M E G Á L L A P O D Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G Á L L A P O D Á S"

Átírás

1 M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselı-testületek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 41. és 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) aiban foglalt rendelkezései szerint, az Ötv. 8. (1) bekezdésében meghatározott kötelezı közoktatási feladataik, a Közoktatásról szóló évi LXXIX tv.-ben (a továbbiakban: Kötv.) részletezett feladataik ellátására oktatási-nevelési Csaba József Általános Mővelıdési Központ és annak rábagyarmati székhelyő, Csaba József Általános Mővelıdési Központ rábagyarmati Tagiskolája valamint Csaba József Általános Mővelıdési Központ ivánci Tagóvodája - intézmény közös fenntartásában állapodnak meg, szeptember 1-jei hatállyal, határozatlan idıtartamra és ezzel egy idıben a korábbi Társulási Megállapodás hatályát veszti. 1. A társulás neve, székhelye: Csaba József Általános Mővelıdési Központot Fenntartó Társulás Székhelye: 9919 Csákánydoroszló, Fı u A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása: 2.1. A társulás tagjai - Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete (9919 Csákánydoroszló, Fı út 39.) - Ivánc Közég Önkormányzat Képviselı-testülete (9931 Ivánc, Kossuth u. 119.) - Felsımarác Község Önkormányzat Képviselı-testülete (9918 Felsımarác, Fı út 100. ) - Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata Képviselı-testülete (9931 Hegyhátszentmárton, Fı út 9.) - Kemestaródfa Község Önkormányzata Képviselı-testülete (9923 Kemestaródfa, Fı u. 1.) - Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselı-testülete (9961 Rábagyarmat, Új út 1.) - Rátót Község Önkormányzata Képviselı-testülete (9951 Rátót, Ady út 6.) 2.2. A társulási megállapodás határozatlan idıtartamú A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a Társulási Tanács Az intézmény székhelyintézménye: Csaba József Általános Mővelıdési Központ 9919 Csákánydoroszló, Vasút u oldal, összesen: 12

2 Az intézmény tagintézményei: Csaba József Általános Mővelıdési Központ rábagyarmati Tagiskolája (a továbbiakban: Tagiskola) valamint Csaba József Általános Mővelıdési Központ ivánci Tagóvodája (a továbbiakban: Tagóvoda) Az intézmény önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény vezetıje a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 3. A társulás célja, hogy: 3.1. Az önkormányzatok eleget tegyenek az önkormányzati törvényben, a közoktatási törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt közoktatási feladataik ellátásának Csákánydoroszló, Rábagyarmat és Ivánc község oktatási-nevelési intézményében, tagintézményeiben a munkaerı kihasználtság jobbá váljon, az egy tanulóra, gyermekre esı fajlagos kiadások csökkenjenek Az intézmény szakmai-pedagógiai munka színvonala emelkedjen. 4. A társulás tevékenységi köre 4.1. A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a Kötv.-ben meghatározottak alapján az általános iskolai és óvodai oktatási-nevelési feladat megvalósítására terjed ki, a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK valamint annak Tagiskolája, és Tagóvodája közös fenntartásával Az intézmény tevékenységi körébe tartoznak az Alapító Okiratában meghatározott feladatok. 5. A társulás vagyona: 5.1. Az február 27-i közös képviselı-testületi ülés döntésének megfelelıen az ingatlan vagyon az önkormányzatok tulajdonát képezi. Csákánydoroszló Körzeti Általános Iskola - Csákánydoroszló 589 hrsz. (8 tantermes) Csákánydoroszló 118/200 rész Ivánc 51/200 rész Felsımarác 25/200 rész Hegyhátszentmárton 6/200 rész. Csákánydoroszló Általános Iskola - Csákánydoroszló 580 hrsz. (4 tantermes) Csákánydoroszló 200/200 rész. 2. oldal, összesen: 12

3 Óvoda, Csákánydoroszló - Csákánydoroszló 586/2 hrsz. Csákánydoroszló 166/200 rész Felsımarác 34/200 rész. Mővelıdési Ház - Csákánydoroszló 557/1 hrsz. Csákánydoroszló 200/200 rész. Rábagyarmati Általános Iskola (Tagiskola) Rábagyarmat 79/1 hrsz. Rábagyarmat 1/1 rész. Óvoda (Tagóvoda) Ivánc 182 hrsz. Ivánc 1/1 rész. A jelen Megállapodás az ingatlanok tulajdoni helyzetét nem érinti, az ingatlanokon az intézményeknek használati joga áll fenn Az intézmény leltár szerinti felszerelései és ingóságai a jelenlegi intézményt és tagintézményt fenntartó önkormányzatok tulajdonát képezik. A felek szeptember 1-i forduló nappal vagyonleltárt készítenek a fordulónapon fennálló állapot szerint az ingóságok tulajdonjogának rögzítése céljából. A vagyonleltárt a csákánydoroszlói Polgármesteri Hivatal, a rábagyarmati valamint ivánci Körjegyzıség készíti el különkülön, az intézményeik bevonásával. A rábagyarmati valamint ivánci Körjegyzıség a vagyonleltár egy példányát a csákánydoroszlói Polgármesteri Hivatal részére október 1-ig átadja A tulajdonos képviselı-testületek az ingó és ingatlanok tekintetében térítésmentes használati jogot az intézmény további mőködéséhez változatlanul biztosítják A társulási szerzıdés hatályba lépése után (2008. szeptember 1.) keletkezı ingó vagyonnövekmény a vagyongyarapodást finanszírozó Önkormányzatot illeti meg. A csákánydoroszlói Csaba József ÁMK által az egyedi nyilvántartó lapokon rögzíteni kell, hogy a beszerzést mely intézményegységben használják, illetve mely önkormányzatok finanszírozták A társulás megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a következı elvek figyelembe vételével: az iskolai oktatást és óvodai nevelés céljait szolgáló ingatlanokban lévı oktatási berendezések, felszerelési tárgyak a beszerzést finanszírozókat illessék meg azzal, hogy azt az intézményben, tagintézményben, az ott folyó közoktatási tevékenységre kell használni. 3. oldal, összesen: 12

4 6. Az intézmény fenntartása, finanszírozása 6.1. A társulás mőködésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, s az egyéb kiegészítı közoktatási hozzájárulások, Körmendi Többcélú Kistérség Többcélú által igényelt és átadott állami támogatás, saját bevételek és a társult önkormányzatok által a színvonalas feladatellátás érdekében biztosított önkormányzati hozzájárulások Az intézmény költségvetése Csákánydoroszló Község Önkormányzat költségvetésében szerepel, önálló intézményként (gesztor). Az intézmény költségvetés készítése során a székhely- és tagintézményekre vonatkozóan külön költségvetést kell készíteni. A székhely- és tagintézményi költségvetésben külön kell kimutatni a bevételeket, kiadásokat, ezek egyenlegét, a szükséges önkormányzati hozzájárulások mértékét külön intézményegységenként megbontani szükséges. Kimutatást kell készíteni az egy fıre jutó kiadásokról is. Az egyéb felmerülı kiadásokról (pld: igazgatási kiadás) is külön kell rendelkezni A tagintézményben történı felújítást a tagintézmény költségvetésében kell megjeleníteni és elszámolni Ha tagintézményben kerül sor beruházásra vagy felújításra,, úgy annak költségét kizárólag a tagintézményben tulajdonjoggal bíró önkormányzatok viselik tulajdoni hányaduk arányában. Amennyiben nem tagintézményben kerül sor beruházásra vagy felújításra, úgy azt a fenntartásban részt vevı önkormányzatok külön megállapodása alapján kell szabályozni A székhelyintézmény mőködési kiadásaihoz a társulásban résztvevık az intézménybe járó (adott tanév október 1-i állapot) gyermekeik arányában járulnak hozzá A tagintézmény mőködési kiadásaihoz a társulásban résztvevık az tagintézménybe járó (adott tanév október 1-i állapot) gyermekeik arányában járulnak hozzá A tagintézmények költségvetése az ÁMK költségvetésén belül külön-külön kerül nyilvántartásra és a tagintézményekben az ott elszámolható e megállapodásban külön pontban is nevesített normatíva és saját bevétel, valamint a ténylegesen felmerülı kiadások különbözetét a tagintézménybe járó gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat köteles viselni és megfizetni a gesztor önkormányzat költségvetésébe. A Tagiskola, Tagóvoda ingatlana - melyben a tagintézmény jelenleg mőködik -, továbbra is a tulajdonos önkormányzat tulajdonában marad, az ingatlan fenntartási, mőködtetési, és esetleges felújítási költségei is ezen önkormányzatot terheli. A tagintézmények esetében a korábbiakból adódó, más településekrıl járó ellátottakra iskolás és óvodás - jutó költséget a tulajdonos önkormányzat érvényesíti az ellátott lakóhelye szerinti önkormányzat felé. A Tagóvoda ingatlanának teljes költsége az ÁMK költségvetésében kerül megtervezésre, és kerül felosztásra az ellátottak arányában. 4. oldal, összesen: 12

5 6.8. A intézményegységeket érintı (nem egyértelmően elosztható) bevételekrıl, illetve felmerülı kiadásokról - melyek megosztása indokolt, illetve amelynek felmerülése az egyik egységben történik, de jóváírása a másikban indokolt (pl: áttanítás) - külön kimutatás készül, melyek felosztásának arányáról a költségvetés elfogadása során döntenek A társult önkormányzatok az intézmény mőködéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások fedezetét az igénybe vett tanulói, illetve gyermeklétszám arányában saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. Az önkormányzatok az általuk fizetett összeg idıarányos Finanszírozási terv szerinti részét havonta elıre, minden hónap 3. napjáig fizetik meg Csákánydoroszló Község Önkormányzat bankszámlájára történı átutalással. Az egyes önkormányzatokat terhelı hozzájárulások összegét a Társulási Tanács az éves intézményi költségvetés elfogadásakor állapítja meg, a Finanszírozási Tervben A társult önkormányzatok Csákánydoroszló Község Önkormányzata javára inkasszó felhatalmazást adnak, mely az elfogadott költségvetés alapján a pontban meghatározott fizetési határidıt követı naptól számított 15 napot meghaladó - finanszírozási elmaradást Csákánydoroszló Község Önkormányzata jogosult inkasszó benyújtásával érvényesíteni A bejáró tanulók, gyermekek bérlete a Csaba József ÁMK költségvetése terhére kerül megvásárlásra A társulás mőködési területén kívülrıl ellátott gyermek, tanuló normatíva feletti költségeit a társult önkormányzatok viselik a finanszírozási tervben elfogadott fizetési arányok szerint, mindaddig míg a különbözet a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat által önkéntesen megfizetésre vagy bíróság útján behajtásra nem kerül A Rábagyarmat -i iskolában illetve az Ivánc -i óvodában csak azoknak az évfolyamoknak, illetve csoportoknak, az indítására kerülhet sor, amelyek elérik a közoktatásról szóló törvényben és a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott minimális létszámokat- a székhely községbe járó iskolásokkal, illetve óvodásokkal együtt- melyek alapján a többcélú kistérségi társulási normatívák jogosan igényelhetık és felhasználhatók. Amennyiben a tagintézményekben a létszám annyira lecsökken, hogy a székhely település iskolásaival illetve óvodásaival együtt sem éri el a korábban leírt szintet úgy az érintett évfolyam vagy óvodai csoport beintegrálásra kerül a székhely intézményhez. A társulni kívánó intézmény fenntartásában jelenleg részt vevı Önkormányzatok vállalják, hogy amennyiben a tagintézménnyé válást követıen tagintézményük gyermeklétszám adatinak csökkenése miatt az intézményfenntartó Társulás normatíva igénylési lehetısége lecsökken, vagy emiatt nem válik rá jogosulttá, úgy annak a hiányzó normatívának a teljes összegét az ezt okozó tagintézmény fenntartásában részt vevı Önkormányzatok a csákánydoroszlói ÁMK -t fenntartó Társulás részére pótolják Az ivánci óvoda tagintézménnyé válása után az ottani óvodás gyermekek után járó mindenkori, kistérségi tagintézményi támogatás Csákánydoroszló ÁMK óvodájának bevételei között kerül elszámolásra. Az ivánci óvoda, mint tagintézmény az ezen kívül járó valamennyi normatívára jogosult Az ÁMK. élelmezési anyag beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás költségeit a fenntartó önkormányzatok az élelmezést igénybe vevık számának arányában viselik, és a végszámla kibocsátását követıen a rájuk esı összeget az errıl szóló értesítés 5. oldal, összesen: 12

6 kézhezvételét követı l5 napon belül megfizetik Csákánydoroszló község önkormányzatának. 7. A társulás szervezete 7.1. A társult önkormányzatok 7 fıbıl álló tanácsot hoznak létre. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzatok polgármesterei, akadályoztatásuk esetén az alpolgármester A Társulás elnöke, elnökhelyettesei: A Társulási Tanács elnököt, az elnök helyettesesítésére 1 fı elnökhelyettest választ. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, s látja el az ülés összehívásával, levezetésével kapcsolatos teendıket. 8. A társulási tanács mőködésének szabályai: 8.1. A fenntartói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja A Társulás a Társulási tanács tagjainak szavazati arányai az alábbiak: A Társulási Tanács ülésein Csákánydoroszló polgármester 6, a többi társult önkormányzat polgármestere 1-1 szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács összes szavazatszáma Szavazni személyesen vagy írásban, meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet A Társulási Tanács elnökét tagjai sorából, valamennyi leadható szavazat alapján számított ¾-es többséggel hozott határozatával választja meg. A Társulási Tanács elnöke tisztségét az adott polgármesteri ciklus végéig tölti be. Az új ciklus elsı Társulási Tanács ülését a rangidıs polgármester hívja össze, ekkor kerül sor az új elnök megválasztására A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartják. Az üléseket az elnök hívja össze. A szavazatok legkevesebb, 25%-át birtokló tag vagy tagok kérésére a Társulási Tanácsot a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belülre össze kell hívni A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a szavazatok 80%-a, de legalább összesen 10 szavazattal rendelkezı képviselve van A Társulási Tanács döntéséhez a valamennyi leadható szavazat összesen 12 - alapul vételével számított egyszerő szótöbbség, de legalább 7 szükséges, kivéve azon esetköröket, amelyekre nézve jelen Megállapodás ettıl eltérı szavazati arányt ír elı Az intézményvezetıi pályázatok elbírálásakor kettınél több jelölt esetén többfordulós választást kell tartani. Az egyes fordulók után a legkevesebb szavazatot kapó jelölt kiesik. A szavazást addig kell folytatni, amíg valamelyik jelölt meg nem kapja a d. pontban meghatározott szavazati arányt. 6. oldal, összesen: 12

7 9. Az intézmény szervezete, feladata, hatáskörök 9.1. A szerzıdı felek az intézmény közös fenntartásával látják el a Kötv. 86. (1) bekezdésében meghatározott, az óvodai neveléssel és a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatokat, a diák- és óvodai étkeztetést, napközi ellátást, valamint biztosítják a helyi közmővelıdési feladatok ellátását Az intézmény szakmailag önálló, a pénzügyi gazdálkodási tekintetében önálló intézmény, az élén igazgató áll. Az intézmény vezetıje a Társulási Tanács által meghatározott kötelezı elıirányzatokat nem lépheti túl. A költségvetési elıirányzat túllépése esetén fegyelmi és kártérítési felelısséggel tartozik a hatályos jogi szabályozás szerint Az intézmény közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács A közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a hatáskörök gyakorlása az alábbiak szerint történik: A társult Önkormányzatok Képviselı-testületei a.) az intézmény éves költségvetésének elfogadása elıtt annak tervezetét, illetve az éves költségvetési beszámoló elfogadása elıtt annak tervezetét megtárgyalják; b.) véleményezik az igazgatói helyre beadott pályázatokat, ajánlást adnak a polgármestereknek a Társulási Tanácsban történı szavazásra A Társulási Tanács a.) minden tagjának egyhangú szavazata szükséges a költségvetésrıl történı szavazást megelızıen az egyes tagok által teljesítendı hozzájárulásokról szóló finanszírozási terv elfogadásához; b.) minden tagjának egyhangú szavazata szükséges a költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló (zárszámadás) elfogadásához; c.) kiírja az igazgatói helyre a pályázatot és valamennyi leadható szavazat 80%-os többségével, de legalább 10 szavazattal dönt a beérkezett pályázatokról, az igazgató javadalmazásáról, jutalmazásáról, eljár fegyelmi ügyében. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a Társulási Tanács elnökére ruházza; d.) valamennyi leadható szavazat 80%-os többségével, de legalább 10 szavazattal dönt az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának valamint a Pedagógiai és Minıségirányítási Program elfogadásáról. 9.5 Az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos jogok az intézményvezetıt illetik meg. 9.6 Az intézmény vezetıje a.) elıterjeszti az intézmény költségvetésének javaslatát; b.) beszámol, tájékoztatást ad azokban az ügyekben, amelyekben a Társulási Tanácsban a szavazatok legalább 25%-át birtokló tag vagy tagok azt igényli, de évente legalább egy alkalommal; c.) gondoskodik az intézmény rendeltetésszerő mőködésérıl, az eszközök kezelésérıl s védelmérıl; d.) az intézmény alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltató jogokat. 7. oldal, összesen: 12

8 10.1. A Társulási Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyvet az elnök, s a Tanács által felhatalmazott jegyzıkönyv hitelesítést ellátó írja alá, illetve ellenjegyzi Csákánydoroszló község Jegyzıje A Társulási Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv elkészíttetésérıl, s a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségének történı 15 napon belül történı megküldésérıl a tanács elnöke Csákánydoroszló község Jegyzıje által - gondoskodik A Társulási Tanács zavartalan mőködéséhez szükséges ügyviteli teendıket a csákánydoroszlói Polgármesteri Hivatal, az intézmény adminisztratív, könyvelési feladatait az ÁMK gazdasági vezetıje látja el. A fenntartó önkormányzatok az igazgatási, pénzügyi költségekhez hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke az adott önkormányzat által fizetendı éves önkormányzati hozzájárulás 1 %-a. Az igazgatási költségtérítést a költségvetés készítésekor kell kiszámolni, elkülönítetten a fenntartók részére kimutatni és elfogadása után Csákánydoroszló község Önkormányzatának havi bontásban az intézményi finanszírozással egyidejőleg átutalni A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak a Képviselıtestületüknek a társulás mőködésérıl, tevékenységérıl. 11. A társulásra átruházott hatáskörök: A társult Képviselı-testületek önkormányzati rendelet egyidejő alkotásával vagy módosításával, illetve szervezeti és mőködési szabályzatuk szeptember 1-ig történı módosításával az alábbi hatásköreik gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a Ttv. 11. szerint a társulási tanácsot illeti meg: a./ a Kötv ában foglalt megbízási feltételeknek megfelelı intézményvezetık a 138/1992. (X. 8.) számú Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint lebonyolított pályázat útján történı megbízása. Az intézményvezetık megbízásának visszavonása, fegyelmi jogkörük gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása. b./ a közoktatási intézmények nyitva tartásának megállapítása. c./ az intézmény szervezeti-mőködési szabályzatának jóváhagyása, az intézmény Alapító Okiratának jóváhagyása, módosítása. d./ pedagógiai, nevelési program jóváhagyása, módosítása. e./ a d./ pont alatti programokban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelése. f./ az intézmény költségvetésének megállapítása, melyet követıen Csákánydoroszló község Önkormányzat Képviselı-testületének költségvetési rendeletével kerül megalkotásra azzal, hogy a társult Képviselı-testületek költségvetési rendeleteikben az általuk biztosítandó elıirányzatot szerepeltetik. Az intézményi költségvetések év közbeni módosítása többlet-hozzájárulás megállapítása esetén azonos eljárási rend irányadó. g./ Az intézmény félévi, ¾. évi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása h./ Az intézmény szervezeti felépítése, álláshelyek számának megállapítása, módosítása. i./ Intézményvezetı munkaköri leírásának megállapítása, módosítása. j./ Az intézmény kötelezı (minimális) eszköz, felszerelés beszerzési ütemtervének elfogadása. 8. oldal, összesen: 12

9 k./ Önkormányzati minıségirányítási program jóváhagyása, módosítása. l./ Önkormányzati intézkedési terv jóváhagyása, módosítása. 12. A társulás ellenırzésének rendje A társulás és az intézmény pénzügyi helyzetérıl a társulás elnöke a félévi, ¾ évi beszámolót és a zárszámadást elıterjeszti a Társulási Tanácsnak Az intézményvezetı a Társulási Tanácsnak évente legalább egy alkalommal szakmai beszámolót tart A Társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy egyeztetett idıpontban, évente szükség szerinti belsı ellenır bevonásával - közös pénzügyi és/vagy szabályszerőségi ellenırzést folytatnak, melynek eredményérıl a saját Képviselı-testületüknek beszámolnak. 13. A társuláshoz történı csatlakozás A társult Képviselı-testületek a csatlakozást lehetıvé teszi azon képviselı-testületek részére, akik az alábbi feltételek teljesítését vállalják: - elfogadják a társulás célját, - hatékonyan közremőködnek a közoktatási kötelezı feladatok költségkímélı megvalósításában, - vállalják a költségek így többletköltségek viselésének a (6) pontban rögzített módját, - továbbá jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el A csatlakozni kívánó önkormányzat Képviselı-testületének a pontban foglaltakra történı nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldeni, legkésıbb a társulás idıpontját megelızı év december 31. napjáig. A Társulási Tanács a nyilatkozat kézhezvételét követıen a társult Képviselı-testületek tagjait a polgármestereken keresztül tájékoztatja a csatlakozási szándékról. A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történ beérkezését követı iskolai tanév kezdetével lehet A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult Képviselı-testületek minısített többséggel döntenek. 14. A társulásból történı kilépés 14.1 A társulást felmondani minden adott tanév végével lehet. A felmondásról szóló döntést a kilépni szándékozó Képviselı-testület legkésıbb az adott tanév december 31. napjáig köteles meghozni és azt a Társulás többi tagja számára legkésıbb ezen idıpontig írásban közölni A Társulás a felmondásról a kezdeményezés megküldésétıl számított 60 napon belül dönt. 9. oldal, összesen: 12

10 15. A társulás, tagsági jogviszony megszőnése: A társulás megszőnik: - a társulásban résztvevı Képviselı-testületek azt minısített többségő határozatukkal közös megegyezéssel megszüntetik, - amennyiben a tagok száma kilépés következtében egy tagra csökken, - bíróság jogerıs döntése alapján A szerzıdı felek a társulást akkor szüntetik meg, ha az óvodai ellátásról, illetve az iskoláskorúak általános iskolai oktatásáról megfelelı szinten gondoskodni tudnak oly módon, hogy az nem jelent sem a tanulóknak, sem pedig a szülıknek aránytalan terhet A fenti 15.2 pontban foglaltak biztosítására bármelyik fél kérheti saját költségére a Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét A társulás megszüntetése esetén az intézmény mőködtetéséhez és fenntartásához szükséges vagyontárgyak könyv szerint értékének a kilépı tagra esı arányos részét az intézményt tovább mőködtetı önkormányzatok a kilépı tag részére megtérítik. 16. A társulásból történı kizárás A társult Képviselı-testületek több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a nevelési év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelızıen a Társulási Tanács legalább két alkalommal határidı kitőzésével hívja fel az érintett Képviselı-testületet kötelezettségei teljesítésére Fontos oknak minısítik a tagok, ha a Képviselı-testületek az intézmény zavartalan mőködéséhez szükséges döntési határozathozatali, rendeletalkotási kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, illetıleg azt megelızıen a társult képviselıtestületekkel, társulási tanáccsal nem egyeztetnek. 17. Megállapodásból eredı, vitás kérdések intézése Társult Képviselı-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredı, továbbá az intézmények fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon keresetindítási lehetıséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. 18. Átmeneti szabályok A Tagintézménybıl valamint a Tagóvodából szeptember 1-jén átvett, (Gyes, gyed, táppénzes állományban lévı) fel nem mentett alkalmazottak esetleges késıbbi jogviszonyuk megszüntetése esetén keletkezı, a volt munkáltatót terhelı fizetési kötelezettség az alkalmazottat a szeptember 1. napját megelızıen alkalmazó tagintézményt fenntartó önkormányzatokat terhelik a jövıben, amennyiben továbbfoglalkoztatásukra nincs lehetıség. Amennyiben a tagintézménnyé válással összefüggésben vagy azt követıen létszámcsökkentésre kerül sor, úgy a rábagyarmati iskolában, illetve ivánci óvodában a tagintézménnyé válást megelızıen közalkalmazotti vagy más jogviszonyban 10. oldal, összesen: 12

11 alkalmazott személy jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos minden költséget a rábagyarmati iskolát illetve ivánci óvodát fenntartó önkormányzat vállalja saját költségvetése terhére, a költségeket megelılegezve, még akkor is ha annak csökkentésére pályázat nyújtható be. A megszőnı ivánci óvoda valamennyi alkalmazottja továbbfoglalkoztatásra kerül az óvodában, mint tagintézményben. Név szerint : Vass Gyuláné Tuliné Baranyai Éva Somogyiné Török Andrea A Rábagyarmati Általános iskola pedagógiai szakszolgálat és óvoda megszőnı intézménybıl az alábbi személyek, illetve kerülnek át a tagintézménybe: Név szerint : Bothné Boroznaki Anita Molnár Tünde Pethı Ildikó Takó Ágnes Szukics Judit Cséve Tiborné Ács László Szabóné Mészáros Ágnes Magyar Szabolcs Tóth Bernadett Huszár Ferencné Varga Ervinné A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselı-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt helybenhagyólag, saját kezőleg aláírták. Csákánydoroszló, augusztus oldal, összesen: 12

12 .. Horváth István sk polgármester Csákánydoroszló.. Sütı Kálmán sk polgármester Felsımarác.. Gyarmati Tiborné sk polgármester Ivánc Pál László sk polgármester Hegyhátszentmárton. Horváth József sk Málics Ferenc sk Szájer István sk polgármester Rábagyarmat polgármester Rátót polgármester Kemestaródfa Jelen megállapodást Csákánydoroszló község Önkormányzati Képviselı-testülete 57/2008. (VIII.21.) sz. Képviselı-testületi határozatával, Ivánc Község Önkormányzati Képviselı-testülete 65/2008.(VIII.13.) sz. határozatával, Felsımarác Község Önkormányzati Képviselı-testülete 64/2008.(VIII.13.) sz. határozatával, Hegyhátszentmárton Község Önkormányzati Képviselı-testülete 37/2008.(VIII.13.) sz. határozatával, Rábagyarmat Község Önkormányzati Képviselı-testülete 29/2008.(VIII.21.) együttes sz. határozatával Rátót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 29/2008.(VIII.21.) együttes sz. határozatával, Kemestaródfa Község Önkormányzati Képviselı-testülete 19/2008.( ) sz. határozatával, J Ó V Á H A G Y T A A társulási megállapodás hatályos: szeptember 01.-tıl Csákánydoroszló, szeptember Horváth István polgármester.. Császár Róbert jegyzı 12. oldal, összesen: 12

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Ingatlan opciós szerzıdés

Ingatlan opciós szerzıdés Ingatlan opciós szerzıdés TERVEZET Amely létrejött egyrészrıl Gardénia Csipkefüggönygyár Rt. (Székhelye: 9025 Gyır, Csipkegyári út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001509; statisztikai száma: 10531255-1760-114-08;

Részletesebben

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2004.(XII.29.) rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 10-10/2549-1/2012. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK BÉRLETÉRİL, ELIDEGENÍTÉSÉRİL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben