M E G H Í V Ó február 27-én (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését február 27-én (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés 376/2012. (XII. 18.) számú határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.2/B számú A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése címő pályázat eszközbeszerzésre (egészségügyi gépmőszer beszerzés) irányuló közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 25. Dr. Tiba István sk. polgármester

2

3

4 MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL (TERVEZET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma:, képv.: Dr. Tiba István polgármester), Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: , képv.: Csetneki Csaba polgármester) valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:.., képv.: Vincze Andrásné polgármester) figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) ában foglaltakra alulírt helyen és idıben az alábbiak szerint állapodnak meg: március 1-jével határozatlan idıre közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel. 1.2 A KÖH székhelye, címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér A KÖH kirendeltségei: a.) 4065 Újszentmargita, Rákóczi u b.)4071 Hortobágy Czinege J. u A KÖH megalakítása 2.1 a KÖH-t az érintett képviselı-testületek testületi üléseiken, minısített többségő döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az errıl szóló megállapodást. 2.2 a megállapodás módosítását a képviselı-testületen ugyancsak minısített többségő döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselı-testülete a kezdeményezéstıl számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselı-testületek egybehangzó döntése szükséges. 3. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 3.1 A megállapodás létrehozása A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselı-testületek minısített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselı-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A döntésrıl a meghozatalát követıen legkésıbb 15 napon belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat.

5 A megállapodás jövıbeli, további mőködtetésérıl az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselıtestületek a pont szerinti döntéssel. A hatékony együttmőködés érdekében elvárt, hogy amennyiben a további mőködtetést a Képviselı-testületek folytatni kívánják, az errıl szóló megerısítı döntést mielıbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 60 napos határidıben a megállapodások megkötésre kerülhessenek. 3.2.A megállapodás módosítása A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely képviselı-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevı önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidın kívüli (2.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésıbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a többi résztvevı önkormányzatot A megállapodás módosításának minısül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevı képviselı-testületnek olyan idıpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidıben lehetıvé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötı önkormányzat képviselı-testülete minısített többséggel elfogadta A megállapodás módosításának minısülı kizárásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A kizárást bármely önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minısül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttmőködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a társulás céljának és mőködıképességének szempontjából értékelendı. A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követıen lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 10. napon hatályosul A megállapodás módosításának minısülı felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötı többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésıbb az általános önkormányzati választások napját követı 40. napig kell közölni A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.

6 3.3.A megállapodás megszüntetése A megállapodás megszüntetésérıl közös megegyezéssel az érintett képviselıtestületek az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezésérıl szóló határozatban (illetıleg az annak mellékletét képezı közös megegyezést rögzítı megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a határozatról készült jegyzıkönyvi kivonat kézhezvételét követı tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak A megszüntetı döntés meghozatalára egyebekben a pontban meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás megszőnése esetén a vagyongyarapodáshoz történı hozzájárulás arányában pályázat esetében a vállalt saját erı arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani. 4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 4.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. -a alapján megilletı jogok és kötelezettségek Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületét illetik meg illetve terhelik az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt minısített döntéssel döntenek A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és mőködı költségvetési szerv éves költségvetése Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal mőködési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt minısített döntéssel döntenek A Társuló községeket megilletı további jogosultságok: a.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Újszentmargita község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges.

7 4 A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat Újszentmargita polgármestere gyakorolja. A kirendeltségvezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselıtestületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat Hortobágy polgármestere gyakorolja. A kirendeltségvezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község Önkormányzata Képviselıtestületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyzı és az aljegyzı A közös önkormányzati hivatalt a jegyzı vezeti. A jegyzıt az aljegyzı helyettesíti a.) a jegyzı kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. b.) az érintett képviselı-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a megszőnı balmazújvárosi polgármesteri hivatal aljegyzıjét annak egyetértésével a KÖH aljegyzıjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja. c.) a jegyzı felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ehhez be kell szerezni a többi polgármester elızetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselı-testületi ülésre meg kell ıket hívni tanácskozási joggal. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Balmazújváros Város polgármestere gyakorolja felette A közös önkormányzati hivatal létszáma A közös önkormányzati hivatal létszáma fı az alábbiak szerint:

8 5 jegyzı aljegyzı köztisztviselık ügykezelı Összesen: 1 fı 1 fı...fı... fı... fı ebbıl Újszentmargitai kirendeltség: köztisztviselık 7 fı ebbıl Hortobágyi kirendeltség: köztisztviselık 7 fı Az Mötv. 146/C. (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén történı munkavégzésre a megszőnı Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzısége 7 fı köztisztviselıjét tovább foglalkoztatja A közös önkormányzati hivatal felépítése A közös önkormányzati hivatal egységes, az Újszentmargitai és Hortobágyi kirendeltség külön-külön szervezeti egységet alkot A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat a jegyzı készíti el, az a megállapodó felek képviselı-testületi határozatban jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje valamennyi érintett önkormányzat Képviselı-testülete elfogadó döntését követıen válik hatályossá A közös önkormányzati hivatal az 1.3. pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket mőködtet A közös önkormányzati hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége dolgozói valamennyi hivatali feladatot helyben ellátják, különösen: - szociális és gyermekvédelmi ügyek, - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, - anyakönyvi, hagyatéki ügyek, - adóigazgatási ügyek - pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében - munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében - képviselı-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendık ellátása A közös önkormányzati hivatal Hortobágy községben az alábbi ügyeket intézi helyben: - képviselı-testületi ülések elıkészítése,

9 6 - a képviselı-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), - jegyzıi hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás), - gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, - hagyatéki ügyintézés, - anyakönyvi ügyintézés, - iktatás, - valamennyi kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb. ) 5 A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 5.1. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen és kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok továbbra is az adott - a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat - tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati hivatalhasználatába adnak. Az ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, pótlási kötelezettségérıl a tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt minısített döntéssel döntenek. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselı-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselı és közszolgálati ügykezelı, valamint fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a balmazújvárosi székhelyen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat a.) Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat.

10 7 b.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a kirendeltségen dolgozó köztisztviselık személyi juttatásai és munkaadót terhelı járulék kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. c.) Szerzıdı felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlı részletben utólag tárgyhót követı hó 10. napjáig. Számlaszám: Megnevezése:.fizetési számla 5.3. A Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére szolgáló állami támogatás lehívására és felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, évben lakosságszám arányosan a következı módon: a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Az állami támogatás megosztása a késıbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe Felek megállapodnak, hogy tárgyév költségvetésének I. félévi teljesülésérıl szóló beszámoló képviselı-testület elé terjesztésekor, illetve tárgyévet követı év január 31-ig elszámolnak a tárgyévi hozzájárulásokkal. Balmazújváros Város Önkormányzat e határidıig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétıl számított 30 napon részükrıl megtörténik Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a pont c.) bekezdésében megadott határidıig nem kerül sor, a székhely önkormányzat egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 napos fizetési határidıt jelöl meg fizetési határidıként. Ezen határidı eredménytelen elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás melléklete szerint felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek biztosítani A beszedési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelızı hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 6.1. Jelen megállapodásból eredı vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztetı tárgyalást összehívni.

11 Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredı jogvita elbírálására kikötik a. kizárólagos illetékességét A képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintı jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal jelenlegi szabályozás mentén való mőködıképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdıjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötı önkormányzatának képviselıtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követıen, március 1. napján lép hatályba. Balmazújváros,... Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere Záradék: Jelen megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete /2013. (..) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete /2013. (..) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete /2013. (..) számú határozatával jóváhagyta. A Balmazújvárosi Közös Hivatalban történı továbbfoglalkoztatásommal egyetértek: Dr. Bencsik Judit aljegyzı

12 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének február 27-én tartandó ülésére a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk tulajdonrésszel rendelkezik a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban TISZK Nonprofit Kft.), valamint az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft.). A TISZK Nonprofit Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft. vezetését Hajnal János ügyvezetı látja el, aki mindkét gazdasági társaság évi üzleti tervét megküldte önkormányzatunk részére jóváhagyás céljából. Mindkét Nonprofit Kft. esetében az üzleti terv Stratégia, jövıbeni tervek fejezetében kifejtésre kerül, hogy küldetésük egyik lényeges eleme volt évek óta az a törekvés, hogy minimalizálják, illetve megszüntessék a tulajdonosi támogatási igényt. Ezt a évi üzleti tervben sikerült érvényesíteni, azaz az önkormányzatok felé nem kalkulálnak mőködési támogatási igénnyel. A gazdasági társaságok üzleti tervei az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az információk birtokában dönteni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva 1. Javasolja a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) taggyőlésének, a évi üzleti tervének elfogadását.

13 2. Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) taggyőlésének, a évi üzleti tervének elfogadását. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Társaságok ügyvezetıjét. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 25. Dr. Tiba István polgármester

14 Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. ÜZLETI TERV év

15 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Alapadatok: cég neve: képviselı neve: Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Hajnal János székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A adószám: cégjegyzékszám: statisztikai számjel: közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú társaság A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft ben került alapításra. Alapító tagjai: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság közhasznú feladatai: tudományos tevékenység kutatás, nevelés és oktatás képességfejlesztés ismeretterjesztés gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Euro atlanti integráció elısegítése közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében: a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetése érdekében együttmőködik a gazdasági szereplıkkel a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására

16 a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének támogatása segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését A társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek minısül. Az alapító tagok fenntartásában mőködı, és a TISZK-be bevont szakképzı intézmények: Baross Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Könnyőipari Szakközép- és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképzı Iskola Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Veress Ferenc Szakképzı Iskola A társaság célkitőzése, hogy a Debrecen TISZK-ben megfelelı fizikai környezet álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerőbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a munkaerı piaci szükségletek kielégítéséhez. TEVÉKENYSÉGEK A Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft mőködését meghatározó tevékenységek 2012-ben: - A nappali rendszerő gyakorlati képzés ellátása a Központi Képzıhelyen. - Felnıttképzési tevékenység. A nappali rendszerő gyakorlati képzés keretében 8 szakképzı intézmény gyakorlati képzését biztosítottuk a Központi Képzıhelyen, amely megközelítıleg óra képzési idı felhasználásával realizálódott. Társaságunk eredményes gazdálkodását,a biztonságos mőködés feltételeinek megteremtését kiterjedt felnıttképzési tevékenységünk biztosította. A Debrecen TISZK a évben 18 tanfolyamot valósított meg saját szervezésében. Ez 532 hallgató bevonását jelentette a képzésekbe. Három képzés a Központi Képzıhelyen, a további képzések külsı helyszíneken kerültek megszervezésre.

17 Felnıttképzés A Debrecen TISZK a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és más felnıtt képzı cégekkel együttmőködve 2012 évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a felnıttképzési lehetıségek hozzáférhetıségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnıttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. Még 2012-ben is tapasztalható volt a gazdasági válság mindenre kiterjedı hatása. A jelentkezık többnyire rossz anyagi helyzetben lévı állástalan személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért elınyben részesítették a támogatott képzéseket. A tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskeresı személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévı munkahelyük megtartására. Arra törekszünk, hogy a képzéseink a lehetı legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Képzéseinkre nem csak Debrecenbıl, hanem a megye egész területérıl érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnıttképzési tevékenység árbevételének növelése évben megvalósult tanfolyamok - Hőtı- és légtechnikai rendszerszerelı - Központifőtés-szerelı 2 db - Minısített hegesztı - Gépi forgácsoló és esztergályos 2 db - Bútor- és lakástextil eladó 3 db - Háztartásigép szerelı - Számítógép szerelı - Szerkezetlakatos - Fogyóelektródás hegesztı - Gyümölcsfeldolgozó - Cipıfelsırész-készítı - Tisztítás-technológiai szakmunkás - Ápolási asszisztens képzés - Munkaerı-piaci szolgáltatás nyújtása 7 településen évben kidolgozásra és bevezetésre került a Debrecen TISZK új pályaorientációs programja az általános iskolás tanulók pályaismeretének és pályaválasztásának támogatására. Ezt évben folytatva összesen 35 alkalommal, 1021 tanulót vontunk be a programokba. A középiskoláinkban 31 alkalommal végeztünk pályaorientációt segítı foglalkozást 944 tanuló bevonásával. Folyamatosan, vagyis napi rendszerességgel mőködik pszichológiai és karriertanácsadószolgáltatásunk.

18 STRATÉGIA, JÖVİBELI TERVEK, A társaság folytatja tevékenységét mind az iskolarendszerő képzés, mind pedig a felnıttképzés tekintetében ban rezsiköltség támogatást várhatóan a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja számunkra, így az önkormányzatok felé nem kalkuláltunk mőködési támogatással. Az állandó alkalmazottak létszáma 2012-ben átlagosan 14 fı volt. Ezt a létszámot terveztük évre is. Egy kollegánk az év elején gyesre ment, akinek munkáját a többi kolléga között elosztottuk. Bérmegtakarítás érdekében novemberben 2 fı nyelvtanár kollégánktól megváltunk. A 14 fıbıl 2 fıt érint a kötelezı minimálbér emelés. Ezt a jogszabályoknak megfelelıen január 1-tıl végrehajtottuk és beterveztük évi növekményként. A kötelezı béremelés 6 hónapon keresztüli állam által történı átvállalásáról egyelıre nem jelent meg semmilyen jogszabály, így ezt nem terveztük. A többi dolgozónál nem terveztünk béremelést. Jövedelem kiegészítı juttatásként 2013-ban is Erzsébet utalványt és választható kedvezményes adózású béren kívüli juttatást biztosítunk a munkavállalóink részére évben fenntartási költségeinket a felnıttképzési tevékenységünk folyamatos bıvítésével kívánjuk biztosítani.

19 Eredmény tervtábla évi tény adatok E Ft-ban évi évi várható terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésbıl c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Mőszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védıruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegő szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebbıl gépjármő javítás, karbantartás ebbıl informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegő szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegő szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebbıl ingatlanok ebbıl jármővek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzıi díjak 2 2 f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minıségvizsgálati díj i) Egyéb szakértıi díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegő szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások

20 08. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség a) Bér Teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezetı ügyintézı, elıadó, egyéb Nem teljes munkaidıs összesen 0 0 Fizikai dolgozó 0 0 nyugdíjas 0 0 részmunkaidıs 0 0 Szellemi dolgozó 0 0 nyugdíjas 0 0 részmunkaidıs 0 0 b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak 0 0 d) Egyéb bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelı betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Cafetéria elemek g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegő kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelı SZJA 107 k) Egyéb személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok a) Szociális hozzájárulási adó b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegő ráfordítások ( ), ( 5A+5B+5C) táblák összege VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés

21 l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) 0 B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elıtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 203 F. Adózott eredmény (+E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

22 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ÜZLETI TERV év

23 Alapadatok: cég neve: képviselı neve: ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Hajnal János székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A telephely: 4030 Debrecen, Fokos utca 12 adószám: cégjegyzékszám: regisztrációs szám: RT04-022/2009 nyilvántartási szám: statisztikai számjel: közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú társaság Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-t június 30-án a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mint többségi tulajdonos, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, és a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. alapította. Közhasznú fı tevékenysége az Oktatást kiegészítı tevékenység. Az intézmény alapításának célja az volt, hogy a szakképzés kereteit a jogszabályokhoz igazítsák. A társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek minısül. A Társaság célkitőzése a társaság tevékenységi területén elısegíteni a munkaerı-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A Társaság részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnıttképzés szervezésében. A Társaság célja a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerı-piaci igények kielégítésének elısegítése, összehangolt szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. A Társaság elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok létrehozását. A Társaság a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. A társaság közhasznú feladatai: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás,

24 munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése ideértve a munkaerı-kölcsönzést is és kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elısegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. A Kft. tulajdonosi szerkezete 2011-ben megváltozott. A taggyőlés elhatározta a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történı törzstıke-emelést ,- Ft összegben, az újonnan belépı tagok egyenként Ft -ot fizettek törzsbetétként. A Kft. tulajdonosi szerkezete a törzstıke-emelést követıen a következıképpen alakult: Jegyzett tıkéje: ,- Ft, ebbıl DMJV Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft Balmazújváros Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft Hajdúböszörmény Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft DEBRECEN TISZK Nonprofit Kft. törzsbetéte: ,- Ft Magyar Állam törzsbetéte: ,- Ft Biharkeresztes Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft Derecske Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata így megtartotta több, mint 50%-os befolyását. Az Alföld Szakképzı így 16 debreceni, egy balmazújvárosi, egy hajdúböszörményi, egy derecskei, és egy biharkeresztesi oktatási intézményt foglal magába. Az intézményei regionális beiskolázásúak, több mint 18 szakmacsoportban, közel 100 szakmában kínálnak szakképzési lehetıséget. A partner szakközépiskolákban és szakiskolákban több mint tanuló végzi tanulmányait. A gyakorlati képzés alapozó része az iskolai, a TISZK központi tanmőhelyén vagy az Alföld Szakképzıben folyik, míg a speciális szakmai képzések az iskolai tanmőhelyek mellett tanulószerzıdéssel vagy együttmőködési megállapodással külsı képzıhelyeken történnek. Az Alföld Szakképzı 2009-ben sikeresen vett részt Európai Uniós pályázatokban, és nyert a TÁMOP / A szak- és felnıttképzés struktúrájának átalakítása TISZK rendszer fejlesztése valamint a TIOP / A TISZK rendszerhez tartozó infrastrukturális fejlesztések címő projektek keretében összesen közel 1,4 milliárd forintot. A TÁMOP projekt november 30-án befejezıdött, a TIOP projekt szeptember 30- án zárult le. TEVÉKENYSÉGEK TIOP projekt A TIOP / Az Alföld Szakképzı Infrastrukturális fejlesztése projekt közvetlen célkitőzése, a megfelelı fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) kialakítása volt a gyakorlatorientált és

25 moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerőbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitőzések eléréséhez. A pályázat eredményeképpen 2480 m 2 területő gyakorlati képzést támogató oktatási helység illetve multifunkciós közösségi tér (566 m 2 akadálymentes gyakorlati terem, 484 m 2 akadálymentes tanterem), tankonyha, tancukrászat került kialakításra a Fokos utcai épületben. A megújuló energia használatával (napkollektor, napelem, szélkerék, geotermikus hıszivattyú, vízkezelés, újrahasznosítás) nemcsak az épület gazdaságos energia-ellátása biztosított, hanem fontos szerepet kap a szakképzésben is új szakmák oktatásának bevezetésénél (megújuló energiaforrás energetikus, megújuló energiagazdálkodási technikus) szeptemberében megtörtént az ünnepélyes átadás, ezt követıen rövid idın belül használatba vehették a diákok az épületet. Iskolarendszerő szakképzés 2012/13-as tanévben az épület oktatási kapacitásának kihasználására 4 oktatási intézménnyel kötöttünk megállapodást elméleti és gyakorlati órák Alföld Szakképzıben történı megtartására. Ezzel a tankonyha, tanétterem, tancukrászat, lakatos tanmőhely, számítástechnika terem és elméleti oktatásra alkalmas termek kerültek kihasználásra. Tapasztalataink szerint mind az itt tanító tanárok, mind a tanulók szívesen alkalmazzák a rendelkezésükre álló technikát, kihasználva jó felszereltségbıl származó lehetıségeket. A lefedett órák számát a mellékelt táblázat mutatja. Felnıttképzés Az Alföld Szakképzı a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és más felnıtt képzı cégekkel együttmőködve 2012 évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a felnıttképzési lehetıségek hozzáférhetıségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnıttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. Még 2012-ben is tapasztalható volt a gazdasági válság mindenre kiterjedı hatása. A jelentkezık többnyire rossz anyagi helyzetben lévı állástalan személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért elınyben részesítették a támogatott képzéseket. A tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskeresı személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévı munkahelyük megtartására. Arra törekszünk, hogy a képzéseink a lehetı legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Képzéseinkre nem csak Debrecenbıl, hanem a megye egész területérıl érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnıttképzési tevékenység árbevételének növelése évben megvalósult tanfolyamok - CNC forgácsoló képzés 3 db - Elektronikai mőszerész - Háztartásigép szerelı képzés - Számítógép-szerelı képzés

26 Minıségirányítási rendszer Céljaink elérése érdekében az Alföld Szakképzı vezetése, minden munkavállalója és oktatója elkötelezett egy minıségközpontú szolgáltatás megvalósításában, a képzési tevékenységek folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében dolgoztuk ki, vezettük be és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, illetve a 24/2004 (VI.22) FMM rendelet követelményeinek megfelelı minıségirányítási rendszerünket. Az ISO audit évben is sikerrel zárult. Szakképzési hozzájárulás Az Alföld TISZK a évben begyőjtött szakképzési hozzájárulásból Ft támogatást használat fel december 31-ig. STRATÉGIA, JÖVİBELI TERVEK, A társaság folytatja tevékenységét mind az iskolarendszerő képzés, mind pedig a felnıttképzés tekintetében. Küldetésünk egyik lényeges eleme volt évek óta az a törekvés, hogy minimalizáljuk, illetve megszőntessük a tulajdonosi támogatási igényt ban rezsiköltség támogatást várhatóan a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja számunkra, így az önkormányzatok felé nem kalkuláltunk mőködési támogatással. Az állandó alkalmazottak létszáma 2012-ben 11 fıre emelkedett a Fokos utcai épület üzemeltetésével összefüggésben. Ez pluszban egy fı takarító és egy fı portás alkalmazott felvételét jelentette, valamint a TIOP projekt fenntartási idıszakában 1 fı informatikus foglalkoztatását jelenti, akinek bérére a pályázat csak a projektzárásig biztosított fedezetet. A 11 fıbıl évben 3 fıt érint a kötelezı minimálbér emelés. Ezt a jogszabályoknak megfelelıen január 1-tıl végrehajtottuk és beterveztük évi növekményként. A kötelezı béremelés 6 hónapon keresztüli állam által történı átvállalásáról egyelıre nem jelent meg semmilyen jogszabály, így ezzel nem számolunk. A többi dolgozónál nem terveztünk béremelést. Jövedelem kiegészítı juttatásként 2013-ban is Erzsébet utalványt és választható kedvezményes adózású béren kívüli juttatást biztosítunk a munkavállalóink részére évben költségmegtakarítást eredményezett a munkaügy-bérszámfejtési tevékenység saját munkaszervezetünkben történı ellátása. Az új épületben üzemelı tankonyhák és tanétterem jelentısen megnövelte a víz- és gázfogyasztást, valamint a higiéniai- és tisztítószer felhasználást. Az ÁNTSZ, mint közegészségügyi szakhatóság a konyha üzemeltetése miatt rendszeres ellenırzéseket tart az intézményben. A szállítók versenyeztetésével igyekszünk a legalacsonyabb áron beszerezni szükséges termékeket. A kötelezı karbantartási és felügyeleti szolgáltatások biztosítása egy újabb plusz terhet jelent a mőködési költségek között. Rezsiköltségeink nem hasonlíthatóak az elızı évihez, hiszen az Alföld Szakképzı eddig saját telephellyel nem rendelkezett. A víz-, és energia felhasználást évben az építés-felújítás jelentısen befolyásolta. Az elsı teljes üzemi év 2013-ban lesz, addig a mőszaki paraméterek alapján átlagos idıjárási körülmények mellett - csak becsülni tudjuk az éves üzemeltetési kiadásokat évben fenntartási költségeinket a felnıttképzési tevékenységünk folyamatos bıvítésével kívánjuk biztosítani.

27 Intézmény neve Kerettantervi képzés Szakiskola (szakterül et, szakmacsoport) Szakképzı évfolyam OKJ száma Szakképesítés Megnevezés e Cukrász Cukrász Cukrász Pincér Szakács Osztály Tanulólétszám elméleti képzés óraszáma A hét B hét Melléklet gyakorlati képzés óraszáma A hét B hét 13/ d / d / d / d / / / / / Kereskedelmi és 18 Vendéglátóip ari 18 Szakközépisk ola és Szakács 9/4 8 3 Szakiskola Szakács 9/4 8 3 Irinyi János Gimnázium, Szakközép-és Szakiskola Szakközé p-iskola (szakterül et, szakmacsoport) vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom Pék S1/ vendéglátásidegenforgalom 12.c vendéglátásidegenforgalom 12.c vendéglátásidegenforgalom 12.c vendéglátásidegenforgalom 13.c vendéglátásidegenforgalom 13.c vendéglátásidegenforgalom 13.c Brassi Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépisk ola Szállítmányoz ási ügyintézı Szállítmányoz ási ügyintézı Szállítmányoz ási ügyintézı 14/ b / b / b Szállítmányoz ási ügyintézı 14/ b Szállítmányoz ási ügyintézı 13/ d Szállítmányoz ási ügyintézı 13/ d

28 Autóelektroni 00 kai mőszerész Autószerelı Autószerelı 13/ a / a / a Baross Gábor Középiskola, 5 Szakiskola és Kollégium Szerkezetlakat os 9/ Szerkezetlakat os 9/ Szerkezetlakat os 9/1 12 7

29 Eredmény tervtábla évi tény adatok E Ft-ban évi évi várható terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésbıl 214 c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás 7000 e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más Anyagköltség a) Alapanyagok b) Mőszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védıruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegő szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebbıl gépjármő javítás, karbantartás ebbıl informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegő szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegő szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj 260 ebbıl ingatlanok ebbıl jármővek 260 b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak 753 e) Közjegyzıi díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minıségvizsgálati díj i) Egyéb szakértıi díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6684/2011 Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés - a képviselı-testületnek

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben