti és aláírási jog (1) A vezet k az általuk irányított funkciót, vagy szervezetet az Intézményen belül teljes kör en képviselik. (2) A küls kapcsolatokban az Intézmény egészét a F igazgató f orvos képviseli. A jog- és feladatkörükbe tartozó ügyekben, külön megbízás nélkül is az Intézmény nevében járnak el az igazgatók, valamint a szakmai és egyéb osztályvezet k. (3) Az egyéb vezet k csak az adott szervezeti egység nevében léphetnek fel. (4) Az Intézmény nevében a F igazgató f orvos, Orvos igazgató és a Gazdasági igazgató ír alá. Amennyiben egyes jelentések és hivatalos iratok az ügyintéz aláírását is megkövetelik, úgy azt is az Intézmény nevében történ jegyzésnek kell tekinteni. Az adott szervezet nevében a (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve, az illetékes vezet ír alá Kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jog, érvényesítés 14 (1) A kötelezettségvállalás az Intézmény m ködésével összefüggésben a költségvetési kiadási el irányzatok terhére történ fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség visszterhes, vagy anélküli vállalását jelenti. (2) Kötelezettséget vállalni, csak a tárgyévi költségvetési kiadási el irányzat érintett rovatainak még fel nem használt hányada erejéig, vagy több évre, a már ismert és elfogadott szerkezeti változásokkal korrigált tárgy évi költségvetés adott rovatainak évi összegeit figyelembe véve lehet. Ett l eltérni, kizárólag azokban az esetekben szabad, amikor az Intézmény a tulajdonos, vagy más államháztartási szerv jogszer döntésének és/vagy értesítésének a birtokában van a többletforrások biztosításáról. (3) A kötelezettségvállalás minden esetben, az erre rendszeresített szigorú számadású nyomtatványon írásban és ellenjegyzés mellett történhet. (4) Az Intézménynél a kötelezettségvállalásra vonatkozó el írásokat teljes kör en kell alkalmazni, vagyis, az illetményeket, a folyamatos teljesítéseket és az ötvenezer forint alatti megrendeléseket is be kell vonni a döntési és nyilvántartási rendszerbe. 15 (5) A kötelezettségvállalások nyilvántartását a számviteli és pénzügyi elszámolási rendszerhez kapcsolódóan kell megszervezni /2007. (VIII.29.) Korm. rendelet A kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre vonatkozó általános szabályokat és követelményeket a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ai tartalmazzák. A végrehajtás az itt meghatározott eltérésekkel történhet. 15 A kötelezettség vállalás részletes szabályait az Értékkezelési Szabályzat 2. fejezete tartalmazza.

17 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 17/54 (6) Az utalványozás m velete a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének, vagy elszámolásának az elrendelése. Az utalványozás kiterjed minden, az intézménynél történ pénzmozgással járó tevékenységre, valamint az egyéb vagyonváltozások - le- és felértékelés, értékcsökkenés, leltárhiány, káló, térítés nélküli átadás-átvétel; függ, kiegyenlít, átfutó tételek; stb. elszámolásának elrendelése. (7) Utalványozni csak érvényesített okmány alapján és/vagy külön utalványrendeleten írásbeli rendelkezéssel lehet, amelyek együttesen valamennyi szükséges adatot és információt tartalmaznak. Az érvényesítéshez szükséges szakmai igazolások megadásáról az érintett szervezeti egységek vezet i késlekedés nélkül kötelesek gondoskodni. (8) A kötelezettségvállalás és az utalványozás csak ellenjegyzés után válik hatályossá. Az ellenjegyz nek meg kell vizsgálni, hogy a kötelezettségvállalás, illetve az utalvány teljes mértékben megfelel-e a tartalmi és formai követelményeknek. Amennyiben az ellenjegyz lényeges, jogszabályba és bels szabályzatba ütköz tartalmi eltérést tapasztal, ha a kötelezettségvállaló, vagy utalványozó nem a F igazgató f orvos t, más esetekben a felügyeleti szerv illetékes vezet jének 16 egyidej írásbeli értesítése mellett, az ellenjegyzést megtagadhatja. Szükség esetén, az ellenjegyz negyvennyolc órás határid t szabhat. 17 (9) A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre, valamint a kapcsolódó alapnyilvántartások vezetésére vonatkozó részletes el írásokat a Pénz- és Értékkezelési Szabályzatban kell meghatározni. (10) Kötelezettségvállalásra jogosultak: igazgató f orvos, Gazdasági igazgató a közalkalmazotti és más, munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefügg kötelezettségek kivételével. 18 Orvos igazgató, szintén az el bbi korlátozással. (11) Utalványozási joggal rendelkez k: igazgató f orvos, Gazdasági igazgató, Orvos igazgató, Pénzügyi és Számviteli osztályvezet a tüd gondozó intézetek vezet i az ellátmányaik keretéig. (12) Ellenjegyz k: Gazdasági igazgató, Pénzügyi és Számviteli osztályvezet Pénzügyi és Számviteli Osztály ellenjegyzéssel megbízott dolgozója (13) Érvényesít k: Gazdasági igazgató, Pénzügyi és Számviteli osztályvezet Pénzügyi és Számviteli Osztály érvényesítéssel megbízott dolgozója 16 Illetékesnek tekinthet a Csongrád Megyei Közgy lés Elnöke, vagy Csongrád Megye f jegyz je és aljegyz je. Természetesen, ezt megel en alaposan meg kell vizsgálni a konkrét esetet és a jogtalanság, vagy szabálytalanság tényét kétséget kizáróan bizonyítani kell. 17 Ez a szabályozás szigorúbb a jogszabályban el írtnál, azonban az ilyen irányú eltérés megengedett. 18 Az alapvet munkáltatói jogkör gyakorlása és az ezzel összefügg kötelezettségvállalás a F igazgató f orvos jogkörébe tartozik.

18 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 18/54 (14) Hitelintézeti számla felett a következ k szerint lehet rendelkezni. Els aláírók: F igazgató f orvos, Orvos igazgató, Gazdasági igazgató, Pénzügyi és Számviteli osztályvezet Második aláírók: Orvos igazgató, Gazdasági igazgató, Pénzügyi és Számviteli osztályvezet (15) A hitelintézeti számlákra vonatkozó rendelkezéseket minden esetben egy els és egy második aláíró jegyezheti azzal, hogy minden esetben szükséges a f igazgató f orvos vagy a gazdasági igazgató aláírása. (16) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyz, illet leg az utalványozó és az ellenjegyz - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesít személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. (17) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója 19, saját maga, vállalkozása, vagy más érdekeltsége javára látná el. (18) A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés joga csak személyesen gyakorolható. (19) Nem kell külön utalványozni és ellenjegyezni a számla, egyszer sített számla és a számlát helyettesít okmány, átutalási postautalvány alapján befolyó bevételeket. (20) A már készleten lév anyagok és eszközök felhasználását az illetékes vezet beosztásúak utalványozhatják A munkáltatói jogkörök gyakorlása (1) F igazgató f orvos: közalkalmazotti és más munkavégzésre létesített jogviszony létesítése és megszüntetése, illetmények megállapítása, fegyelmi és kártérítési ügyek, tanulmányi szerz dések megkötése, egyedi kérelmek elbírálása. (2) Igazgatók, szakmai osztályvezet k, egyéb osztályvezet k és egyéb vezet k: az érvényes el írások keretei között, a munkaid beosztás meghatározása, az engedélyezett túlórakeretek felhasználása, a konkrét munkafeladatok kijelölése, a határid k el írása, a munkavégzés ellen rzése és a beosztottak beszámoltatása, javaslat és észrevétel megtétele a F igazgató f orvos jogkörébe tartozó munkáltatói jogokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, egyéb, a munkavégzést és a munkavállalót érint ügyekben való intézkedés Szabadfoglalkozású dolgozó foglalkoztatása 20 (1) Szabadfoglalkozású jogviszony keretében egészségügyi dolgozó foglalkoztatható Közeli hozzátartozók a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény ának b) pontjában meghatározott személyek évi LXXXIV. törvény évi LXXXIV. tv. 4. a) pont

19 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 19/54 (2) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében m köd egészségügyi dolgozóval a Törvényben meghatározott tartalommal a F igazgató f orvos köthet megbízási szerz dést. (3) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóra köteles az intézményi bels szabályzatokban foglalt el írásokat munkája során folyamatosan betartani. (4) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóval az Orvos igazgató, az Osztályvezet orvos, Részlegvezet f orvos, vagy orvos illetve a F gyógyszerész tartja a közvetlen kapcsolatot, aki egyúttal a konkrét munkafeladatok kijelöli, a határid ket el írja, a munkavégzést ellen rzi és a dolgozót beszámoltatja, javaslatot és észrevételt tesz a F igazgató f orvos jogkörébe tartozó munkáltatói jogokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, egyéb, a munkavégzést és a munkavállalót érint ügyekben való intézkedés A vezet k helyettesítésének rendje (1) A vezet knek önálló állandó kinevezett, vagy megbízott helyetteseik nincsenek. Tartós távollét és akadályoztatás esetén a helyettesítés rendje az alábbi. A F igazgató f orvost helyettesíti: az Orvos igazgató. Az Orvos igazgatót helyettesíti: az eseti megbízással kijelölt Osztályvezet f orvos, A Gazdasági igazgatót helyettesíti: Pénzügyi és Számviteli osztályvezet Az Ápolási igazgatót helyettesíti: az eseti megbízással kijelölt osztályos vezet f vér A szakmai és egyéb osztályvezet ket helyettesítik: az eseti megbízással kijelölt részlegvezet k, vagy más erre alkalmas személyek. (2) A helyettesít k a távollév vezet minden feladat- és jogkörében eljárhatnak, de nem gyakorolhatják a kifejezetten személyhez kötött jog- és hatásköröket, továbbá ha a helyettesítés ideje nem haladja meg a kilencven napot, nem tehetnek hosszabb távra szóló, személyi és strukturális változásokat eredményez intézkedéseket. (3) Az eseti kijelöléssel történ helyettesítéskor a helyettesítend vezet javaslata alapján a közvetlen felettes dönt. Rendkívüli esetekben szintén a felettes vezet intézkedik. (4) Az egyéb vezet ket illet en, a közvetlen felettes vezet dönt a helyettesítés szükségességér l és a helyettesít személyr l A szolgálati út (1) Az Intézmény, illetve az adott szervezeti egységek m ködési- és feladatkörébe tartozó ügyekben való eljárások során, a szervezeti felépítés szerinti 22 szolgálati utat be kell tartani, ami a közvetlen felettes általános illetékességét feltételezi. Nem vonatkozik mindez a tanácsadó, konzultatív fórumokon történ megnyilatkozásokra, a Kórházi Etikai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekre, valamint a személyes ügyekre és kérésekre Az Intézmény m ködésének szabályozása 22 Lásd a Szabályzat 2. fejezet 2.1. alfejezet és az 2. számú mellékletet.

20 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 20/ Bels szabályzatok (1) Az intézményi m ködés szervezettségének biztosítása érdekében és/vagy jogszabályi el írások alapján, a tevékenységek tartósan és egységesen érvényesítend szervezeti, jogi, gazdálkodási, min ségbiztosítási, információs, elszámolási és biztonsági szabályait, továbbá a konkrét eljárásmódokat és szakmai követelményeket bels szabályzatokba kell foglalni. Nem kell külön szabályozni, vagy megismételni azokat az el írásokat, amelyek a magasabb szint jogszabályokban és a felügyeleti szerv rendelkezéseiben, vagy más módon egyértelm en meghatározottak. (2) A bels szabályzatokkal összefüggésben gondoskodni kell a megismertetés és a bevezetés feltételeinek a megteremtésér l, az alkalmazás tapasztalatainak értékelésér l, valamint a változásoknak megfelel aktualizálásról és karbantartásról. (3) Eltér jogszabályi vagy egyéb rendelkezés hiányában, a bels szabályzatokat a igazgató f orvos hagyja jóvá. (4) Az Intézmény bels szabályzatainak listáját az elkészítésért felel s és a jóváhagyó megjelölésével az 1. számú táblázat tartalmazza Az kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jog, érvényesítés el írásait a Szabályzat részletez fejezete, a bels ellen rzés m ködését a 3.9. alfejezet tartalmazza.

21 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 21/54 1. számú táblázat AZ INTÉZMÉNYI BELS SZABÁLYZATOK LISTÁJA Megnevezés Az elkészítésért felel s vezet Jóváhagyó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 24 Orvos igazgató igazgató f orvos A Halott Ellátás Intézményi Rendje Ápolási Igazgató igazgató f orvos Az Ápolási Ellátás Rendje 25 Ápolási igazgató igazgató f orvos Az Intézeti Gyógyszerellátás Rendje 26 Orvos igazgató igazgató f orvos Behajtási és Parkolási Rend igazgató f orvos Intézményfenntartó Esélyegyenl ségi Terv Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Élelmezési Szabályzat 27 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Értékelési Szabályzat 28 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos FEUVE 29 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Gazdasági Szervezet Ügyrendje 30 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Házirend 31 Orvos igazgató Intézményfenntartó Higiénés és Infekciókontroll Szabályzat Orvos igazgató igazgató f orvos Humáner források Szabályzata 32 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Iratkezelési Szabályzat 33 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Karbantartási Terv 34 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Katasztrófaterv 35 igazgató f orvos Országos Tisztif orvos Közbeszerzési Szabályzat 36 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 37 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Min ségirányítási Szabályzat 38 Orvos igazgató igazgató f orvos Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Orvos igazgató igazgató f orvos Munkavédelmi Szabályzat 39 igazgató f orvos igazgató f orvos Munkábajárással Kapcsolatos Költségtérítési Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Szabályzat Önköltség Számítási Szabályzat Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Pénz- és Értékkezelési Szabályzat 40 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos Szabályzat a Betegpanaszok Kivizsgálásáról Orvos igazgató igazgató f orvos Számlarend és Számviteli Politika Szabályozása 41 Gazdasági igazgató F igazgató f orvos 24 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet /2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 5. (3) bekezdés b) pont /2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 5. (3) bekezdés a) pont /1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM rendelet /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdés b) pont évi XXXVIII. Tv /1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. (5) bekezdés /2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 5. (1) bekezdés 32 Az Intézmény kizárólagos jogkörébe tartozó humánpolitikai és munkaügyi kérdéseket tartalmazza. 33 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet 34 11/1996. (IX. 18.) Kgy. számú rendelet /2000. (X. 30.) EüM rendelet évi CXXIX. törvény 6.. (1) bekezdés /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdés a) pont /2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet 5.. (3) e) pont évi XCIII. törvény /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdés d) pont /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés.

22 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 22/54 1. számú táblázat AZ INTÉZMÉNYI BELS SZABÁLYZATOK LISTÁJA Megnevezés Az elkészítésért felel s vezet Jóváhagyó Szervezeti és M ködési Szabályzat 42 igazgató f orvos Intézményfenntartó Térítési Díj Szabályzat 43 igazgató f orvos Intézményfenntartó Tudományi Kutatás Szabályzata 44 Orvos igazgató igazgató f orvos zvédelmi Szabályzat 45 igazgató f orvos igazgató f orvos Ügyeleti Készenléti Szabályzat Orvos igazgató igazgató f orvos Veszélyes Hulladékkezelési Szabályzat Ápolási igazgató igazgató f orvos (5) Az intézményi bels szabályzatok - a szabályzat tárgyához igazodva - kötelez ek a közintézmény által foglalkoztatottakra, a közintézményben kezelt betegekre, valamint a közintézményben bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre, ideértve a szabadfoglalkozású orvost, egyéni vállalkozó orvost és megbízottjait és az alvállalkozók munkatársait is. (6) Az intézményi bels szabályzatokban pontosan és konkrétan meg kell határozni annak térbeli, id beli és személyi hatályát F igazgatói utasítás (1) A F igazgató f orvos egyes további jelent sebb kérdésköröket utasításban szabályozhat Munkaköri leírások (2) Az Intézménynél valamennyi közalkalmazotti és más foglalkoztatási jogviszonyban lév munkatárs részére, legkés bb a jogviszony létesítését követ hatvan napon belül, személyre szóló munkaköri leírást kell készíteni. Kivételt képeznek ez alól azok a vezet k és beosztottak, akiknek a jog- és feladatkörét jogszabályok és/vagy bels szabályzatok kielégít pontossággal meghatározzák Az információk biztosításának rendje Bels információs rendszer (1) Az Intézmény által m ködtetett információs és dokumentációs rendszernek minden munkatárs részére biztosítania kell a feladataik ellátásához és a jogköreik gyakorlásához szükséges jogi, pénzügyi, gazdasági, szakmai és egyéb információk hozzáférhet ségét. (2) Az el bbi cél megvalósítása érdekében az információhordozók kezelését az alábbiak szerint kell megvalósítani. A központi számítógépben kell tárolni az érvényes jogszabályok gy jteményét, és biztosítani kell az igénybevétel lehet ségét. A könyvtárban el kell helyezni az intézményi m ködést érint közlönyök ideértve a Csongrád Megyei Önkormányzat hivatalos tájékoztatóját is egy-egy példányát. A könyvtárban kell tárolni a bels szabályzatok egy-egy hiteles példányát, továbbá a F igazgató orvosi utasításokat kronológikus sorrendben, 42 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet /1997. (XII. 23.) Korm. rend. 1. (6) bekezdés 44 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet 5.. (3) d) pont évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdés

23 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 23/54 A könyvtárban kell kezelni a szak- és kézikönyveket, lexikonokat, valamint a folyóiratokat. A Munkaköri leírások meg rzését a Humánpolitikai el adó biztosítja. A megállapodásokat és szerz déseket egy eredeti példányban a Pénzügyi és Számviteli Osztályon, egy másolati példányban a Gazdasági igazgató titkárságán kell elhelyezni. Biztosítani kell ugyancsak könyvtári elhelyezéssel -, hogy az Intézmény évi költségvetését és beszámolóját bármely munkatárs megismerhesse. (4) Az Intézmény bels információs rendszerét az államháztartás beszámolási és tervezési rendszerében, valamint a kötelez adatgy jtési programban meghatározott információkra és adatokra kell alapozni. (5) A szervezeti felépítésben meghatározott tevékenységek és szervezetek teljesítményeit, bevételeit és kiadásait, meghatározott rendszerességgel külön is ki kell mutatni A betegek tájékoztatása (1) A betegek tájékoztatását a felvételkor, a Házirend és a Térítési Díj Szabályzat rendelkezésre bocsátásával, valamint személyes tájékoztatás útján kell biztosítani Bels ellen rzés (1) A bels ellen rzés az intézményi m ködés, az egyes folyamatok és tevékenységek szerves részét képezi. Funkciója és célja az el írt és elvárt teljesítmények biztosítása Munkafolyamatokba épített ellen rzés (1) Az Intézmény tevékenységi körében a munkafolyamatba épített ellen rzés a vezet i döntések alapján és a bels szabályozások révén valósul meg. Gondoskodni kell arról, hogy a számítógépes és más rendszerekbe a szükséges ellen rzési pontok beépítésre kerüljenek és a feltételekt l függ en, automatikusan m ködjenek Vezet i ellen rzések (1) A vezet i ellen rzés az adott szervezeti egység és funkciócsoport m ködésének rendszeres, komplex jelleg értékelését tartalmazza és jelent s mértékben a folyamatba épített ellen rzéseken nyugszik. (2) A vezet i ellen rzések tapasztalatait és megállapításait abban az esetben kell írásba foglalni, ha min sített intézkedések megtétele látszik szükségesnek Független bels ellen rzés (1) A független bels ellen rzés, a szükségessé váló egyedi ellen rzések mellett, els sorban a meghatározó tevékenységek és folyamatok intézményi szint vizsgálatára irányul. (2) Bels ellen rzést a F igazgató f orvos rendelhet el az évi munkaterv alapján, vagy rendkívüli esetekben. Az ellen rzésekr l írásos jelentéseket kell készíteni. (3) A költségvetési szervek bels ellen rzésér l szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezése értelmében az intézmény bels ellen rzését a Csongrád Megyei Önkormányzat 46 Ennek rendjét a Számlarend és a Számviteli Politika Szabályozása bels szabályzat tartalmazza.

24 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 24/54 Hivatala, a 30/2004. (V.20.) Kgy határozattal jóváhagyott Bels Ellen rzési Szabályzata szerint végzi az Önkormányzati Bels Ellen rzési Osztály Az ellen rzéssel kapcsolatos egyéb el írások (1) A hatósági és felügyeleti ellen rzésekr l a F igazgató f orvost minden esetben tájékoztatni kell, ha a vizsgálatot végz ezt bármely okból nem tenné meg. (2) A küls ellen rz szervek részére információkat csak a F igazgató f orvos, az igazgatók, a szakmai és egyéb osztályvezet k, továbbá a tüd gondozó intézetek vezet i adhatnak Kontrolling (1) Rendszeres és folyamatos ellen rzéssel információt biztosít az intézet m ködésér l, err l közvetlenül tájékoztatja a F igazgató f orvost. (2) Rendszeres visszajelzést és javaslatot tesz a m ködéssel kapcsolatban felmerült esetleges problémákról a minél gazdaságosabb m ködés elérése céljából Egyéb szabályok (1) Az Intézménynél használható bélyegz k formáját és tartalmát az F igazgató f orvos határozza meg. Alkalmazásuk az aláírási joghoz igazodik, továbbá azok jogosultak erre, akik munkakörüknél fogva küls partnerek és szervek felé átvétel- és teljesítésigazolást végeznek. A bélyegz ket csak személyre szólóan lehet kiadni. Az intézmény bélyegz nyilvántartását a Gazdasági igazgató titkársága végzi. (2) A vezet i, érdemi és anyagi felel sséggel járó munkakörök átadásáról és átvételér l jegyz könyvet kell felvenni, amit a felettes vezet nek is alá kell írni. 4. A GAZDÁLKODÁS KIEMELT SZABÁLYAI 4.1. Általános feltételek (1) Az Intézmény költségvetési szerv formájában m köd egészségügyi intézmény. 47 (2) Az Intézmény a szakfeladatok ellátását az egészségügyi ágazatra vonatkozó általános közigazgatási és szakmai szabályozások, valamint a szaktevékenységeire érvényes konkrét el írások alapján végzi. (3) Az Intézmény öt évre szóló szakmai tervet köteles készíteni, amely tartalmazza a feladatok összetételének változásával, a felújításokkal és fejlesztésekkel, a humáner források alakításával, továbbá a min ségbiztosítással és annak fejlesztésével kapcsolatos koncepciókat és tényszer en is megalapozott pénzügyi terveket. 48 (4) A szakmai fejlesztési program elkészítésér l és a végrehajtás folyamatos ellen rzésér l, a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral történt egyeztetést követ fenntartóhoz történ benyújtásáról a F igazgató f orvos gondoskodik évi CLIV. törvény 3.. g) pont 48 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet 6/A. 49 Az els tervezési id szak január 1.-én kezd dik.

25 Mellkasi Betegségek Szakkórháza 25/54 (5) A gazdálkodást a költségvetési szervekre érvényes államháztartási szabályozásoknak és a felügyeleti, fenntartó tulajdonosi rendelkezéseknek megfelel en kell folytatni, amelynek során meghatározó módon kell figyelembe venni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerz dés követelményeit és lehet ségeit. (6) Az Intézmény a felügyeleti szerv gazdálkodási szabályozásainak keretei között, a saját bevételei mellett egyéb államháztartási és államháztartáson kívüli forrásokból is szert tehet bevételekre, amelyeket a külön megállapodások és szerz dések szerint használhat fel. (7) Az Intézmény fejlesztése a fenntartó tulajdonos által biztosított módon és a saját bevételekb l valósítható meg. (8) Az Intézmény a feladatai ellátáshoz szükséges humáner forrásokat közalkalmazotti, vagy vállalkozási, megbízási jogviszony keretében biztosítja. (9) A kiegészít és kisegít tevékenységek vállalkozások, alvállalkozások és megbízások keretében történ m ködtetésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint van lehet ség. (10) Az anyagi, m szaki és infrastrukturális feltételek fejlesztését, továbbá a humáner források mennyiségi és min ségi összetételének biztosítását, els dlegesen az el írt minimális követelményeknek 50 megfelel en kell megvalósítani. (11) A m ködés és gazdálkodás alapkövetelménye a stabilitás, valamint az er források és a feladatok jellemz i közötti összhang folytonos biztosítása. (12) Az Intézmény gazdálkodása centralizált, azonban a költségvetés összeállítása során a vezet k véleményeit és javaslatait is figyelembe kell venni, illetve rendszeres tájékoztatást kell adnia a részükre a gazdálkodási folyamatok állásáról és eredményeir l. (13) A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges szakmai adatok és információk szolgáltatásáról az érintett szervezeti egységek vezet i kötelesek gondoskodni. 51 (14) A gazdálkodással kapcsolatos elszámolásokat, nyilvántartásokat és információszolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályok és bels szabályzatok el írásai szerint kell teljesíteni Az Intézmény költségvetése (1) Az Intézmény a naptári évet felölel költségvetés alapján gazdálkodhat, amit a jogszabályi el írások és felügyeleti szerv rendelkezései által el írt módon és határid re kell elkészíteni. (2) Az Intézmény költségvetésének kiemelt el irányzatai a következ k. 53 Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 50 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr l 51 Az adatszolgáltatások tartalmát és módját a bels szabályzatok határozzák meg. 52 Számlarend és a Számviteli Politika Szabályozása, Pénz- és Értékkezelési Szabályzat, Értékelési Szabályzat, Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 53 A felsorolás csak a lehetséges el irányzatokat tartalmazza.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben