VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, október 7.

2 Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések esetén Illeték tárgya, Illeték alapja, mértéke, Illetékkedvezmények, mentességek Adóhivatali eljárás 2

3 Az illetékekkel kapcsolatos jogszabályok Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm.rendelet 3

4 Az illetékekkel kapcsolatos jogszabályok PTK 1959.évi IV. törvény A helyi adókról szóló évi C. törvény A társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 4

5 Illetékek Vagyonszerzési illeték Ingyenes Öröklési Ajándékozási Visszterhes vagyonszerzési Eljárási illeték Államigazgatási Bírósági Cégbírósági felügyeleti eljárási 5

6 Az Itv. 1. -a rendelkezik arról, hogy öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Mi a vagyon? ingatlan ingó vagyoni értékű jog (Itv (1) bek. a) pont) 6

7 Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. Ingó: a fizetőeszköz, (készpénz is) az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, (2010.I.1.) valamint mindaz, ami ingatlannak nem minősülő dolog. 7

8 a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga, a vagyonkezelői jog, vagyoni értékű jog: az önálló orvosi tevékenység működtetési joga, az üzembentartói jog (2008.I.1.), ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés (2008.I.1.). Nem tárgya: bérleti jog, szolgalmi jog, tartási jog stb. 8

9 Az illeték tárgya visszterhes vagyonátruházás esetén (Itv. 18. (1) bek.) Ingatlannak, meghatározott ingónak, vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. 9

10 vagyoni értékű jogok és ingók (Itv. 18. (2) bek.) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése / megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés, az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése, ingónak hatósági árverésen történő megszerzése, gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése, felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának közterületen álló, ingatlannak nem minősülő megszerzése, 10

11 Az illeték tárgya visszterhes vagyonátruházás esetén : (Itv. 18. (2) bek. h) pont ) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzése. Jogszabályváltozás: évi XCVI. törvény 11.! 1 1

12 : belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szöv. részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzése, ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége: épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése saját tulajdonú ingatlan adásvétele. 1 2

13 PTK (1959. évi IV.törvény) által nevesített visszterhes vagyonszerzések útján történő szerzés adásvételi szerződés, csereszerződés, bírósági, hatósági határozat, árverési vétel, tartási szerződés, életjáradéki szerződés 13

14 visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése Például: apport végelszámolás vagyonfelosztás, gazdasági társaság megszűnése következtében bekövetkező vagyonszerzés követelés csere ingatlanra értékpapír csere ingatlanért osztalék címén 1 4

15 Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek: az ingatlan tulajdonosának az a vagyonszerzése: az ingatlant terhelő haszonélvezet, használat jogának a jogosult halála, a feltétel bekövetkezésétől függő esetén a feltétel bekövetkeztével, a meghatározott időre kikötött haszonélvezet, használat jogának, illetve a meghatározott idő elteltével bekövetkező megszűnése. Például: életjáradéki szerződés, haszonélvezeti jog fenntartásával, határozott idő - 3 év eltelte. 1 5

16 Forgalmi érték (Itv (1) bek. e) pont) Az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül - árként általában elérhető. A forgalmi érték tehát független résztvevők és átlagos piaci viszonyok között elérhető napi piaci árat jelent fő szabályként. Forgalmi érték meghatározásánál a vagyontárgyat terhelő adósságot figyelmen kívül kell hagyni. 1 6

17 Forgalmi érték és áfa Az áfa része az ellenértéknek, így a forgalmi érték részét képezi. Az áfa összege az ár alakulására, így az ingatlan árának mértékére is hatással van, az ingatlan forgalmi értékében értékalakító tényezőként jelenik meg. A forgalmi érték a felek között általában elérhető piaci ár, amely az áfát is tartalmazza. Független attól, hogy az eladó vagy az adóhivatal felé fizeti meg. (fordított adózás) 1 7

18 Az illeték alapja A megszerzett ingatlan forgalmi értéke. Speciális esetek (csere, életjáradéki szerződés) Az illeték általános mértéke (Itv. 19. (1) bek.) 2010.I.1. - A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, 1 8

19 Ingatlan / belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. ingatlan résztulajdonának szerzése esetén / vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan szerzése esetén arányosítás ig: 10% - hatályba lépés 1 9

20 Lakástulajdon (Itv (1) bek. f) pont) a lakás céljára létesített és az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. 2 0

21 Nem minősül lakástulajdonnak azonban: a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), és az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak. 21

22 A földhivatali nyilvántartás az irányadó, ellenbizonyítás lehetősége, megdönthető (okirat, építéshatóság bontási, építési engedély, helyszíni szemle stb) A vagyontárgy minősítése tekintetében az illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló állapot az irányadó. (Saját tulajdon rendelkezés szabadsága: lebont, átminősít stb ) 2 2

23 Lakásszerzés illeték alapja és mértéke (Itv. 21. (1) bek.) Illeték alapja - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke - lakásonként - 4 millió forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 4%. (2010.I.1.), ig 2% és 6%. Résztulajdonának (Példa ½ lakás 2 millió forint) Vagyoni értékű jog szerzése esetén arányosítás 2 3

24 Illetékkedvezmények, mentességek Kérelemhez, nyilatkozathoz kötöttség Feltételek vállalása, Feltételeknek megfelelés, Okiratok csatolása, Jogkövetkezmények ismerete. 2 4

25 Itv Lakóház építésére alkalmas telektulajdon: (1) bek. l) pont az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelően kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet ig: padlás, tetőtér, szerkezetkész állapotot el nem érő felépítmény A földhivatali nyilvántartás az irányadó, ellenbizonyítás lehetősége, megdönthető. A vagyontárgy minősítése: az illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló állapot az irányadó. 2 5

26 Lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzés feltételes illetékmentessége (Itv. 26. (1) bek. a) pont) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak, tulajdoni hányadnak, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. 2 6

27 Feltételek: A tulajdonjog és a vagyoni értékű jog szerzőjét is megilletheti. Magánszemély és vállalkozás is igényelheti. Részarány szerzés, tulajdoni hányad szerzés esetén is kérheti. Beépítetlenségnek az egész ingatlanra kell vonatkoznia. Az illetékkötelezettség keletkezésekor kell fennállnia a feltételeknek Itv (3) bek. 10%: nagyobb, más célt szolgáló terület illetékmentes megszerzés kivédése 2 7

28 Feltételek: Legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat, a nyilatkozattételi határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától, azaz a földhivatali bejelentéstől számított 4 év a határidő, meghosszabbítására nincs lehetőség (kivétel 2009.évi LXXVII.trv. átmeneti rendelkezései) Lakóépület (Itv (1) bek. s): kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület. Felépített építményben a lakások aránya legalább 51% legyen. (iroda, üzlet stb., nem üdülő ) 2 8

29 Hivatalból történik a feltételek teljesítésének ellenőrzése: a 4 éves határidő elteltét követő 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha az építésügyi hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére a jogerős használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli. 2 9

30 Jogerős névre szóló használatbavételi engedély: minden feltételes mentességgel érintett adózó nevére (hé is!) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakul, a lakóház felépítésére az ingatlant megszerző jogutód köteles. (Jogelődnek biztosított határidővel.) Adózói bejelentés: a 4 éves határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését. 3 0

31 Telekegyesítés: Ha több telket vásárolt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. 3 1

32 Telekmegosztás: Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. 3 2

33 Példa: Telekmegosztás: 2100 m2 nagyságú, 12 millió forint forgalmi értékű területet megoszt 1/3 2/3 arányban, beépíti a 2/3-ot. Illeték 4% illetékkulcs: 480 ezer forint 1/3 nem beépített 2/3 részre jogerős használatbavételi 160 ezer forint illeték ezer forint eredeti esedékességtől kés.pótlék illeték törlése 3 3

34 Beépítés elmarad, Ingatlant értékesítette, Feltételek nem teljesítése Nem a vagyonszerző nevére szól a használatbavételi engedély, Határidőn túl valósult meg, Nem éri el a törvényben előírt 10%-ot a beépítés, A megállapított, de meg nem fizetett illetéket eredeti esedékességtől késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. (eredeti illeték mértékkel) Nem-teljesítés: célszerű bejelenteni, kés.pótlék 3 4

35 Átmeneti rendelkezések 2009.évi LXXVII.törvény 213. (2) bek. Vagyonszerző kérelme esetén: Illetékkiszabásra bejelentés: Határidő lejárata: ig kérelem követően lejáró ügyek: folyamatosan, a határidőig: A feltételek vállalásának határideje és az illeték felfüggesztésének időtartama: az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év! utáni vagyonszerzésekre, azaz jelenleg 4 év. 3 5

36 Hitelintézet ingatlanszerzésének visszterhes vagyonátruházási illetéke (Itv. 23/B. ) Amennyiben a hitelintézet a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésekor nyilatkozik, hogy az ingatlant - az illetékkötelezettség keletkezésétől számított legfeljebb hároméves időtartamra - a pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylettel, az adósával szembeni felszámolási vagy végrehajtási eljárás útján szerezte, akkor a fizetendő illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a. 36

37 A három év elteltét követően az ingatlan elidegenítését az állami adóhatóság saját nyilvántartása vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése útján ellenőrzi. Amennyiben az ingatlan értékesítése nem történt meg, a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a 2%-os illetékkulcs szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a hitelintézet terhére pótlólag előírja az adóhivatal. (eredeti illeték mértékkel) Nyilatkozat szükséges: árverési jegyzőkönyv 37

38 Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzések visszterhes vagyonátruházási illetéke (Itv. 23/A. ) A ) Ingatlanalapok: (Itv. 23/A. (2) bek.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével működő ingatlanalap ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a illetéket fizeti ingatlanszerzése után. Nincs továbbértékesítési kötelezettség. 38

39 Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra B) INGATLANFORGALMAZÓK 2008:főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó, tól: értékének 2%-a, ha: a vagyonszerző olyan, ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (ingatlanforgalmazást) végző vállalkozó, tevékenységből származott, történő bejelentéstől számított két éven belül eladja. 39

40 B) INGATLANFORGALMAZÓK tól: Ingatlanforgalmazást előző évben végző vállalkozás: Illetékkiszabásra történő bejelentés: Előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származik, adóév 6.hónap 1.napja előtti: előreláthatólag Ingatlanforgalmazást adott adóévben kezdő vállalkozás: adott adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származik, tevékenység tényleges megkezdése előtársaságot is megilleti 40

41 B) INGATLANFORGALMAZÓK tól: Ha a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek: 1) Működő: adóév, kezdő: adóévet követő 6.hónap 15.nap: önkéntes bejelentés: az egyébként fizetendő és a 2%-os kedvezményes illetékkulcs szerint megállapított illeték különbözetének 50%-kal növelt összeg 2) Működő: adóév, kezdő: adóévet követő 6.hónap 15.napja után: önkéntes bejelentés: Különbözet 50%-kal növelt összeg + mulasztási bírság 3) Adóhivatali ellenőrzés: Különbözet kétszerese 41

42 B) INGATLANFORGALMAZÓK tól: Nettó árbevétel: Helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény Nem kell igazolni, adóhivatal ellenőrizheti Csak tulajdonjog szerzésre, vagyoni értékű jogra nem Csak visszterhes esetén, hagyatéki hitelező esetén is Határidő: az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, Legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésig nyilatkozhat, 42

43 B) INGATLANFORGALMAZÓK tól: Továbbértékesítés ellenőrzése: Az adóhivatal az ingatlanügyi hatóság megkeresésével / saját nyilvántartása alapján hivatalból ellenőrzi. Igazolt: bejegyzett tulajdonjog-változás, eljárás megindítását a tulajdoni lapon széljegy, feltéve, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog-változás bejegyzésével zárul. Jogi jelleg változhat (beépítetlen terület üzlet) 43

44 B) INGATLANFORGALMAZÓK tól: Jogkövetkezmény: a továbbértékesítés nem igazolt: a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és 2%-os illetékkulcs szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. (eredeti illeték mértékkel) Ha több önálló ingatlant alakít ki: akkor az illetékkülönbözetet - arányosítással - csak arra az ingatlanra lehet előírni, amelyet határidőben nem adott el. Jogutódlás: jogelőd eredeti határideje 44

45 Példa: Egy ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozás én egy üzlethelyiséget vásárolt továbbértékesítési céllal 10 millió forintért, a földhivatalhoz a szerződést én mutatta be. Mennyi a fizetendő illeték mértéke, ha kéri az Itv. 23/A. szerinti kedvezményes illetékkulcs alkalmazását? 10 millió X 2% = 200 ezer forint Mi a továbbértékesítésre nyitva álló határidő?

46 Hogyan alakul a fizetendő illeték összege, ha két éven belül nem sikerül az ingatlant továbbértékesítenie? Általános szabályok szerint az illeték összege: 10 millió X 10% = Ft ( ig 10%!) 2%-os illetékkulcs alkalmazásával az illeték összege: 10 millió X 2% = Ft Különbözet A különbözet kétszerese: Ft Ft Pótlólag 1,6 millió forintot kell megfizetnie az ingatlanforgalmazónak. 46

47 Átmeneti rendelkezések 2009.évi LXXVII.törvény 213. (3) bek. Vagyonszerző kérelme esetén: Illetékkiszabásra bejelentés: Határidő lejárata: ig kérelem követően lejáró ügyek: folyamatosan, a határidőig, LEJÁRT én. A vállalás teljesítésének határideje: az illetékkiszabásra bejelentést követő 4 év! Folyamatos a 4 éves lejárt határidők ellenőrzése utáni vagyonszerzésekre, azaz jelenleg: 2 év! 4 7

48 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL. Pénzügyi lízing: Hpt. 2.mell. 11.pont szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya Lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy a szerezzen. visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. 48

49 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL. Zárt futamidő végén tulajdonjogot szerez: Az ingatlanok pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések esetén az illetékkötelezettség a szerződés megkötésének napján keletkezik. (Itv. 3. (7) bek.) (Bejelentési kötelezettség, illetékkötelezettség ) Függetlenül a futamidő tartamától! Függetlenül, hogy a tulajdonjog csak a futamidő végén száll át. Nyílt futamidő végén vételi jog, nem biztos, hogy tulajdonjogot szerez: nincs illetékkötelezettség a 49 lízingszerződés megkötésének napján.

50 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL csak engedély! Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerző a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított 2 éven belül a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adja. 50

51 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL Nincs előírt nettó árbevételi arány Határidő: az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül Típus: a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adja, zárt végű pénzügyi lízing a feltétel Legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésig nyilatkozhat, Jogi jelleg változhat (beépítetlen terület üzlet) 51

52 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL Az adóhivatal az ingatlanügyi hatóság megkeresésével / saját nyilvántartása alapján hivatalból ellenőrzi. az ingatlan-nyilvántartásba pénzügyi lízing esetén a tulajdonjog fenntartással történő vétel tényének az eljárás megindítását a tulajdoni lapon feltüntetett fenntartással történő vétel tényének feltüntetésével Igazolt: feltüntetése, széljegy, feltéve, ha az eljárás a tulajdonjog zárul. 52

53 C) PÉNZÜGYI LíZINGET FOLYTATÓ VÁLL Jogkövetkezmény: ha nem igazolt: a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és 2%-os illetékkulcs szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. (eredeti illeték mértékkel) Ha több önálló ingatlant alakít ki: akkor az illetékkülönbözetet - arányosítással - csak arra az ingatlanra lehet előírni, amelyet határidőben nem adott el. Jogutódlás: jogelőd eredeti határideje 53

54 Átmeneti rendelkezések 2009.évi LXXVII.törvény 213. (5) bek. VISSZLÍZING ÁTMENETI ILLETÉKMENTESSÉGE július 9. és december 31. között az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, amely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra. Vállalkozások részére is! 5 4

55 2009.évi CXVI.törvény 147. (3) bek. VISSZLÍZING ÁTMENETI ILLETÉKMENTESSÉGE január 1. és december 31. között az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan gépjárműnek, pótkocsinak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, amely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra. Vállalkozások részére is! 5 5

56 2011.évi CII.törvény (Szit. törvény) 17. Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok illetékkedvezménye (Itv. 23/D. (1)-(3) bek.) Hatálybalépés: július 27. Ha a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság ingatlan tulajdonjogát, vagyoni értékű jogát, belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdasági társaságban fennálló vagyoni betétjét szerzi meg, akkor az illeték mértéke 2%. 5 6

57 Feltétel: ha a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az illetékkötelezettség napját magában foglaló adóév utolsó napján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló nyilvántartásban történő feltüntetés (társaságkénti nyilvántartásba vétel) feltételeinek megfelel. 5 7

58 Elővállalkozások részére is A vagyonszerzések után a 2% mértékű illetéket fizeti a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az elővállalkozásként történő működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg. 5 8

59 A vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi. Amennyiben a vagyonszerző által vállalt feltétel nem teljesült, a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. 5 9

60 2011.évi CII.törvény (Szit. törvény) 17. Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok projekttársaságának illetékkedvezménye (Itv. 23/D. (4)-(5) bek.) Ha a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság projekttársasága ingatlan tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogát szerzi meg, akkor az illeték mértéke 2%. Feltétel: legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig csatolja a társaság nyilatkozatát, melyben az vállalja, hogy az illetékkötelezettség keletkezését magában foglaló adóév utolsó napján a társaságkénti nyilvántartásba vétel feltételeinek megfelel. 6 0

61 A vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi. A vállalás meghiúsulása esetén az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözetének kétszeresét, mint pótilletéket az állami adóhatóság a társaság terhére pótlólag előírja. 61

62 Elővállalkozás projekttársasága Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése után 2% mértékű meghatározott illetéket fizeti az elővállalkozás projekttársasága. Feltétel: legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig csatolja az elővállalkozás nyilatkozatát, melyben az elővállalkozás vállalja, hogy elővállalkozásként történő működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg ÉS elővállalkozási minőségének fennállása alatt a projekttársaságában fennálló tulajdoni illetőségét részben vagy teljesen nem idegeníti el. 62

63 A vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi. A vállalás meghiúsulása esetén, valamint ha a feltétel teljesítését megelőzően a projekttársaság megszűnik, az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözetének kétszeresét, mint pótilletéket az állami adóhatóság az elővállalkozás terhére írja elő. 63

64 Az illeték tárgya visszterhes vagyonátruházás esetén (Itv. 18. (2) bek. h) pont) Előzmény: ig nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek a vagyoni betét szerzése. Ingatlanok adásvétele: üzletrész adásvétel útján 2010.I belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzése. 6 4

65 fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy) megszerzése, ha a belföldi ingatlanvagyonnal amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői rendelkező társaság olyan gazdálkodó szervezet, létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége: épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése, saját tulajdonú ingatlan adásvétele. 6 5

66 Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: (Itv (1) bek. o) pont): olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), mely belföldön lévő ingatlantulajdonnal, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen - részesedéssel rendelkezik. 6 6

67 A vagyonszerzés után illetéket akkor kell fizetni, ha: a vagyonszerző, - magánszemély vagyonszerző esetén - annak házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője, az előzőekben felsoroltak - önálló vagy együttes - többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, az előző pontokban felsoroltakkal a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő gazdálkodó szervezet, tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes 6 vagyoni betét 75%-át. 7

68 Illetékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a vagyonszerző illetve közeli családtagjai, gazdasági érdekeltségei tulajdonában álló vagyoni betétek összege eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75%-át. Össze kell számítani a vagyonszerző közeli hozzátartozói és gazdasági érdekeltségei tulajdonában levő vagyoni betéteket is. 6 8

69 Példák: A) 2010-ben egy gazdasági társaság vagy magánszemély megszerzi egy belföldi ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjeinek 75% - 90% - 100%-át. - illetékköteles B) 2011 májusában egy magánszemély megvásárolja egy belföldi ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjeinek 10%-át, de házastársa 25%, gyermeke 30%, édesapja 15%-os részesedéssel rendelkezik. (Összesen:80%) - illetékköteles 6 9

70 Példák: C) 2011 augusztusában egy gazdasági társaság vagy magánszemély megszerzi egy főtevékenysége szerint raktározással foglalkozó belföldi ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjeinek 80% - 95% - 100%-át nem illetékköteles D) 2011 szeptemberében egy magánszemély megvásárolja egy belföldi ingatlannal rendelkező főtevékenysége szerint saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó társaság vagyoni betétjeinek 25%-át, de házastársa 15%, gyermeke 20%, édesapja 25%-os részesedéssel rendelkezik. (Összesen:85%) - illetékköteles 7 0

71 Az illeték alapja A társaság tulajdonában levő ingatlanok forgalmi értékének a vagyonszerző tulajdonában álló vagyoni betétekre eső hányada. Csökkenti az illetékalapot: 5 évnél régebben, illetve január 1-jét megelőzően, a 18. (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezését megelőző öt éven belül, de január 1-jét követően, visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alá eső módon vagy a 26. alapján illetékmentesen, öröklés vagy ajándékozás útján szerzett. 7 1

72 Példa: A) 2008-ban megszerezte egy belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó társaság vagyoni betétjének 50%-át én további 25%-ot szerzett. Irodahelyiség forgalmi értéke: 30 millió forint. (Jegyzett tőke, saját tőke nem meghatározó tényező.) Csökkenti az illeték alapot a szabályozás hatálybalépése előtt visszterhesen szerzett rész. 30 millió forint X 0,75 30 millió forint X 0,5 = 7,5 millió forint illetékalap. Illeték mértéke 4%, azaz 300 ezer forint. 7 2

73 Példa: B) 2010-ben 25% vagyoni betét adásvétele, 2011 októberében 50% vagyoni betét adásvétele, főtevékenység lakó- és nem lakó épület építése, belföldi ingatlanok forgalmi értéke 150 millió forint Illetékkötelezettség 2011-ben, 75%-ra. Illetékalap: 150 millió forint X 75% = 112,5 millió forint Illeték mértéke 4%, azaz 4,5 millió forint. C) Ha 25% a gyermek, 50% az édesapja és édesanyja felefele arányú tulajdona, akkor a három vagyonszerző illetékkötelezettsége egyenlő arányban: 1,5 1,5 1,5 millió forint. 7 3

74 Példa: D) Ha a gyermek 2009-ben szerezte ajándékozás útján a vagyoni betétet, akkor az ő szerzése után nem kell fizetni, csak a két szülő esetén az illeték 1,5-1,5 millió forint. E) Ha a 150 millió forgalmi értékű belföldi ingatlannal rendelkező társaságban 2012-ben további 10%-os vagyoni betét szerzés történik, csökkenti az illetékalapot, amely után már fizetett illetéket (75% után 4,5 millió forintot). Illeték alapja: 150 millió X 0, millió X 0,75 = 150 millió X 0,1 = 15 millió forint, Illeték mértéke 4%, azaz 600 ezer forint. 7 4

75 Illetékkulcs 4%, a vagyoni betét ingónak minősül, a megszerzett ingatlan típusa nem meghatározó. Példa: F) A szülők 50-50%-os üzletrészükből 10-10%-ot eladnak vállalkozás esetén, ahol a főtevékenység saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és a belföldi ingatlanvagyon, amely csak lakásokból áll, forgalmi értéke 100 millió gyermekük részére 2011 októberében egy olyan forint. Illetékalap: 100 millió X 0,2 = 20 millió forint Illeték mértéke 4%, azaz 800 ezer forint. 7 5

76 Egyenesági öröklés, ajándékozás illetékmentessége (Itv. 16. (1) bek. i) pont és Itv. 17. (1) bek. p) pont) Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész. Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék. Hatályos: tól. Kiterjed: szülő-gyermek-unoka-nagyszülő-dédszülő-dédunoka Nem terjed ki: házastárs, testvér egyéb rokon. 7 6

77 Példa: G) A szülők a gyermeküknek ajándékozzák a kizárólagos tulajdonukban álló vállalkozás 20%-át. A szerzés illetékmentes az Itv. 17. (1) bek. p) pontja alapján. Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék. Hatályos: tól. 7 7

78 Kapcsolt vállalkozások közötti vagyoni betét átruházás illetékmentessége (Itv. 26. (1) bek. t) pont) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Hatályos:

79 a feltétel teljesülése esetén Bejelentési kötelezettség (Itv. 91. (4) bek.) akinek vagyonszerzésével a feltétel teljesült. bejelentéssel egyidejűleg közölni a 18. (4) bekezdésben érintett személyek közül azoknak az azonosító adatait (név, adóazonosító jel vagy adószám), melyek a vagyonszerzéssel érintett társaságban további vagyoni betétekkel rendelkeznek. nyomtatvány: VBBA adatlap: papíralapon vagy elektronikusan ( Letöltések Nyomtatványkitöltő programok) a bejelentési kötelezettség jogszabály szerint illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik. cégbírósági adatszolgáltatás Art. 3.sz. melléklet N) pont 7 9

80 Kedvezményezett eszközátruházás illetékmentessége (Itv. 26. (1) bek. q) pont ) Kedvezményezett eszközátruházás fogalma: Tao /b. az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (az átruházó társaság) - megszűnése nélkül - legalább egy önálló szervezeti egységét átruházza egy másik társaságra (az átvevő társaságra) annak jegyzett tőkéjét megtestesítő részesedés ellenében; önálló szervezeti egység: egy társaság olyan részlegének összes eszköze és kötelezettsége (ideértve a passzív időbeli elhatárolást is), amely részleg szervezeti szempontból független, a hozzá tartozó vagyonnal működni képes egységet képez. 8 0

81 Kedvezményezett eszközátruházás illetékmentessége (Itv. 26. (1) bek. q) pont ) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: ingatlannak illetve a 18. (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a Tao törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházása, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: az átruházó az átruházás évében és az azt megelőző két naptári évben nem vette igénybe a 23/A. szerinti kedvezményes illetékmértéket és a 26. (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett illetéktartozással nem rendelkezik, 8 1

82 az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az ingatlanok és a 18. (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétek értékének aránya az átadáskor és az átadást legalább 6 hónappal megelőzően lezárt utolsó adóév utolsó napján nem haladja meg az 50%-ot, az átruházó társaság legalább két üzletággal rendelkezik, melyek az átruházást megelőző két teljes, 12 hónapos adóévben önálló üzletágként működtek, az átvevő társaság vállalja, hogy az átruházás évét követő 2. naptári év végéig nem veszi igénybe a 23/A. szerinti kedvezményes illetékmértéket, 8 2

83 Kedvezményezett eszközátruházás (Itv.26. (1) bek. q) pont) A vagyonszerző a feltételekről a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az adóhatóságnál. Jogkövetkezmény: amennyiben a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tesz, illetőleg vállalását nem teljesíti, az adóhatóság az általános szabályok szerint megállapított illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. 8 3

84 ÁTALAKULÁS ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Visszatekintés: Itv. 26. (1) bek. h) pont Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a gazdálkodó szervezet olyan szervezeti átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő gazdálkodó szervezet(ek) a korábbinak jogutódja(i) lesz(nek). Egyesülés: beolvadás, összeolvadás Szétválás: kiválás, különválás 8 4

85 ÁTALAKULÁS ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Átalakulás: Itv.18. (1) (2) bek.: általános szabályok Új mentességi jogcím: Itv. 26. (1) bek. g) pont Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a TAO törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés. 8 5

86 kedvezményezett átalakulás: (Tao 4. (23/a): az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao 4. 32/a. pont) vesz részt, ha a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban, az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be. 8 6

87 ÁTALAKULÁS ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Itv. 26. (1) bek. h) pont Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés. 8 7

88 kedvezményezett részesedéscsere: (Tao 4. 23/c.) az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság részesedést szerez egy másik társaság jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapír(oka)t, üzletrész(eke)t bocsát ki, és az(oka)t, valamint - szükség esetén - legfeljebb az átadott összes értékpapír, üzletrész együttes névértékének (névérték hiányában arányos könyv szerinti értékének) a 10 százalékát meg nem haladó pénzeszközt ad a megszerzett társaság tagjának (tagjainak), részvényesének (részvényeseinek), feltéve, hogy a megszerző társaság a jogügylet révén megszerzi a szavazati jogok többségét vagy, ha a jogügylet előtt a szavazati jogok többségével már rendelkezett, azt tovább növeli. 8 8

89 Hatálybalépés: Illetékkkiszabásra történő bejelentés határideje: cégbírósági bejegyzés napjától évi LXXVII.törvény 213. (1) bek. A hatálybalépést követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni. Illetékkötelezettség keletkezése vagyonszerzés napja: átalakulás: cég által megadott nap átalakulás cégbíróság általi bejegyzése

90 től érvényes szabályok: átalakulás cégbírósági bejelentés cégbírósági bejegyzés átalakulás cégbírósági bejegyzés adóhatósági bejelentés : től hatályos Csak a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képező vagyontárgyakra (ingatlan, gépjármű stb.) 9 0

91 ÁTALAKULÁS ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE egyéni cég egyszemélyes kft : mentes az Itv. 26. (1) bek. h) pont alapján Illetékköteles, nem terjed ki rá a mentesség 1) Egyéni vállalkozó egyéni cég Egyéni cég nem átalakulással jön létre, hanem alapítással. Evectv. Egyéni cég nem minősül társaságnak. Tao 2. (2) bek. a) és j) 2) Egyéni cég gazdasági társaság az Itv. 26. (1) bek. g) és h) pont esetén: Tao /a. pont szerinti társaság és társaság között a feltétel! Egyéni cég nem minősül társaságnak. Tao 2. (2) bek. a) és j) 3) Ha az Evectv. 38. (1) bek. alapján az egyéni céget törölték a cégnyilvántartásból nem önálló jogalany - vagyonmozgás nem történt. 4) Egyéni cég kivonja a vállalkozásból a vagyontárgyat magánszemély lesz a tulajdonos - illetékköteles 9 1

92 GÉPJÁRMŰ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE: Gépjármű (Itv (1) bek. i) pont): olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz - a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével -, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő. Pótkocsi (Itv (1) bek. j) pont) gépjárművel történő vontatásra készült jármű, teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, valamint lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét - külön jogszabály - hatósági nyilvántartásba vételhez köti.

93 Ideiglenesen kivont, rossz állapotú stb. gépjármű Véglegesen kivont: ingóság Illeték mértéke: visszterhes vagyonszerzés Gépjármű tulajdonjoga: hajtómotor hengerűrtartalma alapján: 18 forint / cm3 az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén: 24 forint / cm3 kizárólag elektromos hajtómotor: a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 400 forint; Wankel hajtómotor: a kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 36 forint.

94 Pótkocsi tulajdonjoga: megengedett legnagyobb össztömege < 2500 kg: 9000 forint, minden más esetben forint. Z ideiglenes rendszám Itv. 24. (6) bek. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. Hatályos: től 94

95 Speciális bejelentési kötelezettség: Itv. 76. (1) bek: OKMÁNYIRODA NAV gépjármű vagyonszerzési illeték számla szerződés keltétől számított 15 napon belül, késedelmes bejelentés: mulasztási bírság az állami adóhatóság határozattal szabja ki, ha gépjármű-forgalmazó, akkor az Itv. 26. (1) bek. l) pontja szerinti illetékmentességről szóló adóhivatali határozat, bejelentési kötelezettség illetékmentesség esetén is fennáll gépjármű-forgalmazók, pénzügyi lízing... 95

96 Gépjármű-forgalmazók és pénzügyi lízinget folytató vállalkozások illetékmentessége (Itv. 26. (1) bek. l) pont) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése: előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése. 96

97 adóévente nyilatkozat: Működő vállalkozó: ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtt kerül sor, a vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlása alapján előreláthatólag gépjármű-forgalmazónak minősül. kezdő vállalkozó: arról nyilatkozhat, hogy nettó árbevételének legalább 50%-a gépjármű-forgalmazásból fog származni. 97

98 GÉPJÁRMŰFORGALMAZÓ Ha a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek: 1) Működő: adóév, kezdő: adóévet követő 6.hónap 15.nap: önkéntes bejelentés: a meg nem fizetett illeték 50%-kal növelt összeg 2) Működő: adóév, kezdő: adóévet követő 6.hónap 15.napja után: önkéntes bejelentés: a meg nem fizetett illeték 50%-kal növelt összeg + mulasztási bírság 3) Adóhivatali ellenőrzés: különbözet kétszerese Nincs továbbértékesítési, lízingbeadási kötelezettség 98

99 Új építésű lakás illetékkedvezménye (Itv. 26. (1) bek. f) pont) Vállalkozás is igénybe veheti! Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. 9 9

100 Új építésű lakás illetékkedvezménye (Itv. 26. (1) bek. f) pont) 15 és 30 millió forint forgalmi értékű lakás esetén: Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor az Itv. 21. (1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt. 1 0

101 Új építésű lakás illetékkedvezménye (Itv. 26. (1) bek. f) pont) Vállalkozó által Újonnan épített (Itv (4) bek. ) Csak tulajdonjog szerzés Csak lakásingatlanra (üzletre, garázsra nem) 15 M < forgalmi érték < 30 M 4% 30 M felett : nem jár az illetékmentesség Részarány - arányosítás Itv. 26. (1) bek. f) pont vagy Itv. 21. (5) bek. 1 0

102 Példa 12 M forintért - egy új lakás ½ tulajdoni hányada 2 millió forint 2% = Ft 10 millió forint 4% = Ft Összesen: Ft 26. (1) bek. f) arányos rész: 7,5 millió forint 2 millió forint 2%= Ft 5,5 millió forint 4%= Ft Kedvezmény összesen: Ft Fizetendő: Ft Kontroll:(12-7,5)X4%= Ft 102

103 Cserét pótló vétel illetékkedvezménye (Itv. 21. (5) bek.) Nem terjed ki vállalkozásokra! Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. 1 0

104 ILLETÉKMENTESSÉGEK Tárgyi: illeték tárgyára vonatkozó mentesség: nem kell illetéket fizetni Személyes: fizetésre egyébként kötelezett mentessége, az illetéket a mentes féltől követelni nem lehet. Teljes személyes illetékmentességben részesül: további feltételek nélkül: 5. (1) a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 104

105 Feltételes illetékmentesség a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, egyházi intézmény, az alapítvány, a közalapítvány is, a vízgazdálkodási társulat, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, 105

106 Feltételes illetékmentesség: ha a vagyonszerzést megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Közigazgatási hatósági, bírósági eljárás kezdeményezésekor illetve gépjármű, pótkocsi szerzésekor nyilatkoznia kell a feltételek teljesüléséről. Egyéb vagyonszerzés esetén az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi. 106

107 Ha jogosult lett volna rá, de megfizette, az adóvisszatérítés szabályai alapján visszakérheti, a kérelmet az eljáró közigazgatási hatóságnál vagy bíróságnál kell benyújtani. Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség keletkezésére és illetékkiszabásra bejelentésére június 1-jét megelőzően kerül sor, a szervezetnek (alapítványnak) arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik. Ha a nyilatkozatában vállaltak nem teljesültek: július 1. napjáig adóhatóság felé jelzés: az illeték pótlólagos megfizetése, nincs adóbírság. 107

108 ADÓHIVATALI ELJÁRÁS ILLETÉKÜGYEKBEN HATÁSKÖR A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Kormányrendelet 10. (1) bek. A NAV, mint állami adóhatóság hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben meghatározott eltérésekkel első fokon az adóigazgatóságok járnak el. 108

109 ILLETÉKESSÉG (273/2010. (XII.9.) Korm.rendelet 46. ) A visszterhes vagyonátruházási illeték: ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki: az ingatlan található, egy szerződésben több ingatlan: első helyen megjelölt ingó vagy ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékű jog a szerződésben első helyen feltüntetett szerző fél állandó / hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, székhelye, / hiányában telephelye, illetőleg a tevékenység gyakorlásának helye található. Amennyiben az adózó belföldön nem letelepedett, úgy az illetéket az 109 Észak-budapesti Adóigazgatóság szabja ki.

110 Visszterhes vagyonátruházási ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE (Itv. 3. ) a szerződés megkötése napján, árverési vétel esetében az árverés napján, ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése napján, egyéb esetben a vagyonszerzéskor keletkezik. a szerződés megkötésének napja az irányadó az ingatlanok, illetve gépjárművek (pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések esetén is. 110

111 Ügyvédi ellenjegyzés időpontja nem értékelhető körülmény. illetékkötelezettség a jóváhagyás - több hatósági jóváhagyás esetén az utolsó jóváhagyás - napján A hatósági jóváhagyástól (engedélytől, hozzájárulástól, tudomásulvételtől) függő vagyonszerzési jogügylettel kapcsolatban az keletkezik. 111

112 Ez irányadó akkor is, ha a szerződés érvényességéhez harmadik személy beleegyezése szükséges. (Elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtétele harmadik személy jóváhagyásának nem minősül.) Elővásárlási jog miatt előírt jegyzői kifüggesztési eljárás időtartama nem hosszabbítja meg a bejelentésre előírt 30 napos határidőt. A felfüggesztő vagy bontó feltételtől, illetőleg a kezdő határidő bekövetkezésétől függő szerződés esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik. 112

113 BEJELENTÉS ILLETÉKKISZABÁSRA (Itv. 91. ) Az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat) benyújtásával. 113

114 BEJELENTÉS ILLETÉKKISZABÁSRA Art. 21. B400 adatlap: vagyonszerzéssel kapcsolatos egyes adatok adóhatósághoz történő bejelentésére. a vagyont szerző személy adóazonosító száma, ennek hiányában magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatai és lakcíme, más adózó esetén a neve, székhelye, illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés ténye, a megszerzett vagyon forgalmi értéke, nyilatkozhat az őt megillető illetékkedvezményre, - mentességre vonatkozó adatokról. Hiánypótlás, ha nem: földhiv.eljárás elutasítás 114

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

Az ingatlannal és építkezéssel kapcsolatos szerződések adótervezése

Az ingatlannal és építkezéssel kapcsolatos szerződések adótervezése PEST MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA Az ingatlannal és építkezéssel kapcsolatos szerződések adótervezése Budapest, 2015. február 17. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik).

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik). Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy az APEH Közép-magyarországi Regionális Fıigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága nevében megköszönjem a megtisztelı meghívásukat. Nekünk az állami adóhatóság

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról 2 A vagyonarányos közteherviselés alkotmányos elvének fokozottabb érvényre juttatása érdekében a lakó- és üdülőingatlanok, a vízi

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz A vagyonnyilatkozat tétel célja a társadalmi közélet átláthatóbb

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól. Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től. A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben egy-egy ponton történt további módosítás a fenti

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 27., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke Illetékmérték 2016 2016.01.21 Szerkesztőség Hírek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. I. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. I. Általános tudnivalók 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez I. Általános tudnivalók 1. Vagyonnyilatkozat-tételre

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben