7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése"

Átírás

1 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; 2. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség; c) nyilatkozik arról, hogy a megszüntetett álláshelyet legalább öt évig nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik, valamint a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét biztosítja. Határidő: március 15. (a munkáltatói intézkedés foganatosítására) jogszabály szerint a kifizetésekre Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

2 A 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) IX. fejezetében meghatározott Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét (a továbbiakban: hivatali szmsz) az alábbiak szerint állapítom meg. 1. Az önkormányzat hivatala megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. I. Általános rendelkezések Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszáma: az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiója által vezetett bankszámla szám: Alapító okirat száma: 132/2009. (XII. 3.) Kgy. határozat 3. Az önkormányzat hivatala jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza meg. A hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolását az alapító okirat tartalmazza. 4. Az önkormányzat hivatala egységes hivatali szervezet (továbbiakban: Hivatal). 5. A Hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki képviseli a Hivatalt. 6. A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők munkáját és a megyei főjegyző hatósági jogkörének gyakorlását. Feladata: a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a megyei főjegyző hatósági döntéseinek előkészítése. 7. A Hivatal működésének dologi feltételeit a megyei önkormányzat közgyűlése biztosítja. 8. A Hivatal szakfeladatainak száma, megnevezése: Szakágazat Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

3 II. A Hivatal főbb feladatai 1. Jogi és szervezési feladatok a) A tisztségviselők munkájának segítése - a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, alelnöke hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának segítése, - a képviselőcsoportok munkájának segítése, - a nemzetközi kapcsolatok szervezése, - sajtóinformációs tevékenység, - a PR tevékenység tervezése, szervezése, koordinálása, - a területi kisebbségi önkormányzatok működésének segítése - kapcsolattartás a civil szervezetekkel. b) Az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok ba) A testületi munka szervezése - a közgyűlés és a bizottságok munkájának szakmai segítése, szervezése, dokumentálása, - az előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítése, a törvényesség vizsgálata, - a testületi döntések végrehajtásának szervezése, figyelemmel kísérése, - a közgyűlés hivatalos lapjának elkészítése; bb) Választási, jogi feladatok - az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági, a kisebbségi választások lebonyolítása, - megyei népszavazás szervezése, - bírósági ülnökök választásának előkészítése, - a közigazgatási munka korszerűsítése, - az önkormányzatokkal, állami és társadalmi szervekkel való kapcsolatokból eredő feladatok, - az önkormányzati regionális társulás tevékenységének szakmai segítése, - az önkormányzati jogi ügyek, önkormányzat jogi képviselete, - a közgyűlés tisztségviselői és a megyei főjegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítése; c) Személyzeti és munkaügyi feladatok - a személyzeti döntések előkészítése, - a közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozásának előkészítése, az átadás szervezése, bonyolítása, - az önkormányzat hivatala köztisztviselőivel, ügykezelőivel, továbbá munkajogi jogviszonyban álló fizikai alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítése, végrehajtása, munkaügyi feladatok ellátása, - intézményvezetői pályáztatás előkészítése, bonyolítása, - a közgyűlésnek és a közgyűlés elnökének a megyei intézmények vezetői tekintetében hozandó személyzeti, munkáltatói döntéseinek előkészítése, - a személyzeti anyagok kezelése, adatszolgáltatás az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére. d) Iktatás. 2. Költségvetési, intézményfenntartói és humánszolgáltatási feladatok a) Költségvetési gazdálkodás szervezése - költségvetési tervezés, az önkormányzat költségvetési koncepciójának és rendelettervezetének összeállítása, szükség szerinti módosításainak előkészítése, - az államháztartási információs rendszer keretében az önkormányzat időközi jelentéseinek, éves beszámolójának, és egyéb előírt tájékoztatók elkészítése,

4 - az önkormányzat költségvetésének évközi és éves végrehajtásáról szóló rendelet tervezet összeállítása, - a normatív állami támogatások, egyéb központi források igénylése, elszámolása, - az önkormányzat Bizottsági munkájának szakmai segítése, - az intézmények költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos irányítási, előkészítő és koordinációs feladatok, - közgyűlési döntések érvényesítése a gazdálkodásban b) Intézménygazdálkodási feladatok - az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetés tervezetének előkészítése, a pénzügyi információs rendszerben az intézmény elemi költségvetésének elkészítése, - az intézmények előirányzat nyilvántartásának vezetése, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak előkészítése, - az intézmények kötelezettségvállalásairól a pénzügyi rendszerben analitikus nyilvántartások vezetése, az intézmények vezetője által vállalt kötelezettségek ellenjegyzése, - az intézmények operatív gazdálkodási és a könyvvezetési teendőinek szervezése és ellátása, - az intézmények vonatkozásában a számviteli nyilvántartások vezetése, - az intézmények pénzellátásának biztosítása, a finanszírozási rendszer működtetése, - az intézmények időközi mérleg jelentéseinek, beszámolóinak, adóbevallásainak elkészítése, - az intézmények alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez szükséges adatszolgáltatás elkészítése, - az önkormányzat ingatlanvagyon nyilvántartásának elkészítése. c) Intézményfenntartási és intézményfenntartással kapcsolatos humánszolgáltatási feladatok - az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények szakmai, igazgatási munkájának segítése, fenntartói irányítása és ellenőrzése, - az önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, közoktatási és kulturális feladataival összefüggő döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, kapcsolattartás a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel, - a Kulturális Bizottság munkájának segítése, - közreműködés a megye kulturális értékeinek feltárásában, megőrzésében és megismertetésében, a több települést érintő kulturális szolgáltatások szervezésében, a megyei önkormányzat nagyrendezvényeinek megvalósításában, - a normatív állami hozzájárulások igényléséhez szükséges adatszolgáltatások, és alapdokumentumok ellenőrzése, egyéb szakmai pályázatok elkészítése, - a térítési díjak megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása, - közreműködés a megye szociális helyzetének feltárásában, és a szolgáltatás-tervezéssel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában, - a szociális intézményi férőhelyek igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátása, - koordináló tevékenység a települési gyermekjóléti szolgálatok és a megyei gyermekvédelmi intézmények között, - a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások feladatainak megyei szintű szervezésében való közreműködés, - a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének elkészítése, a megye középfokú szakképzésének fejlesztési tervének elkészítésében közreműködés, valamint a megyei közoktatási intézkedési tervének megvalósításában való közreműködés, - a tanulói jogviszonyban nem lévő tanköteles korú tanulók kötelező felvételének biztosítása, - a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények tekintetében a főjegyzői hatósági feladatellátás, - a kötelező megyei testnevelési és sportszervezési feladatokról való gondoskodás, - a megyei főjegyző sportstatisztikai feladatinak végrehajtása.

5 3. Pénzügyi, gazdálkodási, fejlesztési és informatikai feladatok a) Költségvetési gazdálkodás szervezése - költségvetési tervezés, a beszámolás előkészítése, - közgyűlési döntések érvényesítése a gazdálkodásban, - bank-kapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek előkészítése, - kötvények, értékpapírok kibocsátása, vásárlása a testület döntése szerint; b) Gazdálkodási, számviteli feladatok - a hivatali gazdálkodás szervezése, számviteli feladatok ellátása, - hivatali létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzatának tervezése és felhasználása, - intézményi számviteli feladatok szakmai segítése, - a hivatali és intézményi pénzügyi információs rendszerrel összefüggő informatikai feladatok ellátása, - az intézményi pénzellátás szervezése, - a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása - a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a Baranya Közkönyvtári Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása. c) Beruházási, fejlesztési feladatok - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása, - fejlesztési javaslatok kidolgozása, - pályázatokhoz kapcsolódó beruházási, műszaki feladatok előkészítése Térségi fejlesztési feladatok - területi tervezési feladatok előkészítése, - együttműködés a térségi, gazdasági és vidékfejlesztési programok kidolgozásában más szervezetekkel, - az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közreműködés, a térséget érintő idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, - térségi foglalkoztatási feladatok koordinálása és szakképzési feladatok előkészítése, - az általános környezetvédelemmel, természetvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati tevékenységek szakmai segítése, - együttműködés a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, a regionális és megyei fejlesztési tanácsokkal, más szervezetekkel, hatóságokkal; - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak megállapodás alapján történő ellátása. - közreműködés a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos állásfoglalások kialakításában, - a megyei területrendezési tervek és a település rendezési tervek összhangjának figyelemmel kísérése és biztosítása, - a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése; d) Projektekkel kapcsolatos feladatok - pályázatfigyelés, - projektek előkészítése, - projekt-koordináció és nyilvántartás, - projekt megvalósítás, - az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása, e) Közbeszerzési feladatok - a hivatal éves összesített közbeszerzési tervének, illetve éves statisztikai összegzésének elkészítése,

6 - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása, koordinálása, - a hivatal közbeszerzési eljárásainak nyilvántartása, - a hivatal közbeszerzési eljárásai nyilvánosságának biztosítása. f) Vagyongazdálkodási feladatok - a vagyongazdálkodás szabályozásával kapcsolatos testületi döntések előkészítése és végrehajtása, - az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések előkészítése, - a vagyongazdálkodás ügykörében egyes jogi képviseleti feladatok ellátása, ideértve a bíróság előtti képviseletet is, - a tulajdonosi ellenőrzés gyakorlásából eredő feladatok ellátása, - vagyonnyilvántartás g) Informatikai feladatok - a hivatali- és a választási informatikai feladatok ellátása, - a választási informatika biztosítása, - a közgyűlés informatikájának biztosítása az előterjesztésektől a szavazatszámláló rendszer működtetéséig, - a Hivatal és az intézmények informatikájának biztosítása a karbantartástól a fejlesztésig, - a Hivatal és az intézmények internetes megjelenésének folyamatos biztosítása és fejlesztése. 4. Belső ellenőrzési feladatok - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének - jogszabályoknak és szabályzatoknak való - megfelelésének vizsgálata, értékelése - a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és értékelése, - a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások tétele, valamint elemzések, értékelések készítése a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése, eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, - az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése, - a belső ellenőrzési tevékenység minőség értékelésének elvégzése, - a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenység ellátása. 5. A Hivatal működésének technikai feltételeiről a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (továbbiakban: GI) gondoskodik, ennek keretében ellátja: a nyomdai, sokszorosítási feladatokat, a gépkocsik üzemeltetését, biztosítja az irodahelyiségek rendeltetésszerű használatát. III. A Hivatal szervezete 1. A Hivatal személyi állománya köztisztviselőkből, ügykezelőkből és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottakból áll. 2. A Hivatal belső szervezeti egységei

7 - a Jogi és Szervezési Osztály ellátja a II./1. pont alatti feladatokat, továbbá az ellenőrzési csoport útján a II./4. pont alatti feladatokat és a hivatal belső ellenőrzését, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, az önkormányzati finanszírozású intézmények belső ellenőrzését, az intézmények folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatát, az intézményi normatíva elszámolások, adatszolgáltatások megbízhatósági ellenőrzését, az önkormányzati közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségi ellenőrzését, a céltámogatások elszámolásának, felszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését, a vezetői döntések alátámasztása érdekében kijelölt egyedi célvizsgálatokat. - az Intézményfenntartó Osztály ellátja a II./2. pont alatti feladatokat. - a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztály ellátja a II./3. pont alatti feladatokat. 3. A Hivatal szervezeti felépítését az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza, köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottainak létszámát a közgyűlés határozza meg. Az önkormányzat hivatalában egy szakmai főtanácsadói, és hat szakmai tanácsadói cím adományozható. 4. A belső szervezeti egységek közötti létszám-átcsoportosításról a megyei főjegyző dönt. 5. A 2. pontban megjelölt szervezeti egységeket belső munkaszervezési kérdésekben a osztályvezetők (csoportvezetők), illetve az általuk megbízott köztisztviselők képviselik. IV. A megyei főjegyző A megyei főjegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Feladata: 1. Összehangolja a közgyűlés, a bizottságok, a képviselőcsoportok és a tisztségviselők tevékenységével összefüggő alábbi hivatali feladatokat: - a munkaterv, az előterjesztések és a jegyzőkönyv készítése; - a törvényesség vizsgálata; - a rendeletek és a határozatok nyilvántartása; - a bizottsági munka segítése. 2. Vezeti a közgyűlés hivatalát: - javaslatot tesz a közgyűlés elnöke számára a hivatal feladatainak meghatározására, a közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek előkészítésére és végrehajtására; - elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét; - az V/2. b) és az V/3. b) pontjában foglaltak kivételével gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel, ügykezelővel, és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat; az aljegyzők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat; - javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről; - előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a köztisztviselők munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályokat; - biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét; - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 3. Egyéb feladatai: - döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; - ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket; - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat; - gondoskodik a belső ellenőrzési rendszer működtetéséről, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről;

8 - ellátja a minőségügyi vezetői feladatokat; - engedélyezi a köztisztviselők (alkalmazottak) bel- és külföldi kiküldetését, továbbá az ahhoz szükséges hivatali, vagy saját gépjármű igénybevételét; - felügyeli a GI tevékenysége körében ellátott hivatali munkát segítő technikai feladatok ellátását. 4. A közgyűlés elnökének megbízása alapján ellát egyéb feladatokat. IV./A Az aljegyzők Az aljegyzők a megyei főjegyző helyettesei, ellátják a főjegyző által a munkaköri leírásban és esetileg meghatározott feladatokat. V. Az osztályvezető, a csoportvezető 1. A Hivatal belső szervezeti egysége az osztály, élén az osztályvezető áll, aki az osztályhoz csoportosított feladatok ellátásáról gondoskodik. 2. Az osztályvezető főbb feladatai: a) ellenőrzi és felügyeli az osztály szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját. Felelős az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. A munkaköri leírás alapján, illetve igény szerint attól eltérően gondoskodik a feladatok csoportok közötti elosztásáról, a végrehajtásukhoz szükséges szakmai, szervezési, technikai feltételek megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről; b) az V/3. b) pont és a munkaügyi referensek kivételével minősíti az osztály köztisztviselőit, ügykezelőit, értékeli a köztisztviselők teljesítményét; c) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az osztály köztisztviselői, ügykezelői és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottai munkaügyi kérdéseiben; d) gyakorolja továbbá a megyei főjegyző egyedi intézkedésével ráruházott egyéb munkáltatói jogokat. 3. A csoportvezető főbb feladatai: a) ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért; b) az Ellenőrzési Csoport vezetője minősíti a csoport ügyintézőit és ügykezelőit, továbbá értékeli teljesítményüket. VI. 1. A kiadmányozás rendje Működési szabályok a) A megyei főjegyző kiadmányozza a Hivatal feladatkörében (a Hivatal nevében) keletkezett iratokat, különösen:

9 - a szakminisztériumokhoz, - a kormányhivatalokhoz, - a helyi önkormányzatok jegyzőihez, - a megyei önkormányzatok főjegyzőihez, - a dekoncentrált szervekhez küldendő jelentéseket, információkat, átiratokat; - jogszabály által ráruházott hatósági jogkörben hozott döntéseket, intézkedéseket; - a munkáltatói jogkörében tett intézkedéseket. b) Az osztályvezetők kiadmányozzák: - megyei fenntartású intézményekhez küldendő közbenső intézkedést tartalmazó iratokat, megkereséseket, - ügyiratáttételeket, - a Jogi és Szervezési Osztály vezetője a választás során keletkező nyilvántartásokat, nyomtatványokat, kisebb jelentőségű megkereséseket, - a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztály vezetője a pénzügyekkel, gazdálkodással, fejlesztéssel összefüggő előkészítő, szervező és végrehajtó jellegű intézkedéseket tartalmazó iratokat, valamint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataihoz tartozó leveleket, tájékoztatókat, feljegyzéseket. - az Intézményfenntartó Osztály vezetője a költségvetési gazdálkodással összefüggésben az intézmények részére kiadott szakmai szempontokat tartalmazó iratokat. c) A képviselettel megbízott jogtanácsos kiadmányozza a bírósági és a földhivatali ügyekben keletkezett iratokat. 2. Ügyiratkezelés a) Postabontás, szignálás: - a közgyűlés elnöke, alelnöke a nevükre szóló, valamint az önkormányzat címére érkező postát bontják, majd szignálják; - a Hivatal címére érkező - a kizárólag névre szóló küldemények kivételével -, valamint a megyei főjegyző nevére szóló leveleket, küldeményeket a megyei főjegyző bontja és szignálja, - az osztályvezetők a megyei főjegyzőtől az osztályokra érkezett postát szignálják a csoportvezetőkre, illetve ügyintézőkre; - a szignálás befejezésével a osztály ügykezelője gondoskodik az ügyirat 24 órán belüli iktatásáról. b) A közgyűlés elnöke és alelnöke együttes akadályoztatása esetén a megyei főjegyző bontja és szignálja a hozzájuk érkező leveleket, küldeményeket is. c) Az iktatás rendje: - a közgyűlés tisztségviselői, a megyei főjegyző és a Hivatal ügyiratai központi iktatásúak; - a megyei főjegyző a Jogi és Szervezési Osztályon biztosítja az iktatás feltételeit. d) A leírói és postázással összefüggő feladatokat a Hivatal titkárnői és ügykezelői végzik. e) Küldemények továbbítása: - a GI alkalmazottja naponta folyamatosan gyűjti és továbbítja a postázandó küldeményeket, a leírásra, sokszorosításra irányított anyagokat. f) Nyomda igénybevétele: a nyomdát, - kivéve a közgyűlési anyagokat - osztályvezető, csoportvezető engedélyével lehet igénybe venni. Ehhez 5 oldalig és 3 példányszámig csoportvezető engedélye, ennél nagyobb terjedelemben és példányszámban az osztályvezető engedélye szükséges. g) Külföldre telefon és telefax használatát a közgyűlés elnöke, az alelnök, vagy a megyei főjegyző engedélyezi.

10 A telefaxon, -en a Hivatalba érkezett információ, irat postán érkezett ügyiratnak minősül, kezelésükre az iratkezelési szabályok érvényesek.

11 3. Bélyegző használata, nyilvántartás a) A megyei önkormányzat közgyűlése, a közgyűlés elnöke, a közgyűlés alelnöke, a megyei főjegyző feliratú bélyegzők használatára az elnök, az alelnök, illetőleg a megyei főjegyző - távolléte esetén helyettesei - jogosultak. b) A megyei főjegyzői bélyegző használandó a hivatali ügyintézés körében. c) Az osztályvezetők, ügyintézők kiadmányozási jogkörében használható az Önkormányzat Hivatala megnevezésű bélyegző. d) Postázáshoz, ha a kiadmányozás a osztályon történik, osztályi fejbélyegzőt, más esetekben a hivatali fejbélyegzőt kell használni. Központi postázás esetén az Önkormányzat Hivatala megnevezésű fejbélyegzőt kell használni. e) Pénzügyi kötelezettségvállalásnál használandó bélyegzők alkalmazásáról a pénzügyi szabályzat rendelkezik. f) A bélyegzőkről a Jogi és Szervezési Osztály nyilvántartást vezet, amely a bélyegző lenyomata mellett az átvevő aláírását is tartalmazza. g) A bélyegző őrzésével, használatával megbízott köztisztviselő köteles biztosítani, hogy azt csak az arra illetékes személy használhassa. 4. Munkarend A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra. A munkaidő munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 7.30 órától óráig, pénteken 7.30 órától óráig tart. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, amit munkaidőn belül óra, illetve pénteken óra között vehet igénybe a köztisztviselő. A munkaidő-beosztástól való eseti eltéréseket az osztályvezetők esetében a megyei főjegyző, köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló fizikai alkalmazottak vonatkozásában az osztályvezető engedélyezi. 5. Ügyfélfogadás a) A közgyűlés elnöke: minden hónap első csütörtökén, a közgyűlés alelnöke: minden hónap első hétfőjén, a megyei főjegyző: minden hónap második hétfőjén 8,00-12,00 óráig ügyfélfogadást tart. b) A Hivatal ügyfélfogadási ideje: minden hétfőn óráig és minden szerdán óráig tart. c) Az osztályvezetők gondoskodnak arról, hogy a közgyűlés tisztségviselői, illetve a megyei főjegyző ügyfélfogadási napjain, továbbá az általános ügyfélfogadási időben az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintéző rendelkezésre álljon. d) Az országgyűlési képviselőket, a megyei képviselőket, a központi államigazgatási szervek képviselőit ügyfélfogadási időn túl is soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást a titokvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével meg kell adni.

12 6. Értekezletek rendje a) A megyei főjegyző a közgyűlés előkészítésére, de legalább havi egy alkalommal összevont osztályvezetői értekezletet tart. b) Az osztályvezetők az osztályvezetői értekezlet után, a csoportvezetők igény szerint tartanak értekezletet. 7. Szabadság és szabadidő-átalány igénybevételének rendje a) - a közgyűlés elnöke engedélyezi a közgyűlés alelnöke és a megyei főjegyző, - a megyei főjegyző engedélyezi az aljegyzők, az osztályvezetők, az Ellenőrzési csoport vezető és a munkaügyi referensek - az osztályvezető engedélyezi a csoportvezetők szabadsága, - a csoportvezető engedélyezi a csoport köztisztviselői, ügykezelői szabadsága, igénybevételét. b) A szabadság és szabadidő-átalány nyilvántartását a Jogi és Szervezési Osztály végzi. c) A szabadságot és szabadidő-átalányt a Hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni. d) Az osztályvezetők és az Ellenőrzési csoport vezetője minden év február végéig elkészítik az éves szabadságolási tervet, és azt a megyei főjegyzőnek átadják. e) Táppénz igénybevételét az osztályvezetőnek kell bejelenteni, és az erről szóló dokumentumot a Jogi és Szervezési Osztálynak kell leadni. VII. A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme A közgyűlés tisztségviselői, a megyei főjegyző és az osztályvezetők együttműködnek a szakszervezettel és a munkavállalók érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteivel. Ennek körében az érdekképviseleti szervek a) tevékenységét elősegítik, biztosítják számukra a helyiséghasználatot, választott tisztségviselőik részére a jogszabályban előírt munkaidő kedvezményeket; b) tájékoztatják őket minden olyan munkáltatói intézkedés megtétele előtt, amely a köztisztviselők legalább 25 %-át érinti; c) észrevételeit, javaslatait megvizsgálják, álláspontjukat és annak indokait 30 napon belül közlik; d) számára jogszabályban biztosított jogok érvényesülését elősegítik; e) a köztisztviselők anyagi, szociális, kulturális, valamint élet- és munkakörülményeit érintő jogai körében felmerülő döntéstervezetekről véleményt kérnek az érdekképviseleti szervektől. VIII. Záró rendelkezések 1. A hivatali szmsz-hez tartozó 1. számú melléklet: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 2. számú melléklet: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere 3. számú melléklet: A hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje

13 Jelen hivatali szmsz február 3-án órakor lép hatályba. Pécs, február 3. Horváth Zoltán s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: Jelen szabályzatot a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Pécs, február 3. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

14 Az Ügyrend 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök A) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök Előírt szakképesítés pénzügyi ügyintéző - mérlegképes könyvelői oklevél B) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a köztisztviselő, aki - közigazgatási hatósági ügyben, - közbeszerzési eljárás során, - feladatai ellátása során költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, - egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy - önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, továbbá - a megyei főjegyző, - az aljegyzők, - osztályvezetők, - csoportvezető.

15 Az Ügyrend 2. számú melléklete A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) A FEUVE rendszer kialakítása: A költségvetési szerveknek már korábban is szabályozni kellett a szervezeten belüli tevékenységeket, folyamatokat. A szabályozással kapcsolatos követelmények egy részét a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan általános érvénnyel a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdése fogalmazta meg, amikor előírta, hogy: A számviteli politika keretében kell elkészíteni: a.) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, b.) az eszközök és a források értékelési szabályzatát, c.) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, d.) a pénzkezelési szabályzatot. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló, 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a számviteli törvény előírásait az államháztartás szervezeteire pontosította. Ezek a szabályzatok azonban keretjellegűek, azaz leírták, hogy milyen feladatokat kell ellátni, de a feladatellátásért felelő személyt, illetve a végrehajtás ellenőrzésére jogosult vezetőt nem jelölték meg, és nem tartalmaztak részletes folyamatleírásokat sem. A FEUVE rendszer működésének alapjait az Ámr. XII. kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés című ok teremtették meg. A FEUVE rendszer kialakításának alapfeladata, hogy a folyamatleírás már nem csak az események egymást követő logikai sorrendjét tartalmazza, hanem abban meg kell jelölni a feladatok elvégzéséért felelős személyeket és hatáskörüket. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (a továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. Általános rész Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős: - a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, - a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért, - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A FEUVE rendszerének célja, tartalma A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

16 A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, - az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, - a gazdasági események elszámolását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: - a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, - az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, - megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan, - a folyamatba építet előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, - a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül. A FEUVE rendszer kiegészül a szabálytalanságok kezelésének rendjével, és külön szabályozás keretében az ellenőrzési nyomvonallal, továbbá a kockázatkezelési szabályzattal. Szabálytalanság fogalma: II. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje II. 1. Bevezetés A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben. A szabálytalanság fogalmába bele tartozik a minőségbiztosítási rendszer által nemmegfelelőségeknek definiált esemény is. Formái: - a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve - a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények.

17 Alapesetei: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: - hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) - keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható. A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. II. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. A megelőzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire ruházza át. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. -a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy: - a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, - a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése folyamatos legyen, - szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra. A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, a tevékenység folyamatleírását a minőségbiztosítási rendszer adott eljárása dokumentálja. II. 3. A szabálytalanságok észlelése A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről. II. 3.A. A költségvetési szerv munkatársa észleli a szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárási utasítás szerinti nemmegfelelőségi bizonylatot kell kiállítania. A megyei főjegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről.

18 II. 3.B. A költségvetési szerv vezetője, vagy belső szervezeti egység vezetője észleli a szabálytalanságot A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező. II. 3.C. A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.) Súlyos mulasztások, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre az ellenőrzött köteles három munkanapon belül észrevételt tenni. A jelentés külön válik az ellenőrzés további folyamatától, és egyedi realizálásra kerül sor. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát. II. 3.D. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervet a külső ellenző szervnek meg kell küldeni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti. A felügyeleti jellegű ellenőrzést végzők külső ellenőrként jelennek meg a felügyelt szervezetnél, ilyen esetben az előzőek szerint kell eljárni. A súlyosabb esetekben a külső ellenőrző szerv a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően jár el. II. 4. A szabálytalanságok felmerülése esetén alkalmazandó jogszabályok jegyzéke jelölése: - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.), - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) - a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.), - a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Szabs.), - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), - a polgári perrendtartásról szóló évi iii. törvény (Pp.) - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), - a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) - az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

19 II. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése A megyei főjegyző feladatai: - Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; - Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását; - A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségeket (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza; - Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni. II. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása A megyei főjegyző: - gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; - gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról; - nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; - a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a minőségügyi megbízotthoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket. Jelentési kötelezettsége van: II. 7. Jelentési kötelezettségek tartalma - a dolgozóknak, - a belső szervezeti egységek vezetőinek - a megyei főjegyzőnek, - a belső ellenőröknek. A dolgozó által, belső szervezeti egységek vezetői által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés a minőségirányítási rendszerben meghatározott bizonylat kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé. A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 (kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie.

20 A megyei főjegyzőnek a Ber (3) ae), b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett intézkedéseiről, a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

21 Az Ügyrend 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek gazdasági szervezete a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztály és az Intézményfenntartó Osztály. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján - a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának ügyrendje (hivatali szmsz) előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. I. A Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztály, mint gazdasági szervezet feladatai a Hivatal tekintetében: - az éves költségvetés tervezése, - az előirányzat felhasználás, módosítás, - üzemeltetés, fenntartás, működtetés, - önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok, - vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, - munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok, - pénzkezelés, - pénzellátás, - könyvvezetés, - beszámolási kötelezettség teljesítése, - adatszolgáltatás, - a területi kisebbségi önkormányzatok, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás valamint a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás (a továbbiakban Társulások) gazdálkodási feladatainak ellátása, - közbeszerzési feladatok ellátása. A szervezeti egység élén az osztályvezető áll, aki gondoskodik az osztályhoz csoportosított pénzügyigazdasági feladatok ellátásáról. I/1. Az osztályvezető, mint a Hivatal gazdasági vezetője - irányítja, ellenőrzi és felügyeli a osztály szervezetébe tartozó köztisztviselők, ügykezelők és munkaviszonyban álló alkalmazottak munkáját; - felelős az osztály tevékenységi körébe tartozó pénzügyi-gazdasági feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért; - a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy; - gondoskodik a feladatok csoportok közötti elosztásáról, a végrehajtásukhoz szükséges szakmai, szervezetési feltételek megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről; - gyakorolja a megyei főjegyző egyedi intézkedésével ráruházott egyéb munkáltatói jogokat. I/2. Gazdálkodási csoport A csoportvezető - felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért; - irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők és munkaviszonyban álló alkalmazottak munkáját; - a bank-kapcsolatok fenntartásában, hitelfelvételek előkészítésében, - a kötvények, értékpapírok kibocsátásában, vásárlásában,

22 - a vagyongazdálkodáshoz és a banki szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó közbeszerzések előkészítésében, lefolytatásában. - gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. A gazdálkodási csoport ügyintézői: A Hivatal vonatkozásában részt vesznek - az előzetes költségvetési javaslat elkészítésében, - az elemi költségvetés összeállításában, - az előirányzatok felhasználásában, az évközi előirányzat-módosítások előkészítésében, - a létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzata tervezésében és felhasználásában, - a féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítésében, - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, továbbá ellátják - a bankszámlavezetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, - a könyvvezetési- és nyilvántartási feladatokat, - a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, - a DDÖRT-vel kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat, - a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulással kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat, - a PANNON Szakképzési Szervezési Társulással kötött megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat. I/3. Beruházási, fejlesztési és közbeszerzési csoport A csoportvezető Felelős a csoport tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. Irányítja, ellenőrzi és felügyeli a csoport szervezetébe tartozó köztisztviselők munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről. Beruházási, fejlesztési feladatokat ellátó ügyintézők: Részt vesznek - a beruházások, felújítások előkészítésében, szakszerű végrehajtásának biztosításában, - pályázatok előkészítésében, benyújtásában, tervpályázatok lebonyolításában, terveztetésben, - kivitelezési munkák helyszíni ellenőrzésében, koordinálásában. - a beruházások, felújítások előkészítésében, szakszerű végrehajtásának biztosításában, - projektekkel kapcsolatos feladatokban (pályázatfigyelés, projektek előkészítése, projektkoordináció és nyilvántartás, projekt megvalósítás, az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása), - térségi fejlesztési feladatok ellátásában, - más szervezetekkel együttműködve a térségi, gazdasági és vidékfejlesztési programok kidolgozásában, - a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, a regionális és megyei fejlesztési tanácsokkal, más szervezetekkel, hatóságokkal való együttműködésekben; - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak megállapodás alapján történő ellátásában. Közbeszerzési feladatokat ellátó ügyintéző: Részt vesz - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában, koordinálásában. II. Az Intézményfenntartó Osztály az intézményi gazdálkodás tekintetében: - költségvetési tervezés, - az önkormányzat költségvetési koncepciójának és rendelettervezetének összeállítása, szükség szerinti módosításainak előkészítése, - az államháztartási információs rendszer keretében az önkormányzat időközi jelentéseinek és a szükséges tájékoztatók elkészítése,

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről 42/2015. (X. 15.) Kgy. Határozat

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Rendjéről A Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A Hivatal szervezete 1. A hivatalt Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2. A hivatal személyi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

1. Hatósági és Szociális Iroda

1. Hatósági és Szociális Iroda A SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK A Közös Hivatal alapvető feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási, önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben