Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92"

Átírás

1 Illetékek

2 Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83

3 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás esetén Egyezségek Eljárási illetékek

4 Adó, vagy járadék? Általános meghatározás: állami szolgáltatás költségtérítése, illetve egyfajta vagyonadó A meghatározás kettőssége mutatja az illeték Janus arcúságát: Egyszerre költségtérítés az állam által nyújtott regisztrációs, jogi, lebonyolítási szolgáltatásokért cserében, másrészt tipikus vagyonadó.

5 Kétféle típusa létezik: vagyonszerzésért vagyonszerzési (öröklési, ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási) illetéket, az államigazgatási és bírósági eljárásért pedig eljárási illetéket kell fizetni. Az első vagyonadó, hiszen a megöröklött, átruházott vagyonért kell a vagyonosodó félnek fizetnie A második pedig egy eljárási 2012/2013.II. költségtérítés félév ADÓZÁS I.

6 Ez az egyetlen adó, amelyik nem volt része az adórendszernek. Ok: elsősorban eljárás technikai, kevésbé elméleti-elvi, az 1988-as adóreform után alapjaiban kellett volna a személyi jövedelemadóhoz nyúlni. Bevételi szempontok: ha nem adó, hanem illeték, akkor duplán meg lehet a vagyont adóztatni. Az ingatlanadó önkormányzati bevétel, az illeték központi bevétel január 1-jén lépett hatályba az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.), amely tartotta és megerősítette az illetékek adóktól elkülönülő, önálló rendszerét.

7 Az illetéktörvény legfontosabb vonása, hogy meghatározott vagyonszerzéshez, illetőleg meghatározott eljárási cselekményhez kapcsolódó, fizetési kötelezettséget határoz meg. A törvény a vagyonszerzési és eljárási illetékek anyagi és eljárási szabályait szinte teljeskörűen átfogja. Néhány eljárási kérdésben (pl az illeték megállapításához, behajtásához vagy elévülésére, az illetékfizetési késedelem esetén fizetendő késedelmi pótlékra, az illeték behajtására, fizetési kedvezmény engedélyezésére, a mulasztási bírság mértékére) az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény (Art.) alkalmazását követeli meg. E törvény rendelkezései irányadók minden olyan eljárásikérdésben, melyre az illetéktörvény nem tartalmaz külön szabályt.

8 Illeték típusok Vagyonszerzési illeték 1. öröklési illeték 2. ajándékozási illeték 3.visszterhes vagyonátruházási illeték Eljárási illeték 1. államigazgatási 2.bírósági eljárási illeték

9 Illeték fizetésére kötelezett: Magánszemély, gazdálkodó, jogi személy, mindaz, aki örökli, ajándékba kapja a vagyoni értékű jogot, ingatlant, ingóságot, értékpapírt. Kétféle mentességet ad a törvény: ( takarékbetét tárgyi, ( ( MTI személyes illetékmentességet( MNB, Mindkettő lehet feltételes vagy feltétlen. A feltétlen illetékmentesség minden körülmények között fennáll, míg a feltételes mentesség csak addig áll fenn, amíg a mentesség törvényi feltételei teljesülnek.

10 A vagyonszerzési és eljárási illetékekre egyaránt kiterjedő teljes és feltétlen illetékmentességet csak a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok, a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, az MNB, a Magyar Távirati Iroda Rt., az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más résztvevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács élvez.

11 az alapvető nem gazdasági-vállalkozói tevékenység céljára létrejött, ún. nonprofit szervezetek (a költségvetési szerv, az ÁPV Rt., a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a vízgazdálkodási társulat) akkor részesülhetnek illetékmentességben, ha a vagyonszerzést, vagy az eljárás megindítását megelőző naptári évben társasági adófizetési, költségvetési szervek esetében pedig eredményük után központi költségvetésbe befizetési kötelezettségük nem keletkezett.

12 Az öröklési és az ajándékozási illeték Az öröklési, illetőleg ajándékozási illetéket a haláleset folytán, illetve az ajándékozással történt vagyonszerzésért kell megfizetni. Az öröklési illeték tárgya: A haláleset folytán bekövetkező vagyonszerzés öröklési illeték alá esik, mégpedig attól függetlenül, hogy a vagyonszerzés törvényen vagy vég intézkedésen alapul.

13 Öröklési illeték tárgya magánnyugdíj-pénztártag egyéni számláján felhalmozott összeg kedvezményezett (örökös) általi megszerzése, önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása. illetékkötelezettség az ingatlan, az ingó és a vagyoni értékű jog öröklésére egyaránt kiterjed, Nem illetékköteles: az ingatlanra bejegyzett olyan vagyoni értékű jog, amely az öröklésre tekintet nélkül továbbra is fennmarad;

14 Az eltartási szerződés a szerződés visszterhességére tekintettel nem öröklési szerződéssel történő vagyonszerzés. (az örökhagyó halálát követően nem öröklési, hanem visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni a vagyonszerzőnek, ezért az öröklési illetékkedvezmények, mentességek e jogügylet esetén nem alkalmazhatók). Mivel az öröklési illetékkötelezettség a hagyatéki vagyonból való tényleges részesedésen alapul, a törvény külön szabályozza az öröklésről lemondás és az örökség visszautasításának illeték jogi következményeit.

15 Lemondás esetén az átengedett rész után nem lehet öröklési illetéket kiszabni. Más örökösnek azt kell tekinteni, aki a törvényes öröklés rendjében, vagy végrendelet alapján ténylegesen örököl, vagy örökösként számításba jöhet. Az átengedett vagyont megszerző örökös - mintha a hagyaték közvetlenül szállt volna rá - az örökhagyóhoz fűződő rokoni kapcsolatára figyelemmel fizeti az öröklési illetéket.

16 Öröklési illeték mérték Az általános illetékmérték 18 %. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illetékmérték 9 %. Nagyon fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy az ági, vagyis a vérszerinti egyenes ági rokonok közti adómentes öröklést kiterjesztették a házastársakra, elismerve, hogy férjünk, feleségünk is rokonunk.

17 Egyéb rokoni mentesség Egyéb mentesség: 20 millió forintos határig elsősorban az ingatlanok öröklése a mostoha és nevelt gyermek, valamint mostoha és nevelőszülő esetében illetékmentes. Ha az örökség értéke nem éri el a 20 millió forintot, akkor a többi, egyéb jogon nem mentes ingóság is beszámítható, kivéve a gépkocsit.

18 Praxis öröklése Külön paragrafus szól az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása és ajándékozása esetén fizetendő illeték mértékéről, amely mindkét esetben a vagyoni értékű jog forgalmi értékének 10%-a, Mentesség: az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése mentes az illetékfizetés alól, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva az említett törvényhatályba lépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására

19 Megszűnt kedvezmény! 2013-tól kezdve megszűnt a takarékbetét ingyenes öröklése és ingyenes megszerzése.

20 Az öröklés; illeték alapja Az illeték összegét az egy-egy örökösnek (hagyományosnak), illetve megajándékozottnak jutott örökség, ajándék tiszta értéke alapulvételével kell kiszámítani. Az öröklési illeték alapja az örökség tiszta értéke, amely a haláleset folytán megszerzett vagyon forgalmi értékének - a hagyatéki tartozásokkal (Ptk ) és az illetéktörvényben meghatározott terhekkel - csökkentett része.

21 Levonható (hagyatékot terhelő) tartozások örökhagyó illő eltemetésének költségei; - a hagyaték megszerzésévei, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint a hagyatéki eljárás költségei; - az örökhagyó tartozásai; - a köteles részen alapuló kötelezettségek; - a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségek. Fentieken túlmenően a hagyatéki terhekhez kell számítani a hagyatéki eljárás során kirendelt gondok és végrendeleti végrehajtó tiszteletdíját is.

22 Ajándékozási illeték Az ajándékozási illetékre ugyanaz vonatkozik, mint az öröklésre. Az általános illetékmérték 18 %. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illetékmérték 9 %.

23 Rokoni mentesség Az ági, vagyis a vérszerinti egyenes ági rokonok közti adómentes ajándékozást, beleértve a gépkocsit is, kiterjesztették a házastársakra is.

24 Az ajándékozási illeték alapja eltérő szabály érvényesül az ajándékozási illeték alapjául szolgáló tiszta érték kiszámításánál, mert az ajándékozott vagyon forgalmi értékét csak az ajándékot terhelő adósság és egyéb teher (haszonélvezet, használati jog stb.) értékével lehet csökkenteni.

25 Mentességek A törvény különböző gazdaságpolitikai és szociális megfontolások alapján többféle öröklési és ajándékozási illetékmentességet és kedvezményt biztosít. mentes például az öröklési és ajándékozási illeték alól: - a lakóház építésére alkalmas telektulajdon (tulajdoni hányad), valamint az ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jog megszerzése, ha azon az örökös, a megajándékozott a hagyaték átadásától, illetve az ajándékozás illetékkiszabásra bejelentésétől számított 4 éven belül lakóházat épít.

26 - a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány), illetőleg ajándék megszerzése; - az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva az emiített törvény hatálybalépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására.

27 Hagyatéki mentességek a hagyatéki ügyek jelentős részét érintő további öröklési illetékmentességek: - az egy örökösnek jutó ingóörökség forintot meg nem haladó része (az értékhatár megállapításánál a más címen illetékmentes ingóságot, a gépjármű, pótkocsi értékét és az örökhagyó ruházatát, személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait figyelmen kívül kell hagyni); - a lakástulajdon haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi megöröklése. Az öröklési illetékre vonatkozó kedvezmények közül külön figyelmet érdemel, hogy -a termőföld öröklése esetén az egyébként járó illeték felét, ha pedig az örökös a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó, akkor az egynegyedét kell megfizetni. Ez utóbbi esetben a kedvezményre jogosultságról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia;

28 Termőföld kedvezménye - az az örökös, aki a hagyatékból ráeső termőföldet (tulajdoni hányadot) a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély örökös társának ellenszolgáltatás fejében átengedi, - a kiskorú örökös 20 éves koráig késedelmi pótlékmentesen fizetheti meg az öröklési és az ingatlan-nyilvántartási illetéket. Az ajándékozási illetékre vonatkozó leglényegesebb kedvezmény, hogy -a termőföld ajándékozása esetén - függetlenül a megajándékozott személyétől - az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni.

29 Készpénz, takarékbetét öröklése Takarékbetét öröklése,ajándékozás készpénz öröklése, ajándékozása forintig mentes, afölött az ingóságra vonatkozó mérték vonatkozik Ingóság örökkése forintig mentes

30 Értékpapír öröklése Részvény öröklése sem mentes A részvény az öröklési illeték szempontjából ingó dolognak, ezen belül értékpapírnak minősül. Az illeték alapja az örökség tiszta értéke

31 A visszterhes vagyonátruházási illeték Visszterhes vagyonátruházási illetékek Az elnevezés gyűjtőfogalom, nem csak az ellenérték fejében történő vagyonszerzésekhez kapcsolódik, hanem ezt az illetéket kell fizetni minden öröklési és ajándékozási illeték alá nem eső, más módon bekövetkező vagyonszerzés után is.

32 Illeték tárgya Az illeték hatóköre csak az ingóságok viszonylag szűk - az törvényben taxatíve felsorolt - körére terjed ki. Tárgya: pl ingóság, ingatlan megszerzése, orvosi praxis Részvény adásvétel nem tárgya! Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek pl. az értékpapír, továbbá az üzletrész, a részvény, képzőművészeti gyűjtemény stb. megszerzése.

33 Illeték mértéke Általános kulcs: 4 százalék Lakásnak nem minősülő ingatlan( hétvégi ház, nyaraló, műhely, garázs, vagyoni ( megszerzése értékük jogok Ingatlanok esetében: 1 milliárd forintig 4% ( résztulajdon esetén ugyanennyi), a forgalmi érték azt meghaladó része után pedig 2 %, de maximum 200 millió forint.

34 Új mentesség augusztus 18-tól mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló) valamint ingó - ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is - tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál.

35 Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén Ingatlan közös tulajdonának, házastársi vagyonközösségnek, élettársak közös tulajdonának megszüntetése csak a törvényben. meghatározott - kivételes - esetben illetékköteles. Ingatlan közös tulajdonának megszüntetésekor csak az a tulajdonostárs fizet, amelyik a megosztás folytán az eredetinél (ingyenesen vagy ellenérték fejében) nagyobb értékhez jutott. A családjogi törvény (1952. évi IV. tv.) értelmében a házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik, tehát a házastársak osztatlan közös tulajdona lesz mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonába tartozik.

36 A házasság felbontása esetén ez a vagyonközösség végetér és bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását, melyhez csak abban az esetben kapcsolódik illetékfizetési kötelezettség, ha a vagyonszerzés folytán valamelyik házastárs az őt (eredetileg) megillető tulajdoni értéknél nagyobb értékhez jut. Akkor, ha valamelyik fél csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert a közös tartozásból is többet vállalt át és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti, illetéket nem kell fizetnie.

37 Gépkocsi illetéke visszterhes vagyonátruházáskor Gépjármű tulajdonjogának megszerzésekor minden megkezdett cm3 után 18 forint, az 1890 cm3-t meghaladó űrtartalom esetén 24 forint/ cm3. A kizárólag elektromos motorral hajtott gépjármű esetén 800Ft. Pótkocsi tulajdonjogának átruházása forint 2500kg alatt, afölött forint. Öröklés esetén ennek kétszerese a mérték

38 Speciális kedvezmény 35 évét be nem töltött, első lakásszerző, amennyiben korábban nem volt tulajdonában lakás, 15 millió forint forgalmi értékig az egyébként járó illeték 50 százalékáig illetékkedvezményre jogosult. Új lakás értékesítése: az üzleti céllal épített lakások eladása illetékmentes 15 millió forintig.30 millióig jár a kedvezmény, úgy, hogy a vételárból a 15 millió forintra eső kedvezményt nem kell megfizetni.

39 Eljárási illetékek Államigazgatási ügyek intézésére jogosult szervezetek ügyfelet érintő jogot, vagy kötelezettséget állapítanak meg, adatot igazolnak, nyilvántartást vezetnek, hatósági ellenőrzést végeznek. Az államigazgatási cselekményért az eljárást kezdeményezőnek illetéket kell fizetnie. Akkor is, ha rossz helyre adta be, akkor is, ha meg kell ismételni az eljárást.

40 Mértékek, mentességek Általános mérték: 2200 forint, de a törvény meghatároz speciális illetékösszeget is. Mentességek: jogszabályi kötelezettségen alapuló kötelezettség teljesítése, gyámügyi intézkedések, Magyar igazolvány kiadása Adó jellegű kötelezettséggel kapcsolatos eljárás

41 Bírósági eljárások illetéke Eljárás értéke alapján a bírósági eljárás eszmei értéke alapján állapítják meg. Első fokú polgári eljárások általános mértéke Peres eljárásban 6 százalék, minimum 7 000, maximum forint Végrehajtási eljárásban 1 százalék, de legalább forint, maximum forint Kiszabott pénzbírás megfizetésére halasztás kérelme 1 százalék, minimum forint, maximum forint

42 Cégbírósági eljárások A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke: - nyilvánosan működő részvénytársaság esetében forint, -zárt körűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében forint, - az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személyesetén forint, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén forint, - egyéni cég esetén forint, - külfóldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén forint, - külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén forint.

43 A cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintő változásokat egyidejűleg jelentenek be, a bejelentett változások számától függetlenül forint illetéket kell fizetni. A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárás, illetve a cégbejegyzési illeték 40%-a. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változások ért fizetendő illetéket is. A cégkivonat elkészítésének illetéke forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke forint, a cégmásolat elkészítéséért pedig forint illetéket kell fizetni.

44 Példa szeptember 2. napján elhalt örökhagyó végrendeletében a hagyatékát képező 26 millió forint értékű lakástulajdonának felét, valamint 1350 cm3 hengerűrtartalmú gépjárművét testvérére S. Gézára, a lakástulajdon másik felét pedig annak házastársára, S.-né T. Valériára hagyta. Eltemettetéséről, amely 360 ezer forintba kerül, a végrendeleti örökösök gondoskodtak. Mennyi öröklési illetéket fizetnek az örökösök?

45 A testvér nem rokon! Illeték: lakás 9%, Örökölt tiszta érték örökösönként: = /2= = Illeték: x0,09= forint Gépkocsi: visszterhes kétszerese:2x39000= forint

46 Példa A hagyatéki vagyon 21 millió forint forgalmi értékű hétvégi házból és 28 millió forint forgalmi értékű lakástulajdonból áll, amelyet 420 ezer forint temetési költség, 120 ezer forint közjegyzői díj, valamint a lakáson fennálló 4 millió forint kölcsön terheli. A törvényes örökösök közötti osztályos egyezség értelmében az egyik gyermek a hétvégi házat, a másik pedig a lakástulajdont örökli. Mennyi öröklési illetéket fizetnek az örökösök? Válasz: semmit!

47 Példa 3 Az 52 éves édesanya gyermekének ajándékozza az 1/1 arányban tulajdonát képező 28 mil-lió forint forgalmi értékű hétvégi házat haszonélvezeti jogával terhelten. Mennyi vagyonszerzési illetéket fizet az ajándékozó?

48 Példa 4 A 30 éves B. Jolán megvásárolja első, 7 millió forint forgalmi értékű lakástulajdonát. Számíthat-e kedvezményre és vagyonszerzése után milyen összegű visszterhes va-gyonátruházási illeték terheli?

49 A vagyonadó eredete Kiválasztott vagyontárgyak után, föld, ház, vár, kastély, ingóság marhák, lovak Speciális esetek ( Lvov ) Kapuadó, kéményadó, ablakadó Gyarmatok által fizetett legfontosabb adó volt a brit birodalomban, ahol központi adóként funkcionált USA helyi adóként vezették be és az is maradt 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I

50 Önkormányzati adók Definíció: önkormányzati adóknak nevezzük azokat az adónemeket, amelyek konkrét szabályait legalább az adó mértékének megállapítása az önkormányzat állapítja meg 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I Helyi adók Gépjármű adók

51 Önkormányzatok jogai A helyi adók bevezetése egy, vagy több esetén önkormányzati jogkör, de kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait Jogok: bevezetés, módosítás, hatályon kívül helyezés, adó mértékének megállapítása. Helyi adózás részletes szabályainak megállapítása, mentességek, kedvezmények Korlátok: adóalany és adótárgy szempontjából A törvény részletesen felsorolja a megállapítható adónemet, vagyis másfajta adót kivetni nem lehet Adó alanyok: magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazd társaságok, külföldi magánszemély, vagy szervezet 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I

52 Adófajták tárgy szerint: ingatlan, munkaerő foglalkoztatás, nem lakosként való tartózkodás, gazdasági tevékenység gyakorlása, Adó típusok: Vagyoni típusú adók építményadó, telekadó Kommunális adók - magánszemély kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adók Helyi iparűzési adó Korlátok: egy tárgyra csak egyfajta adó vethető ki Pl vagy ingatlanadó, vagy kommunális adó Mentességet akkor lehet adni, ha azt a törvény kifejezetten kimondja 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I

53 Magyarország Vagyoni típusú adók: építményadó és a telekadó. építményadó: lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után, telekadót pedig az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni. Az építményadó alapja az önkormányzat döntésétől függően az építmény m2 -ben számított hasznos alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I

54 Használathoz kötődő adó Idegenforgalmi adó: az a magánszemély köteles fizetni, aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt, illetve olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. Idegenforgalmi adó alapja. a megkezdett vendégéjszakák száma a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, hasznos alapterülete után kell megfizetni. Adó mértéke: a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, hasznos alapterület után kell megfizetni. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft vagy a szállásdíj 4%-a, épület után pedig évente 900 Ft/ m tól növekszik az éves inflációs rátával. 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I. I

55 Iparűzési adó kiszámítása Nettó árbevétel: Ft Befektetett pénzö. kamata: Ft Adóhat.nak fizetett jövedéki adó: Ft Egyéb jöv: Ft Eladott áruk beszerzési értéke: Ft Anyagktg: Ft Közvetített szolgáltatások értéke: Ft Mennyi az iparűzési adó alapja? 2010/ /2013.II. I. félév ADÓZÁS I.

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól. Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től. A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben egy-egy ponton történt további módosítás a fenti

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

XCIII. törvény 2012/2013/II.

XCIII. törvény 2012/2013/II. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2012/2013/II. Az illeték fogalma Közvetlen állami, önkormányzati ellenszolgáltatásért, vagy annak megkezdéséért fizetendő díj Fajtái: I. Vagyonszerzési (öröklés,

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik).

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik). Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy az APEH Közép-magyarországi Regionális Fıigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága nevében megköszönjem a megtisztelı meghívásukat. Nekünk az állami adóhatóság

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról

Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ. a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ a vagyonadóról szóló törvényjavaslatról 2 A vagyonarányos közteherviselés alkotmányos elvének fokozottabb érvényre juttatása érdekében a lakó- és üdülőingatlanok, a vízi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Az illeték törlése/visszatérítése 2016.

Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Vagyontárgy szerzése, vagy közigazgatási, illetve bírósági eljárás kezdeményezése esetén, főszabály szerint illetéket kell fizetni az illetéktörvény 1 rendelkezései

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011.május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! A fiatalok, valamint a többgyermekes

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm.

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm. Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet Polgármesteri Hivatal illetékes

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke Illetékmérték 2016 2016.01.21 Szerkesztőség Hírek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalót adtott közre az illetékek mértékéről. 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy. Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ A

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben