Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete február 4-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére"

Átírás

1 Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttmőködési megállapodás felülvizsgálata Elıterjesztı: Sárközi János József elnök Tisztelt Képviselı-testület! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. (2) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmőködési megállapodást kötött Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzatok mőködéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Az Njtv a az alábbiakról rendelkezik: (1) A települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati mőködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati mőködés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; b) a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködéséhez (a testületi, tisztségviselıi, képviselıi feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; c) a testületi ülések elıkészítése, különösen a meghívók, az elıterjesztések, a testületi ülések jegyzıkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés elıkészítése és postázása; d) a testületi döntések és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítése, a testületi és tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; e) a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és g) az a) f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselıje telefonhasználata költségeinek kivételével. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerő helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül.

2 (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell: a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elıkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggı adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidıket és együttmőködési kötelezettségeket, a felelısök konkrét kijelölésével, b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelı ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelısök konkrét kijelölését, c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, d) a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos elıírásokat, feltételeket. (4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyzı vagy annak a jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak megfelelı megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. (5) Önkormányzati mőködésen értendı a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok mőködése, a tisztségviselıi és képviselıi megbízatás ellátása, valamint a kötelezı önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. Az együttmőködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 237/2014. (XII. 18.) számú határozatával, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1/2015. (I.14.) számú határozatával hagyta jóvá, mely január 15. napján lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy az Njtv. 80. (2) bekezdése elıírja, hogy az együttmőködési megállapodást január 31-ig ismét felül kell vizsgálni, a Polgármesteri Hivatal áttekintette az elfogadást követı idıszakban bekövetkezett jogszabályi változásokat, melynek alapján megállapította, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) változása miatt a megállapodás módosítása indokolt. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, január 29. Sárközi János József elnök

3 Határozati javaslat 1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával január 15. napján megkötött együttmőködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja: A megállapodás Általános rendelkezések fejezet 2. pontjának elsı mondata - az Áht. 27. (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel - az alábbiak szerint módosul: Jelen megállapodást a felek az Njtv. 80. (2) bekezdése alapján kötik meg. A megállapodás II pontja az Áht (2)-(3) bekezdésének változására tekintettel - az alábbiak szerint módosul: A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell: a) a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételei elıirányzatait és költségvetési kiadásai elıirányzatait aa) mőködési bevételek és mőködési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt elıirányzatok, és ab) kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi elıirányzatait és költségvetési kiadási elıirányzatait ba) kiemelt elıirányzatok, bb) kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét mőködési bevételek és mőködési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi elıirányzatokat, e) a d) ponton túli költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi elıirányzatokat és finanszírozási kiadási elıirányzatokat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:gst. ) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztetı ügyletek várható együttes összegével együtt,

4 g) a Gst 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekbıl fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztetı ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetıségéig, és a Gst 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A megállapodás II pontja az Áht ának változására tekintettel - az alábbiak szerint módosul: A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Gazdasági Igazgatóság által elıkészített zárszámadási határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete elé úgy, hogy az a képviselı-testület elé terjesztését követı harminc napon belül, de legkésıbb a költségvetési évet követı ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza elnökét az együttmőködési megállapodás módosításának aláírására. Határidı: február 15. Felelıs: Sárközi János József elnök

5 Ikt. szám: IV. 127/2015. EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószáma: , törzskönyvi azonosító száma: ) képviseli: Ács Rezsı polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószáma: , törzskönyvi azonosító száma: ) képviseli: Sárközi János József elnök (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között alulírott helyen és idıpontban az alábbi feltételek szerint. Á l t a l á n o s r e n d e l k e z é s e k 1. A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt: a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (Njtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl. 2. Jelen megállapodást a felek az Njtv. 80. (2) bekezdése, valamint az Áht. 27. (2) bekezdése alapján kötik meg. Ennek érdekében a megállapodásban a következıket rögzítik: I. Az önkormányzati mőködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása II. III. IV. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának és zárszámadásának elıkészítése, tartalma, határideje A költségvetési információ szolgáltatás rendje A költségvetési gazdálkodás rendje V. Záró rendelkezések 3. A megállapodás nem terjed ki az államháztartáson kívülrıl származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására. 4. A megállapodás alapvetı célja, hogy biztosítsa a hatékony együttmőködést, valamennyi tevékenység során a jogszabályi elıírások betartását, és a Nemzetiségi Önkormányzat számára a jogszabályokban meghatározott egyetértési és véleményezési jog gyakorlását. I. Az önkormányzati mőködés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása 1. Az Önkormányzat az Njtv. 80. (1) bekezdése alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati mőködési személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mőködéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére önkormányzati feladatainak ellátásához havonta igény szerint, de legalább 16 órában ingyenes helyiséghasználatot biztosít

6 a Polgármesteri Hivatal e célra kijelölt irodahelyiségében. A helyiséghasználatot esetenként, elızetesen a Polgármesteri Hivatal Gondnokságán kell jelezni. 3. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére, hogy képviselı-testülete üléseinek megtartása céljából a Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8. sz. alatti épületének tárgyalótermeit térítésmentesen igénybe veheti. 4. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján az Njtv ban foglaltakkal összhangban a következıket biztosítja: a) biztosítja az önkormányzati mőködéshez (a testületi, tisztségviselıi, képviselıi feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; b) elıkészíti a testületi üléseket (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés elıkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása); c) elıkészíti a testületi döntések és a tisztségviselık döntéseit, ellátja a testületi és tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat; d) ellátja a nemzetiségi önkormányzat mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat; e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a testületi tagok és tisztségviselık telefonhasználata költségei kivételével. 5. A jegyzı, vagy annak a jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak megfelelı megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. II. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának és zárszámadásának elıkészítése, tartalma, határideje A költségvetés, valamint a zárszámadás elkészítésérıl a jegyzı a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Informatikai Igazgatóságán (a továbbiakban: Gazdasági Igazgatóság) keresztül gondoskodik. A Gazdasági Igazgatóságnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendıket. 1. A költségvetési határozat elkészítésének rendje 1.1. A jegyzı a költségvetési törvény kihirdetésétıl számított 30 napon belül egyeztetést folytat le a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, amely során közli a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elıkészítéséhez szükséges adatokat A jegyzı a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elıkészítésérıl a hatályos jogszabályi elıírások és a költségvetési törvény rendelkezései alapján a Gazdasági Igazgatóságon keresztül gondoskodik A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell: a) a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban, b) a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat csoportok, kiemelt elıirányzat csoportok szerinti bontásban, c) költségvetési egyenleg összegét mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban d) a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek költségvetési maradványának igénybevételét, beleértve az Áht. 73. (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

7 e) a d) ponton túli költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztetı ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztetı ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetıségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerint esetleges felhatalmazást. A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék A jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek A Gazdasági Igazgatóság által elkészített költségvetési elıterjesztést és a határozat tervezetét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete elé a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét a helyi nemzetiségi közügyeket, és a nemzetiségi köznevelési intézményeket érintı ügyekben véleményezi, az errıl szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejőleg küldi meg a jegyzınek Amennyiben az Önkormányzat a saját költségevetése tárgyalásakor az elıterjesztésben foglalt és a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplı Nemzetiségi Önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén változtatni kíván, úgy arról Felek elızetesen egyeztetést folytatnak A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megállapított bevételek és kiadások közgazdasági tartalom szerinti további részletezésérıl elemi költségvetés készül, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elfogadása után a Gazdasági Igazgatóság készít elı, és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti elıirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási elıirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a költségvetésérıl szóló határozatát, és errıl tájékoztatja a jegyzıt, valamint a Gazdasági Igazgatóságot Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási elıirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelısséggel nem tartozik A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Gazdasági Igazgatóság által elıkészített zárszámadási határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete elé. A zárszámadásról szóló határozat elfogadásának határideje tárgyév április 30. napja

8 III. A költségvetési információ szolgáltatás rendje 1. A Gazdasági Igazgatóság az Áht. 27. (2) bekezdése szerint ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó belsı szabályzataiban a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 2. Az Önkormányzat az elfogadott költségvetésérıl a költségvetési rendelettervezet benyújtását követı 30 napon belül, az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelıen tájékoztatja a Kormányt. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és az ezekrıl szóló információját úgy készíti el, hogy az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidıknek eleget tudjon tenni. 3. Az Önkormányzatnak és a Nemzetiségi Önkormányzatnak december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag elıírt nyomtatványokon és tartalommal. Az éves költségvetési elemi beszámolót legkésıbb a következı év február 28-ig kell a felügyeleti szervnek megküldeni. 4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját a Gazdasági Igazgatóság készíti el. A Gazdasági Igazgatóság gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstár részére történı eljuttatásáról. IV. A költségvetési gazdálkodás rendje 1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Igazgatóság látja el. 2. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet, melyet a Polgármesteri Hivatal kezel. A számla feletti rendelkezési jog a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselıt a banki aláírás-bejelentés szerint illeti meg. 3. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási elıirányzata terhére, az elıirányzatot terhelı korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegő eredeti vagy módosított kiadási elıirányzatok mértékéig (szabad elıirányzat) kerülhet sor. 4. A költségvetési év kiadási elıirányzatai terhére törtnı kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel legkésıbb a költségvetési év december 31-ig meg kell történnie. Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási elıirányzata terhére kötelezettségvállalásra az Áht. 36. (4) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti szabad elıirányzat terhére kerülhet sor. 5. A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az Ávr a tartalmazza. A tartalmi elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyzı ellenırzi. 6. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelızıen, írásban lehet. 7. Nem szükséges elızetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a Ft-ot nem éri el, a fizetési számlákról a számlavezetı által leemelt díj, juttatás, vagy az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minısül. A Ft alatti vásárlások, szolgáltatások számláinak kifizetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott képviselı a számlára a kifizetést engedélyezem megjelölés rávezetésével kell engedélyezni. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselı jogosult.

9 9. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzésére a Gazdasági Igazgatóság vezetıje (hivatal gazdasági vezetıje) vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó pénzügyi szakképesítéssel rendelkezı köztisztviselı jogosult. 10. A pénzügyi ellenjegyzınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a szükséges szabad elıirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés idıpontjában a fedezet rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 11. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történı utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 12. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr ában foglaltak szerint kell eljárni. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr ában foglaltak az irányadóak. 13. A teljesítés igazolása során ellenırizhetı okmányok alapján ellenırizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerőségét. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történı utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelızıen vagy azzal egy idıben kell megtörténnie. 14. Teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a kötelezettségvállalásra felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselı jogosult. 15. Az okmányok utalványozása elıtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvényesítésre a Gazdasági Igazgatóság vezetıje (hivatal gazdasági vezetıje) vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó pénzügyi szakképesítéssel rendelkezı köztisztviselı jogosult. 16. A kiadások és bevételek utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselı jogosult. 17. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követıen kerülhet sor. 18. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. (5) bekezdésében foglalt bevételeket. 19. A készpénzes kifizetések esetében az utalványozásnak a kiadási pénztárbizonylaton kell megtörténnie. 20. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 21. A Gazdasági Igazgatóság a Nemzetiségi Önkormányzat számára elkülönített fıkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénzügyi dokumentumok megırzésérıl, feldolgozásáról, az információ- és adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi elıírás szerinti teljesítésérıl, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi elıterjesztések elıkészítésérıl, kezdeményezésérıl, a gazdálkodással összefüggı, jogszabályi elıíráson alapuló beszámolók elkészítésérıl. 22. A Gazdasági Igazgatóság a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 23. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerzıdéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat stb.) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy e

10 feladattal megbízott tagja köteles minden tárgyhónapot követı hó 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal jegyzı által kijelölt munkatársának leadni. 24. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Gazdasági Igazgatóság vezet, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat, dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás a Nemzetiségi Önkormányzat határozatának megfelelıen történik. 25. A leltározás megszervezése a Gazdasági Igazgatóság feladata, amelyben közremőködik a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 26. A Nemzetiségi Önkormányzatot a nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján mőködési költségvetési támogatásra, és feladatalapú költségvetési támogatásra jogosult. A Kormányrendeletben meghatározott támogatás folyósítása a Magyar Államkincstáron keresztül történik közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat számlájára. 27. Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetése terhére a Nemzetiségi Önkormányzat mőködéséhez hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás mértékérıl a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke és Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere tárgyév január 31. napjáig egyeztetést folytatnak le. 28. Az Önkormányzat az adott évi hozzájárulást költségvetési rendeletének elfogadását követıen negyedévente negyedév utolsó napjáig (azaz március 31., június 30., szeptember 30., december 31.) utalja át a Nemzetiségi Önkormányzat számlájára. Indokolt esetben ettıl eltérni elızetes egyeztetést követıen lehet. V. Z á r ó r e n d e l k e z é s e k 1. Jelen megállapodást felek határozatlan idıtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy a nemzetiségi önkormányzat megszőnése esetén (Njtv. 74. (1) bekezdés) a nemzetiségi önkormányzat megszőnésének idıpontjában jelen megállapodás hatálya is megszőnik. 2. Jelen megállapodás január 15. napján lép hatályba. 3. Jelen együttmőködési megállapodás hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a október 1. napján hatályba lépett együttmőködési megállapodás. 4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Njtv. 80. (2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı harminc napon belül felülvizsgálják. Jelen együttmőködési megállapodás 5 példányban készült, amelyet felek annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes értelmezését követıen mint akaratukkal mindenben megegyezıt saját kező aláírásukkal látják el. Szekszárd, január 15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Ács Rezsı polgármester Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sárközi János József elnök

11 Z á r a d é k : Az együttmőködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 237/2014. (XII.18.) határozatával, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 1/2015. (I.14.) határozatával hagyta jóvá. Szekszárd, január 15. Dr. Göttlinger István aljegyzı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-1/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-én (szerdán) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Egerszalók Község Önkormányzat (3394 Egerszalók, Sáfl~ány

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére. Sorszám: IV/7.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére. Sorszám: IV/7. Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sorszám: IV/7. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2012. február 21-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyző X minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyző X minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 12/2016. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslata Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint a Pilisi Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/308-8/2012. TÁRGY: KÖZGYŐLÉSI HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELE- TEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 35/2010. (XI. 22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELET ÉS A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben