A kisvállalkozásokat érintő évi fontosabb adó- és járulékváltozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások"

Átírás

1 A kisvállalkozásokat érintő évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK

2 gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat) helyett a motor teljesítménye és környezetvédelmi besorolása alapján került megállapításra: 0-4 osztályjelzések esetén Környezetvédelmi osztály-jelzés 6-10 osztályjelzések esetén 5 ; osztályjelzések esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 felett Ft Ft Ft

3 Kulturális adó 25% kulturális adó fizetendő az telefonszolgáltatás nyújtásának, a 2011:CLVI. törvény 18. sz. mellékletében felsorolt termékek első belföldi teljesítési helyű értékesítésének, szolgáltatások nyújtásának, elszámolt árbevétele (eva-alapja) után. Az adóalanynak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kulturális adó alapjának, mértékének számítása egyértelműen megállapítható. Az adóalany bevallási és befizetési kötelezettségét a rá irányadó áfa bevallási időszak szerint, az áfa bevallásra előírt határidőig teljesíti az állami adóhatósághoz. Az áfa bevallás benyújtására nem kötelezett (alanyi mentes, evás) bevallási és befizetési kötelezettségét az adóévet követő év február 25. napjáig teljesíti évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 3

4 Általános forgalmi adó adómérték-változás Az eddigi 25%-os adómérték -ra (21,26%) változott. Az 5% (4,76%) és 18% (15,25%) adómérték és az ide tartozó termékek és szolgáltatások köre A 27%-os adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a teljesítés napja, illetve az a nap, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani, december 31-ét követő időpontra esik évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 4

5 Általános forgalmi adó adómérték-változás átmeneti szabályai Időszakos elszámolású ügyletek (részletfizetés, határozott időre szóló elszámolás) estén az adó mértéke, ha, évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 5

6 Általános forgalmi adó adómérték-változás átmeneti szabályai Időszakos elszámolású ügyletek estén az adó mértéke, ha, akkor is, ha az elszámolt időszak részben vagy egészben december 31-ét követő (pl.: előre számlázott bérleti díj). a fizetés esedékessége 2012-ben van, de évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 6

7 Általános forgalmi adó adómérték-változás átmeneti szabályai 2011-ről 2012-re időszakos elszámolású ügyletek estén, ha, és az elszámolt időszak kezdő időpontja 2011-ben, z á r ó időpontja 2012-ben van, akkor az elszámolt időszak teljes ellenértékéből az időszak naptári napjainak arányában a 2011-re jutó rész adómértéke 25%, a 2012-re jutó rész adómértéke 27% évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 7

8 Általános forgalmi adó adómérték-változás átmeneti szabályai A 2012-ben teljesülő, 27%-os adómértékű ügylethez előtt megkapott 20% adótartalmú előleg figyelembe vétele: 27% az adó a teljes nettó ellenérték és a nettó (20%-os adóval csökkentett) előleg különbözete után [teljes nettó nettó előleg] A teljes bruttó ellenérték és a bruttó (20% adót is magában foglaló) előleg különbözetéből visszaszámított adóalap után [(teljes bruttó bruttó előleg) 1,27 ] évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 8

9 Általános forgalmi adó pénztárgép, taxaméter átállítása Az adómérték változása miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb február 29-ig át kell állíttatni az arra jogosított szervízzel. - a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és - az adó feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 9

10 Általános forgalmi adó szolgáltatásimport adókötelessé vált előlege Külföldi (belföldön le nem telepedett) adóalanytól igénybe vett, előleget fizető belföldi adóalanynak és egyidejűleg (a feltételeknek való megfelelés esetén) adólevonási joga, után kézhez vett, jóváírt. A külföldi szolgáltatónak fizetett előleg adót nem tartalmazó nettó összeg, ezért az adót az előlegre rá- és nem abból visszaszámítva kell megállapítani évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 10

11 Általános forgalmi adó szolgáltatásimport adókötelessé vált előlege Továbbra sem adóköteles az olyan külföldi adóalanytól igénybe vett importszolgáltatás előlege, melynek teljesítési helye nem a fő szabály, hanem a különös szabályok valamelyike miatt van belföldön, és minden más olyan ügyletre fizetett előleg, melynél az adómegállapítási és -fizetési kötelezettség fordított adózással a vevőt terheli évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 11

12 Általános forgalmi adó szolgáltatásimport adókötelessé vált előlege Az adóbevallásban és az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni kell a közösségi adóalanynak nyújtott vagy tőle igénybe vett, a főszabály szerinti teljesítési helyű szolgáltatás mellett az ilyen szolgáltatáshoz a belföldi adóalany által kapott vagy fizetett előleget is évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 12

13 Általános forgalmi adó az adó alapjának utólagos csökkentése, melyet, ha az adó is csökken a szállító a fizetendő adót csökkentő, a vevő a fizetendő adót növelő tételként annak az időszaknak a bevallásába állít be, melyben az érvénytelenítő vagy helyesbítő számlát a vevő kézhez kapja, a szerződésben foglaltnál magasabb ellenérték kiszámlázása, az előleg részbeni visszafizetése, a fizetendő adó nem az adóalap csökkenése miatt csökken évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 13

14 Általános forgalmi adó jármű-bérbevétel adólevonási tilalmának feloldása A, 125cm 3 nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht a bérbe/lízingbe vevő olyan mértékben amilyen mértékben a járművet adóköteles tevékenységéhez használja. A levonási arányt megfelelő (út)nyilvántartással kell igazolni. Legelőször azon időszak bérleti/lízing díjának adója vonható le, melynek kezdő időpontja 2012-ben van évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 14

15 Általános forgalmi adó adólevonás, visszaigénylés feltételei től a negatív elszámolandó adó visszaigénylésének már nem feltétele a beszerzés bruttó ellenértékének megfizetettsége től Az adólevonási jog és a vissza nem igényelt negatív elszámolandó adó továbbgörgetése az gyakorolható évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 15

16 Általános forgalmi adó visszaigényelt áfa kiutalása től az áfa visszaigénylés a benyújtástól/esedékességtől számított, az áfa visszaigénylés a benyújtástól/esedékességtől számított abban az esetben kerül kiutalásra, az adózó a visszaigénylési bevallásba beállított olyan ügylet (az adót is tartalmazó) vagy e tartozása más módon megszűnt, amelyre levonási jogát gyakorolta. Ellenkező esetben a visszaigényelt adót. E feltételek fennállásáról a bevallásban nyilatkozni kell évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 16

17 Általános forgalmi adó levonási hányados számítása (arányosítás) Az előzetesen felszámított adó megosztása (arányosítás) során a levonási hányados számításakor a ellenértéke helyett a kell alkalmazni, ha a szállítót az adólevonási jog csak részben illeti meg és a levonásra jogosító ellenérték aránytalanul magas vagy a tárgyi adómentes ellenérték aránytalanul alacsony a szokásos piaci árhoz képest évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 17

18 Általános forgalmi adó tárgyi eszköz levont adójának korrekciója Pontosító módosítás: A figyelési időszakon (ingó: 60, ingatlan: 240 hónap) belül a levonható adó utólagos kiigazítását,, és a levonható adó különbözete ±10.000ft Az új szabály alkalmazása a előtt használatba vett eszközökre is választható a választás nyilvántartásba vételével, az emiatti önellenőrzés pótlékmentes évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 18,

19 Általános forgalmi adó számlakibocsátási kötelezettség külföldön teljesülő ügyletről A csak belföldön letelepedett adóalany mellett a belföldi és külföldi letelepedéssel egyaránt rendelkező adóalany is köteles (egyszerűsített)számlát kibocsátani a külföldi teljesítési helyű (területi hatályon kívüli) értékesítéséről, ha annak teljesítésével legközvetlenebbül a belföldi letelepedési helye érintett évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 19

20 Általános forgalmi adó mentes adóalanyi kör eseti adóbevallása A főszabály szerint áfa-bevallásra nem köteles adózói kör a kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet végző, az alanyi adómentes, a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany áfa-bevallás benyújtására kötelezett arról az időszakról, melyről közösségi ügylete miatt összesítő nyilatkozatot kell benyújtania eseti adóbevallási kötelezettségét minden esetben havi bevallással teljesíti évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 20

21 Általános forgalmi adó mezőgazdasági tevékenységet meghatározó részben folytató adóalany akinek (amelynek) a mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységéből származó - adót is tartalmazó - éves bevétele időarányosan nem haladja meg az alanyi adómentesség értékhatárát, vagy meghaladja, de: a mezőgazdasági tevékenységből származó - kompenzációs felárat is tartalmazó - éves bevétele időarányosan több, mint az egyéb tevékenységéből származó - adót is tartalmazó - időarányos éves bevétele évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 21

22 Általános forgalmi adó jogutódlással történő nem adóköteles megszűnés től hatályos től alkalmazható Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége Az egyéni vállalkozónak az egyéni cég alapítása miatti megszűnésekor, az egyéni vállalkozásból az egyéni cégbe átkerült (apportált) termék és vagyoni értékű jog után; A gazdaságát a mezőgazdasági tevékenységet tovább folytató közeli hozzátartozójának gazdaságátadási támogatással átadó mezőgazdasági termelőnek, a gazdaságátadás során átadott termék és vagyoni értékű jog után évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 22

23 EVA Január 1-től az eva mértéke 30%-ról -ra, az eva alkalmazhatóságának és választhatóságának bevételi határa 25 millió ft-ról millió ft-ra nőtt.

24 Visszakerülés az eva-ból a társasági adó hatálya alá Eva-alanyiságuk megszüntetése miatt a társasági adó hatálya alá visszakerülő adózóknak az eva-alanyiság megszűnésétől számított 60 napon belül a 1243TAO nyomtatványon uk a társasági adóalanyiság első napjától az ezt az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig terjedő időszak valamennyi teljes naptári negyedévére, és azt naptári negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell befizetniük.

25 Visszakerülés az eva-ból a társasági adó hatálya alá A negyedévente vallandó és fizetendő összeg: Az eva-alanyiság utolsó (megszűnési) évében elszámolt összes bevétel (a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének) 1-1%-a.

26 Visszakerülés az eva-ból a társasági adó hatálya alá A társasági adó hatálya alá ével visszakerülő számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany által ben kiszámlázott 2011-ről 2012-re ek estén, ha a fizetés esedékessége 2012-ben van, akkor és az erre felszámított 25% áfa együttes összege évi és az erre felszámított 27% áfa évi.

27 Visszakerülés az eva-ból a társasági adó hatálya alá Az eva-törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. Az eva-törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, valamint korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégnek tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A törvény hatálya alá tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég beszámolójának kiegészítő mellékletében utalni kell arra, ha számviteli (nyilvántartási) kötelezettségei tekintetében e törvény hatálya alá az evatörvény hatálya alól átkerülve (visszatérve) először készít beszámolót.

28 Személyi jövedelemadó Az összevont adóalap Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló tevékenységből származó, nem önálló tevékenységből származó, egyéb bevételből megállapított jövedelem, az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem adóalap-kiegészítés évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 28

29 Személyi jövedelemadó Az összevont adóalap és adója Az összevont adóalap megállapításához az összevont adóalapba tartozó jövedelmek együttes összegének a ft-ot meg nem haladó része után, a meghaladó része után az adóalap-kiegészítést 27%- os mértékkel kell megállapítani. Ez kvázi 2 kulcsos adózást eredményez: Az adó mértéke ft összjövedelemig 16,00%, az e feletti részére pedig 20,32% évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 29

30 Személyi jövedelemadó Az összevont adóalap és adója Az intézménye, az összevont adóalap számított adóját 2012-től adójóváírás nem csökkenti évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 30

31 Személyi jövedelemadó adóelőleg-fizetési kötelezettség A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: 1. az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha az őstermelő legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja), az e jogállását igazoló okiratát; a kifizető az ilyen kifizetéseket is feltünteti a kötelezettséget eredményező kifizetésekről, juttatásokról az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott formában és előírt határidőre teljesítendő bevallásában; évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 31

32 Személyi jövedelemadó adóelőleg-fizetési kötelezettség A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: 2. a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 32

33 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető az adóelőleg alapjának meghatározásához a bevételből az adóelőleg-nyilatkozat szerinti,, igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható ; önálló tevékenység bevétele, költségtérítése esetében erre vonatkozó a bevétel 90%-át tekintheti az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelemnek évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 33

34 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja az adóelőleg-alap számításnál akkor, a magánszemély a kifizetést megelőzően a kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot. A kifizető a magánszemély nyilatkozatától függetlenül alkalmazza az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, az adóév elejétől összesített adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelmei azon részére, amely az említett értékhatárt meghaladja évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 34

35 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja Az adóelőleget megállapító munkáltató az adóalap-kiegészítést az általa és a korábbi munkáltató által együttesen juttatott, összevont adóalapba tartozó jövedelem azon részére alkalmazza, amely meghaladja a 2 millió 424 ezer forintot évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 35

36 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja Az adóelőleget megállapító munkáltatónak rendszeres jövedelem esetén az adóalapkiegészítést az adott kifizetés azon hányadára nem kell alkalmazni, amilyen hányadot a 2 millió 424 ezer forint a magánszemély munkáltatótól származó várható éves rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelmében képvisel évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 36

37 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja Az adóelőleget megállapító munkáltató nem rendszeres jövedelem esetén az adóalapkiegészítést az adott kifizetés azon részére alkalmazza, amely a várható éves rendszeres és az adóév során már kifizetett nem rendszeres, összevont adóalapba tartozó jövedelem együttes összegét figyelembe véve a 2 millió 424 ezer forint értékhatárt meghaladja évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 37

38 Személyi jövedelemadó az adóelőleg alapja A magánszemély az adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől írásbeli nyilatkozatban kérheti, hogy az adott kifizetés adóelőlegének megállapítása során a jövedelem egészére vagy annak a nyilatkozatban megjelölt részére alkalmazza az adóalap-kiegészítést; köteles kérni az adóalap-kiegészítés alkalmazását akkor, ha a várható éves összevonás alá eső jövedelme a 2 millió 424 ezer forintot meghaladja, azzal, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása esetén a magánszemély különbözeti bírság fizetésére köteles évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 38

39 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Újra természetbeni juttatásnak minősül 1: a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás olyan módon is, ha a termék, szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére minden munkavállaló számára ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 39

40 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Újra természetbeni juttatásnak minősül 2: a munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján több munkavállaló részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás meghatározott keret terhére választható módon is, feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem közös ismérv alapján határozza meg évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 40

41 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Az egyéni vállalkozó és a társasági adóalanyok esetében (egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány kivételével) A reprezentáció és az üzleti ajándék az első forintjától kezdve a juttatás hónapjának kötelezetségeként adó és eho köteles! évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 41

42 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Új juttatási lehetőség 1. A döntően vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló ingyenes vagy kedvezményes rendezvényen a résztvevőknek adott ajándéktárgy, feltéve, hogy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25%-át évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 42

43 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Új juttatási lehetőség 2. az olyan üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, és nem minősül adómentesnek, üzleti ajándéknak évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 43

44 Személyi jövedelemadó a kifizetőt terhelő adó melletti juttatások Egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 44

45 Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások utáni eho A 2012-től adott béren kívüli juttatások adóalapja után már nem csak 16% személyi jövedelemadót, hanem 10% egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. Ezáltal a béren kívüli juttatások utáni elvonások együttes mértéke 30,94% Ha a béren kívüli juttatás az éves keretösszeget meghaladja, akkor a meghaladó rész után már nem 10, hanem 27% az eho mértéke, melyet az adóévet követő májusi bevallásban kell bevallani, azzal hogy e fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanezen alap utáni 10% évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 45

46 Béren kívüli juttatás Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások a fogyasztásra kész étel vásárlására és meleg étkeztetésre egyaránt felhasználható havi 5.000ft ot meg nem haladó összegű Erzsébet-utalvány és/vagy a havi ft-ot meg nem haladó összegű munkahelyi (üzemi) étkeztetés a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 46

47 Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások Az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható több juttatótól együttvéve legfeljebb 225 ezer forint támogatás; vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra felhasználható több juttatótól együttvéve legfeljebb 150 ezer forint támogatás; szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól együttvéve legfeljebb 75 ezer forint támogatás; évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 47

48 Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások Megszüntetett béren kívüli juttatások: Üdülési csekk től béren kívüli juttatásként nem adható Az internet-szolgáltatás biztosítása, vagy költségének megtérítése 2012-től nem béren kívüli juttatás évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 48

49 Személyi jövedelemadó veszteségelhatárolás Egyéni vállalkozó esetében az adóévben elszámolt elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő esetében legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított őstermelésből származó jövedelem 50 %-áig érvényesíthető évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 49

50 Személyi jövedelemadó veszteségelhatárolás A mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő az adóévben elhatárolt veszteségét az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is rendezheti adóévenként az elhatárolt veszteség 30 %-ával évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 50

51 Személyi jövedelemadó vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadójának : a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 10%, az e feletti összegre 19% évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 51

52 Személyi jövedelemadó fémhulladék-felvásárlás A kifizető által nem egyéni vállalkozó magánszemélytől felvásárolt fémkereskedelmi engedélyköteles fémhulladék felvásárlási kifizetett összegből annak 25%-a minősül adóköteles jövedelemnek melyből az adót (a bevétel 4%-át) a kifizetéskor a kifizető állapítja meg, vonja le, és magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként vallja be és fizeti meg évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 52

53 Személyi jövedelemadó külföldi kiküldetés költsége Újra igazolás nélkül elszámolható költség a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-a, de legfeljebb a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg (15 /nap) évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 53

54 Személyi jövedelemadó adómentes juttatás A változatlanul adómentes juttatás, ha: a munkavégzés érdekében munkavállaló szállításáról gondoskodik a tulajdonában (üzemeltetésében) lévő járművel, vagy kifizetőtől igénybe vett személyszállítási szolgáltatás útján az egyidejűleg munkavállaló szállítása adómentes csoportos személyszállításnak minősülhet, évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 54

55 Személyi jövedelemadó átvállalt kamarai tagdíj, ezért a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, nem kell bevallani: a tevékenységében közreműködő magánszemélytől összege, feltéve, hogy a tevékenység kizárólag szakmai kamara tagjaként folytatható évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 55

56 Személyi jövedelemadó adómentes nyugdíj Továbbra is, ezért a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, nem kell bevallani: A saját jogú és hozzátartozói nyugellátás rehabilitációs járadék nyugdíj előtti munkanélküli-segély, álláskeresési segély mellett a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben meghatározott évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 56

57 Személyi jövedelemadó gazdasági tevékenység Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. Ha az ingó vagy az ingatlan értékesítése gazdasági tevékenység keretében történik, akkor az ingó illetve ingatlan értékesítésre vonatkozó szabályok szerint megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 57

58 Minimálbér Garantált bérminimum Minimálbér Garantált bérminimum Havibér Hetibér Napibér Órabér évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 58

59 Társadalombiztosítás a társadalombiztosítási járulék megszűnt től A foglalkoztatót és saját maga után az egyéni vállalkozót, őstermelőt a járulékalap után, azon felül terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék megszűnt. A társadalombiztosítási járulékot, 27%-os mértékű váltja fel. A biztosított által ig megszerzett decemberi járulékalapot képező jövedelme után a foglalkoztató még 27% TB-járulékot fizet. A társadalombiztosítás keretében csak a biztosított személy fizet ellátást biztosító járulékokat saját járulékalapot képező jövedelméből évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 59

60 Társadalombiztosítás változások a biztosítottak körében től megszűnt (nincs) A kezdő egyéni vállalkozói jogállás és a rá vonatkozó különös szabály, A díjazás ellenében nem munkaviszony keretében foglalkoztatott segítő családtagi jogállás. A segítő családtag foglalkoztatására más jogviszonyt kell találni (pl.: munkaviszony vagy egyszerűsített foglalkoztatás) és a biztosítotti jogállás változását be kell jelenteni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 60

61 Társadalombiztosítás változások a biztosítottak jogállásában Nem megbízási (vezető tisztségviselői) jogviszonyban, hanem a Bt., a Kkt. és a Kft. olyan természetes személy tagja, aki a társaság tevékenységében tagként ténylegesen és személyesen, és a társaság. nem munkaviszony, hanem A biztosítotti jogállás változását be kell jelenteni (12T1041) évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 61

62 Társadalombiztosítás változások a biztosítottak jogállásában Ha a Bt., a Kkt. és a Kft. természetes személy tagja, a társaság tevékenységében tagként ténylegesen és (=társas vállalkozó) és emellett látja el nem munkaviszony, hanem a társaság, akkor évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 62

63 Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése Saját jogú nyugdíjas az, aki az alábbi ellátások valamelyikében részesül: öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte Nőnek 40 év jogosultsági idő alapján megállapított előtt született szolgálati nyugdíjban részesülő Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj), egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíj vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 63

64 Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése 2012-től már nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, és eddig korengedményes nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban előrehozott öregségi nyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 64

65 Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése A nyugdíjas státusz megszűntével a járulékalapot képező jövedelem után a (munkaviszonyban) foglalkoztatott a nyugdíjjárulék és a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett pénzbeli járulék és munkaviszony esetén munkaerőpiaci járulék fizetésére is kötelezetté válik. A biztosítotti státuszban beállt változást a 12T1041 lapon a foglalkoztatónak be kell jelentenie évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 65

66 vállalkozó: Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése a vállalkozói tevékenységet folytató, egyéni vagy társas az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy ként évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 66

67 Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése Az a ig kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vagy társas vállalkozó, aki 2012-től már nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, főfoglalkozású (vagy többes jogviszonyos) egyéni vagy társas, járulékait ennek megfelelően fizeti, de már nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot. A biztosítotti státusz változását a 12T1041illetve 12T101E lapon be kell jelenteni. Az egyéni vállalkozó elektronikus bevallásra kötelezett! évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 67

68 Társadalombiztosítás nyugdíjas státusz megszűnése az a 2012 előtt sajátjogú nyugdíjasnak minősülő mezőgazdasági őstermelő, akinek nyugdíjas státusza megszűnt (korhatár előtti ellátottra változott), ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 68

69 Társadalombiztosítás A biztosított személy által fizetendő járulékok % A nem pénztártag és a nyugdíjas nyugdíjjáruléka 10% Magánnyugdíjpénztári tag Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék % nyugdíjjáruléka 10% tagdíja % természetbeni 4% pénzbeli % munkaerő-piaci 1,5% évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 69

70 Társadalombiztosítás mértékek Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6.390ft/hó 213ft/nap A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke: 13%. A nyugdíjjárulék fizetés felső határa: ft/nap ft/év évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 70

71 Társadalombiztosítás a járulékok alapja Járulékalapot képező jövedelem: az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a levont (befizetett) szakszervezeti tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 71

72 Társadalombiztosítás a járulékok alapja Foglalkoztatott esetében: a foglalkoztatótól kapott tényleges járulékalapot képező jövedelem. A jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás, a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a törvények alapján kifizetett összeg után is meg kell fizetni valamennyi járulékot, így az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot is! (2012. előtt ezekből egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot nem kellett fizetni) évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 72

73 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A foglalkoztatott nem fizet sem nyugdíj- sem egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a és a után. A felszolgálási díj után a foglalkoztató a foglalkoztatott helyett 15%-os mértékű nyugdíjjárulékot fizet. A felszolgáló a borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 73

74 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A foglalkoztatottak közül munkaerő-piaci járulékot csak a munkaviszonyban álló az ebből származó járulékalapja után fizet. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet, nem fizet munkaerőpiaci és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 74

75 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó estében: a személyes közreműködés, az díja illetve a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem, de legalább ( ): a minimálbér/garantált bérminimum 100%-a után kell a nyugdíjjárulékot, 150%-a után kell az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot megfizetni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 75

76 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A főfoglalkozású egyéni vállalkozó estében: havonta: a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér/garantált bérminimum, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalapja a minimálbér/garantált bérminimum 150%-a, vagy a nyilatkozatban vállalt ennél magasabb járulékalap évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 76

77 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A többes jogviszonyos egyéni vagy társas vállalkozó,ha heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll vagy nappali tagozatos tanuló, hallgató, akkor nyugdíjjárulékot valamint természetbeni és egészségbiztosítási járulékot fizet, de nem fizet munkaerő-piaci járulékot A járulékok alapja a ténylegesen elért: - személyes közreműködés díja illetve a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem, - eva-alany egyéni vállalkozó esetén az eva-alap 4%-a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 77

78 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó estében: a társas a személyes közreműködés díjából a tényleges összeg alapulvételével nyugdíjjárulékot a társas egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 78

79 Társadalombiztosítás a járulékok alapja A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot és egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet A nyugdíjjárulék alapja az adózási módtól függően a tényleges : vállalkozói kivét átalányban megállapított jövedelem eva-adóalap 10%-a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 79

80 Szociális hozzájárulási adó Az egyidejűleg megszüntetett társadalombiztosítási járulék helyére lépő adó mértéke: az adóalap 27%-a A számított adót csökkentheti Adófizetésre kötelezett: a vele adókötelezettséget eredményező jogviszonyban álló magánszemély után: a, saját személye után: az és a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 80

81 Szociális hozzájárulási adó az adónak nem alanyai A nek minősülő (saját jogú nyugdíjas, az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas), a TB-szabályok szerint, a biztosított mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben mezőgazdasági kistermelőnek minősült, kivéve, ha az adóévre magasabb járulékalapot választott évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 81

82 Szociális hozzájárulási adó Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony A kifizetőt terhelő adófizetési kötelezettség gyakorlatilag a megszüntetett (pl.: munkaviszony, társas vállalkozói jogviszony, a tanulóval tanulószerződés alapján fennálló jogviszony, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb önálló vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemszerzés körébe tartozó jogviszony) a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál az adókötelezettség akkor is fennáll, ha a jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át! évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 82

83 Szociális hozzájárulási adó Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony A kifizetőnek a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó, a közérdekű önkéntes tevékenység, a bérbeadói tevékenység, (többek között) az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogviszonya, a szerzői jogi védelem, oltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a vagyoni jog felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj után évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 83

84 Szociális hozzájárulási adó A kifizető által fizetendő adó alapja a kifizető által a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló személy részére juttatott, kifizetett nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, növelve a szakszervezeti tagdíj levont (befizetett) összegével, önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap számításánál figyelembe vett jövedelem, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 84

85 Szociális hozzájárulási adó Az adóalap megállapításának különös szabályai az e jogviszonyra tekintettel ténylegesen juttatott jövedelem (a közreműködés, az ügyvezetés díja) a tényleges vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem, eva-alany esetében a nyilatkozatban vállalt magasabb járulékalap De mindegyikük esetében havonta legalább: a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a A mezőgazdasági őstermelőt havonta terhelő adó alapja a minimálbér, vagy a nyilatkozatban vállalt magasabb járulékalap évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 85

86 Szociális hozzájárulási adó Az adóalap megállapításának különös szabályai Az egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló vagy nappali tagozatos tanuló, hallgató, vagy többes jogviszonyos társas és egyéni vállalkozó esetében az adó alapja a ténylegesen elért: - személyes közreműködés díja illetve a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem, - eva-alany egyéni vállalkozó esetén az eva-alap 4%-a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 86

87 Szociális hozzájárulási adó Adókedvezmények A munkáltató a munkaviszonyt terhelő adóból a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt és/vagy Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezményt, és/vagy más törvényben meghatározott, annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető adókedvezményt vehet igénybe akár a számított adót meghaladó mértékben évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 87

88 Szociális hozzájárulási adó a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény A munkáltató az adókedvezményt akkor veheti igénybe, ha a munkabérek elvárt emelését valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta. Nem jár kedvezmény, ha a béremelést akár csak részben is béren kívüli juttatásként biztosítják. Az adókedvezmény azon hónapok után fizetendő adóból vehető igénybe, melyben az elvárt béremelés valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tárgyhavi bérére teljesül évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 88

89 Szociális hozzájárulási adó a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény Folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló: Aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll a munkáltatót adókedvezményre jogosító hónapban, és 2011-ben a november 1-jén kezdődő időszak bármely napján is munkaviszonyban állt e munkáltatóval vagy belföldi kapcsolt vállalkozásával (magánszemély munkáltató esetén annak bármelyik közeli hozzátartozójával, mint szintén magánszemély munkáltatóval) évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 89

90 Szociális hozzájárulási adó a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény Az adókedvezményt az a 2012-ben munkavállaló(ka)t foglalkoztató kifizető is igénybe veheti, aki/amely november 1. és december 31. közötti időszakban feltéve, hogy az említett időszakban egyetlen belföldi (magánszemély munkáltató esetén annak semelyik közeli hozzátartozója, mint szintén magánszemély munkáltató)., évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 90

91 Szociális hozzájárulási adó a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény Az adókedvezmény összegét havonta adóköteles munkaviszonyonként különkülön kiszámított részkedvezmények együttes összegeként kell megállapítani. A részkedvezmény alapja a munkavállalót a tárgyhónapra megillető bruttó munkabér évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 91

92 Szociális hozzájárulási adó a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény A kedvezmény mértéke: ha a bruttó bér nem haladja meg a ft-ot, akkor a munkabér 21,5%-a, de legfeljebb ft, ha a bér a ft-ot meghaladja, akkor a ft-nak a 75 ezer forint feletti bér 14%-át meghaladó része: (Bér ) 0, ft bérnél a kedvezmény elfogy évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 92

93 Szociális hozzájárulási adó Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény A Karrier Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően a közszférában foglalkoztatott személy vehet részt, melyről kérelmére az állami foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvánnyal rendelkező személyt annak érvényességi ideje alatt munkaviszonyban foglalkoztató munkáltató adókedvezményt vehet igénybe évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 93

94 Szociális hozzájárulási adó Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény Az adókedvezmény összegét havonta a kedvezményre jogosító munkavállalóval az adott hónapban fennálló adóköteles munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények együttes összegeként kell megállapítani. A részkedvezmény összege: a kedvezményre jogosító munkavállaló tárgyhavi bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5%-a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 94

95 Szociális hozzájárulási adó más törvényben meghatározott adókedvezmény A munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló bruttó bére után számított adó csökkenthető estén Alap- és középfokú végzettségnél a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének a foglalkoztatás első évében 17%-ával második évében7%-ával Felsőfokú végzettségnél a munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a foglalkoztatás első 9 hónapjában 17%-ával a további 3 hónapjában 7%-ával esetén a munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a foglalkoztatás első évében 17%-ával második évében7%-ával esetén a munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a foglalkoztatás első évében 27%-ával második évében17%-ával esetén a munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének a foglalkoztatás első évében 27%-ával A esetén a bér de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7%-ával. esetén a munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-ával évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 95

96 Szociális hozzájárulási adó Az adókedvezmény korlátozása A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 96

97 Szociális hozzájárulási adó Az adókedvezmény korlátozása A külön törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ vagy a Rehabilitációs kártya után járó adókedvezmény más, e törvényben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető. A legfeljebb két jogcímen érvényesíthető együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendő adó összegét. Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra fizetendő adó összegét, a különbözet támogatásként igényelhető évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 97

98 Szociális hozzájárulási adó Adóbevallás, befizetés rendje Az adót a megszűnt TB-járulékra eddig vonatkozó szabályok szerint és gyakorisággal, esedékességgel kell bevallani és befizetni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 98

99 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez Az elvárt béremelés viszonyítási alapja a munkavállaló évi bérpótlékok) egész havi átlaga. Referencia-időszakban kapott rendszeres bér Referencia-időszakban ledolgozott munkanapok száma on belüli ének (=személyi alapbér+rendszeres Az elvárt béremelést azoknál kell végrehajtani, kiknek évi havi rendszeres bére ft alatti Referencia-időszak hónapjainak havi átlagos munkanapszáma évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 99

100 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez, ha a személyi alapbér a tárgyévben: nem változott: , változott, és a legutolsó változás időpontja október 31-e előtti: a változástól ig, utáni: az előző tárgyévi változástól (I. 1-től) a X.31-ét követő változásig. Referencia-időszak X.31-e után létesített munkaviszony esetén: a munkaviszony kezdetétől ig évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 100

101 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez Személyi alapbéren a Munka Törvénykönyve a szerinti személyi alapbért, rendszeres bérpótlékokon a 151/A. (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. Teljesítménybér esetén személyi alapbéren a 100%-os teljesítéshez kapcsolódó évi teljesítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni, beleértve a teljesítménybér időbér részét is. Jutalékos bérforma esetén 100%-os teljesítésként a tényleges jutalék-kifizetést kell figyelembe venni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 101

102 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez A munkavállaló napi, heti, havi munkaideje október 31-ét követő változása esetén a évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő változás arányában. A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében október 31-ét követő változása esetén a évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. A gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságon, továbbá a közeli hozzátartozó ápolására vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló évi személyi alapbérét az Munka Törvénykönyve 84. -ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 102

103 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez Az elvárt béremelés mértéke: ha a évi havi munkabér az ft-ot haladja meg: a évi havi munkabér 26%-a évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 103

104 Elvárt béremelés A szociális hozzájárulási adó kedvezményhez Az elvárt béremelés összege, ha a évi havi munkabér az ft-ot és a havi bér rendszeres bérpótlékot a évi havi munkabért a 299/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet mellékletének 2. pontja szerinti táblázat havi bérnek megfelelő sorában szereplő összeggel kell növelni, a havi személyi alapbért a havi személyi alapbér és rendszeres bér hányadosának a táblázat havi rendszeres bérnek megfelelő sorában szereplő összeg szorzatával kell növelni: havi személyi alapbér havi személyi alapbér Havi rendszeres bér vagy: a havi személyi alapbért a táblázat havi személyi alapbérnek megfelelő sorában szereplő összeggel kell növelni évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 104 táblázat havi bérnek megfelelő sorában szereplő összeg

105 Szankciók: Elvárt béremelés a szankciók alóli mentesüléshez aki az elvárt béremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 105

106 Elvárt béremelés a szankciók alóli mentesüléshez A munkáltató mentesül a szankciók alól, ha a 2012-ben foglalkoztatott azon munkavállalóinak legalább a 2/3-ánál teljesíti az elvárt béremelést, akik vele 2011.XI.1-je és XII. 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álltak. A évi munkabéremelés elvárt mértékének rendelet szerinti összege csökkenthető a béren kívüli juttatás munkavállalót érintő évi növekményével, legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti összegének 25%-ával évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 106

107 Szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás alapja: a hozzájárulásra kötelezettet terhelő mértéke: a szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 107

108 Szakképzési hozzájárulás A számított (bruttó) szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő kötelezett a bruttó kötelezettségét évre vonatkozóan Ft/fő/év összeggel (alapnormatíva) csökkentheti A csökkentő tétel bruttó kötelezettséget meghaladó része az állami adóhatóságtól visszaigényelhető évi adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK 108

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr! Érkezett: 201 :táv 0 X3 6 -G Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Dr. Ábrahám Péter főigazgató 2012. 1. Jogszabályi előzmény Az MTA Csillagászati és

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 5. melléklet Kérelmező adatai: K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2016. január 12. 2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek Tisztelt

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek A béren kívüli juttatások megadóztatásával nagy összegű adóbevételre lehet szert tenni ( Robert W.Turner) Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról Tisztelt Játékvezető Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról 2 A vagyonarányos közteherviselés alkotmányos elvének fokozottabb érvényre juttatása érdekében a lakó- és üdülőingatlanok, a vízi

Részletesebben

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások.

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Változások 2014 vissza a hírlevélhez A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Bér, adójóváírás, természetbeni juttatások, egyéb változások: Minimálbér:

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015.

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. 1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. március 1-én vásárolta nettó 18 millió forintért és még abban a hónapban

Részletesebben