elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi."

Átírás

1 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület április 28. napján megtartott testületi ülésén a 147/2004.(IV.28.) MÖKT határozattal fogadta el a tájékoztatót az Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentéséről. A tájékoztató melléklete volt az Intézkedési terv, mely pontokba sorakoztatta a határidős feladatokat. 1. Az Áht ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 2. Az SZMSZ módosítást a testület ezen ülésén tárgyalja 3. A pénzkezelési szabályzat módosítása megtörtént, egységes szerkezetbe történő szerkesztése és kiadása június 30-ig megtörténik. 4. A tárgyi eszköz nyilvántartási rendszer programmódosítása megtörtént, jelenleg már a módosított programmal történik a nyilvántartás. 5. Az ISO Minőségirányítási Eljárás pontjában meghatározott nem megfelelőség elemzése és helyesbítő intézkedések jegyzőkönyvének elkészítése - az ellenőrzés függvényében - folyamatosan kitöltésre kerül. 6. A pénztárbizonylatokhoz kapcsolódó utalványrendeletek szigorú számadás alá vonása július 1. napjával kerül bevezetésre. 7. A évi költségvetési rendeletben elfogadott, céljelleggel - nem szociális ellátásként - biztosított előirányzat elszámolásának módját és az elszámolás felülvizsgálatának rendjét támogatási szerződésben rögzítettük Kiegészítésre került az adatvédelmi szabályzat a váratlan esemény, tűz, víz bekövetkeztére vonatkozó

2 2 / 14 katasztrófatervvel. Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 14. -a rendelkezik az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodás jóváhagyásáról. A Képviselő-testület 424/1999.(XI.30.) MÖKT határozatával jóváhagyta az Ügyrendi megállapodást az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között. A feladatok és jogszabályi változások miatt az ügyrendi megállapodás átdolgozásra került. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet rendelkezéseire a következő határozatot hozza: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önálló (polgármesteri hivatal) és a részben önálló költségvetési szervek (önkormányzati intézmények) közötti feladat- és felelősségi megállapodást a melléklet szerint július 1-jei hatállyal jóváhagyja, ezzel egy időben a 424/1999.(XI.30.) MÖKT határozattal elfogadott feladat- és felelősségi megállapodást visszavonja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester, Jegyző A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztálya - Érintett intézmények Makó, június 15. Dr. Buzás Péter Polgármester

3 3 / 14 T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzatának../2004.(..) Makó ör. rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmára vonatkozóan Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változásán túl: - Az adósságot és a nyújtott hitelek állományát lejárat, hitelezők (csak zárszámadáskor) és eszközök szerinti bontásban. - Az önkormányzat összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a tervezéskor előzetes adatok, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján. - Az önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor) - A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, szöveges indoklással. - A közvetett támogatásokat, szöveges indoklással. 2. Az önkormányzat mérlegeinek a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év és az előző év várható, valamint az azt megelőző év tényadatait kell tartalmaznia. A mérlegeknek a zárszámadáskor a vonatkozó év terv- és tény-, illetve az előző év tényadatait kell tartalmazniuk. 3. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Buzás Péter Polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző

4 4 / 14 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a./2004.(..)mökt határozatával jóváhagyott Ügyrendi megállapodás -t megtárgyaltuk, az abban foglaltakkal egyetértünk. A megállapodás július 1-vel hatályos. Makó, Bálint József Belvárosi Általános Iskola Igazgatója Halász Ferencné Kertvárosi Általános Iskola Igazgatója Almási Pál Almási Utcai Általános Iskola Igazgatója Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda Vezetője Hepp Attiláné Újvárosi Óvoda Vezetője Rózsa Istvánné ENIPSZ Vezetője Pőcze Lászlóné Termál és Gyógyfürdő Vezetője Mátó Erzsébet József Attila Könyvtár Vezetője Rózsa Istvánné Városi Piac Vezetője Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 1. A gazdasági szervezet

5 5 / 14 Megnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Jogállása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szervek részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek. Illetékessége: az önálló költségvetési szerv feladatainak tekintetében a saját gazdálkodására, a részben önálló költségvetési szervek feladatainak tekintetében a költségvetés tervezésére, a beszámoló készítés és alátámasztás koordinálására terjed ki. Székhelye: Makó, Széchenyi tér A gazdasági szervezet néhány további adata: Költségvetési intézményi törzsszám: KSH területi számjel: Adóazonosító szám: A gazdasági szervezet az általa ellátott, illetve a megkötött szerződésekben szereplő feladatok számlázásához a KSH által kiadott aktuális számjelrendszert használja. Számlavezető pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makói Fiókja Bankszámla száma: Részben önálló intézmények adatai: Bankszámla száma: Törzsszám: Adóazonosító szám: József Attila Városi Könyvtár Városi Piac Makó Kertvárosi Általános Iskola Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Makó Kistérség Többcélú Társulása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját gazdasági szervezete látja el: - a költségvetés tervezésével, az előirányzat-felhasználással, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének tervezési és előirányzat-

6 6 / 14 módosítási tevékenységét, és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének tervezési és előirányzat-módosítási tevékenységének irányítását, - a költségvetésében megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket, - az üzemeltetéssel, a fenntartással, működéssel, a beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos teendők, továbbá a munkaerővel való gazdálkodás feladatait, - a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, - a beszámolással, az éves zárszámadással és évközben a gazdálkodásról tájékoztatók elkészítésével, valamint más adatszolgáltatással járó tennivalókat, testületi előterjesztések készítése, - a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést. 2. A Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei az alábbi feladatok ellátását felelős személyek kijelölésével látják el: - a költségvetés tervezését, az előirányzat-felhasználással, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatok kezdeményezését az önállóan gazdálkodó költségvetési szerven keresztül látja el, kivéve a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Makó Kistérség Többcélú Társulása, ahol a fenti feladatokat a Társulási Tanács költségvetési határozat alapján látja el. - a költségvetéseikben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket, kivéve a Makó Város Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő, a Városi Piac, a József Attila Városi Könyvtár, a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Makó Kistérség Többcélú Társulás, ahol a fenti feladatokat a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján, a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el. - az üzemeltetéssel, a fenntartással, működéssel, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos teendők, továbbá a munkaerővel való gazdálkodás feladatait, - a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, - a beszámolással, az éves zárszámadással és évközben a gazdálkodásról tájékoztatók elkészítéséhez adatszolgáltatással járó tennivalókat, - a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést. Az egyes szervezeti egységek feladatellátásának jogszabályi keretei - a helyi önkormányzatról szóló többször módosított évi LXV. törvény, - az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, - a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, - az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet, - az államháztartás szervezete beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet, - az önálló költségvetési szerv tekintetében Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, a részben önálló költségvetési szerv esetében saját önálló jogi személyként elfogadásra került Szervezeti és Működési Szabályzata, - Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala által kiadott szabályzatok:

7 7 / 14 Számlarend Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Szigorú számadású bizonylatok szabályozása Bizonylati Album - intézményi sajátosságok miatt intézményenként elkészített szabályzatok: Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat Készletekkel kapcsolatos belső szabályozás I. Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök az előirányzat felhasználása során Az előirányzat felhasználása - a költségvetési szerv fő és kiegészítő, vagy elkülönítetten kezelt tevékenysége érdekében végzett szakmai és gazdasági, szervezeti feladatok ellátásának folyamatában - a kötelezettség vállalását és annak teljesítését jelenti. A kiemelt előirányzatok módosítás feletti rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti meg, módosítás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala kezdeményezésével, a hivatal és a részben önálló költségvetési szerv vezetőjének javaslatára történhet. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokkal való gazdálkodás az intézményvezetőt illeti meg. A kiemelt előirányzaton belől az önálló költségvetési szervnél pénzügyi osztályvezető, a részben önálló költségvetési szerveknél az intézményvezető engedélyével lehet előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat végezni. II. A gazdálkodás pénzügyi folyamata elemeinek meghatározása 1. Kötelezettségvállalás 1.1 A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von maga után. Olyan tevékenység, amelynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel teljesül, akkor az abból adódó kötelezettségeket viselni kell. 1.2 Az önálló költségvetési szerv nevében a polgármester, illetve az általa írásban megbízott személyek, a részben önálló költségvetési szervek nevében átruházott hatáskörben - az intézmények vezetői, illetve a polgármester által írásban megbízott személyek jogosultak kötelezettséget vállalni. 1.3 Kötelezettségvállalás előtt - a kötelezettséget vállalónak - meg kell győződni arról, hogy a kiadás teljesítésére rendelkezésre áll-e a fedezet. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet. 1.4 Kötelezettségvállalás formái: - Megállapodás - Megrendelés - Szerződés 1.5 A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét és aláírás-mintáját (kézjegyét) a pénzkezelési szabályzat mellékletét képező aláírási címpéldány tartalmazza. 2. Ellenjegyzés

8 8 / Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kiadások teljesítéséhez biztosított-e a fedezet, a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 2.2 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére csak a jegyző, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult, amely csak írásban történhet. 2.3 Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt - ha nem ért vele egyet- "A kötelezettségvállalás utasításra történt" záradékkal kell ellátnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály egyidejű értesítése mellett. 2.4 Az utalványozás ellenjegyzésére jogosult a jegyző és az általa írásban felhatalmazott személyek. 2.5 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére és az utalványozás ellenjegyzésére jogosultak nevét, beosztását és aláírás-mintáját (kézjegyét) a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 3. Érvényesítés 3.1 Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek, akkor a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt, okmány alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki és tartalmi követelményeket betartották-e. A teljesítésről minőségi, mennyiségi átvétellel vagy egyéb más módon kell meggyőződni. Meg kell vizsgálni a kiállított számlát, alapbizonylatot olyan szempontból, hogy: - a kötelezettségvállalás alapján történt-e a teljesítés, - jogos-e a követelés, - a teljesítésnek megfelelő-e a számlázás, - a számla, alapbizonylat számszerűsége megfelelő-e - a bevétel jogszerűen illeti-e meg az intézményt. 3.2 Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, pénzügyi - számviteli végzettségű dolgozó eszközölhet. 3.3 Az érvényesítésnek az "érvényesítve" megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. 3.4 Az érvényesítés szakmai igazoláson alapul. Szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. 3.5 Az "Érvényesítés" mindig az eredeti számlához, alapbizonylathoz csatolt utalványrendeletre kell, hogy kerüljön. A bizonylatok adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenniük. 3.6 Az érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, aláírás mintáját a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 4. Utalványozás 4.1 Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, vagy elszámolásának az elrendelése. Utalványozásra az önálló költségvetési szerv nevében a polgármester, illetve az általa írásban

9 9 / 14 megbízott személyek, a részben önálló költségvetési szervek nevében átruházott hatáskörben - az intézmények vezetői, illetve a polgármester által írásban megbízott személyek jogosultak. 4.2 Az utalványozásra az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozó fegyelmileg felelős a fedezet meglétéért, a szabályszerűség betartásáért. 4.3 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel - utalvánnyal - lehet. Az utalványon fel kell tüntetni: - a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, - az "utalvány" szót, - a költségvetési évet, - a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlaszámát, - a fizetés módját, időpontját és összegét, - a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. 4.4 Az utalvány ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa megbízott személy jogosult. Az ellenjegyzésre jogosultnak, ha az utalványozással nem ért egyet, erre fel kell hívnia az utalványozó figyelmét és az okmányt "az ellenjegyzés utasításra történt" záradékkal kell ellátnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezetőjének egyidejű értesítése mellett. 4.5 Az aláírások és azok sorrendje: - szakmai teljesítés igazolása, - érvényesítés, - utalványozás, - ellenjegyzés. 4.6 Az utalványozók nevét és aláírás-mintáját (kézjegyét) a pénzkezelési szabályzat mellékletét képező aláírási címpéldány tartalmazza. 4.7 Az egységes utalványrendelet mintáját a pénzkezelési szabályzat tartalmazza, melynek egységes használata kötelező. III. Az összeférhetetlenség szabályai A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, az utalványozó és az ellenjegyző, illetőleg az érvényesítő és a szakmai teljesítést igazoló azonos személy nem lehet! Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési feladatokat nem végezhet az a személy, aki azt a tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. A pénzügyi - gazdálkodási folyamatnak zárt rendszert kell alkotnia. A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok meghatározott sorrendben követik egymást: 1. Kötelezettségvállalás - Szerződés - Megrendelés - Megállapodás 2. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése 3. Kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése 4. Szakmai teljesítés igazolása 5. Érvényesítés 6. Utalványozás 7. Utalványozás ellenjegyzése

10 10 / Pénzügyi teljesítés A kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, szakmai teljesítés igazolási és érvényesítési jogköröket a munkaköri leírásokban is rögzíteni kell. A gazdasági szervezet kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozás és utalványozás ellenjegyzése nélkül semmiféle kifizetést nem eszközölhet. Szóbeli utasításra történő pénzkifizetés tilos. Ennek megfelelően: 1. lépés: Minden kötelezettségvállalásra feljogosított tartalmi és formai követelmények betartásával megrendelőt köteles kitölteni. 2. lépés: Gazdasági szervezet ellenjegyzése után kerülhet sor a "Megrendelés" továbbítására. (Itt már funkcionál a munkafolyamatban épített vezetői ellenőrzés) 3. lépés: A szakmai teljesítés igazolása után az "Utalványrendelet"-hez megfelelő számla, okmány, bizonylat csatolásával kerülhet sor az érvényesítésre, utalványozásra és ellenjegyzésre. 4. lépés: Átutalás esetén ezek alapján történik meg a számla ellenértékének utalása. 5. lépés: Pénztári kifizetés esetén az "Utalványrendelet"-hez - megrendelés (kötelezettségvállalás) - szakmai teljesítés igazolása - érvényesítés - utalványozás - az eredeti bizonylat (számla, okmány, stb.) - a kiadási pénztárbizonylat összeszerelése, annak tartalmi és formai ellenőrzése munkafolyamatba építve egységes zárt rendszert alkot. IV. A gazdálkodási feladatok részletes meghatározása l. Koncepció, tervezés A jegyző és a pénzügyi osztályvezető áttekinti az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőivel a következő évre vonatkozó feladatokat, minden év október 30. napjáig. Az önkormányzat bevételi forrásainak és a feladatainak számbavétele alapján kialakítják a költségvetés koncepcióját, melyet a polgármester a képviselő-testület elé terjeszt november 30-ig, a képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítésének további munkálatairól. A települési önkormányzat költségvetési koncepciójának elfogadását követően, illetve a költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek benyújtják az intézményre vonatkozó elemi költségvetés tervezetet. A jegyző és a pénzügyi osztályvezető az elemi költségvetési tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, melyet írásban rögzítenek. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon belül kell lefolytatni. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a települési önkormányzat képviselő-testületének. Abban az esetben ha a költségvetési törvény

11 11 / 14 kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a kihirdetést követő 45 nap. A költségvetési rendelettervezet az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetését intézményenként elkülönítetten tartalmazza, kivéve a települési önkormányzat költségvetési rendeletébe a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának és a Makó Kistérség Többcélú Társulásának költségvetése (továbbiakban együtt Társulások) melyek a költségvetési határozat alapján változatlan formában és elkülönítetten épülnek be a költségvetési rendeletbe. A települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulások költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A települési önkormányzat a Társulások költségvetési határozata törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzat megállapításáért és teljesítéséért, ill. egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. A költségvetés tervezése során a részben önálló intézmények és a polgármesteri hivatal elemi, majd a polgármesteri hivatal összefoglaló költségvetést készít. Az intézményi elemi költségvetések analitikus szintű előkészítése naturális és érték adatok feltüntetésével a részben önálló intézmények feladata, a polgármesteri hivatal feladataira vonatkozóan a feladatokat a hatályos számviteli és az államháztartás információs rendszerére vonatkozó előírásainak figyelembevételével kell elvégezni. A részben önálló intézmények az elemi költségvetésnek megfelelő bontásban, a polgármesteri hivatal által kiadott szerkezetben minden évben kiközölt időpontig adják le a következő évi költségvetésüket. A polgármesteri hivatal az összesített költségvetési irányszámokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban terjeszti véleményeztetés, feladategyeztetés céljából a bizottságoknak, majd elfogadás végett a képviselő-testület elé. A polgármesteri hivatal konszolidált elemi költségvetését a költségvetési rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatoknak megfelelően, a polgármesteri hivatal és a részben önálló intézmények elemi költségvetésének összesítésével készíti el a megadott határidőre. Tervezéshez és a tervezés alátámasztásához az alábbi nyilvántartásokat és analitikus nyilvántartásokat kell vezetni, illetve annak adatait a tervezéskor használni minden intézménynek: n Intézményi feladatok alátámasztását tartalmazó nyilvántartások (intézményi törzskönyv, elfogadott szakmai feladatok dokumentálása) n Intézményi bérnyilvántartás (Tartós kötelezettségvállalás, Névszerinti nyilvántartás határozott időre kinevezett dolgozók, Névszerinti nyilvántartás határozatlan időre kinevezett dolgozók, Kötelezettségvállalás megbízási díjakról, Kötelezettségvállalás egyéb módon történő feladatellátásról) n Energiafelhasználás analitikus nyilvántartása n Tisztítószer felhasználás nyilvántartása n Irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, egyéb anyagok felhasználásának nyilvántartása n Saját bevételek kiszámlázásához szerződések, megállapodások nyilvántartása, bevétel tervezését megalapozó egyéb megállapodások, intézményi döntések n Mennyiségi nyilvántartások kisértékű tárgyi eszközök, személyi felelősségvállalással kiadott eszközök (szemléltető eszközök, telephelyenként kiadott eszközök) irodaszer, nyomtatvány egyéb szakmai anyagok egyéb berendezések felszerelések tisztítószer 2. Előirányzat - felhasználása A részben önálló intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek. Előirányzat - módosítás Az elemi és összefoglaló költségvetés kiemelt előirányzatait érintő előirányzat-módosítását - a

12 12 / 14 vonatkozó kormányrendelet hatályos előírásainak figyelembe vételével- a részben önálló intézmény vezetőjének kezdeményezésére, illetve egyetértésével a pénzügyi osztály kezdeményezi. Kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást a részben önálló intézmény az intézményvezető engedélyezésével önállóan végezhet. Az előirányzat - módosításokat minden esetben előre tervezve, a felhasználást megelőzően kell végrehajtani, illetve a kiemelt előirányzat módosításra vonatkozóan kezdeményezést a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályához beadni. Az előirányzat-módosításokról nyilvántartást kell vezetni: - intézményi belső átcsoportosításokról az intézményben, a kiemelt előirányzat módosításokról a pénzügyi osztályon. A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Társulások előirányzatai kizárólag a Társulások határozatai alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. A települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulások költségvetést módosító határozatának megfelelően, a soron következő ülésén módosítja a költségvetési rendeletbe foglalt előirányzatait. Költségvetési információ szolgáltatás rendje Információ-szolgáltatás a költségvetésről A települési önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a költségvetési törvény kihirdetését követő 2,5 hónapon belül, az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt. A Társulások költségvetési határozatát úgy fogadja el, és az erről szóló információt az önkormányzatnak úgy szolgáltatja, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje A települési önkormányzat költségvetési beszámolója a polgármesteri hivatal, a települési önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A polgármester a települési önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a települési önkormányzat beleértve a Társulások költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a települési önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A Társulások elnökei a fentiekre kiterjedően a települési önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Társulások Tanácsának költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről. A Társulások Tanácsa a zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a települési önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy a települési önkormányzat beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. A Társulások költségvetési beszámolóját az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az a települési önkormányzat költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható legyen. A települési önkormányzatnak a felülvizsgált éves és féléves beszámolóit, a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül kell benyújtania a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságának.

13 13 / 14 Pénzkezelés, pénzellátás A részben önálló intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek. A részben önálló intézmények saját számlájukon bonyolítják le a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos pénzforgalmukat, a pénzügyi osztály által jóváhagyott és engedélyezett - heti pénzellátási tervben szereplő feladatok fedezetéig nyújthatnak be számlát az OTP-nél vezetett bankszámlájára. A pénzellátási terv elkészítésére vonatkozó rendelkezések: 1. Igényelhető finanszírozás: bankszámlára beadandó terhelések heti összege valamint a készpénzforgalmat biztosító heti pénztárforgalom csökkentve a tárgyhét befolyt bevételével. 2. Az egy hónapra vonatkozó összes pénzellátási terv finanszírozásának összege nem haladhatja meg a jóváhagyott költségvetés havi időarányos előirányzatának összegét. A pénzellátási tervet, tárgyhetet megelőző péntek 12 óráig kell az intézménynek a Polgármesteri hivatal pénzügyi osztályára eljuttatni. Az intézmény által beadott és a pénzügyi osztály által kontrollált pénzellátási terv alapján kapja meg az előirányzat felhasználásának jóváhagyását. A támogatás bankszámlára történő utalása az adott hét szerdáján történik meg. Ha a heti pénzellátási tervben előre nem tervezhetett, váratlan kifizetés merül fel, akkor az intézmény rendkívüli pénzellátási tervben igényelhet finanszírozást, amelyet köteles indokolni. A pénzellátási tervben szereplő adatokért, annak időben történő leadásáért az intézmény a felelős, a folyamatba épített ellenőrzésért a pénzügyi osztály felel. A intézményi OTP terminálon az adott héten csak az előre engedélyezett pénzellátási tervben szereplő összeg erejéig adható be átutalás. A részben önálló intézmények önálló házipénztárral rendelkeznek. A házipénztárak működtetése az egységes Pénzkezelési szabályzat alapján történhet. 6. Számviteli rend A részben önálló intézmények vezetői kivéve a József Attila Városi Könyvtár, a Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő, a Városi Piac, a Makó és Térsége Területfejlesztési Társulása és a Makó Kistérség Többcélú Társulása - számviteli feladataik elvégzésére - e szabályozás mellett - felelős személyeket jelölnek ki. A főkönyvi könyvelést TTG-en, kiegészítő programmal, intézményenkénti adatkönyvtárral, majd összesen gyűjtő készítésével kell elvégezni. A törzsadattár karbantartását a pénzügyi osztály végzi. Törzsadatban részben önálló intézmény módosítást nem végezhet, módosítási igényét írásban kell benyújtani a pénzügyi osztályhoz, ahol a módosítás a központi adatkönyvtárban végrehajtásra kerül, majd elvégzi az intézményi adattár módosítását is. A zárási feladatok elvégzése után minden intézménynek törzsszám alábontásként beszámoló táblák nyomtathatók, amelyek összesítésével áll össze a polgármesteri hivatal beszámolója. A főkönyv és az analitika egyeztetését folyamatosan a számlarendben meghatározottak alapján kell elvégezni a részben önálló intézményeknek, a folyamatba épített ellenőrzést a pénzügyi osztálynak kell biztosítani. A beszámoló mérleg-alátámasztó leltárát, a leltárutasítás alapján minden intézménynek el kell készíteni a megadott jegyzőkönyv pontos kitöltésével, valamint a bizonylatok másolatának csatolásával.

14 14 / 14 Minden intézménynek az alábbi analitikus nyilvántartásokat kell vezetnie: Befektetett eszközök analitikus nyilvántartása (külön immateriális javak, tárgyi eszközök) Raktári készletek (külön anyagok, áruk, állatok, befejezetlen és késztermékek) Adósok Követelések Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások főkönyvi számlánként Tőkeváltozások Pénzmaradvány felhasználás Szállító Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (túlfiz., ÁFA stb.) Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások főkönyvi számlánként Munkaruha, védőruha nyilvántartás (intézmény saját szabályzata alapján) Étkezők és térítési díjak analitikus nyilvántartása Az intézmény vezetője és a gazdasági ügyintézője felelős a könyvelt adatok bizonylati alátámasztásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért, azaz a bizonylatok alaki, tartalmi követelményeinek biztosításáért. A beszámoló adataiért, a leadott mérleg-alátámasztó leltárakért az adott részben önálló intézmények felelősségvállalási nyilatkozatot kötelesek tenni.

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2012. február 21-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B 2008 0014 Veszprém A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása - A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása - A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz)

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) 7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) Bajót Község képviselő-testület../2011 (I.26.) sz. Ök. határozata Mogyorósbánya Község képviselő-testület./2011 (I.26.) sz. Ök. határozata

Részletesebben

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására amely létrejött egyrészről Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészről Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10.) önállóan működő és gazdálkodó, illetve a Dér István Általános Iskola, Napsugár

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014. 01.01-től. Ez a dokumentum a Megrendelő és a Könyvelő közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő szerződés alatt minden esetben a Megrendelő

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. január 1-től 1 Csengele Községi Önkormányzat és Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma:

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2009. (VI. 24.) számú rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról Zalaapáti Község

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához szociális, egészségügyi ellátást, illetve foglalkoztatást végző szervezetek támogatása Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet

11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet 1 11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet Mezőberény város címere és zászlója használatáról Mezőberény Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben