8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok"

Átírás

1 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére és a biztosítási eseménynek a kockázatviselés kezdı idıpontja utáni bekövetkezése esetén a szerzıdésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére, a szerzıdı fél, illetve a biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. 5:361. [A biztosítások fajai] A biztosító szolgáltatása a biztosítási esemény bekövetkezésétıl függıen vagy a biztosított kárának a szerzıdésben meghatározott módon és mértékben történı megtérítésében vagy a biztosított részére nyújtott más szolgáltatás teljesítésében (kárbiztosítás), vagy pedig a szerzıdésben meghatározott összeg megfizetésében (összegbiztosítás) áll. 5:362. [A biztosítási érdek] (1) Biztosítási szerzıdést csak az köthet, aki valamely vagyoni, vagy személyhez főzıdı jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében életkor elérésére, születésre, vagy házasságkötésre szóló életbiztosítás esetében a biztosítási esemény bekövetkezésében érdekelt, vagy aki a szerzıdést az érdekelt személy javára köti meg. Az e rendelkezés ellenére megkötött kárbiztosítási és csoportos összegbiztosítási szerzıdés semmis. (2) Ha a csoportos összegbiztosítási szerzıdés úgy rendelkezik, a biztosítási fedezetet a biztosított és a szerzıdı fél között fennálló jogviszony megszőnése (érdekmúlás) nem érinti. (3) Összegbiztosítás esetén egyébként a szerzıdés létrejöttéhez és módosításához ha a szerzıdést nem ı köti meg a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a biztosított kiskorú, és a szerzıdést nem a törvényes képviseletet gyakorló szülıje köti meg, a szerzıdés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerzıdésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis; ilyen esetben kedvezményezettnek a biztosítottat, vagy örökösét kell tekinteni, aki azonban az ennek folytán neki járó biztosítási összegbıl a szerzıdı fél költekezéseit beleértve a kifizetett biztosítási díjakat köteles megtéríteni.

2 5:363. [A biztosított személyek és vagyontárgyak csoportos biztosítás esetén] Abban az esetben, ha a szerzıdésben a biztosított személyeket pusztán valamely csoporthoz történı tartozásuk alapján, illetıleg a biztosított vagyontárgyakat valamely csoportképzı ismérv szerint határozták meg, azokat a személyeket, illetıleg vagyontárgyakat kell biztosítottaknak tekinteni, akik, illetve amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének idıpontjában a csoporthoz tartoztak, illetıleg a csoportképzı ismérvvel rendelkeztek. 5:364. [Az együttbiztosítás] (1) Abban az esetben, ha elıre rögzített arányok szerint a biztosítási kockázatokat több biztosító közösen viseli és a biztosítási szolgáltatást közösen teljesíti (együttbiztosítás), a biztosítási szerzıdésben az együttbiztosításban résztvevı valamennyi biztosítót és kockázatvállalása mértékét is fel kell tüntetni. Együttbiztosítás esetén a biztosítók szolgáltatási kötelezettsége csak a saját kockázatvállalásuk mértékéig terjed. (2) A biztosítókat a szerzıdı féllel, illetve a biztosítottal szemben a szerzıdésben megnevezett vezetı biztosító képviseli. Ha a szerzıdésben nem nevezték meg a vezetı biztosítót, a szerzıdı fél, illetve a biztosított választása szerint bármelyik biztosítóhoz joghatályosan teljesíthet, vagy intézhet nyilatkozatot. 5:365. [Az általános szerzıdési feltételek módosulása] (1) Érvényes az általános szerzıdési feltételek olyan rendelkezése, amely szerint a felek megállapodhatnak abban, hogy a szerzıdés fennállása alatt az általános biztosítási feltételek a következı biztosítási idıszak elsı napjától kezdıdı hatállyal módosulhatnak. A kikötés érvényességének feltétele a (2)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megvalósulása. (2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti módosulásról a (3) bekezdésben meghatározott következményekre történı figyelmeztetéssel egyidejőleg - a következı biztosítási idıszak kezdete elıtt legalább hatvan nappal köteles a szerzıdı felet írásban értesíteni. A figyelmezetés elmaradása esetén a szerzıdés az eredeti tartalommal marad hatályban. (3) Ha a szerzıdı fél a módosítást nem fogadja el, az arról szóló értesítést követıen a biztosítási idıszak végére (utolsó napjára) legalább harminc nappal azt megelızıen a szerzıdést írásban felmondhatja. Ha a szerzıdı fél nem él a felmondási jogával, a szerzıdés a biztosító által közölt módosítás szerint marad hatályban. 5:366. [A biztosítási szerzıdés létrejötte] (1) A biztosítási szerzıdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.

3 (2) Az írásbeliséget pótolja, ha a biztosító a szerzıdésrıl kötvényt (fedezetigazolást) állít ki, vagy a fedezet fennállását más egyértelmő módon így különösen biztosítási bélyeg, igazolójegy útján igazolja. Ha a kötvény tartalma a fél ajánlatától eltér, és az eltérést a fél tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerzıdés a kötvény tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szerzıdı fél figyelmét a kötvény kiszolgáltatásakor írásban felhívta; ha a felhívás elmarad, a szerzıdés az ajánlat tartalmának megfelelıen jön létre. (3) Az ajánlattevı ajánlatához tizenöt napig abban az esetben, ha az ajánlat elbírálásához orvosi vizsgálatra van szükség, hatvan napig van kötve. 5:367. [A biztosító ráutaló magatartása fogyasztói szerzıdésben és az ajánlat visszautasítása] (1) Ha a szerzıdı fél fogyasztó, aki a jogviszony tartalmára vonatkozó, a törvényben elıírt tájékoztatás birtokában az ajánlatot a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelıen tette, a szerzıdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon, ha az ajánlat elbírálásához orvosi vizsgálatra van szükség, hatvan napon belül (kockázatelbírálási idı) nem nyilatkozik. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szerzıdés az ajánlat szerinti tartalommal a kockázatelbírálási idı elteltét követı nappal jön létre. (3) Ha a kockázatelbírálási idı alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetıségét az ajánlati lapon figyelemfelhívásra alkalmas módon megjelölte, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához, vagy elutasításához a kockázat egyedi elbírálására van szükség. 5:368. [A biztosító kockázatviselésének kezdete, várakozási idı] (1) A biztosító kockázatviselése a felek által a szerzıdésben meghatározott idıpontban, ennek hiányában a szerzıdés létrejöttének idıpontjában kezdıdik. (2) A szerzıdı fél kezdeményezésére a biztosító írásban vállalhatja, hogy a biztosítási kockázatot már olyan idıponttól kezdıdıen viseli, amikor a felek között a biztosítási szerzıdés a szerzıdés valamely lényeges elemében történı megállapodás hiánya miatt még nem jött létre (elızetes fedezetvállalás). (3) Az elızetes fedezetvállalásban meg kell határozni a biztosító által vállalt biztosítási kockázatokat, és a felek megállapodhatnak az elızetes fedezetvállalás idıszakára járó biztosítási díj összegérıl. Az elızetes fedezetvállalás a biztosítási szerzıdés megkötéséig, vagy az ajánlat visszautasításáig, de legfeljebb kilencven napig érvényes.

4 (4) Ha a biztosítási szerzıdés létrejön, az abban meghatározott biztosítási díjba az elızetes fedezetvállalás idıszakára fizetett összeg beszámít. A biztosítási szerzıdés megkötésének meghiúsulása esetén a szerzıdı fél az elızetes fedezetvállalás idıszakára a biztosító által a kockázatvállalás elızetesen meghatározott módszerei alapján megállapított méltányos díjat tartozik megfizetni. (5) A biztosítási szerzıdésben kiköthetı, hogy a biztosító a szerzıdésben vagy az általános szerzıdési feltételeiben meghatározott okból bekövetkezı biztosítási esemény kockázatát csak a biztosítási szerzıdés létrejöttétıl számított késıbbi idıponttól vállalja (várakozási idı). A várakozási idı tartama legfeljebb hat hónap. 5:369. [A biztosítási kockázat jelentıs növekedése] (1) Ha a biztosító csak a szerzıdéskötés után szerez tudomást a szerzıdést érintı lényeges körülményekrıl, vagy ha a szerzıdésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentıs megnövekedését eredményezik, a tudomásszerzéstıl számított tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerzıdés módosítására, vagy a szerzıdést harminc napra írásban felmondhatja. (2) Ha a szerzıdı fél, illetve a biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a szerzıdés a módosító javaslat közlésétıl számított harmincadik napon megszőnik. Erre a következményre a szerzıdı fél figyelmét a módosító javaslat megtételekor fel kell hívni. (3) Ha a biztosítási szerzıdés egyidejőleg több egyedileg meghatározott vagyontárgyra, illetıleg több vagyoncsoportra, vagy több személyre vonatkozik és a biztosítási kockázat jelentıs megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott jogait a többi vagyontárgy, illetıleg vagyoncsoport, vagy személy esetében nem gyakorolhatja. (4) A biztosító az (1)-(2) bekezdések szerint javasolhatja a szerzıdés megfelelı módosítását, vagy azt felmondhatja azon biztosítási kockázatok vonatkozásában, amelyekre nézve viszontbiztosítási fedezete a szerzıdéskötést követıen az érdekkörén kívül esı okból lényegesen csökkent, vagy megszőnt és emiatt e kockázatok további vállalására nem képes. 5:370. [A díjfizetési kötelezettség] (1) Ha a biztosítási szerzıdést nem a biztosított, hanem az ı javára harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, vagy a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerzıdı felet terheli. (2) A biztosítás elsı díja a felek által a szerzıdésben meghatározott idıpontban, ennek hiányában a szerzıdés létrejöttekor, folytatólagos díja pedig annak a biztosítási idıszaknak az elsı napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

5 (3) Az egyszeri díjat a szerzıdés létrejöttekor kell megfizetni. (4) A biztosítási idıszak egy év. 5:371. [Díjfizetési kötelezettség a szerzıdés megszőnése esetén] (1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik és ezzel a biztosítási szerzıdés is megszőnik, a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, kivéve ha a szerzıdésben meghatározott biztosítási idıszak egy évnél rövidebb. (2) A szerzıdés megszőnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése véget ért. Abban az esetben, ha az idıarányos díjnál több díjat fizettek be, a biztosító a díjtöbbletet visszatéríti. 5:372. [A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei] (1) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a következményekre történı figyelmeztetés mellett a szerzıdı felet a teljesítésre a felszólítás elküldésétıl számított harminc napos póthatáridıvel írásban felhívja. A póthatáridı eredménytelen elteltével a szerzıdés az esedékesség napjára visszamenı hatállyal megszőnik, kivéve ha a biztosító a díjkövetelést bírósági úton érvényesíti. A fentiek elmaradása esetén a biztosítási szerzıdés díjfizetés hiányában a biztosítási idıszak végén megszőnik. (2) Abban az esetben, ha a biztosítási szerzıdés az (1) bekezdésben írt módon, a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szőnt meg, a szerzıdı fél, illetve a biztosított a megszőnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszőnt szerzıdés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a biztosítási díjat a megszőnés napjára visszamenıleg is megfizetik. A biztosító azonban a megszőnés napja és a fedezet helyreállításának kezdı napja közötti idıszakban nem áll kockázatban. 5:373. [A jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok a biztosított javára kötött szerzıdés esetén] (1) Ha a biztosítási szerzıdést nem a biztosított, hanem az ı javára harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, vagy a biztosított belépéséig a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ı köteles a megfelelı jognyilatkozatok megtételére. (2) A szerzıdı fél a hozzá intézett jognyilatkozatokról és a szerzıdésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat kérésére tájékoztatni tartozik.

6 5:374. [A fél közlési kötelezettsége] A szerzıdı fél, illetve a biztosított a szerzıdéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy megfelelı gondosság mellett ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelı válaszokkal a fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. 5:375. [A fél változás-bejelentési kötelezettsége] A biztosított és a szerzıdı fél a szerzıdésben meghatározott lényeges körülmények változását a szerzıdésben, illetve az általános szerzıdési feltételekben megállapított határidın belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni. Lényeges körülménynek minısül a szerzıdı fél (biztosított) lakcímének megváltozása is. 5:376. [A közlési és a változás-bejelentési kötelezettség szabályai] A közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerzıdı felet és a biztosítottat; egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, vagy bejelentésre köteles lett volna. 5:377. [A közlési és a változás-bejelentési kötelezettség megszegésének következményei] (1) A közlésre, vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító szerzıdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. (2) Ha a biztosítási szerzıdés egyidejőleg több egyedileg meghatározott vagyontárgyra, illetıleg vagyoncsoportra, vagy több személyre vonatkozik és a közlésre, vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre, vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy, illetıleg vagyoncsoport vagy személy esetében nem hivatkozhat. 5:378. [A biztosítási esemény bejelentésének kötelezettsége] (1) A biztosítási esemény bekövetkezését a szerzıdésben megállapított határidıben a biztosítónak be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetıvé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenırzését.

7 (2) A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított az (1) bekezdésben elıírt kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. 5:379. [A szerzıdés lehetetlenülése] (1) Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete elıtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszőnt, a szerzıdés, vagy annak megfelelı része megszőnik. (2) Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszőnt, a szerzıdés, vagy annak megfelelı része megszőnik. 5:380. [A szerzıdés automatikus meghosszabbítása] Érvényes a határozott idıre létrejött biztosítási szerzıdés azon rendelkezése, hogy a szerzıdés a következı biztosítási idıszakra automatikusan meghosszabbodik, ha a lejárat elıtt, a szerzıdésben meghatározott idın belül egyik fél sem közli a másikkal, hogy a szerzıdés további folytatását nem kívánja. 5:381. [A biztosítási szerzıdés eltérést nem engedı rendelkezései] (1) Ha a szerzıdı fél fogyasztó, a szerzıdés csak a szerzıdı fél, illetve a biztosított javára térhet el a biztosító ráutaló magatartásával történı szerzıdéskötésre, a díjfizetés elmaradásának következményeire, a biztosított és a károsult egyezségére, a jelen címnek a szerzıdés megszőnése esetén fennálló díjfizetési kötelezettségre, a fedezetfeltöltésre, a kármegelızési és kárenyhítési kötelezettségre, továbbá a törvényi engedményre, illetıleg az élet-, baleset- és betegségbiztosításra vonatkozó rendelkezésektıl. (2) A kötelezı és a nem piacképes biztosítást jogszabály eltérıen szabályozhatja. 5:382. [A biztosítási szerzıdések cím rendelkezéseinek kiterjesztése] E cím rendelkezéseit alkalmazni kell az egyesületi tagsági viszonyon alapuló biztosítási jogviszonyra is.

8 II. Fejezet A kárbiztosítások A kárbiztosítások közös szabályai 5:383. [Belépés a szerzıdésbe] Ha a szerzıdést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerzıdı fél helyébe léphet. Ebben az esetben a folyó biztosítási idıszakban esedékes díjakért a szerzıdı féllel egyetemlegesen felelıs. 5:384. [A túlbiztosítás tilalma] (1) A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított érdek (vagyontárgy, követelés) valóságos értékét. A biztosított érdek valóságos értékét meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis, s a díjat megfelelıen le kell szállítani. (2) Az (1) bekezdés ellenére is lehet biztosítási szerzıdést kötni valamely vagyontárgy várható értéke, továbbá helyreállításának, vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. (3) Ha a felek a vagyontárgy értékére vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, ez az érték irányadó a valóságos érték szempontjából, hacsak a biztosító nem bizonyítja, hogy a vagyontárgy valóságos értéke a megállapodásban szereplı értéknél kisebb. (4) A biztosítási esemény bekövetkezésekor a folyó biztosítási idıszakra vonatkozó biztosítási összeg a biztosító szolgáltatási kötelezettségének a felsı határa. 5:385. [A többszörös biztosítás tilalma] (1) Az a biztosítás, amelyet egy már biztosított érdekre nézve és azonos biztosítási kockázatokra vonatkozóan kötöttek, a biztosítási érdek valóságos értékét meghaladó részében semmis és a biztosítási díjat ebben a részében vissza kell téríteni. (2) A további biztosítás érvényes azon kockázatok esetében, amelyekre az elsı biztosítás fedezetet nem nyújt. 5:386. [A biztosító kötelezettsége alulbiztosítás esetén] Ha a biztosítási összeg a biztosított érdek valóságos értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a valóságos értékéhez aránylik.

9 5:387. [A fedezetfeltöltés szabálya] (1) Az adott biztosítási idıszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanabban az idıszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett kártérítési összeggel csökken, kivéve, ha a szerzıdı fél a díjat megfelelıen kiegészíti. (2) E jogkövetkezményt a biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésıbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejőleg írásban a szerzıdı fél, illetve a biztosított figyelmét felhívta és a fedezetfeltöltés díját közölte. (3) Ha a szerzıdı fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerzıdés a kifizetett kártérítési összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban. 5:388. [A biztosító teljesítése] (1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító a szerzıdésben a teljesítés elıkészítéséhez szükséges idıre tekintettel megállapított határidın belül köteles szolgáltatását teljesíteni. (2) Abban az esetben, ha a biztosító a kockázatot fakultatív viszontbiztosítás keretében túlnyomórészt viszontbiztosításba adja, az (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül érvényes az a megállapodás, hogy a teljesítésre a viszontbiztosító (a vezetı viszontbiztosító) állásfoglalását követıen és pénzügyi teljesítésétıl függıen kerülhet csak sor. (3) Érvényes az a megállapodás, amelynek alapján a biztosított biztosítási szolgáltatás iránt a biztosító viszontbiztosítójával szemben közvetlenül igényt érvényesíthet. 5:389. [Kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség, a kötelezettség megszegésének következménye] (1) A biztosított a kár megelızése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani, abban az esetben is, ha a biztosítási szerzıdés a biztosított kármegelızési teendıit szabályozza, ide értve a kár megelızését vagy korlátozását célzó eszközöket, berendezéseket, eljárásokat, illetve szakképzettségi követelményeket is. (2) A biztosított a biztosító elıírásai és a káresemény bekövetkeztekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a kárt enyhíteni. (3) A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre. (4) Alulbiztosítás esetén a biztosító a kárenyhítés költségeit olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.

10 (5) A biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a biztosított, illetve valamely vele egy tekintet alá esı személy a kármegelızési kötelezettségének nem tett eleget és a biztosítási esemény ezzel oksági összefüggésben következett be, vagy kárenyhítési kötelezettségének elmulasztása a bekövetkezett kárt növelte. E jogkövetkezmény azonban csak a biztosított, illetve a vele egy tekintet alá esı személyek szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén alkalmazható. A biztosítottal egy tekintet alá esı személy a szerzıdı fél, ezek vezetı beosztású vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére felhatalmazott munkavállalója, illetve megbízottja, továbbá a biztosított gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére felhatalmazott tagja. 5:390. [Mentesülés károkozás esetén] A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a kárt a biztosított, illetve valamely vele egy tekintet alá esı személy jogellenesen maga okozta. E jogkövetkezmény azonban csak a biztosított, illetve a vele egy tekintet alá esı személyek szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén alkalmazható. 5:391. [Állapotmegırzési kötelezettség] A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított a szerzıdésben megállapított határidın belül csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvő változtatás következtében a biztosító számára szolgáltatási kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be. 5:392. [Az érdekmúlás] (1) A biztosítási érdek megszőnéséhez főzıdı jogkövetkezmények nem alkalmazandók, ha az érdekmúlás kizárólag vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. (2) Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási védelem is átszáll és a tulajdonjog átszállása idıpontjában esedékes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelıs. (3) A szerzıdést bármelyik fél a tulajdonváltozást, illetve az arról való tudomásszerzést követı harminc napon belül írásban, harminc nap felmondási idı mellett felmondhatja.

11 5:393. [Rendes felmondás kárbiztosítás esetén] (1) A határozatlan idıre kötött szerzıdést a felek írásban a biztosítási idıszak végére harminc nap felmondási idı mellett felmondhatják. (2) A felek a szerzıdésben a felmondási jogot legfeljebb három évre kizárhatják. (3) Ha a szerzıdés három évnél hosszabb idıre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított idıtartam eltelte elıtt is felmondható, a negyedik évtıl kezdve a szerzıdést bármelyik fél felmondhatja. (4) A szerzıdı fél felmondása esetében a biztosító követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését, amelyet a szerzıdés hosszabb tartamára tekintettel a biztosítottnak nyújtott (tartamengedmény). 5:394. [A részleges díjfizetés jogkövetkezménye] (1) Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg és a biztosító a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával eredménytelenül hívta fel a szerzıdı felet a befizetés megfelelı kiegészítésére, a szerzıdés változatlan biztosítási összeggel a befizetett díjjal arányos idıtartamra marad fenn. (2) Ha a szerzıdés a díj nem fizetése miatt megszőnik, a biztosító követelheti a tartamengedmény idıarányos részének megfizetését. 5:395. [Törvényi engedmény kárbiztosítás esetén] (1) Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, ıt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg harmadik személlyel szemben. (2) A biztosítót a törvényi engedmény alapján megilletı jogának érvényesítéséhez a biztosított, illetve a szerzıdı fél köteles nyilatkozatok tételével, okiratok átadásával támogatni. (3) A biztosító a törvényi engedmény alapján megilletı jogát csak akkor érvényesítheti a biztosítottal közös háztartásban élı, vagy olyan személlyel szemben, akinek magatartásáért a biztosított a törvény alapján felelıs, ha ezt a személyt a kár okozásáért szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. (4) Ha a biztosítóra a kár megtérítésére irányuló jog csak részben száll át, és a biztosító a kárért felelıs személy ellen keresetet indít, a biztosított kívánságára köteles egyszersmind az ı igényét is érvényesíteni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek elılegezésétıl teheti függıvé.

12 (5) Ha a megtérült összeg nem fedezi a biztosító és a biztosított együttes követelését, a biztosított elsıbbséget élvez. 5:396. [A biztosított vagyontárgy megkerülése] Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, a biztosított arra igényt tarthat; ebben az esetben azonban a kártalanítási összeget vissza kell fizetni. A felelısségbiztosítás 5:397. [A felelısségbiztosítás fogalma] (1) Felelısségbiztosítási szerzıdés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerzıdésben megállapított módon és mértékben mentesítse ıt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelıs. (2) A felelısségbiztosítási védelem kiterjed a felelısség kérdésének vizsgálatára és az alapos kártérítési követelések kielégítésére. A biztosítás kiterjed a védelem költségeire, ha olyan cselekmény miatt indul büntetı eljárás, amelynek a biztosított harmadik személlyel szemben fennálló felelıssége lehet a következménye, amennyiben e költségek a biztosító útmutatásai nyomán merültek fel. A biztosított követelésére a biztosítónak a költségeket meg kell elılegeznie. (3) A biztosítónak az útmutatása nyomán perre vitt jogvita és a (2) bekezdés szerinti védelem költségét, továbbá a kamatokat akkor is meg kell térítenie, ha ezek a kártérítési összeggel együtt a biztosítási összeget meghaladják. 5:398. [A biztosító helytállási kötelezettségének kizárása] Érvényes a biztosítási szerzıdés azon rendelkezése, hogy a biztosító a biztosított szándékos károkozásáért történı helytállási kötelezettségét kizárja. 5:399. [A túlbiztosítás és az alulbiztosítás felelısségbiztosítás esetén] Ha a felelısségbiztosítási díj kiszámítása a biztosított valamely pénzügyi adata alapján történik, a valóságostól eltérı adat szolgáltatása alapot adhat a túlbiztosítási tilalom vagy az alulbiztosítás jogkövetkezményeinek alkalmazására. 5:400. [A biztosítási esemény bejelentése] A biztosított öt munkanapon belül a bejelentési kötelezettség megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezmények mellett köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben a felelısségbiztosítási szerzıdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményrıl szerez tudomást, amely

13 ilyen kárigénynek okszerően alapot adhat. A szerzıdés megszőnése után a biztosítási esemény bejelentésére legalább harminc nap bejelentési idıt kell meghatározni. 5:401. [A biztosító szolgáltatása] (1) A biztosító a megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ı kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ı egyenlítette ki. (2) Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények miatti felelısségét vagy összegszerő helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a biztosító jogosult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a biztosítottat terhelik, ha pedig azokat a biztosító viselte, a biztosított azokat neki visszafizetni tartozik. (3) Érvényes a biztosítási szerzıdésnek az a kikötése, hogy a biztosított a felelısségbiztosítási szerzıdésre alapított követelését a biztosító hozzájárulásával jogosult másra engedményezni. 5:402. [A károsult igényének érvényesítése] (1) A károsult igényét a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás kivételével közvetlenül a biztosító ellen nem érvényesítheti. (2) Ez a szabály nem akadályozza ugyanakkor, hogy a károsult a biztosítóval szemben annak bírósági megállapítása iránt indítson keresetet, hogy a biztosított felelısségbiztosítási fedezete a károkozás idıpontjában a károsult kárára nézve fennállt. 5:403. [A biztosított és a károsult egyezsége] (1) A biztosított a biztosító elızetes hozzájárulása nélkül egészben vagy részben sem ismerhet el, fizethet meg vagy teljesíthet bármilyen egyéb módon kártérítési követelést. (2) A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletérıl gondoskodott, vagy ezekrıl lemondott. (3) Nem hivatkozhat azonban a biztosító arra, hogy a harmadik személy követelésének a biztosított által történt elismerése hatálytalan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott és a körülmények között a biztosított nyilvánvalóan nem tagadhatta meg az elismerést.

14 5:404. [Törvényi engedmény felelısségbiztosítás esetén] A biztosítót a kár megtérítését követıen törvényi engedmény illeti meg. A kifizetett kárt a biztosítottól is visszakövetelheti. E jogait a biztosító csak akkor érvényesítheti a biztosítottal, illetve a vele közös háztartásban élı, vagy olyan személlyel szemben, akinek magatartásáért a biztosított törvény alapján felelıs, ha ezt a személyt a kár okozásáért szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. III. Fejezet Az összegbiztosítások Az életbiztosítás 5:405. [Életbiztosítások] Életbiztosítási szerzıdés alapján a biztosító természetes személy halála, meghatározott életkor, illetve idıpont elérése, vagy esemény bekövetkezése esetére a szerzıdésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésére, illetve járadék élethosszig tartó, vagy idıszakos folyósítására vállal kötelezettséget. Az életbiztosítás lehet különösen: a) kockázati életbiztosítás, mely esetben a biztosító kockázatviselésének megszőnésével maradékjogok nem keletkeznek, b) maradékjoggal rendelkezı életbiztosítás, ide értve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítást is, ahol a befektetési kockázatot a szerzıdı fél viseli. 5:406. [Az életbiztosítási szerzıdés kedvezményezettje] (1) Életbiztosítási szerzıdésben kedvezményezett lehet a) a szerzıdésben megnevezett személy; b) a bemutatóra szóló kötvény birtokosa; c) a biztosított vagy az örököse, ha kedvezményezettet nem jelöltek, és bemutatóra szóló kötvényt sem állítottak ki, vagy a jelölés nem volt érvényes a biztosítási esemény idıpontjában. (2) A szerzıdı fél a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti ki, a biztosítási esemény bekövetkezéséig azonban bármikor ugyanilyen formában a kedvezményezett kijelölését visszavonhatja, vagy a kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet nevezhet meg. Abban az esetben, ha bemutatóra szóló kötvényt állítottak ki, a késıbbi kedvezményezett jelölés akkor lép hatályba, ha a kötvényt megsemmisítették és új kötvényt állítottak ki. Ha nem a biztosított a szerzıdı fél, ehhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.

15 (3) A szerzıdı fél a biztosítotthoz, vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalhat arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja (visszavonhatatlan kedvezményezett-jelölés). Ebben az esetben a kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették. A visszavonhatatlan kedvezményezett-jelölésrıl a biztosítót is tájékoztatni kell. (4) A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte elıtt meghal. 5:407. [Az életbiztosítási szerzıdés megkötése és módosítása] (1) Az életbiztosítási szerzıdés megkötéséhez és módosításához ha a szerzıdést nem ı köti meg a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. (2) A biztosított a szerzıdés megkötéséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. Csoportos életbiztosítási szerzıdés ettıl eltérıen is rendelkezhet. A visszavonás következtében a szerzıdés a biztosítási idıszak végével megszőnik, kivéve ha a biztosított a szerzıdı fél írásbeli hozzájárulásával a szerzıdésbe belép. 5:408. [A biztosított belépése életbiztosítás esetén] (1) A biztosított a szerzıdı fél írásbeli hozzájárulásával a szerzıdésbe bármikor beléphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. Csoportos biztosítási szerzıdés a biztosított belépési jogát korlátozhatja, illetıleg annak gyakorlását feltételhez kötheti. (2) A biztosított, mielıtt a szerzıdés felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszőnik, a biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzıdı fél helyébe léphet. (3) Ilyen esetekben a folyó biztosítási idıszakban esedékes díjakért a biztosított a szerzıdı féllel egyetemlegesen felelıs. A szerzıdésbe belépı biztosított a szerzıdı félnek a szerzıdésre fordított költségeit ide értve a biztosítási díjat is megtéríteni tartozik. 5:409. [Többszörös biztosítás életbiztosítás esetén] A felek azonos biztosítási érdekre és azonos biztosítási kockázatokra több életbiztosítást is érvényesen köthetnek. 5:410. [A díjfizetés elmulasztásának következménye életbiztosítás esetén] (1) A teljes biztosítási idıszakra járó díjat a biztosító az elsı évben bírósági úton érvényesítheti; ezt követıen csak akkor élhet e jogával, ha abban az évben a szerzıdı fél, illetve a biztosított a díjfizetést már megkezdte, vagy a díjfizetésre halasztásban állapodtak meg.

16 (2) A díjfizetés elmulasztása esetén a maradékjogot tartalmazó életbiztosítási szerzıdés megfelelıen csökkentett biztosítási összeggel marad fenn (díjmentesítés). A szerzıdı fél, illetve a biztosított azonban e jogkövetkezmény helyett választhatja a szerzıdés rendes felmondását. (3) Nem lehet díjmentesíteni a szerzıdést, ha visszavásárlási összeg a szerzıdı díjmentesítési kérelmének idıpontjában még nem keletkezett, ebben az esetben a szerzıdés kifizetés nélkül szőnik meg. 5:411. [A közlési kötelezettség megszegésének következménye életbiztosítás esetén] (1) Ha a biztosító csak késıbb szerez tudomást a szerzıdéskötéskor már fennállott lényeges körülményekrıl, az ebbıl eredı jogokat a szerzıdés fennállásának csupán az elsı öt évében gyakorolhatja. (2) A közlési kötelezettség megsértése ellenére beáll a biztosító kötelezettsége, ha a szerzıdés megkötésétıl a biztosítási esemény bekövetkeztéig öt év már eltelt. 5:412. [Rendes felmondás életbiztosítás esetén] (1) A szerzıdı fél ha az elsı évi biztosítási díjat befizették az életbiztosítási szerzıdést írásban, harminc nap felmondási idı mellett, a biztosítási idıszak utolsó napjára felmondhatja. (2) Az életbiztosítási szerzıdést a biztosító a biztosítási kockázat jelentıs növekedésének esetét kivéve nem mondhatja fel. 5:413. [Maradékjogot tartalmazó életbiztosítási szerzıdés] (1) Ha a maradékjogot tartalmazó életbiztosítási szerzıdés bármely okból a biztosítási összeg kifizetése nélkül szőnik meg, a biztosító köteles a szerzıdésben meghatározott visszavásárlási összeget kifizetni. (2) A biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét; a visszavásárlási összeg ebben az esetben az örökösöket illeti meg, és a kedvezményezett abból nem részesülhet. (3) A szerzıdés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szőnik meg, és a biztosító nem a visszavásárlási összeget, hanem a díjtartalékot köteles visszatéríteni, ha a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bőncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben, vagy a szerzıdéskötéstıl számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg.

17 5:414. [Mentesség a hagyaték alól] A biztosított halála esetén fizetendı szolgáltatás nem tekintendı a biztosított hagyatéka részének. 5:415. [Csoportos életbiztosítás] (1) Csoportos életbiztosítás esetén a biztosítottak meghatározása valamely szervezethez való tartozásuk, vagy a közöttük és a szerzıdı fél között fennálló jogviszony alapján történik, a biztosító ugyanakkor a kockázatot a csoport és nem az egyes biztosítottak szempontjából vizsgálja és vállalja el. (2) A csoportos életbiztosításban biztosított lehet a csoport tagjának hozzátartozója is. (3) Csoportos életbiztosítás esetén a biztosító tájékoztatási kötelezettségét csak a szerzıdı fél részére kell hogy teljesítse. A balesetbiztosítás 5:416. [Az életbiztosítás alkalmazandó szabályai a balesetbiztosításra] (1) A balesetbiztosításra az életbiztosítás szabályait a következı kérdésekben kell alkalmazni: a) a csoportos életbiztosításra; b) a biztosított részérıl szükséges hozzájárulásra, ha nem a biztosított a szerzıdı fél; c) a biztosított hozzájáruló nyilatkozatának visszavonására és belépési jogára; d) a kedvezményezett kijelölésére és jogaira; e) a biztosító mentesülésére, ha a biztosítási eseményt, különösen a biztosított halálát a biztosítási összegre jogosult okozta. (2) A felek azonos biztosítási érdekre és azonos biztosítási kockázatokra több balesetbiztosítást is érvényesen köthetnek. (3) A felek a felmondási jog korlátozásában érvényesen nem állapodhatnak meg. (4) A balesetbiztosításra egyébként a kárbiztosítás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a biztosító a balesetért felelıs személlyel szemben a törvényi engedmény alapján igényt nem támaszthat.

18 IV. Fejezet A betegségbiztosítás 5:417. [Az életbiztosítás alkalmazandó szabályai a betegségbiztosításra] (1) A betegségbiztosításra az életbiztosítás szabályait a következı kérdésekben kell alkalmazni: a) a csoportos biztosításra; b) a biztosított részérıl szükséges hozzájárulásra, ha nem a biztosított a szerzıdı fél; c) a biztosított hozzájáruló nyilatkozatának visszavonására és belépési jogára; d) a biztosító kötelezettségei beállására a közlési kötelezettség megsértése esetén. (2) Abban az esetben, ha a betegségbiztosítást a kárbiztosítás szabályai szerint kötötték, a II. Fejezet rendelkezéseit a következı eltérésekkel kell alkalmazni: a) a kárenyhítési kötelezettség szabályainak alkalmazása során nem tekinthetı a biztosító mentesülését eredményezı oknak, ha a biztosított az ıt törvény alapján megilletı rendelkezési joggal élve az orvosi beavatkozáshoz nem járul hozzá; b) a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a helyszín megváltoztatásának tilalma nem alkalmazható; c) a törvényi engedmény alapján igényérvényesítésnek a szerzıdı féllel szemben is helye van, ha a biztosítási esemény bekövetkezéséért a szerzıdı fél, mint a biztosított munkáltatója felelıs. 5:418. [Túlbiztosítás betegségbiztosítás esetén] Abban az esetben, ha a betegségbiztosítást az összegbiztosítás szabályai szerint kötötték, az 5:417. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,hogy a túlbiztosítási tilalom annyiban érvényesül, hogy a felek azonos biztosítási érdekre és azonos biztosítási kockázatokra több betegségbiztosítást is érvényesen köthetnek az összegbiztosítás szabályai szerint. 5:419. [Várakozási idı] (1) A felek az 5:368. (5) bekezdésében meghatározott várakozási idınél hosszabb, legfeljebb három éves várakozási idıben csak ápolási szolgáltatásra irányuló biztosítás esetében, vagy akkor állapodhatnak meg, ha a biztosítottnak a várakozási idı kikötésére okot adó egészségi állapota a szerzıdéskötéskor mindkét fél által ismert volt. (2) A várakozási idıbe beszámít az az idıtartam, amelynek során a biztosított a betegségbiztosítás megkötését megelızıen legkésıbb hatvan napon belül megszőnt korábbi betegségbiztosítási szerzıdés alapján folyamatosan betegségbiztosítási

19 szolgáltatásra jogosult volt. Ezt a rendelkezést arra az esetre is alkalmazni kell, ha a biztosított a harmadik személy által megkötött betegségbiztosításba belép, ide értve azt is, ha a harmadik személy által megkötött csoportos betegségbiztosítás a biztosított belépésével egyéni betegségbiztosítássá válik. 5:420. [Felmondás betegségbiztosítás esetén] (1) A betegségbiztosításban nem alkalmazhatók a biztosítási kockázat jelentıs növekedésére vonatkozó szabályok. A felek azonban a szerzıdésben megállapodhatnak abban, hogy a biztosított egészségi állapotának a biztosítási szolgáltatás tartós igénybevételét eredményezı megromlása esetén a biztosító arányos pótdíj érvényesítésére, vagy a szolgáltatás idıbeli korlátozására jogosult. (2) A betegségbiztosítást a biztosító rendes felmondással nem szüntetheti meg. (3) Abban az esetben, ha nem a biztosított körülményeiben, hanem a veszélyközösséget érintıen a megállapodás szerinti díj számítási alapjaihoz viszonyítva következtek be elıre nem látható, nem átmeneti változások, a biztosító jogosult a megállapodás szerinti díj újbóli megállapítására. (4) A díjnak a módosított kalkulációs alapoknak megfelelı újbóli meghatározása szükséges és indokolt, ha a biztosítási szolgáltatás tartós teljesíthetıségét biztosítja, feltéve, hogy független szakértı a kalkulációs alapokat és a (3) bekezdés szerinti feltételeket felülvizsgálja és igazolja.

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ Biztosító adatai Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ 2016. 02. 01. KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Biztosító adatai Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (MJK: POB 001-2016) Tisztelt Ügyfelünk! Ön a Provident Otthonbiztosítás ügyfél tájékoztatóját és biztosítási feltételrendszerét tartja a kezében. A termék értékesítését a Provident Pénzügyi Zrt., mint

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.BEVEZETÉS 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok 2016. 02. 01. KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Biztosító adatai Biztosító: Colonnade

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251/2 1. számú

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2016 1 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Atlasz Édes Otthon lakásbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata

Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata 1. Általános rendelkezések (1) Jelen általános életbiztosítási szabályzatban és az annak részét képező: mindenkor

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján az Atlasz Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított részére,

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat A Kerékpár Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest, Üllôi

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF06).........................................................5

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat

Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat 2016. 02. 01. Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.Biztosító adatai Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT 2016. 02. 01. Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Biztosító adatai 1.1 Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest,

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás

Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE Baleseti

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Tisztelt Tagunk! A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító.

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben