Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása"

Átírás

1 Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetıi engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel, továbbá a külföldi vezetıi engedély jogosítottja a magyar vezetıi engedély kiadására irányuló eljárás idıpontjában megfelel az életkori feltételeknek. Vezetıi engedélyt csak olyan kérelmezınek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Amennyiben a honosítandó vezetıi engedélyt olyan országban állították ki, amely csatlakozott az évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a vezetıi engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétıl számított egy évig lehet vezetni, ezt követıen a külföldi vezetıi engedély jármővezetıi vizsgakötelezettség nélkül cserélhetı magyar okmányra. Abban az esetben, ha a vezetıi engedély az évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez nem csatlakozott harmadik országban került kiállításra, és ha a külföldi vezetıi engedélyrıl készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethetı az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes közlekedési alapismeretekbıl történt sikeres vizsgát követıen kerülhet sor a vezetıi engedély honosítására. Amennyiben nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethetı meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával,tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekbıl történt sikeres vizsgát követıen kerülhet sor a vezetıi engedély honosítására. Hol intézhető Külföldi vezetıi engedély honosítási kérelme benyújtható személyesen: bármely okmányirodában A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában postai úton

2 A vezetıi engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány tanfolyammentes vizsga letételérıl szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követıen sem állapítható meg a jármővezetési jogosultság tartalma) Ügyintézéshez csatolandó okmányok: a külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény, amennyiben a külföldi vezetıi engedélybıl az egészségi alkalmasság idıtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott idıtartamtól eltér a vezetıi engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat a vezetıi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás pályaalkalmassági igazolás, amennyiben hivatásos gépkocsivezetıként kéri a cserét külföldi vezetıi engedély hiteles magyar nyelvő fordítása (ha az az ország, ahol a vezetıi engedélyt kiadták, nem csatlakozott az évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez) Költségek Az EGT-s állam illetékes hatósága által kiállított vezetıi engedély cseréjének illetéke 4000 Ft. Amennyiben a vezetıi engedély nem EGT-s államban lett kiállítva, a külföldi vezetıi engedély honosításának díja 6200 forint. Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy vizsgánként 4500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.99; (27797 mellék); Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı 30 nap.

3 Lehetıség van SMS vagy/és értesítés kérésére az elkészült vezetıi engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. Érdemes tudni Honosítási eljárás során a külföldi vezetıi engedély bevonásra kerül, a viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre, egyéb esetben megırzésre kerül a külföldi állampolgár visszautazásáig. Amennyiben a külföldi vezetıi engedélyt olyan államban adták ki, amely nem csatlakozott az évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a magyarországi használathoz csatolni kell hiteles magyar nyelvő fordítást. A külföldi vezetıi engedély a fordítással együtt egy évig jogosít jármővezetésre Magyarországon a magyarországi tartózkodás kezdetétıl számítva. A magyar nyelvő fordításkor az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda Rt. által készített fordítás az elfogadható. A külföldön kiállított nemzetközi vezetıi engedély az arról készült hiteles fordítás nélkül is a nemzetközi vezetıi engedély érvényességi idején belül jogosít jármővezetésre. Amennyiben a külföldi vezetıi engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytıl a kiléptetı határátkelıhelyig jogosít vezetésre. Elektronikus ügyintézés Külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély honosítása elektronikusan nem kérelmezhetı. Fogalmak Vezetıi engedély A vezetıi engedély különbözı kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt jármővek vezetésére jogosít, amelyeket a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 1. számú melléklet tartalmaz.. A "B" kategóriára érvényesített vezetıi engedély a jármővezetı 18. életévének betöltéséig és a nemzeti kategóriára érvényesített vezetıi engedély csak belföldön történı jármővezetésre jogosít. Nemzetközi vezetıi engedély

4 Amennyiben nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetıi engedély valamely külföldi államban jármővezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetıi engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetıi engedély csak a magyar vezetıi engedéllyel együtt érvényes. A "B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetıi engedélyt csak 18. életévüket betöltött személyek kaphatnak. Ideiglenes vezetıi engedély A vezetıi engedély eltőnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetıi engedély kiállításáig a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetıi engedélyt állít ki. Az ideiglenes vezetıi engedély csak belföldön jogosít jármővezetésre. Kezdı vezetıi engedély A vezetési jogosultság elsı alkalommal történı megszerzésének napjától számított két évig a vezetıi engedély kezdı vezetıi engedélynek minısül. A kezdı vezetıi engedéllyel az "A" az "A" korlátozott kategóriára és az "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a "B", "C", "D" kategóriára és a "C1", "D1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévı jármővek kivételével - pótkocsi nem vontatható. Szokásos tartózkodási hely Az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes, és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt. A foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését. Vezetıi engedély cseréje Egy már korábban magyar, vagy egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetıi engedély helyett a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szabályai szerint új vezetıi engedély kiadása. Vezetıi engedély honosítása Egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetıi engedély helyett a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

5 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szabályai szerinti magyar vezetıi engedély kiadására irányuló eljárás. Vezetői engedély pótlása Jogosultak köre Vezetıi engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel: o az egészségi o a pályaalkalmassági o a képzési és vizsgáztatási elıírásoknak akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minısül alkalmatlannak Hol intézhető Vezetıi engedély személyesen kérelmezhetı: bármely okmányirodában elektronikus úton a január 1-je után kiadott vezetıi engedély tekintetében o bejelenthetı az elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye, és kezdeményezhetı a változatlan adattartalommal történı pótlás A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában postai úton A vezetıi engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

6 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány Ügyintézéshez csatolandó okmányok: egészségügyi alkalmassági vélemény (amennyiben lejárt a kategória érvényessége) a vezetıi engedély elvesztésérıl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérıl szóló jegyzıkönyv vezetıi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás Vezetıi engedély pótlására irányuló eljárás során nem szükséges az egészségügyi alkalmassági vélemény becsatolása. Ebben az esetben az újonnan kiállításra kerülı vezetıi engedély érvényessége megegyezı lesz az eltulajdonított vezetıi engedély érvényességével. Amennyiben a pótlásra irányuló eljárás során az egészségügyi alkalmassági véleményt becsatolják, a vezetıi engedély az egészségügyi alkalmassági véleményben feltüntetett alkalmassági idıpontig lesz érvényes. Költségek Az eljárás illetéke 4000 forint forint amennyiben a kérelmezı: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idıtartam Az EGT-s állam illetékes hatósága által kiállított vezetıi engedély cseréje során csatolnia kell továbbá a mindenkori illetéktörvényben meghatározott mértékő illetéket (jelenleg 4000 forint). További információ ; (27797 mellék); Fax: Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı 30 nap. Lehetıség van SMS vagy/és értesítés kérésére az elkészült vezetıi engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

7 Érdemes tudni Az új típusú vezetıi engedély egyidejőleg két funkciót tölt be: igazolja a vezetési jogosultságot alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön A vezetıi engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható. Jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas az új vezetıi engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig: az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított adatlap Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: az EGT tagállamaiban a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban Külföldi utazást megelızıen célszerő az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetıi engedély tekintetében. Az egészségügyi alkalmasság igazolásával (amennyiben lejárt a kategória érvényessége), az illeték befizetésével - új tanfolyam és új vizsga elvégzése nélkül bármely okmányirodában kezdeményezhetı a vezetıi engedély pótlása. Érvényességi idı: a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának idıpontja a személyazonosság igazolására: az elsı oldalon a "4.b)": az okmány lejáratának idıpontja Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetıi engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkezı polgárok. A figyelmeztetı t három alkalommal, az érvényességi idı lejárta elıtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. Ki minısül közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak: Jármővezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból jármővezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

8 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármővezetéstıl jogerısen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idıtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerıs határozatával elrendelte, annak idıtartama alatt, akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetıi engedélyét a közúti közlekedési elıéleti pontrendszerrıl szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerıre emelkedésétıl kezdıdıen a visszavonást követıen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történı bemutatásáig, de legalább a vezetıi engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkezı hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig. Elektronikus ügyintézés Vezetıi engedély pótlása elektronikusan kérelmezhetı. A vezetıi engedély pótlására az ügyfélkapuval rendelkezı ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetıségük: 1. lépés A portál jobb felsı sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az Ügyfélkapuján (felhasználói neve és jelszava megadásával) 2. lépés Kattintson az "Ügyintézés" menüpontra, majd a megjelenı menüsorban az "internetes okmányiroda" almenüpontra, 3. lépés A megjelenı szolgáltatások közül válassza ki az "Okmányirodai ügyindítás" -t. 4. lépés A megjelenı ügycsoportok közül válassza ki a "Vezetıi engedély ügyek"-et és haladjon "Tovább". 5. lépés Jelölje be a "Vezetıi engedély pótlása" ügytípust, majd lépjen "Tovább". 6. lépés Jelölje be a megyék listájából választható megfelelı megyét, majd kattintson a "Tovább (lehetséges okmányirodák listájához)" funkcióra

9 7. lépés Az "illetékes szervezetek listája" felületen a "Szervezet adatai"-t jelölje be, majd az "Okmányiroda kiválasztás" gombra kattintson. 8. lépés A megjelenı elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy indítás" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést. 9. lépés A Központi Rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélkapujához tartozó címére az ügy azonosítójáról (ügyszámról), az eljárás költségérıl, a fizetés módjáról továbbá az eljárási költség befizetésének határidejérıl. 10. lépés Az eljárási illetéket készpénz-átutalási megbízás vagy banki átutalás útján kell megfizetnie. Amennyiben Ön az eljárási költséget készpénz-átutalási megbízás útján kívánja megfizetni, úgy a készpénz-átutalási megbízás "Befizetıazonosító" mezıjébe az ügyszámot kell beírnia, amennyiben pedig a banki átutalással történı fizetést választja, úgy a banki átutalás "Közlemény" rovatába az XR eljárási költségadatok megadása oldalán szereplı "Kincstári ügyazonosítót" kell feltüntetnie. A fizetési kötelezettségét a fenti értesítés vételét követı 3 napon belül kell teljesítenie. A befizetést követıen a befizetés tényét és a befizetésre vonatkozó adatokat a rendszerben rögzítenie kell, melyet az ügyfélkapuján történı bejelentkezést követıen az "Ügyintézés" menüpont alatt az "internetes okmányiroda" almenüpont után az "Ügykezelés" szolgáltatás indításával tehet meg. A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját, kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, majd az "Eljárási költségek megadása" oldalt töltse ki. Nemzetközi vezetői engedély Jogosultak köre Nemzetközi vezetıi engedélyt az a személy kaphat, aki rendelkezik érvényes magyar vezetı engedéllyel és kérelmezi annak kiadását Hol intézhető Nemzetközi vezetıi engedély kérelmezhetı: személyesen bármely okmányirodában

10 elıkészíthetı elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) érvényes vezetıi engedély külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 2 db fotó (arcképmás) igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás Költségek Az eljárás díja 2300 forint. Ügyintézési idő A nemzetközi vezetıi engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában. Érdemes tudni Külföldre utazás elıtt célszerő az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetıi engedéllyel, illetve az alapján kiállítandó nemzetközi vezetıi engedéllyel történı vezetés tárgyában. Amennyiben nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetıi engedély valamely külföldi államban jármővezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetıi engedély szükséges. A nemzetközi vezetıi engedély csak a magyar vezetıi engedéllyel együtt érvényes.

11 A vezetıi engedély külföldön vezetési jogosultság igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a magyar vezetıi engedélyt elismerik, személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti szabályaink szerint alkalmas. A magyar vezetıi engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban. B kategóriára érvényes nemzetközi vezetıi engedély a gépjármővezetı részére 18. életévének betöltését követıen állítható ki. A nemzetközi vezetıi engedély érvényességi ideje a vezetıi engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idıvel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetıi engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi vezetıi engedély nem érvényesíthetı. Elektronikus ügyintézés Nemzetközi vezetıi engedély elektronikusan csak elıkészíthetı, teljes elektronikus igénylésére nincs lehetıség. Vezetői engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréje Jogosultak köre Vezetıi engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel: o az egészségi o a pályaalkalmassági o a képzési és vizsgáztatási elıírásoknak akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minısül alkalmatlannak Hol intézhető

12 Vezetıi engedély személyesen kérelmezhetı: bármely okmányirodában (Elıtte fel kell keresnie a háziorvost az egészségügyi alkalmasság igazolásához.) A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában postai úton, ha leadja vezetıi engedélyét A vezetıi engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány Ügyintézéshez csatolandó okmányok: egészségügyi alkalmassági vélemény elızı vezetıi engedély vezetıi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás Költségek Az eljárás illetéke 4000 forint forint amennyiben a kérelmezı: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idıtartam Az EGT-s állam illetékes hatósága által kiállított vezetıi engedély cseréje során csatolnia kell továbbá a mindenkori illetéktörvényben meghatározott mértékő illetéket (jelenleg 4000 forint). További információ

13 ; (27797 mellék); Fax: Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı 30 nap. Lehetıség van SMS vagy/és értesítés kérésére az elkészült vezetıi engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. Érdemes tudni Az új típusú vezetıi engedély egyidejőleg két funkciót tölt be: igazolja a vezetési jogosultságot alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön A vezetıi engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható. Jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas az új vezetıi engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig: az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított adatlap Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: az EGT tagállamaiban a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban Külföldi utazást megelızıen célszerő az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetıi engedély tekintetében. Érvényességi idı: a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának idıpontja a személyazonosság igazolására: az elsı oldalon a "4.b)": az okmány lejáratának idıpontja Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetıi engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkezı polgárok. A figyelmeztetı t három alkalommal,

14 az érvényességi idı lejárta elıtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. Ki minısül közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak: Jármővezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból jármővezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármővezetéstıl jogerısen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idıtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerıs határozatával elrendelte, annak idıtartama alatt, akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetıi engedélyét a közúti közlekedési elıéleti pontrendszerrıl szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerıre emelkedésétıl kezdıdıen a visszavonást követıen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történı bemutatásáig, de legalább a vezetıi engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkezı hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig. Elektronikus ügyintézés Vezetıi engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréje elektronikusan nem kérelmezhetı. Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése Jogosultak köre Vezetıi engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel: o az egészségi o a pályaalkalmassági o a képzési és vizsgáztatási elıírásoknak akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van

15 nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minısül alkalmatlannak Hol intézhető Vezetıi engedély személyesen kérelmezhetı: bármely okmányirodában A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában postai úton A vezetıi engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési igazgatási hatóság által kiállított vizsgalap, vagy vizsgaigazolás Ügyintézéshez csatolandó okmányok: egészségügyi alkalmassági vélemény elızı vezetıi engedély vezetıi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás Költségek Az eljárás illetéke 4000 forint forint amennyiben a kérelmezı:

16 az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idıtartam További információ ; (27797 mellék); Fax: Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı 30 nap. Lehetıség van SMS vagy/és értesítés kérésére az elkészült vezetıi engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. Érdemes tudni Az új típusú vezetıi engedély egyidejőleg két funkciót tölt be: igazolja a vezetési jogosultságot alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön A vezetıi engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható. Jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas az új vezetıi engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig: az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított adatlap Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: az EGT tagállamaiban a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban Külföldi utazást megelızıen célszerő az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetıi engedély tekintetében. Érvényességi idı: a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának idıpontja

17 a személyazonosság igazolására: az elsı oldalon a "4.b)": az okmány lejáratának idıpontja Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetıi engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkezı polgárok. A figyelmeztetı t három alkalommal, az érvényességi idı lejárta elıtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. Ki minısül közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak: Jármővezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból jármővezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármővezetéstıl jogerısen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idıtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerıs határozatával elrendelte, annak idıtartama alatt, akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetıi engedélyét a közúti közlekedési elıéleti pontrendszerrıl szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerıre emelkedésétıl kezdıdıen a visszavonást követıen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történı bemutatásáig, de legalább a vezetıi engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkezı hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig. Elektronikus ügyintézés Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése nem kérelmezhetı elektronikusan. Ideiglenes vezetői engedély igénylése Esetei A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetıi engedélyt állít ki: a vezetıi engedély eltőnése megsemmisülése megrongálódása esetén

18 valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetıi engedély kiállításáig Az engedély kiállításához az adatoknak - valamint a külön jogszabályban meghatározott esetekben az egészségi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság igazolása szükséges. legfeljebb hat hónapra kiszabott jármő-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy jármőfajtától eltiltás esetén az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetıi engedély állítható ki. Hol intézhető Az ideiglenes vezetıi engedély személyesen kezdeményezhetı: bármely okmányirodában A kész okmány átvehetı: az ideiglenes vezetıi engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány Ügyintézéshez csatolandó okmányok: elızı vezetıi engedély (amennyiben az ideiglenes vezetıi engedélyt nem elvesztés, lopás, vagy megsemmisülés miatt kérelmezik) elıírás szerint orvosi alkalmassági vélemény (kivéve, ha új kártyás vezetıi engedélyt pótoltat és annak érvényessége még nem járt le) vezetıi engedély ellopásáról készült rendırségnél tett feljelentés (nem bejelentés!) új kategória megszerzése esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság (korábban: Közlekedési Felügyelet) által kiállított vizsgaigazolás szükség esetén korábban tett vizsgáról igazolás, melyet az az illetékes Hatóság ad ki, ahol korábban a kategóriát megszerezte

19 Költségek Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft. További információ ; (27797 mellék); Fax: Ügyintézési idő Az ideiglenes vezetıi engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában. Érdemes tudni Az ideiglenes vezetıi engedély csak belföldön jogosít jármővezetésre! Elektronikus ügyintézés Ideiglenes vezetıi engedélyt nem lehet elektronikusan igényelni. Vezetői engedély kiváltása első alkalommal Jogosultak köre Vezetıi engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel: o az egészségi o a pályaalkalmassági o a képzési és vizsgáztatási elıírásoknak akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minısül alkalmatlannak

20 Hol intézhető Vezetıi engedély személyesen kérelmezhetı: bármely okmányirodában A kész okmány átvehetı a kérelmezı választása szerint: az okmányirodában postai úton A vezetıi engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési igazgatási hatóság által kiállított vizsgalap, vagy vizsgaigazolás Ügyintézéshez csatolandó okmányok: egészségügyi alkalmassági vélemény vezetıi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás Költségek Az eljárás illetéke 4000 forint forint, amennyiben a kérelmezı: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte az egészségügyi hatóság elıírása alapján a vezetıi engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idıtartam További információ ; (27797 mellék); Fax:

21 Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı 30 nap. Lehetıség van SMS vagy/és értesítés kérésére az elkészült vezetıi engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról. Érdemes tudni Az új típusú vezetıi engedély egyidejőleg két funkciót tölt be: igazolja a vezetési jogosultságot alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön A vezetıi engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható. Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: az EGT tagállamaiban a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban Külföldi utazást megelızıen célszerő az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetıi engedély tekintetében. Érvényességi idı: a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának idıpontja a személyazonosság igazolására: az elsı oldalon a "4.b)": az okmány lejáratának idıpontja Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetıi engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkezı polgárok. A figyelmeztetı t három alkalommal, az érvényességi idı lejárta elıtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. Közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan: Jármővezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.

22 Közlekedésbiztonsági szempontból jármővezetésre alkalmatlan: akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármővezetéstıl jogerısen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idıtartamára akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerıs határozatával elrendelte, annak idıtartama alatt akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett akinek a vezetıi engedélyét a közúti közlekedési elıéleti pontrendszerrıl szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerıre emelkedésétıl kezdıdıen a visszavonást követıen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történı bemutatásáig, de legalább a vezetıi engedély leadása napjától számított hat hónapig akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkezı hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig Elektronikus ügyintézés A vezetıi engedély elsı alkalommal történı kiváltására elektronikusan nincs lehetıség. Jogszabályok évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi I. törvény a közúti közlekedésrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény évi 3. törvényerejő rendelet az évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetésérıl A vezetıi engedélyekrıl szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv A vezetıi engedélyekrıl szóló 2006/126/EK irányelv 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti jármővezetık pályaalkalmassági vizsgálatáról 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Vezetői engedély. egészségügyi alkalmassági vélemény vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás

Vezetői engedély. egészségügyi alkalmassági vélemény vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás Vezetői engedély Vezetői engedély kiváltása első alkalommal személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) külföldi állampolgár

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról A magyar Országgyőlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerősített honosítási

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni! NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu Telefon: 06-80-204-884, 06-1-270-8999 Fax: 237-3662 Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó tájékoztatót

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FreeA 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyőlés az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésben biztosított szabad mozgás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplı adatok alapján, a kiállítás napján

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértık díjazásáról. I. Általános szabályok. A szakértıi díj

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértık díjazásáról. I. Általános szabályok. A szakértıi díj A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértık díjazásáról A büntetıeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. -a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának idıpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról hatályos: 2013.05.25 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben