DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016

2 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által /2016.( ) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos: április 27.

3 3. kiadás 0. módosítás 3 (34). oldal Tartalomjegyzék Preambulum A szabályzat célja A Szabályzat hatálya A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek Értelmező rendelkezések... 5 Feladatok, felelősségi- és hatáskörök Szervezeti szintű felelősségek és hatáskörök Személyi szintű felelősségek és feladatok Egyes összeférhetetlen tevékenységek és feladatkörök Pénztár működési rendje Az Egyetem pénztára és pénzkezelő helyei A pénztár kezelésére vonatkozó szabályok A pénztár pénzellátása A készpénz szállításának szabályai A készpénz és érték kezelése a pénztárban A pénztáros és helyettese(i) feladata A pénztáros és helyettese(i) személyére, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok, a pénzkezelő helyek pénzkezelőire vonatkozó szabályok A pénztárellenőr feladatai A pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai Pénztári rend és az arról szóló tájékoztató Elszámolásra kiadott előlegek, kifizetések utólagos elszámolása Pénzforgalom lebonyolítását szolgáló számlák kezelése Bankszámlák nyitása, kezelése Az elektronikusan indított, fogadott átutalások biztonsági és eljárási szabályai Kártyák használatára vonatkozó általános rendelkezések Kincstári VIP kártyára vonatkozó rendelkezések Az üzemanyagkártya kezelési rendje Pénzeszközök általános bizonylatolási és nyilvántartási rendje Bizonylati szabályok Záró rendelkezések melléklet: A Dunaújvárosi Egyetem pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló számlák melléklet: A Dunaújváros Egyetem bankszámlái feletti rendelkezési jogosultságok melléklet JEGYZŐKÖNYV melléklet NYILATKOZAT melléklet NYILATKOZAT melléklet JEGYZŐKÖNYV melléklet MEGHATALMAZÁS... 34

4 3. kiadás 0. módosítás 4 (34). oldal Preambulum A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), a számvitelről szóló évi C. törvénnyel, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) korm.rendelet (továbbiakban: Ávr), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), a Kötelezettségvállalási és utalványozási Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg: 1. A szabályzat célja (1) Jelen Szabályzat célja, hogy - az Egyetem biztosítsa a pénzzel való gazdálkodás és pénzkezelés szervezett keretek között, naprakészen, ellenőrizhető módon történő megvalósulását. - meghatározza az Egyetem pénzeszközeinek előírásszerű kezelését és biztosítsa azok védelmét. A pénzeszközök körébe nem tartozó vagyontárgyak védelméről az Egyetem más belső szabályzataiban foglaltak szerint gondoskodik. (2) Jelen Szabályzat biztosítja - a pénzgazdálkodás és pénzkezelés a kincstári előírásoknak való megfelelését; - az Egyetem teljes pénzforgalmának szabályozását; - a rendszer ellenőrizhető, biztonságos módon történő működését; - a számviteli, pénzügyi, adózási és egyéb jogszabályok, más belső szabályzatok vonatkozó előírásainak érvényesülését a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés során a naprakész, megbízható, pontos információ nyújtását. (3) Jelen Szabályzat az Egyetem Számviteli politikájának részét képezi.

5 3. kiadás 0. módosítás 5 (34). oldal 2. A Szabályzat hatálya (1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemen a) közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottakra, a munkaviszonyban álló munkavállalókra, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra, a hallgatókra, valamint mindazon személyekre, akik a pénztárból egyedi engedéllyel elszámolási kötelezettséggel készpénz előleget vehetnek fel vagy valamilyen pénzeszközt kezel, valamint azzal kapcsolatban információt dolgoz fel vagy információt szolgáltat; b) mindazon szervezeti egységére, illetve pénzkezelő helyére, amely a tárgykörbe tartozó feladatot lát el, valamint arra, aki a pénztárból egyedi engedéllyel elszámolási kötelezettséggel készpénz előleget vehet fel. (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a pénztárban kezelt készpénzre, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó előirányzat felhasználási keretszámlára és alszámláira, a kártyafedezeti számlára, valamint az ezeken forgalmazott pénzeszközök kezelésére, továbbá a hitelintézetnél vezetett bankszámlára, függetlenül attól, hogy azok saját (pl. saját bevétel) vagy idegen tulajdont képeznek, illetve forintban, devizában vagy valutában jelennek meg, valamint az elektronikus pénzeszközökre. 3. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek (1) Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során előnyben kell részesíteni a fizetési számlán elektronikus úton végrehajtott tranzakciókat. Ha nincs a fizetés módjában megállapodás, akkor azt átutalással kell teljesíteni. Készpénzforgalom abban az esetben engedélyezhető, ha a beszerzés jellege, körülményei az átutalással történő fizetést nem teszi lehetővé. (2) Az elektronikus úton indított terhelő tételeknél, lekérdezéseknél szigorúan be kell tartani az Egyetem vagyona védelmét szolgáló biztonsági szabályokat. (3) A házipénztárban lebonyolított készpénzforgalom, a terminálon lebonyolított terhelő forgalom - jóváírási forgalom, vagy egyenleg lekérdezés során biztosítani kell a zavartalan ügyintézést. A pénztárhelyiségben a pénztáros és az a személy tartózkodhat, akinek az ügyét intézik. 4. Értelmező rendelkezések (1) Fogalmak és értelmező rendelkezések: a) pénzeszköz: a pénz, a pénzhelyettesítő eszköz, a fizetési számla-pénz; b) készpénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre még átváltható bankjegy és érme; c) pénzhelyettesítő eszköz: az Egyetem nevére szóló kincstári bankkártya, az étkezési hozzájárulás (Campus kártya), egyéb értéket képviselő utalványok; d) konvertibilis pénznem: (valuta, deviza) a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban

6 3. kiadás 0. módosítás 6 (34). oldal MNB) által hivatalosan jegyzett pénznem; e) deviza: külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, fizetési számlaés egyéb pénzkövetelés); f) valuta: külföldi pénz; g) pénztár: az Egyetem működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolítására kijelölt helyiség; h) állandó, bevételt beszedő pénzkezelő hely: készpénzbevételek begyűjtésére, átvételére kijelölt hely; i) ideiglenes bevételt beszedő pénzkezelő hely: eseti jellegű, adott eseményhez, rendezvényhez kapcsolható készpénzbevételek beszedésére kijelölt hely; j) állandó ellátmányt kezelő helyek: kisebb összegű, de a működéshez folyamatosan szükséges készpénzkiadások teljesítésére kijelölt pénzkezelő helyek; k) számviteli bizonylat: minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve az Egyetemmel üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, gazdálkodó szervezet által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés), amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely megfelel a számviteli és egyéb törvényekben meghatározott, alaki és tartalmi kellékeknek; l) szigorú számadású bizonylat: (e szabályzat rendelkezésében) minden olyan számviteli bizonylat, amelyet a készpénz kezeléséhez, illetve más jogszabályban meghatározott gazdasági eseményekhez állítottak ki, továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek illetéktelen kezekbe kerülése visszaélésre adhat alkalmat; m) bizonylati felelős: a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság Gazdasági Osztályának (továbbiakban: GO) dolgozója, aki a szigorú számadású nyomtatványok közül a készpénzfizetési számlatömb, nyugtatömb beszerzésével, kiadásával, elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat végzi; n) felhasználó: az a személy, aki az Egyetem nevében a készpénzfizetési számlát, nyugtát kiállítja, és a vevőnek átadja. o) kerekítési különbözet: a nem 5 Ft-ra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és a kerekítés alapján meghatározott készpénzben fizetendő végösszeg különbsége; p) slip: POS (point of sales-terminals) terminál által kinyomtatott bizonylat.

7 3. kiadás 0. módosítás 7 (34). oldal Feladatok, felelősségi- és hatáskörök 5. Szervezeti szintű felelősségek és hatáskörök (1) Az Egyetem valamennyi szervezeti egysége köteles tevékenysége során maradéktalanul betartani a Szabályzat saját munkaterületére vonatkozó rendelkezéseit. (2) A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok és felelősségek a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgató szervezetén belül a Gazdasági Osztály feladata. (3) A pénztár működtetése, a készpénzkímélő fizetési eszközökkel kapcsolatos teendők ellátása a Gazdasági Osztály feladatkörébe tartozik. (4) Az üzemanyagkártyák igénylése, átadása, bevonása, őrzése, azok nyilvántartása, a Műszaki Szolgáltató Központ feladatát képezi. (5) Az üzemanyagkártyák analitikus nyilvántartásának vezetése a Műszaki Szolgáltató Központ feladata. (6) Az informatikai rendszerek működőképességének biztosításáért az Informatikai Szolgáltató Központ a felelős. 6. Személyi szintű felelősségek és feladatok (1) A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője felelős azért, hogy a pénztár működésének biztonságos feltételeit a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével részleteiben meghatározza és azok betartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. (2) A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője felelős az üzemanyagkártyák vonatkozásában előírt nyilvántartás szabályszerű vezetéséért. (3) A pénzeszközök kezelői és azok felett ellenőrzési kötelezettséggel bíró alkalmazottak felelősek a Szabályzatban és más hatályos belső szabályozásokban meghatározott feladataik maradéktalan végrehajtásáért. (4) A kártyával rendelkező alkalmazottak felelősséggel tartoznak a kártyák biztonságos őrzéséért, azok jogszerű használatáért. (5) A pénztáros és helyettese az általuk elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök jogszerű kezeléséért, valamint a kártyabirtokosok a kártyával általuk eszközölt fizetések jogszerűségéért anyagilag is felelősek. 7. Egyes összeférhetetlen tevékenységek és feladatkörök (1) Kifizetés csak szabályszerűen utalványozott bizonylat alapján történhet. A kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és szakmai teljesítési jogkörök részletes szabályait a Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. (2) Összeférhetetlen feladatkörök páronként: a) Kötelezettségvállaló - Ellenjegyző (ugyanarra a gazdasági eseményre vonatkozóan);

8 3. kiadás 0. módosítás 8 (34). oldal b) Utalványozó - Ellenjegyző (ugyanarra a gazdasági eseményre vonatkozóan); c) Pénztáros - Utalványozó (személy); d) Érvényesítő - Kötelezettségvállaló (személy); e) Pénztáros - pénztárellenőr (személy); f) Pénztáros pénzfelvevő (személy); g) Érvényesítő - Utalványozó (személy). (3) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 8. Pénztár működési rendje (1) Amennyiben valamely tevékenység kapcsán a Kincstár által kiállított fedezetigazolásra van szükség, akkor annak megkéréséről a közgazdasági csoport gondoskodik. Fedezetbiztosítási elkülönített számla csak a kancellár engedélyével nyitható. (2) Előzetes szerződések alapján bankgarancia lehívására a körülmények mérlegelése után a kancellár ad engedélyt. (3) Amennyiben valamely tevékenység kapcsán további alszámla nyitása szükséges a Kincstárnál, az csak a kancellár engedélyével nyitható. 9. Az Egyetem pénztára és pénzkezelő helyei (1) Az Egyetemen működő pénztár: Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, III. emelet, 423 iroda (2) Az Egyetem pénzkezelő helyei: a) Könyvtár; b) Jegyzetbolt; c) Fordítóiroda; d) kollégiumok; e) Tanulmányi Hivatal; f) EHÖK. (3) Az Egyetem pénzkezelő helyei csak befizetéseket bonyolíthatnak, melyek bizonylatolása és pénzkezelése egyszerűbb a házipénztárnál. A pénz kezelését végző személyek felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. Nem tekinthető pénztárnak az állandó vagy eseti ellátmányt kezelő pénzkezelő hely. (4) A beszedhető bevételek köre, különösen a) reprográfiai díj, könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége, kártérítési díja, késedelmi díj, beiratkozási díj; b) vendégszoba térítési díja; c) szabad férőhelyek térítési díja; d) elkészült fordítás díja; e) jegyzetértékesítés bevétele.

9 3. kiadás 0. módosítás 9 (34). oldal (5) A készpénzforgalom lebonyolítása pénzkezelő helyeken a) Készpénzes számla, vagy nyugta kiadásával történik, amely a raktárból szerezhető be. A szervezeti egységek megbízott dolgozója veszi fel a készpénzes számlát, nyugtát. b) A beszedett pénzről összesítőt kell készíteni, és a pénzt befizetni az Egyetem számlájára az Egyetem nevére kiállított csekken amennyiben az elérte az Ft-ot, továbbá a hónap utolsó munkanapján és évvégén vagy közvetlenül befizetni a pénztárba. c) Összesítővel a készpénzes számla, nyugta másod példányát mellékelve feladás készítése a Gazdasági Osztály felé. d) A pénzt biztonságos körülmények között kötelesek tárolni, zárható szekrényben. (6) Külső szervezet vagy természetes személy részére készpénzkezelési tevékenységet az Egyetem szervezeti egységei, közalkalmazottai nem végezhetnek. 10. A pénztár működési rendjére vonatkozó szabályok (1) A pénztár az Egyetem működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek, kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. (2) Az Egyetem a pénztár elhelyezésére különálló helyiséget biztosít. A készpénz és az ott tartható értékek megőrzése páncélszekrényben történik. (3) A pénztárolásra szolgáló helyiség és az abban lévő páncélszekrény kulcsának első példányát a pénztáros kezeli. A pénztári kulcsok másod példányát az első példányt kezelő által a boríték záró oldalán, a lezárás mindkét oldalát átérő aláírással hitelesített, lezárt borítékban kell elhelyezni. Az ilyen módon tárolt kulcspéldányt zárt kazettában, biztonsági zárral felszerelt szekrényben, vagy íróasztalban kell tartani. A tartalékkulcs kezeléséért a gazdasági osztályvezető felelős. Távollétében a fenti előírások szerint elzárt tartalékkulcsok a gazdasági és üzemeltetési igazgató irodájában helyezendők el a gazdasági és üzemeltetési igazgató felügyelete mellett. (4) A kulcsok bármely példányának elvesztése esetén a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján haladéktalanul zárat kell cserélni, el kell rendelni a teljes körű pénztárzárlatot, valamint arról jegyzőkönyvet kell felvenni. (5) A kulcsokat kezelő személyekről és a másolat őrzéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros a felelős. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a kulcs átvevőjének nevét; b) az átvétel idejét; c) az átvétel okát (pl. helyettesítés); d) az átvevő sajátkezű aláírását; e) az átadó sajátkezű aláírását. (6) A pénztáros munkahelyéről szabadság, betegség miatti távolmaradásakor köteles a nála levő kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezárt és a zárás mindkét oldalát átérő aláírással

10 3. kiadás 0. módosítás 10 (34). oldal hitelesített borítékban a gazdasági osztályvezetőhöz, távolléte esetén a gazdasági és üzemeltetési igazgatóhoz eljuttatni. (7) A pénztáros távollétében történő pénztárfelnyitásra a gazdasági osztályvezető, vagy a pénzügyi és számviteli csoport vezetője jogosult. A pénztár felnyitásánál jelen kell lennie: a) a pénztárellenőrnek és b) a pénztárat átvevő személynek. (8) A pénztár bármilyen ok miatti felnyitásáról az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a jelenlevők nevét; b) a pénztár felnyitásának időpontját, okát; c) a pénztárban talált c.1) készpénz összegét címletenként; c.2) értékpapírok összegét (típus, címlet, darabszám); c.3) egyéb értékeket; d) a pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát; e) az utolsóként felhasznált kiadási és bevételi pénztárbizonylat sorszámát; f) a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát; g) a jelenlévők aláírását. (9) Az elkülönített pénztárhelyiségbe felhatalmazás nélkül egyéni kóddal csak a pénztáros léphet be. (10) Az elkülönített pénztárhelyiségben engedély nélkül tartózkodhat: a) a kancellár; b) a gazdasági és üzemeltetési igazgató, gazdasági osztályvezető; c) a pénztárellenőr. (11) A pénztárhelyiségben a pénztároson kívül az a személy tartózkodhat, akinek az ügyét intézik. (12) A (10) bekezdéstől eltérő személyek eseti meghatalmazással léphetnek be a pénztárhelyiségbe. (13) A pénztárosnak gondoskodnia kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának és aláírásának jól látható helyre történő kifüggesztéséről. 11. A pénztár pénzellátása (1) Naponta szükséges a pénzkészlet biztosítása: a) a Kincstár Fejér Megyei Fiókjánál vezetett előirányzat felhasználási keretszámláról történő készpénzfelvétellel, vagy b) az Intézményi kincstári kártyával történő készpénzfelvétellel. (2) A pénztárba készpénzben befizetett bevételt a kiadások teljesítésére nem lehet felhasználni.

11 3. kiadás 0. módosítás 11 (34). oldal (3) A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről a várható készpénzkifizetések összegéről az ügyben érdekelt vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost. (4) A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: a) felméri a pénztár pénzszükségletét; b) összeállítja a címletjegyzéket; c) az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, amennyiben az a Kincstár Fejér Megyei Fiókjánál történik, d) amennyiben a készpénz felvételi szükséglet esetenként és kártyánként nem haladja meg az Ft-ot, akkor az OTP Bank fiókjában a kincstári kártyával veszi fel a készpénzt, a felvett összeg a kapott bizonylat alapján kerül pénztári bevételezésre; e) gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. (5) Nem lehet készpénzt felhasználni a) azokra az illetmény kifizetésekre, társadalombiztosítási juttatásokra, amelyek esetében a vonatkozó törvény a lakossági folyószámlára való utalást lehetővé teszi, b) a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalom, túlóra és helyettesítés, készenléti és ügyeleti díj, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás folyósítására, c) a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak végkielégítés, jubileumi jutalom, belföldi napidíj, biztosítási díjak, egyéb sajátos juttatások kifizetésére, d) a személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, pénzbeli étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás kifizetésére. e) a szociális jellegű juttatások kifizetésére, f) a belföldi kiküldetési előlegre, g) a saját gépjármű hivatali célú igénybevételének térítésére, h) az Egyetem tulajdonában lévő gépkocsik üzemanyag szükségletének és parkolási, úthasználati díjának és mosatásának térítésére, i) illetményelőleg folyósítására. (6) A (5) bekezdés szerinti járandóságokat egyedi engedély alapján a h) pont alatti üzemanyag, továbbá amennyiben üzemanyagkártya útján nem egyenlíthető ki, a parkolási díj, az úthasználati díj és mosatás térítésének kivételével minden esetben a jogosult lakossági folyószámlájára kell utalni. Az üzemanyag beszerzése a Gépjármű használati Szabályzatban foglaltak értelmében csak üzemanyag vásárlási kártyával történhet, ahol pedig lehetséges, a mosatási és úthasználati díjat is kártyával kell kiegyenlíteni.

12 3. kiadás 0. módosítás 12 (34). oldal (7) Az (6) bekezdés második mondatában foglaltaktól rendkívüli esetben, a szükséges igazolások birtokában a gazdasági osztályvezető egyetértése mellett el lehet térni. (8) Az idevonatkozó jogszabály értelmében az előírt formanyomtatványon a gazdasági vezetőnek meg kell adnia azoknak a névjegyzékét a kincstári fiók részére, akiket pénzfelvételre jogosít. (9) A kincstári fiókban történő készpénzfelvételre előzetes igénylés ellenében kerülhet sor. Az igénylést a PM rendeletben megállapított határidők betartásával, az előírt formanyomtatvány felhasználásával kell végrehajtani. Az igénylés lebonyolítása a pénztáros feladatkörébe tartozik. 12. A készpénz szállításának szabályai (1) Az Egyetem pénztárának működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől, illetve (kincstári kártyával történő készpénzfelvétel), bank automatából történő felvételére, szállítására az alábbi értékhatárok és előírások vonatkoznak: a) ,-Ft összegig a pénztáros, és 1 fő kísérő; b) ,-Ft-tól a pénztáros és 2 fő. (2) A kísérő kijelölésére alkalmanként a gazdasági osztályvezető, gazdasági és üzemeltetési igazgató, illetve a Gazdasági Osztály számviteli és pénzügyi csoport csoportvezetője jogosult. (3) A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A felelősség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. (4) Az Ft-on felüli összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. 13. A készpénz és érték kezelése a pénztárban (1) A pénztárban nem fogadható el: a) a hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy; b) olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) vesztett súlyából vagy sérült meg. (2) Ha a pénztáros részére átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetőeszközként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. (3) A hamis, illetve hamisítványnak tűnő fizetőeszköz feltárásának hatóságok (rendőrhatóság, MNB Főpénztár) felé történő bejelentésére a gazdasági vezető köteles megtenni a szükséges intézkedéseket (4) A pénztáros a pénztárban levő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni.

13 3. kiadás 0. módosítás 13 (34). oldal (5) A pénztárban a pénztárzárlat után a napi készpénz záró állomány maximális mértéke legfeljebb Ft összeg tartható. (6) Amennyiben a következő munkanapon és a munkanapok között sem heti pihenőnap, sem munkaszüneti nap nincs a várható kifizetési forgalom indokolja, akkor a pénztárzárási keret legfeljebb Ft-tal túlléphető. (7) Készpénzben való fizetés esetén, ha a fizetendő összeg nem 5 Ft-ra vagy annak egész számú többszörösére végződik a jogszabályban meghatározott kerekítési szabály szerint kell a végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre vonatkozó kötelezettségnek eleget tenni. Mivel a kerekítési különbözet nem minősül vagyoni előnynek vagy hátránynak arról bizonylat kiállítása nem kötelező. (8) A pénztárban egyéb értékként kell kezelni az Egyetem tulajdonát képező, az alkalmazottak részére kiadásra kerülő étkezési utalványokat, egyéb utalványokat és más hasonló értékcikkeket. (9) Az idegen letétek, értékek tárolási rendje: Idegen érték (készpénzletét, tárgyi letét) csak a gazdasági vezető engedélyével tárolható a pénztárban jól azonosíthatóan, a többi értéktől elkülönítetten. Ezek nyilvántartását, bizonylatolását elkülönítetten kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a letét időpontját, - a letét tartalmát, - az elhelyező nevét, címét, - a letéti jogcímet, a rendelkezés számát, - a kiadást elrendelő rendelkezés számát, - a kiadás időpontját, - az átvevő azonosító adatait (név, cím) aláírás. 14. A pénztáros és helyettese(i) feladata (1) Készpénz kezelésére jogosult személyi kör: a pénztáros, helyettese(i), a pénzkezelő helyeken a pénz kezelését végző személy. (2) A pénztáros - helyettesítése esetén a pénztáros helyettes(ek) - feladatai: a) nyitva tartás biztosítása az előírt pénztári órák alatt; b) naponta várható pénzforgalom kielégítésére megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosítása; c) pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése; d) részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében; e) készpénzes utalvány kezelése és megőrzése; f) pénztári kulcsok nyilvántartása és kezelése; g) valamennyi bevételezés és kivételezés szabályszerű bizonylatolása; h) pénztári nyilvántartások naprakész vezetése; i) bizonylati rend és fegyelem, valamint a pénzkezelési előírások maradéktalan betartása; j) pénztáros minden pénztári napon köteles pénztárzárást készíteni, melynek során:

14 3. kiadás 0. módosítás 14 (34). oldal j.1) megállapítja a pénztárban lévő pénzállományt, címletenkénti részletezésben; j.2) a számítógépes pénztárjelentés alapján megállapítja a bevételek és a kiadások időszaki végösszegét, majd a nyilvántartás szerinti egyenleget; j.3) a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyezteti a valóságos készpénzállománnyal; j.4) az egyeztetés megtörténtét a pénztáros aláírásával igazolja a pénztárjelentésen; k) napi pénztárzárás elkészítése és a bizonylatok továbbítása a pénzügyi és számviteli csoporthoz; l) pénztárbizonylatok rendszerezése, irattárazása a pénztárellenőrrel közösen; m) kifizetetlen készpénzes számlák és útiköltség számlák havonta történő felülvizsgálata; n) a kifizetetlen átutalási számlák folyamatos felülvizsgálata; o) étkezési hozzájárulások analitikus nyilvántartásának vezetése, az azzal kapcsolatos ügyintézés; p) elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, a határidők figyelése, betartása és betartatása; q) egyéb, értéket képviselő utalványok, csekkek kiadásával kapcsolatos adminisztratív feladatok. (3) Ha a pénztárzárás során eltérés mutatkozik a valós pénzmennyiség és a pénztárjelentés egyenlege között, akkor annak okát a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve ha az nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell, melyről a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak be kell fizetnie. A pénztáros, ill. helyettese a pénztárhiány összegéért a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával teljes anyagi felelősséget vállal. 15. A pénztáros és helyettese(i) személyére, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok, a pénzkezelő helyek pénzkezelőire vonatkozó szabályok (1) A pénztárat a pénztáros és helyettese(i) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros munkakörének elfogadásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (4. melléklet). A nyilatkozatot a pénztáros és helyettese(i) személyi anyagában kell megőrizni. (2) Pénztárosi, helyettesi és pénzszállítási feladatok ellátásában nem vehet részt az a közalkalmazott, akinek munkaköre, feladata a (3) bekezdés alapján összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. (3) Összeférhetetlen munkakörben dolgozó: a) a könyvelési, bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkör; b) ellenjegyzési feladatok; c) utalványozási és ellenőrzési jogosultság; d) bankszámlák felett rendelkezési jogosultság; e) a pénztáros és helyettese közeli hozzátartozója.

15 3. kiadás 0. módosítás 15 (34). oldal (4) A pénztárat egyidejűleg csak egy személy kezelheti. (5) A pénzkezelő helyeken a pénzkezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. (6) Pénzkezelésére megbízást az adott szervezeti egység vezetője adhat az 5. melléklet szerinti tartalommal. (7) A pénztáros, valamint a pénzkezelő személyében beállott változás esetén a 6. melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell elkészíteni. 16. A pénztárellenőr feladatai (1) A pénztár ellenőrzésére jogosult személyek: kancellár, gazdasági és üzemeltetési igazgató, gazdasági osztályvezető és kiemelt feladatkörrel a pénztárellenőr. A pénztárellenőr feladatait heti rendszerességgel köteles végezni. (2) A pénztárellenőr kiemelt feladatai a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint a bevételek és kiadások alapbizonylatainak alaki és tartalmi ellenőrzése. (3) Az alaki- és tartalmi ellenőrzés során vizsgálnia kell, hogy: a) a pénztári bizonylatok adatai és az alapbizonylat adatainak egyezősége; b) a bizonylatokon lévő szabálytalan javítások; c) a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására megfelelő nyomtatvány használta; d) a pénztárbizonylatokon szerepelő aláírások; e) a pénzkifizetéseknél meghatalmazás csatolása abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. (4) A pénztári nyilvántartás ellenőrzése abból a szempontból, hogy a pénztáros abban valamennyi bevételi és kiadási tételt az alapbizonylatok adataival egyezően jegyzett be. A pénztárjelentés, valamint a zárlat adatainak számszaki, és a készpénz összegének címletenkénti részletezése helyességének, a bizonylatok meglétének ellenőrzése, a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban meglévő a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok ellenőrzése. (5) A pénztári ellenőr feladata, hogy a kifizetést (a heti időszaki forintjelentés leadását) követően, de a főkönyvi könyvelést megelőzően tételesen leellenőrizze a pénztári eseményeket. (6) Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni, hogy a bizonylatok kitöltése formailag, számszakilag és tartalmilag a jogszabályokban, valamint belső szabályozásokban előírtaknak megfelelő-e. Meg kell győződni arról is, hogy a bizonylatok tartalmazzák-e a szolgáltatás, szállítás teljesítésének igazolását, a pénztári bizonylat adatai megegyezneke az alapbizonylat adataival, szabályszerű-e az érvényesítés, az utalványozás, az aláírásokat az arra jogosultak végezték-e el. A pénztári jelentés, valamint a kimutatott pénzértékek meglétének utólagos ellenőrzése során vizsgálni kell, hogy a bevezetett tételek pénztári bizonylatai és alapokmányai megvannak-e és számszakilag egyeznek-e azokkal, a pénztári jelentés a kapcsolódó bizonylatok alapján formailag, számszakilag és érdemileg helyes-e.

16 3. kiadás 0. módosítás 16 (34). oldal (7) A tényleges pénzkészlet összege egyezőségének ellenőrzése a pénztárjelentés adatával, (rovancs). Amennyiben a rovancs során eltérés merül fel a valós pénzmennyiség és a pénztárjelentés egyenlege között, annak okát a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve amennyiben az nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell, melyről a 3. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak be kell fizetnie. (8) A napi készpénz záró állomány összegének ellenőrzése a szabályzatban rögzített maximális összeg tekintetében. (9) Az ellenőrzés megtörténtének igazolása, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok aláírások ellenőrzése. (10) A Magyar Államkincstár felé a befizetési értékhatár betartásának ellenőrzése. (11) A pénztáros és helyettese között a pénztár átadása-átvétele a jegyzőkönyv alapján tartalmilag és formailag helyes dokumentáltságának ellenőrzése. (12) A pénztárellenőr a pénztárossal közösen ellátja a pénztári bizonylatok irattárazási teendőit az Egyetem Iratkezelési Szabályzatának megfelelően. (13) Amennyiben a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytalanságot vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a pénztárossal aláírat. A jegyzőkönyv egy példányát a szükséges intézkedések megtétele céljából köteles átadni a gazdasági osztályvezetőnek. (14) A pénztárellenőr ellenőrzi a pénztárban elhelyezett idegen pénzt és értékeket, valamint felülvizsgálja tulajdonosai jogviszonyának fennállását az Egyetemmel. Megszűnt jogviszony esetén jegyzőkönyv felvételével kezdeményezi a HR Szolgáltató Központ felé jelezve az értékek haladéktalan visszaszolgáltatását. 17. A pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai (1) Az Egyetem pénzkezelő helyei csak befizetéseket bonyolíthatnak, bizonylatolása és pénzkezelése egyszerűbb a házipénztárénál. (2) A pénzkezelő helyeken a pénz kezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. A pénzkezelő helyek ellenőrzésének feladata és folyamata megegyezik gyakorisága havi ellenőrzés- a pénztárellenőrzéssel. (3) A pénzkezelő helyeken beszedhető bevételek körét a 9. (4) bekezdés tartalmazza. (4) A pénzbeszedés szabályai és bizonylatai: a) a pénzbeszedés készpénzes számla, vagy nyugta kiadásával történik, amely bizonylatok a Raktárból szerezhetők be; b) a beszedett pénzt postai befizetési utalványon kell feladni, amennyiben a pénzkezelő hely záró pénzkészlete a nap végén elérte az 50 e Ft-ot, vagy értékhatártól függetlenül minden hónap utolsó munkanapján. illetve év végén december 20. napjával bezárólag; c) összesítővel (csekk másolattal) a készpénzes számla, nyugta másodpéldányát mellékelve feladást kell készíteni a Gazdasági Osztály (számviteli és pénzügyi csoport) felé;

17 3. kiadás 0. módosítás 17 (34). oldal d) a pénzkezelők a készpénzt kötelesek biztonságos vaskazettában, zárható szekrényben tárolni. 18. Pénztári rend és az arról szóló tájékoztató (1) A pénztárban befizetést, illetve kifizetést, egyéb értékek bevételezését, illetve kiadását csak pénztári órákban szabad teljesíteni. (2) Pénztári órák: kedd és csütörtök 9:00 órától 11:00 óráig és 12:00 órától 14:00 óráig. (3) A (2) bekezdés szerinti pénztári órákról, illetve a (2) foglalt eltérési lehetőségről a házipénztár ajtaján jól látható helyen tájékoztató táblát kell kifüggeszteni. (4) Rendkívül indokolt esetben a gazdasági osztályvezető engedélyezheti befizetés elfogadását, illetve kifizetés teljesítését, vagy egyéb értékek bevételezését, illetve kiadását a pénztári órákon kívül, valamint az érdekeltek tájékoztatása mellett és átmeneti jelleggel módosíthatja a pénztári órák rendjét. (5) A pénztárban jól látható helyen tájékoztató feliratot kell elhelyezni arról, hogy a pénztártól való távozás után reklamációnak helye nincs. 19. Elszámolásra kiadott előlegek, kifizetések utólagos elszámolása (1) Készpénz felvétele utólagos elszámolásra csak a következő célokra adható ki: a) kiküldetési költségre (elszámolási határidő az utazást követő 8. munkanap); b) beszerzésre (speciális, legfeljebb 30 napos határidő adható); c) reprezentációra (legfeljebb 30 nap) d) postaköltségre (legfeljebb 30 nap). (2) Kivételesen indokolt esetben a kancellár írásban engedélyt adhat a fenti jogcímeken túli, elszámolás-köteles kiadásra, illetve rendszeres előlegre (ellátmány). (3) Készpénzt utólagos elszámolásra csak névre szólóan, személyes elszámolási kötelezettség mellett és az engedélyezett összeg erejéig az arra jogosultak utalványozása alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. (4) Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. (5) Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt le. (6) Az elszámolásra kiadott összegekről olyan személyenkénti nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható: a) a felvétel időpontja, jogcíme, b) a kiadási tétel száma, c) a felvett összeg, d) az elszámolási határidő, e) az elszámolás időpontja,

18 3. kiadás 0. módosítás 18 (34). oldal f) a ténylegesen felhasznált összeg felhasználási jogcímenként, g) a bevételezési tétel száma. (7) Az Szt.-ben szabályozott elszámolási határidő lejárata előtt 5 munkanappal a pénztáros fel kell, hogy szólítsa (írásban) a szervezeti egységeket az előleg haladéktalan visszafizetésére. Az elszámolásnál a bruttó elszámolás elvét kell alkalmazni, vagyis a pénztáros Bevételi pénztárbizonylaton visszavételezi az elszámolásra kiadott összeget, valamint a felhasználást igazoló okmányok alapján Kiadási pénztárbizonylatot állít ki a ténylegesen felhasznált összegről. (8) Ha a pénztáros felszólítása 3 munkanap elteltével eredménytelennek bizonyult, arról haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell a gazdasági osztályvezetőt. (9) A felszólítást követően az elszámolás elmulasztásából eredő Szja. fizetési kötelezettség az elszámolás elmulasztóját terheli. Méltánylást érdemlő ok a munkáltató részéről semmilyen indoknál fogva nem ismerhető el. (10) A felvett előleg felhasznált részéről számlát kell benyújtani. Amennyiben a számla ajándéktárgy, vagy ajándékutalvány vásárlását tartalmazza, akkor a számlához csatolni kell: a) az ajándéktárgy megnevezését, az átvevő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adószámát, TAJ számát az átvevő aláírását, b) az ajándékutalvány összegét átvevőnként, az átvevő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adószámát, TAJ számát az átvevő aláírását. Pénzforgalom lebonyolítását szolgáló számlák kezelése 20. Bankszámlák nyitása, kezelése (1) Az Egyetem költségvetésének végrehajtása érdekében a bankszámlák megnyitása, vezetése és megszüntetése a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) feladata. A Kincstárnál vezetett bankszámlák számát és elnevezését e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. mellékletben felsorolt számlák feletti rendelkezésre jogosultak névsorát e szabályzat 2. melléklete tartalmazza. (2) Az Egyetemi dolgozók lakásépítésének, vásárlásának - munkáltató támogatásával - kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlákat kereskedelmi bank vezeti. A külföldi hallgatók befizetéseivel kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgáló nemzetközi képzések bevételi számlát a Kincstár vezeti. Az e bekezdésben szabályozott számlák számát és elnevezését az 1. melléklet, az egyes számlák feletti rendelkezésre jogosultak névsorát pedig e szabályzat 2. melléklete tartalmazza. (3) A fizetési számla megnyitását és megszüntetését a kancellár engedélye alapján a gazdasági osztályvezető irányítja. (4) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentéséről a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője gondoskodik. Az aláírás bejelentők Egyetemen maradó példányait a pénztár páncélszekrényében kell őrizni.

19 3. kiadás 0. módosítás 19 (34). oldal (5) A bankszámlák forgalmának és egyenlegének számviteli adatok megfelelőségének egyeztetését és azok könyvelését a banki kivonatok alapján a pénzügyi és számviteli csoport végzi. 21. Az elektronikusan indított, fogadott átutalások biztonsági és eljárási szabályai (1) Elektronikus utalás esetén az alapbizonylat és a szabályszerűen kitöltött utalványrendelet adatai alapján az utalandó tételek gépi rögzítésre kerülnek. A listá(ka)t és a bizonylatokat a fizetési számla felett, első illetve második helyen aláírási joggal rendelkező két dolgozó ellenőrzi, a listával/listákkal együtt aláírja, majd mindkét dolgozó saját GIROLock kártyájával és jelszavával aláírja a kötegelt megbízásokat, ezt követően az elektronikus kapcsolat felvételével a Magyar Államkincstár a megbízásokat teljesíti. A teljesítés tényről az elektronikus banki rendszer visszaigazolást küld, melynek első lapja a rögzített tételek listájával együtt lefűzésre kerül a pénzügyi és számviteli csoportnál. (2) A Magyar Államkincstár a számlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a számlák egyenlegéről számlakivonat küld. (3) A kivonatok és az utalványrendelettel ellátott alapbizonylatok alapján az EOS programban és a Neptun rendszerben rögzítésre kerülnek a banki műveletek. (4) A GIROLock kártya birtokosa a tőle illetéktelenül eltulajdonított kártya felhasználásával végzett banki műveletekért - ellenkező bizonyításig - úgy felel, mintha saját maga bonyolította volna le a tranzakciót. 22. Kártyák használatára vonatkozó általános rendelkezések (1) Az Egyetem a következő kártyatípusokat alkalmazza: a) kincstári intézményi kártya (továbbiakban intézményi kártya) b) kincstári VIP kártya (továbbiakban VIP kártya) c) üzemanyag kártya (2) Az (1) bekezdés alatti kártyákat magáncélra használni szigorúan tilos. (3) A kártyabirtokos köteles gondoskodni a kártya biztonságos elhelyezéséről, kezeléséről, nyilvántartásáról és megőrzéséről. Azonnal köteles a kártyakibocsátónak, valamint a gazdasági vezetőnek bejelenteni, ha azt észleli, hogy a kártya adatai (PIN kód) úgy kerültek ki a kizárólagos ellenőrzési köréből, hogy azokkal jogosulatlan harmadik személy visszaélhet. (4) A kincstári VIP kártya és intézményi kártya, valamint az üzemanyag kártya birtokosát Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság tájékoztatja a kártya birtoklásával, használatával, őrzésével, a letiltással, elszámolással stb. kapcsolatos kötelezettségeiről és jogosítványairól. (5) A kártyabirtokosnak nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben igazolja, hogy a kártyával kapcsolatos kötelezettségeit megismerte, azokat betartja, illetve megszegésük esetén a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló kártérítési felelősségét tudomásul vette. (6) A kártyabirtokos a kártyáját önállóan kezeli, az általa kezdeményezett tranzakciót elszámolási kötelezettséggel és teljes anyagi felelősséggel bonyolítja.

20 3. kiadás 0. módosítás 20 (34). oldal (7) A Gazdasági Osztály gondoskodik a) a kártyafedezeti számla nyitásának és megszüntetésének kezdeményezéséről; b) a bankkártya-szerződések megkötéséről, és azok módosításáról, beleértve az engedélyezett napi kártyahasználati limitek rögzítését; c) fedezetek biztosításáról olyan módon, hogy a kártyák használatához szükséges fedezet időben és kellő mértékben rendelkezésre álljon; d) a kártyák igényléséről, bevonás esetén azok érvénytelenítéséről és az ezzel kapcsolatos ügyintézéséről; e) a kártyák átvételéről-átadásáról. időszakos őrzéséről, továbbá a kártyák biztonságos elhelyezéséről és nyilvántartásáról; f) a kártyatranzakciók bizonylatainak begyűjtéséről; g) a kártyatranzakciók és kapcsolódó díjak, költségek és egyéb tételek elszámolásáról; h) a kártyabirtokosok aláírás-mintáinak nyilvántartásáról. (8) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: a) kártyaszám, b) kártyabirtokos neve, c) a kártya lejáratának időpontja, d) az átadó és az átvevő igazoló aláírása, e) megjegyzés rovat, amely a változások, letiltások stb. vezetésére szolgál. (9) A nyilvántartásra a szigorú elszámolási kötelezettség alá tartozó bizonylatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (10) A kártyát csak elszámolási kötelezettség mellett lehet igénybe venni. 23. Kincstári VIP kártyára vonatkozó rendelkezések (1) VIP kártya használatára beosztásából eredően jogosult a rektor, valamint a kancellár. Egyéb személy részére a VIP kártya igénybevételét a kancellár engedélyezi. (2) A kincstári VIP kártya külföldi és belföldi kiküldetések során, valamint reprezentációs kiadások kiegyenlítésére használható. (3) A kincstári VIP kártya elsődlegesen kereskedelmi elfogadóhelyen történő vásárlás, szolgáltatás igénybevételének kiegyenlítésére alkalmazható, készpénz felvételére csak kivételesen, különlegesen indokolt esetben lehet használni. (4) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatban elszámolható kiadásokat a hatályos szabályozásokban foglaltakon túl a Kiküldetési Szabályzat nevesíti. (5) A kártyabirtokos kincstári VIP kártyával történt vásárlás vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetéséről slipet és a tartózkodási ország pénznemében kiállított számlát kap. (6) A kártyabirtokos feladata, hogy a slipen feltüntetett adatokat ellenőrizze és azok helyességét aláírásával igazolja. (7) A kiküldetésből visszatért, illetve a reprezentációs kiadást teljesített kártyabirtokos a kincstári VIP kártyával felhasznált összeggel a teljesítést követő 3 munkanapon belül, akadályosztatása esetén az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül köteles elszámolni.

21 3. kiadás 0. módosítás 21 (34). oldal (8) Az elszámolás során a teljesített vásárlások összes számláját és bizonylatát át kell adni a gazdasági osztálynak, mely az átvett bizonylatokat ellenőrzi és egyezteti az analitikus kártyaszámlán szereplő terhelésekkel. (9) Amennyiben a leadott bizonylatok az egyeztetés időpontjáig terhelésként még nem jelentek meg az analitikus kártyaszámlán, azokat a tényleges pénzügyi rendezésig elkülönítetten kell kezelni. (10) Készpénz felvételénél csak azon elfogadóhely által nyomtatott slip fogadható el, melynek összege és dátuma megegyezik a készpénzfelvétel végösszegével és dátumával. (11) A készpénzfelvétel esetén a kártyabirtokosnak mind a készpénzfelvételi, mind a vásárlási tranzakcióval el kell számolnia. (12) Amennyiben készpénzfelvételkor az automata, illetve az elfogadóhely berendezése valamilyen oknál fogva (papírszalag hiánya stb.) nem ad ki bizonylatot (slip) a kártyabirtokosnak írásban kell nyilatkoznia az elszámolás alapját képező készpénzfelvétel dátumáról és összegéről. 24. Az üzemanyagkártya kezelési rendje (1) Az üzemanyagkártya belföldön, a Gépjármű-használati szabályzatban foglalt feltételek szerint használható az Egyetem tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsikhoz. (2) Az üzemanyagkártyát csak és kizárólag az Egyetem tulajdonában vagy használatában lévő gépkocsikkal összefüggő lehet használni. (3) Az üzemanyagkártyák kezelésével és a kártyaforgalmi elszámolással kapcsolatos feladatokat a Műszaki Szolgáltató Központ látja el. (4) A Műszaki Szolgáltató Központ gondoskodik: a) az üzemanyagkártya igényléséről, bevonás estén a kártya érvénytelenítéséről és az ezzel kapcsolatos ügyintézésről; b) az üzemanyagkártyák átvételéről-átadásáról, időszakos őrzéséről, továbbá az üzemanyagkártyák szabályszerű kezeléséről és nyilvántartásáról. Pénzeszközök általános bizonylatolási és nyilvántartási rendje 25. Bizonylati szabályok (1) A Szt (1) bekezdése értelmében minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve azok forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (2) A bizonylatok alaki és tartalmi követelményeire, kezelésére, könyvelésére, selejtezésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szt rendelkezései és az Egyetem tárgyra vonatkozó szabályzatai tartalmazzák.

22 3. kiadás 0. módosítás 22 (34). oldal (3) A külföldről történő beszerzés, illetve a külföldi partner által nyújtott szolgáltatás számviteli elszámolásakor a bizonylatok amennyiben a (2) bekezdés előírásai maradéktalanul nem érvényesíthetők elfogadásához legalább a következő elvárásoknak kell megfelelni: a) Eleget kell tenni a bizonylat kibocsátójára vonatkozó jogszabályoknak. Ennek a feltételnek vizsgálatától a költség-haszon összevetésének elve alapján lehet eltekinteni. b) Az értékesítés alapja szerződés, vagy megállapodás, melyet közlekedési szolgáltatás esetében maga a jegy, vagy az ellenérték kifizetését igazoló bizonylat teljesíti. c) Bizonyított legyen az ellenérték kifizetése. d) Bizonyított legyen az értékesítés, a szolgáltatás igénybevétele, illetve hogy az a kiküldetések rendjéről szóló Hivatalos külföldi utazások Szabályzat szerint, kiküldetés során elszámolható költségnek minősül. e) A nem magyarul kiállított számviteli bizonylatok esetében minden, a számvitel számára lényeges információt (jellemzően a szolgáltatás megnevezését), le kell fordítani és magyarul ráírni a bizonylatra. A fordítást végző munkatársnak a bizonylatot le kell szignálnia. A fordításról / fordíttatásról a bizonylat benyújtójának kell gondoskodnia. (4) A pénztári bevételek bizonylatolása: Minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet az EOS program kinyomtat. A bizonylatot a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell. (5) A bevételi pénztárbizonylatot három példányban kell kiállítani, melyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni - a második példányt a befizető részére kell átadni, - a harmadik példányt a pénztáros őrzi meg. (6) A pénztári kifizetések bizonylatolása: Minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani az EOS könyvelési program segítségével. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (számla, útiköltség elszámolás, stb.) A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. A kiadási pénztárbizonylatot átírással két példányban kell kiállítani, melyből az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal, a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni. - a második példányt a pénztáros őrzi meg. (7) A pénztárjelentés A napi forgalom rögzítését követően a pénztáros a számítógépes rendszerből elkészíti a Pénztárnaplót. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést bizonylatokkal fel kell szerelnie és a nap végén a számítógépes program segítségével időszaki pénztárjelentést kell készítenie. A pénztárjelentés időrendi sorrendben tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. A pénztárjelentésben elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét meg kell jelölni. A Pénztárjelentés két példányban készül, melyből

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben