útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez"

Átírás

1 útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön február 15-éig nyújthatja be! Fontos! Az útmutatót és a nyilatkozat nyomtatvány egy példányát őrizze meg, mert az adóhatósági adómegállapítás kézhezvétele után még szüksége lehet rá! Az adóhatósági adómegállapítás olyan lehetőséget kínál Önnek, mellyel elkerülheti az adóbevallás kitöltését. Az adóhatóság az Ön nyilatkozata és a kifizetők adatszolgáltatása alapján a törvényi előírásoknak megfelelően megállapítja a évi személyi jövedelemadó kötelezettségét és legkésőbb május 22-éig postára adja Önnek. Amennyiben az adóhatósági adómegállapítást Ön elfogadja, akkor a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettsége évre teljesített lesz. Ha Ön nem tesz észrevételt az adómegállapításra, akkor az azt jelenti, hogy a megállapításban foglaltakat elfogadja. Ebben az esetben elfogadja azt is, hogy az adómegállapításban helyesen szerepelnek a munkáltatótól, kifizetőtől kapott jövedelmére vonatkozó adatok. Ha az adóhatóság később azt állapítja meg, hogy Önnek volt olyan jövedelme is, amely nem szerepelt az adómegállapítás adatai között, akkor az ebből eredő adóhiány és a jogkövetkezmények (az adóbírság, a késedelmi pótlék) is Önt terhelik. Abban az esetben, ha az adóhiány bizonyíthatóan a munkáltató vagy a kifizető valótlan adóigazolásának a következménye, akkor Önnek csak az adóhiányt kell megfizetnie. Ha az adóhatóság befizetendő adót állapít meg, azt június 20-áig kell megfizetnie a mellékelt készpénzátutalási megbízáson, vagy a folyószámlájáról átutalnia a számlaszámra. Ha az adómegállapítás alapján Önnek visszatérítés jár, a visszatérítendő adót is az előbbi határidőig utalja (adja postára) az adóhatóság, feltéve, hogy nincs adótartozása. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót nem kell megfizetnie, azt az adóhivatal sem téríti vissza. A nyilatkozat megtételére akkor jogosult, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól, kifizető(k)től szerzett olyan bevételt, amelyet e nyilatkozat hiányában köteles lenne bevallani és a továbbiakban ismertetett más egyéb kizáró oka sincs annak, hogy Ön adóhatósági adómegállapítást kérjen. Az adóhatósági adómegállapítás során nincs lehetőség a költségek tételes elszámolására. Így nem kérheti Ön az adóhatósági adómegállapítást például akkor, ha az adóévben bevételnek számító költségtérítést kapott és annak kifizetésekor tételes költségelszámolásról nyilatkozott. Nem zárja ki azonban az adóhatósági adómegállapítást az, ha Ön a kifizetéskor a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költséget (elismert költséget) kérte figyelembe venni az adóelőleg levonásánál, vagy ha a költségelszámolásról egyáltalán nem nyilatkozott. Ha más egyéb kizáró oka nincs, úgy kérhet adóhatósági adómegállapítást akkor is, ha Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő és a nyilatkozatának a kiegészítéseként a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja) rendelkezései szerinti egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz a B lapon. Ha az adóévben pénzben vagy természetben olyan bevételt is kapott, amelyből a kifizető nem tudta levonni az adóelőleget (vagy annak egy részét), akkor azt a kifizető igazolása alapján Önnek kellett az adóhatósághoz befizetnie. Ha az adóévben ilyen vagy bármely más okból Önnek adóelőleg befizetési kötelezettsége volt, akkor ne töltse ki a nyilatkozatot, mert ebben az esetben az adóhatósági adómegállapításra nincs mód. A törvény rendelkezése szerint Ön nem tehet nyilatkozatot, ha az adóévben egyéni vállalkozó volt; az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát meghaladta, kivéve, ha a nyilatkozat kiegészítéseként a Szja törvény rendelkezései szerint egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz; az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez a nyilatkozata csak a Szja törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozott; az adóévben olyan árfolyamnyereségből származó jövedelmet vagy vállalkozásból kivont jövedelmet

2 szerzett, amellyel kapcsolatban bevallási kötelezettség terheli; az adóévre fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott; az adóévre az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint költségkülönbözet vagy adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére köteles (12 százalékos különadó); az adóévre tartós adományozás külön kedvezményével összefüggő visszafizetési kötelezettsége keletkezett; az adóévre a lakáscélú megtakarításhoz kapcsolódó kedvezmény miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles; az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles; az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg adókedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére kötelezett; az adóévben termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó bevételt szerzett; az adóév első napján a törvény külön rendelkezése alapján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírt tart nyilván; kifizetőtől olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben adóelőleg-fizetési kötelezettség terhelte; a felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményét kívánja érvényesíteni; a felnőttképzés díjaként befizetett összeg után az adókedvezményt érvényesíteni kívánja, akár halasztott módon is; a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított összeg után kíván adókedvezményt érvényesíteni; az alkalmi foglalkoztatás kedvezményét kívánja érvényesíteni; nem magyarországi (nem belföldi) illetőségű magánszemély; az adóévben olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (Magyarországról) származott; a évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége; a évben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja; az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén bevételt szerzett. Az adómegállapítást kérő nyilatkozat az alábbi lapokból áll: 05530: Főlap, mely tartalmazza az azonosításra szolgáló adatokat A B C lapok az adómegállapításhoz szükséges nyilatkozatok megtételére szolgálnak. Ezen belül: A: Ezen a lapon nyilatkozhat arról, hogy viszszaigényli-e a túlvont nyugdíjjárulékot, hivatásos állományú tagja-e a Magyar Honvédségnek, a rendvédelmi szerveknek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak, kívánja-e az érdekképviseleti szervezet(ek) részére fizetett tagdíjnak vagy a szakmai kamarai tagdíjnak a bevételéből való levonását, továbbá kíván-e családi kedvezményt, illetve a súlyosan fogyatékosokat megillető személyi kedvezményt érvényesíteni, valamint arról, hogy az adóévben kapott végkielégítése után évben kíván adózni B: Ezen a lapon tehet egyszerűsített bevallási nyilatkozatot, ha Ön mezőgazdasági kistermelő, továbbá nyilatkozhat a kötelezettségeiről és az átalányadózás választásáról C: Ezen a lapon kell feltüntetnie, hogy az öszszevont adóalapot terhelő adó megállapításánál milyen sorrendben kívánja érvényesíteni az Önt megillető adókedvezményeket : Ezeket a lapokat akkor kell kitöltenie, ha családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozott a A lap V. pontjának a 9. sorában : Ezen a lapon a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatot teheti meg, illetve közölheti a munkáltatója személyében év közben bekövetkezett esetleges változásokat. A nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyilatkozat nyomtatványt két példányban, nyomtatott betűkkel tollal vagy írógéppel töltse ki! A nyilatkozatnak csak a fehér rovataiba írjon, hagyja szabadon a nyomtatvány alapszínével megegyező, a hivatal számára fenntartott rovatokat, mert azok a gyors számítógépes feldolgozáshoz szükségesek! Ha a kitöltés közben hibázik, a javítást igazolja aláírásával. Amenynyiben valamely sor kitöltésében nem érintett, úgy azt hagyja üresen. Ne felejtse el aláírni a nyilatkozatot az erre szolgáló helyeken. Akár a nyomdai úton előállított, akár az Internetről letöltött nyomtatványon nyújtja be a nyilatkozatát, csak azokat a 01-es, 02-es, 03-as lapokat csatolja, amelyeken adatot szerepeltetett. Ha valamelyik lapból többre van szüksége, ügyfélszolgálatainkon szerezheti be a szükséges mennyiséget, vagy letöltheti az APEH honlapjáról is azokat. A főlap (C) blokkjába feltétlenül írja be, hogy melyik lapból hány darabot csatol a nyilatkozatához. Ha a nyilatkozatot Internetről töltötte le, a csatolt A, B, illetve C lapok számát is tüntesse fel. Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten elérhe- 2

3 tő program segítségével töltse ki a nyilatkozatát, akkor célszerű ezt választania, ugyanis a program segíti Önt a nyomtatvány helyes kitöltésében. ( Ha elkészült a nyilatkozat kitöltésével, egy példányt ajánlott küldeményként adjon postára a benyújtás időpontjában bejelentett állandó lakóhelye szerint illetékes adóhatóság címére. Ne feledje, ha február 15-éig nem tesz bejelentést, és nem nyújtja be a nyilatkozatot az adóhatóságnak (és munkáltatói elszámolást sem kért), úgy az adókötelezettségét adóbevallás benyújtásával kell teljesítenie! december 31 ig őrizze meg az adóhatósághoz benyújtott példánnyal megegyező adattartalmú nyilatkozat egy példányát, továbbá minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a kitöltés során felhasznált, illetve amelyeket a nyilatkozat benyújtása után az adóévhez kapcsolódóan még megkap! Ha Ön bármely évben tartós adományozásra tekintettel külön kedvezményt vett igénybe, akkor az iratokat mindaddig őrizze meg, amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam el nem telik. Amennyiben ez az időtartam rövidebb, mint az általános szabályok szerinti elévülési idő, akkor az iratokat természetesen az utóbb említett időpontig kell megőriznie. Felhívjuk a figyelmét arra, ha a benyújtott nyilatkozata hibás vagy hiányos, azt az adóhatóság kijavítja vagy ha az Ön közreműködése nélkül nem javítható határidő kitűzésével hiánypótlásra fogja felszólítani. Ha a hiánypótlási kötelezettségének a megjelölt határidőben nem tesz eleget, vagy ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy nem kérhette volna az adóhatósági adómegállapítást, akkor értesíti Önt. Az értesítés alapján Önnek adóbevallást kell benyújtania. A személyi adatok kitöltése A nyilatkozat nyomtatvány első oldalán találhatók az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. Abban az esetben, ha Ön családi gazdaság tagja, akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát is tüntesse fel. A születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól, hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. Levelezési címként azt a címet írja be, ahol jellemzően tartózkodik. Ha a nyilatkozatának a benyújtásakor Ön nem tartózkodik Magyarországon, akkor levelezési címként a magyarországi állandó lakóhelyét (szokásos tartózkodási helyét) írja be. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük írja be azt a telefonszámot is, amelyen napközben elérhetjük. A törvényes képviselő neve, adóazonosító jele és címe sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. Ha az adóhatóság által megállapított adó kevesebb, mint a kifizetők, munkáltatók által Öntől levont adó, adóelőleg együttes összege, akkor a különbözetet viszszakérheti. Amennyiben a többletként mutatkozó öszszeget teljes egészében visszakéri, akkor ezt az igényét a főlap (C) blokkjában az X beírásával jelezze! A visszakért összeget postai úton vagy a folyószámlájára utalással kaphatja meg. Ehhez a főlap (E) blokkjában meg kell adnia a folyószámlájának a számát és a számláját kezelő pénzintézetnek a nevét, címét, vagy pedig azt a címet, ahová az összeg postai átutalását kéri. A két lehetőség közül választása szerint csak az egyiket jelölje meg, a másikat értelemszerűen hagyja üresen. A visszajáró összeget csak Önnek utalhatjuk, ezért más személy címét vagy más személy pénzintézetnél vezetett számlájának a számát ne írja be. Ha az Ön számlaszáma csak 2 8 jegyű, akkor az utolsó nyolc négyzetet hagyja üresen. A rovatok pontos kitöltése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Ön a visszajáró összeget határidőn belül megkapja. A nyomtatvány főlapján az (F) blokkban lévő nyilatkozat aláírásával Ön tanúsítja, hogy jogosult az adóhatósági adómegállapításra és a nyilatkozatában közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Ha Ön helyett a törvényes képviselője járt el, akkor a nyilatkozatot neki kell aláírnia. Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1-1 százalékáról Természetesen Ön akkor is rendelkezhet a fizetendő adójának kétszer egy százalékáról, ha az adóbevallási kötelezettségét az adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági adómegállapítás útján kívánja teljesíteni. Az öszszevont adóalap utáni, a kedvezmények levonása után fennmaradó befizetett adójának egy százalékát Ön valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy a törvényben megjelölt nemzeti közintézmény javára ajánlhatja fel. Az adójának a további egy százalékáról az Ön által támogatni kívánt egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott célra kiemelt előirányzat javára rendelkezhet. A rendelkezéshez két erre szolgáló nyomtatványt talál az adómegállapítást kérő nyilatkozatot tartalmazó csomagban, illetve azok letölthetők az APEH honlapjáról [ is. 3

4 Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor két rendelkező nyilatkozatot helyezzen el egy normál méretű, Ön által beszerzett borítékba. Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt kiemelt előirányzatot, vagy csak valamelyik alapítványt, társadalmi szervezetet kívánja támogatni, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot küldjön be az adóhatósághoz. Egy rendelkező nyilatkozaton csak egy kedvezményezett jelölhető meg. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon a nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét feltünteti, a rendelkező nyilatkozaton pedig a kedvezményezett azonosítója (adószáma, technikai száma) szerepel. Az adószám mellett feltüntetheti a kedvezményezett szervezet elnevezését is, ez azonban nem kötelező. Az egyházak és a kiemelt előirányzat esetén az adószám helyett a technikai számot kell feltüntetni. A technikai számok jegyzékét az APEH internetes honlapján találja meg, a felajánlásokra jogosult társadalmi szervezetek, alapítványok adószámáról pedig a sajtóban megjelent hirdetésekből, szórólapokból vagy a Nonprofit Információs és Oktatási Központ honlapjáról ( hu), illetve a honlapról szerezhet információt. Amennyiben a rendelkező nyilatkozatát nem az előzőek szerint készíti el, akkor az érvénytelen, és az adóhatóság nem utalja át a kedvezményezett részére az Ön által rendelt összeget. Nem érvényes az Ön rendelkezése akkor sem, ha az azt tartalmazó borítékot nem a nyilatkozattal együtt küldi meg az adóhatóságnak. Amennyiben az adómegállapítást kérő nyilatkozatához rendelkező nyilatkozato(ka)t csatol, azt a as lapon jelölje. A főlap (C) mezőjében az erre kijelölt helyre 1 est vagy 2 est írjon attól függően, hogy egy vagy két nyilatkozatot tett a borítékba. Ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy Ön nem választhatta volna az adóhatósági adómegállapítást, akkor a nyilatkozathoz csatolt egyébként érvényesnek tekinthető rendelkező nyilatkozato(ka)t az adóbevallásával együtt érkezettként kezeli, feltéve, hogy Ön az adóhatósági értesítést követően teljesíti a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét (benyújtja a számú bevallást). Ebben az esetben tehát nem kell újabb rendelkező nyilatkozatot csatolnia a bevallásához. A A lap kitöltése I. Nyilatkozat a túlvont nyugdíjjárulék visszaigényléséhez A nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem, legfeljebb azonban a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az egy naptári napra meghatározott összeg naptári évre számított összege után kell megfizetni (a továbbiakban: járulékfizetési felső határ). A járulékfizetési felső határ január 1-jétől naptári naponként , azaz évi forint. Ha a munkáltatók, kifizetők a törvényben előírtnál több nyugdíjjárulékot vontak le Öntől a évre, akkor lehetősége volt arra, hogy a túlvont járulék összegét a foglalkoztatójától visszaigényelje. Amennyiben az adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozatának a benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától a túlvont nyugdíjjárulék összegét, akkor azt a foglalkoztatójától már nem igényelheti. Ebben az esetben az adóévre túlvont nyugdíjjárulék öszszegét a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak a kivételével az adóhatóság az adómegállapítás során hivatalból állapítja meg és fizeti vissza. Ha Ön még nem igényelte vissza a foglalkoztatójától a túlvont járulékot, akkor az 1. sorban az X beírásával nyilatkozzon erről. II. Nyilatkozat a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai részére Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha Ön 2005-ben a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja volt, és a járulékfizetési felső határt meghaladóan Öntől levont nyugdíjjárulékot a foglalkoztatójától még nem igényelte vissza. A hatályos törvényi rendelkezések alapján az Ön esetében nem állapíthatja meg a túlvont járulék összegét az adóhatóság. A rendelkezésére álló igazolások alapján Ön a május 22-éig benyújtott számú bevallásában igényelheti viszsza a túlvont járulék összegét. Ha az említett bevallás benyújtásával Ön visszaigényli a túlvont járulékát, akkor az adómegállapítást kérő nyilatkozatához csatolja a szolgálati jogviszonyát igazoló okirat másolatát. A 2. sorban az X beírásával jelezze, ha Ön az említett okiratot csatolta.

5 III. Nyilatkozat a nem önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelem megállapítása során levonható összegekről A évi adófizetési kötelezettségének a megállapításánál a bérjövedelméből levonható az az összeg, amelyet Ön a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére tagdíj címén az adóévben befizetett. Ha Ön a munkáltatójának a közreműködése nélkül fizette be ezt a tagdíjat, akkor a 3. sorba írja be azt az öszszeget, amelyet évben tagdíjként befizetett. Amennyiben a tagdíjat a munkáltatója az Ön munkabéréből levonta, akkor a 3. sort nem kell kitöltenie, ugyanis a munkáltatója a levont tagdíj összegét az adatszolgáltatásában közölte. Ha Ön tagja, valamilyen szakmai kamarának, de az adóévben nem folytatott önálló tevékenységet, akkor a nem önálló tevékenységből származó jövedelméből levonható a évben befizetett kamarai tagdíj összege. Ezt az adóhatóság csak akkor tudja az adómegállapítás során figyelembe venni, ha a 4. sorban feltünteti az Ön által évben befizetett kamarai tagdíj összegét. IV. Nyilatkozat a súlyosan fogyatékosokat megillető kedvezmény (személyi kedvezmény) érvényesítéséről A súlyosan fogyatékos magánszemélyeket megillető személyi kedvezményt Ön akkor érvényesítheti, ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott betegségek valamelyikében szenved és rendelkezik az állapotát igazoló orvosi igazolással, vagy rokkantsági járadékban részesül. Az egészségkárosodás minősítése a 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet és a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendeletek alapján történik, a rokkantsági járadékról pedig a 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet rendelkezik. Ha Ön ilyen kedvezményre jogosult, akkor a birtokában lévő orvosi igazolás alapján írja be az 5. és a 6. sorba az ideiglenesen fennálló fogyatékos állapotának a kezdetét és ha az orvosi igazolásán feltüntették a végét is, illetve a 7. sorban az X beírásával nyilatkozzon arról, ha a fogyatékos állapota végleges. Ha Ön rokkantsági járadékot kap, akkor a 8. sorba írja be azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben (2005. évben) rokkantsági járadékban részesült. Az orvosi igazolást, illetve a rokkantsági járadék megállapításáról szóló határozatot nem kell csatolnia a nyilatkozatához, de mindenképpen meg kell őriznie azokat. V. Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről Amennyiben családi kedvezményre jogosult és ezt a kedvezményt Ön kívánja érvényesíteni, akkor erről a 9. sorban az X beírásával nyilatkozzon. A kedvezményt Ön attól függetlenül érvényesítheti, hogy év közben az adóelőleg megállapításánál Önnél vették-e azt figyelembe, vagy az arra szintén jogosult házastársánál (élettársánál). Kivétel ez alól az az eset, ha Ön a családi kedvezményt a saját jogán családi pótlékra jogosult vagy rokkantsági járadékban részesülő eltartottja után kívánja igénybe venni. Ekkor ugyanis csak akkor érvényesítheti év végén a kedvezményt, ha azt év közben (az adóelőleg megállapításánál) más, az eltartottal közös háztartásban élő személynél pl. a házastársánál nem vették figyelembe. Előfordulhat, hogy Önnek nem lesz annyi a megállapított adója, hogy a családi kedvezmény összegét teljes egészében érvényesíteni tudja. Ebben az esetben lehetősége van arra, hogy a kedvezményt a házastársával (élettársával) megossza. Amennyiben Ön bármilyen okból élni kíván a családi kedvezmény megosztásának a lehetőségével, akkor erről a 10. sorban az X beírásával nyilatkozzon. Mielőtt kitölti a 9. és a 10. sorban lévő nyilatkozatokat olvassa el a 0553 C lap 33. sorához írt a családi kedvezmény érvényesítésének és megosztásának feltételeit ismertető tájékoztatónkat is. Ha a 9. sorban nyilatkozott a családi kedvezmény érvényesítéséről, akkor feltétlenül töltse ki a es és a es lapokat is. VI. Nyilatkozat a végkielégítés utáni adózásról Ha Ön évben olyan törvényben meghatározott vagy állami végkielégítést kapott, amely az adóévek között megosztható, akkor a 11. sorban kell nyilatkoznia arról, hogy a végkielégítés teljes összege után évben kíván adózni. Az Önnek évben kifizetett törvényben meghatározott vagy állami végkielégítés adóévek közötti megosztására egyébként akkor lenne lehetősége, ha a munkaviszonyának a megszűnésétől számítva az adóév végéig kevesebb teljes hónap volt hátra, mint ahány hónapra Ön végkielégítést kapott. Ha Ön évben ilyen megosztható végkielégítést kapott és nem tölti ki ezt a nyilatkozatot, akkor az azt jelenti, hogy a végkielégítés megosztását választotta. Ebben az esetben viszont nem áll módunkban megállapítani az adóját, így Önnek adóbevallást kell benyújtania. A B lap kitöltése VII. A mezőgazdasági kistermelő bevételi nyilatkozata és a 0507-es bevallást pótló nyilatkozata a kötelezettségeiről Ha Ön őstermelőként a tételes költségelszámolást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelés- 5

6 ből származó éves bevétele nem több 4 millió forintnál, és a (támogatások összegével együtt számított) bevételének 20 százalékát kitevő, a tevékenységével öszszefüggésben felmerült kiadásokat számlával (bizonylattal) tudja igazolni, akkor a jövedelem megállapítása helyett egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet. A számlákat (bizonylatokat) nem kell a nyilatkozathoz csatolnia, de meg kell őriznie azokat. A nyilatkozat 12. sorába a bevételét, a sorokba pedig az Ön részére kiutalt támogatások elszámolásával kapcsolatos adatokat írja be. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatások összegével csökkentett őstermelésből származó éves bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, akkor ez a bevétele adómentes és ezeket a sorokat sem kell kitöltenie. Ha a 0507-es bevallásban felsorolt adónemek egyikében sincs kötelezettsége, akkor a 0507-es bevallást nem kell beküldenie, de erről a 16. sorban az X beírásával nyilatkoznia kell. Ez a nyilatkozata is a bevallással egyenértékű. Amennyiben a 0507-es bevallást nem küldi be a lakóhelye szerint illetékes adóhatósághoz, és a 16. sorban az X beírását is elmulasztja, akkor a bevallásadási kötelezettségének nem tesz eleget, és mulasztási bírsággal sújtható. VIII. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata a évi egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (Eüh) 11. (8) bekezdésének előírása szerint az egyszerűsített bevallási nyilatkozatot adó mezőgazdasági kistermelő az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségéről az adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozatában ad számot. Az Eüh törvény előírása szerint a fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulás a bevallási nyilatkozat szerinti bevétel (12. sor) 5 százalékának a 15 százaléka amely összeget a 17. sorban kell feltüntetni. IX. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról Abban az esetben, ha Ön mezőgazdasági kistermelőként évre az átalányadózást választja, akkor a 18. sorban az X beírásával nyilatkozzon erről. Tájékoztatásul: Az átalányadózás szerint csak a mezőgazdasági kistermelő adózhat (ide értve a családi gazdálkodót, a családi gazdaság tagját is, ha a személyi jövedelemadó törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősül). Mezőgazdasági kistermelőnek az az őstermelő tekinthető, akinek az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői tevékenységből származó éves bevétele nem több 7 millió forintnál. A C lap kitöltése Ezt a lapot feltétlenül töltse ki, ha valamely, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adókedvezmény érvényesítését kéri az adóhatósági adómegállapítás során. Nem biztos, hogy a nyilatkozatának a benyújtásakor már rendelkezik az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges valamennyi igazolással. Ezért az érvényesíteni kívánt kedvezmény összegét nem, csak az érvényesítésnek a sorrendjét kell arab számokkal beírnia. A kedvezmények az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóját csökkentik, de a megállapított adó összegét meghaladó mértékben nem vehetők figyelembe. Ugyanakkor az adókedvezmények érvényesítését a személyi jövedelemadó törvény január 1-jétől több esetben jövedelemkorláthoz köti, illetve meghatározza az érvényesíthető legmagasabb öszszeget. Az érvényesítés sorrendjének megjelölésénél gondoljon arra is, hogy néhány kedvezmény (pl. a biztosítási kedvezmény, a tartós adományozás utáni kedvezmény) esetében előfordulhat, hogy a későbbiekben a jogosultság elvesztése miatt az igénybevett kedvezményt vissza kell majd fizetnie. Fontos szempont lehet az érvényesítés sorrendjének megjelölésénél az is, hogy a családi kedvezményt a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a házastársával, élettársával megoszthatja. Ezért mindenképpen érdemes átgondolnia azt, hogy milyen sorrendet jelöl meg a kedvezmények érvényesítésénél. Mielőtt ezt a táblát kitölti, kérjük feltétlenül olvassa el az egyes sorokhoz irt, a kedvezmények érvényesítésének feltételeit ismertető tájékoztatónkat. Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg 19. sor: A súlyosan fogyatékos magánszemélyt havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg illeti meg személyi kedvezmény címén ben ez havi 2850 forint kedvezményt jelent. A kedvezmény arra a hónapra jár, amikor a jogosultság az adott hónapban legalább egy napig fennállt. Ez a kedvezmény az Ön személyéhez kapcsolódik, így akkor is jogosult a kedvezményre, ha rokkantsági járadékot kap és erre tekintettel az Önnel közös háztartásban élő személy pl. a házastársa családi kedvezményt érvényesít. Ha a fogyatékos állapotára tekintettel kíván kedvezményt érvényesíteni, akkor feltétlenül töltse ki a A lapon a IV. ponthoz tartozó nyilatkozatokat is az 5 8. sorokhoz írt magyarázat szerint. 6

7 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 30%-a 20. sor: Ha önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a tagja, akkor az Ön által befizetett összegnek, valamint az egyéni számláján jóváírt (egyébként adóköteles) öszszegnek a 30 százalékát, összesen legfeljebb 100 ezer forintot kedvezményként érvényesítheti. Amennyiben január 1-je előtt betölti a jogszabályok alapján Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor az említett mértékű kedvezményt magasabb öszszegben, legfeljebb 130 ezer forintig veheti igénybe. Ha Ön erre a magasabb összegű kedvezményre jogosult, akkor erről az a oszlopban az X beírásával nyilatkozzon. A kedvezményként érvényesíthető összeg akkor sem lehet több a 100 ezer illetve a 130 ezer forintnál, ha Ön egyidejűleg több nyugdíjpénztárnak is a tagja. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 30 %-a 21. sor: Ha önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak, illetve önsegélyező pénztárnak (vagy mindkettőnek) a tagja, akkor az Ön által befizetett összegnek, valamint az egyéni számláján jóváírt (egyébként adóköteles) öszszegnek a 30 százalékát, összesen legfeljebb 100 ezer forintot kedvezményként érvényesítheti. Amennyiben január 1-je előtt betölti a jogszabályok alapján Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor az említett mértékű kedvezményt magasabb öszszegben, legfeljebb 130 ezer forintig veheti igénybe. Ha Ön erre a magasabb összegű kedvezményre jogosult, akkor erről az a oszlopban az X beírásával nyilatkozzon. A kedvezményként érvényesíthető összeg akkor sem lehet több a 100 ezer illetve a 130 ezer forintnál, ha Ön egyidejűleg több egészségpénztárnak, önsegélyező pénztárnak a tagja. Ha Ön nyugdíjpénztárnak és egészség- vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja, akkor a kétféle jogcímen együttesen legfeljebb 120 ezer forint kedvezményre jogosult. Az együttesen legfeljebb érvényesíthető kedvezmény összege 150 ezer forint akkor, ha január 1-je előtt betölti a jogszabályok alapján Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye (10%) 22. sor: Önnek lehetősége van arra, hogy az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelésének egy részét legalább 24 hónapra lekösse. Ha Ön ilyen lekötésről rendelkezett, akkor az adóév utolsó napján (2005. december 31-én) lekötött és a pénztár által igazolt számlakövetelésének a 10 százalékát kedvezményként érvényesítheti. Amennyiben viszont a lekötést 24 hónapon belül akár csak részben is megszünteti, úgy a lekötött összeg után igénybevett kedvezményt húsz százalékkal növelt öszszegben köteles visszafizetni. Az egészségpénztári tagsághoz kapcsolódó 21., 22., 23. sorok szerint érvényesített kedvezmények összege együttesen legfeljebb 100 ezer, illetve 130 ezer forint lehet az adóévben. A kedvezmények érvényesítését korlátozó további rendelkezés alapján a nyugdíjpénztári és az egészségvagy önsegélyező pénztári tagsághoz kapcsolódó 20., 21., 22., 23., sorok szerint levont kedvezmények együttes összege az adóévben nem lehet több 120 ezer, illetve 150 ezer forintnál. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár prevenciós kedvezménye (10%) 23. sor: Amennyiben évben (külön kormányrendeletben meghatározott) prevenciós szolgáltatást vett igénybe és az Ön megbízása alapján az egészségpénztár az egyéni számlájáról egyenlítette ki ennek a szolgáltatásnak az ellenértékét, akkor a kifizetett összeg után kedvezményre jogosult. A kedvezmény a pénztár által ilyen címen kifizetett (és igazolt) összeg 10 százaléka. Az egészségpénztári tagsághoz kapcsolódó 21., 22., 23. sorok szerint érvényesített kedvezmények összege együttesen legfeljebb 100 ezer, illetve 130 ezer forint lehet az adóévben. A kedvezmények érvényesítését korlátozó további rendelkezés alapján a nyugdíjpénztári és az egészségvagy önsegélyező pénztári tagsághoz kapcsolódó 20., 21., 22., 23., sorok szerint levont kedvezmények együttes összege az adóévben nem lehet több 120 ezer, illetve 150 ezer forintnál. Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék 25%-a 24. sor: Ha Ön saját maga vagy más magánszemély javára társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodást, akkor a nyugellátásra jogosító szolgálati idő vagy nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából befizetett járulék összegének 25 százalékát érvényesítheti kedvezményként a társadalombiztosítási szerv igazolása alapján. 7

8 Megállapodás alapján fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj 25%-a 25. sor: Ha Ön magánnyugdíj-pénztárral tagdíjfizetésre kötött megállapodást, akkor a saját maga és/vagy más magánszemély javára befizetett tagdíj összegének 25 százalékát kedvezményként érvényesítheti a nyugdíjpénztár igazolása alapján. Magánnyugdíj-pénztári tagdíjat kiegészítő befizetés 30%-a 26. sor: Amennyiben Ön magánnyugdíj-pénztár tagja és a kötelezően fizetendő tagdíját kiegészíti, akkor az adóévben befizetett tagdíj-kiegészítés összegének 30 százalékát a nyugdíjpénztár igazolása alapján kedvezményként érvényesítheti. A kedvezmény nem jár arra a tagdíj-kiegészítésre, amelyet az Ön munkáltatója egyoldalú kötelezettségvállalás alapján fizetett be. Szellemi tevékenység adókedvezménye 27. sor: A szellemi tevékenység kedvezményét az olyan önálló tevékenységből származó jövedelmek után lehet igénybe venni, amelyeket a kifizető szellemi tevékenységből származónak minősít. Ilyen tevékenység jellemzően az, amelynek eredményeként a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvény szerint szabadalmi oltalom tárgya, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás jön létre, vagy egyébként a szerzői jogról szóló törvény védelemben részesíti. Az ilyen címen érvényesíthető kedvezmény a kifizető által igazolt szellemi tevékenységből származó jövedelem 25 százaléka, legfeljebb 50 ezer forint. Az ezen a jogcímen érvényesíthető kedvezmény beletartozik abba a körbe, amelyek együttes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ezek a kedvezmények a következők: szellemi tevékenységek kedvezménye (27. sor), felsőoktatási tandíj kedvezménye (29. sor), biztosítások kedvezménye (30. sor), közcélú adományok kedvezménye (31. és 32. sor). Az érvényesítést korlátozó további rendelkezés, hogy a kedvezmény csak a 6 millió forintot meg nem haladó bevallás köteles jövedelem esetén érvényesíthető az említett mértékben. Lakáscélú hiteltörlesztés adókedvezménye 28. sor: Ha Ön lakáscélú felhasználásra december 31-e után hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján hitelt vett fel, akkor a hitelintézet igazolása alapján az adóévben megfizetett tőke, kamat és járulékos költségek összegének bizonyos hányadát adókedvezményként érvényesítheti. A kedvezmény az adóévben törlesztett összeg 30, illetve 40 százaléka, legfeljebb 120 ezer forint lehet. Az adóból levonható kedvezmény mértékét befolyásolja többek között az Ön által lakáscélra felvett hitel(ek) összegének a nagysága, továbbá az is, hogy a hitelt milyen célból (használt lakás vásárlására, bővítésére vagy új lakás vásárlására, építésére stb.) vette fel. Ezen túlmenően az említett mértékű kedvezmény csak a 3 millió 400 ezer, illetőleg a törvényben meghatározott feltételek mellett a Gyes-re jogosult adós (adóstárs) esetében a 4 millió 400 ezer forintot meg nem haladó bevallás köteles jövedelemnél érvényesíthető teljes egészében. A kedvezményt csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan egy hitelszerződés alapján lehet igénybe venni. A törvényben meghatározott esetek kivételével a kedvezményt az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben lehet érvényesíteni. Kivételes szabály vonatkozik arra az esetre, ha a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kormányrendelet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult a hitel felvevője. Ilyen esetben a kedvezmény minden olyan adóévben érvényesíthető, amikor az igénylőnek a törlesztés időszakában családi pótlékra jogosult (vagy jogosulttá váló) gyermeke van. Kivételes szabályban határozta meg a törvény a december 31-ét megelőzően felvett lakáscélú hitelek esetében is a kedvezményre való jogosultság időtartamát. Így az a magánszemély, aki évben vagy azt megelőzően kezdte meg a lakáscélú hitel törlesztését, a as lap 3. sorában lévő nyilatkozat kitöltése esetén évben még jogosult a kedvezményre! A kedvezményt a hitelszerződésben feltüntetett adós illetve adóstársak közül csak egy személy érvényesítheti, a kedvezmény összegének megosztására nincs lehetőség. Ezen a címen adókedvezményt a lakás-takarékpénztártól felvett hitelre csak akkor lehet érvényesíteni, ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. Ha Ön lakáscélú kedvezményt kíván érvényesíteni, akkor feltétlenül töltse ki a as lap I. pontjában a lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményéhez kapcsolódó nyilatkozatot is! 8

9 Felsőoktatási tandíjhoz kapcsolódó adókedvezmény 29. sor: A felsőoktatásról szóló törvény mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben részt vevő hallgató adóévben befizetett tandíja (költségtérítése) után a befizetett összeg 30 százaléka, hallgatónként legfeljebb havi 6 ezer, évente 60 ezer forint kedvezmény érvényesíthető. Ez a kedvezmény akkor jár Önnek, ha a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoláson Önt, mint hallgatót, vagy a hallgató kérése szerint Önt mint szülőt, nevelőszülőt, mostohaszülőt, nagyszülőt, testvért vagy házastársat befizetőként tüntették fel. A nulladik évfolyamra tekintettel fizetett tandíj vagy költségtérítés nem jogosít kedvezményre! Ha Ön a tandíj utáni kedvezményt igénybe kívánja venni, akkor az a oszlopba feltétlenül írja be, hogy a felsőoktatási intézmény(ek) igazolása alapján hány felsőoktatásban részt vevő hallgató után jogosult a tandíjkedvezményre. Az ezen a jogcímen érvényesíthető kedvezmény beletartozik abba a körbe, amelyek együttes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ezek a kedvezmények a következők: szellemi tevékenységek kedvezménye (27. sor), felsőoktatási tandíj kedvezménye (29. sor), biztosítások kedvezménye (30. sor), közcélú adományok kedvezménye (31. és 32. sor). Az érvényesítést korlátozó további rendelkezés, hogy a kedvezmény csak a 6 millió forintot meg nem haladó bevallás köteles jövedelem esetén érvényesíthető az említett mértékben. Az élet- és nyugdíjbiztosítás díjaként befizetett összeg 20(30)%-a 30. sor: Ha Ön belföldi biztosítóintézettel tíz éves vagy annál hosszabb időtartamú életbiztosítást vagy nyugdíjbiztosítást kötött, akkor a évben befizetett biztosítási díj után kedvezményt érvényesíthet. A kedvezmény mértéke a biztosítóintézet által igazolt befizetés 20 százaléka, legfeljebb 100 ezer forint. Ha Ön 2005-ben a megelőző évben (2004-ben) befizetett díjnál magasabb díjat fizetett be, akkor az előző évi befizetését meghaladó összeg után további 10 százalék kedvezmény illeti meg. A adókedvezményre akkor is jogosult, ha az Ön javára az említett feltételek szerint kötött élet- vagy nyugdíjbiztosítás díját a munkáltatója fizette be. Az ezen a jogcímen érvényesíthető kedvezmény beletartozik abba a körbe, amelyek együttes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ezek a kedvezmények a következők: szellemi tevékenységek kedvezménye (27. sor), felsőoktatási tandíj kedvezménye (29. sor), biztosítások kedvezménye (30. sor), közcélú adományok kedvezménye (31. és 32. sor). Az érvényesítést korlátozó további rendelkezés, hogy a kedvezmény csak a 6 millió forintot meg nem haladó bevallás köteles jövedelem esetén érvényesíthető az említett mértékben. A közcélú adományként befizetett összeg kedvezménye (31. és 32. sorok) A közcélú adomány utáni kedvezményre Ön akkor jogosult, ha az adóévben közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének a céljára, közérdekű kötelezettségvállalás céljára, külön törvény szerinti feltételeknek megfelelő egyház meghatározott tevékenységének a céljára, önkéntes biztosító pénztár javára (nem a pénztár tagjaként), költségvetési szerv javára alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés támogatására pénzbeli adományt fizetett be. A kedvezményt az adomány befizetéséről szóló, a támogatott szervezet által kiállított igazolás alapján veheti igénybe. A közhasznú adomány címén az előzőekben felsorolt célokra befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb 50 ezer forint, kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén legfeljebb 100 ezer forint kedvezmény érvényesíthető. A közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott módon és feltételekkel nyújtott tartós adományozás további külön adókedvezményre jogosítja Önt a támogatás második évétől kezdve. Tartós adományozás esetén a befizetett összeg 30 százalékán túl az említett korlátokig további 5 százalék kedvezmény érvényesíthető az adományozás második évétől. A közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján tartós adományozásnak minősül a közhasznú szervezet és a magánszemély támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha megfelel a következő feltételeknek. A szerződésben a támogatónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatást ellenszolgáltatás nélkül a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente minimum, egyszeri alkalommal adja. A támogatás összegének azonos vagy növekvő mértékűnek kell lennie. Amennyiben a támogatott közhasznú szervezetet az említett időszakon belül törlik a közhasznú nyilván- 9

10 tartásból vagy jogutód nélkül megszűnik, úgy a korábbi években érvényesített külön kedvezményt viszsza kell fizetni. Ha a magánszemély a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő kötelezettségét bármely más ok miatt nem teljesítette, akkor a korábbi években általa érvényesített külön kedvezmény összegének a kétszeresét kell visszafizetnie. Az előzőekben leírtak miatt célszerű előbb a 30 százalékos mértékű kedvezményt érvényesíteni, mivel az után nincs ilyen visszafizetési kötelezettség. Amennyiben Ön a tartós adományozásra kötött szerződése alapján is kíván kedvezményt igénybe venni, azt a 31. és/vagy a 32. sor a oszlopában az X beírásával jelölje. Az ezen a jogcímen érvényesíthető kedvezmény beletartozik abba a körbe, amelyek együttes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ezek a kedvezmények a következők: szellemi tevékenységek kedvezménye (27. sor), felsőoktatási tandíj kedvezménye (29. sor), biztosítások kedvezménye (30. sor), közcélú adományok kedvezménye (31. és 32. sor). Az érvényesítést korlátozó további rendelkezés, hogy a kedvezmény csak a 6 millió forintot meg nem haladó bevallás köteles jövedelem esetén érvényesíthető az említett mértékben. Családi kedvezmény 33. sor: Ha családi kedvezményre jogosult és azt Ön kívánja érvényesíteni, akkor ne felejtse el kitölteni a A lap V. pontjában a nyilatkozatot, valamint a es és a 02-es lapokat. A családi kedvezményt az arra jogosult személy a kedvezményezett eltartottak után érvényesítheti. Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot folyósítanak; aki rokkantsági járadékban részesül; a magzat, ikermagzat fogantatásának 91. napjától a megszületéséig; a saját jogán családi pótlékban részesülő személy. Ha a kedvezményezett eltartott olyan személy, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak, akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély, aki a családi pótlékot, mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám, vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt, vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja, illetőleg az, aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. Magzat esetében a kedvezményre a várandós nő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa jogosult. A saját jogon családi pótlékban részesülő, illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében a kedvezményre az eltartottal közös háztartásban élő magánszemélyek közül döntésük szerint csak egy személy jogosult. A családi kedvezmény az eltartottak számától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén havi 3 ezer forint kettő eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként havi 4 ezer forint három vagy több eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként havi 10 ezer forint. Az eltartottak számába azokat a személyeket is be kell számítani, akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek, de rájuk tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. Így például, ha egy kedvezményezett eltartott gyermek mellett van olyan felsőoktatásban tanuló eltartott gyermek is a családban, akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vettek, akkor az egy kedvezményezett eltartott gyermek után havonta nem 3 ezer, hanem 4 ezer forint a családi kedvezmény összege. A családi kedvezmény szempontjából az a hónap számít jogosultsági hónapnak amely hónapra családi pótlékot vagy rokkantsági járadékot folyósítanak. Magzat esetében a várandósság 91. napjától jogosultsági hónap minden olyan hónap, amelyben a várandósság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amelyben a gyermek megszületik. Ez a hónap már nem a magzat, hanem a megszületett gyermek utáni családi pótlék folyósítására tekintettel számít jogosultsági hónapnak. A nem saját jogon családi pótlékra jogosultak, valamint a magzat esetében az év végén bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól, hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. Így az együtt élő házastársak, a közös gyermekeket nevelő élettársak az év végén dönthetnek arról, hogy melyikük érvényesíti a családi kedvezményt, ha arra egyébként mindketten jogosultak. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végén is az a személy jogosult a kedvezmény érvényesítésére, akinél azt az adóelőleg megállapításánál figyelembe vették. 10

11 A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult személy az őt megillető kedvezmény összegét a vele együtt élő házastársával, élettársával megoszthatja. Ha a családi kedvezményt érvényesítő személy éves összes jövedelme több 8 millió forintnál, akkor az őt megillető kedvezményt csökkentett összegben érvényesítheti. A jogosult által nem érvényesített kedvezmény összegét a vele együtt élő házastársa, élettársa ilyen esetben is igénybe veheti. A es lap kitöltése Ha Ön a családi kedvezmény érvényesítését kéri, és erről a A lap 9. sorában nyilatkozott, akkor feltétlenül töltse ki ezt a lapot, valamint a es lapot is. Az sorokba írja be a családjában nevelt gyermekek és eltartottak nevét és adóazonosító jelét, ennek hiányában a természetes azonosító adataikat. Kérjük hogy az azonosító adatokat pontosan töltse ki, mert az a családi kedvezmény érvényesítésének a feltétele. Az alábbi kódjegyzék alapján írja be az eltartottak kódját is az erre kijelölt helyre. 1 kedvezményezett gyermek, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak; 2 eltartott gyermek, akit a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vesznek, de családi pótlékot utána nem folyósítanak; 3 rokkantsági járadékban részesül; 4 saját jogán családi pótlékra jogosult. Ezen a lapon kedvezményezett eltartottként (1-es kód) tüntesse fel azt a gyermekét is, aki után év közben megszűnt a családi pótlék folyósítása. Ha az eltartottak felsorolására biztosított hely nem elegendő, akkor az ügyfélszolgálatainkon kérhet újabb lapokat, vagy az APEH honlapjáról [ letöltheti azokat. Ne felejtse el ennek a lapnak a jobb felső sarkában az erre kijelölt helyen a kitöltött lap sorszámát, a főlap (C) mezőjében pedig a nyilatkozatához csatolt 01-es lapok számát feltüntetni. Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben magzatra tekintettel (is) kíván igénybe venni családi kedvezményt, akkor a 19. sorhoz tartozó nyilatkozatot is töltse ki. Az erre kijelölt helyre írja be azt az időszakot, amelyben Ön a várandósság alapján a kedvezményre jogosult. Ha az adóévben két ilyen időszak is volt, akkor azt az előnyomtatott sorok szerint külön-külön tüntesse fel. A várandósság időszakából csak a 2005-re jutó hónapokat írja be. A évre áthúzódó hónapokat majd a évi adójának a megállapításánál lehet figyelembe venni. Ikermagzatok esetében a kedvezmény a magzatok számától függően jár. Ezért a magzatok számát is tüntesse fel. Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról Amennyiben Ön a A lap 10. sorában a családi kedvezmény megosztásáról nyilatkozott, akkor feltétlenül töltse ki ezt a nyilatkozatot is. A családi kedvezmény megosztására csak akkor van lehetőség, ha a 21. sorban feltünteti az Önnel együtt élő házastársának vagy az élettársának a nevét és az adóazonosító jelét, és a 20. sorban mindketten aláírják a nyilatkozatot. Nyilatkozat a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékról Ha a kedvezményt az élettársával kívánja megosztani, akkor nyilatkozniuk kell arról is, hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. Ezt a nyilatkozatot is (a 22. sorban) mindkettőjüknek alá kell írniuk. A es lap kitöltése Ez a lap az Önt megillető családi kedvezmény pontos összegének a kiszámításához szükséges. Ezért kérjük, hogy a 02-es lapon található útmutató szerint írja be, hogy az Ön családjában az év egyes hónapjaiban hány eltartott, illetve kedvezményezett eltartott gyermek (személy) volt. A as lap kitöltése I. A lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményéhez kapcsolódó nyilatkozat Ha Ön a lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményét kívánja érvényesíteni, akkor az 1. sor megfelelő kódkockájában az X beírásával nyilatkozzon arról, hogy a lakáscélra felvett hitele alapján Ön milyen mértékű kedvezményre jogosult. 40 százalék az érvényesíthető kedvezmény mértéke az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor, ha a lakáscélra felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült, 11

12 a felvett kedvezményre jogosító hitel, hitelek együttes összege a 15 millió forintot nem haladja meg és a felvett hitel belföldön fekvő lakótelek, új lakás tulajdonjogának, valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez, belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéséhez kapcsolódik. Ebből a szempontból új lakásnak az a lakóingatlan minősül, amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor, ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. 30 százalék a kedvezmény abban az esetben, ha a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel, hitelek öszszege együttesen a 10 millió forintot nem haladja meg és a 40 százalékos mértékű kedvezményhez szükséges feltételek nem állnak fenn. Lakáscélú felhasználásra felvett hitelnek az a hitel tekinthető, amelyet: belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvételi vagy más visszterhes (pl. tartási) szerződés keretében történő megszerzéséhez, belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéséhez, belföldön fekvő lakás alapterületének növeléséhez (ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez), a magánszemélyek jövedelemadójáról, vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a hitelszerződés megkötésének napján hatályos, az előzőekben nem szereplő lakáscélú felhasználásra kapott a magánszemély. Ha az Ön házastársa (élettársa) az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult, és a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársként szerepel, továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló ingatlanban tulajdonostárs is, akkor a 4 millió forintot meghaladó (de 5 millió forintnál nem több) bevallás köteles jövedelme esetén is érvényesítheti az Önt megillető kedvezményt vagy annak egy részét, ha kitölti a 2. sorban lévő nyilatkozatot. A lakáscélú hitel kedvezménye az első törlesztő részlet megfizetésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban Ön olyan lakáscélú hitel adósa vagy adóstársa, amelyre az első törlesztő részletet évben vagy azt megelőzően fizették meg, és a törlesztések után járó kedvezményre a december 31-én hatályos szabályok szerint jogosult volt, akkor adóévre még (utoljára) igénybe veheti a kedvezményt, amennyiben a négy éves időbeli korlát kivételével a jelenleg előírt más egyéb feltételek teljesülnek, és erről a 3. sorban nyilatkozik. A lakáscélú hiteltörlesztés után Önt megillető kedvezményt csak akkor vehetjük figyelembe az adómegállapítás során, ha a sorokban feltünteti a kedvezményre jogosító hitel felhasználásával részben vagy egészben megszerzett önálló ingatlan fekvése szerinti település nevét, az ingatlan helyrajzi számát, továbbá valamennyi adóstársa nevét, adóazonosító jelét. Ha az adóstársak felsorolásához nem elegendő a lapon biztosított hely, ügyfélszolgálatainkon kérhet újabb lapot, vagy letöltheti az APEH honlapjáról is azt. Ne felejtse el a lap jobb felső sarkában a kijelölt helyre a kitöltött lap sorszámát, a főlap (C) mezőjébe pedig a csatolt lapok számát beírni. Ne felejtkezzen el arról sem, hogy a C lap 28. sorában a kedvezmény érvényesítésének a sorrendjét is jelölnie kell. II. A munkáltató személyében bekövetkezett változások Ha az adóév során egyszer (vagy többször) munkahelyet változtatott, akkor a sorokba írja be az egyes munkáltatóknak a nevét, címét, adószámát, továbbá az adott munkáltatónál eltöltött munkaviszonyának a kezdő és a befejező időpontját. (Ezek az adatok a munkaviszonyának a megszűnésekor kapott adatlapon szerepelnek.) Ha a munkáltatók felsorolásához nem elegendő a nyomtatványon biztosított hely, akkor ügyfélszolgálatainkon kérhet újabb lapokat, vagy az APEH honlapjáról letöltheti azokat. Ne felejtse el ennek a lapnak a jobb felső sarkában a kijelölt helyre a kitöltött lap sorszámát, a főlap (C) mezőjébe pedig a nyilatkozatához csatolt 03-as lapok számát beírni. Budapest, január Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 12

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0453-08-as lap kitöltése)

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0453-08-as lap kitöltése) Tisztelt Ôstermelô! Ez a lap szolgál a mezôgazdasági ôstermelésbôl származó jövedelem (veszteség) kiszámítására. Az ôstermelôi, vagy közös ôstermelôi igazolvánnyal rendelkezô magánszemélyek az ôstermelôkre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése Adatszolgáltatás a 2015. adóévre munkáltatói adómegállapítást választó, nemleges nyilatkozatot tevő mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY Általános tudnivalók: Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit!

2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! 2201-06 (gyakorlat) Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 1. Határozza meg a számla és a nyugta kötelező tartalmi elemeit! - Teljesítés időpontja (több alkalmi szállításnál utolsó nap) - Számla kelte - Fizetési

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A hirdetményben feltüntetett kamatok 50 millió forint elhelyezéséig érvényesek,

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. Fogyasztói ár: 85,- Ft (ÁFÁS ÁR) NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szõlõbor után fizetendõ, illetve visszaigényelhetõ

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21.

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21. A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról Tisztelt Játékvezető Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2005. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben