Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény"

Átírás

1 Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: MÁJUS 10.

2 1. Szervezeti és Működési Szabályzat célja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ/ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. Az intézmény legfontosabb adatai: Az intézmény megnevezése: Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u Az intézmény telephelyei: 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/B. (fogyatékosok nappali intézménye) Az intézmény törzskönyvi azonosítója: Szigetújfalu, Vasút u. 16. (Szigetújfalui Időskorúak Klubja) Az intézmény KSH statisztikai számjele: Az intézmény alapítója: Az alapító jogelődje: Az intézmény fenntartója és irányító szerve, címe: Az intézmény ellátási területe: Az intézmény szervezeti formája: Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás 4/2008.(II.21.) TT sz. határozat Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testület Szigethalom és Környéke Intézmény-fenntartó Társulás által fenntartói jogokkal rendelkező Társulási Tanács 2315 Szigethalom, Kossuth L. u valamennyi alap- és szakosított ellátás tekintetében: Szigethalom Város közigazgatási területe, illetve befogadó nyilatkozat alapján (helyi rendeletben szabályozva); - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tekintetében: Taksony, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Halásztelek közigazgatási területe; - idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Szigetújfalu közigazgatási területe; - ápolást, gondozást nyújtó ellátás tekintetében: országos. integrált szociális intézmény 2

3 Az intézmény ALAPTEVÉKENYSÉGE: (A költségvetési szerv alaptevékenysége a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.) TEÁOR 08: Idősek, fogyatékosok, bentlakásos ellátása Szakágazat száma, megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat rendje szerint: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Taksony, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Halásztelek vonatkozásában: A szociális alapszolgáltatások egy részének ellátása (Társulási Megállapodás alapján): Szakfeladat rendje szerint: Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szigetújfalu vonatkozásában: A szociális alapszolgáltatások egy részének ellátása (Társulási Megállapodás alapján): Szakfeladat rendje szerint: Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE : Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, ill. nem folytat. 3

4 Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az irányító szerv által jóváhagyott Együttműködési megállapodás alapján, mely megállapodás jelen alapító okirat mellékletét képezi. Az Együttműködési megállapodás tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek egyes irányító szerv által megállapított működési kiadásai és bevételei előirányzatát a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetője: intézményvezető. A Társulás által fenntartott közös intézmény vezetőjét a Képviselő-testületek véleményének figyelembe vételével Szigethalom Város Önkormányzat - mint gesztor - Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki, a mindenkor érvényben lévő, közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján. Az Intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testületek előzetes állásfoglalásának ismeretében Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében pedig a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A költségvetési szerv közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: A költségvetési szerv Szigethalom közigazgatási területén belül, a Rákóczi F. út 147. sz. alatti, 052/5. hrsz-ú, valamint a Rákóczi F. út 149/b. sz. alatti, 052/3. hrsz-ú, felépítményes ingatlannal, továbbá külön megállapodás alapján a 2319 Szigetújfalu, Vasút u. 16. sz. alatti ingatlan, intézményi leltár szerint nyilvántartott eszközökkel rendelkezik. A társult önkormányzatok mindegyike megőrzi kizárólagos tulajdonában a feladatok ellátását szolgáló - az intézmény használatába átadott - ingó és ingatlan vagyonát, ahogy a későbbiekben történő beruházások és beszerzések esetében is kizárólagos tulajdonosi jogokat gyakorolnak. A költségvetési szerv vezetője jogosult saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében, a költségvetési szerv alapfeladatainak sérelme, ill. veszélyeztetése nélkül, az intézmény használatába átadott ingatlant, vagy annak egy részét (meghatározott helyiségeit) feltételek biztosítása esetén, bérleti/használatba adási szerződés alapján bérbe/használatba adni, amennyiben a bérbe/használatba adás jogszabályba nem ütközik, vagy az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti, vagy nem zavarja. A bérleti/használatba adási szerződés megkötése során a bérbeadó/használatba adó nevében az intézmény vezetője jár el. Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó által meghatározottak szerint végezhet. 4

5 Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Az intézmény adószáma: Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, fenntartói döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: - az intézmény vezetőire, - dolgozóira, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény feladatai és hatásköre: Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek, az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az ellátások tartalma a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint: Étkeztetés: legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik önmaguk, ill. eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségük, ill. hajléktalanságuk miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Házi segítségnyújtás: az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása saját lakókörnyezetben a szociális rászoruló személyek részére, előzetes gondozási szükséglet vizsgálat alapján. Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Nappali ellátás: a saját otthonukban élő időskorú, valamint fogyatékkal élő személyek részére biztosított ellátás, amely elsősorban a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek, továbbá igény szerint napközbeni étkezések iránti igények kielégítését szolgálja. Idősek ápoló, gondozó otthoni ellátása: azon nyugdíjkorhatárt betöltött, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek ápolása-gondozása keretében biztosított teljeskörű ellátása, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, ezen belül megszervezve azon személyek ellátását, akiknél a külön jogszabályban meghatározottak szerint a demencia körébe 5

6 tartozó középsúlyos vagy súlyos kórkép megállapítható. Az idősek otthonában történő ellátás előzetes gondozási szükséglet vizsgálat alapján történhet. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról a fenntartó rendeletet alkot. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának döntése a rendeletalkotásra Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölte ki. III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény szervezeti felépítését, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a 1. sz. melléklet szerinti szervezeti ábra tartalmazza. Az intézmény első számú vezetője az igazgató, magasabb vezető beosztású közalkalmazott, helyettesítését tartós távolléte esetén az általa írásban megbízott vezető beosztású közalkalmazott látja el, egyéb esetben általános helyettese a szociális szakmai vezető. Igazgató: - Munkaidő beosztása: heti 40 óra, kötetlen időbeosztás - Az intézmény igazgatóját a fenntartó nevezi ki, nyilvános pályázat útján. Az intézményt az igazgató vezeti, aki személyi felelősséggel tartozik az intézmény törvényes, rendeltetésszerű működéséért, az ott folyó feladatellátásért és gazdálkodásért, az ellátást igénybe vevők jogainak érvényre jutásáért, tiszteletben tartásáért. Koordinálja, szervezi, irányítja és ellenőrzi a feladatok ellátását. - Felelős a hatékony és takarékos gazdálkodásért, az intézmény vagyonának védelméért. A rábízott intézményi vagyonnal jogszerűen gazdálkodik és kötelezettségeinek teljesítéséért anyagi felelősséggel tarozik. - Az intézmény nevében kötelezettséget vállal, jogokat szerez. - Gyakorolja az intézmény közalkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat, a fegyelmi jogkört. - Tartós távolléte esetén helyettesítését írásban kijelölt személy végzi. - Az intézmény képviseletére az igazgató vagy általa megbízott személy jogosult. - Felel a jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a titoktartás kötelezettségének érvényre jutásáért, érvényre juttatásáért. - Elkészíti az intézmény szabályzatait, jóváhagyásra a fenntartó elé terjeszti. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgató közvetlen irányításával két vezető beosztású közalkalmazott dolgozik az egyes szakterületek feladatellátását irányítva: intézményvezető ápoló, szociális szakmai vezető, továbbá egyes részterületekért felel a gazdasági ügyintéző, a műszakvezető ápoló, ill. a szociális koordinátor. A vezető beosztású közalkalmazottak helyettesítését a munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézményben a vezető beosztású közalkalmazottak a jogszabályban meghatározott %-os mértékű vezetői pótlékban részesülnek. 6

7 Szociális szakmai vezető: feladatait az igazgató közvetlen irányításával, a gazdasági ügyintézővel, az intézményvezető ápolóval együttműködve a munkaköri leírásban foglaltak szerint, önállóan végzi, az igazgató közvetlen szakmai helyettese, rendszeresen beszámol az igazgatónak a munkájáról, szervezi, irányítja, ellenőrzi, folyamatosan értékeli, és felel a szakmai feladatok törvényes és színvonalas ellátásáért, összehangolja az alap- és szakellátási feladatok ellátását a társulási tanács települései vonatkozásában, a szociális szakmai vezetőt tartós távolléte esetén az igazgató által megbízott dolgozó helyettesíti, felel a szakmai dokumentáció és nyilvántartások jogszabályszerű vezetéséért, az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítéséért, felel az ágazati jogszabályok, az intézmény szabályzatainak betartásáért, betartatásáért, felel az ellátottak jogainak betartásáért, betartatásáért. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Intézményvezető ápoló: feladatait az igazgató közvetlen irányításával, az orvos szakmai útmutatása alapján, a gazdasági ügyintézővel, a szociális szakmai vezetővel együttműködve a munkaköri leírásban foglaltak szerint, önállóan végzi, ellátja az egészségügyi ellátás felügyeletét, irányítását, felel az egészségügyi, ápoló-gondozó tevékenység jogszabályszerű és színvonalas ellátásáért, szervezi, irányítja, ellenőrzi, és folyamatosan értékeli az általa vezetett terület munkáját, segítséget nyújt a mentálhigiénés feladatok ellátásában, a vezető ápolót tartós távolléte esetén dolgozó a műszakvezető ápoló helyettesíti, felel az egészségügyi dokumentáció és nyilvántartások jogszabályszerű vezetéséért, az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítéséért, felel az ágazati jogszabályok, az intézmény szabályzatainak betartásáért, betartatásáért, felel az ellátottak jogainak betartásáért, betartatásáért. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gazdasági ügyintéző feladatait az igazgató közvetlen irányításával, a szociális szakmai vezetővel és az intézményvezető ápolóval együttműködve a munkaköri leírásban foglaltak szerint, önállóan végzi, felel az intézményben folyó gazdálkodás jogszerű és színvonalas ellátásáért, szervezi, irányítja, ellenőrzi, és folyamatosan értékeli az általa vezetett terület munkáját, felel az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, a gazdasági ügyintézőt tartós távolléte esetén az igazgató által megbízott dolgozó helyettesíti, felel a gazdálkodási dokumentáció és nyilvántartások, a statisztikai adatszolgáltatások jogszabályszerű és határidős teljesítéséért, felel az ágazati jogszabályok, az intézmény szabályzatainak betartásáért, betartatásáért, felel a zavartalan működés műszaki hátterének biztosításáért, Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 7

8 Műszakvezető ápoló: feladatait az intézményvezető ápoló közvetlen irányításával, a szociális szakmai vezetővel együttműködve a munkaköri leírásában foglaltak szerint önállóan végzi, közreműködik és tevékenyen részt vesz az ápoló-gondozó tevékenység szervezésében, összehangolásában és ellenőrzésében, közreműködik a szakmai dokumentáció és nyilvántartások vezetésében, ellenőrzi azokat, felel a naprakész, pontos és hiteles adminisztrációért, felel az ágazati jogszabályok, az intézmény szabályzatainak betartásáért, betartatásáért, felel az ellátottak jogainak betartásáért, betartatásáért. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Szociális koordinátor: feladatait az szociális szakmai vezető közvetlen irányításával, a munkaköri leírásában foglaltak szerint, önállóan végzi, összehangolja, irányítja, ellenőrzi a társult településeken nyújtott szolgáltatásokat, figyelemmel kíséri az ellátások iránt jelentkező igényeket, szervezi, irányítja, ellenőrzi, folyamatosan értékeli, és felel az alapellátás és a nappali intézményi ellátás szakmai feladataink törvényes és színvonalas ellátásáért, felel a szakmai dokumentáció és nyilvántartások jogszabályszerű vezetéséért, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség pontos, határidőre történő teljesítéséért, felel az ágazati jogszabályok, az intézmény szabályzatainak betartásáért, betartatásáért, felel az ellátottak jogainak betartásáért, betartatásáért. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. A vezető beosztású dolgozókat az alábbi javaslattételi jogok illetik meg: - javaslattételi jog közalkalmazotti jogviszony létesítésére, megszüntetésére, kinevezés módosítására, felelősségrevonás kezdeményezésére, - javaslattételi jog jutalmazásra, - javaslattételi jog tanulmányi szerződés kötéséhez, - javaslattételi jog helyettesítésre, kirendelésre. Szervezeti tagozódás: IDŐSEK OTTHONA Ápolási - gondozási egység feladatai a személyre szabott bánásmód elvének figyelembe vételével: vezetője az intézményvezető ápoló, részletes feladatait, tevékenységét a munkaköri leírás tartalmazza, rendszeres orvosi felügyelet szervezése, a külön jogszabályokban meghatározott, egyéni szükségletekhez igazodó ápolásgondozás biztosítása, gyógyító megelőző tevékenység szervezése, biztosítása, szakrendelői, kórházi beutalások, mentő- betegszállítás szervezése, lebonyolítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás szervezése, biztosítása, 8

9 ápolás gondozás biztosítása a környezeti, személyi és tárgyi higiénés szabályok, valamint a közegészségügyi és járványügyi előírások betartásával, szem előtt tartva az ellátott személyiségi jogait, egészségmegőrzést szolgáló felvilágosító tevékenység, a jogszabályokban előírt orvosi és egészségügyi, valamint szakmai nyilvántartások vezetése az orvosi és a szakmai titoktartás szabályai szerint, szakmai továbbképzések hasznosítása a gondozási munkában. Szociális - mentálhigiénés egység feladatai a személyre szabott bánásmód figyelembe vételével: vezetője a szociális szakmai vezető, részletes feladatait, tevékenységét a munkaköri leírás tartalmazza, részvétel a felvételek előkészítésében, előgondozási folyamatokban, a szakmai nyilvántartások és dokumentáció naprakész, pontos vezetése, beköltöző új lakó felkészítése, fogadása, a beilleszkedés elősegítése és a beköltözéssel kapcsolatos egyéb ügyek intézése, jogszabályban meghatározott dokumentáció vezetése, az ellátottak fizikai, egészségi és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatások megszervezése, személyes és hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, ügyintézés, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok megőrzése, erősítése, orvosi, ill. intézményvezetői kezdeményezésre a gondnokság alá helyezési eljárás előkészítésében való részvétel, személyre szabott bánásmód biztosítása, a konfliktus helyzetek kialakulásának feloldása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés, a hitélet gyakorlásának biztosítása, az ellátottak költőpénzének kezelése az ágazati jogszabályokban és az intézmény szabályzatában megfogalmazottak, valamint az ellátott, törvényes képviselője, ill. hozzátartozója meghatalmazása szerint és értelmében, az intézmény szervezi a meglévő képességek, készségek fejlesztését, illetve szinten tartását. TERÜLETI ELLÁTÁSI EGYSÉG: Vezetője a szociális szakmai vezető és a szociális koordinátor, részletes feladataikat, tevékenységüket a munkaköri leírás tartalmazza. az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek és fogyatékosok napközbeni ellátása szolgáltatások iránti igények felmérésének, a jogosultság megállapításának, illetve a szolgáltatások nyújtásának szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése az adott szolgáltatás teljes ellátási területére vonatkozóan, együttműködés biztosítása a különböző szintű ellátási formák között, az ellátórendszerben az átjárhatóság elvének érvényre juttatása, részvétel a gondozási folyamatokban, a szakmai nyilvántartások és dokumentáció naprakész, pontos vezetése, személyes és hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, ügyintézés, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok erősítése, 9

10 GAZDASÁGI MŰSZAKI EGYSÉG: Vezetője a gazdasági ügyintéző, részletes tevékenységét, feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. az éves költségvetés tervezése, költségvetési javaslat összeállítása, a működés pénzügyi feltételeinek biztosítása, gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénzügyi és számviteli információk, statisztikai adatok szolgáltatása, munkaügyi feladatokban, munkaerő gazdálkodásban való részvétel, bérgazdálkodásban való részvétel, az élelmezési feladatok szervezése, ellátása a HACCP rendszer előírásainak betartásával, élelmezési anyagok megrendelése, beszerzése, raktározása, napi, heti és havi létszám meghatározása, élelmezési anyagszükséglet kiszámítása, élelmezéssel kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, elemzési és információs feladatok ellátása, konyhaüzemi feladatok, textilgazdálkodás és ellátás, anyag és eszközellátás, anyagtervezés, előkészítés, beszerzés, készletezés, gondnoksági, üzemfenntartási, egyéb karbantartási feladatok, energiagazdálkodás és ellátás, műszer és eszközgazdálkodási feladatok, gépkocsikkal kapcsolatos ügyintézés. IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI RENDJE Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az irányító szerv által jóváhagyott Együttműködési megállapodás alapján, mely megállapodás az alapító okirat mellékletét képezi. Az Együttműködési megállapodás - mely megfelel a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. előírásainak - tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek egyes irányító szerv által megállapított működési kiadásai és bevételei előirányzatát a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti. Ügyvitel és kiadmányozás: Az intézményben kiadmányozási joga az intézményvezetőnek, ill. távolléte esetén az általa helyettesítéssel megbízott személynek van. A részletes szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 10

11 Gazdálkodással kapcsolatos szabályok: Az intézmény a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás önállóan működő intézménye. Az intézményvezető a személyi juttatások felett a törvényi előírásoknak megfelelően szabadon gazdálkodik. A gazdálkodásukkal kapcsolatos átutalásos számlák az intézményvezető szakmai teljesítésének igazolása alapján, a szakfeladat és a főkönyvi számlaszám feltüntetését követően a Szigethalom Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájához kerülnek, ahol gondoskodnak könyvelésről, valamint a számlák kiegyenlítéséről. Az intézmény számláinak könyvelése külön törzsszámon történik, s így az intézmény vezetője folyamatosan ellenőrizheti a költségvetése helyzetét. Szigethalom Város Önkormányzatának 1 főpénztára van, ahol biztosítják az intézmény készpénz ellátmányát. Az intézmény gazdasági ügyintézője havi szinten tartja a kapcsolatot az önkormányzat pénzügyi irodájával a költségvetésének figyelemmel kísérése céljából (pénzforgalom egyeztetés). A dolgozók személyi anyagával kapcsolatos munkát az intézmény végzi (kinevezés, átsorolás, stb.) A munkabéren kívüli juttatások, lejelentések a MÁK részére (KIR programban) az intézményben történik. Kis értékű tárgyi eszköz leltárt 2 évenként az intézmény készíti. Nagy értékű tárgyi eszköz leltárt Szigethalom Város Önkormányzat pénzügyi irodája végzi. Kötelezettségvállalás Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, vagy ilyen követelés előírása, Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodásban foglaltak szerint történik. A vagyonhasznosítás kérdésében, az érintett önkormányzat helyi szabályozásában foglaltak szerint kell eljárni. Érvényesítés Az érvényesítési jogkör az intézményben a gazdasági ügyintézőt illeti meg. Kiterjed az alaki, tartalmi felülvizsgálatra. Szakmai teljesítés igazolása Az államháztartás működési rendjéről szóló a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. rendelet alapján az alábbi személyek jogosultak: igazgató, vagy szociális szakmai vezető, és a gazdasági ügyintéző együttesen. Utalványozás Az intézmény és Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodásban foglaltak szerint. Ellenjegyzés A kötelezettségvállalások ellenjegyzése az intézmény és Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodásban foglaltak szerint. Pénzügyi teljesítés Pénzügyi teljesítés csak szabályszerű érvényesítés és utalványozás után történhet. Helyettesítés rendje A munkaköri leírásban foglaltak szerint, illetve az igazgató egyedi írásos megbízása alapján. Belső ellenőrzés Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő és 11

12 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat o a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az intézmény és Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodásban foglaltak szerint végzi A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi munkaterv melléklete. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: az ellenőrzés formáját, az ellenőrzési területeket, az ellenőrzés főbb szempontjait, az ellenőrzött időszak meghatározását, az ellenőrzést végzők megnevezését, az ellenőrzés befejezésének időpontját, az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. a belső ellenőrzést az Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni. az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja. V. fejezet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai: A munkaviszony létrejötte: Az intézmény közalkalmazottainak jogviszonya határozatlan idejű kinevezéssel jön létre (3 hónapos próbaidő kikötésével), melyben meg kell határozni, hogy a közalkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen illetményért (a Kjt-ben foglaltak szerint) foglalkoztatja. Tartós helyettesítés, illetve meghatározott feladat elvégzése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszony is létesíthető. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. A dogozó köteles a munkakörébe tartozó munkát legjobb képességei szerint, az elvárható szakértelemmel, gondossággal és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Helyettesítés a tartós távollét esetén, a munkáltatói jogkör gyakorlójának elrendelése alapján fizethető, amennyiben a dolgozó más munkakörbe tartozó feladatot végez, saját munkaidején túl. 12

13 Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény és az ellátottak érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. Nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető engedélyével adható. Szabadság: Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett féléves tervet kell készíteni. A szabadságolási tervek elkészítésének határideje február 15. és május 15. A szabadság (beleértve a rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot is) engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint az Mt-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani, arról a dolgozókat a tárgyév január 10-ig írásban tájékoztatni kell. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása, egyéb juttatásai: A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni. A dolgozók munkaruha-védőruha juttatásaira vonatkozó részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza. Az intézmény a közalkalmazottak cafeteria-juttatásait a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek erejéig, a dolgozók nyilatkozatainak megfelelően biztosítja. 13

14 Az intézmény alkalmazottja szemüvegtérítésben részesíthető, amennyiben munkaköri feladatai a monitor előtti munkavégzést munkaideje jelentős részében megkövetelik. A szemüvegtérítés a szemész szakorvos igazolása alapján kétévente vehető igénybe, maximális összege az adott évben érvényes minimálbér 50%-a. A dolgozók mobiltelefon-hozzájárulásának feltételeiről külön szabályzat rendelkezik. Az intézmény lehetőséget biztosít a dolgozók számára fizetéselőleg felvételére rendkívüli élethelyzetük megoldásához. Fizetéselőleget az adott évi költségvetés elfogadását követően kérhet a dolgozó, éves szinten legfeljebb ,-Ft összegben, azzal, hogy amíg a dolgozónak ilyen irányú kötelezettsége van, újbóli fizetéselőleg felvételre nem kerülhet sor. A kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, indokolással együtt. A fizetéselőleg igénybevételének jóváhagyásáról az intézményvezető dönt, a kincstár felé további intézkedésre történő lejelentésről a gazdasági ügyintéző gondoskodik. A fizetéselőleg visszafizetésének a felvétel évében meg kell történnie, az utolsó részletet, illetve a fennmaradó összeget legkésőbb a november havi (decemberben esedékes kifizetés) bérből ki kell egyenlíteni. Kártérítési kötelezettség: A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át. A leltárhiányért való felelősség szabályait a Leltározási Szabályzat rögzíti. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Mt, valamint a Kjt szabályai az irányadók. Az intézmény ügyfélfogadása: Az ügyfélfogadás nincs időponthoz kötve, munkaidőben az ügyfélfogadás biztosított. A munkaterv Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására munkatervet készít. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: A feladatok konkrét meghatározását A feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését A feladat végrehajtásának határidejét A végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek. 14

15 Az intézmény vezetője, és az egyes szervezeti egységek vezetői a munkaterv végrehajtását évente ellenőrzik és értékelik. Az intézmény munkarendje külön szabályzatban kerül meghatározásra. VI. FEJEZET A VEZETÉST ÉS AZ INTÉZMÉNYI DEMOKRÁCIA ÉRVÉNYESÜLÉSÉT SEGÍTŐ FORMÁK Az intézmény működésének fontos feltétele a lakók és a dolgozók rendszeres tájékoztatása a működésről, eredményekről, hiányosságokról és szakmai etikai normákról. Meg kell adni a lehetőséget, a működést érintő vélemények szabad kinyilvánításához. Minden értekezletről feljegyzést kell készíteni, és az irattárban megőrizni. A felmerült kérdésekre, javaslatokra választ kell adni vagy a helyszínen, vagy 8 napon belül írásban. Formái: 1. Dolgozókat érintő: - összdolgozói értekezlet évente legalább 2 alkalommal, illetve szükség szerint, Részt vesznek: Az intézmény valamennyi dolgozója. Témái: az eltelt időszakban végzett feladatok a munkaterv teljesítése az elkövetkezendő időszak feladatai szakmai-etikai helyzet kérdések, javaslatok - részlegenkénti megbeszélések negyedéves rendszerességgel, illetve szükség szerint, Részt vesznek: az igazgató a részleg vezető a részleg minden dolgozója Témái: a részleg munkájának értékelése aktuális feladatok megbeszélése kérdések, javaslatok - vezetői értekezletek havi rendszerességgel, illetve szükség szerint Részt vesznek: az igazgató gazdasági ügyintéző szociális szakmai vezető intézményvezető ápoló meghívottak Témái: az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdések gazdálkodással kapcsolatos kérdések vezetői döntések előkészítése személyi kérdések 15

16 kérdések, javaslatok 2. Ellátottakat érintő: - lakógyűlés/hozzátartozói/szülői értekezlet (dolgozókkal összevont) évente legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint Részt vesznek: az intézmény lakói/hozzátartozói/szülők műszakban lévő dolgozók Témái: minden olyan kérdés, mely az intézmény működésével összefügg kérdések, javaslatok - Érdekképviseleti Fórum évente legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint (részletes szabályait a Házirend melléklete tartalmazza) Tagjai: az intézmény lakóinak képviselői az intézmény dolgozóinak képviselői a fenntartó képviselője Feladata: intézményi jogviszony megsértésnek kivizsgálása személyiségi jogok, kapcsolattartás sérelmének kivizsgálása ellátást érintő kifogások vizsgálata intézkedések kezdeményezése minden egyéb kérdés, mely az intézményi jogviszonyban állók, illetve az ellátásra jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos működéssel, gazdálkodással összefüggő kérdések 3. Egyéb fórum: Közalkalmazotti Tanács /Működése és feladatai a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltak szerint. / VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény dolgozóival értekezlet keretén belül kell megismertetni, és hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat annak összes mellékletével együtt egységes egész. A mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és karbantartani. 3. Az SzMSz, a Házirend és a Szakmai Program a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba. Szigethalom, május 10. Fáki László sk. Társulási Tanács elnöke Kulcsár Sándorné sk. igazgató 16

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz)

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) 7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) Bajót Község képviselő-testület../2011 (I.26.) sz. Ök. határozata Mogyorósbánya Község képviselő-testület./2011 (I.26.) sz. Ök. határozata

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12.

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, Hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben