15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat"

Átírás

1 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) elrendeli, hogy az alábbi álláshelyek megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor: - Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) 12 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) 4,5 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 4 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) 1,75 álláshely; - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 2 álláshely; Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) - Baranya Megyei Levéltár (Pécs) 44 álláshely; 0,5 álláshely; - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) 3,5 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) b) nyilatkozik arról, hogy 12,5 álláshely; - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja az intézmények vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására a jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg, oly módon, hogy annak eredményeképpen a lehető legnagyobb költségmegtakarításra kerüljön sor; d) a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét biztosítja; Határidő: december 31. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke, az érintetett intézmények vezetői 2. a) a kulturális intézményi feladatellátás felülvizsgálatának eredményeként a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézményét április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti április 16-tól az intézmény által ellátott kötelező feladatokról a közművelődési feladatok tekintetében a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár intézményben, az idegenforgalmi feladatok tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában gondoskodik. Az intézmény vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében jogutód a Baranya

2 Megyei Önkormányzat, valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett tartozása a jogutódot illetik, illetve terhelik; b) jóváhagyja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmény megszüntető okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal; c) úgy dönt, hogy a megszűnő intézmény költségvetési előirányzatai erejéig, a megszüntető határozat elfogadásáig vállalhat kötelezettséget; d) tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmény megszűnésével egyidejűleg az intézmény foglalkoztatottainak közalkalmazotti jogviszonya megszűnik; e) köszönetét fejezi ki dr. Bokor Béla úrnak az intézmény vezetőjeként végzett eredményes munkájáért, valamint az intézmény valamennyi dolgozójának a megye kulturális életében végzett szakszerű és lelkiismeretes tevékenységéért; Határidő: április 15. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke f) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegen-forgalmi Központ (Pécs) intézmény használatában lévő ingatlanok hasznosításáról gondoskodjon. Ennek érdekében az intézmény által használt terület bérbeadási szándékáról kezdeményezzen tárgyalásokat a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjével; g) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei önkormányzat kötelező közművelődési feladatának a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtárban történő ellátásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket kezdje meg, és kezdeményezze az erre vonatkozó feladatellátási megállapodás megkötését a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulással; Határidő: értelemszerűen Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 3. a) a kulturális intézmények feladatellátásának felülvizsgálata és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával történt egyeztetések következményeként a nem kötelező megyei feladatot ellátó Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) intézményét április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti. Az intézmény vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében jogutód a Baranya Megyei Önkormányzat, valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett tartozása a jogutódot illetik, illetve terhelik; b) jóváhagyja a Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) intézmény megszüntető okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal; c) úgy dönt, hogy a megszűnő intézmény költségvetési előirányzatai erejéig, a megszüntető határozat elfogadásáig vállalhat kötelezettséget; d) tudomásul veszi, hogy a Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) intézmény megszűnésével egyidejűleg az intézmény foglalkoztatottainak közalkalmazotti jogviszonya megszűnik; e) köszönetét fejezi ki Kőhalmi Andrea asszonynak az intézmény vezetőjeként végzett eredményes munkájáért, valamint az intézmény valamennyi dolgozójának az intézmény művészeti életben betöltött egyenletesen magas színvonalú, nyitott szellemiségű tevékenységéért; f) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Pécs Holding Zrt-nél kezdeményezze a Művészetek és Irodalom Háza bérleti jogviszonyának az intézmény megszűnésével egyidejű megszüntetését; Határidő: április 15. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 4. felkéri a Baranya Megyei Levéltár igazgatóját, hogy a Pécs, Apáca u. 8. számú ingatlan használatának lehetőségét is figyelembe véve tegyen javaslatot az intézmény telephelyeinek csökkentésére; Határidő: március 31. Felelős: dr. Ódor Imre intézményvezető 5. a) felkéri a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóját, hogy

3 - mérje fel a lehetőségeket és tegyen javaslatot az intézmény telephelyeinek csökkentésére. Ennek során vegye figyelembe a Nagy Kiállítótér épületében, a megújuló mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum jelenlegi raktárában és a Pécs, Apáca u. 8. szám alatti ingatlanban kialakítható raktározási lehetőségeket a néprajzi, a természettudományi és várostörténeti, régészeti gyűjtemények vonatkozásában, az állandó kiállítások létrehozásának lehetőségeit a régészeti, természettudományi és néprajzi gyűjteményeket illetően; - nyújtson be pályázatot a kiállítások előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására, illetve korszerűsítésére az önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai munkájának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására megnyíló forrásokra; Határidő: március 31. Felelős: dr. Fabényi Júlia intézményvezető - készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed kulturális kínálatába szakmai szempontból milyen kiállítások elhelyezése indokolt és javasolt; Határidő: március 15. Felelős: dr. Fabényi Júlia intézményvezető b) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei múzeum szakmai terve alapján folytasson egyeztetést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Zsolnay Kulturális Negyedbe elhelyezhető megyei múzeumi gyűjteményekről és kiállításokról. Az egyeztetés terjedjen ki arra is, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata milyen nagyságrendű pénzügyi forrásokkal tud hozzájárulni a megyei múzeum programjainak, új kiállításainak megvalósításához, a várostörténeti profil erősítéséhez; Határidő: március 31. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 6. a) elrendeli a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) a Kökö-nyösi Oktatási Központ középfokú intézményegységei, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok felülvizsgálatát a közoktatás területén várható jogszabályváltozásokat követően, annak tartalmára tekintettel, annak érdekében, hogy a jelenleginél olcsóbb, hatékonyabb, egységesebb szemléletű fela-datellátás valósuljon meg; Határidő: május 30. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke, az érintett intézmények vezetői b) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a többcélú kistérségi társulások által átvállalt nem kötelező pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására csak a fenntartó engedélyével köthetnek megállapodásokat; Határidő: értelemszerűen Felelős: az érintett intézmények vezetői 7. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézményben működő gazdasági szervezetet megszünteti, az intézmény gazdálkodás-sal, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátására március 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelöli ki; b) elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézmény 3.a) számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja a 3.b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát; c) jóváhagyja a 4. számú melléklet szerinti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást; d) elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 5.a) számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az 5.b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát;

4 e) felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a gazdasági feladatok ellátásában bekövetkezett változásoknak megfelelően a szervezeti- működési és az egyéb érintett szabályzatok módosításáról gondoskodjon; Határidő: március 1. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke, Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága megbízott vezetője 8. elrendeli, hogy az intézmények vezetői a költségvetés készítés során vállalt megtakarítási intézkedéseikre határidővel ellátott intézkedési tervet készítsenek, melynek teljesítését a Hivatal negyedévente ellenőrzi; Határidő: március 15. (az intézkedési terv elkészítésére) negyedévet követő hónap 15. (az ellenőrzésre) Felelős: intézmények vezetői, az ellenőrzésre Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 9. dönt arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti adható pótlékok fedezetére fenntartói támogatást nem biztosít, felkéri az intézmények vezetőit, hogy amennyiben szükséges ennek megfelelően kezdeményezzék a kollektív szerződések módosítását; Határidő: azonnal Felelős: intézmények vezetői 10. dönt arról, hogy az intézmények által elnyert pályázati forrásokból amennyiben a pályázat lehetővé teszi az abban résztvevő dolgozók bérének megtérítésére fordítandó, munkakörébe, tevékenységi körébe tartozó feladat ellátására saját dolgozónak megbízás nem adható; Határidő: folyamatos Felelős: intézmények vezetői 11. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az intézmények bevonásával kezdje meg az intézmények munkaügyi feladatai központosításának előkészítését; Határidő: április 30. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 12. a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 6. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; Határidő: március 1. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 13. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltésének engedélyezéséről, az érintett intézmény vezetőjének kérelme alapján hozzon döntést; Határidő: folyamatos Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 14. javasolja valamennyi intézmény vezetőjének, hogy vizsgálják meg a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségét a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatározott létszám mértékig megüresedő álláshelyeiken; Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői 15. elrendeli, hogy az intézményi épületek energia-takarékosság, energia-hatékonyág és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatásra pályázatot kell benyújtani az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében;

5 Határidő: a pályázati határidőkhöz igazodva Felelős: az intézmények vezetői 16. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az értékesítésre kijelölhető ingatlanok körének bővítési lehetőségeit vizsgálja meg, és készítse elő az értékesítéshez szükséges döntéseket a közgyűlés áprilisi ülésére; Határidő: április 21. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 17. a) támogatja a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Pécsi Püspökség és a Baranya Megyei Önkormányzat között a nevelőszülői ellátás támogatásáról szóló megállapodás megkötését a 7. számú melléklet szerinti tartalommal; b) felkéri a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására; Határidő: március 15. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 18. a 8. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézmény gazdálkodási feladatainak kijelölésére vonatkozó megállapodást; Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 19. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 2.b), a 3.b), a 7.b) 7.d) pontban megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának; Határidő: március 2. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 20. a) támogatja a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Önkormányzat között a sportági területi versenyrendszerek kialakításának, valamint az e körbe tartozó sportrendezvények segítése közfeladat ellátásáról szóló együttműködési megállapodás megkötését a 9. számú melléklet szerinti tartalommal; b) felkéri a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására; Határidő: március 15. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 21. elrendeli, hogy amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat a évi CLXIX. törvény 6. mellékletének 2. pontja szerinti, az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása központi forrás igénylési feltételeinek megfelel, abban az esetben az ehhez kapcsolódó pályázatot benyújtsa. Határidő: április 30. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

6 A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Székhelye: 7624 Pécs, József Attila u. 10. Az irányító megszüntető szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. A megszüntető jogszabály (határozat) száma: A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ megszüntető okiratát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az intézmény irányítói jogkörének gyakorlója a 15./2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta április 15. hatállyal. A megszűnés oka: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (1) bekezdésére való hivatkozással. A megszűnés jogutódlás nélkül történik. Közfeladat ellátásának módja: - a közművelődési feladatok tekintetében a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár költségvetési szerv és - az idegenforgalmi feladatok tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala útján történik. Rendelkezés a költségvetési beszámoló elkészítéséről: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (6) bekezdése szerint a megszűnő költségvetési szerv alapítója a megszűnés napjára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentum elkészítésére kötelezett. Rendelkezés a vagyoni jogok tekintetében: A megszűnő intézmény székhelyén lévő pécsi 4116/A/1, /8, /9, /10, /12 hrsz-ú ingatlanok és ingóságok a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága üzemeltetésébe kerülnek A megszűnő intézmény kezelésébe, valamint tulajdonába adott ingóságokat az intézményi leltár tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: Rendelkezés a tartozások és kötelezettségek tekintetében: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletében foglaltak, szerint kerültek meghatározásra a vagyon feletti jogosultságok. A megszűnő intézmény tartozásaiért és kötelezettségeiért az alapító a Baranya Megyei Önkormányzat köteles helytállni. Kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő intézmény vezetője az intézmény teljes évi jóváhagyott költségvetési előirányzatainak terhére utoljára a megszüntető határozat elfogadásának dátumáig vállalhat új, a tárgyévet meg nem haladó teljesítési határidejű kötelezettséget.

7 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A megszűnés napján állományban lévő munkavállalók munkaviszonya a megszűnés napjával megszűnik. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv megszűntető okiratát a 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az megszűntető okirat április 15. napjától hatályos.

8 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 2. számú melléklete A költségvetési szerv Neve: Művészetek és Irodalom Háza Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. Működési területe: Az irányító megszüntető szerv neve, székhelye: A megszüntető jogszabály (határozat) száma: Baranya megye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. A Művészetek és Irodalom Háza megszüntető okiratát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az intézmény irányítói jogkörének gyakorlója a 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta április 15. hatállyal. A megszűnés oka: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (1) bekezdésére való hivatkozással. A megszűnés jogutódlás nélkül történik. Rendelkezés a költségvetési beszámoló elkészítéséről: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (6) bekezdése szerint a megszűnő költségvetési szerv alapítója a megszűnés napjára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentum elkészítésére kötelezett. Rendelkezés a vagyoni jogok tekintetében: A megszűnő intézmény ingóságai a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság üzemeltetésébe kerülnek A megszűnő intézmény kezelésébe, valamint tulajdonába adott ingóságokat az intézményi leltár tartalmazza. Rendelkezés a tartozások és kötelezettségek tekintetében: Kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő intézmény tartozásaiért és kötelezettségeiért az alapító a Baranya Megyei Önkormányzat köteles helytállni. A megszűnő intézmény vezetője az intézmény teljes évi jóváhagyott költségvetési előirányzatainak terhére utoljára a megszüntető határozat elfogadásának dátumáig vállalhat új, a tárgyévet meg nem haladó teljesítési határidejű kötelezettséget. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A megszűnés napján állományban lévő munkavállalók munkaviszonya a megszűnés napjával megszűnik. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat április 15. napjától hatályos.

9 A 15/2011. (II. 22.) Kgy határozat 3/a. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) költségvetési szerv 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Törli az alapító okiratból a Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör szerint elnevezésre módosul. Új elemként rögzítésre kerül, hogy a Pénzügyi, számviteli feladatait: Munkamegosztási megállapodás alapján Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon felett rendelkező szövegrészekben az önkormányzat vagyonrendeletének hivatkozása: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet szövegre módosul. A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje szövegben a kinevezés időtartamára vonatkozó megjelölés határozatlan időről határozott időre változik. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: szövegben törli a A gazdasági vezető kinevezésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. mondatot. Az utolsó mondata: A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. mondatra változik. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

10 A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 3/b. számú melléklete A költségvetési szerv Neve: ALAPÍTÓ OKIRAT Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közfeladat ellátásának módja: Szakágazat: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő szolgálat Helyi önkormányzati költségvetési szerv Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenysége (szakfeladatai): Üdülői szálláshely szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A közgyűlés és az önkormányzat hivatala működési feltételeinek biztosítása, az Igazgatóság és a hivatal használatában lévő vagyon üzemeltetése. - Az Igazgatóság használatában lévő ingatlanok hasznosítása. - az ingatlanokkal kapcsolatos szerződéskötések előkészítése, pályázati, közbeszerzési eljárások lefolytatása. - A vagyoni állapot, a vagyongazdálkodás hatékonyságának folyamatos elemzése, értékelése, prognózisok, javaslatok készítése. - Közreműködés az intézményeket érintő vagyonváltozással kapcsolatos átadásátvételi eljárásokban. - Az intézményi használatban lévő ingatlanvagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatok, döntések előkészítése, meghatalmazás alapján képviselet ellátása Építményüzemeltetés - Az üzemeltetéssel összefüggő feladatokon belül a rendeltetésszerű használat biztosítása, valamint őrzése. - Az üzemeltetett vagyonnal kapcsolatos karbantartási feladatok ellátása, állagának megóvása. - Az intézményi használatban lévő vagyonhoz kapcsolódó egyes feladatok (vagyonvédelem, tűzvédelem, munkavédelem) ellátása, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, központosított közbeszerzési feladatok ellátása. - A vagyonbiztosítás megyei feladatainak teljes körű ügyintézése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása A minősített időszakra felkészítést végző területi honvédelmi igazgatási szervek tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Számítógép, -periféria javítása Az intézmény által ellátandó vállalkozási tevékenység (szakfeladatai): Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Működési köre: Baranya, Somogy megye Létrehozó neve: Baranya Megyei Tanács A létrehozás éve: 1984

11 Az Irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Gazdálkodási jogkör szerint: Pénzügyi, számviteli feladatait A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: önállóan működő és gazdálkodó Munkamegosztási megállapodás alapján Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat március 1. napjától hatályos.

12 Munkamegosztási megállapodás A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 4. számú melléklet A megállapodás létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala törzsszáma: (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Hivatal), képviseli Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, valamint Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága törzsszáma: (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) a mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény), képviseli Gyenes Zsuzsanna mb. intézményvezető között. A megállapodás tárgya: Az önállóan működő és gazdálkodó/önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatai ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének meghatározása az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, a mindenkori adótörvények, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, az államháztartás szerveinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei és egyéb jogszabályok a költségvetési gazdálkodásra, valamint a költségvetési szervek számviteli- és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásainak figyelembevételével. Ennek érdekében a felek az alábbiakban állapodnak meg: 1) Az együttműködés általános szabályai A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja, hogy a hatékony és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse. Az együttműködés jelen megállapodásban foglaltakon túl nem csorbítja az Intézmény gazdálkodási és szakmai döntési jogot, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A Hivatalban a pénzügyi- gazdasági ügyviteli feladatokat ellátó szervezet elsődlegesen az Intézménygazdálkodási csoport útján biztosítja az intézmények a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodásának feltételeit. A Hivatal és az Intézmény egymás rendelkezésére bocsátják a feladataik ellátásához szükséges dokumentumokat és információkat. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél az intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi információs szolgáltatások tekintetében a Hivatal kijelölt munkatársa a felelős. A kötelezettségvállalási jogkört az Intézmény vezetője saját hatáskörben gyakorolja, teljes körű felelősséggel tartozik az intézmény kiemelt költségvetési előirányzatainak betartásáért. Az utalványozási jogkörét pedig jelen megállapodással a Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában kijelölt személyre ruházza át. Az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, számlaforgalmát a Hivatalba telepített Elektra rendszeren keresztül a Hivatal munkatársai bonyolítják. Az Intézmény az Elektra rendszerben lekérdezési hozzáféréssel rendelkezik, a bankszámlaforgalmáról ezúton informálódhat. Az Intézmény költségvetési gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az OrganP Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik. A Hivatal ügyrendje részletesen szabályozza a Hivatal és az Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és egyéb dolgozók hatáskörét, feladatkörét és jogkörét. A gazdálkodáshoz, gazdasági eseményekhez kapcsolódóan valamennyi dokumentumot a Hivatal és az Intézmény között kézbesítő könyvvel kell átadni, melyből megállapítható, hogy a keletkezett

13 iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át. Az átadott-átvett dokumentumok kezelésének részletes szabályait a Hivatal és az Intézmény ügyrendje tartalmazza. 2) Tervezési, elemi költségvetés készítési feladatok: a) A tervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása a Hivatal feladata. Ennek keretében a Hivatal illetékes főosztályának iránymutatásai szerint, illetve a költségvetésre vonatkozó előírások, jogszabályi rendelkezések, előző évi teljesítési adatok, egyéb információk felhasználásával a Hivatal elkészíti az Intézmény költségvetés-tervezetét. b) Az Intézmény vezetője a költségvetés-tervezet elkészítéséhez megadja a sajátos, speciális információkat (pályázatok, projektek, szakmai feladatok), tájékoztatja a Hivatalt a megoldandó feladatokról, felmerülő igényekről és szükségletekről. c) Az elkészített költségvetés-tervezet a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyezteti. d) A megyei önkormányzat éves költségvetési rendeletében az Intézmény kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten hagyja jóvá. e) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. f) A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja. g) Az elemi költségvetések pénzügyi információs rendszerben történő elkészítése, valamint a jóváhagyó számára továbbítása a Hivatal kijelölt munkatársának feladata. 3) Előirányzatok módosítása: a) Az Intézmény vezetője jogosult a bevételi előirányzatok beszedésére, a kiadási előirányzatok teljesítésére, a saját hatáskörű előirányzat módosításra. b) Az előirányzatok megváltoztatásának dokumentációját a Hivatal az Intézménnyel közösen készíti el. c) Az Intézmény vezetőjét az előirányzatok felhasználása, betartása, a felhasználás szükségessége, az igénybe vett szolgáltatások mennyisége és mértéke tekintetében felelősség terheli. d) Az eredeti előirányzatok és a módosított előirányzatok analitikus nyilvántartásáról a pénzügyi rendszerben Hivatal gondoskodik e) Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény a pénzügyi rendszer kimutatásaiból, illetve lekérdezéseiből informálódik. 4) Előirányzat felhasználása, kötelezettségvállalás: a) A jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény a Hivatallal egyeztetve előirányzat felhasználási tervet készít. b) Az Intézmény részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül a részelőirányzatok felhasználásáról kötelezettségvállalással az Intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult rendelkezni. A kötelezettségvállalás előtt a pénzügyi rendszer segítségével meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. c) Az Intézmény vezetője által vállalt kötelezettségek, szerződések, rendelések, átadott pénzeszközökre vonatkozó megállapodások nyilvántartásba vételét, előkontírozását az intézmény munkatársai végzik. d) A kötelezettségvállalások ellenjegyezésére a Hivatal ügyrendjében meghatározott gazdasági vezető vagy az általa megjelölt személyek az Intézménygazdálkodási csoport munkatársai jogosultak. e) Felújítási, felhalmozási kiadás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalás csak a feladat teljesítésére rendelkezésre álló előirányzat, valamint az erre a célra átvett pénzeszközök összegéig tehető. f) A Hivatal a kötelezettségvállalásokról a pénzügyi rendszerben analitikus nyilvántartást vezet. g) A kötelezettségvállalás eredeti dokumentumait az Intézmény vezetője köteles a Hivatalnak átadni. 5) Felelősségvállalás:

14 A kötelezettségvállalási jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. A kötelezettségvállalás során az intézményvezető intézkedik a szolgáltatás, áruszállítás megrendelésére, a munkavégzés elrendelésére és a pénzügyi teljesítésre vonatkozóan. Az ellenjegyzésre jogosultaknak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződniük arról, hogy a kötelezettségvállalás vagy utalványozás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti, vagy veszélyezteti a gazdálkodásra vonatkozó szabályozást, és annak biztonságát. A teljesítés szakmai igazolása a kifizetések előtt megtörténik. Szakmai teljesítés igazolására az intézményvezető, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A szakmai teljesítés igazolója ellenőrzi, hogy a kötelezettségvállalási dokumentumban vállalt kötelezettségek teljesítése megfelelő-e, és megalapozza-e a kifizetések teljesítését. Érvényesítés a Hivatalnál történik. A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, az alaki követelményeket és a fedezet meglétét. A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, az utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése, az érvényesítés feladatainak eljárásrendjét és a jogosultak nevét és aláírás mintáját a Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza, amely az Intézményre nézve kötelező. 6) A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás A munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. Ennek keretében az igazgató hatáskörébe tartozik: a közalkalmazottak kinevezése, felmentése, áthelyezése, átsorolásának jóváhagyása; a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítása, kifizetésének elrendelése, engedélyezése (pl. jutalom, jubileumi jutalom, segély, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, továbbképzés engedélyezése, munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra elrendelése stb.) megbízási szerződések megkötése, alkalmi munkavállaló foglalkoztatása stb. a) A Hivatal a közalkalmazotti létszám keret alakulását és a személyi juttatások kiadási előirányzat felhasználását figyelemmel kíséri. b) Az Intézmény vezetője a személyi kiadásokat terhelő kötelezettségvállalás megtételét megelőzően a pénzügyi rendszeren keresztül köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat rendelkezésre áll-e. c) A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt ellenjegyzést követően történhet. d) Az Intézmény rendelkezésére bocsátott készpénzes ellátmányból nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. e) Az Intézmény munkavállalóit megillető járandóságokat a központi illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár végzi. Az ezzel kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettség (nyilvántartások vezetése, feladások készítése) az Intézmény feladata. A hóközi járandóságok utalásának előkészítése és továbbítása a Hivatal felé az Intézmény feladata. A járandóságok utalását a bizonylatok megérkezését követő munkanapon a Hivatal végzi. 7) Pénzeszközök kezelése a) Bankszámla: az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. Az Intézmény költségvetési előirányzatinak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat az OTP Nyrt-nél vezetett költségvetési elszámolási számlán számolja el. b) Házipénztár: A Hivatal a házipénztárán keresztül készpénz-ellátmányt biztosít az Intézmény készpénz forgalmának bonyolítására. Az ellátmány összegére, feltöltésére, kezelésére vonatkozó részletes szabályozást a Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. Az Intézmény legalább 15 napon belül elszámol a Hivatal felé az erre a célra rendszeresített bizonylaton. Az ellátmány a korábban biztosított ellátmány elszámolását követően havonta többször is igényelhető. Az Intézmény a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, mely köteles az igényt rendelkezésre bocsátani. - Év végén az elszámolással egyidejűleg az ellátmány maradványt vissza kell fizetni. - Az Intézmény készpénz állományát az Intézmény vezetője által kijelölt dolgozó kezeli.

15 - A készpénz ellátmány kezelésének szabályszerűségéért az Intézmény vezetője a felelős, ennek keretében gondoskodik a pénz szabályszerű tárolásáról. - A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, az Intézmény köteles azokat a beszedést követő munkanapon, indokolt esetben legfeljebb 2 munkanapon belül az Intézmény költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 8) Számvitel, analitikus nyilvántartási feladatok: A Hivatal naprakészen vezeti az Intézmény vonatkozásában a számviteli nyilvántartásokat és ellátja a könyvelési feladatokat. a) A beérkező számlák analitikus nyilvántartását a Hivatal vezeti. A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik a szállítói számla szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény ún. Bizonylatkísérő utalvány c. nyomtatvánnyal eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal nyilvántartásba veszi a pénzügyi rendszerben, kijelöli a számla előzményeit (szerződés, rendelés). b) A vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az intézménynél készülnek a pénzügyi rendszer segítségével. A vevő számla az Intézmény nevében készül (csekkes befizetés esetén a csekk tartalmaz egy intézményi egyedi azonosító számot megkönnyítve ezzel a pénzügyi teljesítés feldolgozását). Az Intézménynél keletkező vevő számlát a kiállítástól számított 2 munkanapon belül az átadás igazolásával eljuttatják a Hivatalba. c) Ha a vevő számla (készpénzes, átutalásos) nem a pénzügyi rendszerből keletkezik, hanem hagyományos kézi számla készül, akkor azt az intézmény munkatársai a számla kiállítását követő 2 munkanapon belül eljuttatják a Hivatalhoz, ahol az feldolgozásra kerül a rendszerben. d) A bankszámla kivonatok az Intézményhez érkeznek, az intézményi munkatárs gondoskodik a Hivatalhoz történő eljuttatásáról, legkésőbb az ellátmány elszámolással egy időben. e) A pályázatok analitikus nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert pályázatra vonatkozó támogatási szerződés egy példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. f) Az Intézmény regisztrál az APEH honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázis használatához, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat (APEH, VPOP) letölthesse. g) A készletek analitikus nyilvántartását ide értve a munkahelyen használatban lévő készleteket is az Intézmény vezeti, mely történhet a pénzügyi rendszer megfelelő moduljának alkalmazásával. h) Az eszközök/készletek vonatkozásában az ellenőrzési, egyeztetési, selejtezési, leltározási feladatok megszervezéséről, elvégzéséről a Hivatal közreműködésével az Intézmény gondoskodik. i) Az Intézmény a pénzügyi rendszerben vezeti a tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartását, és negyedévente elszámolja az értékcsökkenést. j) Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata. k) Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatások alátámasztása érdekében, valamint a munkaügyi-, személyi- és béradatokról, szigorú számadású nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá saját és a Hivatal szabályzataiban előírt esetekben. l) A függő, átfutó és kiegyenlítő tételekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az intézménnyel egyeztetve a Hivatal vezeti. m) A felhasználási kötöttséggel kapott támogatásokról az Intézmény köteles nyilvántartást vezetni, elkülönítetten kezelni és a megfelelő bizonylatokkal alátámasztva a megadott határidőig elszámolni. n) A Hivatal az Intézmény jelentési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, általa kezelt adatokat és információkat kérésre átadja az Intézmény részére. 9) Főkönyvi könyvelés vezetése A főkönyvi könyvelést és a kapcsolódó kötelező kimutatások elkészítését bizonylatok alapján a Hivatal végzi. Az időszaki és éves záráshoz kapcsolódóan az analitikus nyilvántartásokat dokumentáltan egyezteti a Hivatal az Intézménnyel. 10) Vagyonkezelés A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint, az Intézmény felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal vezeti.

16 11) Adóigazgatás (bevallások, befizetések) A Hivatal munkatársa az Intézménnyel egyeztetve elkészíti és benyújtja az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó, mezőgazdasági termelést érintő visszaigénylések). Azok adattartalmáért és határidőre történő teljesítéséért felelősséget vállal. Az ÁFA elszámolást a Hivatal végzi. A Hivatal az intézmény sajátosságainak megfelelően a pénzügyi rendszerből az Intézmény részére előirt időszakra vonatkozó ÁFA bevallást készít és továbbít az Adóhatóság felé. Az ÁFA analitika alapján a Hivatal meghatározza a befizetendő, illetve a visszaigényelhető adó összegét. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét az APEH-nál. 12) Adatszolgáltatások készítése a) A különböző jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási kötelezettség, költségvetés, féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló, havi pénzforgalmi jelentés, időközi mérlegjelentés magába foglalja a továbbítást megelőző adategyezetést és adatgyűjtést, a Hivatal feladata. b) Az Intézmény köteles olyan dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és a Hivatal rendelkezésére bocsátani, melyek lehetővé teszik az adatszolgáltatást. 13) Költségvetési beszámoló a) A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény gazdálkodásával kapcsolatos adatokat. A Hivatal készíti az intézmény adatait tartalmazó számszaki beszámolót. b) A féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló szöveges elemzését a rendelkezésre álló adatokból az Intézmény a Hivatallal együtt készíti el. c) A Hivatal feladata a pénzmaradvány kimutatása, indokolása, egyeztetve az Intézménnyel. 14) Vezetői információ szolgáltatás A Hivatali pénzügyi rendszer a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban bekövetkezett változások nyomon követését teszi lehetővé. A Hivatal munkatársai kezelik a pénzügyi rendszer összes listáját, kimutatását. Az Intézmény a gazdálkodásával kapcsolatos, számára elérhető lekérdezéseket végezhet a pénzügyi rendszerben. 15) Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzés a) A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat, és az új gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési rendszert. b) A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 16) A megállapodás módosításának feltételei A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A megállapodás csak kölcsönös egyetértés esetén módosítható. A megállapodás március 1-jén lép életbe, az abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni. A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell eljárni. Pécs, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gyenes Zsuzsanna mb.intézményvezető Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Jóváhagyó záradék A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

17 A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 5/a. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (Pécs) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (Pécs) költségvetési szerv 132/2009. (XII. 3.) Kgy. határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Alaptevékenység szakfeladatai közül törli az Könyvtári szolgáltatások c. szakfeladatot. Alaptevékenység szakfeladatai kiegészül a Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, valamint a Közművelődési tevékenységek és támogatásuk elnevezésű szakfeladatokkal. Törli az alapító okiratból a: Típus szerinti besorolás: Megyei önkormányzati hivatal Tevékenység szerinti besorolás: a tevékenység jellege alapján: Közhatalmi, egyes feladatok tekintetében a közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítő jelleggel közszolgáltatást nyújt szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör szerint elnevezésre módosul. A Gazdálkodási jogkör szerint szövegrész kiegészül a a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a Területi Kisebbségi Önkormányzatok gazdasági-, pénzügyi feladatait. Munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt lévő, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatait. mondattal. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon felett rendelkező szövegrészekben az önkormányzat vagyonrendeletének hivatkozása: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet szövegre módosul. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

18 A költségvetési szerv Neve: ALAPÍTÓ OKIRAT Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Jogelőd neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közfeladat ellátásának módja: Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladatai): A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 5/b. számú melléklete Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei 7622 Pécs, Rákóczi u. 34. Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége helyi önkormányzati költségvetési szerv Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - oktatás, közművelődés, - gyermek- és ifjúságvédelem, - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - honvédelmi igazgatás, a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Fekvőbetegek aktív ellátása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési köre: Illetékességi területe: Baranya megye Baranya megye Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Gazdálkodási jogkör szerint: Önállóan működő és gazdálkodó; Megbízási megállapodás alapján ellátja a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Baranya-Pécs

19 A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésének rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közkönyvtári Társulás,a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a Területi Kisebbségi Önkormányzatok gazdasági-, pénzügyi feladatait. Munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt lévő, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatait. Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvényben foglaltak szerint. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői, amelyre a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvény az irányadó. Választott tisztségviselőire az évi LXIV. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. A feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati. rendeletében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók. Pécs, február 22. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 15/2011. (II. 22.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

20 Kiskincstár Működési Szabályzat I. 1. Általános szabályok A 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 6. számú melléklete A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. a) A kincstári gazdálkodást a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) kiskincstári (un. limitmenedzser) program keretében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) közreműködésével valósítja meg. b) Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell teljesíteniük. c) Amennyiben az intézményeknek a nap végén a terhelések kiegyenlítését követően a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. d) A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező az intézmény alszámlát nyithat. e) Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. II. 2. Az Önkormányzati finanszírozási rendszer működésének szabályai A Önkormányzat intézményeinek vezetői, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár intézményvezetője felhatalmazást adnak az OTP Bank Nyrt (továbbiakban: Bank) felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hivatal az intézmények valamennyi bankszámláján számlaforgalmat bonyolítson. Az Intézményfenntartó Osztály az intézményi átutalásokat az OTP ELEKTRA terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait a Bankkal megkötött bankszámlaszerződés kiegészítése Ügyfélterminál szerződés kiegészítés tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Hivatal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár intézmény un. Limitmenedzser rendszert üzemeltet, melyre a Bankkal külön megállapodást köt. A limitmenedzser program keretében az Önkormányzat intézményenként meghatározott keretet (induló keretet) engedélyez az intézményi kiadások finanszírozására. A finanszírozási (induló) keret heti bontásban kerül megállapításra. Az intézmény nem lépheti túl félévenként a jóváhagyott éves, működési célú fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50%-át, kivéve a Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezete jogcímen a céltartalékban elkülönített keretből történő átcsoportosítást, melynek mértékéig eltérhet az 50 %-tól. Az Intézményfenntartó Osztály az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által felhasznált összeget. III.

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete 2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28).

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2008. szeptember 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 102/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szám: 02/285-14/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szám: 02/285-14/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/285-14/2009 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. július hó 10. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. május 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 484/2007. (11.08.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 484/2007. (11.08.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 484/2007. (11.08.) sz. határozata az időseket ellátó szociális intézményrendszer átszervezéséről 1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2008. január 1-től összevonja

Részletesebben

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2008. február 5. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13. Előkészítés illetve a feladat tartalmi leírása/ellenőrzés

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13. Előkészítés illetve a feladat tartalmi leírása/ellenőrzés 534 9. sz. melléklet I. A költségvetés tervezése A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13 Előkészítés illetve a tartalmi leírása/ellenőrzés 1. A költségvetési koncepció elkészítése

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE - JEGYZŐJE Készült a Képviselő-testület 2012. november 21. napján tartandó ülésére. Tárgy: A. Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete: 2015.06.04 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben