MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM /5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról, valamint a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól Budapest, október

2 2 Vezetıi összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) lehetıvé tette a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok állami költségviselés mellett történı megszüntetését akár egyetlen kérelmezı tulajdonostárs részére is, a Ptk. rendelkezéseitıl eltérı, az Fkbt. külön szabályainak megfelelıen. Azonban az Fkbt. 12/E. -ának (2) bekezdése szerint a vonatkozó fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak az erdı mővelési ágú földrészletekre. A tapasztalatok szerint a termıföldek magántulajdonba kerülését követıen az erdıgazdálkodás színvonala nem kielégítı, aminek egyik oka a közös tulajdonlás. A részarány földkiadási eljárás során egy-egy földrészletben jellemzıen számos, de kevés aranykoronával rendelkezı személy tulajdonát nevesítették. A tulajdonostársak akik sok esetben idıs emberek nehezen tudnak (illetve akarnak) közös akarattal gazdálkodni, intézkedni. Ezért a magánerdı gazdálkodás korszerősítése érdekében ésszerő és szükséges törvényi lehetıséget biztosítani a felelısen gazdálkodni szándékozó tulajdonostársak részére az önálló ingatlan kialakítására az említett törvényi korlátozás megszüntetésével. E cél megvalósításának elengedhetetlen feltétele az Fkbt. 12/E. -a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése, valamint a 12/F. néhány rendelkezésének módosítása. Ezek között említést érdemel az erdı mővelési ágban kialakítható minimális terület meghatározása (ültetvényszerő erdık esetében 1,5 ha, egyéb erdık esetében 3 ha) és az eljárást egyszerősítı azon rendelkezés, amely lehetıvé teszi az eredeti földrészletet terhelı jogok automatikus visszajegyzését az ingatlannyilvántartásba. A nem erdı mővelési ágú földrészletek megosztásának részletes szabályait az Fkbt ában kapott felhatalmazás alapján kiadott 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. Különleges jellegébıl adódóan az erdık megosztására ennek alapján nem kerülhet sor, ezért az erre vonatkozó szabályokat önálló kormányrendeletbe célszerő foglalni. Ennek tervezetét az elıterjesztés szintén tartalmazza. A rendeletet a törvénymódosítással egyidejőleg kell hatályba léptetni. A kormányrendelet tervezete alapvetıen a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szerkezeti és tartalmi elemeire épül, az erdıterületek megosztására vonatkozó eltérı szabályokkal. Ezek közül a legjelentısebbek a megosztás módjára és az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezések. Vegyes fajtájú és korú erdık esetében nem elhanyagolható tényezı a földrészleten lévı faállomány értéke, ezért adott esetben annak figyelembevétele a megosztás módjának meghatározása során indokolt. A jelen elıterjesztés a fentiekben foglalt célt kívánja elérni.

3 3 II. A kormányprogramhoz való viszony A törvénymódosítással kapcsolatos elıterjesztés, valamint a végrehajtási rendelet megalkotása szerepel a Kormány II. félévi munkatervében. III. Elızmények A termıföld-tulajdonjog rendezésének a kárpótlási eljárás mellett a legfontosabb szegmense a termelıszövetkezetek által használt, részarányföldtulajdonként nyilvántartott termıföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a többször módosított Fkbt. tartalmazza. A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségviselési szabályait. A korábban a részarány-földtulajdonosokat terhelı megosztási költségekhez az állam elıször meghatározott mértékő támogatást (visszatérítést) adott, majd a évi CXVIII. törvénnyel a teljes költséget magára vállalta, azonban az Fkbt. vonatkozó rendelkezése az erdı mővelési ágú területeket kivonta a törvény hatálya alól. Az egyéb termıföldek esetében az eljárás végrehajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján év elsı felében megkezdıdött, és a költségvetésben biztosított fedezet függvényében jelenleg is tart. IV. Várható szakmai hatások A törvénymódosítás hatására elsısorban a magánerdı gazdálkodás színvonalának javulása várható, mivel az önálló ingatlannal való rendelkezési jog az 1/1 tulajdoni hányad nagymértékben megkönnyíti a felelıs gazdálkodást és a célszerőségnek megfelelı intézkedések meghozatalát. A megosztások végrehajtása, a szükséges változási vázrajzok elkészítése, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, valamint a keletkezett önálló ingatlanok kitőzése ez esetben is a földhivatalok feladata, mely nem szerepel az egyéb jogszabályok által meghatározott, alapvetı hivatali kötelezettségeik között. Ugyanakkor rendkívül fontos feladat hárul az erdészeti és a talajvédelmi hatóságot egyaránt magába foglaló Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalra, mely az erdık esetében határozatban dönt a megosztás kiindulási helyérıl, az osztás irányáról, valamint a megosztás módjáról. V. Várható gazdasági hatások A magánerdıkkel való felelısebb, célszerőbb gazdálkodás lehetıségének megteremtése alapvetı érdeke mind az államnak, mind pedig az erdıtulajdonosoknak. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy mivel a megosztások költségeit az állam viseli a szóban forgó törvénymódosítás kihatással van az elkövetkezendı évek központi költségvetésének kiadási oldalára. A forrás biztosításának két lehetséges változata van. Ha az Országgyőlés a jelen elıterjesztésben foglalt feladat

4 4 végrehajtására (külön soron) többletforrást biztosít, úgy a földhivatalok (a nem erdı mővelési ágú, osztatlan közös tulajdonú földrészletek megosztásával párhuzamosan) megkezdik az önálló ingatlanok kialakítását erdık esetében is. Ha azonban a feladat végrehajtásának forrását a központi költségvetés vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzata képezi majd jelenleg a évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet XII. FVM fejezet jogcímcsoport ( osztatlan földtulajdon kimérésének költségei ), úgy kiadásnövekedés nem következik be, viszont lelassul a nem erdı mővelési ágú területek megosztásának folyamata, és a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére irányuló eljárás teljes befejezésére a tervezettnél csak néhány évvel késıbb kerülhet sor. A jelen elıterjesztésben foglalt feladat nagyságrendje és várható költségigénye csak közelítıen becsülhetı. Ennek az az oka, hogy az Fkbt. szerint az eljárás kérelemre indul, tehát számuk egyelıre ismeretlen. Ugyanakkor komoly korlátot jelent a területi minimum, illetve a tulajdoni hányadok egy földrészleten belüli számossága, bár az Fkbt. lehetıvé teszi azt, hogy két vagy több tulajdonostárs együttesen kérje az önálló ingatlan kialakítását. A részarány földkiadás során keletkezett, 1,5 hektárnál nagyobb, erdı mővelési ágú, osztatlan közös tulajdonú földrészletek száma országosan , ezek összterülete 339 ezer hektár. Ezek egy része a korábbi megosztások során (alrészletbıl) alakult önálló földrészletté, keretmérésük megtörtént. Ezt figyelembe véve még kb. 200 ezer hektáron kell elvégezni a keretmérést, ami a Ft/ha egységárral számítva MFt. Az eddigi tapasztalatok alapján figyelembe véve a területi korlátokat feltételezhetı, hogy egy földrészletre átlagosan másfél teljesíthetı kérelem esik majd, így a kialakítandó új földrészletek várható darabszáma lesz, ami a Ft/földrészlet egységárral számítva 880 MFt-ot tesz ki. Tehát a várható teljes költségigény 2,5 milliárd Ft. Az Fkbt. szerint a kérelmezı tulajdonostárs a megosztás költségeit megelılegezheti. A végrehajtási rendelet-tervezet szerint erre az adott évre biztosított elıirányzat felhasználása után kerülhet sor. A megelılegezett költségek visszafizetésének fedezetét a tárgyévet követı esztendı központi költségvetésébe kell betervezni. VI. Várható társadalmi hatások lehet. Az Fkbt. végrehajtása a különbözı érdekeltségő, érintett rétegek számára eltérı A törvénymódosítás egyértelmően pozitív hatással lesz azokra, akik önálló erdıgazdálkodást kívánnak folytatni. Szintén pozitív hatással lehet a megosztás a földforgalom megélénkülésére, mivel az önálló helyrajzi szám, illetve a természetben körülhatárolt ingatlan forgalomképessége nagyobb, mint a tulajdoni hányadként nyilvántartott földtulajdoné. Az önálló ingatlanok kialakítása a használati viszonyokat is átláthatóbbá fogja tenni.

5 VII. Kapcsolódások (az Országgyőléshez már benyújtott, tervezett döntésekhez) 5 Az elıterjesztés más, az Országgyőléshez már benyújtott, tervezett döntéshez nem kapcsolódik. VIII. Fennmaradt vitás kérdések IX. A tervezett kormányrendelettel kapcsolatban a nyilvánosság tájékoztatása javasolt az alábbi tartalommal. A részarány földkiadási eljárás során a tulajdonosok jelentıs részének termıföld-tulajdona osztatlan közös tulajdonként került bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban. A részarány-földtulajdonosokat terhelı megosztási költségekhez az állam korábban meghatározott mértékő támogatást (visszatérítést) adott, majd a évi CXVIII. törvénnyel a teljes költséget magára vállalta. A évben a földhivatalok megkezdték a feladat végrehajtását, de a törvényi tilalom miatt az erdık megosztására nem kerülhetett sor. A jelen törvénymódosítás ezt a tilalmat feloldja, így ez év júliusától az erre vonatkozó kérelmek is benyújthatóak a földhivatalokhoz. Fontos, hogy a legkisebb kialakítható önálló ingatlan ültetvényszerő erdık esetén 1,5 hektár, egyéb erdık esetén 3 hektár.

6 6 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta 1. a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló elıterjesztést, 2. a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletrıl szóló elıterjesztést, és elrendeli az elıterjesztésben szereplı törvénytervezetnek törvényjavaslatként az Országgyőléshez való beterjesztését, továbbá az elıterjesztésben szereplı kormányrendeletet-tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történı kihirdetését oly módon, hogy az a törvénnyel egyidejőleg lép hatályba. 3. A törvényjavaslat országgyőlési elıadója a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

7 7 1. sz. melléklet évi.. törvény a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról Tervezet 1. A földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 9/C. -ának (6) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Erdı mővelési ágú földrészlet esetén a kialakítható legkisebb önálló ingatlan területe ültetvény és ültetvényszerő erdı esetén m 2, egyéb erdı esetén m 2 ; a földrészlet minimális szélessége 30 m. 2. Az Fkbt 12/F. -ának (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Az erdı mővelési ágú földrészletek megosztására irányuló kérelmeket elsı ízben január 1 április 1. között, a továbbiakban évente március 1-jéig lehet benyújtani az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. 3. Az Fkbt. 12/F. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság erdı mővelési ágú földrészlet esetén az ingatlanügyi hatóság megkeresése nyomán az erdészeti hatóság meghatározza a földrészlet megosztásának módját, megállapítja a megosztás kiindulási helyét és irányát figyelemmel a talajvédelmi szempontokra is. 4. A Fkbt. 12/F. -ának (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A megosztás végrehajtásához az érintett szakhatóságok hozzájárulása szükséges. A megosztás elıtt az ingatlan érintett tulajdoni hányadait terhelı, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat ide nem értve a szolgalmi jogokat és azok jogosultjait a tulajdoni hányadoknak megfelelıen kialakított önálló ingatlanokra

8 8 kell visszajegyezni. A szolgalmi jogot és e jog jogosultját az ingatlanügyi hatóság a megosztás során keletkezett, érintett ingatlanokra jegyzi vissza a vonatkozó vázrajz alapján, ennek hiányában vagy kétség esetén valamennyi ingatlanra visszajegyzi az ingatlan-nyilvántartásba. 5. A Fkbt. 12/K. -a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közös tulajdonnak az e törvény rendelkezései szerinti megszüntetése következtében létrejött közös tulajdon ide nem értve az e törvény végrehajtása során korábban önálló földrészletté alakított, erdı mővelési ágú alrészleteket, valamint az Fkbt. 12/F. -ának (11) bekezdésében említett visszamaradó földrészleteket megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 6. Az Fkbt a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megosztási eljárásában felelıs hatóságokat. 7. (1) E törvény január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E törvény hatályba lépésével egyidejőleg a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 12/E. -ának (2) bekezdése hatályát veszti.

9 9 2. sz. melléklet Tervezet A Kormány./2007. (..) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól A Kormány a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 15. -ában kapott felhatalmazás alapján a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályaiként a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megosztási eljárásban a Kormány a) talajvédelmi, illetve erdészeti hatóságként a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét (a továbbiakban: Hivatal), b) természetvédelmi hatóságként érintettsége esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıséget jelöli ki 2. (1) Az e rendeletben foglalt szabályok szerint azok az osztatlan közös tulajdonú földrészletek oszthatóak meg, amelyek a részarány földkiadás során keletkeztek, és az ingatlan-nyilvántartásban erdı mővelési ágú területként vannak bejegyezve ideértve azokat is, amelyekben kivettként nyilvántartott területek (út, árok, csatorna) is vannak, továbbá azok, amelyek a 63/2005. (IV. 8.). Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint lefolytatott eljárás során az R. 3. -ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján keletkeztek. (2) Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet az e rendelet mellékletében foglalt, kitöltött adatlapon lehet az illetékes körzeti földhivatalhoz benyújtani. (3) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelmeket tekintet nélkül a benyújtás évére összevontan kell kezelni.

10 10 A teljesítés sorrendje 3. (1) A körzeti földhivatal az erdı mővelési ágú földrészletekbıl kialakítandó önálló ingatlanok iránti kérelmeket összesíti, és az R. hatálya alá tartozó kérelmektıl elkülönítve kezeli. (2) A teljesítés sorrendjének megállapítása során figyelembe kell venni, illetve alkalmazni kell az R.1. -a (4) bekezdésének a) pontja szerinti a települések sorrendjére vonatkozó sorsolás eredményét, valamint az R.1. -a (4) bekezdésének e) pontjában foglalt a helyrajzi számok növekvı sorrendjére vonatkozó elvet. (3) Erdı mővelési ágú önálló ingatlan kialakításával kapcsolatban elsıbbségi igény nem nyújtható be. (4) A körzeti földhivatal az eljárást az elsınek kisorsolt településen, a legalacsonyabb helyrajzi számú érintett földrészlet megosztásával kezdi meg, és az R.- ben foglalt elvek értelemszerő alkalmazásával halad elıre. Az elıkészítés és megosztás szabályai 4. (1) A megosztással érintett földrészleteket a körzeti földhivatal a vonatkozó földmérési szakmai elıírások szerint elıkészíti. (2) Ha az elıkészítés (a továbbiakban: keretmérés) eredménye a vonatkozó szakmai szabályzatban foglalt tőréshatáron túl eltér az ingatlan-nyilvántartási állapottól, és az felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából adódik, a földhivatal a változást határozattal érvényesíti az ingatlan-nyilvántartásban. A határozatról valamennyi bejegyzett tulajdonost értesíteni kell. (3) A megosztással kapcsolatos eljárás kizárólag akkor folytatható, ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapota egyezı, illetve, ha a változásról szóló határozat jogerıre emelkedett. (4) A körzeti földhivatal a keretmérés eredményét is tartalmazó ingatlannyilvántartási térkép másolatát, a tulajdoni lap nem hiteles (szemle) másolatát és az adott földrészletben önálló ingatlan kialakítására kérelmet benyújtott tulajdonostársak listáját megküldi a Hivatalnak.

11 11 5. (1) A Hivatal a talajvédelmi, megközelíthetıségi és mővelhetıségi szempontoknak megfelelıen a megosztás kiindulási helyérıl és irányáról, valamint a megosztás módjáról határozatban rendelkezik. A megosztás módjára vonatkozóan a határozat tartalmazza azt, hogy a megosztást a földrészlet átlag aranykorona értékének figyelembevételével, illetve erdészeti szakmai szempontból indokolt esetben a faállomány értékének meghatározásával kell végrehajtani. (2) A faállomány értékének meghatározásáról a Hivatal gondoskodik, és az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán feltünteti az egyes területrészekhez tartozó, forintban kifejezett értéket, valamint elkészíti az azzal kapcsolatos terület-kimutatást. (3) Az (1) bekezdésében foglalt határozatot, valamint a megközelítéshez szükséges, a földrészlet belsejében tervezett utakat is tartalmazó, a (2) bekezdés szerinti térképvázlatot és terület-kimutatást az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a körjegyzıségnél közszemlére tétel útján kell az érintettekkel közölni. Az eljárás csak a határozat jogerıre emelkedése után folytatható. (4) A kialakítandó új földrészletek megközelíthetıségérıl a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12. (4) bekezdésének megfelelı alkalmazásával kell gondoskodni. A külön törvényben meghatározott erdészeti magánutak kialakításáról és nyilvántartásáról az erdészeti hatóság gondoskodik. (5) A (3) bekezdésben foglalt jogerıs határozatot és egyéb munkarészeket, továbbá az érintett szakhatóságok hozzájárulását a Hivatal megküldi a körzeti földhivatalnak. (6) Ha az egy földrészletben érintett kérelmezık egyezséget kötöttek, és azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalták, továbbá, ha az egyezség megfelel az (1) bekezdésben említett határozatnak, a megosztást aszerint kell elvégezni. Egyezség hiányában a körzeti földhivatal a 6. -ban foglaltak szerint jár el. (7) A körzeti földhivatal az (6) bekezdésben foglalt iratok és munkarészek, továbbá az egyezséggel vagy sorsolással meghatározott sorrendet tartalmazó jegyzıkönyv alapján elkészíti a változási vázrajzot és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési határozatot. A bejegyzı határozat és a megosztási vázrajz egy példányát meg kell küldeni a Hivatalnak is. (8) A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének jogerıre emelkedése után az új földrészleteket ki kell tőzni, és a kitőzött földrészlethatár pontokat be kell mutatni. A kitőzött pontok összeláthatóságáról a földhivatal nem gondoskodik.

12 12 (9) A bemutatás idıpontjáról az eredeti földrészlet összes tulajdonosát igazolható módon értesíteni kell azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve, hogy a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs. A bemutatásról jegyzıkönyvet kell felvenni, és azt a földhivatali iratokhoz kell csatolni. A sorsolás szabályai 6. (1) Az 5. (6) bekezdésében meghatározott egyezség hiányában a földrészlet kérelmezık közötti megosztásának sorrendjét sorsolással kell megállapítani. A sorsolás helyszínérıl és idıpontjáról szóló értesítést a körzeti földhivatalnak 30 nappal korábban igazolható módon a kérelmezık részére kell kézbesítenie. (2) A sorsoláson minden, az adott földrészletben érintett kérelmezı részt vehet, vagy meghatalmazottja útján képviseltetheti magát. A távollét nem akadályozza meg a sorsolás lebonyolítását, és igazolásnak sincs helye. (3) Két vagy több kérelmezı tulajdonostárs a sorsolás megkezdéséig kérheti az Fkbt. 12/F. (3) bekezdés második mondatának megfelelıen az önálló ingatlan osztatlan közös tulajdonban történı kiadását. (4) A sorsolást a körzeti földhivatal által létrehozott sorsolási bizottság bonyolítja le. Ha egy adott földrészletben a kialakítandó önálló ingatlanok száma húsz vagy annál több, úgy a sorsolást közjegyzı jelenlétében kell lebonyolítani. A sorsolási bizottság egyik tagját a kérelmezık maguk közül delegálhatják. (5) A sorsolásról a körzeti földhivatal, illetve a közjegyzı jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén a közjegyzı jegyzıkönyvet készít, amely tartalmazza: a) a földrészlet azonosítóját (település, helyrajzi szám); b) a sorsolás helyét és idejét; c) a sorsolás eredménye szerinti kiosztási sorrendet (a kérelmezık sorrendjét, természetes személyazonosító adataikat és lakcímüket); d) a sorsoláson elhangzott, a sorsolásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat; e) a sorsolási bizottság tagjai és a közjegyzı jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén a közjegyzı aláírását, továbbá f) mellékletként a jelenléti ívet. (6) A sorsolási jegyzıkönyvet és az (5) bekezdés f) pontjában foglalt mellékletet a közjegyzı jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén azok hiteles kiadmányát vagy hiteles másolatát a megosztás kiindulási helyét, irányát és módját meghatározó határozat hiteles másolatával együtt 48 órára közszemlére kell tenni az 5. (3)bekezdésében foglaltak szerint. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a

13 13 sorsolás ellen ezen idıtartamon belül kifogás nem érkezett, vagy a kifogással kapcsolatos eljárás jogerısen befejezıdött. (7) A sorsolás elleni kifogást az illetékes megyei földhivatalhoz címezve, a körzeti földhivatalnál kell benyújtani. A megosztási eljárás költségei, munkavégzés megelılegezéssel 7. (1) A megosztás földhivatali költségeit az alábbiak szerint kell kiszámítani: a) a földmérési elıkészítés (keretmérés) költsége: Ft/ha, b) a kitőzés költsége: Ft/kialakítandó földrészlet. E költségek magukban foglalják a földhivatal egyéb (sorsolással kapcsolatos, postai stb.) költségeit is, de nem tartalmazzák az 5. (2) bekezdésében foglalt értékbecslés költségeit. (2) Amennyiben a feladat végrehajtására a központi költségvetésben biztosított fedezet a tárgyévben felhasználásra került, a földhivatal a (3) bekezdésben foglaltak szerint végezhet további megosztási munkát. (3) Azon kérelmezık, akik az Fkbt. 12/F. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalják a megosztás költségeinek megelılegezését, errıl az e rendelet mellékletét képezı adatlap megfelelı kitöltésével nyilatkozhatnak. A körzeti földhivatal a költségvetésben a tárgyévben számára biztosított elıirányzat felhasználása után összesíti a nyilatkozatokat, az érintett földrészletek esetében az (1) bekezdés szerint megállapítja a megosztás költségét, és errıl írásban értesíti a földrészlet megosztására kérelmet benyújtott tulajdonostársakat azzal, hogy ha befizetik a kiszámított költséget, úgy a körzeti földhivatal a 3. (4) bekezdésében foglalt teljesítési sorrend figyelembevételével megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre csak a földrészlet megosztásához szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. (4) A költségek megelılegezését vállaló kérelmezık részére a körzeti földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata lesz az állam által történı visszafizetésnek. (5) A körzeti földhivatal által kiszámított költségeket a megyei földhivatal, illetve a Fıvárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) elıirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni csekken vagy átutalással. A megyei földhivatal a befizetésekrıl elkülönített analitikus nyilvántartást vezet, és a megelılegezett költség beérkezését követı 15 napon belül igazolást küld a befizetı részére.

14 14 (6) A megelılegezett költségek visszatérítése a tárgyévet követı év január 1- jétıl történik oly módon, hogy azt a jogosultak a Hivatalnál igényelhetik vissza a (4) bekezdésben foglalt számla és az (5) bekezdésben foglalt igazolás alapján. Vegyes- és záró rendelkezések 8. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet a) 1. -ának (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (7) A megosztás költségét amely magába foglalja az eljárás egyéb költségeit is az alábbiak szerint kell kiszámítani: a) földmérési helyszínelés (a továbbiakban: keretmérés) költsége: Ft/ha, b) kitőzés költsége: Ft/kialakítandó földrészlet. b) 2. -ának (3) bekezdésében az a Földmővelésügyi Költségvetési Iroda illetékes megyei kirendeltségénél szövegrész helyébe az a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervénél szövegrész lép.

15 15 1. számú melléklet a /2007. (.....) Korm. rendelethez KÉRELEM és NYILATKOZAT az osztatlan közös tulajdonban lévı, erdı mővelési ágú tulajdoni hányad önálló ingatlanná alakítása iránt A jelő ADATLAP Alulírott a részarány földkiadási eljárás keretében keletkezett és az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett alább megjelölt, erdı mővelési ágú földrészletbıl az évi II. törvény 12/F. (1) bek. alapján kérem tulajdoni hányadom önálló ingatlanként történı kialakítását és ingatlannyilvántartási bejegyzését. Kérelmezı adatai: Név:. Leánykori név:. Névváltozást megelızı név:.. Születési hely:.. Születési idı: Anyja neve:.. Lakcím: Telefonszám: Megosztani kívánt ingatlan adatai: Település neve: Helyrajzi szám: Tulajdoni hányad: Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelılegezését vállalom* nem vállalom* Kelt:.200 hó nap * a megfelelı szövegrész aláhúzandó tulajdonos aláírása

16 16 2. számú melléklet a /2007. (.....) Korm. rendelethez KÉRELEM és NYILATKOZAT az osztatlan közös tulajdonban lévı, erdı mővelési ágú tulajdoni hányad önálló ingatlanná alakítása iránt B jelő ADATLAP az ingatlan megosztása iránti EGYÜTTES kérelemhez Csatolva: db pótlap A részarány földkiadási eljárás keretében kiadott és az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett, erdı mővelési ágú alább megjelölt földrészletbıl az évi II. törvény 12/F. (1) bek. alapján kérjük tulajdoni hányadaink önálló ingatlanná alakítását és osztatlan közös tulajdonként történı ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. Megosztani kívánt ingatlan adatai: Település neve: Helyrajzi szám:.. Kérelmezı adatai: Név:.. Leánykori név:.. Névváltozást megelızı név: Születési hely és idı: Anyja neve: Lakcím:. Telefonszám:. Tulajdoni hányad: Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelılegezését Kérelmezı adatai: vállalom* nem vállalom* Név:. Leánykori név:. Névváltozást megelızı név: Születési hely és idı:.. Anyja neve:.. Lakcím: Telefonszám: Tulajdoni hányad: tulajdonos aláírása Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelılegezését vállalom* nem vállalom* Kelt:.200 hó nap. tulajdonos aláírása * a megfelelı szövegrész aláhúzandó

17 Megosztani kívánt ingatlan adatai: számú melléklet a /2007. (.....) Korm. rendelethez számú pótlap a B jelő adatlaphoz Település neve: Helyrajzi szám:.. Kérelmezı adatai: Név:. Leánykori név:. Névváltozást megelızı név: Születési hely és idı:.... Születési idı: Anyja neve:.. Lakcím: Telefonszám: Tulajdoni hányad: Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelılegezését vállalom* nem vállalom* tulajdonos aláírása Kérelmezı adatai: Név:. Leánykori név:. Névváltozást megelızı név: Születési hely:.. Születési idı: Anyja neve:.. Lakcím: Telefonszám: Tulajdoni hányad: Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelılegezését vállalom* nem vállalom* Kelt:.200 hó nap tulajdonos aláírása * a megfelelı szövegrész aláhúzandó

18 18 A termıföld-tulajdonjog rendezésének a kárpótlási eljárás mellett a legfontosabb szegmense a termelıszövetkezetek által használt, részarányföldtulajdonként nyilvántartott termıföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) tartalmazza, melyet az Országgyőlés az elmúlt tíz esztendıben többször módosított. A változások érintették a földkiadás során keletkezett önálló földrészletek kialakításának, illetve az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, továbbá költségviselési szabályait. A korábban a részarány-földtulajdonosokat terhelı kitőzési költségekhez az állam elıször meghatározott mértékő támogatást (visszatérítést) adott, a évi CXVIII. törvény alapján már a teljes költséget kell viselnie. Az Fkbt. 12/E. -ának (2) bekezdése szerint azonban a vonatkozó fejezet a közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai rendelkezései nem alkalmazhatóak az erdı mővelési ágú földrészletekre. A tapasztalatok szerint a termıföldek magántulajdonba kerülését követıen az erdıgazdálkodás színvonala nem kielégítı ez a helyzet a magántulajdonú erdıterületek mintegy 30%-ára jellemzı, aminek egyik oka a közös tulajdonlás. A részarány földkiadási eljárás során egy-egy földrészletben jellemzıen számos, de kevés aranykoronával rendelkezı személy tulajdonát nevesítették. A tulajdonostársak akik sok esetben idıs emberek nehezen tudnak (illetve akarnak) közös akarattal gazdálkodni, intézkedni. Ezért a magánerdı gazdálkodás korszerősítése érdekében ésszerő és szükséges törvényi lehetıséget biztosítani a felelısen gazdálkodni szándékozó tulajdonostársak részére az önálló ingatlan kialakítására az említett törvényi korlátozás megszüntetésével. A feladat végrehajtásának elengedhetetlen feltétele az Fkbt. 12/E. -a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése, valamint a 12/F. néhány rendelkezésének módosítása. Ezek között említést érdemel az erdı mővelési ágban kialakítható minimális terület meghatározása, és az eljárást egyszerősítı azon rendelkezés, amely lehetıvé teszi az eredeti földrészletet terhelı jogok automatikus visszajegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A nem erdı mővelési ágú földrészletek megosztásának részletes szabályait az Fkbt ában kapott felhatalmazás alapján kiadott 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. Különleges jellegébıl adódóan az erdık megosztására ennek alapján nem kerülhet sor, ezért az erre vonatkozó szabályokat önálló kormányrendeletbe célszerő foglalni, mely csak a törvénymódosítással egyidejőleg léphet hatályba. A kormányrendelet tervezete alapvetıen a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet tartalmi elemeire épül, az erdıterületek megosztására vonatkozó eltérı szabályokkal. Ezek közül a legjelentısebbek a megosztás módjára és az eljáró hatóságokra vonatkozó rendelkezések. Vegyes fajtájú és korú erdık esetében nem elhanyagolható

19 19 tényezı a földrészleten lévı faállomány értéke, ezért adott esetben ennek figyelembevétele a megosztás módjának meghatározása során indokolt. I. A földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény módosítása Az Fkbt. 12/F. -a az önálló ingatlanok kialakítására irányuló szabályokat csak a nem erdı mővelési ágú termıföldekre állapította meg. Ezek egy része az erdıkre nem alkalmazható, ezért egyes rendelkezések módosítása, illetve kiegészítése szükséges. Az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 74. -ának (3) bekezdése tartalmazza azt a rendelkezést, miszerint az erdészeti hatóság akkor engedélyezi a megosztást, ha a kialakított önálló ingatlan területe ültetvény és ültetvényszerő erdı esetén minimum másfél, egyéb erdı esetén minimum három hektár, továbbá, ha a kialakított földrészlet szélessége minimum 30 m. Mivel az Fkbt. a nem erdı mővelési ágú termıföldek vonatkozásában eltérı minimális területet határoz meg, az erdıre vonatkozó elıírást az Fkbt. 9/C. -a (6) bekezdésének kiegészítésével kell e törvényben is rögzíteni. Az Fkbt. 12/F. -ának (1) bekezdése szabályozza a nem erdı mővelési ágú földrészletekre vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló idıintervallumokat. Mivel az erdı mővelési ágú földrészletek megosztására csak a jelen törvénymódosítás hatálybalépése után lesz lehetıség, ezt külön, de a hatályos rendelkezéshez hasonlóan kell szabályozni. Elsı ízben január 1 április 1. között, majd ezt követıen minden év március 1-jéig lesz mód a tervezet szerint a kérelmek benyújtására. Az Fkbt. 12/F. -ának (4) bekezdése szerint az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) határozza meg a földrészlet megosztásának módját, továbbá figyelemmel a talajvédelmi szempontokra megállapítja a megosztás kiindulási helyét és irányát. Erdık esetében indokolt, hogy ezeket a döntéseket az Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal hozza meg, mivel mind a talajvédelem, mind pedig az erdészet szakmai és hatósági feladatait ez a hivatal látja el. Az Fkbt. 12/F. -ának (9) bekezdése a megoszthatóságot az ingatlant terhelı és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultjainak hozzájárulásához kötötte. Ez a rendelkezés egyfelıl sok esetben indokolatlanul meghiúsította az eljárás lefolytatását, másfelıl nagyon sok többletfeladatot és többletköltséget okozott a földhivatalnak. Mivel az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok általában konkrét tulajdoni hányadokhoz köthetıek, így ezek automatikus visszajegyzése az érintett tulajdoni hányadnak megfelelı önálló ingatlan tulajdoni lapjára aggálymentesen végrehajtható. Ez alól a szolgalmi jogok jelentenek kivételt, melyeket alapesetben a vonatkozó vázrajz szerint az érintett új ingatlan(ok)ra vissza kell jegyezni.

20 20 A törvényjavaslat az erdı mővelési ágú földrészletek belsejében a megközelítést szolgáló erdészeti magánutak kialakítását és nyilvántartását az erdészeti hatóság hatáskörébe utalja. Az Fkbt. 12/K -a rendelkezett arról, hogy egy adott földrészlet esetében, ha már megtörtént az önálló ingatlanok kialakítása, a továbbiakban már csak a Ptk. szabályai szerint végezhetı el a közös tulajdonban maradt földrészletek megosztása. Mivel a már két éve folyó munkálatok során sok közös tulajdonú földrészlet megosztásra került, és az erdı mővelési ágú alrészletek önálló földrészletté alakítva kerültek visszajegyzésre az eredeti földrészlet összes tulajdonostársa tulajdonába, e rendelkezés szerint ezek nem volnának megoszthatóak. Ezt küszöbli ki az a módosító rendelkezés, mely kivételként jelöli meg az említett, önálló földrészletté alakított, erdı mővelési ágú alrészleteket, továbbá a korábbi megosztások során keletkezett, úgynevezett visszamaradó földrészleteket. Ez utóbbi rendelkezés egyúttal feloldja az Fkbt. 12/F. (1) bekezdése és a 12/K. -a közötti, jelenleg fennálló ellentmondást. A törvényjavaslat szerint az Fkbt. Kormányt felhatalmazó, a 15. -ban foglalt rendelkezése kiegészül az erdı mővelési ágú termıföldek megosztási eljárásban felelıs hatóságok kijelölésével. A törvényjavaslat záró rendelkezése megállapítja a hatálybaléptetés dátumát január 1., továbbá hatályon kívül helyezi az Fkbt. 12/E. -ának (2) bekezdését, ami eddig kizárta az erdı mővelési ágú földrészleteket a megosztás végrehajtásából. II. A részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezete A nem erdı mővelési ágú földrészletek megosztásának részletes szabályait az Fkbt ában kapott felhatalmazás alapján kiadott 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. Különleges jellegébıl adódóan az erdık megosztására vonatkozó szabályokat önálló kormányrendeletbe célszerő foglalni. A rendeletnek a törvénymódosítással egyidejőleg kell hatályba lépnie. Az Fkbt. módosított 15. -ának felhatalmazó rendelkezése alapján a Kormány talajvédelmi, illetve erdészeti hatóságként a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, természetvédelmi hatóságként érintettsége esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıséget jelöli ki. A tervezet rögzíti azt, hogy a rendelet hatálya a részarány földkiadás során keletkezett, erdı mővelési ágú, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett földrészletekre, továbbá a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint lefolytatott eljárásban önálló földrészletté alakított, erdı mővelési ágú alrészletekre terjed ki.

21 21 A teljesítés sorrendjére vonatkozó rendelkezések a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kerültek megfogalmazásra azzal az eltéréssel, hogy erdık esetében elsıbbségi jogosultsági igény nem nyújtható be. A megosztandó földrészlet elıkészítésének (keretmérés) földmérési szabályai nem változnak a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglaltakhoz képest, azonban erdık esetében mezıgazdász szempontú földhivatali helyszínelésre nincs szükség. Alapvetı változást jelent az egyéb mővelési ágú termıföldekkel kapcsolatos eljáráshoz képest az, hogy erdık esetében nem a földhivatal, hanem a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal határozza meg a megosztás kiindulási helyérıl, az osztás irányáról, illetve a megosztás módjáról határozatban rendelkezik. A határozat tartalmazza a megosztás módjára vonatkozóan azt is, hogy a földrészletet az átlag aranykorona érték figyelembevételével vagy erdészeti szakmai szempontból indokolt esetben a faállomány értékének figyelembevételével kell megosztani. A megosztás tulajdonostársak közötti sorrendjét egyezség hiányában a földhivatal által lebonyolított sorsolás határozza meg. Erdık esetében a közjegyzıi részvétel a sorsoláson akkor indokolt, ha egy földrészleten belül a kialakítandó új, önálló ingatlanok száma (nem a kérelmezıké) eléri vagy meghaladja a húszat. Ugyancsak az említett kormányrendeletben foglaltakhoz hasonlóan tartalmazza a tervezet a megosztás költségszámításának módját és a megelılegezéssel történı munkavégzés feltételeit. Erdık esetében, ahol a felszínborítottság miatt nincs közvetlen összelátás a földrészlet-határpontok között, a GPS eszközök nem használhatóak, ezért több felmérési alappontot kell meghatározni, és a hagyományos eszközök és módszerek alkalmazásának jóval nagyobb az eszköz-, a munkaerı- és a munkaidı szükséglete, valamint anyagköltsége. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a spontán beerdısülések miatt az ingatlan-nyilvántartásban rögzített jogi határvonal természetbeni meghatározása és megjelölése (kitőzése) olyan plusz feladatot jelent, amivel az egyéb mővelési ágú termıföldek esetében nem kellett számolni. Ezért a tervezet a földhivatali elszámolás alapját képezı egységárakat magasabb összegben állapítja meg, mint az egyéb termıföldek vonatkozásában. A jelen elıterjesztésben foglalt feladat nagyságrendje és várható költségigénye csak közelítıen becsülhetı. Ennek az az oka, hogy az Fkbt. szerint az eljárás kérelemre indul, tehát számuk egyelıre ismeretlen. Ugyanakkor komoly korlátot jelent a területi minimum, illetve a tulajdoni hányadok egy földrészleten belüli számossága, bár az Fkbt. lehetıvé teszi azt, hogy két vagy több tulajdonostárs együttesen kérje az önálló ingatlan kialakítását. A részarány földkiadás során keletkezett, 1,5 hektárnál nagyobb, erdı mővelési ágú, osztatlan közös tulajdonú földrészletek száma országosan , ezek összterülete 339 ezer hektár. Ezek egy része a korábbi megosztások során (alrészletbıl) alakult önálló földrészletté, keretmérésük megtörtént. Ezt figyelembe véve még kb. 200 ezer hektáron kell elvégezni a keretmérést, ami a Ft/ha

22 22 egységárral számítva MFt. Az eddigi tapasztalatok alapján, és figyelembe véve a területi korlátokat feltételezhetı, hogy egy földrészletre átlagosan másfél teljesíthetı kérelem esik majd, így a kialakítandó új földrészletek várható db száma lesz, ami a Ft/földrészlet egységárral számítva 880 MFt-ot tesz ki. Tehát a várható teljes költségigény 2,5 milliárd Ft. Az idıközben bekövetkezett szervezeti átalakítás miatt a megelılegezett költség visszafizetése a Földmővelésügyi Költségvetési Iroda jogutódjának, az MGSZH-nak a feladata. A tervezet a rendelet hatálybalépését az Fkbt.-t módosító törvény hatálybalépésének napjával egyezıen állapítja meg. Ezzel egyidejőleg módosítani szükséges a rendelet 2. -ának (3) bekezdést is (Földmővelésügyi Költségvetési Iroda helyett annak jogutódját, az MGSZH-t kell szerepeltetni a rendeletben), továbbá indokolt a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. -ának (7) bekezdésében foglalt, több mint két évvel ezelıtt megállapított egységárakat az idıközben bekövetkezett infláció mértékével növelni. Kérjük a Kormányt, hogy az elıterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, október.. Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Dr. Takács Albert igazságügy-miniszter

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Döntés a Várköz Szent László utca összekötı út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés a Gyomaendrődi Járásban a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr.

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 3/2006.(06.02.) számú kollégiumi véleménye az egyszerősített felszámolás vitás kérdéseirıl I. A felszámoló az egyszerősített

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! 1,5.- Ft. 3.- Ft

Tisztelt Bizottság! 1,5.- Ft. 3.- Ft Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2015. évi bérleti díjára Tisztelt Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának idıpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben