ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának szeptember 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly intézmény szabályzatainak jóváhagyása Készítette: Koch József szociális és gyermekvédelmi referens, Intézményfenntartó Osztály A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a házirendjét. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzata 4. sz. melléklete alapján a Kulturális Bizottság a Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörben hagyja jóvá a fenti szabályzatokat. A szociális intézmények működését szabályozó jogszabályi környezet és az intézmény tevékenységében, belső életében bekövetkezett változások miatt szükséges felülvizsgálni és módosítani az intézmény szabályzatait. A Szakmai program tartalmazza az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (1) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket: - a szolgáltatás feladatát és célját, - az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, a létrejövő kapacitásokat, a megvalósítani kívánt program bemutatását, - más intézményekkel történő együttműködés módját, - az ellátandó célcsoport jellemzőit, - a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, - az ellátás igénybevételének módját, - a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, - az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/B. szerinti kötelező tartalmi elemeket: - az intézmény szervezeti felépítésének leírását, - szervezeti ábrát, - a szervezeti egységek megnevezését, feladatkörét, - a szervezeti egységek szakmai együttműködését, a helyettesítések rendjét, - az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,

2 2 - az intézmény gazdálkodási rendjét. A Házirend tartalmazza a jogszabály szerint kötelező elemeket: - az együttélés szabályait, - az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, - a kapcsolattatás szabályait, - az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, - a vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, - programok, szolgáltatások körét és térítési díját, - ruházattal, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat tisztításának és javításának rendjét, - az érték és vagyonmegőrzés szabályait, - az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét. Az intézményi szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, így azok jóváhagyását javaslom a Tisztelt Bizottságnak. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly intézmény Szakmai programját a melléklet szerint, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet, megállapodást a Szakmai program melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, augusztus 25. Horváth Zoltán

3 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA BÓLY Bóly, Hősök tere 5. S Z A K M A I P R O G R A M I. AZ INTÉZMÉNY FELADATA, CÉLJA

4 2 1. Az intézmény feladata a) Az intézmény alapfeladata: Az intézmény a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 19/2011. (II. 22.) számú határozatában rögzített alapító okirat szerint működik, az évi III. törvény alapján ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ezen belül fogyatékos személyek otthona. Ennek értelmében súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan sérült személyek otthona, akiknek nevelése, oktatása a koruknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg, valamint akiknek képzése, foglalkoztatása és gondozása csak intézményi keretek között van lehetőség. Az intézmény alapító okiratában meghatározott szakfeladatai: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) - a tanköteles korú ellátottak fogyatékosságuktól függő, egyéni és csoportos habilitációs, fejlesztő célú felkészítése, képzése és foglalkoztatása középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása, - fejlesztő iskolai oktatás testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált oktatása. Korai fejlesztés, gondozás - korai fejlesztés és gondozás középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása. Fejlesztő felkészítés - fejlesztő felkészítés testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása. Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek ápolása, gondozása, akiknek nevelése, oktatása a koruknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg, - 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, különleges ellátást igénylő gyermekek ápolása, gondozása, akik máshol nem helyezhetőek el, - súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása. Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében. Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása. b) Az intézmény egyéb feladata:

5 Munkahelyi étkeztetés. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 3 Az intézmény Bóly városban négy telephelyen, összesen 270 férőhellyel működik. Székhelye: Bóly Hősök tere 5. ápoló gondozó otthon 235 férőhely Telephelye: Bóly Eötvös u. 8. lakóotthon 12 férőhely Bóly, István u. 2. lakóotthon 11 férőhely Bóly, Rákóczi u.48. lakóotthon 12 férőhely Ellátási területe: Baranya megye 2. Az intézmény célja a.) Az intézmény küldetése: Minden erőfeszítésünk segítse az értelmi-, testi- és halmozottan sérült embereket, a szociális és egyéb okok miatt rászorultakat születésüktől fogva egész életükön keresztül. A mi emberképünkben minden ember egyenlő - mégis egyedi - képességeitől és teljesítményétől függetlenül joga van a normális életvitelhez, a döntésekhez és a felelősségvállaláshoz. Intézményünk a szeretetre és a kölcsönös tiszteletre alapozva arra törekszik, hogy a gondozottak képességeit előhívja és fejlessze úgy, hogy közben szociális és gazdasági körülményeit is javítsa. Képviseljük és védjük gondozottaink jogait és érdekeit. A terápiákban új módszereket dolgozunk ki, vezetünk be és teszünk közzé. A dolgozóknak minden területen magas szintű képzést és továbbképzést, a döntésekben való részvételt, elismerést és jó munkahelyi légkört biztosítunk. Gondoskodunk eszközeink igény szerinti gazdaságos felhasználásáról, felszereléseink megőrzéséről. Harcolunk a támogatásokért, munkánk elismeréséért és a szociális terület nagyobb presztízséért. Célunk egy olyan komplex intézet megvalósítása, amely az értelmi és halmozott fogyatékossággal sújtott hátrányos helyzetben lévő embert segítse egész életútján keresztül, lakást, gondozást, oktatást, munkát és kellemes szabadidő eltöltést biztosítson számára. b.) Az intézmény stratégiai terve

6 Szeretnénk elérni, hogy a stratégiai tervciklus (10 év) végére az intézet minden gondozottja lakásban élhessen, még a legsúlyosabb, állandó ágyban fekvésre ítéltek is. Az intézmény területén Magyarországon modell értékű iskolát létesítünk súlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek részére. A lakóknak érezniük kell, hogy van otthonuk, ahonnan napközben el kell járniuk - dolgozni, tanulni, terápiára, szórakozni -, s ahová utána visszatérhetnek, ugyanúgy, mint az intézeten kívül élő "normál" életvitelű emberek. Természetesen ehhez a lakóotthoni élethez minden ápolási, gondozási, fejlesztési segítséget megkapnak, de nekik is erőfeszítéseket kell tenniük, s önállóságra kell törekedniük. 4 c.) Az intézmény rövid távú tervei: - a határozatlan idejű működési engedély megszerzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, - terápiás lehetőségek bővítése, - munkalehetőségek bővítése intézeten belül és kívül, - a dolgozók szakképzettségi arányának 100 %-on tartása, - szakmai kapcsolatok tovább bővítése, újabb partnerkapcsolatok kialakítása hasonló profilú intézetekkel, közös programok szervezése, - külső anyagi források fokozott bevonása, - marketing, valamint PR tevékenységünk fejlesztése. d.) Más intézményekkel, szervezetekkel történő együttműködés módja: Az eredményesebb működés elősegítése érdekében kölcsönös szakmai támogatás nyújtása, illetve anyagi és pénzügyi támogatás fogadása érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel együttműködésre törekszik, partnerkapcsolatokat ápol. A bel- és külföldi partnerekkel való kapcsolattartás felelőse az intézmény igazgatója, a kapcsolat együttműködési megállapodáson alapul. 3. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások Az intézményünk folyamatosan működik, biztosítva a gondozottak számára a napi 24 órás törődést. Az otthonban négy osztály (A, B, C, D) működik, melyeken belül általában 10 fős gondozási csoportokat alakítottunk ki. A hálószobák általában 10 férőhelyesek, de található már férőhelyes szoba is a részlegeken. A városban két 12 fős, és egy 11 fős lakóotthon működik, az intézeten belül egy 7 fős lakócsoport lakik egy lakásban. A hálószobákon kívül 13 nappali szoba, 16 fürdőszoba, 14 foglalkoztató helyiség és egy foglalkoztató egység biztosítja a közösségi együttlétre, fejlesztésre, mentális gondozásra a törvényben előírt helyet. Az egészségügyi ellátást szerződés alapján naponta bejáró háziorvos végzi ill. vállalkozó szakorvosok (ideggyógyász, fogorvos, ortopéd, stb.), valamint a központi ügyelethez

7 kapcsolódóan a 24 órás orvosi lefedettséggel biztosított. Az 1/2000. rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról és gyógyászati segédeszközökről gondoskodunk. Az intézményben a magas szintű ápolási, gondozási tevékenység a gondozók 100 %-os szakképzettségi színvonalával biztosított. A szolgáltatást igénybevevő részére fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesítjük, hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióját megpróbáljuk korrigálni ill. szinten tartani. A gondozottak részére napi négyszeri, illetve kiskorúak esetében napi ötszöri étkezést biztosítunk. Gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről. Az intézményben az ellátást igénybe vevő- amennyiben igény van rá - saját ruháját és textíliáját használhatja, ha nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, az intézmény biztosítja számára. A ruházat tisztítását és javítását az intézmény mosodájában elvégzik. A tanköteles korúak fejlesztő felkészítésben, ill. fejlesztő iskolai oktatásban részesülnek, az ehhez való felszerelést és terápiás eszközöket biztosítjuk. Az 1-5 év közöttiek korai fejlesztésben részesülnek. A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja: - a személyre szabott bánásmódot, - egyéni és csoportos megbeszéléseket, - szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, - gondozott kapcsolatainak fenntartását, - fejlesztési tervek megvalósítását, - hitélet gyakorlatának feltételeit, - társas kapcsolatok kialakulását, - aktivitást segítő fizikai tevékenységek szervezését, - szellemi, szociális és kulturális tevékenységek rendszeres szervezését. A testi és lelki aktivitás fenntartása céljából végzett tevékenységek tervezettek és rendszeresek: - fizikai tevékenységek (sport, séta), - szellemi és szórakoztató tevékenységek, - kulturális tevékenységek. Egyéb foglalkoztatást biztosít az intézmény: - intézményi keretekben végzett munka-rehabilitációs foglalkoztatás, - a megmaradt képességek fejlesztésére szocioterápiás foglalkoztatás, - valamint, a megmaradt képességek szinten tartására, értelmi-mozgás fejlesztés. Az intézmény vezetője - szükség esetén - gondnokság alá helyezést kezdeményez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál. 5

8 6 Az érték-és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról átvételi elismervényt készítünk, a gondozottak készpénzét pénzintézetben őrizzük. A pénz kezeléséről és felhasználásáról, elszámolásának módjáról, az intézmény pénzkezelési szabályzata rendelkezik. Az intézményben elhunyt lakót - elkülönítjük, - végtisztességre felkészítjük, - hozzátartozóját értesítjük, - értékeivel elszámolunk. Amennyiben nincs olyan hozzátartozó, aki az elhunytat eltemeti, a temetésről gondoskodunk. Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásokért a gondozottnak fizetnie kell. Ezek: - fodrász, - kirándulás, - mozi, - színház, - rendezvények, stb. II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, FELTÉTELEI, MEGHATÁROZÁSA 1. A szolgáltatás igénybevétele Az igénybevétel önkéntes, cselekvőképtelenség esetén a törvényes képviselő terjeszti elő a kérelmet. Kiskorú jelentkező esetén mindkét szülő aláírása szükségeltetik. A kérelemről az intézmény vezetője dönt, erről írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az igénybevétel megkezdésekor az ellátást igénylővel (törvényes képviselővel) megállapodást köt, részére tájékoztatást nyújt az intézeti ellátás tartalmáról, feltételeiről, házirendről, érdekképviseletről, a panaszjog gyakorlás módjáról, a kapcsolattartás módjáról, a térítési díj nagyságáról, fizetés módjáról és a jogviszony megszűnéséről. A megállapodás tartalmazza az intézményi ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az intézményvezető által megbízott személy az elhelyezést megelőzően a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet értelmében előgondozást végez, tájékozódik a jelentkező körülményeiről, felkészíti az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás két szakaszból áll: 1. Kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül, igénybevevő helyzetének megismerése, tájékoztatás nyújtása, illetve a jogosultság megállapítása. 2. Az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően legfeljebb tíz nappal korábban, az ellátást igénybe vevő fogadásának előkészítése az intézményben.

9 A felvétel iránti kérelemhez csatolni szükséges az igénybe vevő szakorvosának szakvéleményét, valamint tanköteles korú gyermek esetén a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét. Az intézményvezető a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi, soron kívüli elhelyezésről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt. 2. Az ellátottak jogainak védelme Az intézmény a napi tevékenységek során kiemelt figyelmet fordít az ellátotti jogok jogszabályban rögzített biztosítására, az ellátott jogi képviselővel együttműködik, tevékenységét támogatja. A jogszabályban rögzítettek szerint Érdekképviseleti fórumot működtet, amelynek szervezetét és működési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 3. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme: A foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében az intézmény biztosítja, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosít számukra. Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. III. A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZERVEZETI KÉRDÉSEK Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Székhelye : Bóly, Hősök tere 5. Telephelye : Bóly, Eötvös u. 8. Bóly, István u.2. Bóly, Rákóczi u.48. Működési területe: Baranya megye Képzési kötelezettség esetén Bóly és környéke. Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó Pénzügyi, számviteli feladatait: munkamegosztási megállapodás alapján Baranya Megyei Hivatala látja el. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésének rendje: Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. 7

10 1. Ápolási részleg feladata 8 A gondozottak részére az állapotuknak megfelelő gondozási egységben a megfelelő ápolási gondozási szintet kell biztosítania. A többségükben súlyos értelmi fogyatékos vagy legyengült, mozgásában korlátozott, illetve szomatikus - pszichés állapota miatt szükségletei kielégítésében nagyfokú, esetleg teljes körű segítségre szoruló ellátottak teljes körű ápolását kell elvégeznünk. A viszonylag önálló, szükségletei kielégítésében nem, vagy csak részleges, esetleg átmeneti jellegű segítséget és állandó odafigyelést, irányítást, ellenőrzést igénylő gondozottak segítése, gondozása, ápolási gondozási dokumentációk vezetése. (Részletesen lásd: az ápolás-gondozás szabályai.) Vezetője: intézményi vezető ápoló - vezető beosztású diplomás ápoló. Osztályvezető gondozónők - A, B, C, D osztály vezetői - középfokú és felsőfokú végzettséggel. A gondozónők 100%-a szakképzett. 2. Foglalkoztatási részleg feladata Megszervezi a munka-rehabilitációs tevékenységet, a szocioterápiás célú valamint a képességfejlesztő foglalkozásokat. Célja az ellátottak aktivitásának megőrzése, fejlesztése, szomatikus-pszichés állapotuk szinten tartása, és/vagy javítása. Vezetője: foglalkoztatás vezető - vezető beosztású, szociálpedagógus, szociális munkás. A foglalkoztatási részlegben gyógypedagógus, pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, fiziotherápiás asszisztens, gyógymasszőr végzettségű szakemberek dolgoznak: fejlesztő pedagógus, foglalkoztatás szervező, mozgásterapeuta, szociális, mentálhigiénés munkatárs rehabilitációs munka-segítő munkakörben. 3. Egységes pedagógiai Szakszolgálat feladata A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókat, szükségleteiknek és fogyatékosságuk strukturájának megfelelő nevelésben, oktatásban és fejlesztésben részesíti. Segíti a lehetőség szerinti legnagyobb önállóság elérését, a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. Az egyéni teljesítőképességnek megfelelően megfogalmazott elvárásokat a fejlődés lehetséges üteméhez igazítja. Vezetője: vezető gyógypedagógus - vezető beosztású gyógypedagógus Gyógypedagógusok, gyógytornász és gyógypedagógiai asszisztensek dolgoznak a csoportban. 4. Üzemeltetési részleg Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási, élelmezési és műszaki feladatait végzi. Tevékenysége, fő célja, hogy a szakmai munkában fennakadás ne keletkezzen. Vezetője: üzemeltetési vezető - gazdasági főiskolai végzettséggel. Az üzemeltetési részleghez tartozik: - mosoda

11 - konyha - karbantartó műhely - kertészet - porta - gazdasági hivatal. 9 Az intézmény dolgozóinak létszáma 160 fő. Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó dolgozók 100 %-a szakképzett. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szakmai program mellékletei: - intézményi SZMSZ - Házirend - megállapodás E szabályzat elfogadásával a 68/2007. (XI.15.) ESZGYIB határozattal jóváhagyott szakmai program hatályát veszti. Bóly, szeptember 1. Rumszauer Ferencné igazgató Záradék: A Szakmai programot a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága.határozatával jóváhagyta. BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA (BÓLY) Szakmai program 1. számú melléklete

12 10 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

13 I. FEJEZET 11 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2./ Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Az intézmény székhelye, címe: 7754 Bóly, Hősök tere 5. Az integrált intézményben több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezése valósul meg, a székhely mellett a település lakóövezetébe integráltan lakóotthonokat működtet. Az intézmény alaptevékenysége (szakfeladatai): Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (OM azonosító: ) - a tanköteles korú ellátottak fogyatékosságuktól függő, egyéni és csoportos habilitációs, fejlesztő célú felkészítése, képzése és foglalkoztatása középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos hallgatók szegregált ellátása, - fejlesztő iskolai oktatás testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált oktatása Korai fejlesztés, gondozás - korai fejlesztés és gondozás középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása Fejlesztő felkészítés - fejlesztő felkészítés testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók szegregált ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek ápolása, gondozása, akiknek nevelése, oktatása a koruknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg, - 1 éves kortól a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, különleges

14 ellátást igénylő gyermekek ápolása, gondozása, akik máshol nem helyezhetőek el - súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, 18 éven felüli, nem tanköteles korú személyek ápolása, gondozása, akiknek képzésére, foglalkoztatására és gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 12 Az intézményt alapító neve: Egészségügyi Minisztérium Az alapítás éve: Az alapító okirat elfogadva: 19/2011. (II.22.) Kgy. hat. Törzskönyvi azonosító: Működési területe: Baranya megye Képzési kötelezettség esetén Bóly és környéke Az intézmény irányító szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3./ Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevez ki. Gazdálkodása: Önállóan működő és gazdálkodó szerv, pénzügyi és számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. Számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Mohácsi Fiók / A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

15 II. FEJEZET 13 AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 5./a. Az intézmény feladatai Az intézmény jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatainak és hatásköreinek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Az intézmény értelmi fogyatékosoknak nyújt ápolást, gondozást, oktatást, fejlesztést egy éves életkortól. Csak olyan súlyos vagy középsúlyos értelmi fogyatékos ill. halmozottan sérült személy vehető fel, aki nem, vagy csak részben oktatható, oktatása a korának megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg és gondozása is csak intézményi keretek közt lehetséges. Ápolási - gondozási feladatok - megfelelő elhelyezés, környezet - személyre szabott bánásmód - teljes körű orvosi ellátás (háziorvos, szakorvos, fogászat) - szűrő és kontrollvizsgálatok szervezése - kötelező védőoltások beadása - gyógyszereléssel kapcsolatos teendők ellátása - alap és szakápolási feladatok biztosítása - gondozási tevékenységek ellátása - teljes körű ápolási-gondozási dokumentáció vezetése - gyógyászati segédeszközzel történő ellátás - családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása - mentálhigiénés ellátás - szükség esetén elhunyt gondozott eltemettetése Oktatási, fejlesztési foglalkoztatási feladatok - fejlesztő iskolai oktatás - korai fejlesztés - fejlesztő felkészítés - mozgásfejlesztés - értelmi fejlesztés - zeneterápia - fényterápia - hidroterápia - lovasterápia - hitélet gyakorlása - szabadidő szervezés - munka-rehabilitáció - terápiás és képességfejlesztő foglalkozás.

16 14 5./b. Feladatok, tevékenységek forrásai: - fenntartói támogatás - saját bevétel - pályázatok - adományok 5./c. Működési engedély Működési engedély szám: /2011. Működési engedély ideiglenes jelleggel december 31-ig: fővel tanköteles korú illetve annál fiatalabb, és nagykorú értelmi fogyatékos személyek otthona Működési engedély ápoló-gondozó célú lakóotthonokra határozatlan időre: - Bóly, Eötvös u. 8. : 12 fővel - Bóly, István u. 2. : 11 fővel - Bóly, Rákóczi u. 48.: 12 fővel 5./d. Alaptevékenységet és kiegészítő tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok: évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról. - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről évi LXXIX Törvény a közoktatásról. - 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról évi C törvény a számvitelről évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról /2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről. III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 6./ Az intézmény szervezeti felépítése (Melléklet) Az intézmény vezetése Igazgató (magasabb vezető): kinevezője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja. - Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. - Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését. - Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

17 15 - Elkészíti, illetve elkészítteti az intézmény szabályzatait. - Képviseli az intézményt külső szervek előtt. - Kapcsolatot tart a társintézményekkel, bel-és külföldi partnerintézményekkel. - Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét. Általános helyettese a szakmai helyettese, aki az intézményi vezető gondozónő. Fenti távolléte esetén az üzemeltetési vezető, távollétében az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Foglalkoztatási részleg vezetője. (Feladatuk a Munkaköri leírásukban.) 7./ Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai a) Ápolási-gondozási részleg Vezetője: az intézményi vezető gondozónő Feladata: ápolás, gondozás, rendszeres orvosi szakorvosi ellátás felügyelet, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás, személyes és környezeti higiéné biztosítása, mentálhigiéné biztosítása. b) Foglalkoztatás - fejlesztési részleg Vezetője: foglalkoztatás vezető Feladata: a munkarehabilitáció szervezése terápiás és képesség fejlesztő foglalkozások szervezése gyógytorna, gyógymasszázs munka jellegű foglalkozások c) Egységes pedagógiai szakszolgálat Vezetője: vezető gyógypedagógus Feladata: fejlesztő iskola, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés szervezése d) Üzemeltetési részleg Vezetője: az üzemeltetési vezető Feladata: pénzügyi, gazdálkodási, élelmezési, műszaki és egyéb kiszolgáló feladatok ellátása. 8./ Munkaköri leírások (függelékben) 9./ Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek: - vezetői értekezlet - részlegvezetői értekezlet - részlegértekezlet - dolgozói munkaértekezlet

18 16 - Szakszervezet - Közalkalmazotti Tanács - Érdek-képviseleti fórum - Minőségirányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2009) Vezetői értekezlet Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. Résztvevők: - igazgató, - üzemeltetési vezető, - intézményi vezető gondozónő, - vezető gyógypedagógus, - foglalkoztatás vezető, - minőségirányítási vezető. Feladata: - véleményezi és értékeli az intézetet érintő szervezeti és működési kérdéseket, - a dolgozókat érintő kérdéseket, - minden előterjesztett javaslatot. Részlegvezetői értekezlet Az intézmény vezetője szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal kibővített vezetői értekezletet tart. Résztvevők: - igazgató - üzemeltetési vezető - intézményi vezető gondozónő - vezető gyógypedagógus - foglalkoztatási részleg vezetője - osztályvezető gondozónők - műszaki előadó - élelmezés vezető Feladata: - tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, - az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. Részlegértekezletek (osztályok, munkahelyek) Osztályok, munkahelyek vezetői szükség szerint, de legalább negyedévente csoportértekezletet tartanak. A csoport értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti.

19 Az értekezletre meg kell hívni a csoport valamennyi dolgozóját és az intézmény vezetőjét. A csoportértekezlet feladata: - a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, - a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, - a munkafegyelem értékelése, - a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, - a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. Dolgozói munkaértekezlet: Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, össz- dolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő-és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető az össz- dolgozói értekezleten: - beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, - értékeli az intézmény szakmai programjának, munkatervének teljesítését, - értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, - ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Ilyen a Szakszervezeti alapszervezet és a Közalkalmazotti Tanács. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. Az intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. Az intézmény működését segítő testületek, szervek, és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ülés helyét, időpontját, - a megjelentek nevét, - a tárgyalt napirendi pontokat, - a tanácskozás lényegét, - a hozott döntéseket. 17

20 18 IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 10./ Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai a) A munkaviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. b) A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és a melynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. c) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.

21 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető engedélyével adható. Fentiekre vonatkoznak az ellátottak nyilatkozattétele is. d) A munkaidő beosztása Az otthon folyamatosan működő intézmény. Az egységek, részlegek részletes munkarendjét az intézmény igazgatója a helyi sajátosságok figyelembevételével készíti el. Az intézmény munkarendje l. A heti munkaidő: 40 óra 2. A munkarend szabályozása - vezetők munkarendje: igazgató: kötetlen üzemeltetési vezető: 7.30-tól ig pénteken: 7.30-tól ig intézményi vezető gondozónő 8.00-tól ig vezető gyógypedagógus: 8.00-tól ig foglalk.részl. vezetője: 8.00-tól ig 19 A munkaidő kezdete és vége munkakör: oszt.vez.gnő: tól ig től ig munkakör: gondozónő : 07-től 19-ig munkakör: : 19-től 07-ig munkakör: takarítónő: de.: tól 13,30-ig de.: 06-tól 14,00-ig munkakör: konyha dolgozói: 05-től 13-ig munkakör: 07-től 15-ig munkakör: : 08-tól 16-ig munkakör: : 09-től 17-ig

22 20 munkakör: mosodai dolgozók: 07-től 15-ig munkakör: gazdasági hivatal dolgozói: tól ig péntek: tól ig munkakör: karbantartók : 07-től 15-ig munkakör: gépkocsivezető: 07-től ig pénteken: 07-t ől 13-ig munkakör: kertészek: 7.30-tól ig munkakör: portások: 06-tól 18-ig 18-tól 06-ig e) Szabadság Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak, köztisztviselők jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig. köteles kiadni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a munkaügyi előadó, az osztályvezető gondozónők, az üzemeltetési vezető, a foglalkoztatás vezető és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a felelős. e) Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása Munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni. Ennek részletes szabályait a Kollektív Szerződés tartalmazza. 11./ Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

23 Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek (MT 171 ). Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve a az irányadó. 12./ Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül nem felel. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 13./ A munkaterv Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására szakmai programot és éves munkatervet készít. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. 21 A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását, a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, a feladat végrehajtásának határidejét, a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 14./ A kapcsolattartás rendje Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében kölcsönös szakmai támogatás nyújtása, illetve anyagi és pénzügyi támogatás fogadása érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 15./ Az intézmény ügyiratkezelése Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik.

24 22 Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzat-ban foglalt előírások alapján kell végezni. 16./ Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az üzemeltetési vezető köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: igazgató, üzemeltetési vezető, intézményi vezető gondozónő vezető gyógypedagógus foglalkoztatási részleg vezetője osztályvezető gondozónők élelmezésvezető műszaki előadó munkaügyi előadó szociális ügyintéző műszakvezető mosónő gépkocsivezető Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az üzemeltetési vezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 17./ Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetőjének feladata. a) A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona között hatályban lévő Munkamegosztási Megállapodásban hivatkozott szabályzatok, valamint a Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Selejtezési és hasznosítási szabályzat,

25 Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, Kockázatkezelési szabályzat. 23 b) Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultak közül az első az intézményvezető, a második aláírót a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát az üzemeltetési vezető köteles őrizni. c) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 1. Kötelezettséget az intézmény nevében az intézmény igazgatója illetve az üzemeltetési vezető vállalhat. 2. Az utalványozást az intézmény nevében az intézmény igazgatója, illetve az üzemeltetési vezető vállalhat. 3. Az ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a munkamegosztási megállapodás alapján a 113/2010. (XII.02) Kgy. határozat értelmében. A feladat ellátására jogosultak pontos beosztását, nevét a pénzgazdálkodással kapcsolatos hatásköri rend tartalmazza. 18./ Belső ellenőrzés Az intézmény szakmai ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. A szakmai ellenőrzés a FEUVE rendszer részét képezi. a.) Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés az elsőszintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáért és működéséért az intézmény vezetője a felelős. A szabályzatok összeállításánál arra kell törekedni, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen. A FEUVE rendszere az alábbi három fő területre terjed ki: - szabálytalanságok kezelésének rendjére - SZMSZ függeléke, - ellenőrzési nyomvonalra, - és a kockázatkezelési szabályzatra, mint önálló szabályzatokra. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja.

26 24 b.) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje: [292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet] A szabálytalanságok kezelése az intézmény minőségirányítási kézikönyve (MSZ EN ISO 9001:2009) Minőségirányítási eljárás A nem megfelelőség kezelése fejezete alapján történik. Az eljárás célja a folyamatokban beálló szabálytalanságok kezelése, valamint a hibajavító tevékenységek végrehajtásának és ellenőrzésének kezelése. Az eljárás vonatkozik valamennyi szolgáltatásra, illetve valamennyi ezekkel kapcsolatba kerülő munkatársra. Az intézmény minőségirányítási kézikönyv Minőségirányítási eljárás A nem megfelelőség fejezete az SzMSz függeléke. 19./ A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatok a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. 20./ Munkakörök átadása Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően, legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. V. FEJEZET

27 25 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21.) Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény vezetésének és gazdálkodásának a helyi viszonyokhoz közvetlenül igazodó alapokmánya. Az alapokmány szabályozza az intézmény szervezeti felépítését, működését, s keretet ad a többi szabályzatnak. 22.) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei : - munkaköri leírások, - kollektív szerződés, - iratkezelési szabályzat, - számviteli szabályzat, - pénzkezelési szabályzat, - anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat, - munkavédelmi szabályzat, - tűzvédelmi szabályzat, - gépjármű használati szabályzat, - érdekképviseleti fórum működésének szabályzata - szabálytalanságok kezelésének rendje. 23.) Az új jogszabályi rendelkezések következtében a vitás munkaügyek megoldásában a rendezés fórumai az illetékes Munkaügyi Bíróságok. 24.) E szabályzat elfogadásával a 68/2007 (IX.17.) ESZGYB határozattal jóváhagyott SZMSZ, valamint az erre épülő utasítások hatályukat vesztik. Bóly, szeptember 1. Rumszauer Ferencné igazgató Záradék: Az SZMSZ-t a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a.. határozatával jóváhagyta.

28 26 MELLÉKLET Szervezeti felépítés, létszám Varga Lászlóné Igazgató 1fő Ápolás, gondozás Foglalkoztatás, Egységes pedagógiai Gazdálkodás Rumszauer Ferencné munkarehab szakszolgálat,korai fejl., Reisz Tamásné Int.vez.g.nő 1 fő Batánovics Angéla fejl.felkészítés és fejl.isk. Üzemeltetési vezető 1fő Foglalk.vez. 1fő Cseh Magdolna Vezető gyógyped.1fő Osztályok Lakóotthonok Szoc. ü.i. A B C D Lakócsop. I. II. III. fejl.ped. 4 fő gyógytornász 1fő Mosoda Konyha G.Hiv. Műh. Gépkocsiü.. Porta Kertészet Osztályvezető gond.nők 3 fő segítő 8 fő 1 fő fogl.szerv 4 fő gy.pedagógus,ped. 6fő Gondozónők 69 fő gnő 3 fő mozgáster. 3,5 fő gyp.assziszt. 4fő 6 fő 13 fő 3 fő 3 fő 1 fő 3 fő 4 fő Sz. idő sz. 4 fő szoc.m.h. 2 fő szociálpedagógus 0,5fő Takarítónő 7 fő rehab.m.s 2 fő

29 27 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 7754 Bóly, Hősök tere 5. Szakmai program 2. számú melléklete HÁZIREND

30 28 A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A HÁZIREND mindannyiunk számára egyformán iránymutató, - megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. I. Gondozottak és a dolgozók kapcsolata: Az intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést, és ésszerű határokig a toleranciát. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásában élő közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt ill. annak megszűnésétől számított 1 évig - nem köthet. A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli, titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. A terápiás közösség alaptéziséből kiindulva az intézmény biztosítja lakói számára az önkormányzati lehetőséget, az intézeti rendbe illeszkedő önállóságot és szerepvállalást. II. Új lakó felvétele A felvétel a leendő lakó vagy gondnoka illetve kiskorú esetén a szülők együttes kérelme alapján, illetve a tartós vagy átmeneti nevelésbe vett fogyatékos gyermek esetében a gyámhivatal határozata alapján orvosi javaslatra történik. Az intézménybe való beköltözés időpontjáról a sürgősség és a férőhelyek alakulásának megfelelően az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője a leendő lakó előgondozását, - ennek keretében intézményi elhelyezésre való felkészítését megszervezi. Felvételkor az új lakó /hozzátartozója/, törvényes képviselője tájékoztatást kap az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről, lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás lehetőségeiről, a lakók jogairól és kötelességeiről, az otthon házirendjéről. A lakó illetőleg törvényes képvelője a beköltözéskor nyilatkozik arról, hogy a Házirendet megismerte, annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. III. Érték és vagyonmegőrzés módja A lakó az intézménybe elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatja magával személyes használati tárgyait. A behozott, személyes használatban tartott holmik, értékek megőrzésére megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő holmikért elsősorban tulajdonosuk felel! Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelentenek az intézményben élők testi épségére.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben