Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését október 26. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl, különös tekintettel az iskolai hiányzások, bukások csökkentése érdekében tett intézkedésekre, illetve az idegen nyelv oktatásra Elıadó: Végh Attila intézményvezetı 5. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévı lakások, és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I. 21.) B.újv. Ör. sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a 28/2005. (XI.30.) számú, valamint az 1/2011. (II.16.) számú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése, továbbá az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés fák védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a folyamatban lévı beruházások közül a meg nem valósultak kivezetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújváros, Dózsa Gy. u sz. társasház kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre kijelölése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, Házirendjének, valamint Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola általános igazgatóhelyettesének órakedvezménye tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 13. Elıterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság törzstıkéjének emelése és ezzel kapcsolatban Társasági Szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (A mellékletek késıbb kerülnek megküldésre.) 15. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Magyar Vöröskereszt kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesülettel való együttmőködés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Diákszálló szolgáltatási díjainak megállapítása tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 20. Elıterjesztés az ÉAOP-2.1.1/A-2f jelő Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 21. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátó központ és az egészségügyi szakellátó központ üzemeltetésének átadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 22. Elıterjesztés a 76/2011. (VII. 29.) BM rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl igénybe vehetı támogatások tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 23. Elıterjesztés az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szakember elhelyezés keretében bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 21. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 192/2011. (V. 25.) A Települések komplex információ-technológiai és biztonságtechnikai fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került, és önkormányzatunk pályázata támogatásban részesült. A támogatás alapján elkészült városunkban egy terv, amely több mint 15 kamerával kívánja majd településünk biztonságát szolgálni. A terv alapján benyújtásra kerül egy LEADER pályázat. 225/2011. (VI. 22.) A Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok átalakulása tárgyában A gazdasági társaságok átalakulása bejegyzésre került az illetékes cégbíróságon szeptember 8. napján. 226/2011. (VI. 22.) Az SWR Bauconsulting Kft. társasággal kötendı szándéknyilatkozat tárgyában Az SWR Bauconsulting Kft. társasággal megkötésre került határidıben a szándéknyilatkozat, és elindultak a tárgyalások a szándéknyilatkozatban foglalt energia racionalizálás részletes megvalósítása érdekében. 228/2011. (VI. 22.) A Semsey Andor Múzeum átvétele tárgyában A Semsey Andor Múzeum átvételére vonatkozó szándéknyilatkozat megküldésre került a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat részére. 240/2011. (VI. 30.) A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában A tárgyi beruházás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által megvalósításra került, az építési beruházások október 14. napján lezárultak. Jelenleg a pályázat elszámolása folyik. 241/2011. (VI. 30.) Az Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában A tárgyi építési beruházás vonatkozásában kihirdetésre került a nyertes ajánlattevı, és megkötésre került függı hatállyal a vállalkozási szerzıdés.

4 245/2011. (VII. 15.) A Debreceni utca Sporttér utca Bajcsy-Zs. utca Kastélykert utca tömb belsejét, a KÜ-1 építési övezetet érintı rendezési terv módosításához A Debreceni utca Kastélykert utca Sporttér utca tömb belsejét érintı rendezési terv módosításhoz szükséges, településtervezı által készített dokumentáció elkészült. Az érintett önkormányzatokkal és jogszabályban elıírt közigazgatási szervekkel az egyeztetési eljárás folyamatban van. A szakmai vélemények jelentıs körét megküldték a megbízott fıépítész közremőködésével. A nyilvánossághoz elıírt hirdetmény közzététele, 30 napos kifüggesztése folyamatban van. 249/2011. (VII. 15.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének kérelme tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıje a képviselı-testületi döntésnek megfelelıen minısítette át a közalkalmazotti álláshelyeket. 252/2011. (VII. 15.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatójának kérelme tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl az intézmény igazgatója tájékoztatást kapott a szükséges intézkedések megtétele céljából. 253/2011. (VII. 15.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola szakképzési támogatás felhasználása tárgyában Az intézmény augusztus 31-ig végrehajtotta a TISZK által továbbutalt évi szakképzési támogatás felhasználását a Képviselı-testület döntése szerint. 260/2011. (VII. 22.) Üzlethelyiség bérbevétele postahivatal elhelyezése tárgyában A Magyar Posta Zrt. társasággal megkötötte önkormányzatunk a végleges bérleti szerzıdést. 268/2011. (VIII. 12.) Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. sz. módosítása tárgyában A Magyar Közút Nonprofit Zrt. társasággal megkötésre került a konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. számú módosítása. 269/2011. (VIII. 12.) Az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A vállalkozási szerzıdés III. számú módosítása nem valósult meg, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya nem hagyta jóvá a módosítást. Tekintettel erre a Képviselı-testület következı ülésére új elıterjesztést fogok beterjeszteni. 270/2011. (VIII. 12.) A Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezési munkálataira (ÉAOP /B pályázat keretében) megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában A vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását megkötötte és benyújtotta önkormányzatunk az illetékes közremőködı szervezet részére utólagos jóváhagyás céljából. 271/2011. (VIII. 12.) A SPO-SZALÉT Szabadtéri szabadidısport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása címő pályázat kiírás tárgyában A tárgyi pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg a pályázat hiánypótlása zajlik. 2

5 272/2011. (VIII. 12.) Gazdasági társaság alapítása tárgyában A Balmazújváros Napenergia Kft. bejegyzése megtörtént a cégjegyzékbe, a társaság mőködik a napenergiával összefüggı beruházások megvalósítása érdekében. 274/2011. (VIII. 12.) A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl az intézmény igazgatója tájékoztatást kapott /2011. (VIII. 12.) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának, szervezeti és mőködési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása tárgyában A nevelési-oktatási intézmények vezetıi a Képviselı-testület által jóváhagyott dokumentumaik nyilvánosságra hozataláról gondoskodtak. 280/2011. (VIII. 29.) Vis maior támogatási kérelem beadás tárgyában A vis maior támogatási kérelmet szeptember 14. napján benyújtottuk. A támogatási igény 90%-os mértékben ,- Ft összegben került igénylésre. 281/2011. (VIII. 29.) Az ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában A határozatról a kérelmezıt értesítettük. Az adásvételi szerzıdés elkészítéséhez szükséges adatokat megadtuk. Egy megbízott ügyvédi iroda a szerzıdést készíti. 282/2011. (VIII. 29.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme tárgyában Kérelmezıt a határozatról értesítettük. Az irodát és a garázst azóta is használja. A határozatot további támogatások elnyeréséhez felhasználja. 283/2011. (VIII. 29.) A BAKI (Balmazújvárosi Kistérségi Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület) kérelme tárgyában A BAKI részére a támogatói nyilatkozatot aláírtam és megküldte a Polgármesteri Hivatal további felhasználás céljából. 284/2011. (IX. 8.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A Magyar Államkincstárhoz az ÖNHIKI pályázat benyújtása megtörtént, az igényelt összeg eft, mely fedezetet biztosítana a mőködési hiányra. 300/2011. (IX. 14.) A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıjének megbízása tárgyában A Képviselı-testület Zsuposné Juhász Margitot bízta meg a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi feladatainak ellátásával. A megbízással kapcsolatos intézkedéseket megtettük, a Magyar Államkincstárt értesítettük a kinevezésrıl. 303/2011. (IX. 14.) A maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában A maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésérıl szóló képviselı-testületi határozatot megküldtük az érintett intézmények vezetıinek. 305/2011. (IX. 14.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának, a Bölcsıde intézményegység mőködési engedélyének módosítása tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratában bekövetkezı változásokat megküldtük a Magyar Államkincstár részére, aki a kérelmezett módosításokat átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban. Az intézmény Bölcsıde intézményegysége tekintetében a Hajdú- 3

6 Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldtük a mőködési engedély módosítása iránti kérelmünket. 308/2011. (IX. 14.) A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosításával kapcsolatban a Magyar Államkincstárnak megküldtük a változásbejelentési kérelmeket, melyet az átvezetett a törzskönyvi nyilvántartásban. A Balmazújvárosi Általános Iskola helyiségeinek számában bekövetkezı növekedés lejelentésre került a Közoktatási Információs Rendszerben. 318/2011. (IX. 14.) A Hajdú Volán Zrt. által üzemeltetett helyi közösségi közlekedés menetrendi módosítása tárgyában A Hajdú Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés szolgáltatása során az általános iskola vezetıje általi kezdeményezés alapján a menetrendi módosítás megtörtént a 318/2011. (IX. 14.) sz. határozatnak megfelelıen. 323/2011. (IX. 30.) A gyermekorvosi ügyelet megszüntetése tárgyában A Képviselı-testület október 1. napjával megszüntette a gyermekorvosi ügyeleti ellátást. A határozatnak megfelelıen módosítottuk a gyermekorvosokkal kötött feladatellátási szerzıdéseket. 326/2011. (IX. 30.) A Képviselı-testület 280/2011. (VIII. 29.) számú határozat kiegészítése tárgyában A vis maior támogatás hiánypótlása érdekében a Képviselı-testület határozatát megküldtük a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, október 20. Dr. Tiba István polgármester 4

7 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: szeptember hónapban az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom: Szociális ügyek: aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka és bérpótló juttatás) ügyekben az iktatott ügyiratok száma: 496 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 105 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 381 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet 30 fı nyújtott be, közgyógyellátás ügyben (alanyi, normatív és szociális rászorultság alapján) 147 db az iktatott ügyek száma, mely tartalmazza a szakhatósági megkereséseket is, ápolási díj ügyben 5 db az iktatott ügyek száma, temetési segélyt 15 fı lakos igényelt, egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevétele céljából 29 esetben döntöttünk, speciális utazási támogatás ügyben keletkezett ügyek száma 3, 350 fı, helyben tanuló részére utazási támogatás került megállapításra a megvásárolt bérletjegy árának erejéig Gyermekvédelmi ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 128 fı törvényes képviselı és fiatal felnıtt igényelt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 10 fı nyújtott be, óvodáztatási támogatás megszüntetése ügyében 6 alkalommal kellett döntést hozni, tekintettel arra, hogy a gyermek nevelési jogviszonya az intézményben megszőnt. Jegyzıi gyámhatósági ügyek: védelembe vételre 4 gyermek esetében került sor, 3 esetben végzést bocsátott ki a jegyzıi gyámhatóság a 10 órát meghaladó, igazolatlan iskolai hiányzás miatt. iskoláztatási támogatás és családi pótlék felfüggesztése során kirendelt eseti gondnok elszámolására 20 gyermek esetében került sor a védelembe vétel felülvizsgálatára 2 fı esetében került sor, s a felülvizsgálat során 1 gyermek részére ezen hatósági intézkedés megszüntetésre került, ugyanis eredményesnek bizonyult alapellátásban a gondozás, családi jogállás rendezésére 2 gyermek esetében került sor, bírósági megkeresésre 5 esetben került sor környezettanulmány készítésére, vagyonleltár 3 fı esetében került elkészítésre, illetve benyújtásra. ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatos gyámhatósági intézkedésre 3 gyermek esetében került sor szeptember 1. napjától a korábbi szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer megszőnt, és egyben módosult formában beépült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba, melyre tekintettel 1

8 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének vonatkozó szakaszát is újraszabályozta. A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, a ,-Ft-ot, illetve a tulajdonában lévı vagyontárgy értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, a ,- Ft-ot. (Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, melyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő.) Tekintettel a lakásfenntartási támogatás rendszerének megváltozására, illetve a jogosult kör bıvülésére, az egyes pontban szereplıen alakult az ügyiratforgalom a támogatás tekintetében. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Lefolytattuk az önkormányzati győjtıutak végleges mőszaki átadás-átvételi eljárását, tekintettel a Bartók Béla utcai, Gábor Áron utcát keresztezı csomópontban áthelyezett E- ON vezetékek és oszlopokra és azok kiváltására. Az útépítési engedély köteles utakra (Bartók Béla utca, Iskola köz, Vasút sor vége) a forgalomba helyezési engedélyt megkértük a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. Folyamatos az egyeztetés a Debreceni utcai kerékpárút ügyében és a kivitelezés ütemében. Több szakaszon olyan jellegő közmő kiváltásokat írtak elı a közmő szolgáltatók, melyek a pályázatban, illetve az engedélyes tervekben nem szerepeltek, ezért a Debreceni utca, Sporttér utca és Újvilág utcai szakaszán a folyamatos kivitelezés nem biztosítható. Ezzel kapcsolatban tárgyalások vannak folyamatban a hírközlési szoláltatókkal (T-COM, FIBERNET, INVITEL, BalmazInterCOM). Az egészségügyi központ szakellátónak kivitelezése folyamatban van, jelenleg a bölcsıde felıli szárny, mint elsı ütem gépészeti rendszerek szerelése, falfőtés szerelése, vakolatok, belsı átalakítások és burkolások elıkészítése folyik. Az alapellátó szárny új épületében áthelyezésre került a gyermekorvosi ellátás. Környezetvédelmi pályázattal a város mintegy 250 db humusz készítésére alkalmas komposztáló ládát nyert el, melyeket a lakossági igények alapján kiosztottunk. Minden lakóval egyedi szerzıdés készült, mivel a ládákat 3 évig kell megtartani, használni, illetve a kerti hulladékot hasznosítani. A közterület felügyelık folyamatosan megtartották a két hetenkénti esti ellenırzést a szabálytalan gépjármő tárolásról és a közvilágítási lámpák karbantartottságáról. A nyár végi parlagfő irtásával kapcsolatos helyszíni szemlék utóellenırzése is megtörtént, s az ingatlan tulajdonosokat több alkalommal felhívtuk a parlagfő irtására. A rendezési terv módosítása az oktatási intézmények övezetében történı tetıráépítés és a Sporttér utcai rendezvénycsarnok fejlesztés érdekében az érintett övezetekben folyamatban van. Az érintett önkormányzatokkal és mintegy 30 államigazgatási szervvel a szakhatósági egyeztetés lezárása folyamatban van, a rendezési tervmódosítás jogszabályban elıírt kötelezı közzététele, hirdetmény kifüggesztése megtörtént. A beérkezı vélemények összegzése után a megbízott fıépítész és településtervezı az államigazgatási szerveknek a választ megadja, s az állami fıépítész is végleges szakvéleményt ad. A módosítás jóváhagyása a folyamat idıigényességét és jogszabályi elıírásait figyelembe véve december hónapra várható. Folyamatban van a már elkészült belvízrendezési vízjogi engedélyes tervek vízügyi hatósági engedélyezése. A pályázat készítıje a megvalósíthatósági tanulmány szakértı bevonásával az önkormányzati és vízügyi szakemberek véleményezésével összeállításra került a mőszaki 2

9 tartalom. Sajnos a korábbi évek pályázati összegének felsı határa részben csökkent, de a mőszaki tartalomban törekedtünk arra, hogy a legveszélyeztetettebb területek belvízrendezése, fıgyőjtık mederrendezése, kotrása, győjtı és mellékgyőjtık burkolása további kisebb részének zárttá tétele a pályázatba beépüljön. A pályázatot november hó végéig kell benyújtani. Az osztályról 2 fı közterületfelügyelı részt vett a szociális csoport feladatkörébe tartozó szociális ügyek, lakásfenntartási támogatási ügyek elbírálásához szükséges helyszíni szemlékben. A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi bizottság tárgyalta a Debreceni u. 12. szám alatti ingatlanon lévı épületek és bérlemények helyzetét. Ezzel kapcsolatban 2 db autóbuszgarázs és 1 db személygépjármő garázs bérbeadása megtörtént. A felújított épület hátsó szárnyában irodabérlet használatára kötöttünk szerzıdést, míg a telken lévı faház felépítmény használatával kapcsolatos jogi szempontok felülvizsgálata megkezdıdött. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése Hortobágy fürdı építési engedély kérelme Hortobágy kemping tisztálkodó épület építési engedélyezése Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezési eljárása Tiszacsege állattartó telep és trágyatároló építései engedélyezése 2db Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Sütöde használatbavételi engedélyezési eljárása Lakcímrendezés Hortobágy szálláshely építési engedélyezése 6 db Hortobágy Szásztelek állattartó telep trágyakezelés építési engedélyezése Balmazújváros Debreceni utca híd építési engedélyezése Építési és használatbavételi engedélyezési eljárással kapcsolatos iratanyag megküldése a Debreceni Városi Bírósághoz Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi bejelentés és használatbavételi engedély 6 db Hortobágy olajüzem építési engedélyezési eljárása Debrecen étterem bontás Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek Hortobágy állattartó telep építési engedélyezési eljárása Balmazújváros Hortobágy Külterületén állattartó telepek bıvítésének építési engedélyezése Lakóépület építési engedélyezése Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása (Egyek, Hortobágy, Balmazújváros és Tiszacsege településeken) Debrecen Házgyár csarnoképítés építési engedélyezési eljárása Presszó és gyorsbüfé használatbavételi engedélyezése Balmazújvároson Élelmiszerraktár építési engedélyezési eljárása Tanya építési engedélyezési eljárása Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatása Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Németfalusi közösségi ház építési engedélyezési eljárása 3

10 Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele Közlekedési igazgatás Egyek Polgármesteri Hivatal Adócsoportja több, mint 70 ügyben kezdeményezte a jármővek forgalomból történı kivonását adótartozás miatt. Ez adott esetben két esetleg három döntést (végzést illetve határozathozatalt) igényel. Jelentıs számban érkezik hatóságunkhoz a Vas Megyei Rendırfıkapitányság megkeresése a jármővek forgalomból történı kivonása végett közlekedési bírság meg nem fizetése miatt. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 253 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 192 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 12 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 10 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 105 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 44 db. - Adatváltozás miatt 143 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 158 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 4 db került kiadásra. - Az elmúlt idıszakban nemzetközi vezetıi engedély kiadására nem került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Az elmúlt jelentésem óta 40 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 28 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 12 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A vizsgált idıszakban 11 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 18 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 12 esetben kellett eljárnunk. Magánszálláshely nyilvántartásba vétele: 1 db. Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 1 db. 4

11 Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. Mőködési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 46 db. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt jelentésem óta egyszerősített honosítási kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 12 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre Balmazújvároson 8 esetben került sor, míg névadóra 2 esetben. A vizsgált idıszakban 26 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 3 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 46 esetben került sor, 2 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem 1 esetben történt. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. Szeptember hónapban 9 fı tette le településünkön az állampolgársági esküt. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 135 db. - Elvesztés miatti pótlás 6 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Megrongálódás miatti csere 3 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 4 db. - Szig. adatok változása 8 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 47 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 4 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 24 db. - Elvesztés miatti csere 6 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Megrongálódás miatti csere 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 1 db. Útlevél Az elmúlt idıszakban 23 útlevél került kiadásra. Egyre szélesebb körben tudatosul, hogy uniós országban érvényes személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni. Az ezzel kapcsolatos személyes, illetve telefonon történı érdeklıdések száma továbbra is igen jelentıs. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. A Képviselı-testület döntése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. A 400 gyermek étkeztetéséhez szükséges ,- Ft összeget teljes mértékben biztosítani fogja a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztere döntése alapján a központi költségvetési forrás. A Magyar Államkincstár felé szeptember 15-ig az elszámolás megtörtént. A Magyar Államkincstár felé a évi normatíváról történı lemondást megküldtük. 5

12 Az önkormányzat a évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló pénzforgalmi jelentés és mérlegjelentés elkészítése folyamatban van. Benyújtási határidı október 20., október 25. Az Állami Számvevıszék a évi ellenırzési tervében a 43. számú, az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenırzése részeként áttekinti és elemzi a városi önkormányzatok pénzügyi helyzetét. Önkormányzatunknak az Állami Számvevıszék által megküldött tanusítványokat szeptember 30-ig kellett elkészíteni. Az Állami Számvevıszék számvevıi október 5. napjától helyszíni ellenırzés keretében vizsgálatot tartanak. Az elmúlt idıszakban az alábbi ellenırzések történtek: - Hortobágyi úti iskolabıvítés üzemeltetési kötelezettség ellenırzése (KITA/2/2003/848. sz. pályázat). - Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény színháztermi szárny rekonstrukció helyszíni ellenırzése ( LEKI pályázat). - A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres Péter Gimánázium, Szakközépiskola és Szakképzı informatikai fejlesztése pályázat helyszíni, tételes ellenırzése (TIOP / ). Valamennyi ellenırzés pozitív megállapítástétellel zárult. Adócsoport Az augusztus-szeptember hónapban elkészített mintegy db balmazújvárosi, valamint 840 db hortobágyi adóívet, fizetési értesítıt az adózók részére kézbesítettük. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalmat bonyolítottunk. A szeptember havi befizetési idıszakban kiemelt figyelmet fordítunk az adószámlákkal kapcsolatos könyvelési feladatokra, az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Szeptember és október hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük az APEH részére, a nyilvántartott adózók adótartozásáról. Hortobágy község hátralékos adózóiról szeptember hónapban szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány. Október hónap elején a befizetések lekönyvelését követıen, kipostáztuk a felhívásokat (3000 db) a nem fizetı adózók részére Balmazújváros, illetve Hortobágy tekintetében is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember-október hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Folyamatosan szólítjuk fel azon adózókat, akik még nem teljesítették bevallási kötelezettségüket helyi iparőzési adó és magánszemélyek kommunális adó tekintetében is. Így az ügyfélfogadási idıben megjelent adózók részére segítséget nyújtunk bevallásuk kitöltésénél is. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának szeptember 08. napjától kezdıdıen a mai napig egy tanácsülése volt, szeptember 14. napján. 6

13 II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának szeptember 14. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által január 1. napjától kezdıdıen szenvedélybetegek közösségi ellátása elnevezéső új ellátási formát kívánja nyújtani. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtandó új ellátási forma biztosításhoz szükséges dokumentumokat (Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Szakmai Program). 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az iskolatej biztosítása érdekében a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása a Sajt-Kalmár Kft. társasággal köt szállítási szerzıdést. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. közötti vállalkozási szerzıdés módosítását nem fogadja el, januárjában ismételten elıterjesztésre kerül. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Nyitnikék Óvoda Minıségirányítási Programját. 6. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. A Kistérségi Osztály szeptember és október hónapban is ellátta az állati hulladék szállításának feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Mind az A, mind a B típusú pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztésre került, továbbá megtekinthetı a város honlapján november 14-ig folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, - az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatokban részt vevı orvosok, védınık feladatellátási szerzıdés-tervezetét, - Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Bölcsıde Intézményegysége tekintetében a mőködési engedélyének módosítását, - a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók szüleinek erre vonatkozó nyilatkozatait megküldtük az illetékes nevelési-oktatási intézményeknek a októberi statisztika összeállítása céljából. A 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet alapján integrációs pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan. Az iskola megkezdıdésével az igazolatlan iskolai hiányzások is kezdetüket vették, igen nagy számban szeptember 14-ét követıen Balmazújváros önkormányzatának szabálysértési hatóságához 41 szabálysértési feljelentés érkezett, melyek közül 20 esetben közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult eljárás, a 7

14 legtöbb esetben az elmúlt tanévben is igazolatlanul hiányzók törvényes képviselıivel szemben. Az elmúlt napokban megnövekedett a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések száma, ezek jellemzıen közterületen történı tiltott szeszes-ital fogyasztásból adódnak. Szomszédjogi, birtokvédelmi ügyekben szeptember közepe óta 9 esetben tartottunk helyszíni szemlét, sok esetben az állattartásból adódó szagok és körülmények miatt (pl.: patkányok elszaporodása). Egy esetben a szabálysértési hatóság a Wesselényi-Bólyai- Kodály-Szabó P. utcák környékén elszaporodott kóbor ebek miatt ment ki szemlére. Az esetek döntı többségében hatósági eljárás megindítására nem került sor. Tekintettel arra, hogy a tulajdon elleni szabálysértések augusztus 19. napjától bírósági és rendırségi elıkészítıi - hatáskörbe tartoznak, a szabálysértési hatósághoz érkeznek nevezett szervektıl a megkeresések az elkövetık szabálysértési elıéletével (priorálás) kapcsolatban. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a tanévkezdéskor a Balmazújvárosi Általános iskolának, valamint az óvodáknak tanszer, illetve higiénés csomagot juttatott el, melyet az intézmények szívesen fogadtak. A Német Kisebbségi Önkormányzat, együttmőködve a Németfalusiak Egyesületével elvégezte a Kossuth utcai ingatlan területének kaszálását, a Balmazújvárosi Általános Iskola két-tannyelvő tagozatával együttesen szervezi a Márton napi programokat, továbbá hozzájárul annak népszerősítésével, hirdetésével járó kiadásokhoz. Szeptember 22-én 16 csapat jelentkezése mellett szerveztük meg az Autómentes napot. A jó hangulatú rendezvényen az általános iskolásoktól a nyugdíjas korosztályig mindenki képviselve volt. A hivatal pincéjében közfoglalkoztatottak segítségével sikerült,,rendet raknunk. Minden irat a helyére került, a selejtezhetı papírok megsemmisítésre kerültek. A régi orvosi rendelı alatt lévı pince,,patkányírtási feladatait kezdtük meg.,,idısbarát Önkormányzat díjat vehettek át a Parlamentben városunk képviseletében - dr. Veres Margit jegyzı és Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı - szeptember 28-án Soltész Miklós államtitkártól. Az Ft összeggel járó díjat Önkormányzatunk számlájára utalja a minisztérium. A Hajkarnevál címmel meghirdetett megyei smink, manikür és fodrászversenyt támogatta Polgármesteri hivatalunk tükörszállítással, fodrászmesterek felkérésével, zsőrizésük tiszteletdíjának biztosításával. Csehországból, Most város delegációját fogadtuk október 16-án. A cseh nagykövetség megkeresését követıen Most város baráti elképzelésekkel kereste meg önkormányzatunkat. Meglátogatták a könyvtárunkat, bölcsödénket, általános iskolánkat, jártak Mihalkó Gyula kalaposmőhelyében és Bödıcs Ilona fazekasnál. A képviselı testület tagjai fıztek, illetve egy közös vacsora alkalmával beszélgettek a vendégekkel. Kiküldésre került az október 23-i rendezvény meghívója, az emlékmősorban szereplıkkel (Ady Gimnázium, Bekton Zenekar) illetve a Református Egyházközséggel az egyeztetést elvégeztük. Balmazújváros, október 21. Dr. Veres Margit jegyzı 8

15 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete október 26-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának / pontja alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belsı ellenırzésérıl a Társulás gondoskodik kettı közremőködı bevonásával. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése értelmében a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a tisztelt Képviselı-testületnek november 15. napjáig szükséges elfogadnia. Az elıterjesztéshez mellékelem a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési terv tervezetét. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

16 2 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete október 26-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: november 15. Felelıs: jegyzı Balmazújváros, október 21. Dr. Tiba István polgármester

17 Balmazújváros Város Önkormányzata ÉVES BELSİ ELLENİRZÉSI TERV A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. -a szerint elıírt éves ellenırzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves ellenırzési terv összeállítása a évben tett belsı ellenıri megbeszélés, ellenırzés tapasztalata és jogszabályi elıírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezıtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat mőködési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezık meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenırzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése Ellenırzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, idıpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenırzése 1

18 Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 1. UTÓLAGOS ELLENİRZÉS Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 2. ÜZE- MELTETÉS, FENNTARTÁS, MŐKÖDTETÉS ( Balmazújváros Város Önkormányzat többségi tulajdonában lévı Gazdasági Társaságok vonatkozásában) Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: évi belsı ellenırzési megállapítások utólagos ellenırzése. Tárgy: Jegyzıkönyvek megállapításainak teljesülése. Idıszak: 2012 Módszer: Jegyzıkönyvek kiértékelése, elemzése. Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Annak megállapítása, hogy az üzemeltetési, fenntartási, mőködési kiadások tervezése és felhasználása a Város többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságokban megfelelıen történik-e meg? Hogyan minısíthetı: - Ingatlan üzemeltetés - Gépjármővek üzemeltetése - Informatikai eszközök üzemeltetése - Egyéb üzemeltetés. Tárgy: Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés ellenırzése Idıszak: 2011 Módszer: Eljárások és rendszerek sza- Balmazújváros Város Önkormányzata Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Utólagos ellenırzés Nem lehetett erıforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezık Azonosított kockázati tényezık (*) Nem hatékony irányítás. Ellenırzés hiánya. Pazarlás. Nincs karbantartási terv. A terv nem tartalmazza a szükséges karbantartásokat. Állagmegóvási szempontok figyelmen kívül hagyása. Karbantartás elhanyagolása. Korszerősítés, programok frissítésének elhakumentumok és nyilvántartások vizsgála-költségtakarékosságta, közvetlen megfigyelésen alapuló el-szempontok figyelmen bályzatainak elemzése és értékelése, do-nyagolásalenırzés. kívül hagyása. Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) I. negyedév Jelentés készítés határideje: április 30. Az ellenırzés ütemezése (***) II. negyedév Jelentés készítés határideje: július 31. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) Erıforrás szükségletek (****) 6 szakértıi nap (1 ellenır) 2

19 Balmazújváros Város Önkormányzata Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 3. Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele-nezı készítették el ma- szabályzatok kialakításra kerültek-e, radéktalanul a kötelezı illetve azok aktualizáltsága megfelelı-e. szabályzatokat. A szabályzatok nem ak- Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuali-tualizáltak. SZABÁLYO- záltságuk Nem minden munkafo- ZOTTSÁG lyamat szabályozott. ELLENİRZÉSE Idıszak: 2012 A munkafolyamatok összehangolása nem Módszer: Eljárások és rendszerek sza-szabályozottbályzatainak elemzése és értékelése. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik. Szabályszerőségi ellenırzés II. negyedév Jelentés készítés határideje: július szakértıi nap (1 ellenır) 3

20 Balmazújváros Város Önkormányzata Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 4. ADATSZOL- GÁLTATÁSOK, FİKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTAR- TÁS, BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍ- TÉS ELLENİR- ZÉSE A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fı-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, mőködése meg, vagy nem feladat- nem történt megfelelı-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. veknek megfelelıen került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, Tárgy: A fıkönyvi könyvelés és a év I félévi költségvetési beszámoló ellen-vagırzése nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések elmulasztása. Idıszak: 2012 Bizonylat nélküli könylése, folyamatok és rendszerek mőködésé-zárás, beszámoló nem Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-velésnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-megfeleltartások adattartalma, vizsgálata. idızítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelı adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelı struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelı adattartalma. Rendszerellenırzés, megbízhatósági ellenırzés III. negyedév Jelentés készítés határideje: október szakértıi nap (1 ellenır) 4

21 Balmazújváros Város Önkormányzata Ellenırzendı folyamatok és szerlenırzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (elvezeti egységek me, ellenırzött idıszak) 5. KÉSZPÉNZKE- ZELÉS Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár mőködése megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár mőködése, pénztárrovancs. Idıszak: 2011 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Azonosított kockázati tényezık (*) Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések A pénztáros nem megfelelı szakképzettsége A pénztáros nem megfelelı tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december 31. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) 5

22 Balmazújváros Város Önkormányzata BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE Azonosított kockázati tényezık (*) Ellenırzendı folyamatok Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenırzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenırzött idıszak) 6. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelı irányítás lapénzforgalom megfelelıen szabályozott, Nincs ellenırzés a mőködés során a vonatkozó elıírásokat Téves kifizetések betartják. Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Idıszak: 2011 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Dupla kifizetések Késı kifizetések Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december 31. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás október 10. nap Jóváhagyta:. 6

23 Kozkázatelemzés A évre vonatkozó belsı ellenırzési tervhez. Balmazújváros Város Önkormányzata október 10. Gyarmat-Tax Kft

24 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 1. számú melléklet

25 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 79 KOCKÁZATI KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Az elızetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták. Az elızetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövetı és zökkenımentes mőködést hátráltatják.

26 KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 2. számú melléklet

27 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 85

28 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nincs karbantartási terv, vagy a terv nem tartalmazza a szükséges karbantartásokat. A folyamatos és szükséges állagmegóvás nehezen tervezhetı, nem kalkulálható, többletkiadást jelenthet. Kockázati tényezı #2. Nem készül felújítási javaslat, vagy a meglévı javaslatok nem tartalmaznak sorrendiséget. Nehezen beazonosítható a tervezett felújítás költségés személyi vonzata és a kivitelezés illetve aktiválás várható ideje. A elızetesen végzett számítások és gazdaságossági arányszámok hiánya okán nehéz tervezés. Kockázati tényezı #3. Az informatikai szoftverek korszerősítésének, a programok frissítésének elhanyagolása. A tevékenységek során használt szoftverek kompatibilitása, a korszerősítés hiányában problémát okozhat, amely negatív hatást gyakorol a folyamatos és pontos munkavégzésre, archiválásra. Kockázati tényezı #4. Költségtakarékossági szempontok figyelmen kívül hagyása. Az üzemeltetési költségek jelentıs hányada miatt a költségvetési keret túllépése, mőködési nehézségek jelentkezhetnek.

29 KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 3. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

30 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 88

31 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelezı szabályzatok. A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelı és részletes szabályozottsága. Kockázati tényezı #2. A szabályzatok nem aktualizáltak. A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint. Kockázati tényezı #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik. A megfelelı teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthetı rendszer.

32 KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 4. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

33 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 83

34 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. Az önkormányzat stabil és tervszerő gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetıségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelı kialakítása és mőködtetése. Kockázati tényezı #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelı adattartalma. Kockázati tényezı #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelı struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat mőködésérıl, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıpénzügyi mőködése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítı nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

35 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 5. számú melléklet

36 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 86

37 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem megfelelı irányítás, az ellenırzés hiánya. A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat pénzügyi területének mőködéséi feltétele. Kockázati tényezı #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késı kifizetések) Kockázati tényezı #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelı szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások) A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

38 KOCKÁZATELEMZÉS A 6. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 6. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

39 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 85

40 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 6. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem megfelelı irányítás, az ellenırzés hiánya. A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat megfelelı gazdasági mőködésének feltétele. Kockázati tényezı #2. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a Bankszámlakezelés szabálytalanságon túl a során elkövetett gazdálkodásban is hibák. (téves, dupla zavart okozhatnak. vagy késı utalások)

41 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ OKTÓBER 11.

42 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető Tanulói létszám Beiskolázás mutatói Tanulói létszám mutatói Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói Személyi feltételek Szakos ellátottság Továbbképzéseken való részvétel Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Tárgyi feltételek Szakképzés tárgyi eszközrendszere Informatikai rendszer korszerűsítése Iskolabútorok Karbantartás Oktatási, képzési feltételek Közismereti képzés Idegen nyelv oktatása Szakképzés Tanulmányi és vizsgaeredmények Tanulmányi mutatók Bukások Érettségi vizsgák Szakmai vizsgák Neveltségi helyzetkép Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések Hiányzások Minőségirányítási program Szociális rendszer, ösztöndíjak Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj Integrációs Pedagógiai Rendszer Kapcsolatrendszer Versenyek Rendezvények, programok A 2010/2011. tanév feladatai, fejlesztési területei OLDAL

43 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 1. Bevezető A 201/2011. tanév intézményi értékelése kettős célt szolgál: kitekintés arra vonatkozóan, hogy a 2008 nyarán megfogalmazott magasabb vezetői pályázat elemei hogyan és miként voltak képesek megvalósulni az előző évek figyelembevételével, a 2009/2010. tanévben végrehajtott intézményi fejlesztések miképpen épültek be a 2010/2011. tanév rendszerébe, a tanév elején, a munkatervben megfogalmazott célok miképpen valósultak meg, s milyen feladatok, tervek kerülhetnek megfogalmazásra a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan. 2. Tanulói létszám 2.1. Beiskolázás mutatói Iskolánk egyik fontos minősítési tényezője, hogy a balmazújvárosi szülők és a végzős nyolcadik osztályos tanulók milyen mértékben választják a balmazújvárosi középfokú intézményt továbbtanulási céllal. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a balmazújvárosi diákok hány százaléka választja iskolánkat, illetve intézményünk által biztosított különböző képzési formákat (jelentkezők aránya a végzős balmazújvárosi nyolcadikos tanulók számához viszonyítva): Megnevezés 2009/2010. tanévre vonatkozóan 2010/2011. tanévre vonatkozóan 2011/2012. tanévre vonatkozóan Végzett 8. osztályosok száma 231 (100%) 218 (100%) 209 (100%) Iskolába jelentkezők száma 228 (98%) 206 (94%) 200 (97%) Gimnáziumi képzés 118 (51%) 125 (57%) 123 (59%) humán irányultság 50 (22%) 70 (32%) 78 (37%) reál irányultság 57 (25%) 46 (21%) 48 (23%) angol irányultság 57 (25%) 34 (16%) 35 (17%) általános irányultság 62 (27%) 79 (36%) 90 (43%) Szakközépiskolai képzés 67 (29%) 67 (31%) 73 (35%) vendéglátás szakmacsoport 44 (19%) - 71 (34%) gépészet szakmacsoport 33 (14%) - 26 (12%) kereskedelem szakmacsoport - 47 (22%) - informatika szakmacsoport - 24 (11%) - Szakiskolai képzés 95 (41%) 77 (35%) 72 (34%) kereskedelem szakmacsoport 44 (19%) 41 (19%) 30 (14%) vendéglátás szakmacsoport 48 (21%) 56 (26%) 75 (36%) építészet szakmacsoport 39 (17%) 18 (8%) 21 (10%) gépészet szakmacsoport 31 (13%) 20 (9%) 39 (19%) 3. OLDAL

44 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az adatokból megállapítható: a tavalyi tanévhez képest minimális számban nőtt az érdeklődés iskolánk irányába, egyre többen jelentkeznek gimnáziumi, szakközépiskolai képzésbe, ezzel szemben szakiskolai képzésbe pedig egyre kevesebben, gimnáziumi képzésben jelentősen megnőtt a humán illetve az általános irányultságra jelentkezők száma, miközben a reál és az angol irányultságúra jelentkezők száma kis mértékben nőtt, szakközépiskolai képzésben az utóbbi évek adatai alapján megfigyelhető, hogy a gépészet szakmacsoportos képzés iránt az érdeklődés nagymértékben csökkent, ezzel szemben a vendéglátás szakmacsoportos képzés iránt viszont jelentősen megnőtt, szakiskolai képzésben hasonlóan a szakközépiskolai képzéssel a vendéglátás szakmacsoportos képzésre való jelentkezés évről-évre folyamatosan nő, miközben a kereskedelem szakmacsoportos képzésre viszont folyamatosan csökken. A beiskolázás másik fontos mutatója, hogy a meghirdetett férőhelyek számához viszonyítva hány jelentkező iratkozott be 9. évfolyamra (felvettek aránya a férőhelyek számához viszonyítva): Megnevezés 2009/2010. tanévre vonatkozóan 2010/2011. tanévre vonatkozóan 2011/2012. tanévre vonatkozóan Iskolába beiratkozottak száma 166 (81%) 137 (67%) 130 (64%) Gimnáziumi képzés 55 (81%) 54 (79%) 48 (71%) humán irányultság 14 (82%) 16 (94%) 17 (100%) reál irányultság 10 (59%) 11 (68%) 5 (30%) angol irányultság 17 (100%) 11 (65%) 9 (53%) általános irányultság 14 (82%) 16 (94%) 17 (100%) Szakközépiskolai képzés 31 (91%) 26 (76%) 30 (88%) vendéglátás szakmacsoport 16 (94%) - 17 (100%) gépészet szakmacsoport 15 (88%) - 13 (77%) kereskedelem szakmacsoport - 13 (76%) - informatika szakmacsoport - 13 (76%) - Szakiskolai képzés 80 (78%) 57 (59%) 52 (61%) kereskedelem szakmacsoport 28 (82%) 20 (59%) 7 (41%) vendéglátás szakmacsoport 11 (65%) 16 (95%) 23 (68%) építészet szakmacsoport 19 (111%) 9 (53%) 9 (53%) gépészet szakmacsoport 22 (65%) 12 (35%) 13 (77%) Az adatokból megállapítható: a tavalyi évhez képest csökkent a beíratkozott tanulók száma, közel hasonló mértékben, ahogyan csökkent a végzős nyolcadikos tanulók száma, lényeges csökkenés a gimnáziumi képzésben mutatkozik, érezhető a debreceni középiskolák elszívó hatása, egyre erősebb a nyolcadikos tanulók elvágyódása 4. OLDAL

45 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Balmazújvárosról nevesincs, ismeretlen, szolgáltatásaiban kevésbé vonzó gimnáziumokba, szakközépiskolákba, esetleg szakiskolába Tanulói létszám mutatói Az iskola tanulóinak számát és az előző tanévhez képest a létszámnövekedés/létszámcsökkenés arányát mutatja az alábbi táblázat. Az adatok a szeptember 1-ei állapotot tükrözi. Tanév Összlét szám Növekedés az előző tanévhez képest Gimnáziumi létszám (nappali) Szakközépiskolai létszám Szakiskola Szakképző létszám 2006/ / ,14% / ,56% / ,94% / ,81% A táblázat adataiból kiolvasható: attól függetlenül, hogy csökkent a 9. évfolyamra beiratkozottak száma, nőtt az iskola létszáma annak köszönhetően, hogy évközben több tanuló is beiratkozik szeptember, október hónapokban, főleg debreceni középiskolákból, a szakiskolai létszám növekedése két tényezőnek is köszönhető: - szakképzési 11. évfolyamra egyre több olyan tanuló jelentkezik, akik nem az iskolánkba jártak az előző tanévekben, - a rendszerben egyaránt megtalálható még a 2+2 illetve a 2+3 éves szakiskolai képzés is. a gimnáziumi, esti rendszerű felnőttoktatás adatai továbbra sem szerepelnek a táblázatban, hiszen a 2010/2011. tanévben sem volt oktatás ebben a képzési formában. Az alábbi táblázat a szorgalmi időben történő lemorzsolódást mutatja. Az induló létszám a szeptember 1-ei állapot, azt tekintjük 100%-nak, a jelenlegi létszám a június 15- ei állapotot szemlélteti az induló létszámhoz viszonyítva. Az osztályozott létszám azokat a tanulókat jelenti, akik tanév végén minden tantárgyból osztályzatot kaptak. 5. OLDAL

46 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ A grafikonból megállapítható, a lemorzsolódás a 2010/2011. tanévben 3,77% volt, ami 28 főt jelent, további 39 tanuló június 15. és augusztus 31. között hagyta el az intézményt. A tanulók képzési típusonként megoszlását mutatja az alábbi táblázat: Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Szakképzés 2008/ ,29% 18,62% 25,39% 23,70% 2009/ ,21% 17,64% 22,39% 28,77% 2010/ ,22% 17,63% 21,39% 29,76% A táblázat adataiból megállapítható: a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva a szakképzés kivételével minden képzési formában csökkent vagy stagnált a tanulók megoszlásának aránya. A szakképzésben tanulók számának növekedése összefüggésben van azzal, hogy az évfolyamismétlésre kötelezett szakiskolai tanulók jelentős számban lépnek be a szakképzésbe, hiszen a szakképzésbe való belépés feltétele több szakma esetében is a 8. évfolyam és a 16. életév betöltése. Az alábbi táblázat a vidéki/balmazújvárosi tanulók arányát mutatja, követve az elmúlt évek tendenciáját, a 2010/2011. tanévben is csökkent a vidéki tanulók aránya iskolánkban. Tanév Balmazújvárosi tanulók Vidéki tanulók 2008/ (81,39%) 132 (18,61%) 2009/ (82,5%) 129 (17,5%) 2010/ (85,3%) 109 (14,7%) A tanulói létszámhoz viszonyítva a magántanulók, a nem osztályozott, a kiiratkozott és a másodszakmás tanulók számának arányát mutatja az alábbi táblázat: Tanév Magántanulók Nem Másodszakmás Lemorzsolódás osztályozottak tanulók 2008/ (1,83%) 12 (1,69%) 42 (5,92%) 9 (1,26%) 2009/ (1,89%) 14 (1,89%) 57 (7,59%) 8 (1,08%) 2010/ (0,89%) 14 (1,88%) 64 (8,61%) 8 (1,07%) A magántanulói státusz 5 fő esetében a gyermekszülés illetve anyai teendők miatt, 1 fő esetében krónikus betegség miatt született. A szakiskolai magántanulókra jellemző, hogy nem jelennek meg az osztályozóvizsgán illetve a javítóvizsgán, s ha meg is jelennek, a vizsga eredménye minden esetben elégtelen érdemjegyű, hiszen felkészületlenül jelennek meg a vizsgán. 6. OLDAL

47 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ A lemorzsolódás száma fokozatosan nő az elmúlt évek viszonylatában. Az okokat az alábbi táblázat adatai mutatják: Lemorzsolódás oka 2009/2010. tanév 2010/2011. tanév Tanulói jogviszony megszüntetése iskola kezdeményezésére augusztus 31-ei nappal Tanköteles tanuló másik intézményt választott továbbtanulási céllal Nem tanköteles tanulónak igazolatlan hiányzás miatt szűnt meg a tanulói jogviszonya 2 3 Tanköteles tanuló fegyelmi határozattal másik intézménybe került áthelyezésre 2 3 Nem tanköteles tanuló a tankötelezettség megszűnése után saját akaratból iratkozott ki Elhunyt 1 - Nem tanköteles tanuló sikertelen különbözeti vizsga Tanköteles tanuló házasságkötése révén tankötelezettség megszűnt 2.3. Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói A gyakorlati képzés formájának arányát reprezentálja az alábbi táblázat a gyakorlati képzésben résztvevők teljes létszámához viszonyítva a tanév kezdetén: Gyakorlati képzés 2008/ / /2011. Iskolai tanműhely 82 (49%) 94 (50%) 93 (43%) Tanulószerződés 81 (49%) 95 (50%) 124 (57%) Együttműködési megállapodás 5 (2%) 0 (0%) 0 (0%) Összesen: 168 (100%) 189 (100%) 217 A tanulószerződéses gyakorlati képzés aránya jelentős mértékben változott, annak köszönhetően, hogy: e tanévtől bevezetett pincér illetve pék szakképesítések 11. évfolyamon történő gyakorlati képzése tanulószerződés birtokában történt új cégek, vállalkozások bevonásával, a bolti eladó képzés gyakorlati oktatása mindkét évfolyamon csak tanulószerződés birtokában lehetséges, az iskola elvei szerint a szakképzésben tanulók az első vagy a második évfolyam követelményeit iskolai tanműhelyben, az utolsó 1 vagy 2 szakképző évfolyam gyakorlati követelményeit vállalatoknál, cégeknél szerzik meg tanulószerződés birtokában, ennek értelmében a 13. évfolyamos szakács, kőműves és szerkezetlakatos tanulók mindegyike külső gyakorlati helyen teljesítette a gyakorlati követelményeket, 1 A tanulók még mindig 9. vagy 10. évfolyamos szakiskolai illetve 11. évfolyamos szakképzős tanulók voltak 7. OLDAL

48 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ az érettségire épülő vendéglős szakképesítés beindításával minden tanuló ugyancsak tanulószerződés birtokában szállodákban, éttermekben teljesítette a szakmai gyakorlat követelményeit. Molnár István kőműves szakoktató kolléga gyakorlati oktatásvezetővé való kinevezése következtében 14 fő, 11. évfolyamos kőműves tanuló gyakorlati oktatása február 1-től nem iskolai tanműhelyben, hanem tanulószerződéssel, külső cégeknél került megszervezésre. Ennek következtében a tanév 2. felében a szakképzős tanulók 36%-a volt iskolai tanműhelyben, 64%-a tanulószerződéses, mely jelentős változás az elmúlt évekhez viszonyítva. A tanulószerződéses tanulók számának drasztikus emelkedése azt bizonyítja, hogy az iskola a szakképzési rendszerét a helyi munkaerő-piaci igényekhez viszonyítva sikeresen alakította át az elmúlt években, miközben az elmúlt évtizedekben kialakított erőforrásait eredményesen megtartotta, sőt, fejlesztette. 3. Személyi feltételek Az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátásához a fenntartó önkormányzat szeptember 1-én 52 pedagógus és 15 technikai álláshelyet biztosított. A megnövekedett adminisztrációs, gondnoki, karbantartói feladatok szakszerű ellátása érdekében iskolánk az elmúlt tanévben is igénybe vette a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának lehetőségét 3 fő által. A 2010/2011. tanév személyi feltételeinek és egyidejűleg az oktatás zavartalanságának biztosítása nehéz feladat elé állította az iskola vezetését, ahogyan az alábbi táblázat adatai is bizonyítják. Státusz Határozatlan időre, teljes állásban kinevezett pedagógus Határozott időre, teljes állásban kinevezett pedagógus Határozott időre kinevezett, részmunkaidős pedagógus Prémiumprogramban részt vevő pedagógus Tanév eleje Tanév vége Óraadó pedagógus 3 7 Pedagógusok Érkezett: Orbán Róbert, Vasókné Petőfi Erzsébet. Távozott: Dobi Sándor, Gál Judit, Csiki András Király Zoltán, Kiss István, Miskolczi Hajnalka 1 1 Jánoszky Judit, Tréki Tamás 1 1 Kiss Jánosné Bonczásné Egri Gabriella, Szilágyi Gyula, Rácz József, Koroknai Éva, Kaszás Tibor, Dobi Gábor 8. OLDAL

49 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 3.1. Szakos ellátottság Az 52. pedagógus-álláshely betöltésére szeptember 1-től volt lehetőség, az erre vonatkozó fejlesztőpedagógus álláshely meghirdetése július 14-én történt meg. A 38 pályázó közül Leiterné Szilágyi Mariann szociálpedagógus nyerte el az álláspályázatot, aki rendelkezik gyógypedagógiai illetve történelem szakos általános iskolai tanári végzetséggel is, aki már az elmúlt években volt az iskola alkalmazásában. Tanárnő gyógypedagógiai végzettsége lehetővé tette, hogy szeptember 1-től kezdve iskolánk alkalmas legyen a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. A tanévet 3 óraadó pedagógussal (Bonczásné Egri Gabriella, Szilágyi Gyula, Rácz József) kezdtük meg. A pék szakképesítés bevezetésével szükséges volt egy szakirányú, élelmiszeripari végzettséggel rendelkező szaktanár alkalmazása, s ennek a feladatnak a végrehajtására alkalmaztuk Jánószky Judit tanárnőt, részmunkaidős foglalkoztatottként. A megnövekedett matematika órák száma miatt szükséges volt Vasókné Petőfi Erzsébet tanárnő üres álláshelyét betölteni pályázat kiírása nélkül egy matematika szakos középiskolai tanárral. A Kjt. 20/A. (2.) d) pontja értelmében került alkalmazásra Kiss István tanár úr határozott idejű kinevezéssel július 1-én felmondással megszűnt Vas Kinga Krisztina matematika-informatika szakos kolléganő közalkalmazotti jogviszonya, ezért az üresen maradt állásra az iskola pályázatot hirdetett informatika-egyéb szakos munkakörben július 14-én. A benyújtott 4 pályázat közül az álláspályázatot elnyert Orbán Róbert tanár úr informatikakémia-fizika szakos középiskolai tanár. Alkalmazására szeptember közepétől volt lehetőség, hiszen román állampolgárként szükséges volt a magyar okmányok beszerzése. Csiki András kollégánk hosszantartó betegsége, majd váratlan halása után pótlása decemberétől kezdve további óraadó tanárok bevonásával volt lehetséges. Ebben a szomorú feladatban segített az iskolának Kaszás Tibor és Dobi Gábor megbízási szerződés illetve Tréki Tamás részmunkaidős foglalkoztatás keretében decemberében Gál Judit tanárnőt terhessége miatt a szabadságát letöltő Vasókné Petőfi Erzsébet tanárnő váltotta, aki át tudta venni tanárnő matematika óráit, de kémia óráinak megtartására szükséges volt egy óraadó tanárt felvenni, ezt a feladatot oldotta meg óraadóként, megbízási szerződéssel Koroknai Éva tanárnő Továbbképzéseken való részvétel A 2009/2010. tanévben a TÁMOP /08/2 pályázat keretén belül az iskola 45 pedagógusa vett részt különböző továbbképzéseken, összesen 4050 órában, melynek végén 135 tanúsítvány került kiosztásra. Ennek következtében, illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy sem pályázati, sem intézményi költségvetési forrás nem állt rendelkezésre a tanév 1. felében, a továbbképzések anyagi fedezetét az iskola az Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatásából valósította meg. Ezek alapján a tanév 1. felében 16 fő Tanulásmódszertan, a tanév 2. felében 11 fő Agressziókezelés a serdülőkorban témájú, 5 órás továbbképzésen vett részt. 9. OLDAL

50 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ A sikeres TIOP 1.1.1/07 pályázat keretén belül 14 pedagógus vett részt, 15 órás Interaktív tábla alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban elnevezésű továbbképzésen Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere A 2010/2011. tanévben négy kolléga folytatott egyetemi tanulmányokat: saját költségégén - Rabóczki István: Szegedi Tudományegyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Nemzetközi Gazdálkodás és Gazdaság mesterképzési szak, levelező képzés, - Szabó Lászlóné: Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, fejlesztőpedagógus, levelező képzés, Továbbképzési program keretén belül: - Varsányi Edit: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, kémia tanári mesterképzési szak, levelező képzés, - Nagy Anita: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, német nyelvtanári mesterképzési szak, levelező képzés Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Az iskolavezetés számára fontos, hogy a pedagógusok vállaljanak önkéntes alapon, iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenységet is: érettségi vagy szakmai vizsgán elnöki feladatot, az Oktatási Hivatal vagy a Kormányhivatal felkérésére szakértői megbízásokat, a Debreceni Egyetem szervezésében a tanári mesterképzésben részt vevő hallgatók tanítási gyakorlatában mentori feladatokat. A 2010/2011. tanévben középszintű érettségi elnöki feladatokat kaptak az iskola tanárai: Kegyes Lászlóné, Nagy Zoltán, Tóthé Babos Katalin és Végh Attila. Elnöki feladataikat az alábbi intézményben látták el: Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola, Ady Endre Gimnázium, Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakképző, Erdey-Grúz Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola, Kölcsey Ferenc Gimnázium. A tanévben 6 kolléga (Tóthné Babos Katalin, Soróczki-Pintér Ágnes, Dobi Julianna, Tóth Lászlóné, Nagy Éva, Veresné Vancsó Tünde) vett részt mentorként a Debreceni Egyetem tanár mesterképzésének tanítási gyakorlatában, 7 utolsó éves, tanárjelölt egyetemi hallgató felkészítésében vettek részt. 4. Tárgyi feltételek Az iskola infrastruktúra- és eszközellátottságának fejlesztése a 2009/2010. tanévben megvalósuló ÉÁOP illetve TÁMOP pályázat következtében egy több éves, évtizedes hiányosságokat pótolt be, melynek következtében Balmazújváros a környékbeli 10. OLDAL

51 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ településekkel együtt egy korszerű, a XXI. század igényeit is kielégítő középfokú intézménnyel gazdagodott. A 2010/2011. tanévben azoknak a területeknek a fejlesztését kellett előirányozni, melyek nem kerültek be az ÉÁOP vagy a TÁMOP pályázatba. Forrásait az alábbiak biztosították: szakképzési hozzájárulás, az elmúlt tanévben bevezetett racionális gazdálkodás következményeként született megtakarítás, nem használt eszközök eladása, az iskola szakképzős tanulói munkájának igénybevétele a gyakorlati képzés terhére, Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) keretén belül, a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának keretén belül. A nem használt eszközök eladásából Forintos bevételt képeztünk az alábbiak szerint: tanműhelyi kisértékű eszközök eladása, nem használt esztergagép eladása, nem használt traktorok, pótkocsik eladása Szakképzés tárgyi eszközrendszere A szakképzési hozzájárulás hatékony felhasználására iskolánk egy négyéves fejlesztési tervet indított el 2008 őszén az alábbiak szerint, mely ez évben az utolsó fázisához érkezett. Feladat megnevezése Tankonyha (szakács, pincér, vendéglátós képzés) Tankonyhai bútorok Tanéttermi rész kialakítása Tanéttermi bútorok Tankonyhai eszközök Mosdók, öltözők kialakítása Előkészítőterem kialakítása Előkészítőterembe előkészítőpultok kialakítása Önerő, saját tanulók bevonásával 11. OLDAL

52 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tanműhely (gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, hegesztő, kőműves, festő képzés) Tanműhely felújítása I Tanműhelyi bútorok Tanműhelyi eszközök Számítógépes CNC forgácsolóterem kialakítása Számítógépes CNC forgácsolóterem bútorzata Számítógépes CNC forgácsolóterembe CNC esztergagép Tanműhely felújítása II Szakiskola épület 2 db interaktív tábla Iskolabútorok Informatika szaktanterem eszközei Informatika szaktanterem elektromos hálózatának korszerűsítése Szakképzési támogatás 1. félévi felhasználása tételesen Ft értékben: fúró-vésőkalapács, esztergagép, gurulóállvány, hegesztőgép, elektropermanens mágnes-asztal készlet, távolságmérő, kézi szerszámok, számítógépes forgácsolóterem elektromos hálózatának kiépítése. Mivel a Böszörményi úti tanműhelyben autószerelő képzést a továbbiakban nem folytatunk, helyette a helyi igényeknek megfelelő hegesztő képzést indítottunk be, ezért szükségszerű volt az autószerelő műhely átalakítása hegesztő műhellyé, melynek költsége Ft volt. Ennek anyagi fedezetét a pénzmaradvány képezte illetve döntő mértékben szakmunkástanulóink kétkezi munkája biztosította. Kőműves tanulóink gyakorlati képzésük során kialakították a hegesztő blokkokat, festő tanulóink a szintvizsga keretén belül elvégezték a javításokat és kifestették a helységet. 3 Állmennyezet kialakítása, mosdók, öltözők felújítása, gépészeti előkészítőterem kialakítása 4 Nyílászárók teljes körű cseréje 12. OLDAL

53 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 4.2. Informatikai rendszer korszerűsítése Az iskola informatikai rendszerének korszerűsítése egy 3 éves folyamat, melynek első állomása a 2008/2009. tanévben indult, és a 2010/2011. tanévben tervszerűen fejeztük be. A évi informatikai normatíva alapján az alábbi eszközöket vásároltuk: a szakiskolai épületben a vezetéknélküli hálózat kialakításához - 9 db Wireless router, - 1 db Access Pint, használt iskolai számítógépek korszerűsítéséhez - 12 db 512 Mb memória, a könyvtári tanulói számítógépek - 2 db személyi számítógép, - 2 db 19 LCD monitor, a gimnáziumi számítógépterem - Netsupport teremfelügyeleti szoftver, könyvtárkezelő szoftver, mely alkalmas internetes megjeleníttetésre. Mivel az intézmény-felújítás után a szakiskolai épületben nem került kiépítésre informatikai hálózat, csak a gimnázium épületében egy vezetékes, szükségszerű volt a szakiskolai épületben is kialakítani egy informatikai hálózatot. Költségcsökkentő tényezőként egy vezetéknélküli hálózatot építettünk ki, melynek logikai, szoftveres kiépítésének költségei a évi pénzmaradványból kerültek finanszírozásra. A használaton kívüli traktorok és pótkocsik eladásából került finanszírozásra az informatikai normatívából vásárolt hálózati eszközök beszerelése, beüzemelése. A sikertelen TIOP1.1.1 pályázat következtében a multimédia tanterembe beszerzésre került a 2009/2010. tanévben 27 darab ASUS 1001PX-BLK023X EEE-PC 10" netbook és egy tanári számítógép annak érdekében, hogy a TÁMOP program keretében vállalt feladatokat az iskola el tudja látni. A 2010/2011. tanévben a netbook-ok használhatósága miatt át kellett alakítani a multimédia tantermet: elektromos csatlakozókat és internetes pontokat kellett kiépíteni minden egyes tanulói asztalhoz, miközben a tanterem elektromos hálózatát korszerűsíteni kellett, hogy elbírja a nagyobb terhelést. A 2010/2011. tanév végén az önkormányzat pályázatának, a TIOP pályázat keretén belül iskolánkba beszerzésre került 8 db interaktív tábla kiegészítő eszközökkel, továbbá 22 darab számítógép, melyekkel a szakiskolai épület 108-as informatikai tantermében lévő elavult számítógépeket és a könyvtárban lévő tanulói számítógépeket váltottuk fel Iskolabútorok Mivel szeptember 1-től további fejlesztőpedagógussal bővült a tanári kar létszáma, szükségszerű volt kialakítani egy új fejlesztőszobát az egyik nem használt szertárból. E fejlesztőszoba bútorzatának kialakítása az IPR 1. félévi költségvetéséből történt. 13. OLDAL

54 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az IPR 2. félévi költségvetése biztosította a gimnáziumi tárgyalószoba bútorzatának teljeskörű cseréjét, folyosói vitrines szekrényét beszerzését, illetve két fehér tábla beszerzését szakiskolai tantermekbe. A évi pénzmaradvány által vált lehetővé, hogy az iskolabútor-fejlesztés utolsó fázisaként az igazgatóhelyettesi, a gazdaság vezetői és igazgatói irodák bútorzatának felújítását vagy cseréjét megoldjuk Karbantartás Mivel nem sikerült sem az ÉÁOP pályázati forrásból, sem a szakképzési hozzájárulásból finanszírozni a szakiskolai épület tetőterének szigetelését, ezért más forrást kellett keresni. A szigetelés megoldása létkérdés volt, hiszen ezáltal a fűtés hatékonyabbá és költségcsökkentővé tehető a szakiskolai épületben. Az anyagi fedezetet a pénzmaradvány egy része, illetve az eladott traktorok és pótkocsik képezték, s a munkálatok augusztusában befejeződtek. Ez év áprilisában derült ki, hogy a fűtési rendszerünk csőhálózatában, feltehetően a szakiskolai épület földszinti aulában törés van. Szükségszerű volt a csőhálózat kiépítését kialakítani épületen belül, ennek fedezetét ugyancsak a traktoreladás képezte. Költséghatékonyság szempontjából a évre vonatkozóan új karbantartási szerződéseket kötöttünk a tűzjelző-rendszer karbantartására és a vezetékes telefonszolgáltatásra. Beszerzési pályázatot hirdettünk meg három témában, ahol a nyertes cégek vállalták a évben a szállítást a 2011 januárjában kialakított árajánlat alapján: irodaszerek, nyomtatókellékek, papírok. 5. Oktatási, képzési feltételek 5.1. Közismereti képzés A 2009/2010. tanév teljes egészét befedte a TÁMOP /08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat megvalósítása. Ennek keretében került kidolgozásra gimnáziumi képzésben a tehetséggondozó program, szakiskolai képzésben a Családbarát iskola rendszere. Mindkét program első megvalósítása a 2010/2011. tanévben történt, s felhasználva a tapasztalatokat a 2011/2012. tanévre módosítottuk a programokat hatékonyság és használhatóság érdekében Idegen nyelv oktatása A 2009/2010. tanévben bevezetett új óratervekben kiemelt jelentőségű az idegen nyelvoktatás, hiszen érettségiző osztályokban minden évfolyam az első idegen nyelv heti óraszáma 4 óra. Intézményünk továbbra is megmarad az angol és a német nyelv oktatásánál, hiszen ez az a két idegen nyelv, melyek segítségével a Föld bármely pontján 14. OLDAL

55 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ kommunikálhat az ember. Továbbra sem növeljük azon középfokú intézmények számát, melyek különböző, egzotikus nyelvek oktatásával csábítják a nyolcadikos tanulókat. Olyan nyelvekről van szó, melyek valóban kuriózumnak számítanak (olasz, spanyol, francia, finn, ), de a gyakorlati, érettségi utáni haszna csak akkor valósul meg, ha az adott irányban tanul tovább a középiskolás. A megemelt óraszám és az angol nyelv irányultságú képzés mellett, a tehetséggondozó programon belül külön blokkot kapott az angol nyelv tehetséggondozás is. Ennek keretében foglalkoznak a kollégák azon diákokkal, akik nyelvvizsgába vagy angol nyelvű szakirányban akarják folytatni tanulmányaikat. Az idegen nyelv oktatásunk hatékonyságát és szerteágazóságát bizonyítja, hogy egy lengyel középiskolával építettünk ki kapcsolatot az elmúlt években, ahol a közös nyelv az angol. A kapcsolat lényege az angol nyelven történő kommunikáció, melynek be kell épülnie az iskola képzési struktúrájába. A Tempus Közalapítvány által kiírt Comenius tanárasszisztens fogadása elnevezésű pályázaton iskolánk nyert, melynek keretében angol illetve német nyelvterületről érkezne pedagógus, aki az idegen nyelv oktatásában segédkezne iskolánkban, maximum hetente 16 órában. A pedagógus ellátását és javadalmazását az Európai Unió finanszírozza. Az alábbi táblázat a nyelvvizsgát tett tanulók számát mutatja: Közép A Közép B Közép C Alap A Alap B Alap C Összesen 2008/ / / Szakképzés Iskolánk szakképzési rendszere folyamatos fejlődésen megy keresztül, ez nemcsak az eszközrendszert érinti, hanem a képzési kínálatot, struktúrát. Az iskola alkalmas arra, hogy a helyi szinten megjelenő képzési igényeket, saját erőforrásai felhasználásával kielégítse. Ezen elv alapján a 2009/2010. tanévben egy pékség, és két hotel fordult kéréssel az iskola irányába pék illetve pincér képzés beindítása céljából. A szakképesítések képzési programját a kollégák a tanévben kidolgozták, hogy a 2010/2011. tanévben beindításra kerüljön. 15. OLDAL

56 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ május 5-én kiadott jogszabály alapján módosítani kellett azoknak a szakképesítéseknek a képzési programját, melyeket a szaktanárok és a szakoktatók a 2008/2009. tanévben már kidolgoztak, az alábbi okok miatt: a 3 éves szakképesítések 2 évesre módosultak, megváltozott az elmélet és a gyakorlat aránya, az új képzési rendszerben 30%-70% arányban, módosulásra került a szintvizsga rendszere augusztus közepén a Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában módosításra került 50 szakképesítés központ programja és szakmai vizsgakövetelménye. Az átalakítás nem érte váratlanul az iskolavezetést, hiszen a tervek már júliustól kezdve ismertek voltak, így augusztusban sikerült kidolgozni 7 szakképesítés óratervét, időben. S ezen óratervek alapján indítottuk be a 2011/2012. tanévben 11. évfolyamon az érintett szakképesítéseket. Így jelenleg szakképzési rendszerünk három, különböző szakképzési formát tartalmaz: 11. évfolyamon a 2010 augusztusában kiadott központi program alapján, 12. évfolyamon a 2010 májusában kiadott központi program alapján, 13. évfolyamon a 2008-ban kiadott központi program alapján. 6. Tanulmányi és vizsgaeredmények 6.1. Tanulmányi mutatók Az iskola tanulmányi átlagait mutatja az alábbi táblázat iskolai szinten és képzési típusokra bontva: Tanév Iskolai Gimnázium Szakközépiskola (9-10. évf.) Szakiskola Szakképzés 2008/ ,32 3,76 3,05 2,96 3, / ,24 3,66 3,06 2,78 3, / ,34 3,63 3,04 3,12 3,32 Az iskola tanulmányi átlaga iskolai 0,1-del nőtt, a szakiskolai és a szakképző évfolyamoknak köszönhetően. Várható volt a növekedés, hiszen a 2009/2010. tanévben az intézmény-felújítás során a kétműszakos oktatás miatt csökkentek a tanulmányi eredmények. Az alábbi grafikon iskolai szinten a közismereti és a szakmai oktatás eredményeit mutatja az elmúlt három tanév viszonylatában: ,323,24 3,38 3,34 3,283,21 Iskolai Közismereti Szakmai 2008/ / / OLDAL

57 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbi grafikon a tanulmányi eredmények minősítésének 5 eloszlását mutatja a tanulói létszámhoz viszonyítva. 60,0 50,0 48,1 45,4 46,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 34,5 33,4 31,2 11,8 12,3 9,8 1,2 5,9 1,0 2,6 3,6 1,4 2,6 2,2 4,7 Kitűnő Jeles Jó Közepes Elégséges 2,00 alatti 2008/ / /2011. A grafikon adataiból megállapítható: csökkent a jeles, az elégséges és a 2,00 átlag alatti tanulók száma, ezzel párhuzamosan nőtt a kitűnő, a jó és a közepes tanulók száma, a 2,00 alatti tanulók száma 33 fő, a 2009/2010-es tanévben 42 voltak Bukások A bukások számának alakulását mutatja az alábbi táblázat. Tanév 1-2 tárgyból 3 vagy több tárgyból Összesen 2008/ (13,11%) 2009/ (19,53%) 2010/ (10,6%) Pozitív tényként kell megállapítani: az előző tanévhez képest a bukások száma 49%- kal, az 1-2 tantárgyból bukás 55%-kal, 3 vagy több tantárgyból bukás 38%-kal csökkent. A bukások számát mutatja az alábbi grafikon képzéstípusok szintjén iskolai gimnázium szakközépiskola szakiskola szakképző 2008/ / / Jeles 4,7 felett, jó 4,69 és 3,5 között, közepes 3,49 és 2,5 között, elégséges 2,49 és 2,00 között 17. OLDAL

58 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ A grafikon alapján megállapítható, hogy a bukások számának csökkenése a szakiskolai képzésben jelentős, ötödére csökkent az évismétlésre kötelezettek száma. A bukások számának ilyen drasztikus csökkenése több okra vezethető vissza szakiskolai képzésben: csoportbontást alkalmaztunk matematika illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyak esetén, ahol maximum 15 fős csoportokban az oktatás hatékonyabb, a fiatal, pályakezdő kollégák részére szervezett IPR továbbképzések azt a célt szolgálják, hogy módszertanilag, szakmailag alkalmasak legyenek ezen osztályokban adott tantárgyat sikeresen oktatni, szükséges volt az elvárható tudásanyagot a tanulók előzetes tudásához, képességéhez és készségeihez igazítani, az IPR keretében megszervezett tanórán kívüli, felzárkóztató foglalkozások szervezésével, a fejlesztőpedagógusok bemeneti mérései alapján kiválasztott és beosztott tanulók fejlesztőfoglalkozáson való részvétel biztosításával, a javítóvizsgák új rendszerének bevezetésével, mely nehezebbé tette a sikeres javítóvizsga letételét, rákényszerítve a tanulókat a folyamatos tanulásra, a szakképzési évfolyamra jelentkezés szigorított szabályaival. Az alábbi grafikon a bukott tanulók számát mutatja az elégtelen tárgyak számának alapján: / /2011. Iskolai szinten 2009/2010. tanévben sikeres javítóvizsgát tett a bukott tanulók 27%-a, sikertelen javítóvizsgát pedig 73%-uk, melybe beletartoznak azok a tanulók is, akik nem jelentek meg a javítóvizsgán. A 2010/2011. tanévben már a bukott tanulók 33%-ának sikerült magasabb évfolyamba lépni sikeres javítóvizsga birtokában Érettségi vizsgák Az érettségi vizsgák szervezésének adatait mutatja az alábbi táblázat: Tanév Vizsgatárgy Írásbeli dolgozat Szóbeli felelet Felügyeleti óra 2009/ / OLDAL

59 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az érettségi vizsgák létszámadatait mutatja az alábbi táblázat. Tanév Osztály Fő Rendes vizsga Előrehozott vizsga Emelt szintű vizsga 2008/ / / Az alábbi táblázat az érettségi eredményeinek alakulását mutatja a időszakra vetítve. Az eredmények májusától kezdve annak ellenére csökkentek, hogy az iskola 12. évfolyamon érettségi felkészítőket szervezett különböző tantárgyakból. A problémát az okozza, hogy a végzős tanulók nem vették igénybe rendszeresen ezt a szolgáltatást. Az alábbi grafikon az adott tantárgy tanév végi és érettségi átlagát mutatja csak azon tárgyak esetében, ahol 1-nél többen érettségiztek. Piros színnel jelölve azokat a tantárgyakat, ahol az érettségi vizsgán rosszabb eredmény született, mint a tanév végi érdemjegyek átlaga. 6 A 2008/2009. tanév érettségiző tanulói között van az esti tagozatú 12.e osztály is, az elmúlt tanévben érdeklődés hiányában megszűnt ez a képzési forma. 19. OLDAL

60 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 2010/2011. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 6.4. Szakmai vizsgák A 2008/2009. tanévben 62, a 2009/2010. tanévben 55, a 2010/2011. tanévben 58 tanuló szakmai vizsgázott az alábbi megoszlásban: Szakképesítés 2008/ / /2011. Vendéglátó technikus Szakács Festő- mázoló és tapétázó Bolti eladó Kőműves Szerkezetlakatos Hegesztő Összesen: Érettségire épülő képzés esetében szakmai vizsga nem volt, a szakácsképzés 10. évfolyamra, a bolti eladó, a kőműves, a szerkezetlakatos szakmák képzése pedig 8. évfolyamra és betöltött 16. életévre épül. Az alábbi grafikonok az elmúlt 3 év adatait mutatják, szakmai elméleti vizsga, szakmai gyakorlati vizsga, és együttesen a szakmai vizsga tekintetében összehasonlítva a tanév végi jegyekkel. 20. OLDAL

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A jelenleg a Polgármesteri Hivatalban ellátott feladatok közül a járási hivatalhoz kerül:

A jelenleg a Polgármesteri Hivatalban ellátott feladatok közül a járási hivatalhoz kerül: Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 17996-5/2012. 7. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben