12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 12UK11 és 12UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplı adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelı, az adózó által kért és a jogszabályban elıírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az adóigazolás kiadásának szükségességét valószínősíti. Az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minısül. Az állami adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. A nemleges vagy az általános adóigazolás kiadásának határideje nyolc nap 1 (közbeszerzési pályázat esetében 4 nap). A határidıt az eljáró igazgatóság vezetıje indokolt esetben egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja 2. A hiánypótlás idıtartama az ügyintézési határidıbe nem számít be 3. Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást, a kiállítás napjáig elıírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenırzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerıs megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Jelen nyomtatványon nyújthatja be kérelmét, ha az igazolás kiadását elıíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szervezet adó- és köztartozás, illetve azok hiányának igazolását írja elı, vagy más okból ilyen tartalmú adóhatósági igazolás kiadását kéri. Az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelmét 12UK12 számú Kérelem az együttes adóigazolás kiadásához elnevezéső nyomtatványon nyújthatja be, ha az igazolás kiadását elıíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szerv(ezet) adó- és vámtartozás vagy köztartozás, illetve azok hiányának igazolását írja elı. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetésekhez az együttes adóigazolás kiadását szintén a 12UK12 számú nyomtatványon kérheti. Vámeljárásokhoz és jövedéki ügyekhez adóigazolás nem adható ki, az adó- és vámtartozás megállapítására irányuló eljárást saját hatáskörben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve végzi. Az adóigazolás kiadása iránti kérelmét elektronikus úton és papíralapon is elıterjesztheti az adózó. Elektronikus úton az adóigazolás kiadása iránti kérelem kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével nyújtható be. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmét elektronikus úton az adózó, illetve amennyiben nem személyesen jár el, törvényes képviselıje és állandó meghatalmazottja nyújthatja be az állami adóhatósághoz, aki a jogosultságát, képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz a T180-as regisztrációs adatlapon bejelentette. Ha az adóhatóság az elektronikus úton megküldött kérelemrıl megállapítja, hogy az adózó a benyújtás idıpontjában az eljárásra nem volt jogosult, a kérelem feldolgozását megtagadja és az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselıt errıl értesíti. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az állami adóhatóság az adóigazolást (tájékoztatást, határozatot, végzést) az adózó (képviselıje) választása szerint - elektronikusan vagy papíralapon állítja ki és küldi meg az adózó részére. Az elektronikus úton kiadott adóigazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes! Papíralapon a kérelem ezen nyomtatvány kitöltésével, továbbá az ügyfélszolgálatokon, kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel is benyújtható az ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen személyes megjelenéssel, vagy postai úton. A papíralapú kérelmek esetében az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) a személyesen megjelenı adózónak adja át, vagy postai úton küldi meg. A rész: A kérelem adatai. A nyomtatvány egyaránt alkalmas új kérelem benyújtására, a benyújtott kérelem adatainak (az adószám, adóazonosító jel kivételével) módosítására, illetve a benyújtott kérem visszavonására. A kérelem módosítására és a kérelem visszavonására az adóigazolás kiadási eljárás lezárásáig (az igazolás kiadásáig, a határozat/végzés meghozataláig) van lehetıség, de a kérelem visszavonás esetében is fennáll az illetékfizetési kötelezettség sor: a kérelem jellege. Kérjük, jelölje U betővel, ha új kérelmet, vagy M betővel, ha kérelem módosítását, vagy V betővel, ha kérelem visszavonását kívánja benyújtani. A sor kitöltése kötelezı. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eltérı kiadási határidı számítás miatt (az igazolás kiadási határidı 8 nap, közbeszerzési pályázat esetén 4 nap) nem lehet a kérelem jogcímét közbeszerzési pályázat jogcímre módosítani. 2. sor: a Módosítani, visszavonni kívánt új kérelem vonalkódja. Az elektronikus úton benyújtott kérelem beérkezését követıen, az adóhatóság a beérkezésrıl szóló értesítésében levı kérelem vonalkódot kérjük megadni. Papír alapon történı benyújtás esetén a sorot nem kötelezı kitölteni. 3. sor: a kérelem benyújtás módja. Kérjük, jelölje E betővel, ha elektronikus úton, P betővel, ha papír alapon, postai úton, vagy S betővel, ha személyes megjelenéssel kívánja benyújtani a kérelmet. A sor kitöltése kötelezı. B rész: az adózó adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelezı. Az adózó adószáma, adóazonosító jele nem módosítható, ha az adószámot, adóazonosító jelet tévesen adta meg, akkor a kérelmet vissza kell vonni. Amennyiben adóazonosító jellel nem rendelkezik, a 12T34 számú, Adatlap magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez, és levelezési cím bejelentéséhez megnevezéső nyomtatványon kérheti az adóazonosító jel kiadását. Az adószámmal nem rendelkezı társadalmi szervezetek, társasházak hiteles okirattal igazolhatják a szervezet létezését. 1. sor: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, adószámos magánszemély esetén az adószámot, magánszemély esetén (ideértve az egyéni vállalkozót, adószámos magánszemélyt) az adóazonosító jelet is kérjük megadni. 2. sor: az adózó neve, megnevezése (magánszemély családi neve és az utóneve). 3. sor: a magánszemély adózó lakcíme, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet esetén a székhely címe. C rész: a kérelmezı adatai. Adózó által benyújtott kérelem esetén az 1. sor, képviselı, állandó meghatalmazott, meghatalmazott, pénzügyi képviselı, közigazgatási hatóság esetén az 1. és a 2. sor adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelezı. 1. sor: a kérelmet benyújtó személy. Kérjük, jelölje A betővel ha az igazolást saját részére kéri, vagy K betővel ha a kérelmet az adózó képviselıjeként, vagy L betővel, ha az adózó állandó meghatalmazottjaként, vagy M betővel, ha az adózó meghatalmazottjaként, vagy P betővel, ha az adózó pénzügyi képviselıjeként, vagy H betővel, ha közigazgatási hatóság nyújtja be. Amennyiben a kérelmet személyesen, vagy postai úton mint meghatalmazott nyújtja be, akkor kérjük csatolja a meghatalmazást sor: a kérelmet benyújtó képviselı, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adóazonosító jele, a pénzügyi képviselı, közigazgatási hatóság adószáma sor: a kérelmet benyújtó képviselı, állandó meghatalmazott, meghatalmazott neve, a pénzügyi képviselı, közigazgatási hatóság megnevezése. 3. sor: a levelezési cím, ahova az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, együttes adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) küldi. 4. sor: a kérelmet benyújtó telefonszáma. 1 az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 5/A. (5) bekezdés 2 az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 5/A. (1) bekezdés 3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdés c) pont 4 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja ás az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény 28. (2) bekezdés b) pontja alapján

2 2 D rész: az adóigazolás adatainak megadása az új kérelem, a kérelem módosítása, visszavonás esetében kötelezı. 1. sor: az adóigazolás típusa. A kódkockában kérjük, jelölje A betővel, ha általános adóigazolás, vagy N betővel, ha nemleges adóigazolás kiadását. 2. sorban jelölje X-szel, ha a kiadás napjára vonatkozó adatok alapján kéri az adóigazolás kiadását, vagy adja meg azt a napot, melyre vonatkozóan igazolja az adóigazolás az adótartozás(oka)t, vagy az adótartozás hiányát, vagy a jogszabályban elıírt adókötelezettségek teljesítését. Az egyik sor kitöltése kötelezı. 3. sor: az adóigazolás célja és az adóigazolás kódja. Az adóigazolás céljának megadása nem kötelezı, de amennyiben igényli, van mód a felhasználási cél feltüntetésére, ebben az esetben kérem, hogy pontosan jelölje meg az adóigazolás célját, az adóigazolás kódját. A sorok kitöltéséhez csoportosítva megadtuk a leggyakrabban használt adóigazolás célokat, illetve azok kódjait, pl.: a Pályázatok, támogatások megnevezéső csoportban: közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) A018. Az adóhatóság internetes honlapján az útmutató mellékleteként az adóigazolás céljára vonatkozóan a kódokhoz rendelt bıvebb felvilágosítás található a jogszabályokban meghatározott elıírásokról, illetve tájékoztatást kérhet a 40/ telefonszámon és az ügyfélszolgálatokon. Amennyiben a csoportokban a megfelelı adóigazolás célt nem találja meg, abban az esetben az igazolás célját szövegesen adja meg, az igazolás kódja A099. Egy kérelemben egy adóigazolás cél és egy adóigazolás kód adható meg. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tıl a vám, jövedéki és regisztrációs adó ügyekben kért igazolást nem állítunk ki, a tartozás, illetve tartozásmentesség megállapítását saját hatáskörben, külön adóigazolási kérelem benyújtása nélkül végzi a NAV vámszerve. 4. sorban az adóigazolás címzettjének kódját, adóigazolás(ok) példányszámát és azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az adóigazolást benyújtja (adóigazolást felhasználó szervezet) adhatja meg. A felhasználó szervezet megadása nem, de a címzett kódja és példányszám feltüntetése kötelezı. A kérelemhez mellékelt 12UK11-N számú NYILATKOZAT adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezéső lap(ok) nyilatkozata alapján az adóigazolást az igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történı adóigazolás megküldését is. Az adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselıje A bető, az adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F bető, a közigazgatási hatóság H bető megadásával. További adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezését, az adóigazolás(ok) példányszámát, az adóigazolás címzettjének kódját a 12UK11-P számú PÓTLAP adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezéső lapo(ko)n adhatja meg. 5. sor: az adóigazolás kiadásának módja. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetében az adóigazolás kiadását E bető megadásával elektronikus úton, vagy papíralapon, postai úton P bető, személyes megjelenéssel S bető megadásával is kérheti. A papíralapon (postai úton, személyesen) benyújtott kérelem esetében az adóigazolás kiadását kérheti postai úton P bető vagy személyes megjelenéssel S bető megadásával. A papíralapon benyújtott kérelem elektronikus úton nem teljesíthetı. E rész: az illetékkötelezettség. A nemleges vagy az általános adóigazolás után forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor a pénzforgalmi számlával rendelkezı adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára javára történı átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkezı adózónak belföldi fizetési számlájáról történı átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie 5. Az adózó az illeték fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel (bankkártyával) is teljesítheti az ügyfélszolgálatokon. Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az illetékrıl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Teljes személyes illetékmentességben Itv. 5. (1) bekezdés a)-b) és h)-l) és n) pontjaiban megjelölt szervezetek, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény 141. (5) bekezdése alapján a közszolgálati mősorszolgáltatók részesülnek. Feltételhez kötött személyes illetékmentességre jogosult a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt, Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit társaság, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, az alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a vízgazdálkodási társulat és a közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A feltételes illetékmentességben részesülı szervezet az illetékmentességrıl a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv pontja alapján a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok kiállítására irányuló eljárás. A közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelem illetékfizetési kötelezettségét az eljárást kérelmezı adózó az eljáró közigazgatási szervnél teljesíti. 1. sorban a személyes illetékmentességre való jogosultságot I betővel kell jelölni, vagy N betővel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelezı, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. 2. sor: a személyes illetékmentességrıl való nyilatkozatban csak abban az esetben jelölje a megadott feltételek egyikét, X-szel, ha ezen nyilatkozata alapján jogosult a személyes illetékmentességre. 3. sorban a tárgyi illetékmentességre való jogosultságot I betővel kell jelölni, vagy N betővel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelezı, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. F rész: a megjegyzésben az adóigazolással összefüggı adat(ok) igazolását kérheti, ilyen például a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz kiadott adóigazolásokon az egyeztetett bevallás adatok igazolása, a kitöltés nem kötelezı. G rész: pótlap(ok), melléklet(ek) Pótlap(ok), nyilatkozat(ok, melléklet(ek) csatolása nem kötelezı. 1. sor: a pótlapok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a pótlapok számát. 2. sor: a nyilatkozatok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a nyilatkozatok számát. 3. sor: jelölje X-szel, ha a kérelemhez mellékletet csatol. Elektronikus úton történı benyújtás esetén legfeljebb 5 darab tif kiterjesztéső és/vagy legfeljebb 5 darab pdf kiterjesztéső elektronikus (szkennelt) melléklet másolatot csatolhat. Kérjük, hogy elektronikus melléklet beküldése esetén elévülési idın belül ırizze meg az eredeti papíralapú mellékletet, ugyanis az adóhatóság azt ellenırizheti. 5 az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 38. alapján

3 3 12UK11-P PÓTLAP adóigazolást felhasználó szerv(ezet)ek megnevezése, példányszámok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 12UK11-P számú PÓTLAP adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezéső lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha nyolcnál több adóigazolást felhasználó szervezetet ad meg. A 12UK11 számú KÉRELEM az adógazolás kiadásához megnevezéső nyomtatványhoz több pótlap is csatolható. Amennyiben a nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden pótlapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Minden pótlapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát sor: az adóigazolás címzettjének kódját, az adóigazolás(ok) példányszámát és döntésétıl függıen, ha a felhasználó feltüntetését kéri, akkor azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az adóigazolást benyújtja (adóigazolást felhasználó szervezet) kérjük pontosan megadni. A kérelemhez mellékelt 12UK11-N számú NYILATKOZAT adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezéső lap(ok) nyilatkozata alapján az adóigazolást az igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történı adóigazolás megküldését is. Az adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselıje A bető, az adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F bető, a közigazgatási hatóság H bető megadásával. Az adóigazolást felhasználó szerv(ezet) megnevezését nem kötelezı megadni, csak abban az esetben, ha az igazolást a felhasználó szerv(ezet) részére kéri megküldeni, a címzett kódját és a példányszámot viszont kötelezı megadni a 12UK11 számú KÉRELEM az adógazolás kiadásához megnevezéső nyomtatvány D rész 4. sorában. Amennyiben több felhasználó felé szeretné vinni az igazolást, de nem kívánja feltüntetni a felhasználó szervezet nevét, akkor csak a 4.1. sorba adja meg a felhasználó kódot és a szükséges példányszámot, a felhasználó szerv(ezet) megnevezésére szolgáló kipontozott részt hagyja üresen. Ha azt szeretné, hogy a több felhasználó közül csak egy, vagy néhány szerv(ezet) nevét tüntessük fel az igazoláson, akkor a 4.1. sortól kezdıdıen minden adatot, a címzett kódját, a példányszámot és a felhasználó szerv(ezet) megnevezését is meg kell adni (soronként egy-egy felhasználó adható meg). Utoljára csak a címtett kódját és azt a példányszámot adja meg, amelyre nem kéri feltüntetni a felhasználó szerv(ezet) nevét. A pótlap kitöltése nem szükséges. Amennyiben az adóigazolás felhasználójának a feltüntetését kéri, az adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) típusának megadása, pl.: bank, engedélyezı hatóság, stb. nem fogadható el, a szerv(ezet) nevét konkrétan meg kell adni.

4 4 12UK11-N NYILATKOZAT adóigazolás megküldéséhez való hozzájáruláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 12UK11-N számú NYILATKOZAT adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezéső lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha a 12UK11-01 számú KÉRELEM adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezéső lap D rész sorok egyikében és/vagy a 12UK11-P számú PÓTLAP adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezéső lap egy vagy több sorában F betővel jelölte, hogy az adóigazolás (igazolás kiadási eljárást lezáró határozat, végzés) megküldését az adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) részére kéri. Minden lapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Amennyiben a nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden nyilatkozat lapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Az adóhatóság által kiadott adóigazolások, határozatok, végzések adatai az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. -a alapján adótitoknak számítanak, ezért az adóhatóság az igazolást felhasználó szervezet részére csak abban az esetben küldi meg az adóigazolást, az igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést, ha az adózó az adóigazolás kiadása iránti kérelméhez csatolja a kitöltött 12UK11-N nyilatkozat lapot, illetve a kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatvány, vagy azzal azonos adattartalmú kérelem esetén a 12UK11-N nyilatkozattal azonos adattartalmú nyilatkozato(ka)t. Amennyiben több igazolást felhasználó szervezet részére kéri közvetlenül az adóigazolás és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését, abban az esetben minden igazolást felhasználó szervezet részére külön nyilatkozatot kell megadni. A nyilatkozatban kérjük feltüntetni annak a sornak (12UK11-01 számú KÉRELEM adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezéső lap D részén) a sorok egyikét, vagy a 12UK11-P számú PÓTLAP adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezéső pótlap sorszámát és a pótlapon az sor egyikét, ahol a szervezet megnevezését megadta, továbbá kérjük, adja meg az igazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) azon címét, ahova az adóigazolás (határozat, végzés) megküldését kéri. Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy adóigazolás, és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését kéri az adóigazolást felhasználó szervezet részére.

5 Az adóigazolások céljai, kódjai és a kiadást elıíró jogszabályok 1. Pénzintézeti, banki felhasználások 2. oldal 2. Pályázatok, támogatások 3. oldal 3. Sporttal kapcsolatos eljárások 4. oldal 4. Engedélyezés 5. oldal 5. Nyilvántartásba vételi eljárások 5. oldal 6. Külföldiek tartózkodása Magyarországon 6. oldal 7. Foglalkoztatással kapcsolatos eljárások 6. oldal 8. Egyéb eljárások 7. oldal.

6 1. Pénzintézeti, banki felhasználásra benyújtható adóigazolások adósminısítés A236 bankgarancia A021 banki beszámoló A237 bankkártya kiváltás A037 bankszámla nyitás A238 faktorálás A240 folyószámla hitel igénylés A241 folyószámla hitel meghosszabbítás A242 folyószámla hitelkeret igénylés A243 folyószámla hitelkeret meghosszabbítás A244 hitelfelvétel A002 hitelkártya igénylés A245 kedvezményes hitelfelvétel - Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsı hónapjaiban bekövetkezett jelentıs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérıl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. (4)-(7) bekezdésében kezességvállalás A246 lízing szerzıdéskötés A035 Széchenyi Program A184 2

7 2. Pályázatokhoz, támogatásokhoz benyújtható adóigazolások a 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárásban való felhasználás árverésen, illetve pályázaton való részvétel beszerzési eljárás költségvetési támogatás pénzügyi intézményeknél közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) közbeszerzési eljárásban való felhasználás (külföldi) NKA pályázat pályázat benyújtás támogatás folyósítás támogatás igénylés támogatás iránti pályázat támogatás újrafolyósítás támogatási szerzıdés megkötése A190 A147 A191 A199 3 A minısített adatot az ország alapvetı biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintı vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylı beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdése alapján A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában A védelem terén alapvetı biztonsági érdeket érintı, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetıleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés d) pontjában A018 A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdésének e) pontjában A202 A033 A013 A250 A249 A napon túli tartozás, vagy tartozásmentesség igazolása A155 A251

8 3. Sporttal kapcsolatos eljárásokhoz benyújtható adóigazolások sportszervezetek támogatás igénylés A079 A sportról szóló évi I. törvény 57. (1) bekezdés a) pont: Állami támogatás csak annak részére nyújtható, akinek: nincs lejárt köztartozása,... versenyrendszerbe (bajnokságba) való nevezés A180 A sportról szóló évi I. törvény 32. (1) bekezdés: Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása,... versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) jogának átruházása A181 A sportról szóló évi I. törvény 33. (2) bekezdés b) pont: A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerzıdés semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha: a sportvállalkozás az amatır versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulási jogát a tagjaként mőködı sportegyesületre ruházza át,... 4

9 5 4. Engedélyezés engedélyezési eljárás A256 (jogszabály megadható) hajózási tevékenység végzésének engedélyezése A088 A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérıl szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 4. (2) bekezdése és a 7. (1)-(2) bekezdésében kontingentált vállalkozási export engedély iránti kérelem A277 A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérıl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 2. (2) bekezdés e) pontjában külföldi munkavállalás engedélyezés A004 minısített befolyás megszerzés A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. A272 engedélyezése törvény 37. (2) bekezdés c) pontja minısített befolyás megszerzés engedélyezése (gazdasági társaság) A275 A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. (7) bekezdés b) pontjában minısített befolyás megszerzés engedélyezése (természetes személy) A274 A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. 4) bekezdés b) pontjában mőködési engedély meghosszabbítás A042 nemzetközi fuvarozáshoz a TIRigazolvány kiadás együttes rendelet 3. (3) bekezdésében Az áruknak TIR-igazolvánnyal történı nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM A011 pénzváltói tevékenység engedélyezés A009 A pénzváltói tevékenységrıl szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában részesedés szerzés engedélyezés A271 A viszontbiztosítókról szóló évi CLIX. törvény 53. (3) bekezdés e) pontjában temetkezési szolgáltatás alapítás A048 A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény 33. (1) bekezdés a) pontjában vállalkozói engedély kiváltás A Nyilvántartásba vételi eljárásokhoz benyújtható adóigazolások lovas szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vétel A276 A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 7. (2) bekezdésben munkaerı-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vétel A049 névjegyzékbe való felvétel A258 nyilvántartásba vétel A257

10 6 6. Külföldiek tartózkodása Magyarországon állampolgársági kérelem A150 - letelepedési engedély A038 - meghívólevél A145 - tartózkodási engedély iránti kérelem A252 - tartózkodási engedély A016 - meghosszabbítása vízum kérelem A040 - honosítási kérelem A Foglalkoztatáshoz kapcsolódó igazolások álláskeresési járadék összegének meghatározása A280 A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló IV. törvény 26. és a 36/B. -ában belföldi munkavállalás A014 munkahelyteremtı és munkabér támogatás igénylés A141 munkahelyteremtı támogatás igénylés A003 rehabilitációs akkreditációs eljárás A203 A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 8. (3) bekezdés f) pont

11 8. Egyéb eljárásokhoz benyújtható adóigazolások A267 (meghatározott idın túli adótartozást elıíró jogszabály megadható) A265 (30 napon túli köztartozást elıíró jogszabály megadható) A264 (30 napon túli adótartozást elıíró jogszabály megadható) A263 (60 napon túli adótartozást elıíró jogszabály megadható) A162 (társasági adó, osztalékadó levonása a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény alapján) A121 (adófizetési kötelezettség és az adótartozás igazolása). Adózó által megadott adónem(ek) igazolása A120 (adófizetési kötelezettség igazolása). Adózó által megadott adónem(ek) igazolása (60 napon túli A097 (60 napon túli köztartozást elıíró jogszabály megadható) köztartozás) (adótartozás) A099 (adótartozást elıíró jogszabály megadható) (köztartozás) A098 (köztartozást elıró jogszabály megadható) adatváltozás bejelentés A019 bérlı általi elıvásárlási jog gyakorlás A027 A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 89. (4) bekezdésében cég eladás A239 környezetvédelmi termékdíj visszaigénylés A247 önkormányzat felé történı felhasználás A015 pénzintézettel történı szerzıdéskötés A248 polgári jogi jogviszonyban való felhasználás A269 szerzıdéskötés A149 szolgálati idı megállapítás munkavállalás A260 szolgálati idı megállapítás nyugdíjazás A133 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 38. (2) bekezdésében üzleti partner felé történı felhasználás A253 vezetı tisztségviselıi tevékenység A118 A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 9. (1) bekezdésében 7

11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 11UK11 és 11UK11-01 KÉRELEM adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adóhatóság az adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról A magyar Országgyőlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerősített honosítási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Adatkezelési Szabályzata

3. sz. melléklet. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Adatkezelési Szabályzata 3. sz. melléklet A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Adatkezelési Szabályzata Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyőlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni! NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu Telefon: 06-80-204-884, 06-1-270-8999 Fax: 237-3662 Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó tájékoztatót

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben