KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek (megajándékozottnak) ingó vagyontárgy, valamint vagyoni értékő jog ajándék jogcímén történı megszerzése esetén lehet benyújtania. Az adatlap kitöltése nem kötelezı, az állami adóhatóság az adózók bejelentési kötelezettségének megkönnyítése érdekében készítette el. Amennyiben az adózó az ingó vagyontárgy és vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan önállóan készít a megfelelı adattartalommal nyilatkozatot vagy egyéb formában tesz bejelentést, az állami adóhatóság a bejelentési kötelezettség teljesítését ilyen módon is elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben a vagyonszerzésrıl okirat készült, úgy azt is mellékelni szíveskedjenek az adatlaphoz vagy a nyilatkozathoz másolatban. Az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 11. (1) bekezdése szerint ajándékozási illeték tárgya ingó vagyontárgy, valamint vagyoni értékő jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történı lemondás. Az Itv (1) bekezdés c) pontja alapján ingónak minısül a fizetıeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minısülı dolog. Az Itv (1) bekezdés d) pontja alapján vagyoni értékő jognak minısül a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelıi jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés. Az Itv. 18. (2) bekezdés h.) pontja alapján vagyoni betétnek minısül többek között a részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetıi részjegy, átalakított befektetıi részjegy. A nyomtatvány a fent meghatározott ingó vagyontárgyak, vagyoni értékő jogok megszerzésének bejelentését teszi lehetıvé. Nem szolgál az ingatlan, az ingatlanra vonatkozó olyan jog megszerzésének (pl.: haszonélvezeti, használati, földhasználati stb. jog) bejelentésére, ami ingatlan-nyilvántartási eljárást igényel. Az ingó vagyontárgyak közül nem kell bejelenteni közvetlenül az állami adóhatósághoz a gépjármő, pótkocsi tulajdonjogának, illetve a gépjármőre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékő jognak a megszerzését. Gépjármő és pótkocsi tulajdonjogának (vagyoni értékő jogának) ajándékozási illetékfizetési kötelezettség alá tartozó megszerzését az Itv a alapján a szerzést követı 15 napon belül az okmányirodánál kell bejelenteni. Az Itv. 11. (2) bekezdése értelmében nincs szükség bejelentésre az Itv. 17. (1) bekezdésének c), k), l), m), r), s) és t) pontja alá esı jogügyletekben, melyek a következık:

2 c) az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, továbbá az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, valamint a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi jövedelemadót nem viselı módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény is; k) a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól; l) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítı pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítı szolgáltatásból származó forintot meg nem haladó követelésének elengedése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszőnik; m) a közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, távhı-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi főtési) díjtartozásnak a szolgáltató általi elengedése, feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és vele közös háztartásban élı hozzátartozójának egy fıre esı jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét; r) a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés; s) lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerzıdésbıl, illetve deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzıdésbıl származó követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztı magánszeméllyel szemben végérvényesen megszőnik; t) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerzıdésbıl, illetve deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzıdésbıl származó követelés feltéve, hogy ta) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élı hozzátartozójának egy fıre esı jövedelme - a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelızı három hónap átlagában - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy tb) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelızıen végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le. Az ajándékozási illetékkötelezettség az Itv. 3. (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján - ingó, vagyoni értékő jog ajándékozása esetén a szerzıdésrıl kiállított okirat aláírása napján keletkezik; ha a szerzıdésrıl csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon keletkezik, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító esemény (belföldön átadás) bekövetkezett, - ha az ingó, a vagyoni értékő jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor keletkezik. Az Itv. 3. (6) bekezdése alapján a felfüggesztı vagy bontó feltételtıl, illetıleg a kezdı határidı bekövetkezésétıl függı szerzıdés esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerzıdés hatályának beálltakor keletkezik. Az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl (továbbiakban: Ptk.) 228. (1) bekezdése alapján felfüggesztı feltételnek minısül, ha a felek a szerzıdés hatályának beálltát

3 bizonytalan jövıbeni eseménytıl tették függıvé. Ilyen esetben a szerzıdés hatálya e feltétel bekövetkeztével áll be. A Ptk (2) bekezdése alapján bontó feltételnek minısül, ha a felek a szerzıdés hatályának megszőntét tették bizonytalan jövıbeni eseménytıl függıvé. Ebben az esetben a feltétel bekövetkeztével a szerzıdés hatálya megszőnik. Az Itv. 11. (2) bekezdése szerint az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást az Itv. 17. (1) bekezdésének c), k), l), m), r), s) és t) pontja alá esı ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. Az Itv. 91. (2) bekezdése értelmében: "A vagyonszerzési illeték tárgyát képezı, de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylı jogügyletet a szerzıdı felek - a gépjármő, pótkocsi tulajdonjogának, illetve gépjármőre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékő jognak a megszerzését kivéve - közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követı 30 napon belül, a vagyonszerzést rögzítı irat eredeti és másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni. Az ilyen másolatot az állami adóhatóság illetékmentesen hitelesíti." Az Itv. 91. (3) bekezdése alapján az okirat kiállítása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóval is be lehet jelenteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni, és a bejelentés megtörténtérıl az állami adóhatóság az ügyfélnek igazolást köteles adni. A vagyonszerzés bejelentésére vonatkozó kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a vagyonszerzés egyébként a jogszabály szerint illetékmentes. A vagyonszerzés bejelentésére nyitva álló 30 napos határidı akkor minısül megtartottnak, ha a bejelentést a határidı utolsó napján megtették, vagy a bejelentést tartalmazó küldeményt postára adták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) vizsgálja, hogy a bejelentés határidıben megtörtént-e. Az Itv. 82. (1) bekezdés alapján amennyiben a vagyonszerzı a vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, hiányosan teljesítette vagy késedelmesen teljesítette, a fizetendı illetéken felül az adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott mértékő mulasztási bírság megfizetésére köteles. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. számú törvény (továbbiakban: Art.) 172. (1) bekezdése alapján a magánszemély adózó 200 ezer, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Az Art (6) bekezdése alapján a késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Art (21) bekezdése szerint a mulasztási bírság kiszabásánál az állami adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedı képviselıje, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tıle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján az adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó, az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy a bírság

4 kiszabását mellızi. A mulasztási bírság mértékének megállapításánál figyelembe veszi az adóhatóság a kiszabott vagyonszerzési illeték mértékét is. Az adatlapot vagyonszerzésenként, ezen belül pedig vagyonszerzınként kell kitölteni. Amennyiben több vagyonszerzı (megajándékozott) van, azoknak külön-külön kell az adatlapot kitölteni. Az adatlapot csak ingók és vagyoni értékő jogok, valamint a vagyoni betét vonatkozásában kell kitölteni, azon ingatlan feltüntetésére nincs lehetıség. Amennyiben ugyanazon vagyonszerzınek több különbözı vagyonszerzése van (pl.: több szerzıdéssel, akár egy, akár több személytıl szerzett vagyontárgyakat), a bejelentést vagyonszerzésenként (szerzıdésenként, okiratonként) kell megtennie. Amennyiben egy szerzıdéssel több vagyontárgy megszerzése történt, úgy a vagyonszerzést egy adatlapon kell bejelenteni. Ha egy jogügylettel több vagyonszerzı szerzett vagyont, de a bejelentést csak az egyik vagyonszerzı tette meg, akkor a bejelentést a többi vagyonszerzı tekintetében is megtörténtnek kell tekinteni. Ennek feltétele, hogy a bejelentés során a több vagyonszerzı léte, illetve a többi vagyonszerzı személye is megállapítható legyen (pl. becsatolt szerzıdésbıl). Az adatlap benyújtásának módja: Papír alapú benyújtás Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük szíveskedjék azt két példányban eljuttatni az állami adóhatóság területileg illetékes alsó fokú adóztatási szervéhez. Az adatlap a NAV bármely megyei (fıvárosi) adóigazgatóságánál benyújtható. Elektronikus úton történı benyújtás Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési kötelezettségének, az adatlapot egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján ( kívül a - bármely hálózatból hívható / kék számon is érdeklıdhet. Az adatlap kitöltésére vonatkozó további részletes szabályok a vonatkozó részeknél szerepelnek. Amennyiben a vagyonszerzésrıl okiratot állítottak ki, úgy kérjük, hogy azt minden esetben szíveskedjenek az adatlaphoz mellékelni. Az adatlap elektronikus úton történı benyújtása esetén a mellékletek csatolására kizárólag postai úton vagy személyesen van lehetıség. Amennyiben a vagyonszerzı kedvezmény/mentesség igénybevételére irányuló kérelmet kíván elıterjeszteni, azt az adatlapon jelezheti. Az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében a kedvezmények/mentességek igénybevételéhez szükséges dokumentumokat szíveskedjenek csatolni. Fılap Az 1. blokkot az állami adóhatóság tölti ki, azt kérjük üresen hagyni! 2. blokk

5 A 2. blokkban az adózó képviselıjének adatait csak abban az esetben kell kitölteni, ha a bejelentıt törvényes képviselı, meghatalmazott képviseli az eljárásban. A nyomtatvány erre szolgáló helyén a törvényes képviselı, meghatalmazott természetes azonosító adatait kell feltüntetni. Ha az adatlapot a törvényes képviselı vagy a meghatalmazott tölti ki és írja alá, akkor az adatlaphoz csatolni kell a képviseletet igazoló dokumentumot is. Ezt a tényt az erre a célra szolgáló kódkockában X-szel kell jelölni (meghatalmazott). A magánszemély adózó képviselıjének személyét az Art. 7. (1) bekezdése tartalmazza, a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet képviselıjének személyét az Art. 7. (2) bekezdése határozza meg, az állandó képviselet szabályaira az Art. 7. (5) bekezdése vonatkozik. Az adóhatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 40. -a alapján a képviseleti jogosultságot hivatalból vizsgálja. Amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg, a képviselı eljárását - az erre irányuló hiánypótlási eljárás eredménytelensége esetén - visszautasítja. Az Art. 7. (1) bekezdésének értelmében magánszemélyt az állami adóhatóság elıtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselıje, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. A magánszemély törvényes képviselıje szülı, gyám vagy gondnok lehet. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az állami adóhatóság elıtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Az Art. 7. (2) bekezdése szerint jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetet az állami adóhatóság elıtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezı személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. Az Art. 16. (3) bekezdés f) pontja szerint az állami adóhatósághoz be kell jelenteni a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezı külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét). E személy szerepe mindössze az, hogy az adóhatóság a kézbesítési meghatalmazotton keresztül tartja a kapcsolatot az adózóval. Mindezek alapján a kézbesítési meghatalmazott az adatlap kitöltésére és a bejelentı nevében történı beküldésére csak abban az esetben jogosult, ha az adózó képviseletére az Art. 7. (1)- (2) bekezdései alapján jogosult, ebben az esetben az adatlapon kizárólag ezt a minıséget kell megjelölnie. Az Art. 7. (5) bekezdése szerint az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság elıtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselıje az adóhatóság által

6 rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszőnését az adózó képviselıje jelenti be, az adóhatóság a bejelentésrıl az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszőnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszőnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történı bejelentéstıl hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszőnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Nem kell a meghatalmazást csatolni abban az esetben, ha a kitöltı személy az állami adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott és meghatalmazása az illetékkel kapcsolatos eljárásokra is kiterjed, illetve a meghatalmazott állami adóhatóság elıtti képviseleti jogosultságát a vagyonszerzést tartalmazó okiratba belefoglalták. Ezt a tényt az erre szolgáló kódkockában jelölni szükséges. 3. blokk Az adatlap elsı oldalát alá kell írni, mellyel az adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) az adatok valódiságát, hitelességét igazolja. Aláírás hiányában az adatlap nem fogadható el. Amennyiben az adózó képviselıvel jár el, kizárólag a képviselı nevét kell feltüntetni, képviselet hiányában pedig az adózó nevét. 1. lap Vagyonszerzı (adózó) adatai Ezt a lapot akkor is egy példányban kell kitöltenie a vagyonszerzınek (megajándékozottnak), ha a vagyonszerzés alapját jelentı iratban (szerzıdésben, okiratban) több ingóság, ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékő jog vagy több ajándékozó szerepel, illetve ha a bejelentendı vagyonszerzés több vagyontárgyra vonatkozik vagy több ajándékozótól történik A magánszemély vagyonszerzı esetében a következı adatok töltendıek ki kötelezıen: A "Rendelkezik-e adóazonosító jellel" sor kódkockáiba igen, illetve nem válasz esetén az "X" jelet kérjük beírni. Amennyiben a válasza igen, kérjük az adóazonosító jelét is feltüntetni. A családi neve sor kódkockáiba a családnevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak a dr. cím kerülhet (id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellızni). Az utóneve(i) sor kódkockáiba az utónevét, utóneveit kérjük beírni. A születési családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. A születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kérjük beírni. Az elızı házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelenleg viselt házassági nevében az elızı házassági családi neve is szerepel. A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni.

7 A születési ideje sor kódkockáiban a születés évét, hónapját (arab számmal 1-tıl 12-ig) és napját kérjük megjelölni. Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevet, utóneveket kérjük beírni. Az állampolgársága mezı kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetén egyaránt kötelezı. Amennyiben a vagyonszerzı hontalan, úgy kérjük ennek beírását. Az állandó lakóhelye sor kódkockába a személyi igazolványában, vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett lakásának címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi állampolgár esetén ebben a kódkockában kell feltüntetni a magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelyet, ennek hiányában a szokásos tartózkodási helyet. Amennyiben az elızıekkel nem rendelkezik, kérjük e rovatot üresen hagyni! Külföldi állampolgár külföldi állandó lakóhelye sor kódkockáit kérjük, hogy kizárólag az a külföldi állampolgár töltse ki, akinek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelye. A postázási (egyéb értesítési) címe rovatba azt a címet kell feltüntetni, ahová az adóigazolvány kipostázását kéri, tekintve, hogy amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy ezen nyomtatvány alapján az állami adóhatóság megképezi azt, amelyrıl értesíti Önt. Amennyiben az Ön állandó lakóhelyétıl eltérı postázási címen kívánja az állami adóhatóságtól érkezı (adóigazolványon kívüli) postai küldeményt átvenni, úgy ezen postázási (értesítési) címet kérjük, hogy az állami adóhatósághoz a "Magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez, és levelezési cím bejelentéséhez" megnevezéső T34-es számú nyomtatványon szíveskedjen bejelenteni. Az ajándékozóval az ajándékozáskor fennállt rokoni kapcsolat mezıben kérjük szíveskedjen a megfelelı kódkockában X-szel jelölni, hogy Ön az ajándékozónak milyen rokona, hozzátartozója. Amennyiben a vagyonszerzı nem magánszemély, kizárólag a "nem magánszemély vagyonszerzı " blokkban szereplı adatokat kell kötelezıen kitölteni: A "Rendelkezik-e adószámmal" sor kódkockáiba igen, illetve nem válasz esetén az "X" jelet kérjük beírni. Amennyiben a válasza igen, kérjük az adószámát is feltüntetni. Az "Elnevezés:" sorba a nem magánszemély teljes, a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítı okiratban szereplı nevét kérjük beírni. A "Székhely:" sor kódkockáiba a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítı okiratban

8 feltüntetett székhelycímet kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi vállalkozás esetén: Az "Elnevezés:" sorba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatósága által nyilvántartásba vett elnevezést kérjük beleírni. A "Székhely:" sorba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatósága által nyilvántartásba vett székhelycímet kérjük beírni: az illetısége országát, az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. A "Külföldi vállalkozás adóazonosító száma:" sor kódkockáiba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számot kérjük beírni. Ügyintézıként annak a személynek a nevét, telefonszámát szíveskedjen megadni, aki a bejelentı adatlapot összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. 2. lap Ajándékozó (adózó) adatai Kérjük, hogy ezt a lapot annyi példányban szíveskedjen kitölteni, ahány ajándékozótól az Ön vagyonszerzése történt. Amennyiben a jogügyletben több ajándékozó volt, s egyértelmően nem határozható meg, hogy az Ön vagyonszerzése mely ajándékozó(k)tól történt, úgy kérjük, hogy a lapot valamennyi ajándékozóra vonatkozóan töltse ki. A magánszemély ajándékozó esetében a következı adatok kötelezıen kitöltendıek: A "Rendelkezik-e adóazonosító jellel" sor kódkockáiba igen, illetve nem válasz esetén az "X" jelet kérjük beírni. Amennyiben a válasz igen, kérjük az adóazonosító jelet is feltüntetni szíveskedjen. A családi neve sor kódkockáiba az ajándékozó családnevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak a dr. cím kerülhet (id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellızni). Az utóneve(i) sor kódkockáiba az ajándékozó utónevét, utóneveit kérjük beírni. A születési családi neve sor kódkockáiba az ajándékozó születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. A születési utóneve(i) sor kódkockáiba az ajándékozó születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kérjük beírni. Az elızı házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ajándékozó jelenleg viselt házassági nevében az elızı házassági családi neve is szerepel. A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni.

9 A születési ideje sor kódkockáiban az ajándékozó születés évét, hónapját (arab számmal 1-tıl 12-ig) és napját kérjük megjelölni. Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba az ajándékozó anyjának születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba az ajándékozó anyjának születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kérjük beírni. Az állampolgársága mezı kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetén egyaránt kötelezı. Amennyiben az ajándékozó hontalan, úgy kérjük ennek beírását. Az állandó lakóhelye sor kódkockába az ajándékozó személyi igazolványában, vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett lakásának címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi állampolgár esetén ebben a kódkockában kell feltüntetni a magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelyet, ennek hiányában a szokásos tartózkodási helyet. Amennyiben az elızıekkel nem rendelkezik az ajándékozó, kérjük e rovatot üresen hagyni! Külföldi állampolgár külföldi állandó lakóhelye sor kódkockáit kérjük, hogy kizárólag akkor töltse ki, ha az ajándékozó külföldi állampolgár, és nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelye. A postázási (egyéb értesítési) címe rovatba azt a címet kell feltüntetni, ahová az ajándékozó az adóigazolvány kipostázását kéri, tekintve, hogy amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy ezen nyomtatvány alapján az állami adóhatóság megképezi azt, amelyrıl értesíti İt. Amennyiben az ajándékozó az állandó lakóhelyétıl eltérı postázási címen kívánja az állami adóhatóságtól érkezı (adóigazolványon kívüli) postai küldeményt átvenni, úgy ezen postázási(értesítési) címet kérjük, hogy az állami adóhatósághoz a "Magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez, és levelezési cím bejelentéséhez" megnevezéső T34-es számú nyomtatványon szíveskedjen bejelenteni. Amennyiben az ajándékozó nem magánszemély, kizárólag a "nem magánszemély ajándékozó adatai" blokkban szereplı adatokat kell kötelezıen kitölteni: A "Rendelkezik-e adószámmal" sor kódkockáiba igen, illetve nem válasz esetén az "X" jelet kérjük beírni. Amennyiben a válasz igen, kérjük az adószámot is feltüntetni. Az "Elnevezés:" sorba a nem magánszemély teljes, a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítı okiratban szereplı nevét kérjük beírni. A "Székhely:" sor kódkockáiba a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítı okiratban feltüntetett székhelycímet kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni.

10 Külföldi vállalkozás esetén: Az "Elnevezés:" sorba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatósága által nyilvántartásba vett elnevezést kérjük beírni. A "Külföldi vállalkozás székhelye:" sorba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatóság által nyilvántartásba vett székhelycímet kérjük beírni: az illetısége országát, az irányítószámot és a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. A "Külföldi vállalkozás adóazonosító száma:" sor kódkockáiba a vállalkozás illetısége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számot kérjük beírni. Ügyintézıként annak a személynek a nevét, telefonszámát szíveskedjen megadni, aki az ajándékozó ügyeinek vitelére képviselettel, megbízással rendelkezik. 1. blokk 3A-3B-3C. lapok Megszerzett ingó vagyontárgyak, vagyoni értékő jogok A vagyonszerzés alapjánál meg kell jelölni, hogy mi volt a vagyonszerzés alapja, vagyis történt-e okirat kiállítása vagy sem. Amennyiben a vagyonszerzésrıl írásban okiratot állítottak ki, akkor ezt a megfelelı négyzetben jelölni kell, és ki kell tölteni az jogügylet teljes elnevezését, ami az okiraton szerepel. Ebben az esetben az okirat becsatolása is szükséges, ennek hiányában a bejelentés hiányosnak tekinthetı. Kötelezı kitölteni továbbá, hogy az okirat mikor kelt. Amennyiben a vagyonszerzésrıl okiratot nem állítottak ki, ezt a négyzetben jelölni kell. Ebben az esetben kötelezı kitölteni, hogy a felek között a szóbeli megállapodás, megegyezés mikor jött létre. A vagyontárgy átadásának, tehát a vagyonszerzésnek a napja megegyezhet, illetve eltérhet a megállapodás létrejöttének napjától, kitöltése azonban minden esetben kötelezı. 2. blokk Jelölje be azokat az ingó vagyontárgyakat a felsorolásban, melyeket az ajándékozás során megszerzett. Amennyiben több azonos kategóriába tartozó vagyontárgyat kapott ajándékba, a bejelentett forgalmi érték mezıben az összes vagyontárgy együttes forgalmi értékét jelölje meg. A bejelentett forgalmi értékként az ingó vagyontárgy vagy vagyoni értékő jog esetleges teherrel, adóssággal már csökkentett forgalmi értékét kell megadni, a megszerzett tulajdoni hányadnak megfelelıen. Amennyiben a vagyontárgyat teherrel, adósággal terhelten szerezte meg, úgy kérjük, hogy a teher, adósság jogcíme sorba jelölje, hogy milyen kötelezettség terheli a vagyontárgyat, vagyoni értékő jogot, s a teher, adósság összege sorban jelölje az összeg nagyságát.

11 Az Itv (1) bekezdése az ingó illetve vagyoni értékő jog vonatkozásában a következıket tartalmazza: c) ingó: a fizetıeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minısülı dolog; d) vagyoni értékő jog: a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelıi jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés; e) forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelı adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerzı javára az elidegenítéskor megszőnı bérleti jog figyelembevétele nélkül - árként általában elérhetı, azzal, hogy: ea) vagyontárgy kiadására vonatkozó követelés esetén a vagyontárgy illetékkötelezettség keletkezésének napján fennálló forgalmi értéke; eb) szolgáltatás nyújtására irányuló követelés esetén a szolgáltatás - független felek közötti ügylet estén irányadó - pénzben kifejezhetı értéke, ec) tagsági jogviszonyt megtestesítı értékpapír, valamint üzletrész, vagyoni betét esetén az illetékkötelezettség keletkezésének napján érvényes tızsdei átlagár alapján számított érték. Ennek hiányában annak a gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, egyéb jogi személynek - amelyben a vagyonszerzı tagsági jogot szerzett - az illetékkötelezettség keletkezésének napján rendelkezésre álló, a gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy arra feljogosított döntéshozó szerve által elfogadott utolsó számviteli beszámoló mérlegében (ilyen mérleg hiányában az alapításkori nyitó vagyonmérlegében, az illetékkötelezettség keletkezésekor felszámolás alatt álló gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy esetén a felszámolás kezdı napját megelızı napra elkészített zárómérlegében) szereplı saját tıke mérleg szerinti értékének a megszerzett értékpapírra, üzletrészre, vagyoni betétre jutó hányada, g) értékpapírnak olyan okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthetı, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történı megjelenítését jogszabály lehetıvé teszi; h) takarékbetét: a Ptk a alapján kötött szerzıdés szerint a magánszemély által a hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg és kamata, ideértve a magánszemély bankszámla szerzıdés keretében elhelyezett pénzeszközeit és azok kamatát, kivéve az adózás rendjérıl szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz kötelezıen bejelentendı üzleti célú pénzforgalmi bankszámlán, elszámolási számlán elhelyezett pénzeszközt és kamatát; Önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése esetén be kell írni a tevékenység folytatását engedélyezı hatóság megnevezését, az engedély számát és keltét. Az Egyéb kategóriába kérjük, hogy azokat az Ön által ajándékozással megszerzett vagyontárgyakat sorolja fel, amelyek az elızıek szerinti vagyontárgy-kategóriák egyikébe sem tartoznak. Ilyen vagyontárgy lehet például ruhanemő, mőszaki cikk, ékszer,

12 haszonélvezeti jog stb. Ezen vagyontárgyak együttes értékét tüntesse fel a bejelentett forgalmi érték rovatban. A kategória alatt a szabadon kitölthetı sorokban nevesítse (sorolja fel) a kategóriába tartozó vagyontárgyakat. Amennyiben a megszerzett vagyontárgy vagyoni értékő jog, úgy ezen jog forgalmi értékét kell beírni. A bejelentett forgalmi értékhez a piaci értéket kell beírni, tekintettel arra, hogy az Itv a alapján az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illeték fizetésére kötelezett fél köteles bejelenteni a jogügylet bejelentésekor, ha e kötelezettség ıt terheli. Az Itv. 70. (1) bekezdése alapján, ha a forgalmi értéket a felek nem tüntették fel, nem jelentették be, vagy a feltüntetett illetıleg bejelentett érték az állami adóhatóság megítélése szerint a forgalmi értéktıl eltér, a forgalmi értéket az állami adóhatóság állapítja meg. Amennyiben az 1-4., 8, 10. és 11. sorszám alatti, ajándékba kapott vagyontárgyak értéke külföldi pénznemben lett meghatározva, úgy a bejelentett forgalmi érték Ft mezıt kérjük üresen hagyni, s ebben az esetben csak a külföldi pénznem megnevezését és az ajándék külföldi pénznemben meghatározott értékét kell kitölteni. Amennyiben nem kíván igénybe venni semmilyen illetékmentességet illetve illetékkedvezményt, úgy a további oldalak kitöltésére nincs szükség. Amennyiben valamely megszerzett vagyontárgy vonatkozásában illetékmentességet, illetékkedvezményt kíván igénybe venni, úgy a blokk alján lévı kódkockában szíveskedjen jelölni, hogy hány vagyontárgyhoz kapcsolódóan csatol mentességet vagy kedvezményt jelölı lapot, vagyis hány ilyen lapot fog kitölteni (minden vagyontárgyhoz külön kell mentességet, kedvezményt jelölı lapot kitölteni). 4. lap Személyes illetékmentesség (az adatlap ezen oldalának kitöltése nem kötelezı) Figyelem! Teljes személyes illetékmentesség esetén is ki kell tölteni valamennyi megszerzett vagyontárgy vonatkozásában az adatlapot. 1. blokk Személyes illetékmentesség E blokkban kell nyilatkozni az Itv. 5. és 6. -ai szerinti teljes személyes illetékmentesség fennállásáról. Az pontok kitöltése: Az Itv. 5. (1) bekezdése szerint teljes személyes illetékmentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, d) december 22-ét megelızıen a társadalmi szervezet, a köztestület és július 1-jét megelızıen a közhasznú társaság, december 22-étıl pedig az egyesület, köztestület e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,

13 g) a vízgazdálkodási társulat, h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelıs nyugdíjbiztosítási szerv, i) a Magyar Nemzeti Bank, j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelı Alap, k) az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete, az Észak-atlanti Szerzıdés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevı államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erıi, valamint az Észak-atlanti Szerzıdés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erık és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévı és polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggı illetékügyek tekintetében, l) a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács, m) a közhasznú, kiemelkedıen közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet - ez utóbbi április 27-tıl; n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai; o) Nemzeti Eszközkezelı Zrt. A 3., 4., 5., 6., 7. és 13. pontokhoz: A fent írt, c)-g) és m) pontokban említett szervezeteket az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetén - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett (Itv. 5. (2) bekezdés). A szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése, illetve gépjármő, pótkocsi szerzése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének fennállásáról, egyéb vagyonszerzés esetén a feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenırzi. Az Itv. 5. (2) bekezdése szerinti külön nyilatkozat megtétele az Itv. 5. (3) bekezdése értelmében - az Itv. 5. (1) bekezdés c-g) és m) pontjaiban felsorolt szervezetnek (alapítványnak) - csak abban az esetben kötelezı, ha a vagyonszerzés közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése alapján történt, ellenkezı esetben a személyes illetékmentességhez szükséges feltételek fennállását az adóhatóság hivatalból ellenırzi. Ha a fentiek szerinti nyilatkozat megtételére a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követı 150. nap elıtt kerül sor, a szervezetnek (alapítványnak) arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége elıreláthatóan nem keletkezik. Amennyiben a nyilatkozatában vállaltak nem teljesültek, úgy a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követı 180. napig van lehetısége arra, hogy ezt a körülményt adóbírság terhe nélkül az eljáró hatóság felé jelezze, és az illetéket pótlólag megfizesse. (Itv. 5. (4) bekezdés). A 15. ponthoz: Az Itv. 6. (1) bekezdése szerint a nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselıi és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik illetékmentességére nézve nemzetközi szerzıdés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó. Az Itv. 6. (2) bekezdése alapján a viszonosság

14 kérdésében az adópolitikáért felelıs miniszternek a külpolitikáért felelıs miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó. A diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsben április 18-án aláírt évi 22. törvényerejő rendelettel kihirdetett nemzetközi szerzıdés tartalmaz rendelkezést az illetékmentességre a diplomáciai képviselı és családtagjai tekintetében. Ha a vagyonszerzıt személyes illetékmentesség illeti meg, a mentesség igénybevételére irányuló nyilatkozat valamennyi, a vagyonszerzés tárgyát képezı vagyontárgyra érvényes. 5. lap Igénybe vehetı mentességek, kedvezmények (az adatlap ezen oldalának kitöltése nem kötelezı) Amennyiben az adatlapot az internetes kitöltési programmal készíti el, úgy a program ezen lapból a 3A-3B-3C. lapokon megjelölt vagyontárgy-csoportok számának megfelelı számú lap kitöltését teszi lehetıvé. Ezen a lapon jelölhetıek az egyes vagyontárgyakra vonatkozóan az igénybe vehetı mentességek, kedvezmények. Amennyiben nem használja az internetes kitöltı programot, kérjük, hogy ezen lapból annyit töltsön ki, ahány vagyontárgy esetében mentességet, kedvezményt kíván igénybe venni. 1. blokk Az internetes kitöltı program segítségével kitöltött bejelentı lap esetében a program a vagyontárgy, vagyoni értékő jog listából történı kiválasztását követıen automatikusan kitölti az adott vagyontárgyhoz rögzített, bejelentett értékre vonatkozó adatot. Amennyiben nem használja a programot, úgy az 1. blokkot feltétlenül töltse ki azzal a vagyontárgy kategória elnevezéssel, amelyet a 3A-3B-3C. lapo(ko)n megjelölt, és amely(ek)re a mentességet/kedvezményt igénybe kívánja venni, továbbá tüntesse fel a vagyontárgyhoz tartozó bejelentett forgalmi értéket is. 2. blokk Illetékmentességek A blokkban kérjük jelölni, hogy mely mentességi ok áll fenn. Egy vagyontárgyra vonatkozóan csak egy mentességi ok jelölhetı meg. A mentességi okokat az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény határozza meg. Az alábbi mentességek, kedvezmények vehetık igénybe: 1. Az Itv. 17. (1) bekezdés a) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a tudományos, mővészeti, oktatási, közmővelıdési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekő kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történı vagyonszerzés, továbbá jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése. 2. Az Itv. 17. (1) bekezdés g) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a takarékbetét ingyenes megszerzése. 3. Az Itv. 17. (1) bekezdés i) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység céljára juttatott ajándék.

15 4. Az Itv. 17. (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes eszközátadás. 5. Az Itv. 17. (1) bekezdés n) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól az Itv. 18. (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képezı ingó vagyontárgyaknak a számvitelrıl szóló törvény szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történı, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történı megszerzése. Eszközátruházásnak minısül az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (az átruházó társaság) - megszőnése nélkül - legalább egy önálló szervezeti egységét átruházza egy másik társaságra (az átvevı társaságra) annak jegyzett tıkéjét megtestesítı részesedés ellenében. 6. Az Itv. 17. (1) bekezdés o) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a pénzügyi intézmény által elengedett követelés, amennyiben a követelés elengedése a magánszemély adós és családja megélhetési ellehetetlenülésének megelızése érdekében az azonos helyzetben levık egyenlı elbánásának elve alapján történik. E feltételek fennállásáról a pénzügyi intézmény igazolást ad az adósnak. 7. Az Itv. 17. (1) bekezdés p) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék. 8. Az Itv. 17. (1) bekezdés q) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a termıföldrıl szóló törvény (1994. évi LV. tv.) 3. -a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezıgazdasági termelık gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval (Ptk b.) pont) megkötött szerzıdésben ingó (mezıgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékő jog ingyenes átengedése. Ebben a pontban a jogszabály hivatkozik a Polgári Törvénykönyv 685. b. pontjára (1959. évi IV. tv.), mely szerint közeli hozzátartozónak minısül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér. 9. Az Itv. 17/A. -a alapján mentes az ajándékozási illeték alól az önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységrıl szóló törvény (2000. évi II. tv.) erejénél fogva az említett törvény hatálybalépésétıl volt jogosult az önálló orvosi tevékenység gyakorlására. Az illetékmentességre való jogosultságot az önálló orvosi tevékenység praxisjogát szerzı magánszemélynek kell igazolnia. 3. blokk Illetékkedvezmények A blokkban kérjük jelölni, hogy mely illetékkedvezményt kívánja igénybe venni. Egy vagyontárgyra vonatkozóan csak egy kedvezmény kiválasztása lehetséges. 1. Az Itv. 17. (4) bekezdése alapján, ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben részt vevı, számviteli törvény (2000. évi C. tv a számvitelrıl) szerinti gazdálkodók egyike a másik 100%-os tulajdonában áll vagy a gazdálkodók egyazon személy 100%-os tulajdonában állnak, akkor a gazdálkodó vagyonszerzésére a 12. (1) bekezdésének b) pontja szerinti

16 táblázat I. csoportjára vonatkozó illetékmértékeket kell alkalmazni. Akkor is ezeket az illetékmértékeket kell alkalmazni, ha a gazdálkodó gazdálkodónak nem minısülı ajándékozó 100%-os tulajdonában áll. Az illetékkedvezmény igénybevétele esetén annak feltételeit az állami adóhatóság hivatalból ellenırzi. Az Itv. 12. (1) bekezdés b) pontja szerinti illetékmértékek a következık: Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18% 35 millió forint feletti rész után 21% A feltételekrıl szóló nyilatkozatot az Adatlap tartalmazza. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18 millió forintig 5% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% 35 millió forint feletti rész után 12% 2. Az Itv. 17/B. (1) bekezdése alapján a kisvállalkozásra vonatkozó feltételeknek megfelelı egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célt szolgáló vállalkozói vagyonának - az ajándékozó kisvállalkozásának megszüntetésére való tekintettel - az egyéni vállalkozás megszüntetését követı három hónapon belüli ajándékozása esetén a magánszemély megajándékozott az általa megszerzett vállalkozói vagyon forgalmi értékébıl illetékalapkedvezményre jogosult. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vagyonszerzı az ajándék elfogadásától számított - 30 napon belül a) a vállalkozási tevékenységet egyéni vállalkozóként megkezdje, vagy b) a megszerzett vállalkozói vagyont egyéni cége, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társasága részére nem pénzbeli hozzájárulásként átadja, és a fizetési meghagyás jogerıre emelkedése évének utolsó napjától számított legalább három évig a vállalkozási tevékenységet nem szünteti meg, illetve egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét nem idegeníti el, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát nem csökkenti. Az Itv. 17/B. (1) bekezdés b) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti kedvezmény akkor vehetı igénybe, ha az ajándékozó a kisvállalkozói tevékenység megszüntetésérıl, a magánszemély megajándékozott az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról a vagyonszerzés bejelentéséig nyilatkozatot tesz az állami adóhatóságnál. Az Itv. 17/B. (5) bekezdése alapján a vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát ajándékozás útján megszerzı magánszemély esetén a vállalkozói vagyon után az ıt egyébként terhelı ajándékozási illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett összegben kell megállapítani. Az Itv. 17/B. (6) bekezdése alapján, ha az (5) bekezdés szerinti kedvezményben részesülı vagyonszerzı az (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti feltételeket nem teljesíti, továbbá az (1) bekezdés szerinti 3 éves idıtartam letelte elıtt a vállalkozási tevékenységet a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külsı ok hiányában megszünteti, vagy egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét elidegeníti, illetve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékkedvezmény alapján élvezett illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni. A kedvezményt csak olyan vagyontárgyra lehet igénybe venni, ami vállalkozói vagyonnak minısül.

17 Az Itv (1) bekezdés t) pontja alapján vállalkozói vagyon minden olyan üzleti célt szolgáló ingatlan (termıföld, telek, épület, egyéb építmény), ingó vagyon (mőszaki berendezés, gép, jármő, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés), továbbá az ilyen vagyonra vonatkozó haszonélvezeti jog, amelyet a kisvállalkozó kizárólag a vállalkozói tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelmően alátámasztják. Nem minısül vállalkozói vagyonnak a személygépkocsi, a lakástulajdon (tulajdoni hányad), valamint az ezekre vonatkozó vagyoni értékő jog. Az Itv (1) bekezdés sz) pontja alapján kisvállalkozás az az egyéni cég illetve gazdasági társaság, amelynél az éves összes foglalkoztatott létszám az 50 fıt nem éri el és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint. Az éves foglalkoztatottak létszámát az egyes foglalkoztatottak munkaviszonyának kezdetétıl annak megszőnéséig eltelt naptári napok összegezésével, majd az így kapott összeg 365-tel történı elosztásával, tört hányados esetén lefelé kerekítve kell meghatározni. 3. Az Itv. 17/C. (1) bekezdése alapján a magánszemély vagyonszerzı a kisvállalkozásnak minısülı gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét ajándékozása esetén a 17/B. (5) bekezdéseiben meghatározott illetékalap-kedvezményre jogosult, ha a) a vagyonszerzı által önállóan vagy többi vagyonszerzıvel együttesen megszerzett vagyoni betéttel a tulajdonában, illetıleg több vagyonszerzı esetében a tulajdonukban levı vagyoni betét aránya meghaladja a kisvállalkozás összes vagyoni betétjének 50%-át, és b) a kisvállalkozás vagyoni betétjének több mint 50%-ával rendelkezı megajándékozott a fizetési meghagyás jogerıre emelkedéséig nyilatkozik, illetve több megajándékozott esetén együttesen nyilatkoznak arról, hogy a kisvállalkozást a fizetési meghagyás jogerıre emelkedése évének utolsó napját követı három évig nem szünteti meg, illetıleg nem szüntetik meg vagy megszerzett vagyoni betétje arányát nem csökkenti, illetıleg nem csökkentik. Az Itv. 17/C. (2) bekezdése értelmében, ha a kedvezményben részesülı vagyonszerzı az (1) bekezdés szerinti 3 éves idıtartam letelte elıtt a kisvállalkozás mőködtetését a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külsı ok hiányában megszünteti, vagy a kedvezményes illetékfizetés mellett megszerzett vagyoni betétje arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékalap-kedvezmény alapján élvezett illetéktehercsökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni. A bejelentı adatlap az Internetrıl a Letöltések-program Nyomtatványkitöltı programok útvonalon érhetı el. Az adatlap a weblapról letöltött nyomtatványon, valamint elektronikus bejelentı lap formájában is benyújtható. Az Art január 1-jétıl hatályos 175. (15) bekezdése értelmében az adóazonosító számmal rendelkezı adózó az állami adóhatósághoz teljesítendı bejelentési, változásbejelentési kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehet. Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17/A. (2) bekezdés d) pontja értelmében Önnek lehetısége van az adóhatóság, a NAV Ügyintézı Contact Center útján egyedi bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézésre, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. Az NAV

18 Ügyintézı Contact Centere a 40/ es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt az UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3.

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3. 12T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Az illeték törlése/visszatérítése 2016.

Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Vagyontárgy szerzése, vagy közigazgatási, illetve bírósági eljárás kezdeményezése esetén, főszabály szerint illetéket kell fizetni az illetéktörvény 1 rendelkezései

Részletesebben

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt Jogszabályi háttér - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) - A környezetvédelmi

Részletesebben

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplı adatok alapján, a kiállítás napján

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni! NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu Telefon: 06-80-204-884, 06-1-270-8999 Fax: 237-3662 Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó tájékoztatót

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó részére forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére rendszeresített

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben