Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012.

2 Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága feladatait az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr. rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. 1. A gazdasági igazgatóság fogalma, az ügyrend célja, tartalma Az Ávr. 9. (1) bekezdése szerint a gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a CSFK gazdasági szervezete Gazdasági Igazgatóság megnevezéssel működik, a gazdasági igazgató irányításával. Az MTA CSFK egy gazdasági szervezettel rendelkezik, amelynek kihelyezett személyzete működik a Csillagászati Intézetben (2 fő), további 2 fő az FGI és az FTI közös telephelyén. A gazdasági igazgató és a gazdasági szervezet 7 tagja a soproni székhelyen dolgozik. A gazdasági igazgatóság ellátja a.) A CSFK éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, b.) CSFK működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján részletesen meghatározza CSFK Gazdasági Igazgatósága által ellátandó feladatokat, a vezetők és a gazdasági igazgatóság pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, a belső és külső kapcsolattartás módját, szabályait. Az ügyrend a Gazdasági Igazgatóság által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az előirányzat felhasználás, módosítás, az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzkezelés, a könyvvezetés. 2

3 A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes előírásait a következő szabályzatok rögzítik: a gazdálkodási szabályzat, számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltárkészítési és leltározási szabályzat, bizonylati rend és bizonylati album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok CSFK előzetes költségvetési javaslatát az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság (irányító szerv) által meghatározott határidőre és tartalommal készíti el. Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az Áht., az Ávr., továbbá az irányító szerv által kiadott tervezési utasítást és irányelveket. CSFK előzetes költségvetési javaslatát a gazdasági igazgató készíti el, és gondoskodik az intézeti szintű szervezeti egységek tervezési feladatainak koordinálásáról. A tervezés során az intézetek javaslatát, igényét figyelembe kell venni. Az intézetek igényeinek tartalmaznia kell a következőket: létszám és személyi kiadás igényeket, illetve az egyéb változásokat, a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat. Az intézetek bevétellel fedezett igényeinek számszerűsítése után gondoskodni kell a kiadási előirányzatok közé történő beépítéséről. A kiadási előirányzatok mellett körültekintően számba kell venni mindazokat a bevételeket, amelyek a CSFK feladataival kapcsolatosak és jogszabályon alapulnak, szerződésen, megállapodáson alapulnak, tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, az eszközök hasznosításával függnek össze. 3

4 CSFK költségvetési javaslatát úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza az alap-előirányzatot és az előirányzati többletet. Alap-előirányzat tartalma Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre-hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, a tervévet megelőző évben tartós jelleggel átadott, illetve átvett előirányzatok összegét, a feladat átadás-átvételéből, illetve megszűnésből, CSFK átszervezéséből és belső szerkezeti korszerűsítésből adódó előirányzat változtatásokat, egyeztetve az irányító szervvel, a tervévet megelőző évben bevételi előirányzat változását, a kiemelt előirányzatoknak a feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását. Nem tekinthető szerkezeti változásnak a CSFK-nál az az előirányzat-változtatás, amelyet az irányító szerv egyszeri jellegűnek minősített. Szintre-hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Előirányzati kiadási és bevételi többlet tartalma: A költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésre fordítható előirányzati többlet, amely lehet egyszeri jellegű vagy a következő év költségvetésébe beépülő. A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. A költségvetési javaslat iránytó szerv részére történő továbbításáért a gazdasági igazgató a felelős. A költségvetési javaslat, irányító szervvel történő egyeztetésén a CSFK főigazgatója és a gazdasági igazgató vesz részt. 4

5 2.2. A végleges (elemi) költségvetés elkészítése A végleges költségvetés összeállításakor az irányító szerv által meghatározott CSFK-ra vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. Az elemi költségvetés tartalmát az Ávr. határozza meg. A CSFK elemi költségvetését a Pénzügyminisztérium által tárgyévre kiadott A) intézményi költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és elektronikus úton is benyújtja. A költségvetés tervezése során biztosítani kell, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege egymással megegyezzen. A végleges költségvetés összeállításáért és az irányító szerv részére határidőre történő megküldéséért a gazdasági igazgató a felelős. 3. Előirányzat módosítás Előirányzat-módosítás a CSFK részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Költségvetési előirányzat-átcsoportosításnak minősül a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegének változatlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és növeléssel végrehajtható módosítás. Az irányító szerv által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzatátcsoportosításokat illetve előirányzat-módosításokat az irányító szervnél kell kezdeményezni. Az előirányzat módosítás keretében elvégzendő feladatok: az előirányzat módosítási javaslat kidolgozása, az előirányzat módosítást megalapozó bizonylatok, dokumentumok összegyűjtése, megőrzése a jóváhagyott előirányzat módosítások nyilvántartása. Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az irányító szerv döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. Az előirányzat módosítás előkészítéséért a gazdasági igazgató a felelős. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.-ben, valamint az irányító szerv által meghatározott kivételekkel CSFK előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. Az előirányzatok, illetve azok módosításának nyilvántartásáért a főkönyvi könyvelő felelős. 5

6 4. Az intézményüzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok A gazdasági igazgatóság kiemelt üzemeltetési, fenntartási, működési feladatai a következők: az üzemeltetési, fenntartási kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és az előirányzatokkal történő összehasonlítása, a költségtakarékos megoldások keresésében közreműködés, kötelezettségek vállalások előkészítése, lebonyolítása. Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért a gazdasági igazgató, illetve az általa kijelölt személy a felelős. 5. Beruházással, felújítással kapcsolatos feladatok A gazdasági igazgatóságnak a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban a következő főbb feladatokat kell ellátnia: a költségvetés összeállításához, valamint az évközi módosításához a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos előirányzatok felmérése, javaslattétel előkészítése, a tervezett beruházások, felújítások tervezett összege azt szükségessé teszi, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának előkészítése, szakértő bevonásával közreműködés a lebonyolításban, amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, árajánlatok beszerzése, értékelése, javaslattétel a kivitelező kiválasztására, a beruházások, felújítások pénzügyi lebonyolítása, a befejezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos állományba-vételi bizonylat és üzembe-helyezési okmány elkészítése, a beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszköz, immateriális jószág könyvviteli nyilvántartási rendszerben (főkönyv, analitika) történő számbavétele. 6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.1. A vagyongazdálkodás alapvető követelményei CSFK kezelésében levő vagyonnal, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az irányító szerv rendelkezése illetve a jelen ügyrend tartalmazza. CSFK a kezelésében levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. CSFK kezelésében levő - a költségvetési törvényben, a kincstári vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, meghatározott értékhatár feletti - vagyont értékesíteni, az állami tulajdonban lévő vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a 6

7 hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. CSFK-hoz kapcsolódó vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyonkezelői jogát ingyenesen átruházni, továbbá a követelésről lemondani csak a törvényben meghatározott módon és esetekben lehet A vagyon nyilvántartása CSFK eszközeit és forrásait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album előírásai szerint kell nyilvántartani. A vagyon nyilvántartásáért a gazdasági ügyintéző felelős. CSFK által kialakított analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszerben biztosítani kell a vagyon teljes körű mennyiségi és értékbeni nyilvántartását. 7. Munkaerő és személyi kiadás gazdálkodás CSFK közalkalmazottait a főigazgató nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a személyi kiadással kapcsolatos gazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) a bér- és munkaügyi ügyintéző végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot az illetmény- és munkaügyi ügyintéző (humánpolitikai előadó) biztosítja, mint jelentő-felelős. A felelős továbbítja az Egészségbiztosítási Pénztárhoz mindazokat az okmányokat, jelentéseket, bevallásokat, igazolásokat, amelyek a társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. CSFK és az MTA, mint irányító szerv közötti, valamint a különböző hatóságok, államigazgatási szervek felé történő adatszolgáltatásért a létszám- és illetménygazdálkodásra vonatkozóan a folyamatos munkakapcsolat tartásáért, mint jelentő felelős a humánpolitikai előadó, a feladat irányításáért, az adatok valódiságáért a gazdasági igazgató a felelős. A humánpolitikai előadó felelős továbbá a létszám- és illetmény-nyilvántartások kezeléséért, naprakészségéért, a személyi juttatások számfejtéséért, az alapbizonylatok meglétéért, hitelességéért, az aláírások meglétéért, a távollétek nyilvántartásáért. A humánpolitikai előadó elkészíti és továbbítja az adóhatóság részére a bevallásokat, feladást ad a könyvelés részére a befizetendő járulékok és adók összegéről, feladást ad a 7

8 kifizetendő bruttó személyi juttatásokról, levonásokról, nettó személyi juttatásokról határidőben, hogy azok a fizetések határidejére, teljesítésre kerüljenek. Az adatszolgáltatások során az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Államkincstár által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, az adatközlés során az irányító szerv, a Magyar Államkincstár a különböző államigazgatási szervek által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. 8. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 8.1. Pénzeszközök kezelése A központi költségvetési szervek részére megnyitható számlák körét a 46/2009. (XII. 30.) PM. rendelet rögzíti. A kutatóközponti számlák megnyitásának, illetve megszüntetésének kezdeményezése az irányító szerv feladata. CSFK költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat a Kincstárnál megnyitott előirányzat-felhasználási keretszámlán és a házipénztárban kell kezelni. Az előirányzat-felhasználási keretszámlán lévő szabad pénzeszközök betétként kizárólag a Kincstárnál az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlán köthetők le. A számlákon kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a pénzkezelési szabályzat rögzíti. A számla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet, bizonylat nélkül átutalási megbízás a hitelintézethez nem küldhető, beszedési megbízás sem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a Kincstárral szerződést kell kötni. A számla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a Kincstárhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsősorban az intézmény házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait a külön elkészített Pénzkezelési szabályzat tartalmazza Számlázás rendje, kimenő számlák nyilvántartása A CSFK által nyújtott szolgáltatásokról, teljesített értékesítésekről számlát kell kibocsátani. 8

9 A számlák határidőben történő elkészítése és a készpénzfizetési számlák kivételével a partnerek részére történő megküldése a gazdasági ügyintéző feladatát képezi. A kibocsátott számlákat valamint a készpénzfizetési számlákat a főigazgató átruházott hatáskörben az igazgató és a gazdasági igazgató jogosult aláírni. A számlázás alapja a témavezető által benyújtott számlázást igénylő lap (1. számú melléklet). A kibocsátott (kimenő) nem készpénzfizetési számlákról (szabvány nyomtatvány /pl.: B /új r.sz./ felhasználásával) folyamatosan nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági ügyintéző felelős. A kimenő számlák nyilvántartását vezető személynek a határidőre ki nem egyenlített számlákról minden tárgyhónapot követő hónap 5. ig írásban tájékoztatni kell a gazdasági igazgatót A CSFK-hoz érkezett számlák nyilvántartása A CSFK-hoz szállítóktól, szolgáltatóktól érkezett nem készpénzfizetési számlákat telephelyeken és a központban egyaránt nyilvántartásba kell venni. A beérkező nem készpénzfizetési számlákról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a központban és az intézetekhez kihelyezett előadó felelős A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés, utalványozás és az utalvány ellenjegyzése A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a teljesítés igazolása és az érvényesítés, és az utalványozási jogköröket a CSFK Szervezeti és Működési Szabályzat pontja, valamint a 4. számú melléklete rendelkezik. A további előírásokat a CSFK Gazdálkodási Szabályzatának 3.2. ( ) pontja tartalmazza. 9. Számviteli nyilvántartások vezetése A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott alapelveket. Minden gazdasági eseményről, amely CSFK eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. 9

10 A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény ának előírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni: a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve az egyszerűsített adattartalmú számlát és nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. CSFK-ban telephelyenként a gazdasági ügyintézők tartják nyilván és kezelik a szigorú számadású nyomtatványokat a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint. A szigorú számadású nyomtatványok körét a pénzkezelési szabályzat rögzíti. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album tartalmaz. 10. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások A kutatóközponti gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani: a gazdálkodási szabályzat a számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltárkészítési és leltározási szabályzat, a bizonylati rend és bizonylati album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, A szabályzatokat a jogszabályi-, valamint CSFK feladatában bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell. A gazdasági tárgyú szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálásáért a gazdasági igazgató a felelős. 10

11 11. Munkaköri leírások A gazdasági igazgatóság munkatársainak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkésztéséért és folyamatos frissítéséért a főigazgató felelős. 12. A Gazdasági Igazgatóság munkatársainak létszáma, feladatköre A Gazdasági Igazgatóság munkatársainak létszámát az SzMSz melléklete tartalmazza. Telephelyenkénti megoszlás: Soproni központ: 1 fő gazdasági igazgató, 7 fő előadó, Budapest, Konkoly Thege Miklós út : 2 fő előadó, Budapest, Budaörsi út 45: 2 fő előadó Soproni székhelyen végzendő gazdasági feladatok: Gazdasági igazgató: Jogállását, feladatait, hatáskörét, azok gyakorlásának módját, jogkörét, felelősségét az MTA CSFK Szervezeti és Működési Szabályzatának Különös rész I. fejezet 3. pontja határozza meg. Kötelezettségeire, jogkörére kötelezően betartandó irányadó jogszabályok: az államháztartásról szóló, évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.), 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.), 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól. pénzügyi feladatok: o kötelezettségvállalás összefoglaló nyilvántartása; o beérkező számlák kezelése, kiegyenlítése, érvényesítése; o készpénzforgalom (ellátmány) felhasználásának bonyolítása; o belföldi és külföldi kiküldetések kiállítása, elszámolása; o Kincstárral kapcsolattartás (forintban és devizában vezetett számlákra vonatkozóan egyeztetések, adatszolgáltatások, kártyaszámlák, feladások); o kimenő számlák kiállítása; o ÁFA nyilvántartás és a bevallás elkészítése; o további, kapcsolódó analitikus nyilvántartások (utazási-, vásárlási előlegek, szigorú számadású nyomtatványok stb.) vezetése; 11

12 o Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: közreműködik az intézet eszköz és anyagbeszerzési igényeinek felmérésében, előkészíti a megrendeléseket, árajánlatok kér be, összeállítja a megrendelés-tervezeteket, o Feladatához kapcsolódó anyagok irattárazása. számviteli feladatok: o kontírozás; o főkönyvi könyvelés; o leltár analitikus nyilvántartása; selejtezés, o leltározás összefoglaló feladatainak ellátása; o témák elő- és utókalkulációjának és a kapcsolódó elszámolásoknak az elkészítése; o nyilvántartásokból a kapcsolódó kötelező statisztikai adatszolgáltatások, jelentések elkészítése; o a beszámolókhoz, költségvetésekhez adatok szolgáltatása, o feladatához kapcsolódó irattárazás. munkaügyi, humánpolitikai feladatok: o közalkalmazotti jogviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos valamennyi okirat előkészítése; o NAV felé bejelentések; munkaügyi nyilvántartások vezetése; o illetmények és egyéb járandóságok, levonások nyilvántartása és számfejtése; o TB ellátások kezelése és számfejtése; o havi és éves SZJA, TB bevallások elkészítése; o közalkalmazottak részére a szabadság megállapítása; o a munkakörhöz kapcsolódó statisztikák elkészítése; közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó igazolások (jogviszony, jövedelem, nyugdíj) kiállítása, o feladatához kapcsolódó anyagok irattárazása. pályázatokkal, kutatási szerződésekkel kapcsolatos feladatok: o a témavezetőkkel együttműködve közreműködés a szerződések előkészítésében; o szükséges igazolások beszerzése; o nyilvántartások vezetése; o témavezetőkkel folyamatos kapcsolattartás; o adatszolgáltatások elkészítése, o Feladatához kapcsolódó anyagok irattárazása. 12

13 12.2. Intézeti szintű szervezeti egységekhez kihelyezett előadók feladatai Pénzügyi feladatok o Az intézethez érkező, szakmai feladatellátással összefüggő számlák esetében a számlához csatolja az utalványlapot, gondoskodik arról, hogy az arra jogosulttal a teljesítést igazoltatja. A számlákat az igazolással együtt olyan időpontban eljuttatja a soproni székhelyre, hogy a határidőben történő kifizetés megvalósulhasson. Amennyiben a fizetési határidő a számla beérkezését követő 1-5 banki nap, szkenneli, majd a gazdasági igazgató által megadott címre haladéktalanul továbbítja; A számlákat legalább heti egy alkalommal postán el kell juttatni a központi gazdasági igazgatósághoz, jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező kísérő csatolásával; o A Pénzkezelési szabályzat előírásainak megfelelően ellátja a kihelyezett házipénztár/ellátmány kezelésével kapcsolatos teendőket (ellátmány felvétele, hónap végi, hónap közi zárlati teendők elszámolás elvégzése; o Részt vesz a CSFK adatszolgáltatásainak elkészítésében, a főigazgató kérésére adatokat szolgáltat; o Vezeti az adott intézet kötelezettségvállalásának nyilvántartását, ezt a gazdasági igazgató által kért időpontban továbbítja a gazdasági igazgatóság központjába; o Vezeti az adott intézet szerződéses munkáinak, pályázatainak nyilvántartását, közreműködik a szerződések előkészítésében, az elszámolások elkészítésében, teljesítési jegyzőkönyveket továbbít, kapcsolatot tart a témavezetőkkel; o Kimenő számlázások előkészítése, központi gazdasági igazgatóság felé adatok továbbítása; o kiállítja a készpénzes számlákat; o Vezeti az intézetnél alkalmazott szigorú nyilvántartási nyomtatványok használatát, analitikus egyéb nyilvántartásokat (pl. kiküldetési előleg, kártyaszámla elszámolások stb.); o Adott intézetre vonatkozó selejtezés és leltározás bonyolítása a humánpolitikai feladatokat ellátó előadóval együttműködve; o Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: közreműködik az intézet eszköz és anyagbeszerzési igényeinek felmérésében, részt vesz a megrendelések előkészítésében, árajánlatok kérésében, összeállítja a megrendelés tervezeteket; o ellátja az adott intézet igazgatójának külön adatigénye teljesítéséhez szükséges feladatokat. Humánpolitikai feladatok o Telephelyen történő foglalkoztatáshoz, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, valamint a megszűnéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (személyi és egyéb adatok, iratmásolatok bekérése, jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, értesítések és egyéb okiratok közalkalmazottakkal történő aláíratása); o adózáshoz, kedvezményekhez (pl. utazási igazolvány, étkezési utalvány) kapcsolódó iratok közalkalmazottak által történő aláíratása; o szabadság nyilvántartás vezetése; o jelenléti ívek (munkaidő-nyilvántartás) kezelése; o számfejtéshez változásjelentések elkészítése; soproni gazdasági központtal kapcsolattartás, 13

14 o feladás készítése a központi gazdasági igazgatóság részére a személyi jövedelemadó illetve munkaadókat terhelő járulékok alapjáról (pl. napidíj, telefonhasználat); o Kiállítja és elszámolja a belföldi és külföldi kiküldetési rendelvényeket; o Adott intézetre vonatkozó selejtezés és leltározás bonyolítása a pénzügyi feladatokat ellátó előadóval együttműködve. 13. A pályázatokkal elnyert támogatások, szerződéses munkák gazdasági, pénzügyi elszámolásának rendje A kutatással kapcsolatos szerződések megkötése a teljesített feladatok igazolása, kifizetése, határidők betartása, valamint a gazdasági-pénzügyi elszámolások elkészítése elsődlegesen az elnyert pályázatok támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően történik. Az egyes pályázatok elszámolása során úgy kell eljárni, ahogyan azt a pályázat előírja. A pályázatok, szerződéses munkák kezelési rendjének feltételeit külön szabályzat rögzíti, annak érdekében, hogy a különböző területeken folyó feladatok rendszerezése, összehangolása, a követhetőség, a szabályos nyilvántartás, valamint az elszámolás feltételeinek, követelményeinek rögzítése egységes legyen. A gazdasági igazgatóság ügyrendje január 1-től lép hatályba. Budapest - Sopron január főigazgató 14

15 Számlázási kérelem 1. számú melléklet Bejelentem, hogy a következő téma / projekt / szerződés szakmai teljesítése megtörtént, kérem a számla kiállítását a következő adatok alapján: Szerződő intézet: Szerződés nyilvántartási száma: Megbízó megnevezése: Teljesített feladat: Teljesítés időpontja: Szerződés szerint számlázandó ÁFA nélküli összeg: (részteljesítés külön jelölve) Egyéb megjegyzés: Csatolt irat: pl. teljesítési igazolás, teljesítési jegyzőkönyv, átvételi elismervény, egyéb: Dátum:.. Témavezető Számlázással kapcsolatos feljegyzés: Ellenjegyző: igazgató Fenti kérelem érkezett:.. év.. hónap.. nap Számla kiállítva: év. hónap.. nap Számlakiállítás nem lehetséges: pl.: hiányzik a teljesítési igazolás; témavezető által jelölt összeg hibás stb.... Pénzügyi előadó / szerződéskezelő (témavezető által kiállítandó, elektronikusan is küldhető ) 15

16 Beérkező számlák nyilvántartása 2. számú melléklet Sorszám Beérkezés dátuma Szállító megnevezése Fizetendő összeg Fizetési határidő Elektronikus továbbítás dátuma Postai/személyes továbbítás dátuma Előadó aláírása

17 Igénylés A GAZDASÁGI OSZTÁLYNAK 3. számú melléklet Kérem, hogy az alább megnevezett anyagokat beszerezni, illetve azok beszerzéséhez ellátmányt folyósítani szíveskedjen Beszerzés nevű számú témához szükséges. A beszerzési érték előreláthatólag Sopron, Szakmai engedélyező igénylő A pü. fedezet rovaton biztosítva. Gazdasági Igazgatóság

18 Megismerési nyilatkozat CSFK Gazdasági Igazgatóság ügyrendjében foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. S.sz. Név Feladat, hatáskör Dátum Aláírás 18

19 Tartalomjegyzék fejezet Cím oldalszám 1. A gazdasági igazgatóság fogalma, az ügyrend célja, tartalma A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok A végleges (elemi) költségvetés elkészítése Előirányzat módosítás Az intézményüzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához 6. kapcsolódó feladatok 5. Beruházással, felújítással kapcsolatos feladatok Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok A vagyongazdálkodás alapvető követelményei A vagyon nyilvántartása Munkaerő és személyi kiadás gazdálkodás A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Pénzeszközök kezelése Számlázás rendje, kimenő számlák nyilvántartása A CSFK-hoz érkezett számlák nyilvántartása A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a szakmai teljesítés 9. igazolása és az érvényesítés, utalványozás és az utalvány ellenjegyzése 9. Számviteli nyilvántartások vezetése A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára 10. vonatkozó előírások 11. Munkaköri leírások A Gazdasági Igazgatóság munkatársainak létszáma, feladatköre Soproni székhelyen végzendő gazdasági feladatok: Intézeti szintű szervezeti egységekhez kihelyezett előadók feladatai A pályázatokkal elnyert támogatások, szerződéses munkák gazdasági, pénzügyi 14. elszámolásának rendje Mellékletek 1. Számlázási kérelem Beérkező számlák nyilvántartása Igénylés Megismerési nyilatkozat

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. január 1-től 1 Csengele Községi Önkormányzat és Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a PS. ÁMK között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről Ezen megállapodás Az államháztartás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/8/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Áltatános rész... 4 1. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben