SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

2 Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési szerv székhelye: 7516 Berzence Szabadság tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális ellátás 4. Szakágazati besorolása: Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: évi III. törvény 6. Alaptevékenység szerinti besorolás: Alaptevékenységei és kiegészítő tevékenységei: Pszichiátriai betegek tartós ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Különleges gyermekotthoni ellátás Fejlesztő felkészítés-fejlesztő iskolai oktatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás 7. Működési köre: Somogy megye 8. Irányító szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest ) 9. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő

3 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. 10. Az intézmény számlavezetője: Magyar Államkincstár 11. Az intézmény azonosító számai: Intézmény számlaszáma: Intézmény törzsszáma: Intézmény adószáma: Intézmény statisztikai számjele: Intézmény ágazati azonosítója: S Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.(XI.13.) Korm. Rendelet 3. (2) bekezdésének megfelelően a főigazgató gyakorolja a fenntartott intézmények tekintetében a középirányítói hatásköröket. A fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. Rendelet alapján Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény Egyéb foglalkoztatottjaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény előírásai irányadóak. 14. Az intézmény telephelyei: 7516 Berzence Szabadság tér Berzence Lakótelep Barcs Táncsics u Drávatamási, Fő u. 41/a 15. A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyonfeletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt ingatlanok: 7516 Berzence Szabadság tér Berzence Lakótelep Barcs Táncsics u Drávatamási Fő u. 41/a Az állami tulajdonú ingatlanok az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény. Vagyon értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

4 17. Egyéb rendelkezések: Az intézmény férőhelyeinek száma: 510 fő Székhelyen: 7516 Berzence Szabadság tér fő pszichiátriai betegek otthona Telephelyeken: 7516 Berzence Lakótelep fő idősek otthona 7570 Barcs Táncsics u fő fogyatékosok ápolása-gondozása 20 fő fogyatékosok rehabilitációja 7979 Drávatamási Fő u. 41/a 150 fő fogyatékosok ápolása-gondozása 18. Alapító okirat száma: IX-09/30/846/2012 Az intézmény feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben előírtak szerint az intézmény ellátási területén önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az időseket ellátó gondozási részlegen elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévét betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ennek keretében biztosítjuk a kornak, egészségi állapotnak megfelelő fizikai, egészségügyi ellátást, mentális gondozást. A fogyatékosok ápolását-gondozását végző részlegeken olyan fogyatékos személyek ellátását végezzük, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az ellátás keretében a fogyatékosságnak megfelelő szinten tartó, képesség fejlesztő, munkajellegű foglalkoztatás, sport szabadidős tevékenység folyik úgy, hogy a fogyatékos személy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A barcsi fogyatékos személyek otthonában 20 férőhelyen rehabilitációs ellátást is végzünk. A barcsi fogyatékos személyek otthonában működő fejlesztő iskola külön pedagógiai program szerint működik. A pszichiátriai betegeket ellátó részlegben azokat a krónikus pszichiátriai betegeket gondozzuk, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Az intézmény szervezete A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon a székhelyintézmény. A székhelyintézménnyel együtt 4 telephelyen nyújtjuk szolgáltatásainkat a bentlakásos intézményi ellátást igénylők részére. A szervezeti integráció a bentlakásos intézmények vonatkozásában egy szervezeti keretben működve, a különböző ellátási formák szervezeti és szakmai összekapcsolódásával, a részlegek együttműködésével valósul meg.

5 Az intézmény a szakmai feladatait 5 szakmai egységben (részlegben) látja el. Az ügyviteli részleg egységes pénzügyi, gazdálkodási és gazdasági szervezet, melyet két csoport alkot. (központi irányítás, élelmezési csoportok). A csoportok dolgozói változó telephelyen végzik munkájukat oly módon, hogy kinevezésük szerint vagy a székhelyhez, vagy egy-egy telephelyhez tartoznak, viszont munkaszervezési okból onnan átirányíthatók, más telephelyre. Az intézmény működésének rendje Az intézmény vezetője az igazgató, a telephelyeket a részlegvezetők irányítják. A szakmai részlegvezetők feladata a telephelyen folyó szakmai munka koordinálása és irányítása, a központi irányítás felé történő közvetítés és kapcsolattartás, valamint részvétel a telephelyi szakmai munkacsoportok munkájában. Felelősek a telephelyen folyó ellátás biztonságos, a szakmai előírásoknak megfelelő megszervezéséért. A pénzügyi, gazdálkodási, élelmezési tevékenységet és a támogató feladatokat az ügyviteli részlegvezető irányítja. Az élelmezés irányítását az élelmezésvezetők végzik, akik közvetlenül az ügyviteli részlegvezető felügyelete alatt végzik munkájukat együttműködve a telephelyek részlegvezetőivel. A székhelyen működő pénzügyi, gazdálkodási csoport mellett a telephelyeken is dolgozik 2 fő pénzügyi ügyintéző, akik a házi pénztár vezetését, nyugdíj és költőpénz kifizetését, a térítési díjak megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos előkészítő tevékenységet végzik. Folyamatos kapcsolattartással, bizonylatkezeléssel, számlatovábbítással, adatszolgáltatással segítik a gazdálkodási feladatok végrehajtását és a feladatellátás zavartalanságát. Ellátják továbbá a részlegvezetők adminisztrációs kiszolgálását is. A konyha üzemek dolgozóit az élelmezésvezetők irányítják. Munkájukat az ügyviteli részlegvezetővel szorosan együttműködve látják el, de kapcsolatot tartanak a telephelyek részlegvezetőivel is. A részlegvezetők az élelmezésvezetők számára közvetlen utasítást is adhatnak, probléma esetén viszont mindketten kötelesek az igazgató felé döntési intézkedést kezdeményezni. A technikai, műszaki feladatokat, gépkocsi futásokat, szállításokat a mosodák tevékenységét, a logisztikai feladatokat, a műszaki ügyintéző koordinálja, irányítja és ellenőrzi. A munkaszervezési feladatait a részlegvezetők igényeinek összehangolásával látja el. Közvetlen felettese az ügyviteli részlegvezető. A takarítók munkáját a Segesd körzetközponti feladatgazda irányítja és koordinálja, aki kapcsolatot tart a telephelyeken kijelölt intézménygazdákkal. Az intézménygazdák munkajogilag nem tartoznak a segesdi intézményhez. A részlegvezetők a telephelyeken végzett technikai, pénzügyi, műszaki, élelmezési és mosodai feladatok ellátását szakmai szempontok szerint ellenőrizhetik. Utasítást közvetlenül is adhatnak az ott dolgozóknak, de probléma esetén a szervezet munkáját irányító igazgatónál kell intézkedést kezdeményezniük. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás módja Az integrált intézményben működő szervezeti egységek és az ott dolgozó alkalmazottak egymással alá, fölérendeltségi, illetve mellérendeltségen alapuló munkakapcsolatban állnak. Az alá, fölérendeltségi kapcsolat az utasítás jogát és a végrehajtás kötelezettségét, a mellérendeltségi kapcsolat a kölcsönös együttműködés kötelezettségét jelenti.

6 Az alkalmazottak kapcsolatait az általuk betöltött munkakör és beosztás határozza meg, melyet a munkaköri leírásuk tartalmaz. Feladataikat közalkalmazottként végzik. A közös, egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek, illetve az alkalmazottak kezdeményező, kölcsönös együttműködési kötelezettsége külön előírás nélkül is fennáll. A székhely és a telephelyek közötti folyamatos kapcsolattartás módja: Személyes kapcsolattartás: Ügyintézők szakmai egyeztetései és pénzügyi elszámolásai Vezetői látogatások Szakmai munkacsoportok találkozásai Telefon, fax és elektronikus kapcsolattartás: Gépjármű igénybejelentések Vásárlások engedélyezése Karbantartási és takarítási igények bejelentése Szakmai anyagok és a feladatellátással kapcsolatos információk továbbítása Az intézmény szakmai feladatainak szervezése A szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító integrált intézmény, különböző típusú ellátási formák szervezeti és szakmai összekapcsolódásával jött létre. Az integrált intézmény szakmai vezetését az igazgató valamint az általa megbízott szakmai igazgatóhelyettes, intézményvezető ápoló látja el, akiknek fő feladata, az intézmény szakmai munkájának koordinálása és egységesítése. A szakmai irányítás nemcsak a közvetlen feladatok mentén, hanem állandó és eseti szakmai munkacsoportok működtetésével is megvalósulhat. Az intézmény székhelyén és telephelyein a részlegvezetők biztosítják a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. Koordinálják a szakmai feladatokat. Az intézmény szakmai munkacsoportjai és azok csoportvezetői felelősek az egységes szakmai protokollok kidolgozásáért és valamennyi érintett telephelyen történő bevezetéséért, a területre vonatkozó jogszabályok alkalmazásáért és a tevékenységek összehangolásáért, operatív irányításáért. Részlegvezetői munkacsoport: Állandó tagjai: 1) Igazgató 2) Az igazgató által megbízott szakmai igazgató helyettes, intézményvezető ápoló 3) Telephelyek részlegvezetői 4) Ügyviteli részlegvezető A munkacsoport eseti tagjaként mindazon csoportvezetők is részt vesznek, akiknek feladatkörét érinti a munkacsoport által feldolgozandó témakör.

7 A munkacsoport feladata: Az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdések tárgyalása Folyamatosan értékeli a részlegek munkatervét, azok teljesítését A költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos kérdések megbeszélése Az intézmény igazgatója, valamint a csoport tagjai által előterjesztett kérdések tárgyalása Az integrált intézmény szakmai programjainak előkészítése, koordinálása, végrehajtása A csoportértekezletet az intézmény vezetője havonta hívja össze, és személyesen vezeti. Rendkívüli események, valamint fenntartói utasítás esetén a munkacsoport egyéb időpontokban is összehívható. Az elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyet az irattár őriz. Ápolási és gondozási munkacsoport: Állandó tagjai: 1) Az igazgató által megbízott igazgató helyettes, intézményvezető ápoló 2) Részlegvezetők 3) Ápolási-gondozási csoportvezetők A csoportülésekre meghívást kap az intézmény igazgatója. Feladata: Megtárgyalja az intézmény részlegein folyó egészségügyi ellátással, ápolással és gondozással kapcsolatos problémákat, döntési javaslatokat fogalmaz meg az igazgató számára Kidolgozza és aktualizálja a protokollokat, ápolási és gondozási terveket Szervezi és egyezteti a telephelyeken végzett ápolási-gondozási munkát Javaslatot dolgoz ki az igazgató részére az ellátás minőségének javítására A csoportértekezletet az igazgató által megbízott helyettes negyedévente hívja össze és személyesen vezeti. Az elhangzottakat jegyzőkönyvezik, mely az irattárban megőrzésre kerül, valamint egy példánya az igazgatónak megküldésre kerül. Fejlesztő, mentálhigiénés, foglalkoztató-ellátó munkacsoport: Állandó tagjai: 1) Az igazgató által megbízott igazgató helyettes, intézményvezető ápoló 2) Részlegvezetők 3) Mentálhigiénés csoportvezetők A csoportülésekre meghívást kap az intézmény igazgatója és az ügyviteli részlegvezető. Feladata: Megtárgyalja a részlegeken folyó mentálhigiénés ellátással, gondozással és foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, problémákat Kidolgozza és aktualizálja az ellátással kapcsolatos eljárásrendeket Javaslatot dolgoz ki az igazgató részére az ellátás minőségének javítására

8 Az intézmény sport és kulturális életének megszervezésére javaslatot dolgoz ki. Egyezteti a részlegek foglalkoztatási munkaterveit Közös munkaprogramokat, szakmai programokat szervez a telephelyek lakóinak bevonásával. A csoportértekezletet az igazgató által megbízott helyettes negyedévente hívja össze és személyesen vezeti. Az elhangzottakat jegyzőkönyvezik, mely az irattárban megőrzésre kerül, valamint egy példánya az igazgatónak megküldésre kerül. A telephelyeken működő ápolási-gondozási egységek és a mentálhigiénés-foglalkoztató-ellátó egységek az ellátást igénybe vevők ápolását-gondozását, egészségügyi és mentálhigiénés ellátását, fejlesztését, valamint foglalkoztatását, integrált formában egymás szakmai tevékenységét kiegészítve, egymásra épülve látják el. Az intézmény ügyviteli, számviteli, pénzügyi, gazdasági feladatainak szervezése Az intézmény önállóan működő, gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait megállapodás szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Az együttműködés területei: Tervezés, könyvvezetés Statisztikai jelentések készítése Előirányzat felhasználás és módosítás Vagyon-használat és hasznosítás Beszámolás Statisztikai adatszolgáltatás Az ügyviteli, gazdasági részleg az intézmény működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági részleg általános feladatai: Az adott feladatok mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése Az intézményi célok megvalósítása, elősegítése érdekében javaslatok kidolgozása Munkaerő gazdálkodással, tb. ügyintézéssel, készpénzkezeléssel, információszolgáltatással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, karbantartással kapcsolatos teendő ellátása Folyamatos kapcsolat tartása az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltséggel Üzemfenntartási, karbantartási feladatok, kisjavítások elvégzése Energiagazdálkodás Ivóvíz ellátási és szennyvízkezelési feladatok ellátása Szállítás, a gépjárművek koordinálása Mosás, javítás, a tiszta textília folyamatos biztosítása Udvar és parkgondozás Az intézmény általános rendjének megőrzése, az állami tulajdon védelme A részlegvezetők segítik a műszaki ügyintéző szervezési és irányítási munkáját. Takarítási feladatok: A takarító csoport a segesdi körzetközpontban működik

9 A csoport tagjai: Feladata: Feladatgazda Takarítók Intézménygazda (takarítás szempontjából a telephely az intézményhez tartozik) A bentlakásos intézményben élő ellátottak lakókörnyezetének rendbetétele és ezáltal a komfortérzet biztosítása Az iskolák, kollégiumok közös használatú helyiségeinek rendben tartása A kollégiumok lakószobáinak tisztítása, az iskolák tantermeinek takarítása A közegészségügyi és járványügyi szabályok ismerete és betartása Az intézménygazdák kiválasztása és munkájuk szervezése a telephelyi részlegvezetők feladata. Élelmezés: A csoport tagjai: Telephelyi élelmezésvezetők Szakácsok Konyhai kisegítők A Csoport találkozásaira meg kell hívni az ügyviteli részlegvezetőt. Feladata: A vezetés általános elvei: konyhaüzem működtetése, az élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, az ellátottak korának és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő változatos étrend összeállítása, elkészítése, az ételek elosztása, az élelmezéssel kapcsolatos ügyviteli feladatok teljesítése, az élelmezési anyagszükséglet biztosítása, a közegészségügyi és higiénés szabályok a HACCP rendszer követelményeinek betartása az élelmiszerbiztonsági előírások szerinti ételszállítás bonyolítása Az intézmény vezetése A vezető felelős az irányítása alatt álló intézmény, telephely, részleg, azaz szervezeti egység feladatainak maradéktalan ellátásáért. Ennek érdekében minden vezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben: Gondoskodni a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról A jobb ellátáshoz szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtenni, illetve felettesének javaslatot tenni Folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni a feladatok ellátását

10 A vezetésben az alábbi általános elveket kell érvényesíteni: A szervezeti egységeket úgy kell kialakítani, hogy a szervezet irányításában és ellenőrzésében az egyszemélyes vezetés elve maradéktalanul érvényesüljön. A mellérendelt szervek egymásnak nem adhatnak utasítást Az intézmény igazgatója által határozott időre megbízott igazgató helyettes részlegvezető szakmai ellenőrzési és iránymutatási jogköre a székhely és a telephelyek működésére is kiterjed. Az ügyviteli gazdasági, pénzügyi részlegvezető pénzügyi ellenőrzési, iránymutatási jogköre a székhely és a telephelyek működésére is kiterjed A demokratizmus érvényesülése a vezetésben: A vezetők döntésük előtt az általános és jelentős kérdésekben kikérik a vezetést segítő szervek véleményét Az ellátottakat érintő kérdésekben saját, illetve az érdekképviseletre jogosultak véleményének megismerése után dönt a vezető. Igazgató Az intézmény vezetője az intézmény igazgatója. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, az alkalmazottak munkáltatója. Az intézmény igazgatóját a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevezi ki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet 3. (2) bekezdésének megfelelően. Munkáját a kinevező által készített munkaköri leírás alapján végzi a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával. Az igazgató felelős az intézmény jogszabályi és fenntartói szabályok szerinti folyamatos és zavartalan működéséért, az intézmény által nyújtott gondoskodás szakmai színvonaláért. Feladata: 1) Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a korszerű, magas színvonalú ápolás gondozás megvalósulását, 2) Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a székhelyen és a telephelyeken folyó szakmai munkát, működteti az intézmény gazdasági szervezetét 3) Korszerű és magas színvonalú ellátás megvalósítása érdekében működteti a szakmai munkacsoportokat. 4) Intézkedik az intézmény működtetésével összefüggő engedélyek beszerzése, okiratok, belső szabályzatok elkészítése, elkészíttetése, a felsorolt dokumentumok betartása, aktualitásuk ellenőrzése, tartalmuk szükség szerinti módosításának kezdeményezése, illetve módosítása érdekében, 5) Az intézmény ellátási színvonalát folyamatosan figyelemmel kíséri, kiemelt figyelemmel az elhelyezési feltételek folyamatos javítására és arra, hogy a gondozottak a részükre járó teljes körű, a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek, velük az intézmény dolgozói tisztelettel és emberségesen bánjanak, emberi méltóságuk és jogaik ne sérüljenek, valamint a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettsége érvényesüljön, 6) Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és mellékleteit, gondoskodik a házirend, a szakmai program, valamint az egyéb, hatályos jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítéséről, valamint a felsorolt szabályzatoknak a fenntartó által történő jóváhagyásáról. 7) Évente a részlegvezetők szakmai beszámolójára építve értékeli a szakmai program megvalósulását, és átfogó beszámolót készít a fenntartó számára. 8) Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett,

11 9) Évente értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működését. 10) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, elkészíti a vezetők munkaköri leírását, 11) Dönt a dolgozók jutalmazását, fegyelmi felelősségre vonását érintő kérdésekben, 12) Kialakítja az intézmény külső kapcsolatrendszerét kiemelt figyelemmel a felügyeletet ellátó szervekre, társintézményekre, helyi igazgatási szervekre, hatóságokra, beszállítókra, az intézményt támogatókra és a velük való együttműködésre. 13) Gondoskodik az intézmény keretein belül működő érdekvédelmi szervezetek, fórumok működtetéséhez szükséges feltételek meglétéről, 14) Felelős az intézmény munkavédelmi és tűzrendészeti, katasztrófavédelmi, adatvédelmi feladatainak betartásáért és betartatásáért, ellenőrzéséért. A költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1) Irányítja a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását, a gazdasági, pénzügyi részlegvezetőt. 2) Ellenőrzi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltség által készített költségvetésben foglaltak végrehajtását. 3) Ellenőrzi a gazdasági részleg munkáját, pénzügyi, gazdasági, adatszolgáltatási feladatok végrehajtását 4) Kötelezettséget vállal 5) Gyakorolja az utalványozási jogkört 6) Gondoskodik az intézmény pénzkezelési, bizonylati és a gépjármű üzemeltetési szabályzatainak elkészítéséről, valamint a fenntartó által elkészített szabályzatok helyi sajátosságok figyelembevételével történő kialakításáról. 7) Biztosítja a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit 8) Munkáltatói hatáskörben gyakorolja a létszámgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit, gondoskodik a költségvetési létszámkeret betartásáról. 9) Gondoskodik a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés létrehozásáról, működtetéséről, fejlesztéséről 10) Kockázatelemzést végez és gondoskodik a szabálytalanságok kezeléséről Döntési jogköre: A fenntartó által megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja illetve felülvizsgálja az ellátásban részesülők személyi térítési díját. Felelős: 1) A feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért 2) Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért 3) A gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 4) A feladatkörébe utaltak végrehajtásáért Jogosultságok: 1) Az intézmény képviselete 2) Kötelezettségvállalás 3) Utalványozási jog

12 Helyettesítés: Az igazgató távolléte esetén az intézmény igazgatói teendőit, képviseletét az általa határozott időre kinevezett intézményvezető ápoló látja el. Az igazgató feladatait részletesen a fenntartó által elkészített munkaköri leírása tartalmazza. Részlegvezető Fejlesztő iskolai egységvezető A részlegvezető a szociális szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi, irányítja és ellenőrzi a részlegen élők komplex ellátását. Feladatát az intézmény igazgatójának irányításával végzi. Munkájáról köteles az intézmény igazgatójának rendszeresen beszámolni. Feladata: 1) Biztosítja a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését, ennek érdekében szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben dolgozó csoportvezetők, ápoló-gondozók, szociálismentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás-segítők, szociális-segítők, fejlesztő pedagógusok, valamint a telephelyen dolgozó támogató munkatársak munkáját, 2) Biztosítja az ellátásban a humanitás szellemének, az ellátottak emberi és ellátott jogi jogainak érvényesülését, adatvédelmi szabályok betartását, a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak maradéktalan érvényre jutását. 3) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az ellátottak hozzátartozóival, törvényes képviselőivel 4) Gondoskodik arról, hogy a gondozottak a részükre járó teljes körű, a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek, velük az intézmény dolgozói tisztelettel és emberségesen bánjanak, emberi méltóságuk és jogaik ne sérüljenek, valamint a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettsége érvényesüljön, 5) Folyamatosan elemzi a részlegen folyó mentálhigiénés és gondozói ápolói tevékenység színvonalát, és a hatáskörébe tartozó szükséges intézkedéseket megteszi, továbbá kezdeményezi a szükséges szakmai lépések megtételét felettesénél, 6) Az ellátottak egészségi állapotának nyomon követése, illetve fizikai és szellemi ellátása érdekében kapcsolatot tart és iránymutatásokat ad a csoportvezetőknek, ápoló-gondozóknak, szociális és mentálhigiénés munkatársaknak, fejlesztő pedagógusoknak, szociális segítőknek és foglalkoztatássegítőknek. 7) Közreműködik az intézmény szakmai programjának kidolgozásában, és a szakmai beszámolók elkészítésében, 8) Köteles személyesen részt venni a részlegvezetői, egészségügyi, ápolási-gondozási, mentálhigiénés és szociális foglalkoztatási munkacsoport ülésein. 9) Gondoskodik a mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás-segítők, fejlesztő pedagógusok, szociális segítők, ápoló-gondozók szakképzettségének megszerzéséről és rendszeres továbbképzésükről, részt vesz a számára előírt képzéseken, 10) A szakdolgozók részére előírt kötelező továbbképzés nyilvántartását vezeti, elkészíti a továbbképzési tervet és a jelentési kötelezettségnek, eleget tesz 11) Folyamatosan ellenőrzi a szakmai dokumentációt, gondoskodik annak aktualizálásáról az eseménynapló vezetéséről, 12) Gondoskodik a részlegben dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséről 13) Gondoskodik és ellenőrzi a közegészségügyi, járványügyi előírások betartását, betartatását, 14) Közreműködik az ellátottak felvételével kapcsolatos eljárásban, részt vesz az előgondozásban, a gondozási szükséglet vizsgálatban

13 Ellátott elhalálozása esetén feladatai: 1) Hozzátartozó értesítése 2) Ingóságokról leltár készítése és annak eljuttatása az illetékes önkormányzati hivatalba örökösödési eljárás lefolytatásához 3) Hozzátartozók nélkül elhaltak végtisztességéről való gondoskodás, szükség szerint köztemetés kezdeményezése 4) Gondoskodik indokolt esetben a korlátozó intézkedések szakszerű végrehajtásáról, felügyeletéről, 5) A telephelyén ellátja az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelmével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik az érdekképviseleti fórum működéséről. 6) Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását tájékoztatja az igazgatót és gondoskodik a megfelelő intézkedések megtételéről 7) Rendkívüli eseményről 24 órán belül értesíti az intézmény igazgatóját 8) Javaslatot tesz a részlegek dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, minősítésére 9) Javaslatot tesz a munkáltató felé saját szervezeti egységének szervezetfejlesztésére, működési hatékonyságának javítására 10) Elkészíti a részleg szakdolgozóinak munkabeosztását. 11) Felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért, ellenőrzéséért. Gazdasági koordinációs feladatai: 1) Havonta egyeztet a gazdasági, pénzügyi részlegvezetővel a telephely energia és anyagfelhasználásáról. 2) Feladata, hogy telephelyén biztosítsa a gazdaságos, takarékos működést 3) Hetente (csütörtök ig) leadja a műszaki ügyintézőnek a részleg tervezhető gépkocsi használati igényét, a nem tervezhető igényeket is egyezteti a műszaki ügyintézővel, aki jóváhagyásra a gépkocsi igényt a kirendeltség felé terjeszti. 4) Gondoskodik a térítési díj magállapításához szükséges adatok előkészítéséről 5) Ellenőrzi a ellátotti költőpénzek szakszerű, igazságos, etikus felhasználását. Jogosultságok: 1) A részlegen dolgozó szakszemélyzet felett utasítási, ellenőrzési és irányítási jogkör gyakorlása 2) A támogató személyzet vonatkozásában utasítási és ellenőrzési és irányítási jogkör gyakorlása, melyről az ügyviteli részlegvezetővel egyeztet 3) A szakmai dolgozók munkájának értékelésére és minősítésére javaslatot tesz 4) Az ellátottak intézményi jogviszonya megszűntetésének kezdeményezése Felelősség: 1) Köteles a feladatait a szakmai, etikai és a hatályos jogszabályi előírások szerint végezni 2) Felelős a részleg erőforrásainak hatékony felhasználásáért 3) Felelős a munkaköri leírásában foglaltak maradéktalan betartásáért 4) Felelős a naprakész szakmai ismeretek elsajátításáért 5) Felelős az otthon fejlesztéséért, ezért a pályázatokat nyomon követi és abban aktívan közreműködik. 6) Felelős a szakmai munka előírások szerint szakszerű végzéséért, minőségi fejlesztéséért 7) Felelős a nyilvántartások és a dokumentumok vezetéséért 8) Felelős az adatszolgáltatások tartalmáért és határidő megküldéséért

14 Helyettesítés: Távollétében helyettesítését az általa megbízott csoportvezető látja el. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. A határozott időre kinevezett részlegvezetők közül az intézmény igazgatója 1 főt megbíz a részlegvezetői feladatok ellátása mellett az integrált intézmény szakmai irányításával, vezetésével. Az intézményvezető ápoló, szakmai igazgatóhelyettes fő feladata: 1) Segíti az intézmény igazgatóját a fenntartó által megfogalmazott és elvárt célok megvalósításában, a hatékony szervezeti munka kialakításában és működtetésében, valamint a humán erőforrással való gazdálkodásban. 2) Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás megvalósítását. Ennek keretében tanulmányozza az új módszereket, elősegíti az ellátásra szorulók közösségi beilleszkedését, valamint az emberi és állampolgári jogok maradéktalan érvényesítését, az egyén autonómiáját elfogadó integrációt segítő, humanizált környezet kialakítását. 3) Folyamatosan szervezi, összehangolja, ellenőrzi az otthonban folyó szakmai tevékenységet. Az ellenőrzés kiterjed a szakmai munka végzésének gyakorlatára és dokumentálására. Jogosultságok: 1) Jogosult az igazgató távollétében az igazgatói feladatokat és jogköröket gyakorolni. 2) Jogosult utalványozni 3) Jogosult az igazgató tartós távollétében kötelezettségeket vállalni 4) Jogosult az intézményt képviselni. Ügyviteli gazdasági, pénzügyi részlegvezető Az ügyviteli gazdasági, pénzügyi részlegvezető felelős a gazdasági és műszaki feladatok ellátásáért, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért, betartatásáért, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek munkaterületén belüli biztosításáért. Feladatát az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának. Tevékenysége során együttműködik a részlegvezetőkkel és a szervezeti egységek vezetőivel. Feladata: 1) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény pénzügyi feladatait, a gazdasági részleg, a támogató feladatokat végzők munkáját a vonatkozó jogszabályok betartásával, betartatásával, 2) Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása a hatályos jogszabályoknak megfeleljen 3) Gondoskodik a jogszabályi változások megismeréséről és megismertetéséről 4) Gondoskodik az SzMSz pénzügyi-gazdálkodási vonatkozást tartalmazó részeinek rendszeres felülvizsgálásáról és kiegészítéséről, 5) Segíti az intézmény igazgatóját, hogy az intézmény működtetési és üzemeltetési tevékenysége során érvényesüljön a hatékonyság és a gazdaságosság követelménye 6) Feladata a gazdálkodásirányítási, költségvetési tervezés, beszámolók készítése, mérlegkészítés, folyamatszervezés. 7) Feladata a finanszírozás biztosítása, szervezése. 8) A nem ágazati típusú szabályzatok elkészítése, karbantartása, aktualizálása. 9) Az intézmény képviselete hagyatéki hitelezői ügyekben, a törvényes képviselők számadási ügyeiben. 10) Folyamatokba épített utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzési terv szerinti kontroll 11) Szakmai részlegek pénzügyi, logisztikai gazdálkodási támogatása.

15 12) Pályázatokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység 13) Kapcsolatot tart és együttműködik a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatallal, hatóságokkal és ellenőrző szervekkel 14) Kapcsolatot tart a telephelyek ügyviteli dolgozóival 15) Kiemelt figyelmet fordít a gazdálkodási fegyelemre, a pénzügyi, számviteli előírások, nyilvántartások és a bizonylati rend betartására, ellenőrzésére, 16) Előkészíti a gazdasági támogató részleget érintő vezetői döntéseket, 17) Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a vagyonvédelemmel és vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, 18) Javaslatot tesz a gazdasági részleg dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, 19) Felelős az intézmény munkavédelmi és tűzrendészeti feladatainak, valamint adatvédelmi szabályainak betartásáért és betartatásáért, ellenőrzéséért. Távolléte esetén az intézmény igazgatója által megbízott személy helyettesíti. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. A szervezeti egységek irányítási feladatait ellátó munkakörök Az intézményben az operatív irányítási feladatokat ellátó vezetők részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, a következőkben az általuk ellátott feladatok jellege, fő irányvonalai kerülnek bemutatásra. Ápolási-gondozási csoportvezető Az ápolási-gondozási csoportvezető munkájával részt vesz a folyamatos ápoló-gondozó ellátásban. Gondoskodik a speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásáról. A szakma irányelveinek, az ágazati jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja a részlegen élő ellátottak ápolását, gondozását, pszichés-mentális ellátását, foglalkoztatást. Biztosítja a gyógyítómegelőző tevékenység hatékony működését. Munkája során köteles együttműködni a részlegvezetővel, intézményi orvosokkal, ápoló-gondozókkal, szociális és mentálhigiénés munkatársakkal, szociális segítőkkel, foglalkoztatás segítőkkel, fejlesztő pedagógusokkal és kisegítő személyzettel. Feladata: 1) Közvetlen szakmai felettese a részlegvezető. 2) Az intézmény szakmai programjában meghatározott feladatoknak, szakma irányelveinek, ágazati jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően követelményt támaszt a részleg dolgozóival szemben. 3) Szervezi, irányítja és ellenőrzi a részlegen dolgozók munkáját. 4) Az ellátásban biztosítja a humanitás szellemének érvényesülését, a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak maradéktalan érvényre jutását, közegészségügyi és járványügyi előírások betartását. 5) A munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát 6) Gondoskodik az ellátottak közvetlen környezetének higiéniájáról, biztosítja az egészséges élettér kialakítását és az ellátottak komfortérzetét, biztosítja a gondozottak ruházattal, textíliával történő ellátását, 7) Figyelemmel kíséri az ellátottak gyógykezelését, vezeti az egyéni gyógyszernyilvántartó lapokat, az egyéni ápolási gondozási dokumentációt, biztosítja a betegek orvosi vizsgálatokon való részvételét,

16 8) Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, szellemi képességének fenntartásához, használatához, fejlesztéséhez 9) Aktívan részt vesz az ellátottak számára szervezett programok, foglalkozások lebonyolításában, biztosítja a lakók számára a programon való részvételt. 10) Elősegíti a lakók beilleszkedését, jogaik gyakorlását, a hozzátartozókkal való kapcsolattartását. 11) Figyelemmel kíséri az ellátottak távollétét, otthonba való visszaérkezését, 12) Felelős a részlegén elhelyezett gondozottak szakszerű ápolásáért, gondozásáért, a gondozási egység rendjéért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításáért, a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért, az ápoláshoz gondozáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéért, a személyi és környezeti higiéniáért, az ellátottak jogainak érvényesüléséért, adatvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért. Távollétében helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Mentálhigiénés, foglalkoztatási csoportvezető Az ápolási-gondozási egység mentálhigiénés csoportjának tevékenységét irányítja. Feladatait a részlegvezető közvetlen irányítása alatt végzi. Munkája során köteles együttműködni az intézményi orvosokkal, ápoló gondozókkal és kisegítő személyzettel. Tevékenységükről a részlegvezetőnek rendszeresen beszámolnak. Felelős a mentálhigiénés csoport feladatainak meghatározásáért, azok megszervezéséért, elvégzéséért, ellenőrzéséért, a munkáról szóló beszámolók és szakmai programok elkészítéséért, a munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért. Feladata: 1) Szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoporthoz tartozó munkatársak feladatait, és azok végrehajtását, 2) Elkészítik a csoport munka programját, a rehabilitációs terveket és a végzett munkáról szóló beszámolót, 3) Kezdeményezik az intézmény szakdolgozóinak mentálhigiénés képzését, figyelemmel kísérik a szakdolgozók mentálhigiénés törekvéseit, a képzésen elsajátítottak alkalmazását, 4) Egyénre szabott bánásmód kialakítása érdekében segítő kapcsolatot alakít ki és tart fenn az ellátottakkal, 5) Folyamatos kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, 6) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az ellátottak egyéni és csoportos mentális gondozásának módját és dokumentációs rendjét, 7) Tanulmányozza a munkaterületüket, érintő publikációkat, szakirodalmat, szakmai anyagokat, részt vesznek a számukra előírt képzéseken, munkatársi értekezleteken, a csoportjuk által szervezett programokon és az intézményi fórumokon. 8) Minden lakó részére célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás), 9) Javaslatot tesz a szociális mentálhigiénés munkacsoport dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, 10) Felelősek a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért. Helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. A mentálhigiénés csoportvezető feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza.

17 Fejlesztő iskolai csoportvezető A fejlesztő iskolai csoport vezetője kapcsolt munkakörben a barcsi részlegvezető, aki ellátja a vezető pedagógusi feladatokat. A vezető pedagógus, felelős a fejlesztő iskolai intézményegységben folyó szakmai munkáért, figyelemmel kíséri az OM által kiadott törvényeket, rendeleteket és erről tájékoztatja a munkatársait. Gondoskodik arról, hogy a fejlesztő iskolai munkatársaknak tudomásuk legyen a pedagógiai munkát érintő korszerű fejlesztő módszerekről, eszközökről. Feladatát az intézmény igazgatójának irányítása alatt végzi, munkájáról folyamatosan beszámol az intézmény vezetőjének. Távolléte esetén a kijelölt gyógypedagógus helyettesíti munkáját. Az iskolával kapcsolatos KIR rendszerben történő regisztráció felelőse a részlegvezető. Az intézmény nem főállású orvosai Az intézmény nem főállású orvosainak feladata a gyógyító megelőző tevékenység mellett szakterületükre vonatkozóan tanácsadó tevékenység ellátása. Az intézmény nem főállású orvosaival az intézmény igazgatója köt egészségügyi szolgáltatói szerződést tevékenységükért az igazgatónak tartoznak felelősséggel. A gyógyító megelőző munka keretében: Szakterületükre vonatkozóan ellátják a heveny és idült betegségben szenvedő gondozottakat, Szükség esetén döntenek a járó beteg szakrendelésre, illetve kórházba utalásról, Szervezik a gondozottak rehabilitációját és egészségügyi gondozásukat, Véleményezik az otthonban lakók foglalkoztathatóságát, Munkájuk során együttműködnek a részlegvezetővel, és az ápolási-gondozási egység vezetőivel, Felelősséggel tartoznak az intézményben érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok, adatvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért. Élelmezésvezető Az élelmezésvezetők az intézmény székhelyén és telephelyein működő konyhaüzemek élelmezési csoportjának felelős vezetői, feladataik, jogaik, kötelességeik saját telephelyük konyhaüzemére terjednek ki. Közvetlen felettesük az ügyviteli gazdasági, pénzügyi részlegvezető, de közvetlen kapcsolatot tartanak fenn az intézmény igazgatójával és a részlegvezetővel is. Munkájuk során kötelesek együttműködni az ügyviteli részleg ügyintézőivel, a csoportvezetőkkel. Felelős 1) Az ellátottak korának és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő változatos étrend összeállításáért, 2) A nyersanyagnorma betartásáért 3) Az étel minőségéért és időbeni kiszolgálásáért, 4) A közegészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért. Feladatai 1) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az élelmezési csoport feladatait, irányítja és ellenőrzi azok végrehajtását,

18 2) Különös gondot fordít a HACCP előírások betartására, a szabályos ételszállításra, valamint az ételhulladék kezelésre. 3) Biztosítja az ellátottak és dolgozók élelmezését, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra, 4) Gondoskodik az élelmezési nyersanyagnorma betartásáról, javaslatot tesz annak összegére, 5) Összeállítja az étrendet, gondoskodik az élelmezési nyersanyagok beszerzéséről, megrendeléséről, 6) Gondoskodik a közegészségügyi szabályok betartásáról, a raktárkészletek szabályos kezeléséről, 7) Rendszeresen ellenőrzi az élelmezésben felhasznált anyagok és készételek minőségét, a tárolásra vonatkozó szabályok betartását, 8) Javaslatot tesz az élelmezési munkacsoport dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására. 9) Megköveteli és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi előírások betartását. Távolléte esetén munkáját a konyhaüzemi feladatok területén a műszakfelelős szakács, az élelmezési anyagok kiadmányozása területén az anyaggazdálkodási ügyintéző látja el. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. A szervezeti egységek nem vezető beosztású dolgozóinak feladatai A következőkben, az intézményben előforduló beosztott munkakörök, valamint a munkakörökhöz tartozó feladatok fő irányvonalai kerülnek bemutatásra. A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Ápolási-gondozási egység Ápoló-gondozó Az ápoló-gondozó az ápolási-gondozási munkacsoport tagja, munkáját közvetlenül a részlegvezető vagy az ápolási-gondozási csoportvezető irányítása és felügyelete alatt végzi. Elsőrendű feladata, hogy a munkája során segítséget nyújtson az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, képességeik fenntartásához, fejlesztéséhez, figyelembe véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Felelős a rábízott ellátottak szakszerű és emberséges ápolásáért és gondozásáért, a velük szemben tanúsított etikus magatartásért, a foglalkozása körében tudomására jutott titok megőrzéséért, a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi szabályok betartásáért. Feladatai: 1) Elvégzi az ápolási, gondozási és megelőzéssel kapcsolatos feladatokat, az részlegvezető és az ápolási-gondozási csoportvezető utasításai és a szakmai szabályok szerint, 2) Az ellátottakat orvosi vizsgálatokra és kórházba kíséri, 3) Feladata a kulturált környezet, a higiénés rend kialakítása, a lakók komfortérzetének biztosítása, a személyi és környezeti higiénia biztosítása, 4) Az ellátottak számára biztosítja mindazon szükségletek kielégítését, amelyek az életfenntartás érdekében elengedhetetlenek, de azokat a gondozott az állapota miatt önmaga részben vagy egészben képtelen kielégíteni (táplálkozás, testi higiénia, mozgás), 5) Segíti az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, 6) Együttműködik az ellátottak hozzátartozóival, 7) Vezeti a számára előírt dokumentációt, részt vesz az egyéni és csoportos foglalkoztatásban, 8) Az orvos által írásban megbízott ápoló a következő szakápolási faladatokat is végrehajtja: 9) Injekciózás, 10) Gyógyszerelő tevékenység, 11) Asepsis betartása mellett sebek kötözése, 12) Névre szólóan kiadott gyógyszer beadása

19 Helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. Szociális ügyintéző A szociális ügyintéző a szociális munka eszköztárát használva, a szakma irányelveinek és az intézmény belső szabályzatainak megfelelően szervezi az intézményben élő ellátottak szociális ügyeinek intézésében történő segítségnyújtást, a pénzüket nem önállóan kezelő lakók költőpénzének kezelését, valamint a takarékbetétkönyvének kezelését. Az intézmény pénzkezelési szabályzatának megfelelően feladata a lakók önálló életvezetésének elősegítése. Közvetlen szakmai felettese a részlegvezető. Feladatai: 1) a pénzüket nem önállóan kezelő ellátottak költőpénzének kezelése, a cselekvőképes lakó, a korlátozottan cselekvőképes lakó és gondnoka egybehangzó, valamint cselekvőképtelen lakó esetében a gondnok írásbeli meghatalmazása alapján. 2) költőpénz átvétele, nyilvántartása, a szabályzat szerinti kiadása, bizonylatok kezelése és megőrzése 3) takarékbetétkönyvek nyilvántartása, annak vezetése 4) az ellátottak számára szociális támogatások és egyéb hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt. 5) a lakó szükségleteit kielégítő vásárlások bonyolítása 6) felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi szabályok betartásáért, Helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. Feladatait részletesen a munkaköri leírása és az intézmény költőpénzkezelésének szabályzata tartalmazza. Szociális-mentálhigiénés munkatárs A szociális-mentálhigiénés munkatárs az intézmény mentálhigiénés, foglalkoztatási egységének a tagja. Feladatát közvetlenül a részlegvezető és a mentálhigiénés, foglalkoztatási csoportvezető irányításával végzi, tevékenységéről a feletteseinek rendszeresen beszámol. A szociális-mentálhigiénés munkatárs a szociális munka eszköztárát használva, az ápoló-gondozó munkatársakkal összhangban segíti a lakók teljes ellátását. Felelős azért, hogy a lakók az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, az intézményen kívüli kapcsolataik ápolásához, ügyeik intézéséhez a szükséges segítséget megkapják. Támogatja, szervezi a lakói érdekvédelmi szervezetek tevékenységét. Felelős a lakókkal szemben tanúsított etikus magatartásért, a foglalkozása körében tudomására jutott titok megőrzéséért, a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi szabályok betartásáért. Feladata: 1) Részt vesz a beutaltak előgondozásában, 2) Feladata a beköltözők fogadása, beilleszkedésük segítése, 3) Figyelemmel kíséri az ellátottak személyiségi jogainak érvényesülését, segítséget nyújt azok érvényesítéséhez, 4) Folyamatosan kapcsolatot tart az ellátottak hozzátartozóival, segíti az ellátottak családi kapcsolatainak ápolását, 5) Szervezi és lebonyolítja a lakók egyéni és csoportos, szellemi és fizikai foglalkoztatásait, 6) Biztosítja az otthonban élők közötti társas kapcsolatok kialakítását, azok működését 7) Részt vesz a csoport által szervezett programokon, segítséget nyújt a gondozottak foglalkoztatásához, 8) Egyéni esetkezelést végez, Helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza.

20 Fejlesztő pedagógus A fejlesztő pedagógus az intézmény mentálhigiénés, foglalkoztatási egységének tagja. Feladatát közvetlenül a részlegvezető és a mentálhigiénés, foglalkoztatási csoportvezető irányításával végzi, tevékenységéről feletteseinek rendszeresen beszámol. A fejlesztő pedagógus a szociális munka, pedagógia és a gyógypedagógia eszköztárát használva, az ápoló gondozó munkatársakkal összhangban segíti a lakók teljes ellátását. Felelős azért, hogy a lakók az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, az intézményen kívüli kapcsolataik ápolásához, ügyeik intézéséhez a szükséges segítséget megkapják, valamint a lakókkal szemben tanúsított etikus magatartásért, a foglalkozása körében tudomására jutott titok megőrzéséért, a munkavédelmi és tűzvédelmi, adatvédelmi szabályok betartásáért. Feladata: 1) A pedagógiai vizsgálat alkalmával az általános képességek, részképességek, (figyelem, emlékezet, gondolkodás) felmérését, azok életkori szinttel való összevetését végzi. 2) Fejlesztő foglalkozások szervezése és vezetése, melynek fő területei: mozgás, térbeli tájékozódás, percepció, beszéd és grafomotoros fejlesztés 3) Közreműködik a fejlesztési terv kidolgozásában, a fejlesztendő területek meghatározásában 4) Figyelemmel kíséri az ellátottak személyiségi jogainak érvényesülését, segítséget nyújt azok érvényesítéséhez, 5) Folyamatosan kapcsolatot tart az ellátottak hozzátartozóival, segíti az ellátottak családi kapcsolatainak ápolását, 6) Szervezi és lebonyolítja a lakók egyéni és csoportos, szellemi és fizikai foglalkoztatásait, 7) Biztosítja az otthonban élők közötti társas kapcsolatok kialakítását, azok működését 8) Részt vesz a csoport által szervezett programokon, segítséget nyújt a gondozottak foglalkoztatásához, 9) Egyéni esetkezelést végez Helyettesítéséről a részlegvezető gondoskodik. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Foglalkoztatás segítő ápoló (munka-rehabilitációs foglalkoztatás Barcs) A foglalkoztatás segítő az intézmény mentálhigiénés, foglalkoztató csoportjának a tagja. Irányítja és szervezi az ellátottak munka-rehabilitációs foglalkoztatását. Feladatát közvetlenül a részlegvezető és a mentálhigiénés, foglalkoztatási csoportvezető irányításával végzi. Munkavégzése során folyamatosan kapcsolatot tart feletteseivel és a műszaki ügyintézővel, tevékenységéről a részlegvezetőnek rendszeresen beszámol. Feladatai: 1) irányítja a foglalkoztatást 2) szervezi a munkavégzést 3) beszerzi a szükséges anyagokat 4) megtervezi a napi tevékenységet 5) vezeti a napi nyilvántartásokat 6) részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában 7) javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatási formákra 8) a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben