Jogszabályváltozások Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága"

Átírás

1 Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

2 Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje

3 Társasági adó

4 Évközi változások Növekedési adóhitel fizetési halasztási kedvezmény Beruházási adókedvezmény növekedési adóhitelre jogosultak beruházásuk után vehetik igénybe

5 Évközi változások Növekedési adóhitel jellemzői fizetési halasztási kedvezmény szokásos adóelőleg-és adófizetési ütemezést halaszthatja adókötelezettség nem változik havi és negyedéves előlegeken túli befizetés nyolc részletben teljesíthető adóévet követő két évben választás alapján lehet igénybe venni naptári évvel megegyező és eltérő üzleti évesek is igénybe vehetik

6 Évközi változások Adóévi adózás előtti eredmény - Megelőző adóévi adózás előtti eredmény = Növekedési adóhitel

7 Igénybevételének feltételei Növekedési adóhitel Tao alanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött adóévben és a megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, szétválásban, egyesülésben nyilatkozik a választásról növekedési adóhitel eléri vagy meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét eredmény eredmény 2014 >= évi eredmény x 5

8 Növekedési adóhitel A számítás során nem lehet figyelembe venni: kapott (járó) osztalékot kapott (esedékes ) kamatot kapcsolt vállalkozástól - visszafizetési kötelezettség nélkül kapott juttatás, támogatás - véglegesen átvett pénzeszköz - térítés nélkül átvett eszköz - ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség adóévi bevételként elszámolt összegét

9 Választás Növekedési adóhitel feltöltési kötelezettség határidejéig feltöltésről szóló bevallásban feltöltésre nem kötelezett külön nyomtatványon, elektronikus úton (15NAHI) határidő jogvesztő

10 Növekedési adóhitel Növekedési adóhitel lényege a növekedési adóhitelre jutó adó fizetése különös szabályok szerint az adót nem a tárgyévben, hanem az adóévet követő két adóévben, negyedévente, a negyedévet 2. hónapjának 20. napjáig (2+6) kell megfizetni , Tao bevallásban a növekedési adóhitel összegére jutó adót megállapítja, bevallja és a - két részletben megfizetett összegen felüli részt hat egyenlő részletben megfizeti

11 Növekedési adóhitel Növekedési adóhitelre jutó adó/adóelőleg számítása - adóévi adóalap csökkentő és növelő tételeket arányosan kell számításba venni korrigált NAHI = NAHI +/- (korrekciós tételek x NAHI/2015. évi eredmény) NAHI-ra jutó adó megállapítása korrigált NAHI-ra jutó adóelőleg/adó = korrigált NAHI x sávos adómérték

12 Növekedési adóhitel-példa NAHI = = 110 millió forint 30 millió forint beruházási adóalap-kedvezmény évi várható adóalap: 100 millió forint várható fizetendő adó: 10 millió forint (100M x 0,1) évben megfizetett előleg: 1 millió forint feltöltéskor fizetendő 9 millió forint korrekciós tétel NAHI-ra jutó része: 30M x (110/130) korrigált NAHI = 110M - {30M x (110/130)} = 84,5M korrigált NAHI-ra jutó adó: 84,5 x 0,1 = 8,45M Ft

13 Növekedési adóhitel-példa Feltöltéskor fizetendő adó: 9M -8,45M = 550e Ft február e Ft május e Ft

14 Növekedési adóhitel Nem alkalmazható végelszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben végelszámolás időszaka alatt felszámolási eljárás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben utolsó adóévben, ha felszámolás, végelszámolás nélkül jogutód nélkül szűnik meg

15 Növekedési adóhitel Növekedési adóhitel egyösszegű visszafizetése bármely okból kikerül a Tao. tv. hatálya alól kikerülés napjával a meg nem fizetett összeg egy összegben esedékessé válik

16 Jellemzői Beruházási adókedvezmény növekedési adóhitelre jogosultak vehetik igénybe nyilatkozat megtételét követő két adóévben megvalósított beruházás után vehető igénybe növekedési adóhitel összegére jutó adó még esedékessé nem vált összegét lehet csökkenteni - beruházási érték 19%-ával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegének 90%-ával, ha - az átlagos állományi létszámot növelik és legalább két évig fenntartani az adott régióban

17 Beruházási érték Beruházási adókedvezmény nyilatkozat adóévét követően két adóévben beszerzett, előállított, korábban használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, de legfeljebb foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a nyilatkozat adóévét követő adóévben,majd a második adóévben bekövetkezett növekménye x 10 millió Ft

18 Beruházási adókedvezmény Nem vehető igénybe olyan tárgyi eszközre, amelyre terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el vagy nem szabad elszámolni a nyilatkozat megtételének adóévében Tao. tv. szerinti adókedvezményt vesz igénybe a beruházásra tekintettel Nem alkalmazható ugyanazon adóév tekintetében kedvezményezett célra tett adó-, adóelőleg felajánlással (rendelkezéssel), jóváírással Kedvezményként érvényesített összeg az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírás

19 Egyéb Beruházási adókedvezmény az adóévben a várható létszámnövekményre tekintettel is igénybe vehető - nem teljesül szankció - kedvezmény többletet társasági adóként kell bevallani és befizetni létszámnövekedést legalább két évig nem tartja meg - szankció - a nem teljesített létszámnövekmény x 10 millió forint x 19%

20 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Adózás előtti eredmény Civil tv. szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően - alapcél szerinti tevékenység nem vállalkozási tevékenység - gazdasági- vállalkozási tevékenység a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, azt eredményező, üzletszerű tevékenység, kivéve adomány, cél szerinti tevékenység, pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe helyezése ingatlan megszerzése, használatának átengedése, átruházása

21 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Alapcél szerinti tevékenység bevétele tagdíj Szja 1% alapcélra kapott támogatás, adomány alapcélt szolgáló jog, dolog átruházásának ellenértéke (arányos része) gazdasági tevékenységnek nem minősülő tevékenységből szerzett bevétel (kamat, osztalék, ingatlan)

22 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Kedvezményezett mérték közhasznú szervezet esetén - 15% - adókötelezettség, ha VB+IB > B x 15% VB: vállalkozási bevétel IB: ingatlanból származó bevétel B: összes bevétel

23 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Kedvezményezett mérték túllépésének arány (VB+IB) ( B x 15%) VB+IB VB: vállalkozási bevétel IB: ingatlanból származó bevétel B: összes bevétel

24 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Nem közhasznú szervezet adómentessége B x 10% >= VB+IB <= 10 M Ft VB: vállalkozási bevétel IB: ingatlanból származó bevétel B: összes bevétel

25 Alapítvány, egyesület, közalapítvány Adóalap Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye - közhasznú szervezet esetén eredmény 20%-a + általános növelő tételek - általános csökkentő tételek + támogatás korrekciós tétele (teljes v. arányos összeg) + ingatlanhoz kapcsolódó növelő tétel - ingatlanhoz kapcsolódó csökkentő tétel +/- kapcsolt vállalkozások korrekciós tételei +/- különös növelő/csökkentő tételek (Tao. tv. 16. )

26 Alapítvány, egyesület, közalapítvány ingatlanhoz kapcsolódó növelő tétel - ingatlan számviteli törvény szerinti értékcsökkenése - ingatlan megszerzésére, használatára, átengedésére, átruházására tekintettel az alapcél szerinti tevékenység bevételeként elszámolt összeg ingatlanhoz kapcsolódó csökkentő tétel - ingatlan Tao. törvény szerinti értékcsökkenése - ingatlan megszerzésére, használatára, átengedésére, átruházására tekintettel elszámolt költség, ráfordítás

27 Előadó művészeti szervezet Fogalom pontosítása - összhang a de minimis rendelettel Jegybevétel fogalmának pontosítása Adókedvezmény feltétele - kiegészítő támogatás juttatás adóévében (támogatás adóévét követő 90 napon belüli) történő megfizetése

28 Előadó művészeti szervezet Támogatási igazolás korlátja - támogatási igazolások, - megfizetett kiegészítő támogatások, - adóelőleg-felajánlással kapcsolatos igazolások együttes értéke nem haladhatja meg - jegybevétel 80 százalékát és - 1,5 milliárd forintot A korlátok érvényesek az adóelőleg felajánlása esetén is

29 Látvány-csapatsport Támogatás, kiegészítő támogatás - kifizetés tényét be kell jelenteni - SPORTBEJ nyomtatvány - pénzügyi teljesítéstől számított 30 napon belül - jogvesztő jelleg megszűnik - első alkalommal a os támogatási időszakra január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni.

30 Látvány-csapatsport Mentesülés a 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, jogkövetkezmények és az adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól - a adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig - az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján

31 Látvány-csapatsport Adókedvezmény feltétele - előzetes támogatói szándéknyilatkozat rendelkezésre bocsátása a támogatásra jogosult szervezet részére - csatolni kell a támogatási igazolási kérelem benyújtásához is Először a hatályba lépését követő napon benyújtott támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmeknél kell alkalmazni

32 Bírság visszatérítése Adózás előtti eredményt csökkenti bírságnak, Art-ban, társadalombiztosítási törvények előírt jogkövetkezménynek - az elengedése - visszatérítése miatt az adóévben bevételként elszámolt, az adóévben vagy a megelőző adóévekben növelő tételként figyelembe vett összeg Csak pontosítás

33 IFRS IFRS-ek választása egyedi beszámolási célra január 1-től választhatja az a vállalkozás: - amelynek értékpapírjait EGT tagállam szabályozott piacán forgalmazzák, - amelyek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont(konszolidált) beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el - amely a Koncessziós tv. alapján koncesszióköteles tevékenység végzésére, illetve koncessziós szerződés megkötésére jogosult, vagy amely a Koncessziós tv. koncessziós társaságnak minősül

34 IFRS Nem választhatja - MNB által felügyelt vállalkozó, - az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó, - a nonprofit gazdasági társaság

35 IFRS IFRS-ek választása egyedi beszámolási célra január 1-től kötelezően alkalmazni kell: - azon vállalkozásnak, amelynek értékpapírjait EGT tagállam szabályozott piacán forgalmazzák, - hitelintézetnek, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak

36 IFRS IFRS-ek választása egyedi beszámolási célra január 1-től választhatja az a vállalkozás: - amelyek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont(konszolidált) beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el - biztosító - MNB felügyelet alá tartozó, előzőekben nem felsorolt egyes pénzügyi intézmények - könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás - azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól (Szv. 154/A. (1) bekezdés)

37 Nem választhatja IFRS - az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó, - nonprofit gazdasági társaság, - a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület, - a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár

38 IFRS- Társasági adó Éves beszámolóját, könyvviteli zárlatát az IFRS-ek alapján összeállító adózó a Tao. tv-t az IFRS-ekkel összhangban értelmezi, alkalmazza Összes bevétel az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál az adózás előtti eredmény javára elszámolt összeg - Társasági adóalap: általános szabályok + különös szabályok (kiegészítő+új rendelkezések) - adózás előtti eredmény: Szt. 114/A. 8. pont - Tao tv. 18/A-18/D.

39 Adózás előtti eredmény (+/-) Adózás előtti eredmény szintjén módosítást igénylő tételek Tao tv. 18/B. (1), (2) Korrigált adózás előtti eredmény Növelő és csökkentő tételek a Tao. tv. szerint + speciális nem szabályok Adóalap

40 IFRS- Adatszolgáltatások Áttérési különbőzetekre vonatkozóan - áttérést megelőző adóévi adóelőleg- kiegészítésről szóló bevallásban (külön nyomtatványon) ban az áttérés napját követő 15 napon belül külön nyomtatványon, elektronikus úton

41 IFRS- Adatszolgáltatások Áttérést megelőző adóévről szóló Tao. bevallásban részletes levezetés az áttérést megelőző adóév IFRS-ek szerint meghatározott adókötelezettségről Áttérés adóévében és a követő adóévben negyedévente - várható adózás előtti eredményről, adóalapról, fizetendő adótól

42 IFRS- Minimum adó Fizetendő adója kevesebb, mint az áttérés előtti utolsó adóévben ténylegesen fizetett társasági adója - áttérés adóévében és az azt követő adóévben az adófizetési kötelezettsége = áttérést megelőző adóév adója (kimentési lehetőség)

43 IFRS- Adóelőleg-minimum Áttérés adóévéről szóló adóbevallásban meghatározott előleg nem éri el az áttérést megelőző adóév fizetendő adóját - előlegeket a megelőző adóév fizetendő adója alapján kell meghatározni Áttérés adóéve során esedékessé váló, és az áttérés adóévét követő adóév első hat hónapja során esedékessé váló tao-előlegeket nem lehet módosítani

44 Illeték

45 Adósságrendezési eljárás Telekmentesség adósságrendezési eljárás során a telket értékesítik - késedelmi pótlékot nem kell megfizetni (csak az illetéket) - a telek vevője nyilatkozik a 4 éven belüli beépítésről nincs sem pótlék, sem illeték-kötelezettség a telket az eladó örökléssel, adásvétellel stb. szerezte ajándékozás esetén nem alkalmazható Elengedett követelés (egyéb meg nem fizetendő összeg) mentes az illeték alól

46 Visszterhes vagyonátruházási illeték Mentes az illeték alól környezetkímélő gépkocsi (5E, 5P, 5N, 5Z) tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának a megszerzése de minimis támogatás autóbusz, nyerges vontató, tehergépjármű, pótkocsi gazdálkodó szervezet általi megszerzése tulajdonjog megszerzése lakástulajdon megvásárlása - a vásárló a lakás bérlője vagy örököse, - a lakás a bérleti szerződés megkötéséig a bérlő tulajdona volt, - a tulajdonjogot a bérleti szerződés megkötése érdekében adták át a bérbeadónak

47 Visszterhes vagyonátruházási Mentes az illeték alól lakástulajdon megszerzése, ha illeték - a vagyonszerző az adásvételi szerződésben - határozott időre, de legalább 5 évre - a vételár 7%-át meg nem haladó éves bérleti díj ellenében - bérbeadja a korábbi magánszemély tulajdonosnak és - a bérlő vagy örököse részére 5 éven belül gyakorolható visszavásárlási jogot létesít - legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 105%-ának megfelelő vételáron

48 Visszterhes vagyonátruházási illeték adóhatóság a megállapított illetéket felfüggeszti adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha - bérlő vagy örököse 5 éven belül visszavásárolja a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő tulajdoni hányadot

49 Visszterhes vagyonátruházási Mentes az illeték alól ingatlan forgalmi értékéből illeték - az épület forgalmi értékének megfelelő rész, ha - az épületet a vagyonszerző hozta létre (a telek tulajdonosával kötött megállapodás és az építés költségeit, körülményeit tanúsító okirat) folyamatban levő ügyekben is lehet alkalmazni

50 Egyéb Mentes az eljárási illeték alól a megbízható adózó által kezdeményezett automatikus részletfizetési eljárás Adóhatóság a vagyonátruházási és öröklési illetéket visszatéríti, ha a vagyonszerző - műemléki értékként védetté nyilvánított, helyi egyedi védelem alatt álló épületet felújította - a felújítást az illetékkiszabásra történő bejelentés számított 1 éven belül megkezdte és 5 éven belül befejezte - műemlékvédelmi hatóság igazolása

51 Egyéb- eljárási illeték mentesség Mentes a közigazgatási eljárási illeték alól pl: hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezett első fokú eljárás vállalkozói igazolvánnyal, üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás valamennyi adóhatósági igazolás eltulajdonított okmány pótlására irányuló eljárás

52 Egyéb- eljárási illeték mentesség Mentes a bírósági eljárásban cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére: cég cégkivonatának, cégbizonyítványának, cégmásolatának kiállítása cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése

53 Személyi jövedelemadó Új bevallási lehetőségek

54 Adóbevallás Új adóbevallási formák bevallási nyilatkozat adóbevallási tervezet Megszűnő adóbevallási formák adónyilatkozat egyszerűsített bevallás

55 Adóbevallás A 2015-ös évről adóbevallási kötelezettség Adónyilatkozat - utoljára egyszerűsített bevallás - utoljára adóhatósági közreműködés nélküli bevallás 53- as bevallás munkáltatói adómegállapítás; bevallási nyilatkozat új forma

56 Adóbevallás A 2016-os évről adóbevallási kötelezettség adóhatósági közreműködés nélküli bevallás 53-as bevallás munkáltatói adómegállapítás; bevallási nyilatkozat adóbevallási tervezet felhasználásával készített bevallás új forma a évi jövedelmekről

57 Bevallási nyilatkozat Választható forma, ha a feltételek fennállnak kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett jövedelem, kivéve - kamat, osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont jövedelem, - ingatlan bérbeadásból szerzett jövedelem meghaladja az egymillió forintot, - önkéntes pénztári támogatói adomány tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot nem számol(t ) el (adóelőlegnél sem) - 10% költséghányad nem kizáró ok

58 Bevallási nyilatkozat Választható forma, ha a feltételek fennállnak adóalap-kedvezményt, adókedvezményt nem érvényesít (adóelőlegnél sem) önkéntes pénztári -, Nyesz-R-, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad 53-as bevallást más okból sem kell beadni társas vállalkozás nem minősül adóelőleget megállapító munkáltatónak a személyesen közreműködő tagok vonatkozásában EKHO, EFO, magánszemélyek különadója nem kizáró ok

59 Határidők Bevallási nyilatkozat nyilatkozat a munkáltató felé január határidő jogvesztő, nem vonható vissza munkáltató adatszolgáltatása február 12. adóhatóság tájékoztatása, ha a feltételek nem állnak fenn adóhatóság adó-megállapítása május értesítés főszabály szerint nincs, - a munkáltató nem megfelelően vonta le az adót, adóelőleget határozat

60 Bevallási nyilatkozat Több munkáltató esetén választása szerint Nyilatkozattétel időpontjában nincs munkáltató adóhatóság felé nyilatkozhat Munkáltató önellenőrzi, javítja a bevallását - különbözetről határozat - jogkövetkezmény magánszemély terhére nincs Határozatok az önellenőrzési jogot nem érinti, nem levizsgált időszak Feltételek hiánya az adó megállapítása után ismert - önellenőrzés - önellenőrzés hiányában felszólítás, utólagos adómegállapítás

61 Bevallási nyilatkozat Ellenőrzés során adókülönbözet megállapítása - az adókülönbözet a munkáltató havi adó-és járulék bevallásának hibája, hiányossága - adóbírság, késedelmi pótlék a munkáltatót terheli

62 Adóbevallási tervezet Adóhatóság adóbevallási tervezetet készít ügyfélkapuval rendelkező adózónak, aki munkáltatói adó-megállapítást nem kért (nem vállalták) nem egyéni vállalkozó, őstermelő bevallási nyilatkozatot nem tett adóhatóság elkészíti az szja bevallás tervezetét március 15-ig elektronikus úton megküldi

63 Adóbevallási tervezet Adózó a tervezetet javíthatja, kiegészítheti május 20-ig lehet elfogadni (kiegészített adatokkal) elektronikus úton befizetés május 20-ig, kiutalás elfogadástól számított 30 napon belül tervezetet nem fogadja el- 53-as bevallás Először a évről készül adóbevallási tervezet

64 Adóbevallás Havi adó-és járulékbevallás adattartalma bővül családi kedvezmény közös érvényesítése, aránya, másik fél adóazonosító jele eltartottak adatai adott hónapban eltartott vagy kedvezményezett eltartott, felváltva gondozott gyermek családi kedvezmény érvényesítésének jogcíme első házasok kedvezményének igénybevételi módja (egyedül, megosztással) + házastárs neve, adóazonosítója változások bekövetkezésének időpontja új nyilatkozat esetén

65 Fizetési könnyítés Alanyi jogon járó részletfizetés vállalkozási tevékenységet nem folytató (áfa fizetésére nem kötelezett) magánszemély személyi jövedelemadó, eho együttesen 200e Ft 6 havi pótlékmentes részletfizetés

66 Személyi jövedelemadó

67 Mértéke január 1-től 15% - általános kulcs Adókulcs - kamatjövedelemnél átmeneti szabály január 1-től megszolgált kamatjövedelemre alkalmazható 10, 19% - egyéni vállalkozó 10% - tartós befektetésből származó jövedelem 3-5 év közötti felbontás esetén

68 Családi kedvezmény Mértéke január 1-től 1 gyermek után Ft/hó 3 gyermek után Ft/ kedv. eltartott/hó 2 gyermek után kedvezményezett eltartott/hó ben Ft ban Ft ben Ft ban Ft ben Ft (adó 10e Ft-ról 20 e Ft-ra nő dupla kedvezmény) 625% helyett 667%

69 Családi kedvezmény Élettársak kedvezménye közös gyermek - mindkét szülő jogosult nem közös gyermek csak a szülő jogosult, kivéve az élettárs is jogosult családi pótlékra - szülővel együtt élő élettárs a gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik ÉS - szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában VAGY - szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék megállapítására irányuló kérelmét legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja

70 Adóazonosító jel évi adóbevallásban, a 2016-ban adott adóelőleg-nyilatkozatokban az adóazonosító jellel nem rendelkező eltartottak (kedvezményezett eltartottak) esetén a természetes azonosítóikat és a lakcímet kell szerepeltetni A évi bevallásokban, január 1-jétől tett nyilatkozatban már kötelező az adóazonosító jel feltüntetése.

71 Adóazonosító jel Adóelőleg-nyilatkozat családi kedvezmény igénybevételéhez állami adóhatóság július 1-ig hivatalból megképzi az adóazonosító számot életévét december 31-ig nem töltötte be - értesítés 45 napon belül - adóigazolvány elkészítése ig

72 Első házasok kedvezménye Összevont adóalapot csökkentő kedvezmény január 1-től családi kedvezmény előtt kell érvényesíteni házastársak egyike első házasságát köti összege: Ft Időtartam házasságkötést követő hónap 1. napja, max. 24 hónap családi kedvezményre való jogosultságig Érvényesítés házastárssal közösen már az adóelőleg számításnál is, vagy a bevallásban

73 Külön adózó jövedelmek Adóalap megállapításához kapcsolódó szorzó változása: 1, 19 1,18 érintett jövedelmek - ellenszolgáltatás nélkül vállalt tartás - kamatjövedelem, ha az adó levonása nem lehetséges (1,28 helyett 1,27, ha eho terheli) - kamatkedvezmény, szerencsejátékok (nem pénz) - lakásbérbeadás önkormányzat részére béren kívüli juttatások, béren kívüli juttatásnak nem minősülő, egyes meghatározott juttatások esetén továbbra is a jövedelem 1,19-szerese

74 Külön adózó jövedelmek Ingóértékesítés adómentességi határ: Ft Ft nem változott gazdasági, nem gazdasági tevékenység nem változott

75 Külön adózó jövedelmek Ingóértékesítés vadon gyűjtött termék, termény - gyógynövény, fűszernövény - vadon termő gyümölcsök, gomba - éti csiga felvásárlónak értékesítik jövedelem = bevétel x 25% adót a felvásárló megállapítja, levonja, bevallja vételi jegy két példányban

76 Megszűnő adókedvezmények Utoljára a évi jövedelmekről benyújtott 1553 számú bevallásban érvényesíthetők Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye (30 % és 40 %) max. 120 e Ft Tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény Önellenőrzési lehetőség

77 Őstermelő Őstermelői tevékenység bővülése: fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor, fahulladék hatályba lép: január január 1-től keletkezett jövedelemre is alkalmazni lehet

78 Adósságrendezési eljárás évi CV. Törvény 1. számú melléklet pont Adómentességi szabályok elengedett követelés adómentes, ha bíróságon kívüli adósságrendezés során kötött megállapodásban vagy bírósági adósságrendezési eljárásban kötött egyezségkötés (és módosítása) során engedték el az a követelés, amelyet adósságtörlesztési határozat (és módosítása) vagy mentesítő határozat alapján nem kell megfizetni

79 Adósságrendezési eljárás adósságrendezési kötelezettség teljesítése a kötelezettség hitelezőkkel kötött megállapodásban, egyezségben, bíróság által hozott adósságtörlesztési határozatban került megállapításra települési önkormányzattól, munkáltatótól, közhasznú szervezettől, egyházi jogi személytől kapott támogatás, adomány felső korlát: legkisebb öregségi nyugdíj x 1,5 havi átlagban egy naptári éven belül/adományozó

80 Adósságrendezési eljárás 62. (8) bek. Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem adómentes, ha bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás, bírósági adósságrendezési egyezség, adósságtörlesztési határozat alapján, a jövedelmet a tartozás kiegyenlítésére fordítják részben fordítja a tartozás kiegyenlítésére csak a kiegyenlítésre fordított rész lesz adómentes

81 Adósságrendezési eljárás 58. (9a) bek. Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem adómentes, ha bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás, bírósági adósságrendezési egyezség, adósságtörlesztési határozat alapján, a jövedelmet a tartozás kiegyenlítésére fordítják részben fordítja a tartozás kiegyenlítésére csak a kiegyenlítésre fordított rész lesz adómentes

82 Egyéb Igazolás nélkül elszámolható költség nemzetközi forgalomban résztvevő gépkocsivezetők, árukísérők 60 euró/nap belföldi forgalomban részvevő gépkocsivezetők, árukísérők belföldi kiküldetést teljesítők napidíja

83 Egyéb Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagi kifizetés felvétele - nem bevétel visszalépő tagi kifizetés jóváírása önkéntes nyugdíjpénztári számlán - kifizetés adómentes - rendelkezési jogosultság a kifizetés 20%-a, legfeljebb Ft-ről - egyéb jogcímen átutalt összegek után fennmaradó adó terhére január 1. után megszerzett jövedelmekre is

84 Brókercsőd miatt szükséges változás Nincs adókötelezettség, ha a magánszemély pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelését eredményező jogviszonya a pénzügyi intézmény felszámolása miatt szűnik meg ideértve az adó feletti rendelkezés esetére meghatározott összeget is - Nyesz-R számla kiutalás a felszámolással összefüggésben kárrendezés címén kifizetett összeg Már évre vonatkozóan is alkalmazható Új fogalom: pénzügyi intézmény ( pont)

85 Járulék, szociális hozzájárulási adó,

86 Szociális hozzájárulási adó mezőgazdasági munkakör Kedvezmény feltételei: Mezőgazdasági munkakör - FEOR főcsoport 61. csoport - 7. főcsoport 7333 ból: mezőgazdasági gép (motor) karbantartója javítója - 8. főcsoport nem a munkavállaló képzettsége, hanem a munkakör dönt Huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti

87 Szociális hozzájárulási adó mezőgazdasági munkakör Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - részmunkaidő esetén arányosítás Nem vehető igénybe - azon hónapokra, amelyben a 25. vagy 55. életévét betölti a munkavállaló - amely hónapban nem vagy nem teljes egészében a meghatározott munkakörben foglalkoztatták július 1-től alkalmazható

88 Járulék változások Iskolaszövetkezetben munkát vállaló diákok biztosítási jogviszonya - 25 év alatti, nappali tagozatos - passzív jogviszony - nem biztosított - szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni június 20-tól hatályos Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege január 1-jétől forint (napi 235 forint)

89 Családi járulékkedvezmény Az Szja kulcs változása miatt A családi járulékkedvezmény összege az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből a ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka, de legfeljebb a járulékok (4%+3%+10%) együttes összege. Adóalaposítás miatti szorzó változása 625 %-ról 667 %-ra

90 Biztosítottak bejelentése Évközi módosítás - 25 év alatti tanulmányaikat szüneteltető tanulók, hallgatók az iskolaszövetkezetnél fennálló tagi jogviszonyukra tekintettel nem biztosítottak január 1-től - a biztosított végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését és - az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát be kell jelenteni

91 Biztosítottak bejelentése Kisadózó vállalkozások biztosítása A Tbj január 1-jétől egyértelművé teszi, hogy a kisadózó vállalkozások a KATA törvény szerint biztosítottak Biztosítási jogviszony bejelentése is e törvény szerint történik nincs T1041 benyújtási kötelezettség

92 Minimálbér 454/2015. (XII. 29.) Korm. Rendelet szerint Minimálbér Ft Garantált bérminimum Ft

93 Általános forgalmi adó

94 ÁFA tv január január 1-től minden adóalany esetében teljesítés időpontja az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napja, kivéve számla, nyugta kibocsátásának napja - az ellenérték esedékessége és a számla, nyugta kibocsátásnak napja megelőzi az időszak utolsó napját

95 ÁFA tv. 58. ellenérték esedékessége, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap - ellenérték esedékessége az időszak utolsó napját követő napra esik Alkalmazása december 31-ét követően kezdődő időszak és - fizetés esedékessége december 31- ét követő időpont - számla, nyugta kibocsátásának időpontja december 31-ét követő időpont

96 Példa Elszámolási időszak Fizetési határidő Számla kelte Teljesítés időpontja előleg teljesítés 02.10

97 Ellenérték megtérítésének esedékessége megelőzi az időszak utolsó napját időszak utolsó napja Időszak utolsó napját követő nap, de 60. napot megelőző nap Időszak utolsó napját követő 60. nap Időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi időpont Számla/nyugta kibocsátása időszak utolsó napja előtt Számlakibocsátás napja időszak utolsó napján az időszak utolsó napját követő nap Időszak utolsó napja időszak utolsó napja fizetési határidő időszak utolsó napját követő 60. nap időszak utolsó napját követő 60. nap

98 Közcélú adomány fogalma Közcélú adomány: oktatási intézmény részére alapító okiratában meghatározott tevékenység támogatására termék, szolgáltatás közhasznú szervezet, egyház támogatása nem változott hatályba lépett: június 25.

99 Levonható adó elszámolása Adólevonási jog érvényesítése: fordított adózás (import áfa önadózás) esetén a levonási jog keletkezésének időpontját tartalmazó bevallási időszakban (fizetendő adó megállapításának időszakában) egyéb ügyletek esetén a levonási jog keletkezésének időpontjában és az azt követő naptári éven belül - határidőn túl a keletkezésének időszakában levonási jog január 1-jén vagy azt követően keletkezik

100 Áfa kulcs változása 5%-os Áfa kulcs - házi sertéshús frissen, hűtve, fagyasztva - vtsz ból - kivéve: - vtsz , (frissen vagy hűtve egész, fél házi sertésből) -vtsz (fagyasztva egész, fél házi sertésből) január 1-jén vagy később keletkezik az áfafizetési kötelezettség

101 Áfa-mérték változás átmeneti szabályok Időpont Tevékenység Érték Megállapodás: november 30. Sertéshús értékesítése adóalap: ,-Ft + áfa: ,-Ft (27%) december 5. Előlegfizetés ,-Ft ebből adóalap: ,-Ft áfa: 2.700,-Ft (27%) február 18. Teljesítés adóalap: =30.000,-Ft áfa: 1.500,-Ft (5%)

102 Áfa-mérték változás átmeneti szabályok Időpont Tevékenység Érték Megállapodás: november 30. Sertéshús értékesítése adóalap: ,-Ft + áfa november 30. Előlegfizetés ,-Ft ebből adóalap: ,-Ft áfa: ,-Ft (27%) január 31. Teljesítés adóalap: = ,-Ft áfa: ,-Ft (5%)

103 Átmeneti szabályok közösségi beszerzés Teljesítés időpontja Számla kibocsátása Fizetendő adó megállapításának időpontja december február január 15. 5% Áfa december december december % január december december %

104 Áfa kulcs változása évi CCXII. Tv. (197. Magyar Közlöny) 5%-os Áfa kulcs terheli az alábbi lakásokat: Az Áfa tv. 86. (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó (első rendeltetésszerű használatbavétele nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de a használatbavételre jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között 2 év nem telt el) olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakást, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert.

105 Áfa kulcs változása az Áfa tv. 86. (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlant, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert A kedvezményes áfa kulcsot azokban kell alkalmazni először, amelyekben a 84. szerint megállapított időpont (a fizetendő adó megállapításának időpontja) január 1-jére vagy azt követő napra esik.

106 Példa Amennyiben az ellenérték áfa nélküli ár Szerződés szerinti ellenérték Ft + áfa január 1. napja előtt megfizetett előleg Ft Előleg adóalapja és adó összege 27%-os adómérték mellett áfa Az előleg levonása után fennmaradó adó nélküli fizetendő összeg: = Ft Az előleg levonása után fennmaradó adóval növelt fizetendő összeg: *1,05= Ft Összesen adóalap Ft + áfa ( )

107 Példa Amennyiben az ellenérték áfával növelt ár Szerződés szerinti áfát is tartalmazó ellenérték Ft január 1. napja előtt megfizetett előleg Ft Előleg adóalapja és adó összege 27%-os adómérték mellett (áfa) Az előleg levonása után fennmaradó adót is tartalmazó fizetendő összeg: = Ft. A Ft adóalapja és adó összege (5%-os kulccsal): adóalap Ft és adó Ft Összesen: adóalap Ft( ) + adó Ft( )

108 Csoportos adóalanyiság Nem kell kapcsolt vállalkozásnak tekinteni az adózókat, ha - kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, mert a Magyar Állam vagy a helyi önkormányzat harmadik személyként közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik - nem kell hozzájáruló nyilatkozat - nincs egyetemleges felelősség

109 Csoportos adóalanyiság Nem minősül kapcsolt vállalkozásnak a helyi önkormányzat és az a vállalkozás, amelyben az önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik - helyi önkormányzat nem hozhat létre csoportos adóalanyiságot a többségi tulajdonában levő vállalkozásokkal - nem kell hozzájáruló nyilatkozat - nincs egyetemleges felelősség

110 Számlázás Mentesülés a számlakibocsátás alól: adómentes légi személyszállítás - számviteli bizonylat kötelező - kérésre számla telekommunikációs-, média-, elektronikus szolgáltatások - belföldön nem letelepedett - adófizetési kötelezettségét MOSS rendszerben teljesíti - kérésre számla - áthárított adót forintban nem kell feltüntetni

111 Számlázás Számlázó programokkal szembeni követelmények adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás - adatexport esetei jelleggel, adóhatósági ellenőrzéskor - adatszolgáltatást a meghatározott adatszerkezetben kell teljesíteni január 1-től kiállított számlák

112 Számlázás Adatexporttal kapcsolatos gyakori kérdések kötelezettek köre felelősségi kérdés adatexport formája adatexportban átadott adatok - címadatok, - adómentesség feltüntetése

113 Adózás rendje

114 Általános rendelkezések Art. rendelkezéseit nem kell alkalmazni - Ket. függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezései Ügyintézési határidő - 30 nap - hosszabbítás egy alkalommal 30 nappal, meghatározott eljárásokban - kivételesen indokolt esetben, hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni

115 Általános rendelkezések Képviseleti jog - jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy jövedéki ügyekben - magánszemély, egyéb szervezetek esetében is - egyéb képviseleti szabályok nem változtak

116 Adózók minősítése Új adózói kategóriák bevezetése cégbejegyzésre kötelezettek, Áfa-regisztrált adózók megbízható adózó pozitív elbírálás kockázatos adózó szigorúbb elbírálás

117 Adózók minősítése Minősítés által befolyásolt területek ellenőrzési határidő adóbírság, mulasztási bírság részletfizetés késedelmi pótlék kiutalási határidők

118 Adózó minősítése: Adózó minősítése negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napon áll be minősítés eredményéről értesítés elektronikus úton minősítésben nincs változás nincs értesítés minősítés lekérdezhető

119 Adózó minősítése Jogorvoslat a minősítés, vagy annak elmaradása miatt minősítéstől, elmaradásától számított hat hónapon belül kifogás - határidő jogvesztő kifogás jogos - adózói minősítés módosítása - elektronikus értesítés kifogás nem alapos - határozat

120 Adózó minősítése Adózó minősítése átalakulások esetén összeolvadás, beolvadás - jogutód megbízható adózó, ha valamennyi jogelőd megbízható adózó - jogutód kockázatos adózó, ha valamelyik jogelőd kockázatos adózó Különválás, kiválás, átalakulás - jogutód megtartja a jogelőd minősítését

121 Adózó minősítése Átmeneti szabályok minősítés első alkalommal I. negyedévét követően lekérdezés biztosítása első alkalommal a II. negyedévét követő minősítés

122 Feltételek Megbízható adózó legalább 3 éve folyamatosan működik, legalább 3 éve áfa regisztrált adóalany tárgyévben és azt megelőző 5 évben adózó terhére az állami adóhatóság által megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítmény 3%-át, tárgyévben és azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárás ( átvezetés, visszatartási jog nem releváns)

123 Megbízható adózó Feltételek tárgyévben és azt megelőző 5 évben nem állt csődfelszámolási-, kényszertörlési eljárás alatt, nettó adótartozása nem haladja meg az 500e Ft-ot, tárgyévben és azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt bevallási, adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt tárgyévben és azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt

124 Feltételek Megbízható adózó tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítmény 1%-át, (állami adó-és vámhatóság által kiszabott) tárgyévben és azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt nem minősül kockázatos adózónak

125 Megbízható adózó Jogkövetkezmények - ellenőrzés ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot - az időtartamon belül folyamatosan megbízható adózó - ellenőrzést nem akadályozza együttműködési kötelezettség megsértésével pl: - elérhető, - iratait teljes körűen rendelkezésre bocsátja a határidőben történő lezárást biztosító időpontban

126 Megbízható adózó Jogkövetkezmények mulasztási bírság bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése - felhívás a teljesítésre, javításra határidő kitűzésével - mulasztási bírság eredménytelen felhívás esetén - foglalkoztatotti -, és EKAER bejelentésre nem alkalmazható

127 Megbízható adózó mulasztási bírság felső határa - bírság felső határának 50%-a - jogszabálysértés vagy a feltárás (jegyzőkönyvezés) időpontjában megbízható adózó - nem alkalmazható arra a mulasztásra, amely a minősítés elvesztését eredményezi

128 Megbízható adózó Jogkövetkezmények - adóbírság felső határa - bírság felső határának 50%-a - utólagos ellenőrzés alá vont időszak egészében, vagy a jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózó - nem alkalmazható arra a mulasztásra, amely a minősítés elvesztését eredményezi

129 Megbízható adózó Jogkövetkezmények - automatikus részletfizetés - tartozás 10e 500e Ft között (kivéve levont adó, járulék) - elektronikus úton kérik - adóhatóság negyedévente felhívást is küld - elfogadásáról nyilatkozat 8 napon belül - 15 napon belül határozat, elektronikus úton kézbesítve - fellebbezésnek nincs helye - 12 havi, pótlékmentes - részlet nem teljesítése- egy összegben esedékes a tartozás

130 Megbízható adózó Jogkövetkezmények kiutalási határidő általános forgalmi adó kiutalási határideje - 45 nap január 1-től - 30 nap január 1-től

131 Kockázatos adózó Minősítés feltételei Nem áll felszámolási-, csőd-, kényszertörlési eljárás alatt és Teljesülnek az alábbi feltételek: szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján, szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók listáján

132 Kockázatos adózó Teljesülnek az alábbi feltételek: szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listáján, egy éven belül ismételt üzletlezárást alkalmaztak vele szemben

133 Minősítés időtartama: Kockázatos adózó a feltétel bekövetkeztétől számított egy évig áll fenn jogkövetkezményeket nem kell alkalmazni, ha felszámolási-, csőd-, kényszertörlési eljárás alá kerül - eljárások jogutód nélküli megszűnés nélkül érnek véget a jogkövetkezményeket újra alkalmazni kell - egy évbe az eljárások ideje nem számít bele a soron következő minősítéskor a minősítés megszűnik, ha adóhiányt és a kapcsolódó bírságot, pótlékot, adótartozást megfizették

134 Adózó minősítése Átmeneti szabályok kockázatos az adózó, ha - nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján január 1-jét követően jogerőre emelkedett határozat alapján szerepel, - nagy összegű adótartozások listáján január 1-jét követően esedékessé váló adótartozás miatt szerepel, - be nem jelentett alkalmazottak közzétételi listáján január 1-jét követően elkövetett mulasztás miatt szerepel - egy éven belüli ismételt üzletlezárást megalapozó mulasztást január 1-jét követően követte el

135 Kockázatos adózó Jogkövetkezmények: visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap - megfizetettségi feltétel nem alkalmazható ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik - ellenőrzés alá vont időszakban (egy részében) - ellenőrzés időtartama alatt (egy részében) - kockázatos adózónak minősült

136 Kockázatos adózó Jogkövetkezmények-késedelmi pótlék: késedelmi pótlék mértéke utólagos adómegállapításkor a jegybanki alapkamat ötszöröse - késedelmi pótlék megállapításának időpontjában kockázatos adózó késedelmes kiutalás esetén a késedelmi kamat általános szabályok szerint pótlékfizetés kezdő napja az esedékesség (igénybevétel) napja - későbbi időpont nem állapítható meg - késedelmi pótlék megállapításának időpontjában kockázatos adózó

137 Kockázatos adózó Jogkövetkezmények-adóbírság: adóbírság kiszabása nem mellőzhető kiszabható bírság legkisebb mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50%-a - jogszabálysértés időpontjában, - jogszabálysértés feltárásának időpontjában, - adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezése) időpontjában - kockázatos adózónak minősül

138 Kockázatos adózó Jogkövetkezmények-mulasztási bírság: bírság kiszabása nem mellőzhető kiszabható bírság legkisebb mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50%-a felső határ az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 150%-a - jogszabálysértés időpontjában, - jogszabálysértés feltárásának időpontjában, - kockázatos adózónak minősül

139 Adóregisztrációs eljárás Adószám kiadása előtti vizsgálat személyi kör bővülése összeghatárok csökkenése január 1. után indult eljárásokban

140 Adóregisztrációs eljárás Vizsgálat alanyai vezető tisztségviselő cégvezető képviseletre jogosult tag egyéb tag, részvényes ha - a szavazati joga több, mint 50% - minősített befolyása van többségi befolyással, 50%-ot meghaladó szavazati joggal nem rendelkező tag, részvényes hiányában - valamennyi tag

141 Adóregisztrációs eljárás Vizsgálati szempontjai - az érintett személyek részvétele olyan társaságban, amely a kérelem beadását megelőző 180 napon keresztül, folyamatosan, nettó 5 millió Ft-ot meghaladó adótartozással bírt (legnagyobb adóteljesítményű adózó 10 millió forint) és a jogviszony a tartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik napon fennállt

142 Adóregisztrációs eljárás Vizsgálati szempontjai - az érintett személyek részvétele olyan társaságban, amely a kérelem beadását megelőző 5 éven belül jogutód nélkül, nettó 5 millió forintot meghaladó adótartozással szűnt meg (legnagyobb adóteljesítményű adózó 10 millió forint) és a jogviszony a felszámolási-, kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, vagy azt követően bármelyik nap fennállt

143 Adóregisztrációs eljárás Vizsgálati szempontjai - az érintett személyek részvétele olyan társaságban, amely adószámát kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül felfüggesztették (kézbesítés sikertelensége, székhelyén nem található, bevallási, befizetési kötelezettségének 365napon belül nem tett eleget, kormányzati ellenőrzési szerv vezetője kezdeményezésére) törölték (adóregisztrációs eljárás változás esetén,fokozott adóhatósági felügyelet, nem valós székhely, képviselő nem valós személy, vagy hiánya) a jogviszony a határozat meghozatalának napján vagy azt követő bármelyik napon fennállt

144 Adóregisztrációs eljárás A tag, vezető tisztségviselő, cégvezető a kérelem beadásának napján 180 napon keresztül, folyamatosan, nettó 5 millió Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkezik (legnagyobb adóteljesítményű adózó 10 millió forint) Adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltott Bármely feltétel fennállása az adószám kiadásának akadálya

145 Adóregisztrációs eljárás Működés időszakában is alkalmazandó személyi kör azonos az adószám megállapításánál vizsgálandó körrel változást követő 30 napon belül felszólítás 15 napon belül az akadályt meg kell szüntetni kimentési kérelem adószám törlése eredménytelenség esetén Előzetes igazolás

146 Köztartozásmentes adózói adatbázis Kérelem benyújtása - benyújtás hónapjának utolsó napjára kell a feltételeket vizsgálni Törlés az adatbázisból - értesítés a törlésről észrevétel 8 napon belül - adóhatóság 8 napon belül kivizsgálja - észrevétel alapján megfelel a feltételeknek adatbázisba felveszik - nem felel meg, észrevétel elkésik elutasító határozat

147 Adótitok Online pénztárgép forgalmazó, mobil szolgáltató: kommunikáció fenntartásával, adatszolgáltatás biztosításával összefüggő kötelezettség teljesítéséhez KEKKH adóazonosító (e-szig kártya) Helyi és nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletért felelős szerv -méltatlansági eljárás lefolytatása - fennálló köztartozás

148 Adóigazolás Együttes adóigazolás megszűnik Adóigazolás tartalma végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozás

149 Ellenőrzés Közúti ellenőrzésről nem készül jegyzőkönyv, ha - jogszabálysértés nem történik, - fuvarozást végző sem kéri Kötelező ellenőrzést lefolytatni - végelszámolás elrendelésekor kockázatos adózónál Becslés nem alkalmazható - kizárólag közérdekű bejelentésből származó, ellenőrizhető bizonyítékkal alá nem támasztott adat van

150 Ellenőrzés Ellenőrzés határideje cégbejegyzésre nem kötelezett adózónál nem haladhatja meg - utólagos ellenőrzés esetén 180 napot, - ellenőrzést nem akadályozza együttműködési kötelezettség megsértésével pl: - elérhető, - iratait rendelkezésre bocsátja a határidőben történő lezárást biztosító időpontban

151 Hatósági eljárás Eljárás felfüggesztése érdemi döntéshez olyan kérdést kell eldönteni, amely - más szerv hatáskörébe tartozik vagy - adóhatóság üggyel összefüggő más döntése szükséges - adóhatóság az eljárást felfüggeszti - más szerv előtti eljárás megindítására adózót fel kell hívni adózó nem teljesíti eljárás megszüntetése, döntés az adatok alapján egy alkalommal adózó is kérheti kérelemre indult eljárásban

152 Kézbesítés saját kézbesítő Hatósági eljárás - kormányzati szolgálati jogviszonyban, hivatásos jogviszonyban, munkaviszonyban, egyéb szolgálati jogviszonyban álló személy - átvételre a postai kézbesítés szabályai - átvétel megtagadása - kézbesített

153 Fizetési könnyítés Magánszemély részére engedélyezhető, ha fizetési nehézség: átmeneti jellegű a kérelmezőnek nem róható fel Felróhatóságtól el lehet tekinteni, ha az adó azonnali, egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni, szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent

154 Fizetési könnyítés Felróhatóságtól el lehet tekinteni, ha pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei a tőketörlesztés megemelkedése, vagy a szerződés felmondása aránytalan súlyos megterhelést jelent adósságrendezési eljárás során Hatály: szeptember 1.

155 Fizetési könnyítés Fizetési könnyítés esetén felszámítandó pótlék mellőzése kivételes méltánylást érdemlő esetben a fizetési könnyítést - pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei a tőketörlesztés megemelkedése, vagy a szerződés felmondása miatt engedélyezték adósságrendezési eljárás során engedélyezték Hatály: szeptember 1.

156 Fizetési könnyítés Alanyi jogon járó részletfizetés vállalkozási tevékenységet nem folytató (áfa fizetésére nem kötelezett) magánszemély személyi jövedelemadó, eho együttesen 200e Ft 6 havi pótlékmentes részletfizetés

157 Szankciók Késedelmi pótlék Ft-ot el nem érő késedelmi pótlék nem kerül előírásra Mulasztási bírság bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése cégbejegyzésre nem kötelezett adózó - felhívás a teljesítésre, javításra határidő kitűzésével - mulasztási bírság eredménytelen felhívás esetén - bejelentkezési kötelezettségre, foglalkoztatotti bejelentésre, EKAER bejelentésre nem alkalmazható

158 Egységes folyószámla Állami adóhatóság és a vámhatóság által vezetett folyószámla egységes lesz január 1. Folyószámla vezetése közteher-nemenként Jogosultság kérdése Folyószámla egyenleg: tartozás, túlfizetés összege meghaladja a Ft-ot

159 Köszönjük a figyelmet!

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Főbb jogszabályok Tervezet Törvény Közlöny Téma T/4741 2015. évi LXXXI. T/4852

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. J Ezúttal sem lett könnyebb nekünk, könyvelőknek, adótanácsadóknak,

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Adótörvények 2016 évi változásaiból

Adótörvények 2016 évi változásaiból Adótörvények 2016 évi változásaiból SZJA 2016.01.01-től az SZJA általános mértéke:16%-ról 15%-ra csökken 2016 évtől kapott jövedelmekre kell alkalmazni először. Egyes külön adózó jövedelmeknél alkalmazott

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 1. szám, 2016.január 04. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

audit.labtech Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft.

audit.labtech Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. Tisztelt Ügyfelünk! Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. Tárgy: 2016 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2016. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag január közepén

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben a Jászberény Város önkorrmányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek A béren kívüli juttatások megadóztatásával nagy összegű adóbevételre lehet szert tenni ( Robert W.Turner) Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing esedékesség a teljesítés időpontja. 12 hónapos

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető 1. új lakás felépítése, (a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével), 2. az

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László Környezetvédelmi termékdíj Készítette: Debreczeni László Termékdíjról szóló jogszabályi alapok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adózás 2016 Budapest, 2016. január 5. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Személyi jövedelemadó Járulék Egészségügyi hozzájárulás Adózási módszerek és értékhatárok

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Ingatlanértékesítés kedvezményes adókulcsa

Ingatlanértékesítés kedvezményes adókulcsa Ingatlanértékesítés kedvezményes adókulcsa Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága dr. Szalayné Köves Eszter Áfa kulcs változása 2016. január 1-jétől az Áfa tv. 3. számú

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben