SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait, hatás- és jogkörét, az intézmény működési szabályait annak érdekében, hogy az intézmény szakmai programjában rögzített cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. A szabályzat hatálya kiterjed a 9919 Csákánydoroszló, Fő u 11.. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, mint munkáltatóra és a vele székhelyen, telephelyen jogviszonyban álló valamennyi munkaválla lóra. 2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg Alapító Okirat A költségvetési szervet Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u ) alapította. Az alapítás éve: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(X II.31.) Korm. rendelet 5. alapján, figyelemmel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. Törvény 2. (3) -(4) bekezdésére, a rendelet (továbbiakban: K orm. Rendelet) 3 (2) bekezdés e) pontjában és 4. -ában foglaltakra, a Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az Emberi Erőforrások Minisztere adta ki. Az Alapító Okirat azonosító száma: /2013. módosítva az /2014/JSZOC. számmal Az Alapító Okirat - kelte: november 13. módosítva: Az Alapító Okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. SZMSZ

3 2.2. Éves munkaterv A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér a költségvetési szervben működő, vezetést segítő testületektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását, a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, a feladat végrehajtásának határidejét, a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeke t. A munkatervet a költségvetési szerv dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a költségvetési szervben működő, vezetést segítő testületek képviselőinek és az irányító szervnek. A költségvetési szerv vezetője a munkaterv végrehajtását folya matosan ellenőrzi és értékeli Egyéb dokumentumok A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 3. A költségvetési szerv legfontosabb adatai A költségvetési szerv megnevezése: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló A költségvetési szerv székhelye, címe: 9919 Csákánydoroszló, fő u. 11. A költségvetési szerv telephelye: nincs Adóhatósági szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Letéti bankszámlaszám: Munkáltatói kölcsön bankszámlaszám: SZMSZ

4 Telefon: 94/ Telefax: 94/ Internet honlap: A költségvetési szerv nyilvántartási száma ( PIR törzsszám): A költségvetési szerv ÁHT-I azonosító: A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III: törvény 69. (1) bekezdése szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézmény. A költségvetési szerv tevékenységei: a./ Ellátandó alaptevékenysége: Fogyatékos személyek teljes körű, bentlakásos intézményi ellátása b./ Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szociális foglalkoztatás c./ Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv működési területe: Budapest A költségvetési szerv fenntartója: SZMSZ

5 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest Visegrádi út 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreit a 316/2012.(XI.13.) Korm. Rendelet 4-5 -aiban foglaltak szerint gyakorolja. A költségvetési szerv irányító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest Akadémia u A költségvetési szerv jogállása A költségvetési szerv önálló jogi személy, önállóan működő k öltségvetési szerv. Képviseletére jogosult az intézményvezető, valamint - az intézményvezető által megbízott intézményi dolgozók. A Költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szó ló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 5. A munkáltatói jogok gyakorlásának r endje A költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 6. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A költségvetési szerv számára jogszabályokban, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ -ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: A költségvetési szerv vezetőjére, a költségvetési szerv dolgozóira, SZMSZ

6 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI 1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. A költségvetési szervben folyó tevékenysé get az alábbi jogszabályok határozzák meg: 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, évi C. törvény a számvitelről, évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 4/213. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított, 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 10/2006. (II.16.) OGY hat. az új Országos Fogyatékosügyi Programról, 141/2000. (VIII.9.) Korm. Rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás szabályairól, SZMSZ

7 92/2008. (IV. 23.) Korm. Rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásokról. 316/2012. (XI 13.) Korm. Rendelet a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóságról A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkozt atására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni az enyhe, középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. A nagykorú fogyatékos személy int ézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékosságának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. Az otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása -gondozása mellett biztosítja szükség szerint a szociális foglalkoztatást, a szocioterápiás foglalkoztatást és, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását. Az otthon működési területén fővárosi feladatokat lát el. A budapesti illetékességi körön kívülről érkező személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátás iránti eseti elhelyezési igények elbírál ásához a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság előzetes engedélye szükséges. Az intézményi jogviszonyt az ellátó és az ellátott és/vagy törvényes képviselője közötti polgárjogi szerződés, a megállapodás keletkezteti. A költségvetési szervben foglalkoztatott személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket bizto sítson számukra. Az értelmi fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben, ha az ellátott személy veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást SZMSZ

8 tanúsít, az Eü. Törvény vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A korlátozó intézkedés, eljárás nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, ill. az adott helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. A korlátozó intézkedés alkalmazásának részletes eljárásrendjé t a költségvetési szerv Házirendje, továbbá a Korlátozó intézkedés alkalmazására vonatkozó szabályzat tartalmazza A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége(i): A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat A költségvetési szerv feladatmutatói: A feladatmutató megnevezése Mennyiségi egysége Mennyisége Férőhelyek száma db A feladatok, tevékenységek forrásai: központi irányító szervi támogatás, Intézményi működési bevétel, Egyéb saját bevétel, Áfa-bevétele,- visszatérítése Foglalkoztatási támogatás, 1.4. Az értelmi fogyatékosok otthonának sze rvezeti tagozódása 1./ Szakmai egység 2./ Gazdasági egység Az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök: 1./ Orvos 2./ Intézetvezető ápolónő 3./ Mentálhigiénés csoportvezető 4./ Szociális foglalkoztatás koordinátor 5./ Főkönyvi könyvelő 6./ Élelmezési csoportvezető 7./ Műszaki csoportvezető 1.5. Kiemelt munkakörök SZMSZ

9 Magasabb vezető: Vezető: Intézményvezető Intézetvezető ápolónő Csoportvezetők: Mentálhigiénés csoportvezető Foglalkoztatási csoport koordinátor Élelmezési csoport vezető Műszaki- anyaggazdálkodási csoportvezető Egyéb, az irányításban résztvevők: Osztályvezető ápoló Főszakács Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: Intézményvezető Intézetvezető ápolónő Főkönyvi könyvelő Élelmezési csoportvezető Műszaki- anyaggazdálkodási csoportvezető SZMSZ

10 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1. A költségvetési szerv munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek A munkavégzés teljesítése a költségvetési szerv vezetője által kijelölt munkahelyeken, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben, munkaköri leírásban vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak /munkaköri leírás/, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni A hivatali titkok megőrzése Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek é s amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, a lakók személyiségi jogaihoz fűződő adatok, az alkalmazottak, lakók egészségi állapotára vonatkozó adatok, A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A költségvetési szerv valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illeté kes felettesétől engedélyt nem kap. SZMSZ

11 2. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A költségvetési szerv a feladatellátását a különböző szervezeti egységeken keresztül valósítja meg. Ezen szervezeti egységek tevékenysége kiegészíti egymást és nélkülözhetetlenek az ellátás megvalósításában. A szervezetek közötti kapcsolattartás formái kétoldalú egyenrangú együttműködés napi szinten, illetve egy -egy feladat esetén szükség szerint vagy a kapcsolattartás lehet alá-fölé rendeltségi viszonyban, utasítás, ellenőrzési és beszámoltatási joggal. Két fő szervezeti egységbe sorolt csoportokon kívül találhatók közvetlen az intézményvezető munkáját támogató munkakörök. Orvosok: Együttműködik, kapcsolatot tart a szakmai ellátást végző csoportból elsősorban a gondozó egészségügyi csoporttal, az intézményvezető ápolón keresztül, ápolási egészségügyi kérdésekben utasítási, ellenőrzési joggal, egyéb esetben javaslattételi joggal. Élelmezési csoporttal az élelmezésvezetőn keresztül, utasítási joggal a diétás étkezők meghatározásakor, javaslattételi és ellenőrzési joggal az élelmezési tevékenységgel kapcsolatban. Mentálhigiénés csoporttal a csoportvezetőn keresztül. Javaslattételi joggal az egyéni fejlesztési terveket befolyásoló egészségügyi kérdésekben, a szabadidő egészségügyi állapotnak megfelelő szervezésében. Foglalkoztatási csoporttal a koordinátoron keresztül, javaslattételi joggal az egészségügyi állapotnak megfelelő foglalkoztatás kérd ésében. Mentálhigiénés csoport együttműködik a foglalkoztatási csoporttal a lakók szabadidős, sport és kulturális tevékenységének szervezésében, a munkavégző képesség fejlesztése területén. Gondozási, egészségügyi csoporttal annak érdekében, hogy a lakók olyan, mentális és pszichés gondozásban részesüljenek, amelyet egészségügyi és pszichés állapotuk leginkább megkíván. Ezeket, az együttműködéseket egyenrangú felekként végzi valamennyi munkakapcsolatában. A kapcsolattartásért felelős a mentálhigiénés csoportvezetője. Foglalkoztatási csoport együttműködik SZMSZ

12 a mentálhigiénés csoporttal a lakók szabadidős, sport és kulturális tevékenységének szervezésében. Az egyéni fejlesztés munkavégző képességet javító tevékenységében. Gondozási, egészségügyi csoporttal a lakók munkavégző képességét befolyásoló egészségügyi állapotával kapcsolatosan. Titkársággal a foglalkoztatás elszámolásában Műszaki- anyaggazdálkodási csoporttal az alapanyagok beszerzésében. Az együttműködés minden szervezeti csoporttal egyenrangú fel ek tevékenységeként valósul meg. A kapcsolattartásért felelős a foglalkoztatás csoport koordinátor. Gondozó-, egészségügyi csoport együttműködik A tevékenysége során az intézmény orvosával egészségügyi kérdésben utasítás végrehajtása és javaslat tételi j oggal. Egyéni fejlesztés körében a lakók pszichés ellátása körében a fejlesztő csoporttal javaslattételi joggal. Foglalkoztatási csoporttal a munkavégző képesség fenntartása érdekében szükséges tevékenységben és mértékben egyenrangú felekként. A tárgyi feltételek biztosítása érdekében javaslattételi joggal műszaki - és anyaggazdálkodási csoporttal. Élelmezés területén az élelmezési csoporttal, javaslattételi joggal. A kapcsolattartásért felelős: intézményvezető ápoló, osztályvezető ápolók Élelmezési csoport együttműködik A csoportvezetőn keresztül az intézet orvosával gondozó, egészségügyi csoport vezetőjével, a lakók élelmezési igényének a kielégítésében egyenrangú kapcsolatban. Titkársággal a megrendelések, illetve számlák kiegyenlítése, könyvelési adatszolgáltatás területén egyenrangú kapcsolatban szakmai teljesítés igazolása jogával az élelmezés területén. Műszaki- és anyaggazdálkodási csoporttal eszköz beszerzés és javítás kapcsán energia felhasználás kapcsán egyenrangú felekként működnek együtt. A kapcsolattartásért felelős: élelmezésvezető Titkárság Gondozó egészségügyi csoporttal, gyógyszer felhasználás, számlázás területén, lakó ingó- és készpénz könyvelés területén adatszolgáltatási és adatkérés területén egyenrangú felekként. SZMSZ

13 Foglalkoztatási csoporttal a foglalkoztatás pénzügyi elszámolása területén egyenrangú felekként tart kapcsolatot. Valamennyi szervezeti egységgel a bérszámfejtéshez szükséges adatok biztosítása érdekében egyenrangú felekként. Élelmezéssel kapcsolatosan szakmai teljesítés ig azolása területén egyenrangú felekként. Műszaki- és anyaggazdálkodási csoporttal szakmai teljesítés, energiagazdálkodás, anyaggazdálkodás területén egyenrangú felekként működnek együtt. A kapcsolattartásért felelős: főkönyvi könyvelő Műszaki- és anyaggazdálkodási csoport együttműködik a csoportvezetőn keresztül a gondozási és egészségügyi csoporttal, mentálhigiénés és a foglalkoztatási csoporttal a lakók szállítási és az ellátás tárgyi feltételeinek biztosításában. Szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek biztosításában egyenrangú kapcsol atban. A költségvetési szerv energia gazdálkodásában javaslattételi és ellenőrzési joggal. A védelmi területeken javaslattételi és ellenőrzési joggal. Pénzügyi csoporttal költségvetést érintő elszámolások feladásában egyenlő joggal. Szakmai teljesítés igaz olása az anyag- és műszaki ellátás területén. A kapcsolattartásért felelős: a műszaki- anyaggazdálkodási csoportvezető 3. A költségvetési szerv ügyiratkezelése A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított (osztott, vegyes) rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 4. A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje Az alapító okiratnak megfelelően a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a középirányító szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer) tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és be lső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a SZMSZ

14 feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű gazdaságos, hatékony eredményes gazdálkodás követelményeit. Tartalmazza tovább az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázatelemzést és kockázat kezelést, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét is. Pénzforgalmi számlák feletti rendelkezés A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a főkönyvi könyvelő köteles őrizni. Intézményünk részére meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi pénzforgalmi számlákat nyitotta: Pénzintézet megnevezése Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár OTP Rt. Körmendi Fiókja Számla megnevezése Költségvetési számla Letéti számla Munkáltatói kölcsön számla Számla száma Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét a költségvetési szervnél a fenntartó határozza meg. 5. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele A költségvetési szerv az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. SZMSZ

15 A költségvetési szerv az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait kézzel vezeti. Az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket az SZMSZ-hez kapcsolódó Bizonylati Rend tartalmazza. A költségvetési szerv a Computrend által kifejlesztett Ecostat könyvelési programot használja. 6. Belső ellenőrzés A fenntartó gondoskodik a költségvetési szerv belsőellenőrzéséről. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről a z érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten a költségvetési szerv dolgozóit a költségvetési szerv vezetője tájékoztatja. A költségvetési szerv vezetője a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerét az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, SZMSZ

16 megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé ről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amel yben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás kezelés. Az intézményvezető köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 7. A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 8. A költségvetési szervnél hatályban lévő óvó, védő előírások A költségvetési szervnél minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. SZMSZ

17 9. Bombariadó esetén követendő eljárás Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szer int az épület elhagyását. A intézetvezető ápoló közreműködik az intézmény elhagyásának lebonyolításában. Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról. III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A. Gondozási részleg 1.Ápolási, gondozási és egészségügyi csoport 2. Mentálhigiénés csoport 3. Szociális foglalkoztató csoport B. Gazdasági, műszaki, ellátó részleg 1. Titkárság 2. Műszaki, anyag, eszközgazdálkodási csoport 3. Élelmezési csoport C. Közvetlenül az intézményvezető irányítása alá rendelt munkakörök 1. Orvosok IV. A KÖLTSÉGVETÉS SZERV EGYSÉGEINEK FELADATA A. Gondozási részleg 1. Ápolási, gondozási és egészségügyi csoport Feladata: - az ápolás, gondozás, egészségügyi ellátás szervezése - az egészségügyi feladatok végzése - rendszeres orvosi felügyelet SZMSZ

18 - rendszeres szakorvosi felügyelet - szakorvosi, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása - gyógyító- megelőző tevékenység végzése - ápolási, gondozási tevékenység végzése - szükség szerinti kórházba utalás - gyógykezelés és gyógyászati segédeszköz ellátás - közegészségügyi és járványügyi előírások betartása - lakók személyi és környezeti higiénéjének biztosítása - az előírt egészségügyi nyilvántartások, dokumentációk vezetése - lakók életvezetésének irányítása, segítése, állandó ell enőrzése - a foglalkoztatásban tevékeny részvétel - együttműködés valamennyi csoporttal - hagyatéki leltár felvétele A csoporthoz tartozó munkakörök: - osztályvezető ápoló/nő/k, - szakképzett ápolók-gondozók, - szakképzetlen ápolók-gondozók, - gyógyszertári asszisztens. A csoportot az ápolási, gondozási és egészségügyi csoportvezető irányítja. 2. Mentálhigiénés csoport Feladata: - az egyéni fejlesztés szervezése és végzése, szocioterápiás foglalkoztatás szervezése és végzése, programok szervezés e és vezetése, - a mentálhigiénés ellátás biztosítása, - közreműködik a személyre szabott bánásmód biztosításában, a szabadidő kulturált eltöltésének segítésében, - közreműködik a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos beszélgetések kivitelezésében, - közreműködik a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozások megszervezésében, vezetésében, - közreműködik az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásában, - közreműködik a hitélet gyakorlásának segítésében, - közreműködik az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakításában és működtetésében, - az ellátást igénybevevők testi és lelki aktivitásának és fenntartásának megőrzése, - közreműködik az otthon munkatársai által szervezett aktivitást segítő fizikai tevékenységek, szellemi és szórakoztató tevékenységek, kulturális tevékenységek kivitelezésében, szervezi a szolgáltatást igénybe vevők részére az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő szocioterápiás foglalkoztatást, - vezeti a csoportokban a dokumentációkat, jelenléti íveket, együttműködik az intézmény valamennyi csoportjával, részlegével a szolgáltatást igénybe vevők érdekében, - megismerteti és elfogadtatja a normalizációs és integrációs elvet az SZMSZ

19 otthon lakóival, dolgozóival, együttműködik az érdekképviseleti szervezetekkel, támogatókkal, civil szervezetekkel, - a tárgy időszakokat megelőzően pontos havi, és heti programtervet készít, - elkészíti a szolgáltatást igénylők egyéni fejlesztési tervét, vezeti az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentációkat, - megvalósítja az egyéni fejlesztési tervben tervezett feladatokat, Vezetője a mentálhigiénés csoportvezető. A csoporthoz tartozó munkakörök: - fejlesztő pedagógusok, - szociális és mentálhigiénés munkatársak, - foglalkozásszervezők, - mozgásterapeuták, - szociális ügyintézők. 3. Szociális foglalkoztató csoport Szervezi, irányítja és végzi a szolgáltatást igénybe vevők részére a szociális foglalkoztatást. Formái: munka-rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás. A csoporthoz tartozó munkakörök: - szociális foglalkoztatásban segítők - foglalkoztatás koordinátorok Vezetője a szociális foglalkoztatási csoportvezető. B./ Gazdasági- műszaki ellátó részleg 1. Titkárság Feladata: A költségvetési szerv gazdálkodást nem folytat, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a középirányító szerv látja el. A titkárság végrehajtási feladatokat lát, melynek keretében feladata az intézmény pénzgazdálkodásával, vagyonváltozásával kapcsolatos események rögzítése, nyilv ántartások vezetése. A módosított pénzforgalmi teljesítés szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése. Éves költségvetés tervezése: - az előző évi gazdálkodási tevékenységének elemezése és értékelés, - a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek /bérgazdálkodási, karbantartási, felújítási, beszerzése stb./ összesítése és döntésre előterjesztése / - a költségvetési szerv költségvetési javaslatának el őkészítése, az irányító szerv által közölt keret és a költségvetésre vonatkozó elő írások figyelembevételével, - a költségvetési javaslat véglegesítése, melyet az irányító szerv hagy jóvá. Pénzügyi feltételek biztosítása: - a gazdálkodási keretek megállapítása és azok közlése a szervezeti egységek vezetőivel, SZMSZ

20 - a készpénz kiadások fedezetére szolgáló készpénz állományok megállapítása. A gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása: - pénz és értékkezelés / házipénztári teendők ellátása/, az átvett értéktárgyak megőrzésétől, kiadásig, - előirányzatok, kötelezettségvállalás nyilvántartása, - számla ellenőrzése, - érvényesítés, teljesítés-igazolás, - utalványozás - főkönyvi, anyag, térítési díj könyvelés - kifizetések, utalások, - bevételek, bevételi előírások, - adók, bérügyek, - térítési díj ügyek, térítési díj elszámolás és egyéb hátralékok beh ajtása /temetési költség számlái/, - letétek kezelése, - hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár, hagyatéki teher behajtása, a hagyatéki hitelezői igény érvényesítése, az örökléssel kapcsolatos intézkedés megtétele. Pénzügyi - számviteli és költséginformációk: - bizonylati rend kialakítása, - bizonylatok útjának, áramlásának szabályozása, - nyilvántartási, elszámolási helyek és rendszer megszervezése, - analitikus és a főkönyvi könyvviteli teendők végzése, - számlázási feladatok, - könyvelési bizonylatok rendezése, irattározás, megőrzése, időnkénti selejtezése, - az időszakos ellenőrző egyeztetések elvégzése, a különböző elszámolások között, - az időszaki zárlati munkák, a költségvetési beszámolók /féléves, éves összeállítás, elkészítése/, - szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása. - nagy érték és kis értékű tárgyi eszközök, anyagok nyilvántartási feladatok végzése, Bér-és munkaerő gazdálkodás: - a költségvetési szerv munkaerő és bérgazdálkodásával kapcsolatos teendők koordinálása és döntésre történő előkészítése, - alkalmazás, kinevezés, közalkalmazotti jogviszony megszűnésének előkészítési, valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb munkajogi feladatok elvégzése, - a létszámtervek összeállításához szükséges adatok vezetése, - a munka szervezettségének figyelemmel kisérése, az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése és ellenőrzése / munkaügyi nyilvántartások vezetése, jelenléti ívek stb./, - a bérgazdálkodás elemzése, - bérfelhasználások folyamatos figyelemmel kisérése, elemzése, a z intézményi bérgazdálkodással kapcsolatos belső és külső információs igények kielégítése, - a bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, - a MÁK Vas Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) számfejtéséhez szükséges feladatok elvégzése és e körbe tartozó ellenőrzési feladatok folyamatos ellátása, SZMSZ

21 - a MÁK- kal történő kapcsolattartás folyamatos biztosítása, - a számfejtett illetmények egyeztetése. A csoporthoz tartozó munkakörök: - intézményi pénztáros - lakói pénztáros, - főkönyvi könyvelő, - anyagkönyvelő, - térítési díj könyvelő, - munkaügyi előadó, - adminisztrátor. 2. Műszaki- anyag- eszközgazdálkodási csoport: Feladata: az anyaggazdálkodási és ellátási tevékenység, a költségvetési szerv működőképességének biztosítása. Anyaggazdálkodás: - az anyaggazdálkodás tervezetének előkészítése, - a tervkészítés, a tervek koordinálása, - anyag- és eszköz ellátás. Raktárgazdálkodás, raktározás: - tárolási feladatok koordinálása, irányítása, - anyag átvétellel-kiadással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok bonyolítása, - a raktárra kerülő anyagok, tárgyi eszközök kezelése, leltározása és nyilvántartása, - használhatatlanná vált eszközök selejtezésre való előkészítése, - a lakók és alkalmazottak tiszta textíliával történő ellátása, - mosodai szállítások bonyolítása. Szállítás: - belső szállítás szervezése és bonyolítása, az üzemeltetés biztosítása, a mindenkori érvényes jogszabályok szerint, - külső szállítás, az idegen szállítóeszközökkel bonyolított szállítások tervezése. Tárgyi eszköz és műszaki ellátás: - épületek, épületgépészeti és általános gépészeti feladatok, - tárgyi eszközökkel való gazdálkodás, - energiagazdálkodás, - üzemfenntartási feladatok, - nyilvántartás és adatszolgáltatás. Készletek nyilvántartása: - a beszerzett, létesített tárgyi eszközök mennyiségi, minőségi átvételi rendjének, a nagy értékű tárgyi eszközök átvételéért, üzembe helyezéséért felelősök körének, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos bizonylati rendnek meghatározása, - a nagy érték és kis értékű tárgyi eszköznek minősülő vagyontárg yak körének a pénzügyi csoporttal közösen történő meghatározása, - a készletek szabályszerű, a számlakeretnek megfelelő vezetése. Vagyonkezelés: - a készletnyilvántartások vezetésének ellenőrzése, - a leltározások szervezése és végrehajtása, - a társadalmi tulajdon fokozott védelmének megszervezése és ellenőrzése. Mosoda: - a mosoda működtetése Vezetője a műszaki anyag- és eszközgazdálkodási csoportvezető. SZMSZ

22 A csoporthoz tartozó munkakörök: - műhelyvezető, - szakmunkások: - asztalos, burkoló, festő-mázoló, fodrász,gépkocsivezető,gépszerelő,kőműves,lakatos, mosónő, portás,raktáros,varrónő,villanyszerelő,udvari munkás, kisegítő helyettesítő takarítók 3. Élelmezési csoport: Feladata: a szolgáltatást igénybe vevőknek a jogszabályokban előírt mennyiségű és minőségű élelmezés biztosítása. Ezen túl a főzési kapacitás lehetőségein belül az otthon dolgozóinak étkezésének biztosítása. A konyhaüzem jogszabályok szerinti működtetése, a HACCP előírásainak betartásával. - az élelmezési anyagszükséglet biztosítá sa, - az élelmezési nyersanyagok beszerzése és tárolása, - az áruforgalom nyilvántartása, - étlapok tervezése, felülvizsgálata, jóváhagyása, - elkészítési feladatok, - ételkészítés, elosztása, - tárolás, szállítás, - tálalás, mosogatás, - konyhaüzemi feladatok, - élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, - napi élelmezési létszám megállapítása, - a társadalmi tulajdon védelmének ellenőrzése Vezetője az élelmezési csoportvezető. A csoporthoz tartozó munkakörök: - élelmezési raktáros, - vezető szakács/nő, - szakács/nő, - konyhai kisegítők. C. Közvetlenül az intézményvezető irányítása alá rendelt mu nkakörök: 1. Orvos - ellátja a szolgáltatást igénybe vevők teljes körű szakképesítéssel elvégezhető, szakorvosi ellátását - figyelemmel kíséri a személyi, környezeti és élelmezési higiénét, - vezeti az ellátással kapcsolatos előírt orvosi dokumentációkat, - szükség esetén szervezi és végzi a lakók egészségének megőrzését szolgáló szűréseket. Munkáját megbízásos jogviszony keretében látja el. Szükség esetén több orvossal köthető megállapodás a munkák elvégzéséhez. SZMSZ

23 Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A évi CLII. tv. 3.. alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek: - intézményvezető - intézményvezető ápoló - főkönyvi könyvelő - élelmezési csoportvezető - műszaki, anyag és eszközgazdálkodási csoportvezető V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A. Intézményvezető A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős: az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért az állami és szolgálati titkok megőrzéséért, továbbá felett esei utasításának és a munkaterületet érintő belső intézkedésben foglaltak, valamint a minőségbiztosítás betartásáért és betartatásáért. Az intézményvezetőt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázat útján nevezi ki, kinevezése, vagy felmentése a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása az irányító szerv jogkörébe tartozik. Az intézményvezető feladatai: 1. Egyszemélyben felelős a korszerű, magas színvonalú gondozásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért; Gyakorolja a közvetlen irányítása alá, valamint a részlegvezetők közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében a munkáltatói és fegyelmi jogköröket is; 2. Irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; 3. Feladatkörében biztosítja a részlegek összehangolt munkavégzését, ellenőrzi az együttműködést, a munkamegosztás hatékonyságát; 4. Ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartásá t, 5. Elemzi és értékeli a dolgozók munkavégzésének, az intézmény szakmai (gondozási) tevékenységének színvonalát; 6. Felelős az egyéni fejlesztési terv elkészítéséért, és az abban meghatározott feladatok teljesítéséért; 7. Elkészíti az intézmény éves munkatervét, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, középtávú és éves szakmai programjá nak tervezetét. Az Érdekképviseleti Fórummal való véleményeztetést követően jóváhagyásra felterjeszti az irányító szervnek; 8. Jóváhagyja a szervezeti egységek munkarendj ét; 9. Jóváhagyja az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokat és ezek mellékleteit; 10. Ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását; 11. Biztosítja a gazdasági-, műszaki- végrehajtását, továbbá az idevágó jogszabályokban meghatározott teendő k ellátását; 12. kötelezettségvállalási, bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási SZMSZ

24 jogkörrel rendelkezik; 13. kivizsgálja a panaszokat és közérdekű bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket; 14. a rendkívüli eseményeket és az ezzel kapcsolatos jogsz abályokban és utasításokban előírtaknak megfelelően jelenti; 15. a gondozottak (lakók) érdekében kapcsolatot tart a társintézményekkel, gyógyító intézményekkel, valamint a hozzátartozókkal, 16. tevékenységéről- az előírásoknak megfelelően- rendszeresen beszámol az irányítói szervnek; 17. tanulmányozza az új képzési formákat, gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos munkát és - ezek figyelembe vételével is - intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését; 18. Intézményi jogviszony tekintetében: gondoskodik az intézményi elhelyezési kérelmek nyilvántartásba vételéről, megállapodást köt az ellátást igénylővel, és/vagy törvényes képviselőjével, dönt az elhelyezésről, dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igények indokoltságáról, - több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén, - teljesítésének sorrendjéről, gondoskodik a nyilvántartott kérelmek évenkénti felülvizsgálatáról 19. Az ellátás igénybevételét megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő jövedelmét, jelentős pénzvagyonát, i ngatlanvagyonát. A fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt, és/vagy törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja. 20. betartja és gondoskodik az adatvédelemmel és titoktartással kapcsolatos előírások betartásáról; 21. intézkedést kedvezményez a lakóhely szerinti illetékes gyámhivatalnál, ha az ellátást igénybe vevő gondnokság alá helyezése szükségessé válik; 22. ellátja a jogszabályok szerinti adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget; 23. intézkedik a személyi térítési díj felülvizsgálatáról, figyelemmel kíséri és intézkedik a személyi térítési díj hátralék befizetésére, annak eredménytelensége esetén a jogszabályokban meghatározottak szerint jár el; 24. tartós távolléte esetén helyettesítését az intézetvezető á polónő és a főkönyvi könyvelő látja el; 25. gondoskodik az összdolgozói értekezlet megtartásáról, a Közalkalmazotti Tanáccsal, az illetékes szakszervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartásról. 27. az intézménybe történő felvételkor írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól, az ellátotti jogokról korlátozó intézkedés esetén, az ellátott jogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérhetőségéről, a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályzásáról. 28. Engedélyezi az ellátott foglalkoztatását. 29. A Házirend szabályai szerint szervezi az Érdekképviseleti Fórum működését SZMSZ

25 B. Gondozási részleg D/1. Ápolási, gondozási és egészségügyi csoport a./ Intézményvezető ápoló Az ápolási, gondozási és egészségügyi csoport vezetője feladatait a szakmai vezető közvetlen irányításával végzi. Munkakör: intézményvezető ápoló, Munkahely pontos megnevezése: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Munkavégzés helye: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető Szervezeti egység megnevezése: az intézmény szakmai területe Közvetlen felettese: intézményvezető Helyettese: esetenként megbízott osztályvezető Helyettesíti: eseti megbízás alapján az intézményvezetőt, szakmai területen Helyettesítés esetén közvetlen irányítása alá tartozik: - ápolási, gondozási és egészségügyi csoport - mentálhigiénés csoport - szociális foglalkoztatás Munkakör betöltésének feltétele: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint Munkaköri betöltésének - egyéb feltétele: Munkaidő beosztás: Naponta Havi munkaideje a havonta kötelező óraszám szerint Közvetlen irányítása alá tartoznak: az intézmény ápolási, gondozási és egészségügyi csoport dolgozói Tapasztalatok, kompetenciák: - Munkakörhöz rendelt Alleltári és tárgyi eszköz nyilvántartó eszközök: analitika szerint A munkavállaló a munkaköréhez kapcsolódó törvényeket és jogszabályokat, valamint a munkaterületére vonatkozó szakmai szabályokat, az intézmény SzMSz-ét, Házirendjét, Szakmai Programját és a hatályos szabályzatokat köteles megismerni és az abban foglaltakat betartani. SZMSZ

26 Kötelességei: A munka és tűzvédelmi szabályok, közegészségügyi előírások betartása és betartatása. A vagyon védelme. A lakókkal szembeni etikus bánásmód, udvarias magatartás. Betartani és betartatni az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, Szakmai Program ban és további szabályzatban foglaltakat. A költségvetési szervre és működésére, az itt élőkre vonatkozó olyan információk, szakmai titok megőrzése, amelyek az érintettek számára kárt okozhatnak Figyelemmel kísérni, ismerni és alkalmazni szakterülete legú jabb, általánosan elfogadott tudományos eredményeit. Joga van: - A munkáltató által a munkavállalók részére biztosított juttatásokhoz. - Védőruha juttatás (Munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően). - Az egyenlő bánásmódhoz. - A munkahelyi étkezés igén ybevételéhez. - Lakásépítési, vásárlási támogatásra, amennyiben a szabályzatoknak megfelel a kérelme. Felelős: - A munkakörére vonatkozó szabályok betartásáért, - A lakók testi-lelki épségének megóvásáért, - Saját testi épségének megóvásáért, - A korszerű gondozási formák alkalmazásáért, - Hatáskörébe utalt nyilvántartás vezetéséért. Feladata diplomás ápolóként: - Az ápolást, és az ápolt testi-lelki-szociális adottságainak figyelembe vételével végzi. - Elvégzi azokat az alapápolási feladatokat, amelyek a gondozott ápol ási szükségleteit kielégítik /légzés, evés, ivás, kiválasztás, mozgás, alvás, pihenés, öltözködés, vetkőzés, - testhőmérséklet fenntartása, tisztálkodás, veszély elkerülése, kommunikáció, kikapcsolódás/. - Gondoskodik a lakó lelki szükségleteinek kielégítésér ől, személyi és környezeti higiénéről /fürdetés, tiszta ruhaváltás, körömápolás, fogápolás, ágyneműcsere/, a lakószobák otthonossá tételéről. - Orvosi megbízás alapján illetve szükség esetén im, sc. injekciók beadását végzi. SZMSZ

27 - Orvosi előírás alapján naponta háromszor, és szükség esetén gyógyszerrel, ellenőrzi a gyógyszerek lejárati idejét, gondoskodik a gyógyszerek tárolásáról, gyógyszerosztó - dobozok fertőtlenítéséről. A gyógyszerelés fontosságát, gyógyszerek bevételét köteles ellenőrizni. Végzi a gyógyszernyi lvántartás vezetését. - Az orvos által készített vizsgálati és kezelési terv folyamatos végrehajtásában önállóan jár el: beteg, anyag, eszköz előkészítése vizsgálatra, a kivitelezésben segédkezés, mindennapos beavatkozások, a lakók szakrendelőbe kísérése. - Differenciált betegmegfigyelést végez, súlyos állapotra utaló tünetekről soron kívül értesíti az orvost, szükség esetén az orvos érkezéséig újraéleszt. - Végzi az ápolási folyamatok dokumentációját, az osztálynaplót és az egyéb ápolási dokumentációt naprakészen vezeti. Az osztálynaplóba minden eseményt időrendben, pontosan, tömören, szakszerűen bejegyez. - Részt vesz a betegségek korai felismerésével, a prevencióval, a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos munkában. - Hozzásegíti a lakókat a decubitus megelőzésére szolgá ló eszközök és gyógyászati segédeszközök alkalmazásához. - Gondoskodik a lakók étkeztetéséről, az étkezéssel kapcsolatos higiénés viszonyok megteremtéséről. - Fertőző betegség esetén a járványügyi előírásokat hiánytalanul betartja, munkájában különösen ügyel kezének fertőtlenítésére. Szennyes átadáskor gumikesztyűt és szájkendőt használ. - Különös gondot fordít az új lakó beilleszkedésére, fogadására. Ismerteti a házirendet. Az intézményi szabályoknak megfelelően kezeli a lakók értékeit, hagyatékát. Ellenőrzi és végzi a lakó ruházatának tárolását, szekrények, éjjeliszekrények rendben tartását. - Halál beállta esetén az emberi méltóság tiszteletében tartásával végzi a halott ellátását, értesíti az orvost, gondoskodik a szállításról. - Együttműködik a mentálhigiénés cso porttal. A lakók szervezett foglalkozásokon való részvételéről gondoskodik. Feladata a rábízottak nevelése, mentális irányítása. A szabadidő hasznos eltöltésére szervezett programok lebonyolításában (nyaraltatásában) részt vesz. Az ápolási, gondozási feladatok mellett az osztályon történő foglalkoztatást végzi. - Kapcsolattartást a szülőkkel, hozzátartozókkal segíti. - A közegészségügyi, a higiénés, valamint a munkavédelemre, rendkívüli eseményekre, tűzvédelemre vonatkozó szabályokat ismeri és alkalmazza. - A gondozottak egészségügyi állapotának megfelelően rendkívüli esetben intézkedik a rendkívüli orvosi ellátás biztosítása érdekében. - A gondozottak kimenőjét nyilvántartja a Sorszámozott eseménynaplóban. A kimenő letelte után tájékozódik az esetlegesen az intézménybe vissza nem érkezett lakóról, amennyiben indokolt, a lakó SZMSZ

28 megkeresése érdekében a szükséges intézkedést azonnal köteles megtenni. Feladatai intézményvezető ápolóként: - Irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport munkáját. - Az intézményvezető irányításával, az éves munkaterv alapján szervezi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkahelyi képzését és továbbképzését. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. - Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről, ellenőrzéséről. - Részt vesz a fejlesztési terv kidolgozásában, végrehajtásában, felülvizsgálatában. - Folyamatosan együttműködik az otthon valamennyi munkahelyi csoportjával. - A tárgyévet megelőző év december 15 -ig elkészíti az osztályvezető nővérek szabadságolási ütemtervét. - Az egészségügyi csoport szabadságolási ütemtervét a tárgyévet megelőző év december 15-ig átadja az intézményvezetőjének. - Éves ellenőrzési tervet készít havi lebontásban, ezt vezeti és a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig bemutatja az intézmény vezetőjének. - Kezeli a rábízott al-leltári készletek, havonta önrovancsolást végez, eredményéről beszámol a főkönyvi könyvelőnek. - Az előírásnak megfelelően munkaidőn kívüli ellenőrzést tart. Az intézmény Belső Ellenőrzési Szabályzatának és munkaköri leírásának megfelelően köteles az ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni. Az ellenőrzésekről írásban feljegyzést kell készíteni. - Folyamatosan ellenőrzi az egészségügyi csoport dokumentációit, nyilvántartásait. Intézkedést tesz a hiányosság megszüntetésére, vagy változtatásokra. - Szükség esetén javaslatot tesz az intézményvezetője felé a munkaerő átcsoportosítására. - A hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén javasolja a fegyelmi eljárás kezdeményezését. - Elkészíti a krízishelyzetre korlátozó intézkedések eldöntésére, il letve munkahelyi baleset ellátására jogosult személyek kimutatását. - Jóváhagyja a szakdolgozók és a takarítónők beosztását. - Félévente osztályvezetői értekezletet tart, melyen értékeli az elmúlt időszak munkáját és meghatározza az elkövetkező időszak felad atait. - Nyilvántartást vezet az időszakos munka alkalmassági, orvosi vizsgálatokról, intézkedik azok elvégeztetéséről. SZMSZ

29 - Figyelemmel kíséri és segíti a munka melletti képzésben részt vevő dolgozók tanulmányi előmenetelét, valamint a pályakezdők beilleszkedését. - Rendszeres kapcsolatot tart fent az ellátottak hozzátartozóival, a különböző szociális és egészségügyi intézményekkel. - Figyelemmel kíséri az intézmény lakóinak személyi higiéniáját, valamint az intézmény higiénés viszonyait. - Közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart fent és a szakmai munkában együttműködik a mentálhigiénés csoport vezetőjével, valamint a főkönyvi könyvelővel. - Irányítja és ellenőrzi az osztályokon folyó foglalkoztatást, együttműködve a mentálhigiénés csoporttal. - Beosztottjai vonatkozásában javaslatot tesz jutalmazásra. - Feladata a kötelezően előírt szoftverek naprakész vezetése, ennek ellenőrzése. - Beosztottjai vonatkozásában kiadja a szabadságokat, a kiadott szabadságokról naprakész nyilvántartást vezet. b. Osztályvezető ápoló/nő Munkakör: osztályvezető ápoló/nő Munkahely pontos megnevezése: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Munkavégzés helye: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető Szervezeti egység megnevezése: ápolási-, gondozási- és egészségügyi csoport Közvetlen felettese: intézményvezető ápoló Helyettese: szakképzett ápoló-gondozó végzettségű, gyakorlott munkatársa eseti megbízás alapján Helyettesíti: Munkakör betöltésének feltétele: Munkaköri betöltésének egyéb feltétele: intézményvezető ápolót eseti megbízás alapján az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint Munkaidő beosztás: Műszakját műszakbeosztás alapján, két műszakban látja el. Munkarend: 07:00-15:00 14:00-22:00 SZMSZ

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Kft. 8581 Bakonyjákó, Arany János u. 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályba lépése: 2011.12.31.... Németh Rita ügyvezető 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Az intézményre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete:

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: 1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: A költségvetési szerv jogállása: az intézet a Magyar Állam tulajdonában és egészségügyi közintézet. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

Részletesebben