Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/ , fax: 62/ Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes: január 30. napjától A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 107/2008. (XII. 19.) P:T. sz. határozatával jóváhagyta

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések A szervezeti és mőködési szabályzat célja A szervezeti és mőködési szabályzat hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat elkészítésének rendje A feladatellátást és gazdálkodást meghatározó jogszabályok Az SZMSZ nyilvánossága...4 II. Az intézmény legfontosabb adatai...5 III. Az intézmény szervezete Az intézmény szervezeti felépítése Gondozott ellátás mőködési rendje...9 IV. Személyes gondozás általános rendje A lakók bentlakásos ellátása Étkeztetés Gazdasági részleg...17 V. A vezetést segítı szervek, fórumok A munkaértekezlet Részlegvezetıi értekezlet A csoportértekezlet A lakógyőlés Érdek-képviseleti fórum VI. A mőködés egyes szabályai A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok Eljárás az intézmény nevében, az intézmény képviselete Egyéb juttatások Az intézmény bélyegzıje Iratkezelés Adatvédelem, adatkezelés A gazdálkodásra vonatkozó szabályok Az intézmény belsı és külsı kapcsolattartásának rendje A kiadmányozás rendje Az intézmény gazdálkodásának rendje Bankszámlák feletti rendelkezés Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje Belsı ellenırzés Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó elıírások Intézményi óvó, védı elıírások Rendkívüli esemény Bombariadó esetén követendı eljárás...32 VII. Záró rendelkezések

3 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a további vonatkozó jogszabályokat a következık szerint határozza meg Szervezeti és Mőködési szabályzatát. I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, rögzítse az intézmény alapvetı mőködési szabályait. Az SZMSZ ennek megfelelıen tartalmazza a következıket: - az intézmény adatait, - az intézmény szervezetét, - a vezetést segítı szerveket, fórumokat, és - a mőködés egyes szabályait. 2. A szervezeti és mőködési szabályzat hatálya Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed - az intézmény foglalkoztatottjaira, - az intézményi szolgáltatást igénybe vevı lakókra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat idıbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdıdik, és hatályon kívüli helyezésével szőnik meg. 3. A szervezeti és mőködési szabályzat elkészítésének rendje Az SZMSZ-t a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az intézményvezetı készíti el. Az SZMSZ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba. 4. A feladatellátást és gazdálkodást meghatározó jogszabályok - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, - Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, - A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló többször módosított 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet, 3

4 - A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - A számvitelrıl szóló évi C. törvény - az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Kgy. rendelet - a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról - az önkormányzat (éves) költségvetési rendelete, valamint a költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott Kgy. rendelete - A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól a 36/2007/XII. 22./ SZMM rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm rendelet, - A Munka Törvénykönyvérıl szóló 92. évi XXII. Törvény - A személyes gondoskodást végzı személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet - A személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. Az SZMSZ nyilvánossága Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követıen nyilvánosságra kell hozni. Az SZMSZ-t meg kell ismertetni a lakókkal, valamint a foglalkoztatottakkal. Az SZMSZ-t az Egyesített Szociális Intézmény közösségi helyiségében el kell helyezni, illetve az intézményvezetınél is bármikor meg lehet tekinteni. Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 4

5 II. Az intézmény legfontosabb adatai 1. A költségvetési szerv neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény A költségvetési szerv rövidített neve: SZEGEDI KISTRÉSÉG SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2. A költségvetési szerv székhelye: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. A költségvetési szerv telephelyei: 6724 Szeged, Kálvária sgt Szeged, Alsókikötı sor Szeged, Acél u Mőködési (felvételi) körzet: A Szegedi Kistérséget alkotó települések (Algyı, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) közigazgatási területe, egyebekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint. 4. Az alapító szerv neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 5. Felügyeleti szerve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 6. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezése: Az intézmény vezetıje az Igazgató, akit a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa nevez ki. 7. A költségvetési szerv típusa: Ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona. Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9/a. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 8730 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9/b. Alaptevékenységen belül kisegítı, kiegészítı tevékenysége: 5629 Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 5

6 10. Ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre: Vállalkozói tevékenységet nem folytat. 11. Feladatmutatók megnevezése: férıhely. A férıhelyek alakulását és az intézményi ellátás típusai a székhelyen és telephelyeken: Székhely/Telephelyek Férıhelyszám Idısotthoni ellátás típusa 6724 Szeged, Kálvária sgt hagyományos 6724 Szeged, Kálvária sgt emeltszintő 6726 Szeged, Alsókikötı sor hagyományos 6727 Szeged, Acél u hagyományos Mindösszesen: 460 férıhely (ebbıl 100 férıhely emeltszintő) A költségvetési szerv számlaszáma: Általános forgalmi adó alanyisága: Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv. szabályozása alapján állapítja meg. A feladatellátást szolgáló vagyon: - Szeged III. kerület, belterület, Kálvária sgt. 45. és Kálvária sgt. 47. sz. alatti 5274 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, hrsz-ú, szociális otthon megnevezéső, összesen 7550 m 2 területő ingatlan, 4673 m 2 szociális otthon megnevezéső, és 3036 m 2 emeltszintő idısek otthona megnevezéső felépítménnyel, - Szeged I. kerület, Belterület, Alsókikötı sor 13. sz. alatti 2549 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, 2138/2 hrsz-ú idısek háza megnevezéső, 1565 m 2 területő ingatlan, - Szeged II. kerület, Belterület, Acél u. 1. sz. alatti 6323 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott, hrsz-ú, 2 ha 9597 m 2 területő ingatlan, ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása szerint Vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Polgármesterek Tanácsa jogkörébe tartozik. A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási Megállapodás, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és egyéb belsı szabályzatok tartalmazzák. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv jogi személyiségét a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az Intézmény megszüntetése: Megszőntetésére megszüntetı okirat létrehozásával az alapító jogosult. 6

7 III. Az intézmény szervezete 1. Az intézmény szervezeti felépítése A költségvetési szerv szervezeti felépítése, feladatkör szerinti megoszlása: Lehetséges szervezeti szintek A vezetıi beosztások megnevezése Vezetık 1. Magasabb vezetıi szint Intézményvezetı Igazgató Gondozási részleg vezetı Intézményvezetı ápoló 2. Középvezetıi szint Gazdasági és mőszaki részleg vezetı Gazdasági vezetı A felépítést, feladatkör szerinti megoszlást részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza. A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban mőködnek az egyes vezetıi szintekhez tartozó: - vezetık, - illetve vezetıkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetıi szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. Az intézmény élén az intézményvezetı áll. Az intézményvezetınek alárendelten mőködnek a következı szervezeti egységek: - gondozási részleg, - gazdasági részleg, = élelmezési részleg, = mőszaki részleg. - mentálhigiénés csoport Az intézményvezetı Az intézményvezetı magasabb vezetıi beosztásba sorolt munkakör. Az intézményvezetı felelıs az intézmény feladatainak megfelelı színvonalon történı ellátásáért, ennek érdekében joga és kötelessége: - biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit ennek érdekében kapcsolatot tartani a fenntartóval, - ellenırizni a feladatellátás alapító okiratnak, szakmai programnak, házirendnek, valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai dokumentumoknak, elvárásoknak való megfelelıségét, 7

8 - törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. Az intézményvezetı további feladatai: - az intézmény vezetése, - az intézmény folyamatos mőködtetésének biztosítása, - az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, - a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, ennek keretében az intézményi részlegek tevékenységének, mőködésének összehangolása, - folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás rendjét az egyes részlegek között és a részlegeken belül, - a munkáltatói jogok gyakorlása, (így pl.: a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelısségre vonással, szabadságolással stb., kapcsolatos jogok) - a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok ellátása, - az intézmény szervezett mőködéséhez szükséges belsı szabályozottság megteremtése, folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a következıkre: - házirend, - szakmai program, - SZMSZ, - gazdálkodási szabályok (számviteli politika és kapcsolódó szabályzatai; pénztár és pénzkezelési szabályzat; a lakók pénzével kapcsolatos szabályzat;) - a tőzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, - az élelmezési szabályzat, - gépjármő üzemeltetési szabályzat, - az intézmény pénzügyi-gazdálkodási ellenırzése, valamint szakmai ellenırzése és értékelése, - az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések tervezése és az azokon való részvétel biztosítása, - az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási módszereket, törekszik a lakók jogai minél szélesebb körben való érvényesítésére, - törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos mőködtetésére, ennek érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges, - közremőködik a lakók érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben, - ellátja a térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat. 8

9 1. 2. A gondozási részleg A gondozási részleg élén az intézményvezetı ápoló áll. A gondozási részleg feladata: - a lakók részére a lakó állapotához igazodó: - fizikai, - mentális és - életvezetési segítség nyújtása. - a lakó számára egyéni bánásmód biztosítása, melynek során figyelembe vételre kerül a lakó szociális, testi és szellemi állapota, - a lakó számára a megfelelı lakókörnyezet kialakítása, ennek során a kulturált környezet, higiénés rend biztosítása, - a lakó ápolási, gondozási feladatainak ellátása, - a lakó testi és lelki aktivitásának fenntartása, megırzése. A gondozási részleget vezetı intézményvezetı ápoló feladata, hogy - a részleget az intézményvezetı, valamint az intézmény szakmai tevékenységét, az intézmény mőködési rendjét meghatározó dokumentumok szerint vezesse, - szervezze a gondozási részleg mindennapi tevékenységét, - irányítsa, és figyelemmel kísérje a gondozási részleg szakmai tevékenységét, és a végzett munkáról beszámoljon az intézményvezetı felé, - ellássa a közvetlen irányítása alatt álló munkakörök tekintetében azokat a munkaügyi feladatokat, melyek ellátására az intézményvezetı felhatalmazta, illetve utasította, - folyamatosan ellenırzi a részlegének szakmai mőködését, - közremőködik új gondozási, ápolási módszerek bevezetésében, e témakörben tapasztalatcserét folytat az intézményvezetıvel, s más intézményekkel. 2. Gondozott ellátás mőködési rendje A gondozási egységek mőködése - Az idısek otthonában elsısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Az idısek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehetı, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 9

10 - Az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı kezdeményezi az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél. Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. - Az intézmény Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról, szóló rendeletében meghatározott férıhelyekkel mőködik. - A gondozási feladatokat ellátó szervezeti egységek tevékenységét mőködési rend, szabályozza. A mőködési rendet a vezetı fınıvér készíti el és az igazgató hagyja jóvá. A mőködési rendet az egység minden dolgozójával meg kell ismertetni és biztosítani kell hogy az bármikor hozzáférhetı legyen. A mőködési rend egy példányát irattárban kell elhelyezni és megırizni. A mőködési rend, szabályozza különösen: = a lakók gondozásának részletes rendjét, = a folyamatos munkavégzés rendjét, = a munkaidı beosztást és a helyettesítések alapelveit, = osztályértekezletek, egyéb megbeszélések idejét, rendjét, = szervezeti egységek együttmőködését, = szervezeti egységek ügyviteli, adminisztrációs rendjét. - A gondozás szervezeti egységeiben dolgozó egészségügyi szakdolgozók kötelesek szorosan együttmőködni, egymásnak minden szükséges segítséget megadni. - Az intézmény biztosítja a lakók egészségügyi alapellátását. - Az intézményben a lakók ellátásához szükséges ápolási segédeszközökrıl, a lakók kényelmét szolgáló és a rehabilitációt szolgáló segítı eszközökrıl, a gyógyszerekrıl valamint a gyógyászati segédeszközök beszerzésérıl az intézmény gondoskodik Részlegvezetı fınıvér Feladatköre kiterjed a hozzá beosztott egészségügyi szakdolgozókra és a szakképesítés nélküli dolgozókra. A részlegvezetı fınıvér: - szervezi, ellenırzi a feladatkörébe tartozó dolgozók munkáját, - ellenırzi a házirend betartását, - ellenırzi az ápolási dokumentáció, illetve az orvos utasításainak betartását, - végzi a számára elıírt ügyviteli feladatokat. További feladatait és hatásköre terjedelmét az igazgató által elkészített munkaköri leírás és a mőködési rend határozza meg Mentálhigiénés csoport Az intézménybe való beilleszkedés, a mindennapi tevékenységek végzésének segítése, a családdal való kapcsolattartás megkönnyítése a mentálhigiénés csoport feladata. Ügyel arra, hogy az idıs ember belsı lelki egyensúlyát megırizhesse, és új környezetébe beilleszkedhessen. 10

11 Évenként az Idısek Napjára, a szülı-gyermek találkozóra a hozzátartozókat meghívja. A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja: - a személyre szabott bánásmódot, - a szabadidı kulturált eltöltésének feltételeit, - szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást, - a gondozott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. A csoport munkájában - mentálhigiénés szakember, - óvónı és - terápiás foglalkoztató nıvérek vesznek részt Intézeti orvos Feladata a gyógyító - megelızı és higiénés tevékenység. Gyógyító - megelızı munka területén: - heveny és idült betegek ellátása, szükség esetén szakrendelésre, illetve kórházba utalása, - rehabilitáció és az egészségügyi gondozás, - lakók foglalkoztathatóságának véleményezése. Higiénés feladatok: - a lakók személyi higiénéje, - környezeti higiénéje, - élelmezés higiénéjének ellenırzése. Kapcsolatot tart fenn egészségügyi intézményekkel (kórház, rendelıintézet). A lakók között egészségügyi tanácsadást végez. A dolgozók egészségügyi továbbképzésében közremőködik. Ellenırzi a lakók egészségügyi ellátását. Figyeli, és tevékenységével elısegíti, hogy az egészségügyi szempontok a gondozás minden eleménél megfelelıen érvényesüljenek Szakdolgozók Tevékenységüket közvetlen felettesük irányítása és ellenırzése alatt önállóan, felelıséggel végzik. Munkaköri feladataikat a vezetı fınıvér által elkészített munkaköri leírás tartalmazza Szociális munkás Feladatát közvetlen a vezetı fınıvér irányításával végzi. Együttmőködik az orvossal és az ápoló - gondozókkal. Tevékenységérıl rendszeresen beszámol az igazgatónak. 11

12 Feladatai: - beköltözık fogadása, - lakók érdekvédelme, személyes ügyeinek intézése, - lakók személyi, családi kapcsolatának segítése, figyelemmel kísérése, - otthonban élık közötti társas kapcsolatok segítése, - környezeti ártalmak megelızése Foglalkoztató nıvér Feladatát a vezetı fınıvér illetve a részlegvezetı fınıvér irányításával végzi. Együttmőködik az ápoló - gondozókkal Feladatai: - foglalkoztatási terv készítése - minden lakónak célszerő és hasznos tevékenység illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális, szórakoztató jellegő foglalkoztatások ), - a foglalkoztatásban résztvevı csoportok kialakítása, - foglalkoztatás felügyeletének biztosítása, - javaslat a foglalkoztatásban részt vett lakók jutalmazására Mőszakvezetı ápoló Feladatát a vezetı fınıvér és az orvos irányításával végzi. Szakmai és irányító, ellenırzı tevékenységérıl rendszeresen beszámol az igazgatónak. Feladatai: - szervezi a gondozást - ápolást, - közegészségügyi elıírások érvényesítése, higiénéje, - orvos és részlegvezetı fınıvér rendelkezéseit végrehajtja, - részt vesz és irányítja az ápolónık munkáját, - gyógyszerelés, - adminisztráció, - elısegíti a továbbképzést, - munkabiztonsági elıírásainak betarttatása, - alkalmassági vizsgálatokon részvétel biztosítása, - pszichés gondozás, - élelmezés és ennek adminisztrációja, - lakók foglalkoztatásának elısegítése, - gondozás-ápolás magas szintő ellátásának biztosítása. Felelıs: - a feladatok elosztásáért, maradéktalan ellátásáért, - a hiányosságok megszüntetéséért, - főtés, szellıztetés, takarítás, ágynemő csere és egyéb munkavédelmi elıírások betartásáért, - a dolgozókkal szemben a munkafegyelem megsértésekor fegyelmi eljárás kezdeményezéséért, - leltári megırzési anyagi felelısség, - a dolgozók egészségügyi vizsgálatának anyagának nyilvántartásáért, 12

13 - a balesetek azonnali jelentéséért, - pszichés gondozás végzéséért Szociális otthoni ápoló Feladatát közvetlenül az osztályvezetı irányításával végzi. Feladatai: - a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele, - az élelmezéssel összefüggı ápolói feladatok végzése, - lakók ruházata, valamint ágynemő cseréje, - a lakók testi ápolása, - az orvos által elıírt terápiás kezelések, általános és szakápolási teendık végzése az osztályvezetı ápoló irányításával, - az orvosi utasítás alapján injekciózás, gyógyszerelés, - a lakók állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése, szóban, írásban, - az elıírt dokumentáció vezetése, - munkavédelmi oktatáson, továbbképzésen való részvétel, - munkabiztonsági szabályzat elıírásainak maradéktalan végrehajtása Szociális otthoni gondozó ( szakképesítés nélküli ) Feladatát az osztályvezetı ápoló és szakképzett ápoló irányításával végzi. Feladatai: - a lakók szőkebb környezetének rendbetétele, - a lakószobák és kisegítı helyiségek higiénéjének biztosítása, - étkezésnél és ruhacserénél való közremőködés, - a lakók szakrendelésre, szőrıvizsgálatra való kisérése, - munkabiztonsági elıírások elsajátítása és alkalmazása, - továbbképzésen való részvétel. 13

14 IV. Személyes gondozás általános rendje 1. A lakók bentlakásos ellátása 1.1 Lakók felvétele - Idısek Otthonába történı felvétel iránti kérelmet az intézmény vezetıjének kell benyújtani, aki a kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél, majd dönt az igénybevételrıl. - Az Emeltszintő Idısek Otthonába történı felvétel iránti kérelmet az intézmény vezetıjének kell benyújtani, aki kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél, majd dönt az igénybevételrıl. Az igénybevételrıl, az intézményben sajátos élethelyzetre tekintettel egyszemélyes lakóegység igénybevételére vonatkozó intézményi jogviszony módosításáról, az intézményi jogviszony megszőntetésérıl, továbbá a sorrendiség megállapításával véleményezett soron kívüli elhelyezés iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt. - Az intézmény vezetıje a kérelmet a napi 4 órát meghaladó, illetve jogszabályban meghatározott egyéb követelményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyilvántartásba veszi és gondoskodik az ellátást igénylık elhelyezésérıl. A férıhely elfoglalásának lehetıségét írásban kell közölni azzal, hogy a biztosított férıhelyet az értesítés kézhezvételétıl számított legalább 8 napon belül el kell foglalnia. Annak elmulasztása esetén követendı eljárás szabályait a Szt bekezdései tartalmazzák. - Az intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet szabályozza. Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt. A megállapodást az Szt. 94/B szerinti kötelezı tartalommal kell megkötni. A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás idıtartamát ( a határozott vagy határozatlan idıtartam megjelölését ), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat d) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. - Az intézményvezetı az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylık elhelyezésérıl. Külön eljárás nélkül dönthet ellátás nyújtásáról abban az esetben, ha rendelkezésre áll a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény és az ellátást igénylı személy létfenntartása veszélyeztetett. - Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı azonnali elhelyezésérıl gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézmény vezetı az igény kielégítésének sorrendjérıl az intézmény orvosának és a fenntartó képviselıjének bevonásával dönt. 14

15 - Ha az ellátást az igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje, az intézmény vezetıjének az ellátás igénybevételérıl szóló döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Fenntartó képviselıjéhez fordulhat. Ilyen esetben a Fenntartó képviselıje dönt a beutalás kérdésérıl. - A személyes gondoskodást nyújtó ellátást az igénybe vevı vagy annak törvényes képviselıje kérelmére lehet megállapítani. Cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt álló igénybe vevı kérelméhez törvényes képviselıjének egyetértése szükséges. - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj összegét az intézményvezetı konkrét összegben állapítja meg a Szt bekezdése szerint. A személyi térítési díjat az ellátást igénylı részére a Szt. 119 C-D. alapján kiállított jövedelemigazolás alapján állapítja meg az intézmény vezetıje. - A személyi térítési díj csökkenthetı, illetve elengedhetı a kötelezett jövedelmi és vagyoni helyzetének mérlegelésével. Személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére nincs mód, ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerzıdést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerzıdésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegő. - Az ellátást igénybe vevı, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri a fizetési kötelezettségrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Fenntartó képviselıjéhez fordulhat. Ez esetben a fizetendı személyi térítési díjat határozattal a Fenntartó képviselıje állapítja meg. - Ha az intézmény a felvétel során - az erre vonatkozó igazolás ellenére - fertızı betegségre utaló tüneteket észlel a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 1.2 A lakók elhelyezése - Az intézménybe felvett lakót az egészségi állapotának megfelelı lakószobában kell elhelyezni. - A felvett lakót az intézet orvosa minden esetben megvizsgálja, az egyéb orvosi leletek felhasználásával megkezdi a szükséges gyógykezelést, intézkedik a szükséges vizsgálatok elvégeztetésérıl. - A lakót ruházattal a tényleges szükségleteinek megfelelıen kell ellátni. A lakó nem köteles az intézeti ruhát igénybe venni, hanem saját ruházatát is használhatja. Saját ruhanemő elhasználódásáért a lakó az intézettel szemben térítést nem igényelhet. - A ruhanemővel, textíliával való ellátás általános rendjét és a saját ruha használatának feltételeit az intézmény házirendje szabályozza. - A lakó saját ruhanemőjét és egyéb tárgyait jegyzékbe kell venni, és gondoskodni kell azok tárolásáról, ırzésérıl. 1.3 Lakók felügyelete - A lakók felügyeletét a gondozott ellátás szervezete látja el a vezetı fınıvér irányítása mellett. - A cselekvıképességet kizáró gondnokság alatt álló lakó az intézmény területét kísérı nélkül nem hagyhatja el. 15

16 1.4 Lakók elbocsátása - A lakó az intézménybıl elbocsátható, melyrıl az igazgató határoz. - Az elbocsátást az intézmény is kezdeményezheti. - A lakó elbocsátásával kapcsolatos tennivalókat a vezetı fınıvér és a részlegvezetı fınıvérek végzik. - Az elbocsátást írásban kell rögzíteni. 1.5 Lakó áthelyezése más intézménybe - A más intézménybe történı elhelyezést a jogosult, törvényes képviselıje, valamint az intézmény vezetıje kezdeményezheti. Az áthelyezés feltételeit jogszabály határozza meg. Az áthelyezéshez a jogosult, illetve törvényes képviselıje és a másik intézmény vezetıjének közös megegyezése szükséges. - Az áthelyezés végrehajtásáig az igazgató köteles a lakó szakszerő ellátásáról gondoskodni. - Az áthelyezéssel egyidejőleg a lakó személyi iratait és az egészségi állapotával összefüggı iratanyagot meg kell küldeni az új intézménynek 1.6 Hozzátartozók tájékoztatása, értesítése - Az intézménynek a lakó állapotáról a hozzátartozókat, illetve a gondnokokat - azok kérésére - tájékoztatni, értesíteni kell. - Haladéktalanul értesíteni kell, ha a lakó meghal. - A hozzátartozók körét és a tájékoztatás terjedelmét az intézmény házirendje és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, illetve határozzák meg. 1.7 Elhalálozás - Haldokló lakóhoz az egészségügyi szakdolgozó köteles orvost hívni, aki a körülményektıl függıen dönt a haldokló elkülönített elhelyezésérıl. - A halál beálltát orvosi halottvizsgálattal kell megállapítani. - A halottat a halál bekövetkezése helyérıl csak a halál bekövetkezésétıl számított két óra elteltével lehet elszállítani. - Ha az elhalt személy birtokában olyan pénzösszeg vagy értéktárgy van, amelyet korábban nem helyeztek letétbe, azokat két tanú jelenlétében a szolgálatot teljesítı egészségügyi szakdolgozó jegyzékbe foglalja, és a megırzésrıl gondoskodik. - A kötelezı leltározás alá nem tartozó ingóságokat a legközelebbi hozzátartozó részére átvételi elismervény ellenében át kell adni (pl. ruhanemő, karóra, rádió, ezer forinton aluli készpénz, stb.). Ha a hozzátartozó az ingóságokra nem tart igényt, errıl nyilatkoztatni kell. A visszamaradt ingóságok közül az értékesebbeket az intézmény 16

17 készletnyilvántartásába be kell vételezni és más lakók részére, ki lehet adni. Ha az ingóságok elhasználódtak vagy azokra senki sem tart igényt, a selejtezésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. - A hagyatéki leltárba felvett ingóságok az eljárás befejezése elıtt nem adható ki a hozzátartozónak. A hagyatéki eljárás befejezése után a hagyatékátadó végzésben feltüntetett örökösnek kell elismervény ellenében átadni. - Amennyiben nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésrıl az intézmény vezetıje az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes önkormányzatnál. 2. Étkeztetés - Az étrend szerinti ételféleségek megfelelı mennyiségő és minıségő elkészítése az élelmezési üzem feladata. - Az étrendet a gazdasági vezetı, a fınıvérek, és az élelmezésvezetı készíti el, és az igazgató hagyja jóvá. - Az orvos utasításának megfelelı ételrendelésrıl - diétás ételrıl - az osztályvezetı és a részlegvezetı fınıvér gondoskodik. - A lakók részére az ételt naponta háromszor, az Élelmezési üzem ügyrendjében meghatározott idıben és rendben kell kiszolgálni. - A lakók az éttermekben étkeznek. Ha szükséges, az egészségügyi szakdolgozó a lakót megeteti. - Hulladékot, ételmaradékot az osztályról minden étkezés után azonnal el kell távolítani. 3. Gazdasági részleg A gazdasági részleg A gazdasági részleg élén a gazdasági vezetı áll. A gazdasági részleg feladata: - az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályozások szerinti feladatellátás, - az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi bonyolítása, - az intézmény éves mőködésével kapcsolatos kiadások és bevételek tervezési feladatainak ellátása, - az intézmény gazdálkodásának könyvelési feladatainak ellátása, - az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatási, beszámolási tevékenységek végrehajtása, 17

18 - információszolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé, - a beszerzések, beruházások bonyolítása, - a leltározási és értékelési feladatok ellátása, - a selejtezési tevékenység végrehajtása, - a pénztárkezelés, - a pénzintézeten keresztül történı pénzforgalom bonyolítása, - a lakók letéti pénzkezelése. A gazdasági vezetı feladata, hogy - a részleget az intézményvezetı, valamint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét meghatározó dokumentumok szerint vezesse, - szervezze a gazdálkodási részleg tevékenységét, - irányítsa, és figyelemmel kísérje a gazdasági részleg szakmai tevékenységét, s a végzett munkáról beszámoljon az intézményvezetı felé, - ellássa a közvetlen irányítása alatt álló munkakörök tekintetében azokat a munkaügyi feladatokat, melyek ellátására az intézményvezetı felhatalmazta, illetve utasította, - folyamatosan ellenırizze a részlegének szakmai mőködését, - ellássa a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatait, - közvetlenül felügyelje a gazdálkodás szabályszerőségét, - irányítsa a gazdaságos mőködés elérése érdekében teendı feladatokat, (kialakítja a gazdasági számítások elvégzésének rendjét, a hatékonyság figyelésének eszközeit, módját), - elvégzi a pénzügyi ellenırzést, gondoskodik a FEUVE rendszer megszervezésérıl Az élelmezési részleg Az élelmezési részleg élén az élelmezésvezetı áll. Az élelmezési részleg feladata: - az intézmény, élelmezési tevékenységgel kapcsolatos szabályozások szerinti feladatellátás, - az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása érdekében az étkeztetési tevékenység lebonyolítása, - az élelmezési anyagok beszerzése, átvétele, tárolása, 18

19 - az élelmezési anyagok kiadása, - az étrend összeállítása, - a ételek elkészítése, és kiadása, - az ételek megfelelı összetételben történı összeállítása, a változatosság és az idényszerőség követelményének érvényesítése, - az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elkészítése (anyagkiszabás, étkezık nyilvántartása stb.) - az intézmény élelmezési tevékenységével kapcsolatos analitikus könyvelési és feladási feladatainak ellátása, - az intézmény élelmezési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatási feladatok, - információszolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé, - a részleghez tartozó leltározási és értékelési feladatok ellátása, - a részleghez tartozó selejtezési tevékenység végrehajtása. Az élelmezésvezetı feladata, hogy - a részleget az intézményvezetı, valamint az intézmény élelmezési szabályzata szerint vezesse, - szervezze az élelmezési részleg tevékenységét, - irányítsa, és figyelemmel kísérje az élelmezési részleg szakmai tevékenységét, s a végzett munkáról beszámoljon az intézményvezetı felé, - ellássa a közvetlen irányítása alatt álló munkakörök tekintetében azokat a munkaügyi feladatokat, melyek ellátására az intézményvezetı felhatalmazta, illetve utasította, - folyamatosan ellenırizze a részlegének szakmai mőködését, - ellássa az anyagbeszerzés szervezésével, irányításával kapcsolatos feladatait, - közvetlenül felügyelje a beszerzések szabályszerőségét, gazdaságosságát, - figyelembe vegye a lakók igényeit az étlapok összeállításakor. 19

20 3. 3. A mőszaki részleg A mőszaki részleg élén a gazdasági vezetı áll. A mőszaki részleg feladata: - az intézmény karbantartási feladatainak ellátása, - az intézmény területén kisebb festési feladatok ellátása, - a karbantartás jellegő kımőves munkák elvégzése, - az elektromos hálózat állapotának figyelemmel kísérése, szükség szerint hibaelhárítás, - a víz- és szennyvízvezeték rendszer állapotának karbantartása, dugulás elhárítás stb., - az intézmény udvarának karbantartása, - a tőzvédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátása, illetve azok szervezésében való közremőködés, - szállítási tevékenység ellátása, - takarítási, varrási feladatok, - információszolgáltatás, - a beszerzések, bonyolítása, - a részleggel kapcsolatos leltározási feladatokban való részvétel, - a részleggel kapcsolatos selejtezési tevékenység végrehajtása. A részleg vezetıjének feladata, hogy - a részleget az intézményvezetı, valamint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét meghatározó dokumentumok szerint vezesse, - szervezze a mőszaki részleg tevékenységét, - irányítsa, és figyelemmel kísérje a mőszaki részleg szakmai tevékenységét, s a végzett munkáról beszámoljon az intézményvezetı felé, - ellássa a közvetlen irányítása alatt álló munkakörök tekintetében azokat a munkaügyi feladatokat, melyek ellátására az intézményvezetı felhatalmazta, illetve utasította, - folyamatosan ellenırizze a részlegének szakmai mőködését. 20

21 V. A vezetést segítı szervek, fórumok Az intézményvezetést különbözı szervek, fórumok, közösségek segítik annak érdekében, hogy az intézményben a munkahelyi demokrácia érvényesülése megvalósulhasson. A vezetéshez támogatást adnak a lakók és a lakók fórumai. A vezetést a következı szervek, fórumok segítik: 1. munkaértekezlet, 2. részlegvezetıi értekezlet, 3. csoportértekezlet, 4. lakógyőlés, 5. érdek-képviseleti fórum, 1. A munkaértekezlet A munkaértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi dolgozó. A munkaértekezletet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyrıl az intézményvezetı jogosult és köteles gondoskodni. Az értekezletre meg kell hívni az intézményfenntartó képviselıjét. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. Évente egyszer a napirenden kötelezıen szerepelnie kell az intézmény mőködésével kapcsolatos beszámolónak, melyben ki kell térni a következıkre: - a végzett munka ismertetésére, az ellátás színvonalának értékelésére, - ápolási-gondozási munka elemzése, - az intézmény szakmai programjának értékelésére, - az intézmény éves munkatervének teljesítésére, - a dolgozók munkakörülményeinek alakulására. A dolgozók az értekezleten - szabadon elmondhatják véleményüket, - kérdéseket tehetnek fel, - javaslatokat tehetnek. Az intézményvezetı kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon. Amennyiben az intézményvezetı dolgozó kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy a kérdésre az értekezletet követı 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. A munkaértekezletrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 21

22 2. Részlegvezetıi értekezlet Az értekezleten köteles részt venni valamennyi részlegvezetı. A részlegvezetıi értekezletet havonta legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyrıl az intézményvezetı jogosult és köteles gondoskodni. Az értekezlet napirendjét, témáit az intézményvezetı állítja össze. Az értekezlet célja, hogy a részlegvezetık: - beszámoljanak a részlegük munkájáról, - tájékoztatást adjanak az aktuális feladatokról, teendıkrıl, - feltárják az üzemeltetési, intézményi feladatellátással kapcsolatos problémákat, - javaslatokat tegyenek az ellátás színvonala emelése érdekében, - megbeszéljék azokat a feladatokat, melyek során tevékenységüket össze kell hangolni. Az értekezletrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 3. A csoportértekezlet A csoportértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi, a részleghez tartozó dolgozó. A csoportértekezletet legalább negyedévente össze kell hívni. Az összehívásról a részlegvezetı gondoskodik. Az értekezletre az intézményvezetıt is meg kell hívni. Az értekezlet témáját a részlegvezetı állítja össze. Az értekezlet célja, hogy - értékeljék a részleg eddigi tevékenységét, - megbeszéljék az aktuális feladatokat, - megoldásokat keressenek a felmerülı problémákra, - új feladat ellátási módokat keressenek és találjanak, megbeszéljék az új módszerek tapasztalatait, eredményeit. A dolgozók az értekezleten - szabadon elmondhatják véleményüket, - kérdéseket tehetnek fel, - javaslatokat tehetnek. A részlegvezetı kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre lehetıség szerint az értekezleten, illetve ha az nem lehetséges, akkor azt követıen 8 napon belül választ adjon. 22

23 Az értekezletrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek 4. A lakógyőlés A lakógyőlés olyan fórum, melyen joga van valamennyi lakónak részt venni. A lakógyőlést az intézményvezetınek kell összehívnia. A lakógyőlést évente két alkalommal össze kell hívni. A lakógyőlés célja, hogy - az intézményvezetı ismertesse az intézmény mőködésével kapcsolatos azon szabályokat, melyek a lakónak is érintik, illetve számukra jogokat és kötelezettséget keletkeztetnek, - az intézményvezetı beszámoljon az intézmény tevékenységérıl, életérıl, a megtörtént eseményekrıl, a tervezett programokról, - a lakók szabadon véleményt nyilváníthassanak az intézmény mőködésérıl, az intézményi élettel összefüggı kérdésekrıl, - a lakók javaslatokat tegyenek az intézményi élet egyes területeire. A lakógyőlésen részt kell venni lehetıség szerint minden intézményi dolgozónak is. Az intézményvezetı kötelessége, hogy a lakók által feltett kérdésekre választ adjon. Amennyiben az intézményvezetı az ellátott kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy a kérdésre a lakógyőlést követı 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. A lakógyőlésrıl jegyzıkönyvet, vagy emlékeztetıt kell felvenni. A dokumentumot iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni, s biztosítani kell az érintettek szabad betekintési jogát. 5. Érdek-képviseleti fórum Az évi III. törvény 99. (2) bekezdése alapján az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elısegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint mőködik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. Az érdek-képviseleti fórum - elızetesen véleményezi az intézmény vezetıje által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belsı életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, - megtárgyalja az intézményben élık panaszait ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszőntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezetı felé, - tájékoztatást kérhet az intézményvezetıtıl az ellátottakat érintı kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, - intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény mőködésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az érdek-képviseleti fórum mőködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 23

24 VI. A mőködés egyes szabályai 1. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok 1.1. A munkáltatói jogok gyakorlása Az intézményvezetı gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: - az intézményvezetı gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a következı jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, - a részlegvezetık véleményének elızetes kikérését követıen dönt: a tanulmányi szerzıdéskötésrıl, túlmunka elrendelésérıl, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl, - az intézményvezetı a részlegvezetıkkel egyeztetve készíti el a részlegvezetık munkaköri leírását, - a részlegvezetık az intézményvezetı kérésére összeállítják a részlegükhöz tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezetı hagy jóvá, - a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell. - Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthetı. A pályázatok elbírálását legalább 3 fıbıl álló bíráló bizottság végzi, melynek 1 tagja az intézmény vezetıje. A bizottság a pályázókat személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzıkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. Az eredményrıl valamennyi pályázót írásban értesíteni kell, a sikertelen pályázatot benyújtót is. Sikertelen pályázat esetén a - pályázó személyes adatait törölni kell, és - amennyiben a pályázó az általa benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni A vezetıi utasítások rendje A dolgozók számára - az intézményi mőködés harmonikus és átlátható rendszere érdekében - utasítást az itt meghatározott szabályok figyelembevételével lehet adni: - utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás módjára, - más részlegek vezetıi csak rendkívüli helyzetben utasíthatják a nem részlegükhöz tartozó dolgozót valamely feladat ellátására, - az intézményvezetı a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettese is értesüljön. 24

25 1.3. Az intézményi helyettesítés rendje Az intézményvezetı köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. A helyettesítés elrendelésérıl, figyelemmel kísérésérıl az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetıi szinten lévı dolgozó esetében az intézményvezetınek, kell gondoskodnia A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belsı szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelıen végezni feladatukat. A dolgozók kötelesek munkájukat: - az intézményvezetı által meghatározott munkahelyen, - a számukra meghatározott munkarend szerint, - elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, - a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat (különös tekintettel a lakók személyi és egészségügyi, valamint vagyoni adataira) tiszteletben tartva kell, hogy végezzék. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredı kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelıséggel tartozik. Amennyiben a kollektív szerzıdés nem rendelkezik másként, akkor gondatlan károkozás esetén bármekkora is a kár, a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. A kártérítés mértékét a munkaszerzıdés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerzıdés legfeljebb hat havi átlagkeresetig határozhatja meg. Ettıl érvényesen eltérni nem lehet. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan ırizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost e nélkül is terheli felelısség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. Leltárhiánynak minısül a kezelésre szabályszerően átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés, és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megırzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény a az irányadó. Anyagi felelısség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén, vagy más megırzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 25

26 A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékő és értékő használati értéket csak az intézmény igazgatójának engedélyével hozhat be a munkahelyre, illetve vihet ki. Az intézmény valamennyi dolgozója felelıs a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerő használatáért, a gépek, eszközök, berendezések megóvásáért Munkarend, munkaidı beosztása A munkarendet a szakmai törvények és egyes központi jogszabályok szerint kell kialakítani. A munkaviszonyra vonatkozó belsı szabályok kialakításánál a Munka törvénykönyvérıl szóló, többször módosított évi XXII. Törvény (Mt.), valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény (Kjt.) elıírásai és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. Rendelet elıírásai az irányadók. Az intézmény szervezeti egységeinek mőködése folytonos. Az intézményben a hivatalos munkarend: Hétfıtıl Csütörtökig ig Pénteken ig A hivatalostól eltérı, külön beosztás szerint dolgozók: Intézményünk megszakítás nélküli munkarendben üzemel. A munkaidı napi 8 órát alapul véve kéthavi munkaidı-keret a következı munkakörökben: - ápoló, segédápoló - takarító - tálalókonyhás, konyhai dolgozó - gépkocsivezetı A munkaidı napi 12 órát alapul véve kéthavi munkaidı-keret a következı munkakörökben: - portás - főtı A munkaidı-keret kezdı és befejezı idıpontját meg kell határozni, írásban le kell fektetni, és tájékoztatni kell a dolgozót, melynek átvételét a dolgozók aláírásukkal igazolják. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók az Mt értelmében foglalkoztathatók rendes munkaidı beosztásuk szerint munkaszüneti napon. Esetükben a kéthavi munkaidı-keret óraszáma nem haladhatja meg az általános munkarendben dolgozók óraszámát. Munkaidı-keret alkalmazása esetén a munkaidı beosztás alapján a közalkalmazottnak hetente legalább 40 órát kitevı megszakítás nélküli pihenıidıt kell biztosítani. Havonta legalább egy alkalommal a vasárnapnak is bele kell esnie. A pihenınap kéthetente összevontan is kiadható. Hat nap után egy pihenınap kiadása kötelezı. 26

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.) sz., a 12/2009. ( XI.27.) sz. és a 10/2010.(XII.03.) sz., 16/2011. (XII.19.) rendelet módosításokkal

Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.) sz., a 12/2009. ( XI.27.) sz. és a 10/2010.(XII.03.) sz., 16/2011. (XII.19.) rendelet módosításokkal Sand Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 11.) számú rendelete a vízdíj megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Egységes szerkezetbe foglalva a 1/2009.( I.13.)

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Éjjeli Menedékhely működtetése

Éjjeli Menedékhely működtetése II. fejezet 4. számú melléklet Éjjeli Menedékhely működtetése A jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A menedékhely feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000(I. 07.) SzCsM rendelet, 9/1999.

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben