Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését március 21. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: dr. Veres Margit jegyzı 3. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl Elıadó: Dr. Berecz József mb. kapitányságvezetı 4. Beszámoló a Polgárırség évi tevékenységérıl Elıadó: Salánki Ágnes elnök 5. Beszámoló az önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi tevékenységérıl Elıadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı 6. Elıterjesztés a 2012/2013-as nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok meghatározása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés egyesületek, szervezetek támogatásának odaítélése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 8. Elıterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés munkamegosztási megállapodás megkötése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a városi piac díjszabása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Halomalja Kft. érdekeltségi rendszere tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 13. Elıterjesztés az Erste Bank Nyrt. beadványa tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a közvilágítási lámpák cseréje és lámpahelyek bıvítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévı köznevelési, közoktatási intézmények valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a 60/2012. (II. 29.) számú határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. társasággal ingatlanok ingyenes használatba adására vonatkozó szerzıdés megkötése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. társasággal kapcsolatos eljárás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 20. Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.2/B számú A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése címő pályázat eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 2/2011. (I. 17.) A 426/2011. (XII. 20.) számú határozat módosítása tárgyában A Téli közmunka elnevezéső közfoglalkoztatási program határidıben beindításra és megvalósításra került. A pályázat lebonyolításához szükséges önerı összege betervezésre került a évi költségvetésbe. 13/2012. (I. 30.) A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a eft támogatás átutalásra került a Balmazújváros Sport Kft. részére. 14/2012. (I. 30.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézményt értesítettük. 28/2012. (II. 17.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére az önkormányzat nevében aláírt megállapodás megküldésre került. 35/2012. (II. 17.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi munkatervének jóváhagyása tárgyában A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi munkatervét a Képviselı-testület a február 17-i ülésén jóváhagyta, mely döntésrıl az intézmény vezetıje tájékoztatást kapott. 36/2012. (II. 17.) A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamit évi munkatervének jóváhagyása tárgyában A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámolót, továbbá az intézmény évi munkatervét a Képviselı-testület február 17-én tartott ülésén megtárgyalta, azokat elfogadta, melyrıl az intézmény vezetıje tájékoztatást kapott.

4 43/2012. (II. 17.) A Hortobágy községgel április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában A Hortobágy községgel megkötött igazgatási társulási szerzıdés végrehajtásáról szóló beszámolót a Polgármesteri Hivatal Jegyzıje megküldte Hortobágy Polgármester Asszonya részére további intézkedés céljából, továbbá a Képviselı-testület által elfogadott határozat is megküldésre került Hortobágy Polgármester Asszonya részére. 44/2012. (II. 17.) A helyi közösségi autóbusz közlekedés menetrendi módosítása tárgyában A helyi autóbuszjárat menetrendi módosításról a Hajdú Volán Zrt-t értesítettük. A szolgáltató a módosítást február 20-tól alkalmazza. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: A Központi Statisztikai Hivatal részére február 15-ig kellett elkészíteni a jegyzıi gyámhatóság évi tevékenységérıl szóló statisztikát. Ezen adatszolgáltatásnak február 7-én eleget tettünk, az adatlapokat elektronikus és postai úton is megküldtük a KSH Szegedi Igazgatóságának. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésérıl, felfüggesztésérıl és az azokra történı figyelmeztetésrıl adatszolgáltatást kért szeptember 1-tıl kezdıdıden. 50 tanóra iskolai hiányzás miatt az iskoláztatási támogatás jogerıs felfüggesztésére 22 esetben került sor, s ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vétele is megtörtént. Végzést 50 esetben kellett a szülınek küldeni a 10 tanórai hiányzás miatt. A foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık foglalkoztatással kapcsolatos adatait a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által mőködtetett programban is rögzíteni kell, s változás esetén szükséges annak aktualizálása, mely havonta szintén több adat felvitelét jelenti ügyintézınként. A foglalkoztatást helyettesítı támogatásra (FHT) való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Aki az ellátásra való jogosultság éves felülvizsgálatát megelızı egy évben legalább 30 nap idıtartamban nem vesz részt közfoglalkoztatásban, nem végez keresıtevékenységet, nem vesz részt munkaerı-piaci programban, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti, legalább hat hónap idıtartamra meghirdetett képzésben, annak az ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetni. Az Szt. lehetıséget biztosít arra, hogy amennyiben az elızıekben említett feltételeknek az ügyfél nem tud eleget tenni, a 30 nap számításánál közérdekő önkéntes tevékenységének idıtartama is figyelembe vehetı legyen. Az FHT felülvizsgálata egész évben folyamatos, február hónapban 94 felülvizsgálat történt, melybıl egy esetben kellett a 30 napos foglalkoztatás hiánya miatt az ellátás folyósítását megszüntetni. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve havonta megküldi azt a névsort, akinek közgyógyellátási igazolványt állított ki, ezzel egyidejőleg megadja az igazolvány sorszámát is, melyet a szociális ügyintézık rögzítenek a szociális igazgatási nyilvántartásban. Ez havonta tételt jelent. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Dózsa Gy. utcai szakellátó rendelıintézet rekonstrukciós munkái folyamatban vannak. Jelenleg a röntgen helyiség és kiegészítı helyiségeinek felújításához, átalakításához vannak folyamatban tárgyalások annak érdekében, hogy ezen szakellátó rész átalakítása megkezdıdhessen. Benyújtásra került január 31-ig az önkormányzati győjtıút és egyéb úthálózattal kapcsolatos pályázat, melynek során a támogatóval folytatott tárgyalások alapján a bánlaki részen a Ságvári utca illetve a Galamb utca Hámán K. utca győjtıuttá történı átsorolásához rendezési terv módosítás szükséges, errıl külön elıterjesztés készült. 1

6 A hat önkormányzati utat érintı pályázathoz az útépítési engedélyezési eljáráshoz szükséges hiánypótlások teljesítése folyamatban van a HBM Kormányhivatal Közlekedési Felügyeleténél. Folyamatban van a Veres P. u. 57. szám alatti Idısek otthona bıvítése. A kivitelezés a szerzıdésnek megfelelı ütemben halad, a rendkívüli idıjárási viszonyok után a falazási munkák vannak folyamatban. Szintén folyamatban van az Arany János utcai Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezése, az alapozási munkák és a fogadószint munkálatai elkészültek. A közterületfelügyelettel megbízott dolgozók folyamatosan részt vesznek a közmunka szervezése során a belvízrendezési, karbantartási munkák koordinálásában. Egyeztetéseket folytattunk le Nagyhegyes Község Önkormányzatával és Polgármesteri Hivatalával a közös beruházásban tervezett kerékpárut építésrıl, valamint a Képviselıtestület döntése alapján elfogadott kiviteli tervek és szakági közmő tervek készítésérıl. Egyeztetések vannak a kerékpárút nyomvonallal érintett öt ingatlan megosztásáról, illetve a beruházás során szükséges, elsısorban külterületi ingatlanrészek önkormányzati tulajdonba vételérıl. A korábban benyújtott belvízrendezési pályázat vízügyi hatósági vízjogi engedélyezési eljárása folyamatban van. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Debreceni Házgyár területén ipari csarnok építési engedélyezése Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése 2db Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezése Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágy turistaszállás használatbavételi engedélyezése Hortobágy olajüzem építési engedélyezési eljárása Hajdúböszörményben rendezvénycsarnok építési engedélyezése Papírgyár felújítás építési engedélyezése Tiszacsegén Szociális épület építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros Fazekas M. u. és Kölcsey F. u. házszámrendezése Gondozási központ elvi építési engedélyezése Egyeken Asztalosmőhely elvi építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Balmazújváros, Római Katolikus Egyházközösség plébánia építési engedélyezése Terménytároló használatbavételi engedélyezése Hortobágyon Pálinkafızı építési engedélyezése Állattartó épületek használatbavételi engedélyezési eljárásai 3 db gabonatároló siló építési engedélyezése Balmazújváros Virágoskút borjútelelı és 2 db gazdasági épület használatbavételi engedélyezése Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezési eljárása 2

7 Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése épület állagvizsgálata ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA Ismét növekvı tendenciát mutat azon ügyek száma, melyekben jármővek forgalomból történı kivonása iránt kell intézkednünk, végrehajtás, fizetés nem teljesítése és egyéb vámhatósági ügyekbıl kifolyólag. Egyre népszerőbb és egyre többen veszik igénybe a bankkártyás fizetés lehetıségét február 6-tól lehetıségünk van az oktatási igazolványok (diákigazolvány, pedagógus igazolvány, oktatói igazolvány) gyártást elıkészítı munkafázisainak az elvégzésére. Fent nevesített igazolványok a központi hivatal által kerülnek legyártásra, viszont országos illetékességgel a fénykép felvétel és az aláírás, illetve az adatok felvételezése az okmányirodákban történik. Az eljárás illetékmentes. A meglévı diákigazolványok továbbra is lejáratig hatályban vannak, azoknak a cseréje nem szükséges. Közlekedési igazgatás Továbbra is jelentıs a Vas Megyei Rendırfıkapitányság megkeresése alapján közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt a forgalomból történı kivonások száma. A forgalomból történı kivonás esetén nem elegendı a befizetésrıl szóló igazolás bemutatása, jogszabályi rendelkezés, hogy meg kell várni, míg a kivonást kezdeményezı hatóság értesíti hatóságunkat a forgalombó történı kivonás megszüntetésérıl. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 43 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 29 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 3 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 3 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 11 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 17 db. - Adatváltozás miatt 30 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 35 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 3 db került kiadásra. - Az elmúlt idıszakban nemzetközi vezetıi engedély kiadására nem került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Amennyiben az elektronikus kérelem hibásan vagy hiányosan érkezik be, úgy ez igen jelentıs többletmunkát igényel, mivel személyes ügyintézés lehetıségének hiányában minden esetben 3

8 visszaigazolás szükséges a hibáról. Az elmúlt jelentésem óta 55 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 17 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 4 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. A vizsgált idıszakban 12 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 1 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 1 esetben kellett eljárnunk. Magánszálláshely nyilvántartásba vétele nem történt. Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 2 db. Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. Mőködési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 11 db. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt jelentésem óta egyszerősített honosítási kérelem benyújtására három esetben került sor. Állampolgársági eskütétel nem volt. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 11 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre egy esetben került sor, névadó Balmazújvároson nem volt. A vizsgált idıszakban 33 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 31 esetben került sor, 2 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 1 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 24/B. (2) bekezdése alapján az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a házas vagy bejegyzett élettárs, elvált vagy elvált bejegyzett élettárs, illetıleg özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 64 db. - Elvesztés miatti pótlás 3 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Megrongálódás miatti csere 2 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 3 db. - Szig. adatok változása 1 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 8 db. 4

9 - Elsı kiadás 14. életév felett 3 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 17 db. - Elvesztés miatti csere 2 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 1 db. - Megrongálódás miatti csere 2 db. - Szig. adatok változás miatti csere 1 db. Útlevél január 1-tıl a magánútlevelet és a második magánútlevelet sürgısségi eljárás keretében adja ki az útlevélhatóság, annak átvételére kizárólag a központi okmányirodában van lehetıség február 6-tól a sürgısségi eljárás keretében benyújtott útlevél kérelmek esetében az sms/ értesítések adatait nem kérik rögzíteni. Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u ) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 18 útlevél került kiadásra. Utazásra visszaadott okmánnyal kapcsolatos eljárásra nem került sor. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. A Képviselı-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletet, mely alapján a Magyar Államkincstár felé az elemi költségvetés elkészítése folyamatban van. A Magyar Államkincstár részére az önkormányzat évi költségvetés teljeslítésérıl szóló beszámoló elkészítése folyamatban van. Adócsoport Az adó mérték változás miatt elkészült kb db határozat kipostázásra került. Nagyon sok határozat vissza jött, különbözı (elköltözött, ismeretlen, elhalálozott) okok miatt. Az ezekkel kapcsolatos ügyintézés folyamatos. Nagy megterhelést jelentett a rendkívül megnövekedett ügyfélforgalom ezekben a napokban. Nagyon sérelmezik az ügyfelek a magánszemélyek kommunális adó mérték változást, véleményüket vérmérséklettıl függıen fogalmazzák meg. Március elsı hétvégéjén került kipostázásra az I. félévi helyi adó fizetés miatt oldalból elkészített 9000 db fizetési felhívás, amely miatt szintén nagyon sok ügyfél keresi fel az Adócsoportot személyesen. Figyelemmel kísérhetı az adófizetési morál romlása, sok esetben több évre visszamenıleg jelentik be az adózók a tulajdon viszonyban bekövetkezett változást is. Minden ügyintézı saját feladata mellett segít az ügyfeleknek a különbözı problémák (lakcím változás, tulajdon jog változás, elhalálozás, mentességgel kapcsolatos ügyek) megoldásában. Így a munkakörben leírt feladatok elintézése csúszik/ torlódik. A napokban kerül kipostázásra szintén 450 db talajterhelési díjról szóló értesítés, bevallás. Ezen bevallást március 31-ig kell az ügyfeleknek benyújtani és a fizetési határidı is ez az idıpont. 5

10 Mindezek mellett folyamatos a munkakörön kívüli végre hajtás is, amely:munkabér letiltás, inkasszó kibocsájtás, gépjármő foglalást jelent. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának február 9. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, február 14. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának február 14. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Nefelejcs Idısek Otthonában foglalkoztatandó 1 fı segédápolói munkakör határozott idıre (2012. február 15. napja és július 15. napjáig, 5 hónapig) történı betöltését engedélyezi. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetését. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. társaság között Balmazújvárosban és Budapesten, szeptember 1. napján létrejött vállalkozási szerzıdés IX. fejezet 38. pontja alapján a rezsikulcs százalékos mértékét 2 %-kal megemeli március 1. napjától. A Kistérségi Osztály hónapban ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: A szabálysértések miatt indult eljárások száma - az elızı iroda jelenti elkészítése óta (2012. február 8.) - 32 db, ebbıl közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult eljárások száma 17. (Két szabálysértési eljárás esetében egyesítésre került sor, tekintettel arra, hogy ugyanazon eljárás alá vont személlyel szemben ugyanannál a hatóságnál indult több szabálysértési eljárás.) Egy esetben nem került sor az eljárás megindítására csendháborítás, illetve becsületsértés miatt, mivel még az eljárás megindítását megelızıen a kérelmezı visszavonta a kérelmét. Egy esetben az eljárás megszüntetésre került, mivel a cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt. A többi esetben 7 alkalommal indult csendháborítás szabálysértés elkövetése miatt eljárás, 4 alkalommal köztisztasági szabálysértés elkövetése, további két alkalommal közterületen történı tiltott szeszesital fogyasztás miatt került sor az eljárás megindítására. Jelen ügyekben az eljárás még folyamatban van. Továbbra is él a megkereséssel a rendırség, ill. a bíróság az eljárás alá vont személyek szabálysértési elıéletével kapcsolatban, valamint fenti szervek a szabálysértési hatóságot keresik meg a közérdekő munkahely kijelölése végett, illetve tájékoztatást kérnek a közérdekő munka elvégzésérıl. Errıl hiteles információval a Balmazújvároson a közérdekő munkavégzés helyéül kijelölt munkáltató - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.- munkatársa szolgál a szabálysértési hatóság irányába. Birtokvédelmi eljárás megindítására két esetben került sor az elmúlt idıszakban, az egyik 6

11 esetben -tekintettel arra, hogy a birtokvita a felek között évek óta fennállt a Ptk (2) bek. értelmében: A birtokos az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti., így az ügy megküldésre került a Debreceni Városi Bíróságnak. A másik eset még folyamatban van, tárgyalás megtartására kerül sor egyezségi kísérlet céljából. A nemzetiségi önkormányzatok - a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl, valamint fejezeti kezeléső elıirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet szerint - a feladatalapú támogatás iránti igényüket a támogatási év április 15. napjáig nyújthatják be a Wekerle Sándor Alapkezelıhöz. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az önkormányzat feladatalapú támogatás igénylésérıl szóló hiteles határozatának kivonatát február 22-én részt vettük a Kalmár napi megemlékezésen, majd az azt követı komplex tanulmányi versenyen a Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. u szám alatti telephelyén. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosítását, melyet a bölcsıde vonatkozásában a gondozási díj meghatározása, továbbá az intézményátszervezésekbıl adódó név-, és címmódosítások tettek indokolttá. A 2012/2013-as tanévi beiskolázás elıkészítését elvégeztük, az indítható csoportok/osztályok számáról jelen testületi ülésen születik döntés. A beiskolázásra kerülı gyermekek szülei körében felmérést végeztünk a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról. Az intézmények alapító okiratait a hatályos jogszabályoknak megfelelıen felülvizsgáltuk, a módosításokat azokban átvezettük. Az alapító okiratok jelen testületi ülésen kerülnek tárgyalásra. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ beszámolójának részeként elkészítettük a gyermekek nevelési-oktatási intézményekben történı napközbeni ellátásáról szóló tájékoztató anyagot. Megigényeltük a pedagógus gyémántdiplomát Szabó Mihályné nyugdíjas pedagógus részére. Balmazújváros, március 14. Dr. Veres Margit jegyzı 7

12 RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080/718/2012. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, március 05. Dr. Berecz József r. alezredes Közrendvédelmi osztályvezetı Mb. kapitányságvezetı

13 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az évi XXXIV. Törvény 8.. (4) bekezdésben foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a Balmazújvárosi Rendırkapitányság évi tevékenységérıl, Balmazújváros város közbiztonsági helyzetérıl, - az ORFK által meghatározott szempontok alapján az alábbiak szerint számolok be: Preambulum Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmazújvárosi Rendırkapitányság humán és anyagi forrásaihoz mérten, évben kirívó, a lakosság szubjektív biztonságérzetét nagyban befolyásoló eseményektıl mentes közbiztonságot tudott biztosítani az illetékességi területén. Fenti kijelentést támasztja alá az a tény is, hogy a Közbiztonsági Egyeztetı Fórumok, a polgármesterek véleménye alapján, utolsó 5 hónapjában, a kapitánysághoz tartozó valamennyi település normál besorolást kapott. A települések besorolására, az Országos Rendır-fıkapitányság Vezetıjének év közben kiadott A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a prevenciót elıtérbe helyezı rendıri intézkedések megtételére - Intézkedési Tervében foglaltak alapján került sor. A Terv tartalmát a KÖBEF üléseken ismertettük, a napi tevékenységünket a Tervben meghatározottak szerint szerveztük, végeztük. A statisztikai adatok tükrében elmondható, hogy jelentıs elmozdulás nem következett be a tavalyi évhez képest. Az érkezett feljelentések száma minimális emelkedést mutat (804/816). Az erıszakos, garázda jellegő bőncselekmények (rablás, testi sértés, garázdaság) száma csökkent (87/82). Emberölés nem történt illetékességi területünkön. Az országos, megyei adatokhoz hasonlóan, helyben is a vagyon elleni bőncselekmények teszik ki az ismertté vált jogsértések legnagyobb hányadát. Ebben a tekintetben, éves viszonylatban több bőncselekmény vált ismertté, mint elızı évben (488/533). A részletes elemzés alapján azonban, bizakodóak lehetünk az elıttünk álló idıszakra vonatkozóan. A bőnügyi, közbiztonsági helyzet alakulását mindig befolyásolta, hogy milyen humán erı áll rendelkezésre a kapitányságon. Év végére a közterületi állomány feltöltöttsége teljes, viszont bőnügyi vonalon jelentıs létszámhiány alakult ki augusztusától, a rendırség a tulajdon elleni szabálysértési ügyekben lefolytatja az elıkészítı eljárásokat. Ez jelentıs leterheltséget jelentett 2011-ben, mely leterheltség elsısorban a körzeti megbízotti és az igazgatásrendészeti állománynál jelentkezett. Valamennyi ismertté vált tulajdon elleni szabálysértés bírósági tárgyalásán jelen kellett lennie a rendırség képviselıjének, mely komoly idı és anyagi ráfordítással járt.

14 3 A Közlekedésrendészeti Alosztály felállítása a 2011-es év egyik fı feladata volt. A megvalósítás nagyban függött Románia schengeni csatlakozásától, mivel a külsı határszakaszon felszabadult állomány elosztása biztosította volna a létszámot. A csatlakozás elmaradása következtében, saját létszámból nem tudtuk az alosztályt feltölteni speciálisan képzett rendırökkel. A kapitányság illetékességi területén futó közlekedési utak baleseti helyzete, a megyében a legjobb. Sajnálatos tény, hogy két balesetben négy fı elhalálozott, míg a megelızı évben nem történt halálos kimenetelő közlekedési baleset. A kapitányság területének bőnügyi, közbiztonsági helyzetét befolyásoló egyik lényeges tényezı, a munkanélküliek aránya. Ebben a tekintetben javulást nem tapasztaltunk, esetenként a korábban meglévı munkalehetıségek is megszőntek, beszőkültek (pl. nádazás). Pozitív elmozdulást jelentett, a négy településünkön, - köztük Balmazújvároson év végén beindított közmunka mintaprogram. Ennek keretében a településen, több mint 200 fı jutott átmenetileg jövedelemhez. Másik jelentıs tényezı, hogy mennyi a szabadságvesztését töltı büntetett elıélető személyek aránya. Ez a mutató a korábbi évek viszonylatában, a legrosszabb volt 2011-ben. Szinte valamennyi egyeki és tiszacsegei potenciális elkövetı szabadult év elején, vagy év közben. A kint, vagy bent létük alapvetı hatással van a település és az egész illetékességi terület bőnügyi helyzetére. A bőncselekményi szám alakulása hosszú évekre visszamenıen összefüggésbe hozható ezzel a körülménnyel. Harmadik befolyásoló tényezı, bár elsı olvasásra hihetetlennek tőnik a világgazdasági folyamatok. A 2008-as válság következtében jelentısen visszaesett a világ acélgyártása, a nyersvas felhasználás. Ennek hatására a hulladék vas, színesfém felvásárlási ára oly mértékben csökkent, hogy nem érte meg a győjtése, eltulajdonítása ben a tendencia megfordult, a fém leadás jövedelmezı üzletnek bizonyult. Érzékeltetésként, a réz ára Ft/kg, a vas 68-Ft/kg is volt év közben. A másik termék, amely jelentıs árváltozáson ment keresztül, a gázolaj. A gázolaj literenkénti ára tartósan 400-Ft fölött van, a kereslet pedig folyamatos rá, könnyen túl lehet adni rajta. Összességében úgy ítélem meg, hogy a fentiekben vázolt folyamatok, körülmények között, a kapitányság személyi állománya eredményesen végezte el a rábízott és vállalt feladatokat. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS A kapitányság életében jelentıs változást hozott a esztendı. Fıkapitány Úr szeptember 26-ai hatállyal felmentette beosztásából, egyben kinevezte Fıkapitányi Biztosnak, Kántor Péter r. alezredes Kapitányságvezetı Urat. Ezzel egyidejőleg megbízta Dr. Berecz József r. alezredest, közrendvédelmi osztályvezetıt eredeti beosztása ellátása mellett a kapitányság vezetésével.

15 4 A döntéssel egy 10 éves szakasza zárult le a kapitányság történetének, mely szakaszra alapvetıen a sikeresség, eredményesség, kreativitás volt jellemzı. A cél továbbra sem lehet más, mint az elért eredmények megtartása, lehetıségeink függvényében javítása. További személyzeti változás, hogy Dr. Ary Endre r. alezredes helyett, október 16-tól Szilágyi Csaba r. ırnagy Úr, eddigi bőnügyi osztályvezetı-helyettes - vezeti a bőnügyi osztályt, február 16-tól, mint kinevezett osztályvezetı. Az igazgatásrendészeti alosztály vezetıje, Sebık Zoltán r. fhdgy. Úr, áthelyezési kérelme alapján más megyében teljesít szolgálatot. Feladatainak ellátásával eredeti beosztásának ellátása mellett Szabó Viktor r. hdgy., csoportvezetı Úr lett megbízva. A fenti személyzeti intézkedések komoly kihívások elé állították az újonnan megbízott vezetıket. Az eddig elvégzett munka, annak eredményei azonban azt mutatják, hogy sem a vezetés, sem az állomány munkájában nem okoztak mélyreható törést a változások. Köszönhetı ez annak, hogy valamennyi kollega megszokta a magas szintő szakmai színvonalat, a fegyelmet, az elvárásokat, melybıl a kapitányság a jövıben sem kíván engedni. LÉTSZÁMHELYZET Bevezetımben már utaltam rá, hogy a végzett munkára mindig hatással van az állomány létszámhelyzete. Közrendvédelmi osztály: Év végére a 40 fıs állomány teljesen feltöltött, bár az is igaz, hogy egy részük nem a végzettségének megfelelı státuszon van, hanem attól magasabban. Az év végi idill azonban nem volt jellemzı az egész évre. A Kormány célkitőzései között szerepelt a rendıri létszám emelése, új egyenruhások közterületre vezénylése. Ennek a programnak a keretében érkezett a kapitányságra júliusban 7 fı, un. 5+1 hónapos képzésben részesült próbaidıs rendır. Közülük öt fı Balmazújvároson teljesít szolgálatot. A képzés idejébıl is látszik, hogy ezek a kollégák még a pályájuk legelején járnak, ismereteik még hiányosak, további képzésre szorulnak. Fontos célkitőzésünk évek óta, hogy a körzeti megbízotti státuszokat feltöltsük. Balmazújvároson év közben sikerült ezt elérni, a megbízott kollegák eredményesen elvégezték az elıírt szaktanfolyamokat. Széleskörő személy-és helyismeretükre támaszkodva, már eddig is több bőnügyben derítették fel az elkövetıket. A tulajdon elleni szabálysértésekben lefolytatandó elıkészítı eljárások zömét İk végzik. Valamennyi körzeti megbízott egyben iskola rendıre is. Jelenleg, az alábbi kollegák áthelyezési kérelme van folyamatban a Közrendvédelmi Osztályon: 1. Márkus György r. tırm. Tiszacsege Rendırırs, járırvezetı BRFK 2. Kerekes Zsolt r. tırm. KRO ügyeletes BRFK

16 5 A távozók mellett természetesen vannak beadott áthelyezési kérelmek a kapitányságra is. Elsısorban balmazújvárosi születéső és lakosú rendırök szeretnének helyben dolgozni. Egy fı már év elején haza érkezett, május 01-tıl további két fı érkezését várjuk. Bőnügyi Osztály: A bevezetıben is jelzett létszámproblémák év végére a bőnügyi osztályon csúcsosodtak ki. A bőnügyi osztályvezetı vezetıi megbízásának visszavonásával egyidejőleg, egyben áthelyezésére is sor került. Három fı lett áthelyezve év közben más rendıri szervhez saját kérésére, valamennyien családi, egzisztenciális okokból. Egy fı korkedvezményes nyugdíjba vonult. Két hölgydolgozónk jelezte év végén, hogy gyermekáldás elıtt áll, így január közepére már egyikük munkájára sem számíthatunk. Esetükben tovább bonyolítja a személyzeti munkát, hogy helyükre a GYES/GYED idejére nem tudunk helyettesítıt felvenni. Újra az aktív állomány soraiban tudhatjuk Borbélyné Szanyi Katalin r. tzls. Asszonyt. Borbélyné GYES után tért vissza az egyeki rendırırsre, nyomozóként. Egy fı áthelyezésére került sor év elején Hajdúnánás Rendırkapitányságra. Tiszafüred RK elszívó ereje az elmúlt években is érzékenyen érintette a kapitányságot, nem volt ez másként 2011-ben és várhatóan 2012-ben sem. A Bőnügyi Osztály feltöltése, megerısítése érdekében megtettük a szükséges személyzeti intézkedéseket. Egyelıre belsı átcsoportosítással enyhítjük a hiányt, de szükség esetén pályázatok kiírásával toborzunk megfelelı munkaerıt. A devizahitelek drasztikus emelkedése következtében a szolgálati lakások vonzó tényezık lehetnek a jövıben, mely kérdésben továbbra is számítunk az önkormányzatok segítségére. A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Kijelenthetı, hogy a Balmazújvárosi Rendırkapitányság Bőnügyi Osztálya évben, a jelentkezı nehézségek ellenére is eredményes és jó színvonalú munkát végzett. Az ügyforgalmi adatok alapján az érkezett feljelentések száma a kapitányság teljes területén szinten maradt, mivel 816 bőnügyi iktatás történt. Megyei összehasonlításban, a Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területén regisztrálták a legkevesebb feljelentést. Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve, az iktatott ügyek száma között van, az öt éves átlag: 801 ügy. Ez az adatsor egy stabil, kiegyensúlyozott bőnüldözı munkát takar.

17 6 A településenkénti vizsgálat is a stabil, évek óta megszokott képet mutatja. Öt év viszonylatában Balmazújvároson 353, Egyeken 208, Tiszacsegén 123, Hortobágyon 43, Újszentmargitán 39 az érkezett feljelentések átlaga. Természetesen ezek a számok magukba foglalják valamennyi bőncselekményi fajtát, pl. zaklatást, okirat hamisítást, közlekedési bőncselekményeket, de a vagyon elleni jogsértéseket is. A rendszerváltás óta, de azt megelızıen is a vagyon elleni deliktumok adták az ismertté vált bőncselekmények legnagyobb hányadát. Rablás mindössze egy volt (Egyeken), melynek az elkövetıje ismertté vált. A vagyon elleni ügyek zömét a lopások és a betöréses lopások teszik ki. Mindkét bőncselekmény fajtában emelkedés mutatható ki a tavalyi évhez képest.

18 7

19 8 Lopások/betöréses lopások havi bontásban Lopások/betöréses lopások havi bontásban Balmazújváros

20 9 Az ismertté vált valamennyi lopást, betöréses lopást elemezte a kapitányság, melyet Balmazújvároson követtek el. Az ismertté vált vagyon elleni bőncselekmények közül 18 esetben tulajdonítottak el készpénzt, 20 esetben kerékpárt és 31! esetben valamilyen fémet. Április hónapban vált ismertté az elsı gázolajlopás, melyet az év második felében, további 13 eset követ. A gázolaj ár változása 2011-ben: Az ismertté vált bőncselekmények igazodtak az árak emelkedéséhez. Egy elkövetıi kört sikerült az év második felében felderítenünk. Négy bőncselekmény elkövetését ismerte el az egyik elkövetı, akinek kezdeményeztük elızetes letartóztatását, azonban a bíróság szabadlábra helyezte. Az ilyen típusú lopással érintett jármővek zömében mezıgazdasági gépek, illetve tehergépkocsik. Jellegükbıl adódóan, több száz liter üzemanyag tárolására képesek, így a kárértékek is ennek megfelelıen magasak. Egyeken már tartottunk év elején egy bőnmegelızési fórumot, - elsısorban gazdák, fuvarozók részére melyet Balmazújvároson is meg kívánunk rendezni, a hasonló jogsértések megelızése érdekében. A helyi MÉH telep munkatársaival napi, jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, továbbá rendıreink minden nap hajtanak végre ellenırzést az átvevı helyen. Ennek köszönhetıen, a fent jelzett 31 fémlopási ügy jelentıs részében felderítettük a tetteseket. Kerékpárlopások terén az augusztus hónap hozott jelentıs változást. Az ismeretlen elkövetı, elsısorban a város központjából tulajdonította el a jármőveket. Néhány elkövetıt sikerült beazonosítanunk, velük szemben az eljárásokat le is folytattuk, de egy személytıl eltekintve, egy elkövetıhöz egy kerékpár volt köthetı. A lopások helyszíne alapján azonban nem lehet kizárni, hogy a központban tevékenykedı kerékpártolvaj egy személy lehet.

21 10 A év magánlakás betöréssel indult, melyet az év elsı két hónapjában további öt követett. A helyszínek, az elkövetési módszerek arra utaltak, hogy idegen, nem helyi illetékességő elkövetıkkel van dolgunk. Készpénz és arany ékszer volt minden helyszínen az eltulajdonított tárgy. Február végén, az egyik látókörünkbe került hajdúböszörményi társaságot sikerült intézkedés alá vonni, elszámoltatni. Ezt követıen megszőntek ezek a jellegő betörések. Az elkövetık nem hagytak maguk után értékelhetı nyomot, az ujjlenyomat már ritka, mint a fehér holló. Az eltulajdonított értéket nem viszik haza, így a házkutatások csak ritkán vezetnek eredményre. Sajnos a zálogházak nagyon felületes nyilvántartásra vannak kötelezve a rendszerváltás óta, így arany, ezüst tárgyak eltulajdonítása esetén is komoly nehézségekbe ütköznek a nyomozók. A helyiek által elkövetett bőncselekményeket jó arányban derítette fel az állomány. Vannak visszatérı ügyfeleink, akik közül az egyik fiatal hölgy hat magánház sérelmére követett el lopást. Az esetek közös jellemzıje, hogy minden lakás nyitott állapotban volt. Volt olyan sértett, akitıl fél millió forintot tulajdonított el. Az elkövetéstıl számított 1 órán belül elfogásra került, a lopott pénz szinte hiánytalanul megkerült. A sértettek közrehatása az ismertté vált bőncselekmények nagy százalékában van jelen. Az országos és helyi médiákban közzé tett felhívások ellenére sem eléggé éber, elıvigyázatos a lakosság. Az un. trükkös lopások terén érzékeltük 2011-ben, hogy a több éves megelızési tevékenységünk elérte célját. A lakosság sok esetben élt jelzéssel irányunkba, amikor idegen, gyanús személyeket észleltek a lakókörnyezetükben. Többször sikerült az ilyen szándékkal városunkba érkezık által használt gépjármővek rendszámát is felírni, mely nagyban segítette a munkánkat. Sajnálatos, hogy november végén egy idıs bácsi mégis áldozatul esett egy ilyen csoportnak. A bácsi több mint 2 millió forint megtakarított pénze bánta a hiszékenységet, az elıvigyázatlanságot. Szerencsés véletlennek köszönhetıen, a vélt elkövetık személyét sikerült beazonosítani, a bizonyítási eljárás jelenleg is folyamatban van, a pénz azonban már nem került elı. Elsısorban a helyi elkövetıkkel szembeni küzdelemben, reményre adhat okot az a tény, hogy február 13-án megkezdte szaktanfolyami képzését egy fı járır, aki június végére nyomkövetı feladatok ellátására is kiképzett kutyával fog visszaérkezni a kapitányságra. Az év második felére így, a kapitányság kezében lesz egy közvetlenül elérhetı olyan eszköz, mely segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudjuk a nyomozásainkat lefolytatni. A második, havi bontást tartalmazó diagram jól érzékelteti azt a változást, hogy néhány potenciális elkövetı börtönbe kerülése is mekkora hatással lehet az adott térség bőnügyi helyzetére. Egyeken szeptemberben két lakásbetörıt helyezett a bíróság elızetes letartóztatásba, melyet követıen közel három hónapig nem volt betörés a településen. Ez természetesen az egész térség statisztikájában megjelent. Ennek hatására, Polgármester Úrral és a KÖBEF-fel egyetértésben Egyek Nagyközség besorolását is normálra módosítottuk. A fentiek egyértelmően alátámasztják, a bevezetıben második befolyásoló tényezıként említetteket. Természetesen a kapitányság teljes személyi állománya azon dolgozik, hogy ez a

22 11 befolyásoló tényezı a lehetı legkisebb mértékőre zsugorodjon. Ez azonban nem csak rajtunk múlik Az erıszakos, garázda jellegő cselekmények vonatkozásában minimális csökkenés, gyakorlatilag szinten tartás mutatható ki. Kapitánysági szinten a garázdaságok száma csökkent (51/34), míg a szándékos testi sértések (34/47) száma nıtt. Balmazújvárosra levetítve a fenti adatokat, a testi sértések 26-ról 25-re, míg a garázdaságok 20-ról 15-re csökkentek. A két ügykategóriában az elızı évivel közel azonos számban váltak ismertté jogsértések. A lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló, csoportos, nagy létszámot érintı garázdaságok, verekedések nem történtek sem Balmazújvároson, sem a többi településen. A terület mentes volt az ilyen szélsıségektıl. A testi sértések részben magánlakáshoz, közforgalomtól elzárt területhez köthetık. Rablás mindössze egy vált ismertté 2011-ben. Ez a szám önmagában is kedvezı képet mutat, ha azonban a évet vesszük figyelembe, amikor 6 rablás történt és azok mindegyike Egyeken, akkor még markánsabb a visszaesés. Az ismertté vált egy rablás Egyeken történt, mely azonban eltért a korábbi évek rablásaitól. Ebben az ügyben, sértett sérelmére a veje követte el a rablást, magánterületen. Az elkövetı ismert, vele szemben az eljárás folyamatban van. Havi rendszerességgel igényeljük a Készenléti Rendırség állományát, megerısítı erıként. Amikor meg tudtak jelenni a településeken, esetenként 10-14, egyenruhás rendır volt közterületen szolgálatban. Jellemzıen a segélyosztásos napokra kértük a segítségüket, melynek eredményeként, visszaesett a garázda jellegő jogsértések száma. A Postával fenntartott jó kapcsolatnak és a központilag bevezetett intézkedéseknek köszönhetıen, ebben az évben sikerült elérni, hogy a különbözı szociális juttatásokat a jogosultak a lakcímükön vegyék fel, nem pedig a települések közterületein. Annak érdekében, hogy megfelelıen tudjuk kontrollálni a bőnözık nappali mozgását, a megye Bevetési Szolgálatától is igényeltünk megerısítı szolgálatot. Ez az állomány a településekrıl kivezetı utakat ellenırizte. Az Egyeken év közben tapasztalt kedvezıtlen tendenciák miatt, megerısítı erıként Balmazújvárosról vezényeltünk járıröket a településre. A költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében ezek a kollegák vonattal, egyenruhában érkeztek a Debrecen- Füzesabony vonalon Egyekre, nem kis meglepetést és remélhetıen megnyugvást is okozva a vonaton utazóknak. Nyomozáseredményességi mutató: A kapitányság illetékességi területén regisztrált 816 bőncselekmény, Hajdú-Bihar megyében a legkevesebb eset, a nyolc kapitányság összevetésében. Érzékeltetésként, Hajdúnánáson 1287 bőncselekmény ügyében tettek feljelentést. Eredményesség tekintetében sincs szégyenkezni

23 12 valója a kapitányságnak, hiszen 55,72 %-os eredményességével Debrecen után a második helyen áll. Természetesen, minden bőncselekmény elkövetése sérelem az azt elszenvedınek, de sajnos ez is az élet velejárója. Az azonban, hogy ennek a mértékét sikerült kezelhetı szinten tartani, mindenképpen sikerként könyvelhetı el. A közlekedés biztonságának alakulása: A bőnügyi helyzet vonatkozásában arról számolhattam be, hogy nálunk követték el a megyében a legkevesebb bőncselekményt. A baleseti helyzet értékelésénél is megtehetem ezt a kijelentést. A Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területén következett be a legkevesebb személyi sérüléses közlekedési baleset Hajdú-Bihar megyében 2011-ben. A tavalyi évben is ezt az elıkelı pozíciót foglalhattuk el, azonban az elızı évi 91 esethez képest 2011-ben 78 közlekedési baleset következett be útjainkon, mely óta a legkevesebb. A 78 esetbıl 40 balesetben történt valamilyen fokú sérülés. Sajnálatos tény, hogy míg ben nem történt halálos kimenetelő baleset, tavaly két ilyen baleset is történt. A két balesetben négy fı halálozott el. Az egyik tragédia Balmazújváros és Hortobágy között, a Kónyára vezetı alsórendő út és a vasúti sínpálya keresztezıdésében történt. Három balmazújvárosi lakos, egy közeli tanyáról, munkavégzést követıen, a reggeli munkavégzésbıl tartott lakására személygépkocsival. Máig tisztázatlan okból, nem vették észre, a Hortobágy felıl érkezı személyvonatot és fékezés nélkül hajtottak a sínekre. A vasúti átjáró nem volt biztosított, sem sorompóval, sem fényjelzı készülékkel. A három férfi szörnyet halt az ütközés következtében. Az áldozatok évek óta dolgoztak az átjárótól pár száz méterre lévı tanyán. Reggel és este kétszer hajtottak át a

24 13 síneken, nem volt számukra ismeretlen a környezet, ennek ellenére mégis bekövetkezett a baleset. A másik halálos kimenetelő baleset év elején történt Tiszacsegén. A komphoz vezetı út a téli idıjárás miatt, a letaposott hótól jeges, rendkívül csúszós volt. Egy helyi idıs férfi, az út mellett kiépített kerékpárúton állt, várva, hogy a városközpont felıl érkezı tehergépkocsi elhaladjon, majd át kívánt kelni az úton. A gépkocsi elıtt, egy közeli házból kiszökött kutya szaladt át. A jármővezetı, hogy az ütközést elkerülje vészfékezett. Ennek következtében a tehergépkocsi megcsúszott, majd az úttestrıl lecsúszva elsodorta a kerékpárúton álló férfit, majd az oldalára borulva az út menti árokban állt meg, maga alá temetve a férfit. A kiérkezı mentısök csak a halál beálltát tudták megállapítani. A két eset rendıri eszközökkel nem volt megelızhetı, azonban a második eset rávilágít arra, hogy apró dolgok, - lásd a kutya nem megfelelı módon tartása - milyen tragédiákhoz vezethetnek. A bekövetkezett 40 személyi sérüléses baleset közül 12 súlyos, 26 könnyő sérüléssel járt. A 38 bekövetkezett személyi sérüléses balesetben, 47 fı szenvedett valamilyen fokú sérülést. A baleseti okok között, az elsıbbségi jog meg nem adása, valamint a sebesség nem megfelelı megválasztása a leggyakoribb, nyolc, illetve kilenc esetszámmal. A kanyarodás és az elızés szabályainak megsértése, 5 és 4 esetben vezetett balesethez. Érdekesebb képet mutat, az okozók elemzése. Természetes módon, mivel a legnagyobb arányban ık vesznek részt a közúti közlekedésben, a személygépkocsi vezetık 16 esetben voltak balesetek okozói. A kerékpárosok viszont, tılük alig lemaradva 12 esetben vétettek oly módon a KRESZ szabályok ellen, hogy annak baleset lett a következménye. Gyalogos mindössze egy esetben volt okozó. Anyagi kárral járó közlekedési baleset 38 történt tavaly, míg 2010-ben 51. Az évek óta folytatott kitartó tevékenységünknek köszönhetıen, a tanévkezdéshez kapcsolódóan évben sem történt szeptemberben gyermeket érintıen közlekedési baleset. Ebben a munkában valamennyi településen nagy segítséget nyújtottak a polgárırök, akiknek ezúton is köszönjük a közremőködést. A kerékpáros balesetek megelızése érdekében, intenzív propaganda tevékenységet folytatunk, de sajnos sok esetben hatástalanok a felhívásaink. Ilyenkor nyúlnak a kollegáim a szankcionálás eszközéhez. A helyszíni bírsággal sújtottak jelentıs hányada kerékpáros. Meggyızıdésem, hogy a két tevékenységünk eredménye az, melyrıl ezeken az oldalakon beszámolhatok Önöknek. A közlekedık egy részében tisztelet a kivételnek - még mindig nem tudatosult, hogy az İ érdekükben követeljük meg a szabályok betartását. A kivilágítatlan kerékpárosoknak minden esetben elmondjuk, hogy egy elemes villogó szett 600-Ft, míg a helyszíni bírság legkisebb mértéke Ft. A gépkocsivezetı, ha nem köti be a biztonsági övét, akkor az új szabályok szerint Ft közigazgatási bírsággal sújtandó, pedig csak egy kattintás, egy mozdulat

25 14 lenne. Arról nem is beszélve, ha egy ütközés következtében a kormányba, szélvédıbe fejelve arc, vagy orrcsonttörést szenvedve hónapokig orvoshoz járhat, keresıképtelenné válik. A április 15-én hatályba lépı új szabálysértési törvény, további szigorításokat fog bevezetni, melynek elsıdleges célja, hogy az utóbbi években elért kiváló eredmények tovább javuljanak, még kevesebb ember veszítse el az életét a közutakon, sérüljön meg. Balesetek száma 2010.év Megsérült személyek száma/fı Balesetek száma 2011.év Megsérült személyek száma Anyagi káros Könnyő sérüléses Súlyos sérüléses Halálos Sérüléses baleset összesen Összes baleset A település baleseti helyzete javult, ha az összes balesetek számát tekintjük. Valamennyi baleseti kategóriába visszaesés következett be. A balesetek helyét elemezve, a számú, a Cserepesi keresztezıdés és Látókép közötti út a legveszélyesebb terület, itt 12 baleset történt. A városon belül a Veres Péter (4 alkalom), a Debreceni (3 alkalom), és a Gábor Áron utca (2 alkalom) a legveszélyesebb út a településen. Természetesen ezek az utcák bonyolítják le a legnagyobb arányú forgalmat is. A baleseti okok között, az irányváltoztatás, kanyarodás szabályainak megszegése (11 eset), a sebesség nem megfelelı megválasztása (9 eset), figyelmetlen, gondatlan vezetés (8 eset), az elsıbbség meg nem adása (6 eset), szerepel vezetı helyen. Szintén beszédes számadat, hogy az év utolsó hónapjaiban, több alkalommal hajtottunk végre sebességmérést a három Tisza menti településen. Ezek közül két olyan alkalom is volt, amikor több, mint 100 mérést hajtott végre a mőszer. Valamennyi jogsértés közigazgatási bírságot vont maga után. A legtöbb túllépést Egyeken, valamint Telekházán és Félhalmon regisztráltuk. A balesetek okozója 19 esetben személygépkocsi, 10 esetben kerékpáros, 9 esetben tehergépkocsi, 2-2 esetben segédmotoros kerékpár és gyalogos volt. Az ittasságnak mindössze négy esetben volt szerepe a balesetekben, valamennyi Balmazújvároson történt. Érdekesség, hogy a négy balesetbıl háromban kerékpáros volt ittas, egy esetben volt ittas személygépkocsi vezetı okozó, aki viszont nı volt. A kiszabandó bírságok drasztikus emelésének következtében, érezhetıen visszaesett az ittasan vezetık száma. Kerékpáros, lovas fogat hajtó esetében, már minimális értéknél is 30,000-Ft a közigazgatási bírság, magasabb értéknél ennek a duplája. Amennyiben gépi meghajtású jármővel bőncselekményi szintet elérı ittas állapotban közlekedik valaki, a kialakult bírói gyakorlat alapján több százezres, de akár egy millió forintot is elérı pénzbüntetésre számíthat.

26 15 A baleset-megelızés tevékenységünket igyekeztünk az elemzéseink alapján nyert adatokra támaszkodva alakítani. Láthatóan továbbra is fı probléma, hogy az útjainkon közlekedı kerékpárosok közlekedési kultúrája nem éri el a kívánt szintet. Az ittassággal összefüggı - fentiekben már részletezett - jogszabályi változások következtében szóróanyagot terveztünk meg, mely szemléletesen mutatja be, hogy mennyiségtıl függıen mire számíthat, aki ittasan vezet. Ezt a felhívást elsısorban kocsmákban, szórakozóhelyeken tettük közzé, mivel általában innen indulnak el a jármővezetık. Célunk itt is a megelızés volt, nem pedig a családokat jelentısen megterhelı bírságok kiszabása. A kerékpárosok láthatóságának növelése érdekében, fıleg az ıszi-téli idıszakban koncentráltan vonjuk ellenırzés alá a bicikliket. A gyermekek védelme érdekében, az iskolákban ellenıriztük azoknak a gyermekeknek a kerékpárjait, akik jármővel járnak iskolába. Ahol hiányosságot tapasztaltunk, ott erre felhívtuk a gyermekek, szülık, pedagógusok figyelmét. Ezzel összefüggésben készítettek kollegáim egy videó anyagot. Ebben gépkocsit vezetı szemszögébıl mutatjuk be, hogy mit érzékel egy gépkocsivezetı, lakott területen kívül, éjszaka egy kivilágítatlanul közlekedı kerékpárosból, 90 km/h sebességnél. A következı kockákon már ki van világítva a kerékpáros, majd láthatósági mellényt is visel. A képek önmagukért beszélnek. Zacher Gábor toxikológus tartott decemberben elıadást Balmazújvároson. Elmondta, hogy míg beért a városba, több kivilágítatlan kerékpárost is megelızött. Szerinte ezek a kerékpárosok közelebb álltak a halálhoz, mint azok, akik kábítószert fogyasztanak. Az elkészült videó anyagot valamennyi település rendelkezésére bocsájtjuk, hogy a helyi kábel TV közzé tudja adni. Ezen felül sokszorosítani fogjuk, hogy az iskola rendırei le tudják vetíteni a gyermekeknek is. Amennyiben mőködnek a településeken olyan közösségek, idısek klubja, nı klub, olvasókörök, stb ahol a vetítésre lehetıség van, természetesen a körzeti megbízottak ott is levetítik az anyagot. A helyi szolgáltatóval már felvettük a kapcsolatot, aki támogatandónak tartja a kezdeményezésünket, és felajánlotta közremőködését további anyagok elkészítéséhez. Balmazújvároson jelentıs javulást sikerült elérnünk, a városközpontban lévı gyalogos átkelıhelyeknél közlekedı kerékpárosoknál. Az itt közlekedık tévesen értelmezve a KRESZ szabályokat, a védett úton közlekedı jármőveknek történı elsıbbség megadása nélkül hajtanak át az átkelın. Következı filmünknek a témája, a városközpontban történı szabályos kerékpáros közlekedés bemutatása lesz. Egész évben, havonta elemeztük a baleseti helyzetet és ennek megfelelıen lett szervezve a közterületi szolgálat, a közlekedési akciók. A helyi önkormányzati lapban tájékoztattuk a lakosságot a KRESZ szabályok módosulásáról, illetve a meglévı ismeretek felfrissítése céljából, a legalapvetıbb szabályokból kivonatokat készítettünk.

27 16 Elıadások, tájékoztatók tartásával kerestük meg azokat a csoportokat, akiket az eddigi baleset-megelızési tevékenységünk kevésbé ért el (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak, fogyatékkal élık). A július 01-tıl hatályos jogszabályváltozásokról tájékoztató palátokat készítettünk. A plakátok, elsı sorban az ittas jármővezetés és a biztonsági öv használata elmulasztásának jogszabályi következményeire hívják fel a figyelmet annak érdekében, hogy a lakosság fel tudjon készülni az új szabályozásra. A plakátok közül az elsı képek és egyezményes ikonok használatával mutatja be a következményeket, míg a második plakát írásos formában, részletesen számol be a szabályozás új elemeirıl. A plakátok (25 példány) színes, fotó minıségben készültek el. A nagyobb hatás érdekében együtt, egymást kiegészítve kerültek kihelyezésre a szórakozó- és italkimérı helyeken. Az év során kiemelkedı munkakapcsolatot építettünk ki a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesülettel és a Balmazújvárosi Szolgáltató központtal. A megelızési célok eredményes végrehajtása érdekében, évben is a közlekedésre nevelés szerves részét képezték az általunk szervezett alábbi rendezvények és programok. KIK Kerékpáros Iskola Kupa A 2010/2011. tanévi kiírásban szereplı Kerékpáros Iskola Kupa területi döntıjét április 08-án a Szigetkerti Általános Iskolában (Balmazújváros, Vörösmarty utca) rendeztük meg. A versenyen a Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területén lévı 7 Általános Iskola közül 6 iskola képviseltette magát 4 fıs csapataival. A verseny két részbıl állt: egy elméleti feladatból (tesztlap kitöltése) és a rendezı iskola KRESZ-Parkjában felállított szabályossági pályán történı kerékpározásból.

28 17 GYIK Gyermek Iskola Kupa A Balmazújvárosi Rendırkapitányság épületében került lebonyolításra a 2011/2012. tanév Gyermek Iskola Kupa területi versenye. A vetélkedısorozaton 6 általános iskola képviseltette magát, 4-4 fıs csapatokkal. A csapatokat osztályos tanulók alkották, minden korosztályból 1-1 fıvel. A versenyzık feladatai a Közlekedési ismeretek munkafüzet és munkalap, illetve a 2011/2012. tanév országos közlekedési ismereti versenyére kiadott feladatlap feladatai közül kerültek ki. A feladatlapok elkészítését követıen valamennyi versenyzı üdítıt és mikulás csomagot kapott, valamint a verseny elsı helyezett csapatának tagjai tárgyjutalomban részesültek. A versenyzık ellátására a Hajdú-Bihar Megyei Rendırfıkapitányság Megyei Baleset-megelızési Bizottsága által rendelkezésünkre bocsátott összegbıl nyílt lehetıség. Rendırmikulás Ismét gondolt a gyerekekre a Rendırmikulás december 06-án a Balmazújvárosi Rendırkapitányság Mikulásával ismét találkozhattak a közlekedık a városban. Ezen a napon nemcsak a gyerekek, hanem az utakon szabályosan közlekedık is részesülhettek szaloncukorból. A rendırmikulás több intézmény meglátogatása mellett az egyik helyi óvodában is járt, ahol versekkel, énekekkel fogadták, a délután folyamán pedig a Központi általános iskola futóversenyén szurkolt a tanulóknak, amelyen közel 400-an vettek részt. A kapitányság baleset-megelızési koncepciójában foglaltaknak megfelelıen, a Balmazújvároson üzemelı szórakozóhelyeken a hétvégi rendezvények alatt, multimédiás eszközök segítségével baleset-megelızési filmeket vetítettünk le az üzemeltetık segítségével. A szórakozóhelyek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a helyi viszonyhoz mérten nagyszámú fiatal szórakozzon az adott helyen. Véleményünk szerint a nagyobb létszámú közönség esetén a filmek hatása is jobban generálja magát, nagyobb visszhangra tehet szert. Balmazújváros területén az alábbi szórakozóhelyek vállalták a baleset-megelızési filmek vetítését: - Cairo Music Café, Délibáb Presszó, Skorpió Sörözı, Suba Kocsma.

29 18 Európai Autómentes Nap szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember ) keretén belül az Európai Autómentes Nap rendezvényei sorában a Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kerékpáros sorversenyt rendezett a város területén. A verseny 14 állomása közül a Balmazújvárosi Rendırkapitányság udvara volt az egyik. A versenyzık 7 fıs csapatokat alkottak, összesen 14 csapat indult neki a versenynek. A kapitányság aszfalt borítású pályáján az idei évben beszerzett ügyességi eszközök felhasználásával került kialakításra egy kerékpáros ügyességi pálya szeptember 22-én az Európai Autómentes Nap keretében Balmazújvároson, a Kossuth téren mentési gyakorlat került végrehajtásra. A mentési gyakorlat a helyi tőzoltóság szervezésében, a Rendırséggel közös végrehajtási terv alapján került megvalósításra az Országos Mentıszolgálat, a Vöröskereszt Balmazújvárosi Szervezete és a balmazújvárosi köztemetı munkatársainak bevonásával. A gyakorlat során egy diszkó baleset és az azt követı mentési és biztosítási feladatok lettek szimulálva. A rendezvényen az érdeklıdıkön kívül a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı tanulói is megjelentek. A nézık létszáma kb fı volt. A mentési gyakorlatról a helyi médián túl a HAON internetes portál, valamint a Hajdú-Bihari Napló is közölt fényképes cikket. Elsı Balmazújvárosi Jótékonysági Nap július 23-án a Balmazújváros, Sporttér utcán került megrendezésre az Elsı Balmazújvárosi Jótékonysági Nap, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány szervezésében. A rendezvény bevétele a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszékének került felajánlásra. A karitatív rendezvényen a Balmazújvárosi Rendırkapitányság Balesetmegelızési Bizottsága is képviseltette magát, valamint a rendezvény lebonyolításában is aktívan részt vett.

30 19 Az egész napos rendezvényen a közbiztonsági sátorban vetített baleset-megelızési filmekkel, tesztlapokkal és biztonsági eszközök bemutatásával vártuk a vendégeket. A közbiztonsági sátor mellett került felállításra a Hajdú-Bihar Megyei Baleset-megelızési Bizottság által rendelkezésünkre bocsátott biztonsági öv szimulátor-pad is, melyet a nap folyamán több, mint 60 vendég próbált ki. A programok között szerepelt a Hajdú-Bihari Motorosok Egyesületének felvonulása Balmazújváros területén. A felvonulás Balmazújváros utcáin 11 km hosszúságú útvonalon, mintegy motorkerékpár részvételével zajlott le. Kerékpáros ügyességi eszközök beszerzése A Hajdú-Bihar Megyei Baleset-megelızési Bizottság által biztosított Ft összegbıl a Balmazújvárosi Rendırkapitányság Baleset-megelızési Bizottsága kerékpáros ügyességi eszközöket szerzett be. Az eszközök meglétével lehetıség nyílik magas színvonalú versenyek rendezésére, illetve az országosan lebonyolított, felmenı rendszerő versenyekre történı felkészítésre. Bőnmegelızési tevékenységünk: Kapitányságunk mindig is kiemelt helyen kezelte a bőnmegelızést, mint legolcsóbb fellépést a bőnözéssel szemben, hiszen amely bőncselekményt el sem követnek, azzal van a rendırségnek a legkevesebb gondja évben törekedtünk a bőnmegelızés terén is, igazodva a bőnügyi tendenciákhoz, a feladatok maximális végrehajtására. A célcsoportokhoz egész évben a médián, illetve saját magunk által szervezett, vagy kezdeményezett programokon keresztül jutottunk el. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idıs, egyedül élı személyekre. A hozzájuk, mint sértettekhez köthetı cselekmények elemzésével, új megelızési lehetıségeket tártunk fel részükre. Az Országos Rendır-fıkapitányság a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító, a prevenciót elıtérbe helyezı végrehajtási tervet dolgozott ki, amelyben egyéb kiemelt feladatai mellett fontos szerepet tölt be az idıs, valamint a tanyákon élı személyek biztonságérzetét javító, a bőnmegelızési feladatokat elıtérbe helyezı (tájékoztató, kommunikációt segítı) tevékenység. Öt település önkormányzatához fordultunk, hogy mérjék fel és tájékoztassanak bennünket, az illetékességi területén lévı településeken mennyi fı 65 év feletti személy él, és ezen személyek száma az összlakosság mekkora százalékát teszi ki, illetve a település körzetében lévı tanyák számáról, valamint az abban élık összlétszámáról! Az idıs, egyedül élı személyek biztonsága érdekében Egyek településen megrendezett fórumon 100 db ajtóék került átadásra, a leginkább rászorulóknak. A kapitányság kezdeményezését pozitív hozzáállás fogadta, így az anyagi forrás megteremtését a helyi Polgármesteri Hivatal (Egyek), az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, a Balmazújváros és Környéke Bőnmegelızésért Közalapítvány, és a Medicor Kézimőszer Zrt. vállalta, ezáltal biztosítva azt, hogy rászoruló, idıs személyek biztonságosabbá tegyék otthonaikat.

31 20 Természetesen a kiosztott ajtóék nem garancia arra, hogy ne törjenek be lakásokba, de már ezzel is tettünk azért, hogy megnehezítsük az elkövetı munkáját, esetleg el is riasszuk. Szeretnénk azt is elérni, hogy a lakosság végre lássa be annak fontosságát, hogy különbözı vagyonvédelmi eszközök szakszerő beszerelésével és használatával tehetnek a sértetté, áldozattá válás ellen. A trükkös, besurranásos lopások megelızése érdekében a szóróanyagok, és a hirdetıkbe kihelyezett plakátok mellett bőnmegelızési elıadást tartottunk a Balmazújvárosi Mővelıdési Házban, a nyugdíjas klub keretén belül. Egyek Nagyközségben Bőnmegelızési Fórumot szerveztünk, ahol a trükkös lopások elıfordult módszereit elemeztük, Ismertettük a megelızés módjait, a legegyszerőbbtıl (vezeték nélküli csengı, személyi riasztó, elektronikus ajtóék stb.), a legbiztonságosabbig. Bőnmegelızési kisfilm került bemutatásra, valamint szituációkat elevenítettünk fel önkéntes szereplés vállalásával a résztvevık közül, amelyet kisfilmként vettünk fel, további felhasználás céljából. Az anyag bemutatásra került a helyi médián keresztül évben az idıs, egyedül élı személyek részére a Hajdú-Bihar Megyei Rendır- Fıkapitányság által megküldött szóróanyagok a körzeti megbízottak segítségével eljutottak az érintett személyekhez, illetve illetékességi területünk hirdetıtábláin, a rendırkaptányság és az rendırırsök épületiben is elhelyezésre kerületek. Ezen kívül folyamatosan készítettünk bőnmegelızési tájékoztatókat az idıs személyek részére, melyekben képekkel illusztrálva hívtuk fel a figyelmüket a rájuk leselkedı bőncselekmények megelızésére. (vezeték nélküli csengı, személyi riasztó, elektronikus ajtóék stb.)

32 21 Bőnmegelızési kisfilmet készítettünk lopás ablakszem kiszedés módszerével címmel, amelyet a helyi médiában közzétettünk, valamint a szervezett fórumokon levetítettünk. A húsvéti ünnepek közeledtével a jármővezetık figyelme felhívásra került, hogy fokozott rendıri jelenlétre számítsanak. Az általános ellenırzéseken túlmenıen kiemelt figyelmet fogunk fordítani az ittasság ellenırzésére. Felhívást tettünk közzé a vegyszerlopások és az üzemanyag lopások megelızése érdekében. Más kapitányságok illetékességi területén ismertté vált trükkös lopások módszereit a helyi televízióban, újságban közzétettük. A nyári szünidı közeledtével illetékességi területünk valamennyi általános és középiskolájába eljuttattuk a nyári szünidıre vonatkozó bőnmegelızési felhívásunkat. A strandok bejáratainál angol és magyar nyelvő bőnmegelızési tájékoztató került kihelyezésre, melyen a strandra látogatók figyelmét hívtuk fel értékeik megóvására, gépjármőveik, kerékpárjaik lezárására stb. Folyamatos a kapcsolattartás a MÁV dolgozókkal, melyben kértük, hogy amennyiben gyanús személyeket észlelnek vasútállomáson, vagy a vonaton közlekedni, abban az esetben haladéktalanul értesítsék hatóságunkat. Az év során visszatérı volt, hogy a Füzesabony Debrecen vasútvonalon Egyek és Balmazújváros között egyenruhás rendırök szálltak fel a vonatra és hajtottak végre ellenırzéseket. Az illetékességi területünkön hagyománnyá vált Nyaralókártya program évben is folytatódott. A rendırkapitányságon, a rendırırsökön, a települések sőrőn látogatott közintézményeiben elhelyezésre kerültek a nyaralókártya programot ismertetı plakátok, illetve a biankó nyaralókártyák, amelyeket kitöltve, személyesen, vagy a kihelyezett győjtıládákba lehetett elhelyezni. Elıfordult, hogy telefonon tettek bejelentést.

33 június és augusztus hónapban kéthetente bőnmegelızési sátrat állítottunk fel a balmazújvárosi piactér fıbejáratánál. Az érdeklıdık bőnmegelızési kérdıívet tölthette ki, szóróanyagokat vehettek át, illetve kérdéseket intézhettek a kollégák felé. Emellett a zseblopások, illetve az alkalmi lopások megelızése érdekében a civil és az egyenruhás kollégák a piac területén is szolgálatot láttak el évben illetékességi területünkön több hagyományırzı rendezvény került lebonyolításra, melyek több napon át tartottak. (Hortobágyi Hídi vásár, Csege Napok, Egyeki Vígasságok, Kastélykerti Esték). A rendezvények megkezdése elıtt bőnmegelızés felhívásokat helyeztünk el a hirdetıtáblákon a városközpontban, és a rendezvények helyszínein.(gépkocsi feltörés megelızése, zseblopások megelızése, az árusok figyelemfelhívása értékeik megóvása érdekében, stb.) Szeptemberben megkezdıdött az iskola. A nyári szünidıt követıen, harmadik negyedévében az iskolások figyelmét felhívtuk a testi sértés következményeire, tekintettel arra, hogy az iskolában vagy az iskola környékén tanúsított agresszív magatartás következtében verekedések, bántalmazások történtek, melyek elkövetése során a tanulók nincsenek tisztában tetteik súlyával, illetve azzal, hogy mivel jár cselekményük elkövetése. Az erre irányuló felhívás a városi újságban megjelenítésre került. Az iskola rendırei is folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az iskolákkal. Jelzésre azonnal reagálnak, megbeszélést tartanak az intézmény vezetıivel, valamint oktatások keretein belül esettanulmányokat folyatatnak, illetve elemeznek ki közösen október hónapban került megrendezésre Egyek településen a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelı rendezvényünk, amelyre a közületek, vendéglátó egységek, mezıgazdasági vállalkozók, valamint magánszemélyek kaptak meghívást. A fórumon, a

34 23 településen jellemzı bőncselekményekkel kapcsolatosan tájékoztattuk a jelenlévıket, a megelızés fontosságára hívtuk fel a figyelmet, valamint a személy- és vagyonvédelemre szolgáló eszközök lehetıségérıl és jelentıségérıl tartottunk tájékoztatást. A fórumon magánszemélyek, fıként idıs, egyedül élı személyek voltak jelen. A vállalkozói körbıl minimális érdeklıdés volt. Képi illusztrációval mutattuk meg a technika új vívmányainak köszönhetıen, hogy milyen különbségek vannak egy-egy biztonsági kamera felvétele között. Egy modernebb kamera felvétele tiszta, akár azonosításra is alkalmas felvételt tud készíteni. Mindenszentek alkalmával, a lehetséges eszközeinkkel próbáljuk biztosítani a lakosság részére, az emlékezés zavartalanágát. A megemlékezés elıtt már felhívjuk a temetık látogatóinak figyelmét, hogy a sírhelyeken ne hagyjanak értéktárgyakat, kerékpárjaikat, autóikat zárják le, azon értéktárgyakat ne hagyjanak. Az ıszi terménylopásokat követıen jellemzı, hogy a hideg beköszöntével a falopások is megszaporodnak a településeket környezı területeken, valamint megjelennek az illegális faárusok. A település biztonságának fokozása érdekében bevezetett és tervezett intézkedések: A kapitányság állományának stabilitása, a meglévı üres státuszok feltöltése. Ennek keretében pályázatokat írtunk ki, valamint a jövıben is fogunk kiírni, elsısorban a nyomozói és a körzeti megbízotti helyekre. Megkötöttük az együttmőködési megállapodást a helyi polgárır egyesülettel. Továbbra is támogatjuk tevékenységüket, mellyel hozzájárultak a település közbiztonságának javításához. Minden hónapban, két alkalommal írásban juttatunk el elemzést a település bőnügyi, közbiztonsági helyzetére vonatkozóan. Erre alapozva az egyesület még hatékonyabban tudja szervezni a saját szolgálatát. Természetesen továbbra is szervezünk közös szolgálatokat a polgárırökkel.

35 24 A megerısítı erıként igényelt Készenléti Rendırség állományát mindig az aktuális bőnügyi, közbiztonsági helyzetnek megfelelıen vezényeljük a településekre, ezzel is növelve a látható rendırséget és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Támogattuk a település pályázatát a térfigyelı kamerarendszer kiépítésére. Megvalósulás esetén tárgyalni fogunk a jogszabályi feltételeknek megfelelı elhelyezésrıl, a rendszer mőködtetésérıl. Az új polgárır törvény megnyitotta a lehetıségét annak, hogy a rendszerbıl bejövı képet polgárır is figyelhesse. Egy fıt beiskoláztunk nyomkövetıi feladatokra is alkalmazható kutyavezetıi szaktanfolyamra. Reményeink szerint a kamerarendszerrel együtt, olyan eszköz lehet a kezünkben, mellyel érzékelhetıen javulhat a település közbiztonsága. Az iskola rendıri feladatok hatékony, célirányos ellátása. A bőnmegelızés területén még közelebb kívánunk jutni a lakossághoz, elsısorban az idıs emberekhez. Olyan önvédelmi megoldásokat szeretnénk kidolgozni és megismertetni velük, mint a tavalyi évben az ajtóék volt. Olcsó, de hatékony. A Nyaraló Kártya rendszer további fenntartása, üzemeltetése. A tervek szerint évben valamennyi városi rendırkapitányság rendelkezni fog egy darab sebességmérı készülékkel. Amennyiben ez megvalósul, érzékelhetıen tovább fog javulni útjainkon a közlekedési morál. A települések polgármestereivel és a KÖBEF tagjaival továbbra is szorosan együtt kívánunk mőködni. ÖSSZEGZÉS A kapitányság állománya 2011-ben, kedvezıtlenebb kondíciók, évközi vezetıváltás mellett is tudta biztosítani illetékességi területén a szélsıségektıl mentes közbiztonságot. A bőnügyi, baleseti mutatók tekintetében a kapitánysághoz tartozó településeken regisztrálták a legkevesebb bőncselekményt, itt következett be a legkevesebb közlekedési baleset is. Nem történt emberölés, a rablások száma minimálisra esett vissza, az erıszakos, garázda jellegő jogsértések száma a településen stagnál. A potenciális elkövetıi körök tagjai, az év folyamán szinte mindannyian szabadlábon voltak, mely nagyban rányomta a bélyegét az év elsı 8-9 hónapjának mutatóira. A lefolytatott eljárások adatai alapján kijelenthetı, hogy ezek az elkövetık a korábbi évekhez képest szervezettebben, megfontoltabban követik el cselekményeiket. A helyszínek nyomszegények, a cselekmények egy részében megrendelésre dolgoznak az elkövetık. A rendırség a társadalom egyéb résztvevıivel együtt arra törekszik, hogy ezekre a jelenségekre lehetıségeihez mérten idıben és megfelelı hatékonysággal tudjon reagálni. Ennek a reagálásnak a részét képezi a térfigyelı kamerarendszer kiépítésére beadott pályázat, a nyomkövetı kutya képzése is. Az Országgyőlés évben, több mint 200 törvényt alkotott, az ezekhez kapcsolódó miniszteri és egyéb végrehajtási rendeletek száma még nagyobb. Ilyen mértékő normaváltozás

36 25 figyelemmel kísérése önmagában is komoly kihívás, a napi munkavégzésbe történı beépítése pedig további feladatokat jelent az élet valamennyi területén. Az állományunk fiatal, a változó jogszabályi környezetben a képzésük, felkészítésük a vezetık részére elsıdleges feladatként jelentkezik. Az Európai Uniót sújtó gazdasági válság hatásai, természetesen Magyarországot is érintik. A médiából naponta értesülhetünk olyan rablásokról, melyek elkövetıi kilátástalan anyagi helyzetbe jutó emberek. Ezek az állampolgárok korábban soha nem tévedtek a jogszerőtlenség talajára, helyzetük azonban ilyen kétségbeesett cselekedetre vezették İket. Szerencsére területünkre ez még nem jellemzı, de mint lehetıséggel, ezzel is számolnunk kell. A Startmunka kistérségi mintaprogram keretében, az önkormányzatok már az év végén is nagy számban foglalkoztattak munkásokat. Amennyiben erre az idén is lehetıség nyílik, reményeink szerint kevesebben kerülnek olyan helyzetbe, hogy megélhetésüket bőncselekményekbıl akarják fedezni. Összességében úgy ítélem meg, hogy a Balmazújvárosi Rendırkapitányság személyi állománya évben a tıle elvárható közbiztonságot szavatolni tudta a területén. Ezt az összegzést támasztják alá a Közbiztonsági Egyeztetı Fórumok véleményei, a Polgármesterekkel folytatott egyeztetések a települések besorolásával kapcsolatban is. A év semmivel sem ígérkezik könnyebbnek, mint az elızı év olt. Amennyiben az állományunkat tudjuk stabilizálni, a beszámolóban részletezett fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, akkor az elmúlt években nyújtott közbiztonságot tudjuk garantálni a területünkön élı lakosságnak. Balmazújváros, március 5. Dr. Berecz József r. alezredes Közrendvédelmi osztályvezetı Mb. kapitányságvezetı

37 Határozati javaslat A település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırkapitányság, Balmazújváros település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatóját elfogadja. Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester

38 BESZÁMOLÓ A POLGÁRİRSÉG BALMAZÚJVÁROS ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL Balmazújváros, március 01. Salánki Ágnes elnök

39 Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 16/2010. (XI.25) sz. rendelet 8. (6) bekezdésének értelmének megfelelıen a Polgárırség Balmazújváros egyesületének évi tevékenységérıl az alábbiak szerint számolok be: Szeretném körvonalazni a balmazújvárosi polgárırök tevékenységét, s reményeim szerint képet kapnak arról, hogy egyesületünk milyen erıfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Balmazújváros és környéke közbiztonsága elfogadhatóbb legyen az elmúlt esztendıben. A Polgárırség Balmazújváros évi munkáját hasonlóan az elmúlt évekhez a változatosság és a kihívások sokasága jellemezte. Változatos, mert minden évben adódnak újabb és újabb olyan problémák, amik addig nem merültek fel, mindig megjelenik egy újfajta bőncselekmény, egy újszerő trükk, mellyel próbálkoznak a tolvajok. Változatos, mert minden évre adódik egy újabb rendezvény, melyet másképp kell biztosítani. Kihívás, mert a létszámunkhoz mérten megpróbálunk jelen lenni minél több éjjel az utcákon, vigyázni a békésen alvók álmait, illetve leginkább azokra figyelni, akik e nyugalmat szeretnék megzavarni különbözı, de nem a jó szándékkal vezérelt okokkal. Kihívás, mivel az egyesület tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek, valamennyien munka mellett végzik lelkiismeretesen, - önkéntesen vállalt feladataikat - szabadidejük és családtagjaik rovására. És kihívás, mert a rendezvények nem akkor vannak, amikor a polgárır ráér. Nem egyszerő dolog megszervezni egy hétköznap délelıtti szolgálatot, esetleg egy olyan szolgálatot, melyre igen nagy létszámmal kell készülnünk. Gondoljunk bármilyen nagyobb mérető rendezvényre, míg az újvárosi lakos kimegy szórakozni, mi addig megpróbáljuk az ı biztonság érzetét növelni. Sok esetben ezt nem veszik jó néven, hogy mi ott vagyunk, s figyelünk, vigyázunk rájuk. Ilyenkor kihívás az is, hogy csak mosoly legyen az arcunkon, hiszen senki nem szereti, ha az ıseit szidják. Munkánk bemutatásánál elkerülhetetlen a rideg számadatok használata. Statisztikánk 2011 évben Szolgálatban eltöltött napok száma: Önálló szolgálati órák száma összesen: Rendırséggel közösen eltöltött szolgálati órák száma: Rendezvények biztosítása: Postai kézbesítık biztosítása: Belvízvédelmi szolgálat Továbbképzésen való részvétel: 329 nap óra 167 óra 174 óra 43 óra 19 óra 23 óra A statisztikai mutatók egyes területeken javuló, máshol romló tendenciát mutatnak 2010 évhez képest. A fenti számadatok megmutatják, hogy egyesületünk feladat centrikus. Kis létszámunk ellenére is megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot a bőnmegelızési feladatainak ellátása során. Akkor is, ha a szolgálat hirtelen, nem elıretervezett, váratlan eseményen alapul. 2

40 A polgárırség a tapasztalt közbiztonság kritikájaként jött létre a rendszerváltás éveiben, a 90- es évek elején, amikor Magyarországon a bőnözésben nagyságrendbeli változások következtek be. A közbiztonság súlyos romlására a lakosság egyfajta önvédelmi reflexbıl létrehozta a tagjai sorából álló önvédelmi csoportjait, egymás után alakították meg a helyi polgárır egyesületeket, falu- vagy városırségeket. Ezekre, az önkéntes társuláson alapuló egyesületekre, az volt a legjellemzıbb, hogy állami beavatkozás nélkül, tipikus civil szervezıdésként jöttek létre. Feladatuknak tekintették a lakókörnyezetük biztonságáért való önkéntes térítésnélküli tevékenységet, a bőncselekmények megelızését. A polgárır tevékenységgel kapcsolatban azonban tudni kell, a szolgálatok nem mőködhetnek magánrendırségként, nem akciózhatnak, nem léphetnek fel hatóságként, mert nincs hatósági jogkörük, intézkedési jogosultságuk. A balmazújvárosi polgárırség október 10-én lesz 10 éves. A Polgárırség Balmazújváros megalakulása óta sok minden történt az egyesület történetében, ezek a történések az elızı évek beszámolóiban már leírásra kerültek, ezért most csak a évre koncentrálok. Feladataink zömét a közterületi járırözés teszi ki, de a gyermek és ifjúságvédelem, drogmegelızés, közlekedésbiztonság, idıskorúak védelmezése, katasztrófavédelem területén is helyt kell állnunk, a fent említett rendezvénybiztosításokon és a bőnmegelızésen kívül. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bőncselekmények megelızése volt a cél, melyet az esetek egy harmadában a közterületen követik el. A garázdaság, rablás, zsebtolvajlás, alkalmi lopások, színes fém és kábel tolvajok tevékenysége is itt folyik. Az utcák, terek, parkok, parkolók rendje, tisztasága, az itt elkövetett bőncselekmények száma és jellege alapvetıen befolyásolja a lakosság közérzetét. Mint ismeretes, tavalyi év folyamán két szép, új játszótérrel és egyéb köztéri bútorokkal gazdagodott Balmazújváros városa. A fejlıdésnek mindenkinek örülni kellene, de vannak, akik nem így vélekednek, s a szépet, a jót egy- egy jól irányzott mozdulattal sikeresen tönkre tesznek. Sok esetben volt rá példa, hogy még az át sem adott játszóterekrıl olyan gyerekeket, illetve rosszabb esetben ittas felnıtteket küldtünk el, akik koruknál fogva nem rendeltetésszerően használták a játékokat, lehetıséget sem adva azon gyerekeknek, akik szívesen játszottak volna majd ott. A játszóterek megóvása nagy kihívást jelent számunkra, hiszen nem tudunk ott lenni állandóan, és sok ott lakó pedig nem mer rászólni az éppen ott randalírozó fiatalra, pedig a közterületek állapota lehet hangulatjavító és romboló egyaránt, de, lehet félelmet keltı, bőnözésre csábító is. Sajnos 2011-ben is többször károsítottak meg idıskorúakat trükkös tolvajok. Szórólapjainkkal, utcai beszélgetéseinkkel, az egyedül élı nyugdíjasok megkeresésével próbáltuk ıket nevelni arra, hogy próbáljanak kicsit bizalmatlanabbak lenni az idegenekkel. Ez igencsak nehéz dolog, hiszen ık még abban a világban élték le éveiket, amikor még mindenki bízott mindenkiben. A legérdekesebb az, ha idısebb csoportokkal beszélgettünk, mindig azt tapasztaltuk, hogy ık már mindent tudnak, s nem szorultak rá a mi oktatásunkra még is mindig akad egy olyan nyugdíjas, akit sikerül sok pénzzel megkárosítani a trükkös tolvajoknak. 3

41 Egész év során fokozott figyelmet fordítottunk arra hogy a gépkocsiban hagyott értékek miatt ne növekedjen városunkban az elkövetett bőncselekmények száma, itt szintén szórólapozással próbáltuk felhívni az autó tulajdonosok figyelmét. Különös figyelmet fordítottunk az ünnepek elıtti bevásárlások során a helyi kereskedelmi egységek környezetére.(parkolók, kerékpártárolók) Kerékpártárolók. Tavaly is sok fejtörést okozott a rendırségnek a kerékpár lopások magasra ugrott száma. Többször volt közös akció szervezve a kerékpártárolók figyelése miatt. Az összehangolt szolgálatok miatt végül is sikerült kézre keríteni egy kerékpárlopásra szakosodott elkövetıt. Erınkhöz, létszámunkhoz mérten fokoztuk a közterületi jelenlétet, ruházatunkkal kifejeztük hovatartozásunkat, szolgálataink során tudomásunkra jutott információkkal segítettük a rendırség munkáját és igyekeztünk megakadályozni bőncselekmények elkövetését. Rendezvénybiztosításra rendszeresen kapunk felkérést a rendezvény szervezıitıl, számítanak ránk Ebben az évben is ott voltunk minden városi rendezvényen Március 15-i koszorúzás Május 1. Majális, Wolksvagen autós találkozó Leukémiás gyerekekért nap biztosítása Október 23-i koszorúzás Kadarcs napforduló rendezvény biztosítása Télőzı felvonulás biztosítása, Szüreti napok felvonulása Aratóverseny biztosítása Focimeccsek biztosítása Különbözı kerékpár és futó versenyek Iskolai rendezvények biztosítása Kastélykerti esték Tanévkezdéskor ügyeltünk diákjaink biztonságára. November elején felügyeltük temetıink biztonságát Mikulás futáson a futók biztonságára ügyeltünk Munkánk megítélése elsısorban környezetünk feladata, de egyesületünk tagságának véleménye alapján, jelen körülmények között ezen létszámmal, igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint szolgálatainkat ellátni. A város önkormányzatának támogatása nélkül szervezetünk mőködése ellehetetlenült volna. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy támogatásukkal segítették egyesületünk mőködését, ezáltal lehetıvé téve feladataink ellátását. Elengedhetetlenül fontos szempont mőködésünk szempontjából, hogy saját használatú irodánk és garázsunk van, melyet az Önkormányzat díjmentesen biztosít az egyesületünk számára. E támogatások nélkül nehézkes, illetve lehetetlen lenne mőködésünk. Fenntartási költségeinket a Képviselı Testület által megszavazott évi forintból, pályázati pénzekbıl és az egyéb támogatók segítségével tudtuk fedezni 2011 évben is. A meg növekedett üzemanyag fogyasztás fedezése miatt azonban a takarékosságra való maximális törekvés mellet is - kérdésessé válhat az egyéb felszereléseink bıvítésének, kiegészítésének 4

42 lehetısége. Autóink szervizelésénél egy balmazújvárosi vállalkozó nyújtott segítı kezet. Bár a jármővek megbízható jó állapotban vannak, azonban megvásárlásuk óta az alkalmanként Km futásteljesítmény mellett, a folyamatos karbantartás ellenére is elıfordulhatnak komolyabb javításra szoruló hibák. Ezek a kiadások többlet költséget jelentenek a éves jármőveknél. Pénzügyi helyzetünk 2011-ben év bevételei: Önkormányzati támogatás: Polgármesteri keret (OPSZ nap) APEH (adó 1 %): Tagdíjbevétel: HBM-IPSZ pályázat Magyar Posta Zrt. Támogatás magánszemélyektıl Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes bevétel: Ft év kiadásai: Suzuki biztosítási kts. Suzuki javítási kts. Cégautó adó 3 autóra Üzemanyag kts. Polgárır felszerelés (elem, akkumlátor, lámpa ) Telefon kts. Író és irodaszerek, nyomtatvány Posta kts. Könyvelési díj Megyei tagdíj Védıital Élelmiszer kts. rendezvényeken Összes kiadás: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Áthozat 2010 évrıl Ft évi bevétel Ft évi kiadás Ft 2012 évi tartalék Ft A Polgárırség vezetése minden szakmai és az állományban rejlı emberi lehetıséget felhasznál ahhoz, hogy a térség biztonságát szinten tudja tartani, illetve lehetıségeihez képest azon igyekszik javítani. 5

43 2012. évi terveink: Lehetıség szerint taglétszámunk további bıvítését tervezzük. A évi CLXV. törvény a polgárırségrıl és a polgárıri tevékenység szabályairól szóló törvénynek teljes mértékben való megfelelése, ehhez szükséges alapszabályzat módosítása. Alapvetı célkitőzésünk nem változott, miszerint arra vállalkoztunk, hogy a város közbiztonságát javítsuk, a polgárok személyi és vagyon biztonságát elısegítsük. Ha megnézzük a polgárırség emblémáját és címerét, a következıt látjuk rajta: Figyelı szemeket, és itt a hangsúly a figyelésen van. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elfogjuk a bőnözıket, hanem az, hogy jelenlétünkkel tudniillik, hogy sőrőn látnak minket a bőnözésre hajlamos egyének - elvegyük a kedvüket a lopástól, betöréstıl! 2012-ben tovább kívánjuk fejleszteni egyesületünk technikai hátterét, valamint legalább szinten kívánjuk tartani anyagi helyzetét. Megoldásokat keresünk az anyagi helyzetünket befolyásoló negatív változásokra és amennyiben lehetséges alkalmazkodunk a szolgálatainkat igénylık kéréseihez. A Balmazújvárosi Rendırkapitányság dolgozóival meglévı kapcsolatunkat szeretnénk még tovább javítani. Feladatainkat továbbra is olyan magas színvonalon szeretnénk ellátni, mint az elmúlt esztendıben.(ha lehetséges még hatékonyabbá szeretnénk válni.) Céljaink: A közterületi jelenlét fokozása. Külsı megjelenésünk láttassa hovatartozásunkat. Jól láthatóságunk, fizikai jelenlétünkkel tartsuk vissza a bőnözıket. Akadályozzuk meg a potenciális elkövetık jogsértı magatartását. Tegyük gyakoribbá a közös szolgálatellátást a rendırséggel. Jelezzük az illetékes hatóságoknak, ha bármilyen jogellenes tevékenységet észlelünk (rendezetlenség, illegális szemétlerakók). Munkánkat úgy végezzük, hogy a törvénytisztelı állampolgárok ne tekintsék háborgatásnak fellépésünket, és érezzék, hogy a polgárır velük van, értük dolgozik. Összességében arról tájékoztathatom a képviselı-testületet, hogy a polgárırség személyi állománya az adottságainak és lehetıségeinek megfelelıen a tıle elvárható kereteken belül a városi közbiztonságot a évben is megpróbálta biztosítani. Mindemellett érezhetı, és kijelenthetı, hogy az elvégzett változások, és reformok mellet is még mindig kevés a városban aktív szolgálatra beosztható polgárır. Kérem ne felejtsék el, hogy a polgárırök a munkájukat önként, a szabadidejük feláldozásával, térítés nélkül végzik. Kérem beszámolóm elfogadását! Balmazújváros, március Salánki Ágnes Elnök

44 Határozati javaslat A Polgárırség évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárırség évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester 7

45 B e s z á m o l ó Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Összeállította: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı

46 A gyermekek védelmének rendszere A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, veszélyeztetettségének megelızésére, megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítı védelmének biztosítása. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások valamint A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer mőködtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselı-testület megtárgyal. I. Demográfiai mutatók II. III. Pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. Egyszeri pénzbeni támogatás 3. Óvodáztatási támogatás 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Helyben tanulók utazási támogatása A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti szolgálat 2. Gyermekek napközbeni ellátása a./- bölcsıde b./- nevelési, oktatási intézmények 3. Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülı IV. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 1. Jegyzıi hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok 2. Városi Gyámhivatal V. Bőnmegelızés VI. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok

47 I. Demográfiai mutatók Balmazújváros város lakosainak száma 2011.december 31.-én fı, ebbıl 0-18 éves korúak száma fı. korosztály fiú lány Összesen: II. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeni és természetbeni ellátások A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdésben meghatározott a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló - átfogó értékeléshez. Ezen beszámoló az értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelmények közül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete I/2. pontjaiban elıírt szempontokhoz nyújt adatokat. A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai tekintetében: 0-3 évesek száma: 672 fı, 4-6 évesek száma: 537 fı, 7-14 évesek száma: fı, évesek száma: 971 fı. Összesen: fı I/1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása. 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzıje a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, egyszeri pénzbeli támogatásra (mely év augusztus és november hónapjában ,- Ft), továbbá külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyvellátás). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításánál vizsgálni kell a családban az egy fıre jutó jövedelmi és vagyoni helyzetet. A szabályozás különbséget tesz, ha a gyermek nagykorú, vagy egyedül neveli a szülı, valamint ha tartósan beteg, ugyanis ebben az esetben magasabb egy fıre jutó jövedelem mellett is megállapítható a gyermek, vagy fiatal felnıtt részére a kedvezmény.

48 A feltételek fennállása esetén 1 év idıtartamra kell megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. Balmazújvárosban évben havonta átlagosan 1860 fı részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melybıl 141 fı fiatal felnıttként volt jogosult ezen támogatási formára. A támogatásra jogosult családok száma átlagosan 817. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására benyújtott kérelmek közül 100 gyermek tekintetében került sor elutasításra. Az elutasítás oka a jövedelmi határ túllépése, illetve a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke meghaladta a Gyvt-ben elıírt vagyoni értéket. A közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 12/H. (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejőleg tájékoztattuk a szülıt azokról a kedvezményekrıl, juttatásokról, pályázati lehetıségekrıl, amelyek a gyermeket megilletik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre vonatkozó feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek akkor minısül halmozottan hátrányos helyzetőnek, ha szülei legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányokat fejezték be sikeresen. A halmozottan hátrányos helyzető tanuló a fentebb felsorolt kedvezmények mellett egyéb kedvezmények igénybevételére is jogosult, mint pl. az Útravaló Ösztöndíjprogram. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhetı el. A programba bekerülı diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a diák, mind a mentor havi ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjprogram a következı alprogramokból áll: - Út a középiskolába: az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak; - Út az érettségihez: érettségit adó középiskolába járó tanulóknak; - Út a szakmához: szakképzésben résztvevı, hiányszakmát választó diákoknak. A Szociálisan hátrányos helyzető fiatalok felsıfokú tanulmányait elısegítı program év második felétıl az Oktatás és Kulturális Minisztérium a HÖOK a Hallgatókért Alapítvánnyal együttmőködésben mőködteti Katapult Mentorprogramot, amely a halmozottan hátrányos helyzető, érettségizett fiatalok továbbtanulási, illetve a késıbbiekben munkaerıpiacon történı elhelyezkedési esélyeit hivatott elısegíteni. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma településünkön 733 fı, melybıl 134 fı gyermek óvodás, 406 fı általános iskolás, valamint 162 fı középiskolai tanuló. Az elmúlt években stagnálni látszik a kedvezményre jogosult gyermekek és családok száma, melyet az alábbi grafikon is mutat.

49 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek és családok száma fı/család gyermek család a) Gyermekétkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évben az alábbi normatív kedvezményeket vehették igénybe a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás - gyermekek napközbeni ellátása - keretében ingyenes étkezést a bölcsıdei, óvodai ellátásban részesülı gyermek, ingyenes étkezést az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermek, 50 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményt a középiskolás gyermek. Szintén normatív kedvezményre jogosultak a három-vagy többgyermekes családok, ahol 50 %-os a gyermekenkénti intézményi térítési díjkedvezmény, mely a gyermekjóléti, nevelési és oktatási intézményben az étkezést igénybe vevık részére számolható el. A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló szintén 50 %-os mértékő térítési díjkedvezményben részesül. Normatív étkezési térítési díjkedvezményt igénybe vevık száma évben az alábbiak szerint alakult: intézményi ellátás típusa 50 %-os kedvezményt igénybevevık száma (fı) 100 %-os kedvezményt igénybevevık száma (fı) bölcsıde 5 9 óvoda általános iskola középiskola 45 - Összesen: b) Ingyenes tankönyvellátás: A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. tv. 8. (4) bekezdés szerinti tanulók ingyenes tankönyvellátásra jogosultak: (4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történı tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetıleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg,

50 b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c) pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), d) három- vagy többgyermekes családban él, e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı - nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények biztosításáért. Balmazújvárosban mőködı oktatási intézményekben a tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján valósul meg az ingyenes tankönyvellátás oly módon, hogy a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg a támogatás összegét, mely a 2011/2012. tanévben, tanulónként ,- Ft volt. Ezen összeg 25 %-át azonban tartós könyvek vásárlására kell fordítani az oktatási intézményeknek, s így a tankönyv tényleges árából 9.000,-Ft kerül levonásra, míg a fennmaradó összeget a szülı fizeti meg. Ingyenes tankönyvellátás évi adatai: Oktatási intézmény neve Balmazújvárosi Általános Iskola Balmazújvárosi Református Általános Iskola Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı ÖSSZESEN: Ingyenes tankönyvellátásában részesülık száma (fı) 968 fı 49 fı 342 fı 1359 fı 2) Egyszeri pénzbeli támogatás A Gyvt. 20/A. -a alapján a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege évben is gyermekenként 5.800,- Ft volt, mely ellátás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Az egyszeri támogatás: augusztus hónapban 1715 fı gyermek és 130 fı fiatal felnıtt részére, november hónapban 1618 fı gyermek és 136 fı fiatal felnıtt részére került kifizetésre. Az egyszeri támogatás összegét a központi költségvetés teljes mértékben megtérítette. 3.) Óvodáztatási támogatás A Gyvt január 1-jétıl vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési önkormányzat jegyzıje annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje

51 részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett szülıi felügyeleti jogot gyakorló szülı, illetve ha mindkét szülı gyakorolja a szülıi felügyeleti jogot, mindkét szülıi a jegyzıi eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezete be sikeresen. A támogatás mértéke elsı alkalommal ,- Ft, további alkalommal ,- Ft. A támogatás kifizetésérıl tárgyév június és december hónapokban kell gondoskodni évben június hónapban 140 fı gyermek, míg december hónapban 92 fı gyermek részére kellett óvodáztatási támogatást folyósítani. 4.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (II. 17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez) évben 91 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a felhasználás összege ,- Ft. Leggyakrabban a gyermek szemüvegének elkészítéséhez, valamint gyógyszer kiváltása során felmerült költségek kiegyenlítéséhez nyújtottunk segítséget. 5.) A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. Balmazújváros Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi támogatásokat nyújtja.

52 Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában évben 4 gyermek részesült, mely összesen ,- Ft összegő támogatást jelentett a három család részére az utazási költségek kifizetése során. Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban január és szeptember hónapban 658 fı tanuló részesült. III. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti Szolgálat A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozói a kistérségi szinten, négy településén (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és Hortobágy) végzik tevékenységüket. A gyermekjóléti szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol különbözı segítı foglalkozású emberek team munkában dolgoznak. A családgondozók munkájukat az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja és alapelvei szerint végzik. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával komplex családgondozás keretében szolgálják a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói, családgondozással elısegítik a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, megelızve ezzel a családok felbomlását a gyermekek veszélyeztetettségét. A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája, mely hosszabb, megtervezett, strukturált tevékenység. Idıtartama változó, az egyén, a család mobilitásától függıen 4-7 hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem válik az önálló életvitelre, amíg az alapproblémák nem

53 oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti meg, mind a segítı, mind a segített részérıl. Feladatunk a szociális probléma enyhítése illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes elkészítése és megvalósítása a családdal. A cél érdekében a szociális munkás segíti a családi mőködés változását, valamint a család és közvetlen környezete közti kommunikáció javulását. A szociális munkás tájékoztatja a családot a bevonható források elérhetıségérıl és képviseli a család érdekeit. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében: Veszélyeztetettséget észlelı-és jelzırendszer mőködtetésében részt veszünk, tevékenységüket összehangoljuk. Az észlelı- jelzırendszer feladata, hogy a településen élı gyermekek helyzetének, problémáinak feltárása és a megoldásra irányuló javaslat megtétele. Mőködése lehetıvé teszi a gyermekeket általában veszélyeztetı okok feltárását, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének idıben történı felismerését. A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelı és jelzı rendszer mőködik. Az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelıseivel, védınıi hálózattal, a házi gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, a gyámügyi ügyintézıvel, családsegítı szolgálattal, szociális iroda munkatársaival, a rendırséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állunk. Mind a négy településen 6 alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélések témái mindig az aktuális problémák köré csoportosultak. A veszélyeztetett gyermek ügyében, a probléma enyhítése és megoldása érdekében esetkonferenciát hívunk össze az ügyben érintett szakemberek, a gyermek és a szülık részvételével. Továbbra is mőködik a kapcsolat ügyelet. Ennek során lehetıséget teremtünk a kistérség valamennyi településén élı elvált szülınek, hogy találkozhassanak gyermekeikkel, nyugodt, meghitt körülmények között. A kapcsolattartások általában heti rendszerességgel, esetektıl változó idıpontokban (csütörtök-péntek délután, illetve szombati napokon) történik. A kapcsolattartást minden esetben a szülık között mediációs tanácsadás elız meg, ahol a találkozások rendszerességét, idıpontját, idıtartalmát megállapodásban rögzíti a mediátor december 31.-ig Balmazújvároson 4 családban sikerült a mediátornak segítenie abban, hogy a szülık egymás közti érdekellentéteikben egyezségre jussanak a gyermekeik érdekében. Az igazolatlanul mulasztott és 50 kötelezı tanórai foglalkozást elért tanulók esetében, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek, lakó vagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzıje gyámhatóságként eljárva, amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának javaslatára elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegő iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A jogszabályi szabályozás szerint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kell elkészíteni a családi pótlék természetbeni való nyújtásának pénzfelhasználási tervét is. A pénzfelhasználási terv keretében konkrétan meg kell nevezni azokat a tételeket, amelyekre az eseti gondnok a természetben nyújtani kívánt összeget felhasználhatja. A pénzfelhasználási tervet gyermekenként kell elkészíteni. A családgondozónak a terv készítése során törekedni kell arra, hogy az iskoláztatási támogatás természetbeni juttatások feltételeirıl a szülıvel közös álláspontot alakítson ki, de a pénzfelhasználási terv elıterjesztésének nem feltétele, hogy az abban foglaltakkal a szülı egyetértsen. Az elkészített pénzfelhasználási tervet megjelölt határidın belül a gyermekjóléti szolgálat eljuttatja a jegyzı gyámhatóság számára. A határozatban foglalt rendelkezéseket a családgondozó a szülık, gondviselık, eseti gondnok és a

54 gyermeket ellátó szakemberek bevonásával megbeszéli, és amennyiben szükséges javaslatot tesz annak módosítására. A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára utalt családi pótlék a gyermek szükségletére történı felhasználásáról. A pénzfelhasználás tapasztalatainak megbeszélése érdekében a családgondozó és az eseti gondnok rendszeres kapcsolattartása és konzultációja szükséges. Eseti gondnokul elsısorban a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját, az óvodai és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelıst, a védınıt, a családsegítı szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottját vagy a polgármesteri hivatal - nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó - ügyintézıjét rendeli ki. A gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül lehetıség szerint olyan személyt kell eseti gondnokul kirendelni, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot. A tendencia azt mutatja, hogy elsısorban családgondozóink vállalják fel ezt a szerepet. Míg 2010-es évben 5 gyermek esetében addig 2011-ben már az 50 iskolai tanórát elérı, igazolatlan hiányzásokat elért tanulóknál 21 esetben látta el ezt a feladatot a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozója. 93 esetben az iskola és a jegyzıi hatáskörő gyámhatóság jelzése alapján 10 igazolatlan iskolai hiányzást elért tanulók esetén vettük fel a kapcsolatot a családdal és próbáltuk a szülı bevonásával megelızni a további igazolatlan hiányzást. 3 gyermek esetében a védelembe vételre, a gyermek jogán folyósított családi pótlék 100% erejéig természetben történı nyújtására és ezzel egyidejőleg az eseti gondnok kirendelésére volt szükség, szülıi elhanyagolás miatt. A településeken a szociálisan rászorult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek részére ingyenes nyári étkezést szerveztünk, illetve a lebonyolításában részt vettünk ig. Balmazújvároson 400 fı gyermek részére tudtuk biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést a nyári szünetben. A pszichológiai tanácsadást 2011 decemberéig Balmazújvároson 19 felnıtt, 33 gyermek 304 alkalommal, vette igénybe. Erre a szolgáltatásra továbbra is óriási az igény a lakosság irányából. A védelembe vett gyermekek nagy része kötelezett, ezen kívül a szülık önként is kérik saját maguk, illetve gyermekeik pszichológiai segítését. Jogi tanácsadást Balmazújvároson 136 alkalommal, vette igénybe a lakosság válóperes, gyermekláthatási, gyermek elhelyezési illetve egyéb gyermekeket érintı ügyekben. Nyilvántartásunk szerint december 31.-ig 341 fı veszélyeztetett kiskorút tartottunk nyílván. Gondozási tevékenységet Balmazújvároson 276 család és 438 gyermek, esetében végeztünk. Elızı évi adatokhoz viszonyítva érezhetıen tovább nıtt a problémás gyermekek száma. A jelzések nagy része a jegyzıi hatáskört gyakorló gyámhatóságtól, a rendırségtıl és az oktatási nevelési intézményekbıl érkezett szabálysértést- bőncselekményt elkövetett gyermekek ügyében illetve igazolatlan iskolai hiányzás, viselkedési, magatartási problémák és elhanyagolás miatt.

55 A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységei a gyermekek száma szerint: Település Alapellátásban történı gondozás Védelembe vétel Utógondozás, szakellátásból kikerült gyermek Ideiglenesen elhelyezett, Átmeneti nevelésben lévı, átmeneti gondoskodásban lévı gyermekek Összes Balmazújváros 261 gyermek 50 gyermek 2 gyermek 58 gyermek 371 gyermek Az átmeneti gondozásban lévı gyermekek száma az elızı évi adatokhoz jelentısen megnövekedett, ugyanis a városban mőködı Családok Átmeneti Otthonában élı családok több gyermeke már az átmeneti otthonba történı bekerülésükkor átmeneti nevelésben volt. Prevenciós és szabadidıs tevékenységek január 3.-án kistérségi szinten a munkatársak számára szakmai utat szerveztünk. Megtekintettük a Kontraszt kiállítás Budapesten. Kontrasztkiállítás a református egyház és rendırség közös család- és ifjúságmentı projektje. Egy olyan multimédiás kiállítás, amely a látogató minden érzékszervét megdolgoztatja, de elsısorban elgondolkodtat, és igyekszik pozitív döntésre segíteni. A fiatalok és a családok életét érintı legfontosabb kérdéseket hozza felszínre, méghozzá kíméletlenül ıszintén. A Kontrasztkiállítás anyagát a Kisvárdai Református Ifjúság készítette. Így - sok más értéke mellett - különlegessége, hogy a preventív tartalmú üzeneteket fiatalok készítették fiatalok számára. Márciusban megrendezésre került a VIII. Gyermekvédelmi konferencia, melyen a jelzırendszer tagjai számoltak be egész éves munkájukról Szakmai utat szerveztünk Budapestre, ahol az Abiliti parkot néztük meg. A park fogyatékos emberek mindennapi élethelyzetét bemutató interaktív élménypark. Családgondozóinknak lehetısége nyílt kipróbálni a fogyatékos emberek segédeszközeit április 21.-án a gondozott családok gyermekei részére klub foglalkozás keretében kézmőves foglalkozást tartottunk, ahol a gyermekek saját kezőleg készíthették el édesanyjuknak az anyák napi ajándékukat május 4-5-én szakmai utat szerveztünk Dévára, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létesített gyermekotthonba, ahol betekintést nyerhettünk a gyermekek mindennapi életébe, az ott folyó munkába. A gyermekek részére ruha és élelmiszeradományt vittünk, melyet a kistérség lakossága ajánlott fel június augusztus 31. közötti idıszakban, a szociálisan rászorult gyermekek nyári étkeztetését koordináltuk, 400 fı részére biztosítottuk a napi egyszeri meleg ételt augusztusban a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı iskolával együttmőködve 2-szer egy hetes nyári tábort szerveztünk azon gyermekek részére, akiknek a szülei

56 nem tudták gyermekeik felügyeletét megoldani a nyári szünetben. A gyermekek részére egész napos programot, étkezést biztosítottunk két önkéntes pedagógus felügyelete mellett májusban a gondozott családok számára, már hagyományként, minden évben Családi Napot szerveztünk. Ebben az évben a helyi vállalkozók felajánlásának köszönhetıen egész napos program keretében ebédet is tudtunk fızni a családoknak. A szülık és gyermekeik többféle versenyen keretében mérhették fel tudásukat, erejüket én a városi autómentes nap keretében szolgálatunk tagjai is az intézmény csapattagjaként, részt vettek az Európai autómentes nap alkalmával TEKER(EG)J Balmazújvárosban címmel meghirdetett kerékpáros versenyen október 4.-tıl november 15-ig a Családok éve alkalmából ingyenes ismeretterjesztı elıadássorozatot tartottunk, ahol lakosság tájékoztatást kapott arról, hogy a családban jelentkezı mőködési zavarok, kapcsolati, kommunikációs problémák esetén hová fordulhatnak. Az érdeklıdık megismerkedhettek a konfliktuskezelési lehetıségekrıl, a gyermekeinket érintı modernkori kísértésekrıl és a mindennapi gyengeségeinkrıl a szenvedélybetegségek tükrében október 15.-én szolgálatunk meghívta városunkba Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, aki a házasságkötı teremben tartott a lakosság részére emlékezetes elıadást októberben az idısek napja alkalmából megrendezésre került ünnepség megszervezésében és lebonyolításában részt vettünk november: Novemberben az egészséges életmód, az egészség megırzése jegyében programot szervezünk. Az egész napos program keretében rajzpályázatot hirdettünk gyermekek részére Az egészség színes világa címmel. A szolgálatunkhoz beérkezett rajzok a program keretében kiállításra kerültek, illetve a témának legjobban megfelelı rajzokat bizottság segítségével kategorizáltuk és a legjobb rajzokat könyvjutalommal díjaztuk. A lakosság elıadások keretében információt szerezhettek az egészséges- élelmiszerekrıl, Aloe - vera termékekrıl. A nap folyamán ingyenes vércukorszint, vérnyomásmérés, hallás vizsgálat volt, melyben a védınık segédkeztek. Az érdeklıdık részére gyümölcs teával kedveskedtünk. Decemberben hátrányos helyzető gyermekek számára szolgálatunknál már hagyománynak számító Cipıs doboz ajándékgyőjtési akciónk lebonyolítása keretében a helyi iskolák, magán emberek felajánlásából sok ajándék érkezett, mellyel a gondozott gyermekeknek tudtunk karácsony közeledtével örömet szerezni. A karácsonyi forgatag keretében családgondozóink meleg teával és szaloncukorral kedveskedtek a lakosságnak. A gondozott családok gyermekei részére kézmőves foglalkozások keretében a neves ünnepekhez (farsang, nınap, anyák napja, mikulás nap, karácsony) igazítva egész évben lehetıséget biztosítottuk ahhoz, hogy a gyermekek saját készítéső ajándékkal lepjék meg szeretteiket. A gyermekek és fiatalok részére Kamasz Tanya klubot szerveztünk, ahol a gyermekek szabadidejüket tartalmasan tölthették el. Célunk a gyermekek csellengésének megelızése.

57 2. A gyermekek napközbeni ellátása a)bölcsıde Bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, feladata 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátása. Felvételt nyerhetnek azok a gyerekek, akiknek szülei dolgoznak, GYES mellett 4 illetve 8 órában munkát vállalnak, vagy tanulnak, illetve azok a gyerekek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei gondozás, nevelés. A bölcsıdei gondozás, nevelés célja a családban nevelkedı kisgyermekek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi hovatartozásának tiszteletben tartásával, kompetenciájának figyelembe vételével, tapasztalatszerzési lehetıség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elısegíteni a harmónikus fejlıdést évben 92 fı gyermek nyert felvételt. Szeptemberben 44 gyermek óvodába ment. Egész napos bölcsıdei ellátást 78 gyermek, míg félnapos ellátást 14 gyermek igényelt. Jelenleg ellátott gyermeklétszámunk 45 fı. Évközben megszőnt bölcsıdei elhelyezése 4 gyermeknek, melynek oka lakóhelyváltozás, munkahely megszőnés, és tanulmányai megszőnése volt. A Gyermekjóléti Szolgálat nem kért gyermek felvételt. A bölcsıde élelmezését az ELAMEN Rt végzi. A fızés helyben történik. Az étlapot központilag állítják össze, készítésénél figyelembe veszik a korosztály tápanyag szükségletét, külön van tipegı és kisóvodás étlap, melyen sok fızelék és zöldség található. Az étkezési térítési díj összege ban a következıképpen alakult, teljes ellátásért 279 Ft + 25 % ÁFA, félnapos ellátásért 233 Ft + 25 % ÁFA-t kell fizetni. A háromgyermekes vagy tartósan beteg gyermekeket nevelı szülık 50 %-os kedvezményben részesülnek. A gyermekvédelmi támogatásban részesülık száma 21 fı, ık ingyen étkezhetnek bölcsıdénkben. A öt csoport közül egy tipegı ahol 15 hónapos kortól 24 hónapos korig voltak gyermekek, a többi négy csoportban pedig kisóvodás korú gyermekek gondozását végeztük. Mivel egész évben folyamatos a felvétel, azonos életkorú gyermekcsoportot nem tudtunk kialakítani ben kihasználtságunk a következı volt: Hónap Lehetséges gondozási napok száma Teljesített gondozási napok száma Naponta beírt gyermek létszám Bölcsıde kihasználtsága % Január % Február % Március ,9 % Április % Május ,1 % Június ,5 % Július ,8 % (nyári zárás) Augusztus % Szeptember ,3 %

58 Október ,3 % November ,2 % December ,5 % ÖSSZESEN : ,6 % Intézményünkben folyamatos a felvétel, ezért változik a naponta beírt gyermekek létszáma, de évközben a harmadik életévét betöltött gyermek átmehet az óvodába, ha a szülı igényli szeptemberétıl kevesebb gyermek kérte a bölcsıdei elhelyezést ez annak köszönhetı, hogy kevesebb a gyermekszületés és kevés a munkahely. Többen azért mondták vissza a bölcsıdei férıhely igényüket, mert nem sikerült elhelyezkedniük vagy megszőnt munkahelyük. Az idıszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásunk óradíja 2011-ben 304 Ft/ óra volt. 10 szülı vette igénybe ezt a szolgáltatást, ez összesen 155,5 óra és ebbıl Ft bevétele származott az intézménynek. Igyekszünk a gyerekeknek biztonságos, ingergazdag környezetet teremteni. A gyermekek személyiségének tiszteletben tartásával, a családdal együttmőködve gondozni-nevelni ıket, biztosítani egészséges testi, lelki, érzelmi fejlıdésüket ben is megrendeztük a hagyományunkká vált Bölcsis Gyermeknapot, amit arcfestéssel és ugráló várral tettünk színesebb, mely nagy sikert aratott a kicsik körében. A bölcsıde alapítványának segítségével sikerült egy régi csoportszobának a PVC-t felújítása. A nyári zárás alkalmával két csoportszoba festése és új falburkolatának megújítása történt intézményi költségvetésünkbıl. Terveink között szerepel még két csoportszoba PVC-jének cseréje (mely már megvásárlásra került szintén intézményi költségvetésbıl) az udvari játékok felújítása, illetve újabbak beszerzése. A Bölcsıde személyi feltétele létszámban, képzettségben a férıhely számához viszonyítva a törvényben meghatározottnak megfelel. b) nevelési-oktatási intézmények A gyermekek napközbeni ellátásáról a települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. Az önkormányzatnak meg kell szerveznie a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését azon gyermekek számára, akiknek szülei napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. E feladatának önkormányzatunk a bölcsıde, óvoda, iskolai napközi fenntartásával tesz eleget. Önkormányzatunk kötelezı feladatként látja el a nevelés-oktatás területén az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai nevelés és oktatás feladatát. Önként vállalat feladata a középfokú nevelés és oktatás (ezen belül gimnázium, szakközépiskola és szakiskola), valamint az alapfokú mővészetoktatás biztosítása. A többi tanulóval együtt nevelhetı, sajátos nevelési igényő gyermekek/tanulók ellátását az önkormányzat közoktatási intézményei biztosítják. Városunkban biztosított továbbá a Balmazújvárosi Általános Iskola eltérı tantervő tagozatán a sajátos nevelési igényő tanulók szegregált oktatása is. Az önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként biztosítja a nevelési tanácsadó feladatainak ellátását is.

59 A gyermek napközbeni ellátásának egyik formája az óvodai ellátás megszervezése. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény, amely ellátja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Önkormányzatunk e feladatellátást az Egyesített Óvoda és Bölcsıde, valamint a Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában mőködı Nyitnikék Óvoda intézményén keresztül valósítja meg. A 2011/2012-es nevelési évtıl kezdıdıen az elızıek mellett református egyházi óvoda kezdte meg mőködését a Dózsa Gy. u. 18. szám alatti óvoda épületében. Az önkormányzati és kistérségi fenntartású óvodák összesen 525 óvodai férıhellyel rendelkeznek, a beírt gyermekek száma 533fı. A gyermekek 55,3%-a, vagyis 295 gyermek hátrányos helyzető. A gyermekek 26 %-a, azaz 139 gyermek halmozottan hátrányos helyzető. A felvételi igényeknek eleget tudunk tenni. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek minden esetben felvételt nyernek. Jelenleg a városban 26 óvodai csoportban van megszervezve az óvodás korú gyermekek ellátása. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény a nevelıtestület által készített nevelési programmal dolgozik. A programot teljes egészében az óvónık tapasztalatain alapuló elemek alkotják, mely a gyakorlati munka során hatékony segítséget nyújt. A helyi sajátosságokat figyelembe vevı program a szakmai önállóság mellett segíti az intézmények egyéni arculatának megtartását. Az önkormányzat óvodai ellátórendszere minden helyi, óvodás korú kisgyermeket befogad. A tudatos és hatékony gyermekvédelmi munkának köszönhetıen a cigány gyermekek beóvodázottsága szinte 100 %-os. Az elmúlt évek céltudatos, az integrációt elıtérbe helyezı beóvodázásának köszönhetıen a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya az önkormányzat óvodáiban egyre kiegyenlítettebb. Ez az arányszám ma már minden óvodánkban meghaladja a 15%-ot.Óvodáink kiemelt feladatuknak tekintik a hátrányok kompenzálását és a felzárkóztatást. Jelenleg is mőködtetik az Integrációs pedagógiai programot, mely hatékonysága nem csupán a halmozottan hátrányos gyerekeknél, de az intézmény minden gyermekénél érzékelhetı. Az intézménybe járó gyermekek egyéni differenciáló képességfejlesztésben részesülnek, s egyenlı mértékben juttatnak hozzá a kirándulások, a szervezett gyermekelıadások kínálta élményekhez. Az óvoda személyi ellátottsága jó, minden óvodai csoportban szakképzett óvodapedagógusok dolgoznak, közülük 11 fı szakvizsgázott pedagógus. A pedagógusok továbbképzési igénye magas szintő. A nevelımunkát minden csoportban dajkák segítik. Az intézményi szintő adminisztrációs teendıket óvodatitkárok végzik ben megalakult az intézményben a fejlesztıcsoport, ezáltal biztosított a speciális tudású szakemberek jelenléte, amely hozzájárul a gyerekek szakszerő, minıségi fejlesztéséhez. Az óvodák eszköz ellátottsága jó, az udvari játékok természetes alapanyagúak, és az EU-s szabványoknak megfelelıek. Tornaszobával csak a Napsugár, a Ságvári Endre utcai és a Mesevár Óvoda rendelkezik. Elmondható, hogy az óvodák törekszenek minden lehetıséget kihasználni anyagi erıforrásaik növelésére. Számos pályázaton részt vesznek, és támogatást nyernek el a szakmai programok megvalósításához.

60 A Nyitnikék Óvodában a családok jelentıs szerepét elismerve, azokkal együttmőködve, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben nevelik a gyermekeket. A közösség nevelési programja szerint legfontosabb a gyerekek szeretete és megbecsülése. A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve testileg-lelkileg egészséges, mozgásszeretı környezettudatos gyermekek nevelésére törekszenek, akik pozitív énképpel rendelkeznek, s nyitottak az ıket körülvevı világra. Óvodapedagógusaik elkötelezettek az integráció mellett, minden gyermek irányában segítıkészek, elfogadóak, az esélyegyenlıség biztosítása nevelési feladataik egyik fontos eleme. Az óvodás gyermek szociális képességeit a további fejlıdés alapjának tekintik, ezért a kooperációs és kommunikációs képességeik fejlesztésére különös hangsúlyt fektetnek. Szabadidıs tevékenységek szervezésével színesítik a gyermekek hétköznapjait. Elhivatott óvónıi testületük ehhez igyekszik fejlesztı hatásokban gazdag alaphelyzetet teremteni, a kitőzött célokat nyitott kapcsolatrendszerrel megvalósítani. A 6-18 éves korú tanulók napközbeni nevelését-oktatását az önkormányzat fenntartásában mőködı Balmazújvárosi Általános Iskola, a Balmazújvárosi Református Egyházközség fenntartásában mőködı Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a szintén önkormányzati fenntartású többcélú intézményként mőködı Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı biztosítja. A város közoktatásában az elmúlt év jelentıs változást hozott szeptember 1-jén a Református Általános Iskolában is megkezdıdött a tanítás. Az új oktatási forma támogatásával az önkormányzat nagyobb kínálatot, szélesebb körő választási lehetıséget biztosít a szülık részére. Az új intézményben öt évfolyamon 6 tanulócsoportban történik az oktatás. Az általános iskolák egy intézménybe történı szervezésével jött létre a Balmazújvárosi Általános Iskola. Az iskola vezetésének és tantestületének legfontosabb célkitőzései olyan iskolát megvalósítani, amely: -a tanulás - tanítás során neveli is tanulóit, ezáltal alakítja szociális kompetenciáit, belsı tulajdonságait. -a nevelés révén segíti a fiatalokat abban, hogy megérjenek a szabadság felelıs használatára, értékeljék azt és tartsák tiszteletben mások szabadságát is. -minden támogatást megad diákjainak abban, hogy merjék vállalni önmagukat, és egyre jobban képessé váljanak az önmegvalósításra, az értékeket felismerjék és megbecsüljék. -lehetıséget teremt a gyermekek számára a mővészetoktatásba történı bekapcsolódásra, valamint a táncmővészet és képzımővészet megismerésére. Az iskola vezetıinek törekvése, hogy az intézményben tanár diák - szülı egyaránt jól érezze magát. Ez a kapcsolatrendszer a kölcsönös érdeklıdés, bizalom aktív közremőködés és folyamatos kommunikáció alapján mőködik. Az iskola a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében igyekszik minél szélesebb választékot kínálni a tanulóknak, ill. szüleiknek: - angol nyelv emelt szintő tanítása 1-8. évfolyamon - a testnevelés emelt szintő tanítása 1-8. évfolyamon - német két tanítási nyelvő oktatás 1-8. évfolyamon, - a szabadidı hasznos eltöltésének gazdag választékát kínálják. - matematika emelt szintő oktatása 1-8. évfolyamon - ÉKP alternatív program szerinti oktatás 1-8. évfolyamon - rajz és ének- zene orientáltságú, mővészeti nevelés- oktatás

61 A Balmazújvárosi Általános Iskola a térség hagyományainak ápolását, környezetének megóvását tekinti egyik fontos feladatának. Ugyanakkor a Balmazújváros területén élı roma származású és az egyre több szegény család halmozottan hátrányos gyermekei jelentıs hátránnyal indulnak /mind szociális, mind morális és kulturális szempontból/, ezért az egyetemes és a magyar kultúra átörökítése, közvetítése mellett, fontos feladatuk a hátránykompenzálás. Az intézményben olyan nevelési rendszert kívánnak létrehozni, amely gyermek, szülı, pedagógus lehetséges együttmőködésével biztonságos alapot ad a tanulók továbbfejlıdéséhez, továbbtanulásához, társadalmi beilleszkedéséhez és alapokat jelent az élethosszig tartó tanuláshoz. Mindezt jól képzett nevelıtestület biztosítja, amely mindig is nyitott volt az önképzésre, az innovációk bevezetésére, a jól alkalmazható módszerek adaptálására. A nevelés - oktatás színvonalára kellı figyelmet fordítanak, ezt bizonyítja az itt végzı gyerekek középiskolákban történı helytállása, valamint a különbözı tanulmányi versenyeken elért eredmények. Az iskolában az oktató-nevelı munkát 110 pedagógus végzi. Közülük 19 fı szakvizsgázott pedagógus. A megfelelı szaktanári ellátottság magas színvonalú, hatékony nevelı-oktató munkára ad lehetıséget. Fontos számukra a gyermekközpontúság, az értékközvetítés, a sokoldalúság. Kiemelt feladatnak tekintik, hogy javuljon a DÖK munkája, az iskola és a szülıi ház közötti kapcsolat illetve az osztályokban a közösségi szellem. Az elégedettség mérések igazolják, hogy a szülık elégedettek az iskolák külsı megjelenésével, a tisztasággal. A külsıségeken túl pedig a pedagógusok munkájával, az oktatás színvonalával. Az iskola pedagógiai programja az egyes munkaközösségek tevékenységében valósul meg. Egyben a pedagógus szakmai, emberi kiteljesedésére ad lehetıséget, mivel a munkaközösség - segíti a pályaorientációt, - szakmai, módszertani segítséget ad, - döntésekben való részvételt biztosít, - segítheti az önelfogadás képességet, - növelheti az önbizalmat. A munkaközösségek-vezetıi egymással és az iskolavezetéssel folyamatos kapcsolatot tartanak, együttmőködnek. A október 1. statisztikai adatok alapján az általános iskolai tanulók száma az önkormányzati intézményben 1476 fı, oktatásuk 56 (53 tan.csop. +3 eltérı tantervő) tanulócsoportban valósul meg. A napközi otthoni ellátást a tanulók 42,6 %-a, 629 gyermek veszi igénybe. Ezen kívül 286 tanuló iskolaotthonos képzésben vesz részt. Tehát összességében az általános iskola 915 gyermek (a tanulói létszám 62 %-a) egész napos felügyeletét biztosítja. A tanulók 54,7 %-a (tavaly 51,3 %), vagyis 808 gyermek hátrányos helyzető. A tanulók 27 %-a (tavaly 24%-a), azaz 398 gyermek halmozottan hátrányos helyzető. A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján a napközis foglalkozás és a tanulószobai foglalkozás megszervezése, ill. az iskolai sportkör mőködtetése kötelezı az iskolának. A napközis foglalkozás része a gyermek napközbeni felügyeletének, ezért az iskolának gondoskodni kell a napközis foglalkozás megszervezésérıl, ha arra a gyermekek felügyelete miatt szükség van. A napközis foglalkozás megszervezése a szülıi igények szerint történik. Eddig minden szülıi igénynek eleget tudtak tenni az iskolák. A közoktatási intézményekben az étkeztetést az ELAMEN Rt. biztosítja. Az étkezés azon tanulók részére is biztosított, akik a napközis szolgáltatást nem veszik igénybe.

62 A törvényi szabályozásnak megfelelıen az 1-8 évfolyamokon tanuló hátrányos helyzető gyermekek számára ingyenes étkezést biztosítunk. A nyertes TÁMOP pályázat lehetıvé tette, hogy a nevelık képzése, mind szakmai, mind pedagógiai téren megvalósulhatott. Az intézmény tárgyi feltételei igen nagymértékben javulhattak a nyertes pályázatok TÁMOP, TIOP, IPR, különbözı sportpályázatok és az alapítványok segítségével évben a Dózsa Gy. utcai székhelyen jelentıs beruházás valósult meg, melynek keretében a nyílászárók cseréjét, és az épület hıszigetelését végezték el. Többcélú intézményként mőködik a városban a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı. Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában a kötelezı beiskolázást ellátó iskola. Önkormányzatunknak a nem kötelezı feladatellátás körébe tartozik a középiskolai oktatás megszervezése, ill. biztosítása. A diákok érdeklıdésük és képességük alapján választhatnak az érettségit megalapozó középfokú oktatás és a szakképzés között. Az intézmény pedagógiai programja lehetıséget ad a rendszeren belüli átjárhatóságra. A nappali tagozatos képzésben résztvevık száma 702 fı. A középiskola tanulóinak 80 %-a balmazújvárosi lakos, a fennmaradó 20%-ból legnagyobb létszámban Tiszacsegérıl érkeznek a diákok. A tanulók száma a képzési formák szerint a következıképpen alakul: KÖZÉPISKOLA Tanulók száma HH HHH HHH tanulók aránya %-ban - Gimnázium ,2 - Szakközépiskola ,8 - Szakiskola ,0 Összesen: ,2 Az iskola filozófiája: a tanulónak mint egyénnek és mint a társadalom tagjának a nevelésérıl és oktatásáról, az iskolának a tanuló fejlıdésérıl és a fejlesztésében betöltött szerepérıl való gondoskodás az iskola szőkebb környezetében. Az iskola a közoktatási törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelıs a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és fejlıdéséért. Ennek érdekében az intézmény a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, a szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítja minden tanuló részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, a közoktatási törvényben meghatározottakon túl a kompetencia-alapú oktatást es adaptációja után felmenı rendszerben megvalósítja, minden segítséget megad tanulóinak képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez, az esélyegyenlıség alapelveit figyelembe véve, a tanuló ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül a számára legkedvezıbbet választva dönt, határozott követelményeket támaszt a tanulókkal szemben, bármely képzési típust, irányultságot, szakmacsoportot, szakmát választják egyéni érdeklıdésük és képességük szerint. A következetes követelménytámasztással önállóságra nevel.

63 A szakképzési évfolyamokon vendéglátó, technikus, bolti eladó, szakács, pincér, pék, kımőves, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztı és szobafestı szakmák közül választhatnak a diákok. Az intézmény szakos ellátottsága megfelelı, az érettségire felkészítı képzési formákban a törvény által elıírt egyetemi végzettség minden szakon biztosított, a tanári kar többségét egyetemi végzettségő pedagógusok (60 %) alkotják. Az oktató-nevelı munkát a fıállású dolgozók mellett óraadók is segítik. Az iskola tanárai jól felkészültek, érdeklıdı, aktív, kötelességtudó pedagógusok. Többségük törekszik a megújulásra, többen is másoddiplomás képzésben vettek részt vagy jelenleg is tanulnak. Gyógypedagógus szakember alkalmazásával lehetıség nyílt a sajátos nevelési igényő tanulók fogadására is az intézményben. Az iskola parkosított, belsı és külsı udvarral, sportpályákkal, tornatermekkel, könyvtárral, konyhával és étkezıvel rendelkezı létesítmény, ahol 28 szaktanteremben, 4 multimédia és 3 számítástechnikai szaktanteremben folyik az oktatás. A szakképzés gyakorlati foglalkozásai az iskola 2 tanmőhelyében és a tankonyhán, illetve a Debreceni Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) tanmőhelyeiben, tanirodájában kerülnek megszervezésre. Az intézmény tanmőhelyei: tankonyha (Batthyány u. 12.), gépészeti tanmőhelykomplexum (Böszörményi út 98.) és a szerkezetlakatos tanmőhely (Bólyai u. 2.). Szakképzı évfolyamokon a tanulók 50%-a iskolai tanmőhelyben, 50%-a tanulószerzıdés birtokában cégeknél, vállalkozóknál teljesíti szakmai gyakorlati követelményeket. Az intézménybe felvett tanulók eltérı elıképzettséggel és szociális háttérrel rendelkeznek. Magas a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma. Egyre több tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küzdı gyermek illetve sajátos nevelési igényő tanuló lesz az intézmény tanulója. Az okok között található a csonka vagy a létminimumon élı család, a munkanélküli vagy az iskolázatlan szülık, de súlyosabb esetben mindezek együttese is elıfordul. 3. Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülı A Társulási Tanács döntése alapján a gyermekek átmeneti gondozását a kistérségben, helyettes szülıi hálózat látja el. A helyettes szülı a családban élı gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja, a szülı kérésére, az általa meghatározott ideig. A helyettes szülıi feladatok helyettes szülıi képzettséggel rendelkezı személyek látják el. A feladat ellátására Balmazújvároson egy fı helyettes szülıvel kötöttünk határozatlan idejő megállapodást, aki igény esetén saját háztartásában két gyermek átmeneti gondozását tudja biztosítani. A helyettes szülınél való elhelyezésre a jegyzı döntése alapján kerül sor ben a helyettes szülıi ellátásra nem volt igény.

64 IV. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések I. jegyzıi határkörbe tartozó gyámügyi feladatok A beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklet I./4. pontjában elıírt szempontok alapján készült. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: Védelembe vétel, Ideiglenes hatályú elhelyezés. A.) Védelembe vétel 1.) A Gyvt a értelmében a települési önkormányzat jegyzıje védelembe veszi a gyermeket, ha a szülı vagy más törvényes képviselı a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, illetve védelembe veheti a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozás megszőnésérıl megküldött jelzése alapján a 14. életévét be nem töltött gyermeket, a rendırség, ügyészség, bíróság jelzése alapján a bőncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A gyámhatóság minden védelembe vételi ügyben indított eljáráshoz kéri a Gyermekjóléti Szolgálat nyilatkozatát és véleményét, javaslatát a családban, a gyermeknél tapasztaltakról. A családgondozó tájékoztató levelét követıen a gyámhatóság tárgyalás keretében meghallgatja a szülıket, illetve a 11 évesnél nagyobb gyermekeket, szükség esetén más szakembereket (védını, házi gyermekorvos, ifjúságvédelmi felelıs, pedagógus). Ezt követıen a beszerzett információk alapján a jegyzı az alábbi döntéseket hozhatja: az eljárást megszünteti, az eljárást megszünteti és felkéri a Gyermekjóléti Szolgálatot a család, a gyermek alapellátás keretén belül történı gondozására, a gyermeket védelembe veszi, ill. felülvizsgálat esetében a védelembe vételt fenntartja, vagy megszünteti. 2.) A Gyvt. 68/A. -a értelmében a települési önkormányzat jegyzıje, - a gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 15. -ában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejőleg védelembe nem vett gyermek esetén elrendeli a gyermek védelembe vételét. Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelezı tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzıje gyámhatóságként eljárva a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezı tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,

65 b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezı tanórai foglalkoztatás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérıl, egyúttal a védelembe vétel elrendelésérıl nem diszkrecionális jogkörben dönt. Amennyiben az igazolatlan hiányzások óraszáma eléri az 50 órát, a folyósítás felfüggesztését és a védelembe vételt mérlegelés nélkül, kötelezıen el kell rendelni. A gyámhatósági eljárást az határozza meg, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e vagy sem, valamint a gyermeket a jegyzı korábbi eljárások folyamán védelembe vette - e. a,) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek esetén a családgondozó által készített pénzfelhasználási terv figyelembe vételével a felfüggesztett iskoláztatási támogatás természetbeni formában havonként kerül kifizetésre kirendelt eseti gondnok által. b,) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülı gyermek esetén az önkormányzat nevére megnyitott családtámogatási folyószámlán kell győjteni a gyermek jogán járó iskoláztatási támogatás összegét. A támogatás kifizetésére a felfüggesztés megszüntetését követıen természetbeni formában kerül sor eseti gondnok által a felfüggesztés idıtartalmával megegyezı számú hónapra elosztva. c,) védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek esetén a családgondozó által készített pénzfelhasználási terv elkészítésével, eseti gondnok kirendelésével havonta, természetbeni formában kerül kifizetésre az iskoláztatási támogatás összege, d,) védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülı gyermek esetén családtámogatási folyószámlán kell győjteni az iskoláztatási támogatás összegét. Fent leírtak alapján védelembe vett gyermek esetén mindkét esetben új egyéni gondozási - nevelési tervet kell készíteni a családgondozónak, mely a tankötelezettség elımozdítását is tartalmazza. A folyósítást határozatlan idıre kell felfüggeszteni a döntést követı második hónap elsı napjától. A felfüggesztést hivatalból felül kell vizsgálni az alábbi esetekben: - 3 tanítási hónapot magában foglaló idıszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett idıszak elsı napja a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. (1) bekezdése szerinti jelzése kiállítását követı nap, b) a tanév lezárását követı harminc napon belül, c) ha a gyermek a másik szülı szülıi felügyelete vagy gyámság alá kerül, d) ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították vagy megszüntették, e) illetékességváltozás esetén. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos eljárások során a gyámhatóság minden esetben kikéri a Gyermekjóléti Szolgálat és az iskola véleményét a családnál tapasztaltakról. A családgondozó tájékoztatását követıen tárgyaláson hallgatja meg a szülıt, gyermeket, iskola intézményvezetıjét. 3.) A Gyvt. 68/B. -a értelmében a települési önkormányzat jegyzıje, - ha a gyermek veszélyeztetése elhanyagolás miatt áll fenn és a szülı vagy más törvényes képviselı a gyermek veszélyeztetettségét alapellátások önkéntes figyelembe vételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alappal feltételezhetı, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a

66 gyermek fejlıdése családi környezetben biztosítható, - a gyermek után járó családi pótlék 100%-a erejéig természetbeni formában történı nyújtásáról határozhat. A családi pótlék természetbeni formában történı nyújtását legfeljebb hat hónap idıtartamra rendelheti el e jegyzı. A gyermek szükségleteit figyelembe véve eseti gondnok gondoskodik az összeg felhasználásáról, melyrıl havonta számadási kötelezettsége van a gyámhatóság felé évben 124 védelembe vételi eljárásban döntött Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Jegyzıje. Megszüntetésre az alábbi esetekben került sor: A évben megindított eljárás közül 52 került megszüntetésre: Az eljárás során 4 gyermek (3 család) esetében védelembe vételre került sor, de a szülınek felróható magatartás miatt mind a 4 gyermek esetében a védelembe vétel megszüntetésre került, mivel ideiglenes hatályú elhelyezésüket követıen a felülvizsgálat során átmeneti nevelésbe vételük vált szükségessé.(a Gyvt. 69. (1) bekezdés b,) pontja alapján meg kell szüntetni a védelembe vételt, ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el.) 6 gyermek (2 család) esetében a család elköltözött a településrıl, illetékesség megszőnése miatt iratanyaguk áttételre került. 7 gyermek (5 család) esetében a védelembe vétel eredményes volt, így megszüntetésre került a védelembe vétel, 19 gyermek (19 család) esetében a veszélyeztetettség ténye nem volt megállapítható, 7 gyermek esetében érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került a megkeresés, mivel az ügyben határkörrel nem rendelkezett a jegyzı. Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 13 gyermek (13 család) védelembe vétele az alábbi indokok miatt került megszüntetésre. 4 fı magántanulói jogviszonyt létesített, 5 fı betöltötte 18. életévét, tankötelezettsége megszőnt, 3 fı esetében eredményesség miatt, a vizsgált idıszakban a gyermek nem rendelkezett egy óra igazolatlan hiányzással sem, 1 fı javítóintézeti nevelésbe került, 1 fı ideiglenes hatályú elhelyezésbe, majd átmeneti nevelésbe került évben új eljárás folyamán 44 gyermek védelembe vételére került sor. A 44 gyermek 40 családban él. A védelembe vételi eljárás 20 gyermek (16 család) esetében a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján történt. 2 család esetében rendırségi jelzés alapján 2 gyermek védelembe vételére került sor. 21 család esetében hivatalból indult eljárás iskolai igazolatlan hiányzás miatt, ebben az esetekben 21 gyermek védelembe vételérıl döntött a gyámhatóság. 1 gyermek (1 család) esetében a Gyámhivatal jelzése alapján vált szükségessé a védelembe vétel elrendelése. A védelembe vétellel egyidejőleg a gyermekek részére a jegyzı kirendeli a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját, aki segítséget nyújt a családnak a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. A családgondozáshoz egyéni gondozási-nevelési tervet kell készíteni, melyet a szülıvel és a gyermekkel meg kell ismertetni, majd tájékoztatásként meg kell küldeni a gyámhatóság részére. A védelembe vételt kiváltó ok 23 gyermek esetében a családon belőli konfliktus, szülınek és

67 gyermeknek felróható magatartás. A 23 gyermekbıl 3 gyermek esetében szülıi elhanyagolás miatt a gyermek jogán folyósított családi pótlék 100%-a erejéig természetbeni formában történı nyújtása vált szükségessé. 21 gyermek esetében a védelembe vételt kiváltó ok az 50 órát meghaladó iskolai igazolatlan hiányzás volt. A védelembe vételrıl szóló határozatban kötelezve lett a szülı, hogy a gyermek rendszeresen vegyen részt az iskolai, óvodai nevelésben, vegye igénybe az orvosi ellátást, a gyermekek részére magatartási szabályok kerültek megállapításra évben a gyámhatóság az iskola intézményvezetıjének jelzése alapján 93 gyermek esetében figyelmeztette az iskoláztatási támogatásra jogosult törvényes képviselıt az igazolatlan iskolai hiányzások következményeire december 31. napjával 29 gyermek esetében került sor a gyermek jogán folyósított iskoláztatási támogatás jogerıs felfüggesztésére. A 29 gyermek esetében 4 gyermek nem részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ezért a gyermek jogán folyósított iskoláztatási támogatás összege az önkormányzat nevére megnyitott családtámogatási folyószámlán győlt. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 29 eseti gondnok került kirendelésre a támogatás kezelése céljából. A természetben nyújtott családi pótlék kezelésére 1 fı eseti gondnok kerül kirendelésre 3 gyermek esetében. Az eseti gondnokok a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói, 2 esetben iskolák ifjúságvédelmi felelısei, 2 esetben családtag, 2 esetben a Családok Átmeneti otthonának családgondozója közül került kirendelésre. A természetben nyújtott családi pótlék és iskoláztatási támogatás kezelésére kirendelt eseti gondnokok havi számadásra kötelezettek a gyámhatóság felé. A kirendelt eseti gondnokok minden hónapban pontosan megküldték számadásukat a felvett összeg felhasználásáról. Egy esetben sem vált szükségesség felmentésük azon ok miatt, mert nem megfelelıen és idıpontban számoltak el. Tankötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt mérlegelési jog nélkül, kötelezı a védelembe vétel elrendelése, ezért több esetben is elıfordult, hogy az elrendelést megelızıen a család nem állt kapcsolatban sem a Gyermekjóléti Szolgálattal, sem a hatósággal. Családgondozás nem elızte meg a hatósági intézkedést. Védelembe vétel felülvizsgálata A Gyvt (5) bekezdése alapján - hivatalból évente, ill. a családgondozó, a gyermek, a szülı kérelmére bármikor a védelembe vételt felül kell vizsgálni. Az év folyamán a védelembe vételi eljárás felülvizsgálata során 7 gyermek védelembe vétele eredményesség miatt megszüntetésére került sor. A 7 gyermek 4 családban nevelkedik. 4 gyermek esetében (3 család) ideiglenes hatályú elhelyezés miatt került megszüntetésre a védelembe vétel. A felülvizsgálatok során 1 gyermek esetében a védelembe vétel további fenntartása mellett döntött a jegyzı.

68 2011. december 31-ig összesen 42 gyermek védelembevételérıl döntött a jegyzı új eljárások és felülvizsgálati eljárások folyamán. (védelembe vétel fenntartása) II. Ideiglenes hatályú elhelyezés A Gyvt (1) bekezdése alapján ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi és erkölcsi fejlıdését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzıje a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélı szülınél, más hozzátartozónál, illetve személynél, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelıszülınél, gyermekotthonban. Ez a gyermekvédelmi intézkedés kiemeli a gyermeket a családból és azonnali döntést igényel évben a jegyzı 15 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérıl döntött. A családból történı kiemelést az alábbiak indokolták: 1 gyermek önként kérte ideiglenes hatályú elhelyezését a rendezetlen családi körülmények miatt. 14 gyermek esetében, (mely 4 családot érint) a szülıi elhanyagolás miatt a gyermekek súlyos veszélyeztetettségnek voltak kitéve, védelembe vétel elrendelése eredménytelennek bizonyult, ezért a gyermekek családból való kiemelése vált szükségessé ben a gyámhatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett mind a 15 gyermek a felülvizsgálati eljárás során a Gyámhivatal határozata alapján átmeneti nevelésbe került. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 5 kiskorú gyermek esetében értesítette a jegyzıt a pártfogói felügyelet végrehajtásának megkezdésérıl. Minden értesítésben szereplı kiskorúval kapcsolatban gyámhatósági eljárás volt folyamatban ben a gyámügyi eljárások megindítását a családban elıforduló problémák, szülıi elhanyagolás, szülık közti konfliktusok indokolták. A beszámolót tekintve 2011-ben elıtérbe került a nagymértékő igazolatlan iskolai hiányzás. A szülık a szabálysértési ügyintézı által kiszabott súlyos pénzbüntetés ellenére sem ösztönzik gyermekeiket a rendszeres iskolába járásra. Több esetben rendırségi és bírósági eljárás van folyamatban a szülıvel szemben tankötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt. A gyermek jogán folyósított iskoláztatási támogatás felfüggesztésével az elmúlt idıszak adatait figyelembe véve nem csökkent az igazolatlan iskolai hiányzás száma településünkön. Tekintettel arra, hogy kevés kivétellel a család természetbeni formában minden hónapban megkapja az iskoláztatási támogatás összegét, ösztönzı hatást nem váltott ki sem a szülı sem a gyermek részérıl az intézkedés. 2. Városi Gyámhivatal A gyámhivatal a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül, önálló hivatallal mőködik. Vezetıje Dr. Veres Margit jegyzı. A gyámhivatalban 3 felsıfokú végzettségő ügyintézı dolgozik. Az ügyintézık a szakmai és képesítési elıírásoknak megfelelı végzettséggel rendelkeznek. A gyámhivatal hatósági munkát végez. A szakmai felügyeletet a Hajdú-Bihar Megyei

69 Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Ügyfélfogadási rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. A körzeti feladatok ellátásából adódik, hogy a gyámhivatal ún. kihelyezett ügyfélfogadásokat tart az illetékességi területéhez tartozó Egyeken és Hortobágyon. Egyeken kéthetente, hétfıi napon van ügyfélfogadás, illetve mindkét településen igény szerint. Szoros az együttmőködésünk a jegyzıi hatáskörben dolgozó gyámügyi ügyintézıvel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és más Gyámhivatalokkal. 1) Az elmúlt évben a gyermekvédelem területén végzett fıbb feladatok Az elızı évhez képest ismételten nıtt a Gyámhivatal által meghozott döntések (határozatok és végzések) száma, ahogyan az ügyiratforgalmi adatok is ben büntetıeljárás kezdeményezésére nem volt szükség kiskorú sérelmére elkövetett bőncselekmény miatt. A szülıi felügyelet megszüntetése iránti perindítások száma: 1. Ennek oka, hogy a szülı a gyermekével nem tartott kapcsolatot, nem változtatott körülményein. A bíróság a gyámhivatal keresetének helyt adott. A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma összesen 3 kiskorút érintett. Ebbıl két gyermeket harmadik személynél, egy gyermeket pedig gyermekotthonban helyeztünk el, akinek késıbb az átmeneti nevelésbe vételérıl is döntést kellett hoznunk. December 31-én nyilvántartott átmeneti nevelt gyermekek száma: 59 fı (11 fıvel több a 2010-es évhez képest). A tartós nevelt gyermekek száma 1 fı, aki szülei halála miatt valószínőleg nagykorúságáig gyermekotthonban fog élni ben 6 gyermek családba fogadására került sor. Családi jogállása 15 kiskorúnak rendezıdött az év folyamán. Kiskorú házasságkötésének engedélyezésére a tavalyi év során 4 kérelem érkezett a gyámhivatalba, melybıl az engedélyezett házasságkötések száma: ben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma: 38. Egyezséggel befejezett ügyek száma: 2. 3 esetben figyelmeztetésben kellett részesíteni a szülıt, 1 esetben kezdeményeztük a gyermek védelembe vételét. Gyámság alatt a december 31-ei adatok szerint 102 kiskorú áll. İk jelenleg családba fogadott, bírósági ítélet során elhelyezett, vagy gyermekvédelmi szakellátás keretén belül elhelyezett gyermekek. Két gyermek örökbefogadását engedélyeztük: egy nyílt és egy titkos örökbefogadással rendezıdött a szakellátásban levı kiskorúak sorsa ben örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok száma: 2. Utógondozást 5 esetben, utógondozói ellátást 8 esetben rendeltünk el. Gyermektartásdíj megelılegezése iránt indult eljárás 34 gyermeket érintett. Megelılegezésre a tárgyév folyamán kifizette összeg: ,-Ft. Otthonteremtési támogatásban 2 fı fiatal felnıtt részesült az év folyamán, mindkét esetben a fiatalok tulajdonába került egy lakhatásra alkalmas lakás.

70 A gyámhivatalban 261 fı nyilvántartott ingó-és ingatlantulajdonnal rendelkezı kiskorú van. 2) A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélı másik szülınél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelıszülınél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában, megállapítja a szülıi felügyeleti jog feléledését, dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérıl és megváltoztatásáról, átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejőleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejőleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülı kapcsolatának alakulását, a szülınek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmőködését, dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérıl, dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérıl, dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérıl, megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükséglető gyermek nevelési felügyeletérıl, közremőködik a bírósági végrehajtási eljárásban, eljár az eredménytelen védelembe vételrıl szóló jegyzıi értesítés alapján. A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, a gyermektartásdíj megelılegezésérıl. A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel, megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul - cselekvıképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejőleg eseti gondnokot rendel, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény a alapján megállapítja az ismeretlen szülıktıl származó gyermek és a képzelt szülık vagy a képzelt apa adatait. A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,

71 elbírálja és jóváhagyja a szülınek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, dönt az örökbefogadás engedélyezésérıl, dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülı adatairól. A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet iránt. a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, a gyermeket megilletı tartási követelés érvényesítése, a szülıi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, a gyermek örökbefogadásának felbontása, a cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása A városi gyámhivatal feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, a gyermek sérelmére elkövetett bőncselekmény miatt. A városi gyámhivatal a szülıi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban dönt a gyermek és a szülı, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, dönt a szülı jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, dönt a szülıi felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésrıl, amelyben a szülıi felügyeletet együttesen gyakorló szülık nem jutottak egyetértésre, hozzájárul a gyermek családba fogadásához, jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, engedélyezi a gyermek részére a szülıi ház vagy a szülık által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérıl, eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, engedélyezi a tanköteles gyermek mővészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történı foglalkoztatását. A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,

72 felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történı elhelyezésérıl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történı befektetésérıl, letétben kezelésérıl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérıl, dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülık a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, közremőködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékő jogával kapcsolatos ügyekben, közremőködik a hagyatéki eljárásban. A városi gyámhivatal eljárása során szakértıt rendel ki, ment fel. 3) ÜGYCSOPORTOK LEÍRÁSA 3.1) Pénzbeli ellátások a.) Gyermektartásdíj megelılegezése A gyermektartásdíj megelılegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerıs határozatában már megállapította, a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülı vagy más törvényes képviselı nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelılegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az idıpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. b.) Otthonteremtési támogatás Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elısegítse. Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnıtt, akinek legalább hároméves idıtartamú folyamatos gondozási helyén töltött nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szőnt meg.

73 3.2) Hatósági intézkedések a.) Családbafogadás A gyámhivatal - a szülıi felügyeletet gyakorló mindkét szülı kérelmére, - a szülıi felügyeletet egyedül gyakorló szülı kérelmére a különélı másik szülı meghallgatásával -, vagy - az átmeneti nevelt gyermek feletti szülıi felügyeleti jogot a nevelésbe vétel elıtt gyakorló szülı kérelmére az átmeneti nevelt gyermek gyámjának meghallgatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülı egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családbafogadás ideje alatt a szülı felügyeleti joga szünetel, a szülı tartási kötelezettségét nem érinti. b.) Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen - a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélı szülınél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetıség, - nevelıszülınél, gyermekotthonban helyezi el. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minısül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdésében jelentıs és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Az ideiglenes hatályú elhelyezéstıl kezdıdıen a szülı gondozási, nevelési joga szünetel. c.) Átmeneti nevelésbe vétel A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlıdését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelı gondozása a családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejőleg a gyámhivatal a gyermeket nevelıszülınél vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülıjének szülıi felügyeleti joga szünetel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. Az intézeti gyerekek nem azért nem akarnak tanulni, mert idegenkednek a szellemi erıfeszítéstıl, hanem mert a hosszú távra való tervezgetés egyértelmő a tartós kiszolgáltatottság önkéntes elfogadásával. Az intézeti gyerek szívesebben vállalja a trógerságot azonnal, mint öt év múlva a garantált hajóskapitányságot. Megdermeszti a puszta kilátás, hogy öt évig azoktól függ, akik a hajóskapitányságot ígérték neki. Valamennyinek legfıbb célja, hogy mielıbb önálló legyen. (Kolozsvári Grandpierre Emil)

74 d.) Tartós nevelésbe vétel A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha - a szülı vagy mindkét szülı felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, - a szülı vagy mindkét szülı elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülıje, - a gyermek ismeretlen szülıktıl származik, - a szülı gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és természetes személyazonosító adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhetı el leendı örökbefogadó szülınél. A tartós nevelésbe vétellel egyidejőleg a gyámhivatal a gyermeket nevelıszülınél vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetıleg az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását egyéni elhelyezési terv szerint biztosítja és felkészíti a gyermeket az örökbefogadásra, illetve az önálló életre. e.) Utógondozás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták a gyámhivatal legalább egy év idıtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnıtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a fiatal felnıtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elısegítse a gyermek, illetve a fiatal felnıtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. f.) Utógondozói ellátás A gyámhivatal a fiatal felnıtt kérelmére illetve a gyermek nagykorúságának elérése elıtt a gyám (hivatásos gyám) javaslatának figyelembevételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnıtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szőnt meg, és - létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy - a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsıfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy - szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. Az utógondozói ellátást a fiatal felnıtt huszonnegyedik évének betöltéséig kérheti. 3.3) A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében - teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel, - megállapítja a gyermek családi és utónevét, - hozzájárul cselekvıképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejőleg eseti gondnokot rendel, - a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülıktıl származó gyermek és a képzelt szülık vagy a képzelt apa adatait.

75 3.4) Az örökbefogadási ügyek Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó, valamint annak rokonai és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesítsen és elsısorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelıen nevelni nem képesek. Örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet. Az örökbefogadás lehet: nyílt és titkos. A gyámhivatal az örökbefogadás céljának megfelelıen a gyermek érdekében elsısorban a házasságban élı örökbefogadók által történı örökbefogadást engedélyezi. Nem lehet engedélyezni, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll, vagy a közérdeket egyébként sérti, illetve, ha akár a felek, akár az eljárásban egyéb módon közremőködı személyek vagy szervezetek részére haszonszerzéssel jár. A gyermek külföldre történı örökbefogadása a rokonok, illetve a szülı házastársa által történı örökbefogadás kivételével csak örökbefogadhatóvá nyilvánított intézeti nevelt, valamint állami nevelt gyermek esetében engedélyezhetı, feltéve, hogy a gyermek örökbefogadására belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, illetve örökbefogadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre. 3.5) Szülıi felügyelet A kiskorú gyermek szülıi felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülıi felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelıen kell gyakorolni. A szülıi felügyeletet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. A szülıi felügyeletet a szülık együttesen gyakorolják ellentétes megállapodásuk hiányában akkor is, ha már nem élnek együtt. Ha a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülık megegyezése vagy a bíróság döntése alapján valamelyik szülınél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülı gyakorolja, kivéve, ha a szülık kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejőleg közös szülıi felügyeletet rendelt el, illetve a szülıknek a közös szülıi felügyeletre vonatkozó egyezségét jóváhagyta. A gyermek elhelyezése, valamint az elhelyezés megváltoztatása iránt a szülı, a gyámhatóság és az ügyész indíthat pert. Ha a szülıi felügyeletet együttesen gyakorló szülık a szülıi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezésre jutni, a gyámhivatal döntését bármelyik szülı kérheti. Ha a szülık megállapodnak abban, hogy a jövıre nézve a szülıi felügyeletet egyikıjük gyakorolja, a gyámhivatal e megállapodásukat kérésükre jegyzıkönyvben rögzíti. A szülıket tájékoztatni kell arról, hogy meghatározott megállapodásukat módosíthatják, valamint ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a bíróság ilyen ügyben hozott határozatával. 3.6) Cselekvıképességet érintı gondoksággal kapcsolatban A gyámhivatal annak a személynek, - aki a bíróság cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezett gondnokot, kivételesen több gondnokot, - akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik kivételesen, azonnali intézkedést igénylı esetben ideiglenes gondnokot, - aki ismeretlennek minısül, vagy akit körülményei adott ügy vitelében akadályoznak, különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik ugyan, de visszatérésében gátolva van, eseti gondnokot vagy ügygondnokot, - akinek részére gondnokot rendelt, a gondnok helyettesítésére, ha az feladatainak ellátásában tartósan akadályozva van, helyettes gondnokot,

76 - akinek az ügyében más eljáró szerv, személy megkeresi, a feltételek fennállása esetén, eseti gondnokot vagy ügygondnokot rendel. A gyámhivatal gondnokot rendel annak a személynek is, akit körülményei ügyei vitelében tartósan akadályoznak, és emiatt elıreláthatólag hosszabb idın át képviseletre szorul. A gyámhivatal eseti gondnokot rendel akkor is, ha - a korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen személy és törvényes képviselıje között érdekellentét áll fenn, - a szülı, mint törvényes képviselı a gyermeket nem képviselheti, - a különleges szakértelmet igénylı ügyekben a gyám vagy a gondnok nem képes a törvényes képviselet ellátására, Nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek vagyonának kezelésével járó feladatok ellátására. Fentieken túl, - születendı gyermek jogainak megóvása érdekében a méhmagzat részére gondnokot, - a vagyonvédelem érdekében, zárgondnokot rendel. Ha a cselekvıképességet érintı gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas, részére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel. Hivatásos gondnok csak büntetlen elıélető személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározott képesítési elıírásoknak megfelel. A hivatásos gondnok egyidejőleg legfeljebb 30 gondnokság alatt álló személy vonatkozásában láthat el gondnoki feladatokat. 3.7) Vagyoni ügyek A gyámhivatal közremőködik a kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügyeiben. Határoz a törvényes képviselı vagyonkezelésével kapcsolatos, valamint az ingó- és ingatlan vagyonnal kapcsolatos ügyekben, intézkedik a hagyatéki eljárás megindítása elıtt a hagyatéki leltár és a hagyatékátadó végzés alapján. 3.8) Kapcsolattartási ügyek A kapcsolattartás célja, hogy - a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá, - a kapcsolattartásra jogosult szülı a gyermek nevelését, fejlıdését folyamatosan figyelemmel kísérje, tıle telhetıen segítse. A kapcsolattartás formái: folyamatos és idıszakos kapcsolattartás. A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülı, mind a nagyszülı, mind a nagykorú testvér, továbbá, - ha a szülı és a nagyszülı nem él, illetıleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülıjének testvére, valamint szülıjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartás szabályozására, újraszabályozására irányuló kérelmet a korlátozottan cselekvıképes gyermek önállóan is elıterjesztheti. A gyámhivatal indokolt esetben elımozdítja a szabadságvesztésben vagy elızetes letartóztatásban lévı szülı gyermekével való kapcsolatának fenntartását, ha ez a gyermeket nem veszélyezteti. A gyámhivatal vita esetében a kapcsolattartást bármelyik fél kérelmére szabályozza, illetve újraszabályozza, kivéve, a kapcsolattartás megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik.

77 A kapcsolattartásról a gyámhivatal a gyermek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek, a felek személyes körülményeinek, valamint az ítélıképessége birtokában levı gyermek véleményének figyelembevételével rendelkezik. A gyámhivatal a kapcsolattartást elsısorban egyezség létrehozásával tárgyalás megtartásával rendezi. Egyezség hiányában a gyámhivatal a gyermek érdekében dönt. A gyámhivatal tájékoztatja az érintett feleket gyermekvédelmi közvetítıi (mediációs) eljárás igénybevételének a lehetıségére. V. Bőnmegelızés 1./ Gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bőnelkövetık száma: évben Gyermekkorú Fiatalkorú Szabálysértés (rendırségi hatáskörbe tartozó szabs.) Bőncselekmény évben Gyermekkorú Fiatalkorú Szabálysértés (rendırségi hatáskörbe tartozó szabs.) 2 53 Bőncselekmény / Jellemzı problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében. Egyre több esetben hallunk a gyermekkorúak körében elkövetett verekedésrıl, bántalmazásról, olykor csoportba verıdve, a feltőnés kedvéért garázdaság jellegő bőncselekményt követnek el. Sajnos, ezek sok esetben látenciában maradnak, fıleg az iskolák keretein belül elkövetett cselekmények esetében. 3./ Jellemzı problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében. A szabályszegı fiatalkorúak körében domináló a nem megfelelı családi háttér. Ebben a korosztályban már jellemzı, fıleg a hétvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelybıl kifolyólag - nem foglalkozva a társadalmi és büntetıjogi normákkal - követnek el különféle bőncselekményeket. Ugyanúgy jellemzı itt is, mint a gyermekkorúaknál, a csoportokba verıdés, kitőnés a többiek közül. A fiatalkorúak által elkövetett jellemzı bőncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel.

78 4./ A családon belüli erıszak, bántalmazások elıfordulása a településeken évben 86 fı kapcsán (48 eset), míg évben 54 fı kapcsán ( 42 eset ) éltünk jelzéssel, valamint Adatlap megküldésével a kapitányság illetékességi területén lévı Gyermekjóléti Szolgálatok felé év. Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzat Jegyzıje Balmazújváros Hortobágy 1 - Egyek 18 - Tiszacsege 4 3 Újszentmargita 8 - Összesen év. Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzat Jegyzıje Balmazújváros Hortobágy 0 - Egyek Tiszacsege 9 3 Újszentmargita 1 3 Összesen Fiatalkorú elkövetık településenkénti lebontásban ( ) Nı Férfi Balmazújváros 4 29 Egyek 3 4 Hortobágy 1 2 Tiszacsege - 10 Újszentmargita - - Összesen 8 45

79 Fiatalkorú elkövetık településenkénti lebontásban ( ) Nı Férfi Balmazújváros 7 22 Egyek 4 11 Hortobágy - - Tiszacsege - 7 Újszentmargita 3 - Összesen / Gyermekkorúak sérelmére elkövetett bőncselekmények: év (fı) év (fı) Bőncselekményben sértett gyermekkorú / A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. A Balmazújvárosi Rendırkapitányság területén évben 16, évben 8 esetben került sor kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatosan nyomozás elrendelésére évben összesen 40 fıt, évben 6 fıt vontunk ezen nyomozások során eljárás alá, akik közül ben 16, 2011-ben 2 fiatalkorú volt, a többiek pedig fiatal felnıttek. A probléma felett nem szabad szemet hunynunk. Tudatában kell lennünk annak, hogy a kábítószer jelen van társadalmunkban, fiataljaink körében is. Ebbıl kifolyólag szem elıtt kell tartanunk a fiatalokat, viselkedési formáikat, ennek megfelelıen sulykolni kell a kábítószer fogyasztás ártalmait, a jövıjük szempontjából is a vele járó káros következményeket. Az ezzel kapcsolatos feladatokat közösen kell végeznünk, a különbözı fiatalokkal foglalkozó társadalmi, illetve civil szervezetekkel, valamint az iskolákkal együttmőködve. Nemcsak a fiatalokat kell kellı ismeretekkel tájékoztatni, tapasztalatunk, hogy a felnıtt korosztály is szülı, pedagógus sok esetben kevés ismerettel rendelkezik e témával kapcsolatosan. 7./ A bőnmegelızésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok. A családon belüli erıszak körében a veszélyeztetettség az esetek döntı többségében a szülık italozó, alkoholista életmódjával függ össze. Nem egy esetben nemcsak az apa, hanem az anya is ilyen életmódot folytat. Az adatlapokat azokban az esetekben is megküldjük a gyermekjóléti szolgálatoknak, ha pl. csak magánindítványra üldözendı bőncselekmény elkövetése történt és a sértett nem tette meg az indítványát, tehát nem indult büntetıeljárás, de a gyermek jelen volt a jogsértésnél. Az elkövetés sajátosságaira jellemzı, hogy férj-feleség, illetve élettársi kapcsolatokból eredı családi veszekedések, bántalmazások történtek. Általában az elkövetı férfi, aki ittas állapotából

80 kifolyólag családi veszekedéseket idéz elı. Jellemzı helyszín: lakóházak, lakások, ritkább esetben utca. Továbbá az ügyek vizsgálata során már a sértett sem tesz az elkövetıre terhelı vallomást, tanúvallomásában már próbálja enyhíteni, semmitmondónak feltüntetni az elkövetı cselekményének súlyát. Amennyiben a sérülés 8 napon belül gyógyuló, több esetben a magánindítványát nem terjeszti elı. Kiskorú veszélyeztetése bőntette miatt folytatott eljárások során többször felmerül problémaként, hogy a gyermekek befolyásolva vannak valamelyik szülı által, és nem az átélt sérelmeket adják vissza kihallgatásaik során. Fontos a civil szervezetekkel, a területünkhöz tartozó önkormányzatok jegyzıivel, iskolákkal, gyámügyi elıadókkal rendszeres szakmai munkakapcsolat. 8./ Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: évben 54 fı ( 42 eset) kapcsán éltünk jelzéssel a kapitányság illetékességi területén található Gyermekjóléti Szolgálatok felé, ahogy az a 4. pontban szereplı táblázatból is jól látszik. 9./ Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzéseken vett részt és mikor? évben gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen nem vettünk részt. 10./ Javaslatok a gyermek-és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében. A családon belüli erıszaknak minısülı jogsértések esetében jellemzı okként mutatható ki, az italozó életmód, fıként az apa részérıl. Ez a folyamat társadalmi probléma. Gyengülnek a tradicionális értékek és a családi kötelékek. Az emberek egyre nehezebben tudnak lépést tartani a gyors szociális és technikai változásokkal, valamint a versengésre épülı társadalommal. Hangsúlyozott szerepet kap a siker, az egyéni célok elérése. A munkanélküliség, ezáltal az egyre fokozódó létbizonytalanság, mind-mind okként merül fel. Tendenciaként megfigyelhetı volt az elmúlt évben, hogy olyan fiatalkorú személyek váltak bőncselekmények elkövetıivé, akik azt megelızıen nem követtek el jogsértést. Mindez visszavezethetı a romló anyagi körülményekre és ezzel szemben, a fiatalok részérıl megfigyelhetı növekvı igényekre. A rendırség önmagában kevés e problémák kezelésére, szükséges továbbra is a szoros együttmőködés más illetékes társadalmi szervezetekkel. Megoldást jelenthetne mőködı klubterápiás foglalkozás, pszichiátriai, és egyéb hasonló problémamegoldó jellegő kezelések alkalmazása a problémás családoknál. Elsıdleges jelzırendszernek vélem az oktatási intézményeket, akik közvetlen napi kapcsolatban állnak a gyermekekkel, információik lehetnek a családokról, a családon belüli életmódról. İk azok, akik igazán szerepet tudnak vállalni a megelızésben, azzal, hogy a kiskorú védelme érdekében értesítéssel élnek a Gyermekjóléti Szolgálat felé a nem megfelelı családi gondoskodás észlelésekor.

81 VI. A Jövıre vonatkozó célok és javaslatok: A án megtartottuk a városban a IX. éves gyermekvédelmi tanácskozást. Elmondhatjuk, hogy városunkban nagy jelentıséggel bír a gyermekvédelem, hisz felelısséggel számolt be az észlelı-jelzı rendszer minden tagja, áttekintettük a település gyermekjóléti alapellátásának minden formáját, értékeltük az elmúlt évben végzett feladatokat is. Tanácskozáson különbözı javaslatok fogalmazódtak meg arra vonatkozólag, hogy a gyermekvédelmi munkát hogyan tudnánk a hatékonyabban végezni, illetve, hogy a preventív munkára hogyan tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni. Mint minden évben megfogalmazódik az igény oktatási-nevelési intézményekben egy - egy iskola-pszichológus alkalmazására. Igényként fogalmazódott meg a gyermekek csellengésének megelızése érdekében, hogy a rendırség a hétvégenként a szórakozóhelyeket rendszeresebben látogassa. Az oktatási-nevelési intézmények részérıl fogalmazódott meg, hogy a rendszeres jelzırendszeri esetmegbeszélésekre újból hívjunk meg elıadókat, hogy az aktuális járványokkal, (bırbetegség) megelızéssel kapcsolatosan minél hatékonyabban tudjanak fellépni. Összességében megállapítható, hogy önkormányzatunk az évi XXXI. tv.-ben meghatározottak szerint a gyermekek védelméhez szükséges helyi ellátórendszert kiépítette és a településen élı gyermekek részére megfelelıen mőködteti. Balmazújváros, március 8. Összeállította: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı

82 Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2011 évi tevékenységérıl Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı

83 TARTALOM Családsegítı Szolgálat Családsegítı Szolgálat, Balmazújváros Családsegítı Szolgálat, Hortobágy Családsegítı Szolgálat, Egyek Családsegítı Szolgálat, Tiszacsege Alapszolgáltatások Balmazújváros- Hortobágy településen mőködı alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Nappali Ellátás- Idısek klubja Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Tiszacsege településen mőködı alapszolgáltatások - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - jelzırendszeres házi segítségnyújtás - Nappali ellátás: Idısek Klubja Egyek településen mőködı alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali Ellátás: Idısek Klubja Szakosított Ellátások VII. Nefelejcs Idısek Otthona, Balmazújváros VIII. Idısek otthona, Egyek

84 Családsegítı Szolgálat 1. Családsegítı Szolgálat, Balmazújváros A Családsegítı Szolgálat feladatát A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben, és A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló többször módosított 1/2000. SZCSM rendeletben meghatározottak szerint végzi. Szakmai munka A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszert mőködtetünk évben Balmazújvároson 6 alkalommal volt jelzırendszeri megbeszélés. A leggyakoribb jelzések a polgármesteri hivataltól, a lakosságtól, a gyermekjóléti szolgálattól és az egészségügyi szolgáltatóktól érkeztek felénk. A legjellemzıbb mégis az volt, hogy a szociális segítségre szorulók személyesen keresték fel szolgálatunkat ben 2688 alkalommal kerestek fel bennünket a legkülönbözıbb problémákkal. Az országban történı gazdasági, pénzügyi, társadalmi változások a családok életének megváltozását idézték elı, egyre nagyobb kihívásokat támasztva velük szemben. A pénzügyi válság nagyon sok család mindennapi életét nehezítette meg, mert a növekvı törlesztı részletek kifizetése mellett felgyőltek a közüzemi tartozások is. Érezhetıen megnıtt az anyagi problémákkal küzdık száma, amely kihatott a családok életére, a párkapcsolatokra, a generációk közötti kapcsolatokra, a gyermekek fejlıdésére.

85 A családgondozás folyamán szociális, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokkal láttuk el a rászoruló családokat, egyéneket. A segítı munka folyamán megkerestük a problémamegoldás adekvát lehetıségeit. Elısegítettük a kialakult mőködési zavarok, deviáns viselkedésformák, konfliktusok megoldását. Azoknál a veszélyeztetett családoknál, ahol a család tagjai önállóan nem voltak képesek feldolgozni a felgyülemlett feszültséget, megtalálni a legmegfelelıbb megoldást, ott a szociális munka eszközeit felhasználva rendszeres kapcsolattartás történt. A leggyakrabban anyagi, foglalkoztatással, egészségkárosodással kapcsolatos, életviteli, családikapcsolati, gyermeknevelési problémákkal, valamint idıs családtagok elhanyagolása, intézményi elhelyezése miatt kerestek meg ügyfeleink. A családsegítı szolgálattól a lakosság megfelelı tájékoztatást kapott a különbözı társadalombiztosítási ellátások hozzáférhetıségérıl és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Nemcsak információt nyújtottunk, hanem az ügyintézésben is aktívan részt vettünk, hisz sokszor kérték segítségünket nyomtatványok kitöltésében, különbözı közüzemi szolgáltatókkal (E-ON, TIGÁZ) való kapcsolatfelvételben. A hozzánk információért betérı ügyfeleket tájékoztattuk: a kistérségben igénybe vehetı ellátásokról, azok feltételeirıl, igénybevételérıl, a kistérségben nem elérhetı szolgáltatások, ellátások elérhetıségérıl, és igénybe vételük módjáról, a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, egészségügyi szolgáltatásokról, családtámogatási, egészségbiztosítási és társadalombiztosítási ellátásokról, foglalkoztatással kapcsolatos ellátásokról. Az ellátásokhoz szükséges nyomtatványok beszerzésérıl, frissítésérıl folyamatosan gondoskodtunk, így nem kellett egy-egy ügy elintézéséhez pl. családi pótlék, gyes, nyugdíjazás stb. Debrecenbe utaznia az ügyfeleknek. Együttmőködési kötelezettség a rendszeres szociális segélyezettekkel: Az önkormányzatok képviselıtestületeinek rendeletei alapján a kistérség valamennyi településén a Családsegítı Szolgálat lett az aktív korú ellátottak részére az együttmőködésre kijelölt intézmény. A szolgálat az együttmőködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi és a beilleszkedését segítı programban való részvételérıl írásban megállapodást köt, tájékoztatja az együttmőködés

86 feltételeirıl és menetérıl. A rendszeres szociális segélyben részesülı számára, beilleszkedésének érdekében: - tanácsadást (jogi, munkaügyi, egészségügyi), - életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást, - álláskeresésre irányuló, - munkára és pályára állási, - továbbtanulási, - pályakorrekciós csoportfoglalkozást és tanácsadást szervez. Az együttmőködés folyamata: - együttmőködési megállapodás megkötése, - írásban rögzített egyénre szabott beilleszkedési terv kidolgozása, - a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásának figyelemmel kísérése - évente értékelés. A beilleszkedést elısegítı program típusai: - kapcsolattartás, - egyéni képességet fejlesztı vagy életmódot formáló foglalkozások, tanácsadások, - képzésben, oktatásban való részvétel, - munkavégzésre történı felkészítés. A gazdasági változások, a pénzügyi világválság, a munkaerıpiac átstruktúrálódása, a kistérségben a munkalehetıségek továbbcsökkenésével egyre magasabb a munkanélküliek aránya. A szolgálatunkkal együttmőködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben részesülık száma ben Balmazújvároson 166 fı volt. A 2010-es adatokhoz képest ez a szám 40 %-kal növekedett. A beilleszkedést elısegítı program keretében a segélyben részesülık számára szervezett programjaink: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól A családsegítı szolgáltatás fejlesztése címő pályázat keretében Balmazújvároson 30 fı vesz részt szeptemberéig programjainkban. A pályázatban meghatározott cél, a Balmazújvárosi Kistérségben élı, halmozottan hátrányos helyzető aktív korú tartós munkanélküliek foglalkoztatása, szociális, mentális gondozása,

87 visszavezetése a munka világába, a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A pályázat keretében kistérségi szinten minden hónapban team megbeszélést tartunk annak érdekében, hogy az ellátottainkkal kapcsolatos tapasztalatainkat megbeszéljük, ötleteket gyártsunk szolgáltatásaink bıvítése érdekében. Cél, hogy a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munkához, illetve megelızzék az ennek következményébıl adódó krízishelyzetet. A projekt további célja, hogy egy pályakezdı diplomás felsıfokú végzettségő szociális szakember alkalmazásával javuljon intézményünk szolgáltatási mutatója, több lehetıség és idı álljon rendelkezésünkre a kliensek problémáinak megismerésére, és azok megoldásának keresésére. Beilleszkedést elısegítı programjaink: - Filmklubot indítottunk januárban azzal a céllal, hogy az életrıl szóló tanulságos filmek megnézése után a pszichológusunk segítségével kibeszéljék ügyfeleink magukból az érzéseiket. Párhuzamot vonjanak a saját életükkel, vagy beleéljék magukat a szereplı helyzetébe és beszéljenek ezáltal magukról is. Ezek az alkalmak teret adtak burkoltan akár saját maguk jobb megismerésére is. Új tagokkal bıvült és cserélıdtek az induló csapat tagjai. Ezek a közös pillanatok egységgé kovácsolta ıket. Mindig várták a következı alkalmat. - A Fogyasztóvédelem Magyarországi Egyesületének (FOME) képviselıje által három alkalommal tájékoztatta ügyfeleinket különbözı témákban arról, hogy a mindennapok során mivel spórolhatnak, mire ügyeljenek a vásárlásaik alkalmával, illetve mire érdemes odafigyelni a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatban. - Farsangot tartottunk februárban kis csapatunk számára, akiknek fánksütı versenyt hirdettünk meg. Pályázati támogatásból megvásároltuk az alapanyagot a fánkhoz és minden részvevı otthonában megsütötte a fánkot, majd az összejövetelen megkóstoltuk mindenkiét és a legfinomabbak díjazva lettek. Volt, aki beöltözött maskarába is. Zeneszó és a finom fánk illat mellett jókat játszottunk, és beszélgettünk. - A húsvétra készülıdve márciusban a nıkkel tojást festettünk, amíg a férfiak slambucot fıztek az udvaron. Az elkészült tojásokat hazavihették a mővészek.

88 - Közös fızést szerveztünk a nyár elején, amelyhez az alapanyagot (birkahúst) az egyik csoporttagunk biztosította. A fızés mellett társas játékokat játszottunk a szabadban. - Az OFA programtól és a fiatal pályakezdı kollégánktól egy utolsó csoporttalálkozással búcsúztunk. Az egyik tagunk köszönetet mondott mindazért az odafigyelésért, programokért, amiket nyújtottunk nekik. Mi is felajánlottuk számukra a folytatást, de ık is kérték, hogy a program befejezése miatt még ne bomoljon fel a csoport. Szívesen jönnek, bármikor hívjuk ıket. - Karácsonyi elıkészületek keretében újra összehívtuk a csoportot azzal a céllal, hogy készüljünk a karácsonyra. Mézes kalácsot sütöttünk, valamint karácsonyfa díszt készítettünk. Még a férfiak is gyúrták, szaggatták, díszítették a különbözı mézeskalács formákat. Programok - elıadások a lakosság számára: - Kamasz-tanya néven márciusban beindítottunk a Batthyány utcai ingatlanban fiatalok számára egy ifjúsági klubot, ahol délutánonként és hétvégeken szabadidejüket eltölthették. A programokat maguknak szervezték, a mi felügyeletünk mellett. - Családi napunkat június 03-án tartottuk meg gondozott családjaink számára. A nap folyamán különbözı ügyességi játékokkal szórakoztattuk a gyerekeket és szüleiket. A játékok után jöhetett a jól megérdemelt paprikás krumpli, salátával. - Vetımagot osztottunk a lakosság számára, amit a Vöröskereszt biztosított számunkra. - A nyári étkezetetés lebonyolításában is rész vettünk, ahol a nyári szünidı alatt 400 gyermek étkezhetett ingyenesen. - A Család éve alkalmából ismeretterjesztı elıadássorozatot tartottunk a lakosság számára a lelki problémák, kapcsolati-kommunikációs problémák felismerése és szakemberhez fordulás lehetıségei, a tesztek elınyei, hátrányai, a konfliktuskezelés lehetıségei, szenvedélybetegségek, és támogató szolgálat témakörökben. A hat elıadás megtartásában munkatársaink vettek részt, nagy hangsúlyt fektetve a pszichológusunkra. - Böjte Csaba ferences rendi szerzetes tartott elıadást felkérésünkre októberben. Az elıadásra még más településekrıl is érkeztek érdeklıdık. A házasságkötı teremben telt ház elıtt beszélt az atya az Erdélyben mőködı gyermekotthonokról, a család, a házasság, a szeretet fontosságáról, az életrıl. - Egészségnapunkon díjaztuk a korábban meghirdetett rajzpályázatra beérkezett mőveket. A délelıtt folyamán óvodások, felsıtagozatos, középiskolás diákok számára szerveztünk

89 interaktív elıadásokat az ÁNTSZ munkatársai segítségével. Majd a délután folyamán három különbözı elıadást tartottunk a felnıtt lakosság számára az egészséges életmódra koncentrálva, közbeiktatva egy kis zumba mozgásformát is. - Dr. Zacher Gábor toxikológus tartott elıadást felkérésünkre december 09-én felnıttek számára. A házasságkötı terem hamar megtelt fiatal felnıttekkel, szülıkkel, nagyszülıkkel és szakemberekkel. A több, mint két órás elıadáson szembesülhettünk azzal, hogy a szenvedélybetegségek útját elkerülhetjük, ha jobban odafigyelünk és megismerjük gyermekeinket. A családi- társadalmi problémákon keresztül beszélt a legális, illegális drogokról, a kialakult függıség kezelésérıl. - A karácsonyi forgatagban finom, forró teával melegítettük fel a nézelıdıket. valamint a szaloncukrokhoz tőzött kis gondolattal az életrıl, boldogságról, szeretetrıl a lelkeket próbáltuk felmelengetni. Szakmai programok munkatársak részére: - Kontrasztkiállításon vettünk részt januárban debrecenben az Egyetemi Templomban. A kiállítás sokkoló képekkel, filmekkel, hangokkal szembesítette a nézelıdıket a különbözı társadalmi problémákkal, szenvedélybetegségekkel, úgymint alkoholizmus, dohányzás, drogfogyasztás, abortusz, öngyilkosság, - Az Ability Parkban jártunk áprilisban Budapesten, ahol a különbözı fogyatékosságokat lehetett kipróbálni játékos feladatokon keresztül, amelyeket fogyatékos emberek irányítottak. Ezáltal átélhettük a fogyatékos emberek mindennapi nehézségeiket és érzéseit. - Dévára vittünk májusban adományokat a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által alapított gyermekotthonba, ahol nagyon nehéz sorsú családok gyermekei nevelkednek. Velük folyamatosan szeretnénk tartani a kapcsolatot. Illetve az atya által meghívást kaptunk más gyermekotthonba is. Minden segítségnek örülnek. - A városi szemétszedési akcióban részt vett a szolgálatunk, ahol a dögkút környékét kellett kitisztítani. - Az autómentes nap rendezvényén két csapattal képviselte magát újra intézményünk, ahol az egyik újra második helyezést ért el. - Az egészségnapi rendezvénysorozatunk egyik állomásaként részt vettünk a helyi Vöröskereszt által meghirdetett önkéntes véradáson. Pályázatok:

90 - Támop kiemelt projekt: Az NCSSZI által kiírt modernizációs programjában vettünk részt. Ezen belül A szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások szabályozó rendszerének fejlesztése projektben. A családsegítı szolgálat tevékenységét kellett öt hónapon keresztül taj alapú elektronikus rendszerben modelleznünk. Ezt a modellezést országosan csak 50 szakember végezhette, a mi pályázatunk nyertes lett és munkánkkal nagyon elégedettek voltak. Ez a modellezés alapját képezi az új taj alapú szociális nyílvántartásnak. Ingyenes szolgáltatásaink: Pszichológiai tanácsadás keretében 21 felnıtt részére nyújtott pszichológusunk segítséget életvezetési-, gyermeknevelési-, magatartási-, tanulási problémák megoldásában, konfliktuskezelési technikák elsajátításában. Elızetes egyeztetés alapján jogi tanácsadást biztosítottunk ügyfeleinknek, érdekérvényesítı szerepük fenntartása érdekében. Ezen szolgáltatásunkat 136 alkalommal vette igénybe a lakosság. Az elızı évhez képest közel duplájára emelkedett ez a szám. A leggyakrabban válás, gyermekelhelyezés, gyermekláthatás, tartásdíj, lakásügyek, végrehajtás, örökösödési ügyekben vették igénybe ingyenes szolgáltatásunkat. Mediációs tanácsadásunkat 8 család vette igénybe, ahol a felek már közvetlenül nem voltak képesek megegyezni egymással, nem voltak képesek eredményesen kommunikálni, ezért egy pártatlan, külsı személy, a mediátor segítette ıket a megoldás kidolgozásában. A mediációs ülésen nincs külsı döntéshozó, a felek maguk oldják meg a konfliktust. A végén együttmőködési megállapodást kötnek. A leggyakrabban házastársi és válási konfliktusok (gyermekelhelyezés, kapcsolattartás), generációs konfliktusok esetén kerestek fel bennünket. Volt példa, hogy a bíróság is egyeztetett velünk, gyermekláthatással kapcsolatban. A kapcsolatügyelet mőködtetésével intézményünk lehetıséget biztosított 4 családnak, hogy az elvált szülınek nagyszülınek, a tılük külön élı gyermekével unokával a kapcsolatot tarthassa, megfelelı, biztonságos körülmények között. Munkatársaink hétvégeken is vállalják a felügyeletet, szabadidejüket feláldozva ben 33 alkalommal volt kapcsolatügyelet. A Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezeteivel jó kapcsolatot ápolunk évek óta, hogy lehetıségeinkhez képest közösen segítsük a rászoruló családokat.

91 Balmazújváros településen a szolgáltatást igénybe vevık száma: az igénybevevık közül az új igénybe: vevık száma az igénybe vevık közül a régi igénybe vevık száma: esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban: az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése az esetkezelések szám a jellegük szerinti bontásban: a tartós munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdık, a fogyatékkal élık, és egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban: a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, konfliktuskezelı mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı szolgáltatások 2014 fı 1040 fı 974 fı 980 fı 1250 fı 1142 fı 302 fı 2. Családsegítı Szolgálat, Hortobágy 1. A beszámolási idıszakban (2011.január december 31-ig) a családsegítı szolgáltatást 274 fı 1154 esetben vette igénybe. A régi igénybevevık száma: 183 fı Az új igénybevevık száma: 91 fı 2. A nemek aránya: nı:187 fı férfi: 87 fı 3. Területi megoszlás: Tanyaközpontok: 111 fı Központi rész: 163 fı 4. Együttmőködésre kötelezett tartós munkanélküli: 18 fı (12 nı és 6 férfi)

92 5. Az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: 581 eset Ügyintézéshez segítségnyújtás: 635 eset - Igénybejelentı lapok kitöltése - Kérelmek megfogalmazása, - Támogatási ellátások intézése,(elsısorban családtámogatási ellátások) - Egészségkárosodással, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások segítése, - Szolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés,(e.-on, Tigáz, Hulladékgazdálkodás stb.) - Személyes iratok pótlása (TAJ kártya, adókártya, anyakönyvi kivonatok) Információ nyújtás: 195 eset - Tájékoztató a különbözı támogatásokhoz való hozzájutás feltételeirıl. - Méltányossági nyugdíjemelés, - Az egészségkárosodott személyeket megilletı ellátások, Kapcsolati problémák kezelése (elsısorban családon belüli konfliktusok) 37 eset Szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg: 3 fı Krízis helyzet: 3 eset Családlátogatás: 36 alkalom 6. Közösségfejlesztı programok, tevékenységek: A Faluházban jelenleg 3 közösségfejlesztı klub mőködik: - ÖTYE.(öreg tyúkok egyesülete) Nyugdíjas klub fı - Szent Anna kör (hitgyülekezet) fı - Kismama klub 5-6 család - A Húsvéti elızetes egész napos családi program fı (felnıtt, gyermek) részére biztosított tartalmas kikapcsolódást. - A Falukarácsonyon, az Adventi vásáron ember vett részt - Segítettük az Idısek estjének a lebonyolítását. - A balmazújvárosi támogató szolgálat gondozottjait elkísértük a Hortobágyon tett kirándulásukra. 7. Az anyagi nehézséggel, megélhetési gondokkal küzdık számára rendszeresen győjtést szervezünk (elsısorban felnıtt és gyermekruha, játék, kisebb háztartási felszerelések, könyv stb.) 2011-ben 4 alkalommal került sor adományosztásra: Vetımagosztás 60 család

93 Napos kacsa osztás 600 db 50 családnak Zöldborsó konzerv (gyakorlatilag minden hortobágyi család) Matrac (ágybetét) 56 db (elsısorban a külterületen élı családok kapták 25 család. Egyéb szolgáltatások: (fénymásolás, telefon használat, fax) 45 esetben A jelzırendszer tagjaival folyamatos, naprakész kapcsolatban állunk. Különösen a háziorvosi szolgálattal, a szociális gondozóval, a körzeti megbízottal illetve a Falugondnokkal jó az együttmőködésünk. 25 esetben került sor információ cserére, tanácskérésre, konzultációra. 3. Családsegítı Szolgálat, Egyek december 31.-ig az egyeki családsegítı szolgálat forgalma összesen 1292 fı volt. Az új kliensek száma: 104 fı, régi kliens forgalom pedig: 1188 fı. Jelenleg 68 fı RSZS-ben részesülı kötelezett negyedévente rendszeres kapcsolattartásra. A rendszeres szociális segélyben részesülık közül a 2009-ben indult OFA pályázat kapcsán fıvel gyakoribb volt a találkozás. Mindig merültek fel problémák a teljes létszámot tartani nem tudtuk. Így februárban 11 személy, márciusban 9 személy, áprilisban 7 fı, májusban 10 fı, júliusban 8 fı, augusztusban 7 fı vett részt csoportfoglalkozáson. A decemberi csoportfoglalkozáson mind a 11 meghívott részt vett. A foglalkozásból kimaradt személyek vagy betegség miatt nem tudtak megjelenni, a távolmaradását orvosi igazolással igazolták, vagy megszőnt a rendszeres szociális segélye, munkába állás miatt 1 fınek, vagy férje nyugdíjazása miatt 1 fı. Bírósági, hivatali felkérésre 33 alkalommal végeztünk családoknál környezettanulmányt. 11 esetben gyermekelhelyezés és 5 esetben gyermektartásdíj ügyben, valamint 5 esetben gondnoksági ügyben, valamint gondozási díj megállapítása ügyben, éves számadás ügyben, munkaügyi központnak tartozás elengedése ügyben kérték segítségünket. A forgalmi naplóban szereplık közül árvaellátás és nyugdíj ügyekben 33-en kerestek fel. Többféle büntetéssel kapcsolatban 9 ügyfél keresett bennünket. A Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság javaslatára 16 esetben a kliensekkel tartós élelmiszert vásároltunk nehéz élethelyzetük enyhítésére.

94 75 esetben segélykérelmet írtunk, fıleg átmeneti segély illetve néhány segélykérelem kisgyermekes családok rendkívüli élethelyzete miatt íródott. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, családi pótlék, gyes, gyet igényléssel, óvodáztatási támogatással kapcsolatban is több ügyfél keresett meg. E-ON, TIGÁZ szolgáltatókkal való ügyintézésben egyre többen kérnek segítséget. Sajnos sok a rászoruló ember és az egyre mélyülı szegénység kapcsán többek állnak valamely, vagy több szolgáltatónál is kikötés elıtt illetve sajnos kikötés után. Védendı Fogyasztó adatlapok kitöltése, részletfizetési kérelmek írása, elıre fizetıs mérık felszerelése, illetve feltöltése ügyében nyújtottam hetente többször segítséget. A évi LXXII. törvény miatt egyre inkább felszínre kerülı bántalmazás, távolságtartás ügyekben is történt megkeresés. Tapasztalataim szerint azonban továbbra is csak kevesen veszik igénybe a Rendırség nyújtotta lehetıségeket, inkább külsı segítség nélkül próbálják elsimítani a családon belüli perpatvarokat. A rendırségrıl érkezı megkeresések után családlátogatásokat végeztünk, melyeken csupán annyit tudtunk tenni, hogy tájékoztattuk a klienseket a távolságtartás intézményérıl, illetve a családsegítı szolgálat segítségét ajánlottunk fel baj esetén. Március 17.-én éves gyermekvédelmi tanácskozás, május 18.-án Challenge Day megbeszélésein, illetve rendezvényen képviseltem a családsegítı szolgálatot. Helyi krízis ügyben 161-en fordultak meg nálunk. A helyi krízistámogatás éves rendelkezésre álló kerete ft volt, mely 2011 évben nagyrészt visszatérítendı formában volt adható, a visszafizetések azonban sajnos nagyon hiányosan valósultak meg. Összesen 69 család részesült ilyen jellegő segítésben, 2 fı 2 alkalommal, valamint 5 fı részesült vissza nem térítendı támogatásban. Tehát 71 alkalommal került krízissegély kifizetésre. A közfoglalkoztatásnak köszönhetıen sok korábbi kliens életében változást hozott a havi rendszeres munkabér, családja könnyebben élheti meg mindennapjait, így a szolgálatot is kevesebben keresték fel a korábbi rendszeres szociális segélyben részesülı kliensek körébıl.

95 A Vöröskereszt zöldségvetımag csomag osztásában nyújtottam segítséget, 90 darab csomagot osztottam szét a rászorultaknak, május végén. A helyi katolikus karitásszal és a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve rászorulók listáját állítottuk össze. Így án segélyadományhoz jutott településünk (liszt, tarhonya tészta, olaj, ), melyek kiosztását, illetve az ezzel kapcsolatos elszámolást már több éve sikeresen bonyolítjuk le közösen. Szabadidıs programok szervezését végeztük folyamatosan, megszervezését a gyermekjóléti szolgálattal közösen bonyolítottuk. 4. Családsegítı szolgálat, Tiszacsege Az elızı évek statisztikai adataihoz hasonlóan az esetek nagy része ügyintézés volt. Továbbra is magas a rokkantnyugdíjat igénylık száma. A felülvizsgálatok során sok járadékosnak csökkentették a százalékot, így megnıtt a fellebbezések száma is. A évben a törvénymódosítások hatására, kiugróan magas volt a száma a szolgálati idı elismerést kérı klienseknek. Nagy részüknek mi javasoltuk ezt a lehetıséget. Az elmúlt év második felében megnıtt az átmeneti segélyt igénylık száma, mivel az önkormányzat keretet biztosított erre a támogatásra. A lakosság által behozott használt ruhákat, adományokat folyamatosan osztottuk szét a rászorulóknak. A gondozott családjainkkal és idıseinkkel állandó a kapcsolat. Mivel az idısek többsége pszichés problémákkal küzd, nagyon jó az együttmőködés az orvosi rendelıkkel. A háziorvosok az 55 év feletti RSZS ben részesülı klienseink számára szervezett egészségvédelemmel kapcsolatos elıadások megvalósításában is aktívan részt vettek. Az idısebb ügyfeleink helyzetének javítása érdekében állandó kapcsolatban vagyunk az orvosi rendelıkkel és az önkormányzat szociális irodájával. A Vöröskereszt Megyei Szervezetével évek óta kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A településen negyedévente van véradás, ennek szervezését bonyolítjuk helyi szinten. Az év utolsó két hónapjában a nyugdíjrendszer várható változásai miatt ugrásszerően megemelkedett a nyugdíjfolyósító által biztosított ellátások iránti igény. Ez fıleg a szolgálati idı elismerési kérelmeket és az elırehozott öregségi nyugdíjak igénylését jelenti. A saját klienseinken kívül segítettük a településen mőködı gondozói szolgálatok ügyfeleit, a gondozónıkön keresztül. Tájékoztattuk ıket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és az Országos

96 Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított lehetıségekrıl. Ennek hatására megnıtt a fenti intézmények által egyszeri segélyben részesítettek száma augusztusában az önkormányzat felkérésére élelmiszercsomagot osztottunk a szociális irodával együttmőködve. Az adományt az Élelmiszerbank biztosította a település számára november 24-én településszintő használtruha osztást tartottunk a helyi és a Megyei Vöröskereszt által biztosított adományokból. Szakmai programok, képzések Az Életfa Segítı Szolgálat Egyesület munkatársainak segítségével szerveztük és megvalósítottuk a Baba -Mama Klubot. Itt fiatal anyukákat vártunk gyermekeikkel és különbözı programokat biztosítottunk számukra. Nagy érdeklıdéssel fogadták a pszichológus elıadását, amely többeknek segített gyermeknevelési problémájának megoldásában novemberében pályázatot írtunk két témában: közösségépítı és hagyományokra épülı rendezvények szervezése és megvalósítása. Sikeres pályázat esetén az elıbbi programot ötnapos tábor keretében, az utóbbit pedig egynapos program formájában szeretnék megvalósítani. Szabadidıs tevékenység A év minden hónapjában szabadidıs programokat biztosítottunk az 55 év feletti RSZS - ben részesülı klienseink számára. Két alkalommal volt egészségügyi elıadás, melyeknek témaköre az adott korosztályt érintı betegségek és ezek megelızési lehetıségei voltak. Februárban közös farsangot tartottunk a rendszeres szociális segélyesek és a dráma szakkör tagjaival. A program nagyon jó hangulatban telt, pogácsát sütöttünk és népi játékokat játszottunk. Novemberben az Egészségnap keretében játékos sportvetélkedıt tartottunk gondozott családjaink részére. A programban hat család vett részt. A felnıttek és a gyerekek nagyon jól érezték magukat, örültek a közös játéknak. Jó volt látni, a kis idıre problémáikról megfeledkezı felnıtteket és felszabadult gyerekeket. A tapasztaltak alapján a következı évben több alkalommal szeretnék hasonló programokat szervezni. Ezzel is közelebb hozva a családtagokat egymáshoz. Decemberre tervezett programunk, a már több éve megrendezésre kerülı Idısek Karácsonya. Hagyományunkhoz híven vendéglátással egybekötött ünnepi mősorral kedveskedtünk az 55 év feletti RSZS klienseinknek és a több alkalommal segítséget kérı idıs ügyfeleinknek. Ebben az évben közös fızést tartottunk. A vacsorát megelızıen karácsonyi vetélkedın vettek részt a

97 vendégek. A résztvevık örömmel és jókedvvel vettek részt a játékokban. Az ünnepi estet közös énekléssel és ajándékosztással zártuk. A programot helyi és helyi érdekeltségő vállalkozók támogatásával biztosítottuk. A fenti programokat és rendezvényeket az igényekre és a pozitív visszajelzésekre alapozva a következı évben is szeretnénk megvalósítani. Statisztika Esetszám: 2159 Ügyfélszám: 816 Új igénybe vevı: 104 Régi igénybe vevı: 712 Alapszolgáltatás

98 Alapszolgáltatást nyújtó ellátások célja, feladata: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény rendelkezik. Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevı lakóhelyén lévı, illetve lakóhelyéhez legközelebb esı intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap- és szakosított ellátásokat. A szociális törvény szabályai szerint az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Alapellátási formák: étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás közösségi pszichiátriai ellátás szenvedélybetegek közösségi ellátása nappali ellátás /Szt. 65/F. (1) bek. a) pontja szerint/ idısek klubja / szenvedélybetegek nappali ellátása a) Balmazújváros- Hortobágy településen mőködı alapszolgáltatások

99 1. Étkeztetés Az étkeztetés célja, feladata: Az étkeztetés a szociális alapellátások körében az egyik leginkább igényelt ellátási forma. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguknak és/vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, vagy más módon megoldani. Ellátottak köre: Balmazújváros város közigazgatási területén élı egészségi állapotuk miatt vagy szociálisan rászorultak, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény hatálya alá tartoznak. Az igénylık idıskorúak, nyugdíjasok és szociálisan rászorulók. Az ellátottak egy része a házi segítségnyújtást is igénybe veszi a szolgálattól, de biztosítunk étkezést minden olyan, a településen élı lakosnak, aki betegsége miatt önellátásra csak részben képes. Szociális helyzetük miatt szükségük van az egyszeri meleg étel biztosítására, amely más módon nem oldható meg. Családi helyzetük szerint többségében egyedülálló vagy özvegyemberek, illetve házaspárok, akik mindketten betegek, s ebbıl eredıen a fızés napi szinten már nehézséget okoz számukra. Az étel házhoz szállításával biztosítja az intézmény a napi egyszeri meleg étkezést számukra, valamint figyelemmel kísérjük mindennapi életüket, egészségi állapotukat és szociális helyzetüket is a térítési díj kapcsán. A nyújtott szolgáltatás tevékenységének bemutatása: A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi, az ételt az Elamen Zrt. konyháján készítik el. A diétás étkezés még nem megoldott, ezért ennek igénybevételére nincs lehetıség, noha egyre több erre irányuló igény érkezik szolgálatunkhoz. Az ebédszállítást szolgálati kerékpárokkal 6 fı végzi, akik közfoglalkoztatottakként állnak alkalmazásban rövid idıtartamú 3 hónapra szóló munkaszerzıdéssel és csökkentett munkaidıben, napi négy órában 9.30 órától óráig. Délelıtt 10 óráig átviszik az ételhordókat a konyhára, ahol az Elamen Zrt. dolgozói kimérik az ebédadagokat. Ezt követıen munkatársaink szállításra elıkészítik az ebéd részét képezı kenyereket és az alkalmanként az ebédhez tartozó desszerteket, gyümölcsöket, ivóleveket, valamint részt vesznek az intézmény tisztán tartásában, helyiségeinek takarításában és a munkavégzésükhöz szükséges textíliák kimosásában és vasalásában. Az ebédeket

100 11 óra és 13 óra között szállítják ki, majd a visszahozott csere ebédhordókat kimossák és fertıtlenítik, így elıkészítve azokat a másnapi ebéd kiszállításához. Az étkeztetés a hét öt napján hétfıtıl péntekig (munkanapokon) vehetı igénybe, hétvégén és ünnepnapokon az étkeztetés intézmény által történı biztosítására nincs lehetıség. A szociális étkeztetés biztosítása történhet saját szállítással, vagy intézményi szállítással. Jogosult az étel intézmény által történı házhoz szállítására az a személy, aki betöltötte a 65. életévét, vagy az egészségi állapota indokolja és az ellátást háziorvos vagy szakorvos javasolja. A szolgáltatásért az egyéni rendszeres jövedelemtıl függıen étkezési díjat kell fizetni, melynek összegét a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. Az étkeztetésben részesülı számára másodlagos szolgáltatásként biztosítja az intézmény, hogy naponta egyszer figyelemmel kíséri az egészségi állapotát, állapotrosszabbodás esetén kérheti az ellátás kiszélesítését. Az ebéd kétfogásos, melyhez egy szelet kenyér is jár és gyakran gyümölcs, savanyúság, sütemény egészíti ki, melyek számára kismérető ételhordók megvásárlását kértük az ellátottaktól, így garantálva azt, hogy a savanyúság nem keveredik a második fogással, a sütemények nem törnek össze a szállítás során és nem áznak meg. Az ellátás hatékony mőködése érdekében szükség van jó kapcsolatrendszer kialakítására és fenntartására. Ez sikeresen megtörtént mind az Elamen Zrt-vel, mind pedig a városban mőködı szociális ellátást biztosító intézményekkel jó kapcsolatot ápolunk. Ellátottaink érdekében figyelemmel kísérjük egymás tevékenységét, ellátásait. Jelzéssel élünk egymás felé, ha az ellátott problémájának megoldása ezt indokolja. A felmerülı kérdésekben telefonon és személyesen folynak egyeztetések. Étkeztetés ig Balmazújvároson Hónap Január Február Március Április Május Saját szállítással Ételadagok száma Intézményi szállítással Összesen

101 Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Balmazújvároson az elızı évhez képest az étkeztetést intézményi szállítással igénybe vevık aránya 3,1 %-kal csökkent, a saját szállítással igénybe vevık aránya 3,1 %-kal nıtt és az étkeztetést igénybevevık aránya összességében 5,5 %-kal nıtt. Ez azzal magyarázható, hogy az ellátottak anyagi körülményei egyre romlanak, így a klienseink többnyire a saját szállítást veszik igénybe, mert így olcsóbb az ellátás, azonban az igénybevevık számának növekedése a rászorultságot bizonyítja. Az ellátást igénybevevık kor és nem szerinti megoszlása Balmazújvároson 0-59 éves éves éves éves 90 év fölött Összesen Végösszese n Nı Saját szállítással Intézményi szállítással Férfi Saját szállítással Intézményi szállítással Összesen

102 Az étkeztetést igénybe vevık 61,48 %-a nı, míg 38,52 %-a férfi, azaz közel másfélszer annyi nı igényli az étkezést, mint férfi. Az elızı évhez képest növekedett a férfi ellátottaink aránya. A táblázat adatai alapján az is jól látszik, hogy körülbelül négyszer annyian kérik az intézményi szállítást (79,6 %), mint a saját szállítást (20,4 %), ez az ellátottak korára és egészségi állapotára vezethetı vissza. Hortobágy: Hortobágy belterületén és Borsósra kerékpárral viszi ki az ebédeket a gondozónı. A település külterületén /Kónya, Máta, Szásztelek/ az ételszállítást gépkocsival végzik a nagy távolságok miatt. Balmazújvárossal összehasonlítva Hortobágyon kiemelkedıen magas a saját szállítással igénybe vett étkeztetések száma. Ez azzal magyarázható, hogy Hortobágy belterületén igen kicsik a távolságok, így az igénylık a szállítási költséget megtakarítva inkább maguk mennek érte az ebédjükért. Ez a község igen kicsi lélekszámú, az ételek elkészítésével az egyetlen Általános Iskola konyháját bízta meg az Önkormányzat, ezért ünnepnapokon, illetve tanítási szünetben nincs megoldva az ebédfızés. Ezekben az idıszakokban a klienseknek maguknak kell gondoskodniuk az étkeztetésükrıl. Étkeztetés ig Hortobágyon Hónap Január Február Március Április Május Június Július Saját szállítással Ételadagok száma Intézményi szállítással Kerékpárral Gépkocsival Összesen

103 Augusztus Szeptember Október November December Összesen Hortobágyon az étkeztetést intézményi szállítással igénybe vevık aránya 4,3 %-kal nıtt, a saját szállítással igénybe vevık aránya 4,3 %-kal csökkent és az étkeztetést igénybevevık aránya összességében 12,8 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ez a csökkenés a konyha nyári és téli leállásával magyarázható. Az ellátást igénybevevık kor és nem szerinti megoszlása Hortobágyon 0-59 éves éves éves éves 90 év fölött Összesen Végösszesen Nı Saját szállítással Intézményi szállítással Férfi Saját szállítással Intézményi szállítással Összesen Az étkeztetést igénybevevık 70,73 %-a nı, míg 29,27 %-a férfi, azaz több mint kétszer annyi nı igényli az étkezést, mint férfi. A táblázat adatai alapján az is jól látszik, hogy az étkezık fele fele arányban kérik az intézményi szállítást és a saját szállítást.

104 Házi segítségnyújtás Az ellátás célja: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amelyet az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartása érdekében, szükségleteinek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani. A házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást minden települési önkormányzatnak biztosítania kell, azon rászoruló személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartásához igényelnek segítséget. Rászoruló az a személy, aki igényli ezt a szolgáltatást, valamint a gondozási szükséglet felmérés alapján indokolt és jogosult az ellátás igénybevételére. Az ellátás feladata: Az évi III. törvény 63. (2) bekezdés alapján házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: IX. az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, X. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést, XI. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A szolgáltatás kiterjed az étkeztetés, a személyi higiénia, egészségügyi és a mentális ellátásra. A fentiek biztosítása különösen jelenti: a személyi higiénia fenntartásához, élelemhez jutásához, orvosi ellátáshoz, a gyógyszerek beszerzéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, a napi életviteli tennivalók ellátásához, a környezetével való kapcsolattartáshoz, a szabadidıs, rehabilitációs, foglalkoztató programokon való részvételhez nyújtott segítséget, a krízisintervenciót, alapvetı mentális gondozást, a szükségleteinek megfelelı szociális, illetve egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást.

105 A házi segítségnyújtás az egyik legrégebbi alapellátási forma, amely magába foglalja többek között a bevásárlást, a háztartási munkák egy részét, pszichés és egészségügyi segítséget, valamint a hivatalos ügyek intézését is. A segítségnyújtás legkülönbözıbb formái léteznek az alábbiak szerint: meleg étel biztosítása, bevásárlás, testi, szellemi higiéné biztosítása, öltöztetés, ágyazás, takarítás, mosás, főtés, orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, hivatalos ügyek intézése, külsı kapcsolattartás elısegítése, pszichés gondozás. A gondozást minden esetben személyre szabottan biztosítjuk, a gondozási feladatok ellátása során figyelembe vesszük, hogy csupán azokat a feladatokat végezze el a gondozónı, amelyekre a gondozott önmaga már nem képes. A túlgondozás éppolyan káros, mint az alulgondozás. A lehetı leghosszabb ideig és legnagyobb mértékben engedjük a gondozottat tevékenyen részt venni önmaga ellátásában. 1. A házi segítségnyújtás feladata elsısorban az önmaguk ellátására saját erıbıl teljesen már nem képes személyek otthonukban történı gondozása. 2. Szociális gondozók foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújt szükség szerinti segítséget a rászorulóknak elısegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását. 3. A házi gondozás fontos szakmai követelménye a prevenció, illetve a rehabilitáció. 4. Kerülni kell a túlgondozást és ügyelni kell arra, hogy ne legyen alulgondozás sem. A folyamatosság teremti meg az ellátott biztonságérzetét. 5. A gondozás a reális szükségleteknek megfelelıen magába foglalja a fizikai ellátást, bizonyos szintő egészségügyi ellátást (orvoshoz kísérést, gyógyszerkiváltást, kisebb sebellátást), pszichés gondozást. Ezen a területen különösen fontos a kompetenciahatárok pontos betartása.

106 6. A házi segítségnyújtás keretében már biztonságosan és elvárható színvonalon nem ellátható idıskorúak esetén gondoskodni kell a mielıbbi bentlakásos intézménybe való bekerülésrıl. 7. A házi segítségnyújtást igénybevevıknek térítési díjat kell fizetniük. A fizetendı térítési díj összegét / gondozási óra / Ft / vagy mentességét a fenntartó határozza meg a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet elıírása szerinti tartalommal. 8. A házi segítségnyújtásban részesülı személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet elıírása szerinti tartalommal. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálatát ig független szakértıi bizottság végezte, azonban tıl ez a jogkör az intézményvezetı, illetve a jegyzı hatáskörébe került. A gondozási szükségletrıl kiadott igazolás alapján a megállapított napi gondozási órakeretnek megfelelıen, illetve a kérelmezı igényei szerint kell végezni a gondozást. A házi segítségnyújtásban részesülı személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a házi orvosa véleménye alapján ápolási feladatok elvégzése is szükséges, úgy ápolási tervet is készíteni kell, mely lehet rövid távú, közép távú és hosszú távú terv az egészségi állapot súlyosságától függıen. A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a gondozási tervben foglaltak, illetve a szükségletek figyelembe vétele határozza meg. A szociális gondozó gondozási naplót vezet a szolgáltatásokról, az igénybe vevı aláírásával igazolja az elvégzett szolgáltatást. A szolgálat vezetıje folyamatosan ellenırzi a gondozási tevékenységet. Esetmegbeszéléseket szervez a dolgozók részére, mentálhigiénés szakember bevonásával, amennyiben szükséges. Ellátottak köre: Az évi III. törvény 63. (1) bekezdés alapján házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak,

107 azokról a személyekrıl, akik a rehabilitációt követıen a saját lakókörnyezetükbe történı visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történı ellátást. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevı fizikai, mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. E gondozási lehetıség mindazon a településen élık számára nyújt segítséget, akik otthonukban önállóan nem képesek ellátni magukat. A nyújtott szolgáltatás bemutatása: Az alapellátások egyik legfontosabb formája a házi segítségnyújtás. Az intézménynek fontos, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelı körülményeket, személyre szóló ápolást és gondozást, valamint az ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson ellátottjainak. Az idıs ember otthonában végzett gondozási munkára nagy szükség van, hisz az idıs ember segítséget kap ellátásában, és így a család tehermentesítıdik. Munkánk során arra törekszünk, hogy az ellátást igénylı családtagjaival jó kapcsolatot alakítsunk ki. Tanácsot adunk számukra, hogy egyes gondozási feladatokat, hogyan kell végezni, amelyet meg is mutatunk. Ennek célja, hogy a családtagok is részt tudjanak venni a gondozási tevékenységekben. Gyakori azon esetek száma, akiket családtagjai nem látogatják, az idıs csak a gondozónıre számíthat. Az elıgondozás során megismert idıs számára a gondozónı személyiségét, habitusát figyelembe véve szervezzük az ellátást. A házi segítségnyújtás klientúrája egyre fiatalabb, így a szolgáltatás milyenségét is a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelıen igyekszik az intézmény szolgáltatni. A házi segítségnyújtást igénylık többségének egészségi állapota nagyon rossz, sokan ágyhoz kötöttek, ellátni önmagukat nem képesek. A tartósan beteg házi gondozottak esetében ápolási feladatokat is ellátnak: etetés, pelenkázás, fürdetés, stb január 1-jétıl a szolgáltatás igénybe vételét megelızıen vizsgálni szükséges az igénylı gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézmény vezetıje hivatalból kezdeményezte az erre a célra felállított Szakértıi Bizottságnál. A Szakértıi Bizottság által kiadott

108 szakvélemény rendelkezett az adott ellátást igénylı esetében a napi gondozási szükséglet mértékérıl tıl a gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezetı végzi, illetve az a személy, akit ı ezzel megbízott. A megállapított gondozási szükséglet idıtartamánál nagyobb óraszámú gondozás nem vehetı igénybe, de annál kevesebb idıtartamú ellátást kérhet az ellátást igénylı. A gondozás legfeljebb napi 4 órai idıtartamban nyújtható. Amennyiben a szükséglet felmérés ennél nagyobb mértékő gondozást állapít meg, az intézményvezetı hivatalból tájékoztatja a klienst a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl. A házi segítségnyújtás elınye, hogy az ellátott a megszokott környezetében maradhat, míg a hozzátartozók távol vannak, egész nap gondoskodnak róla. Gyakran elıfordul, hogy a család megfeledkezik arról, hogy amit egykor kaptak, azt illik visszaadni. Minden idıs ember más, másképpen kell kezelni, gondozni. Az idısek nagyon hálásak, ha azt látják, hogy figyelünk rájuk, meghallgatjuk ıket, kíváncsiak vagyunk véleményükre, gyakran elég az is, ha egy pillanatra beleéljük magunkat idıs családtagjaink, gondozottunk helyzetébe. Ekkor megérthetjük, hogy egy kedves szó, meleg odafordulás csodákra képes. Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj mértéke függ az egyén jövedelmi helyzetétıl. A térítési díj az egyén rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. Azon ellátottak, akiknek a személyes jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át (42750 Ft) nem haladja meg, térítésmentesen vehetik igénybe a házi segítségnyújtás ellátást. Más intézményekkel, szakemberekkel való együttmőködés: A szolgálat az alapellátás keretében gondoskodik különösen az idıskorúak, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának megszervezésérıl. Ennek érdekében a vezetıgondozó feladata és felelıssége, hogy valamennyi ellátott érdekében személyes kapcsolatot teremtsen, majd folyamatosan kapcsolatot tartson más intézményekkel. Elengedhetetlenül fontos az együttmőködés a gondozott ellátásában résztvevı szervezetek között pl.: egészségügyi intézmények, háziorvos, családsegítı szolgálat, más alapszolgáltatást nyújtó szolgálatok, bentlakásos intézmények, önkormányzat, stb. Az ellátás során hangsúlyt fektetünk a szociális és mentális gondozásra, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás támogatásával az egészség és pszichés állapotuk javul, vagy az állapotromlása csökken. A szolgáltatás szervezés során kiemelt fontosságot nyer a más intézményekkel való együttmőködés. A szolgálat szakmai szerepvállalásának fejlesztése a szakmai együttmőködés és koordináció

109 területén, illetve a személyekre vonatkozó ellátásban a legkiemeltebb. A városi önkormányzattal és az alapellátással, fontosnak tartjuk a rendırség, a polgárırség, az egészségügyi intézmények, a civil szervezetek bevonását. A szakellátásra nehezedı nyomás csökkentése, férıhely kapacitások racionálisabb kihasználása az a terület, ahol kétirányúvá tehetjük az aktív együttmőködéseket. Munkatársaink több alap-, illetve szakellátást nyújtó civil szervezettel, illetve önkormányzattal mőködik együtt, szakmai tapasztalatcsere céljából. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a módszertani központokkal. Fontosnak tartjuk a szakmai konferenciákon, elıadásokon való részvételt mind a fenntartásban részt vevı munkatársak, mind a szolgálatvezetık részérıl. Jelenleg 42 fı veszi igénybe az intézmény által biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatásait. A szolgáltatást igénybe vevık létszáma folyamatosan nı. Azonban a már korábban is meglévı gondozottak közül sok embernek rosszabbodott az egészségi állapota és fekvı beteggé vált, így egyre többen igénylik a gondozási szükségletben megállapított órák teljes kitöltését. Ezért igénylik a hosszabb /két-három órás/ és a napi többszöri /két-három alkalom/ gondozást, így magasabb a gondozási órák száma. A házi segítségnyújtásban ellátott gondozottak a megállapított gondozási idı maximális letöltését igénylik, így a nagyobb odafigyeléssel minıségibb ellátást biztosítunk részükre tıl a hatályos jogszabályok alapján egy gondozó 9 ellátottat gondozhat. Intézményünkben az ellátottak száma nem haladja meg az elıírtakat, mivel a házi segítségnyújtásban a vezetıgondozó is lát el igénybe vevıket. A vezetıgondozó napi munkaidejének felét az irodában töltheti a dokumentációs teendıkkel, felét pedig terepen az ellátottakat gondozva. Intézményünk ezt a lehetıséget arra használta fel, hogy minél több rászorulót elláthasson és minél kevesebb igénylıt tartson várólistán a kérelmezık közül. A házi segítségnyújtásban résztvevık gondozási szükségletének ideje szerinti megoszlása én Balmazújvároson Gondozási szükséglet ideje Ellátottak száma 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra vagy 4 órát meghaladó Összesen

110 Szolgáltatást igénybe vevık számának megoszlása Balmazújvároson havi bontásban ig Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Össz A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetısége közremőködik a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló házi segítségnyújtás fejlesztése pályázat megvalósításában. Ennek a programnak a potenciális célcsoportját azok a két évet meghaladóan ápolási díjban részesülık alkotják, akik még nem védett korúak és a munkaerı piacra visszaintegrálhatóak. A program elsı részeként képzésen vettek részt és segédgondozói végzettséget szereztek a résztvevık. A képzésben és a vizsgára való felkészítésben az intézmény több szakmai vezetıje is részt vett. A képzés elméleti és gyakorlati részbıl állt a vizsgához hasonlóan. A képzés eredményességét és magas színvonalát mutatják a remek vizsgaeredmények. A program második részét a foglalkoztatás képzi, mely további két részre tagolódik, egy nyolc hónapos részmunkaidıs foglalkoztatásra, mely tıl ig tartott és egy négy hónapos tovább foglalkoztatásra, mely tıl ig tartott. A résztvevık így a képzést követıen azonnal gyakorlatot is szerezhettek, mellyel megalapozhatták a késıbbi munkába állásuk feltételeit is. Ennek a programnak köszönhetıen folyamatos fejlıdés figyelhetı meg a házi segítségnyújtás területén november 1-tıl kezdıdıen. Balmazújvároson a 11 fı segédgondozó alkalmazásával bıvült a klientúra, mivel egy segédgondozó három gondozottat láthatott el, folyamatosan nıtt a gondozási órák száma és idıtartama, valamint a látogatások száma. Az ellátást igénylıket nem kellett várólistán vezetnünk, hanem azonnal felvettük ıket, amennyiben jogosultak voltak az ellátásra. A segédgondozók foglalkoztatásuk kezdeti szakaszában részletesen megismerkedtek a hatályos jogszabályokkal, a vezetendı dokumentációkkal, a hivatalosan használt megfogalmazásokkal és a gondozottaknak szóló tájékoztató anyagokkal. Ezek segítségével, valamint a vezetıgondozó és a szakmai vezetık koordinálásával a segédgondozók további potenciális ellátott jelölteket kerestek fel és tájékoztatták ıket az intézmény munkájáról és az igénybe vehetı ellátásokról. A leendı kliensek felkeresésekor mindig komplex ellátást ajánlottak a munkatársak, így megelızhetı volt a túlgondozás (egyszerre több szolgáltató látja el), valamint az alulgondozás (nem kerül be a rászoruló a szociális ellátórendszerbe, mert nem tudja, hogy milyen ellátásokat biztosít az intézmény). A segédgondozók szakmai munkáját párhuzamosan több szakember is figyelemmel kísérte. Napi munkájukat a vezetıgondozó és a szakmai vezetı irányította. Szakmai mentorként a bentlakásos intézmény fınıvére hetente esetmegbeszéléseket tartott részükre, valamint havonta egyszer a

111 programvezetı koordinátor konzultált velük a szakmai munka során szerzett tapasztalataikról és a felmerülı kérdéseikrıl. A program megvalósulásával a szolgálat fejlesztése is elkezdıdött, melynek keretében új számítógépet, nyomtatót, köppenyeket és a szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen új kerékpárokat kapott az intézmény. Ezeken kívül a mindennapi munka során használatos munkaeszközök is megújultak, így a vérnyomásmérı készülékek és a vércukorszint ellenırzı készülékek. Ez a program egyedülálló az országban, ezért korábbi tapasztalatokra nem tudtunk építeni ezen a téren, azonban a pályázat sikere érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk a pályázatban résztvevık társintézményekkel, a szakmai ellenırzı szervekkel, valamint a Magyar Államkincstárral. A program eredményesen fejlesztette a házi segítségnyújtást Balmazújvároson, hiszen a megnövekedett ellátotti létszám indokolttá tette újabb egy fı foglalkoztatását, így munkahelyet is teremtett. Egyaránt jó tapasztalatokkal zárult a program mind a segédgondozók, mind a fıállású gondozónık és a vezetıgondozó szempontjából. A segédgondozók egy éven keresztül ismerkedhettek a szakma fortélyaival és amellett, hogy önálló gondozási feladatokat végezhettek, betekintést nyerhettek a fıállású gondozók munkájába és a szakszerő ápolási tevékenységekbe is. Így kapva kedvet ahhoz a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot elvégezzék és szakképzett gondozókká válhassanak, mely megalapozhatja a munka világába való visszatérésüket. A fıállású gondozók tevékenységüket egyedül végzik, így nagyon tanulságos volt számukra, hogy alkalmazkodással és együttmőködéssel a segédgondozókkal együtt végezték a munkájukat, támaszkodhattak egymásra mind szakmailag, mind mentálisan, illetve tudásukat mentoráltjuknak átadhatták, közvetlen kapcsolatot kialakítva a segédgondozókkal. A vezetıgondozó és munkahelyi vezetıként a klubvezetı egymás szakmai munkáját kiegészítve vezette a segédgondozók munkájának irányítását, mely nagyfokú elhivatottságot és maximális együttmőködést kívánt meg. Kivételes feladatnak bizonyult ez a program megvalósítás, mely jó tapasztalatszerzés volt valamennyi dolgozó számára. Új igénybevevık száma Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Össz

112 Látogatások száma Balmazújvároson ig Jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a Jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a Hónap alatti feletti Otthonában Érdekében Otthonában Érdekében Összesen végzett tevékenység végzett tevékenység végzett tevékenység végzett tevékenység Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Végösszesen Átlagos látogatásszám: 32,56 Gondozási órák száma szerinti megoszlás ig Balmazújvároson Hónapok Gondozási óra - otthonában - Gondozási óra - érdekében - Gondozási órák száma összesen Január 436 óra 20 perc 124 óra 50 perc 561 óra 10 perc Február 438 óra 10 perc 126 óra 10 perc 564 óra 20 perc Március 423 óra 135 óra 40 perc 558 óra 40 perc Április 552 óra 174 óra 30 perc 726 óra 30 perc

113 Május 515 óra 50 perc 176 óra 10 perc 692 óra Június 439 óra 157 óra 40 perc 596 óra 40 perc Július 466 óra 40 perc 168 óra 50 perc 635 óra 30 perc Augusztus 502 óra 10 perc 158 óra 40 perc 660 óra 50 perc Szeptember 462 óra 10 perc 184 óra 646 óra 10 perc Október 404 óra 40 perc 159 óra 40 perc 564 óra 20 perc November 369 óra 30 perc 122 óra 50 perc 492 óra 20 perc December 395 óra 116 óra 50 perc 511 óra 50 perc Összesen 5404 óra 30 perc 1805 óra 50 perc 7210 óra 20 perc A házi segítségnyújtásban résztvevık korcsoport szerinti megoszlása ig Balmazújvároson Kor Férfi Nı Összesen 60 év alattiak éves éves éves év fölöttiek Összesen A házi segítségnyújtást igénybe vevık 71,4 %-a nı, míg 28,6 %-a férfi, ez hasonlóan az étkeztetésnél a rászoruló nık lényegesen magasabb számával magyarázható. Az elızı évhez képest a nık és a férfiak aránya nem mutat változást. Az ellátottak kor szerinti megoszlásában megfigyelhetı, hogy a legszélesebb réteget a éves korúak teszik ki. A házi segítségnyújtást igénybe vevık közül 10 fı jelzırendszeres házi segítségnyújtást, 21 fı pedig az étkeztetést is igénybe veszi. A gondozási feladatokat 4 fıállású szakképzett gondozónı és június 30-ig 11 fı segédgondozó, majd július 01-tıl 10 segédgondozó látta el egy vezetıgondozó irányításával. Hortobágyon a házi segítségnyújtást 1 szakképzett gondozónı és 1 segédgondozó végezte október 31-ig.

114 A házi segítségnyújtásban résztvevık korcsoport szerinti megoszlása én Hortobágyon Kor Férfi Nı Összesen 60 év alattiak éves éves éves év fölöttiek Összesen Hortobágyon maximális az ellátottak létszáma, jelenleg várólistán nem szerepel további potenciális kliens. Az ellátottak kor szerinti megoszlása igen változó, de szép korú ellátott nincs. Szolgáltatást igénybe vevık száma Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Össz Látogatások száma Hónap Jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatti Otthonában végzett tevékenység Érdekében végzett tevékenység Jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a feletti Otthonában végzett tevékenység Érdekében végzett tevékenység Összesen Január Február

115 Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December Összesen Átlag látogatás szám: 3,98 A házi segítségnyújtásban résztvevık gondozási szükségletének ideje szerinti megoszlása én Hortobágyon Gondozási szükséglet ideje 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra vagy 4 órát meghaladó Összesen Ellátottak száma Gondozási órák száma szerinti megoszlás Hónapok Gondozási óra - otthonában - Gondozási óra - érdekében - Gondozási órák száma összesen Január 47 óra 20 perc 29 óra 76 óra 20 perc Február 60 óra 20 perc 41 óra 101 óra 20 perc Március 54 óra 10 perc 45 óra 40 perc 99 óra 50 perc Április 56 óra 41 óra 20 perc 97 óra 20 perc Május 80 óra 30 perc 39 óra 50 perc 120 óra 20 perc

116 Június 89 óra 37 óra 50 perc 126 óra 50 perc Július 98 óra 30 perc 37 óra 20 perc 135 óra 50 perc Augusztus 76 óra 10 perc 45 óra 50 perc 122 óra Szeptember 74 óra 30 perc 38 óra 20 perc 112 óra 50 perc Október 71 óra 40 perc 34 óra 30 perc 106 óra 10 perc November 35 óra 10 perc 13 óra 50 perc 49 óra December 81 óra 30 perc 19 óra 20 perc 100 óra 50 perc Összesen 824 óra 50 perc 423 óra 50 perc 1248 óra 40 perc Hortobágyon is Balmazújvároshoz hasonlóan jelentısen megnövekedett a gondozásra fordított idık tartama, valamint a látogatások száma, mely a segédgondozó alkalmazásának köszönhetı. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1994-ben indította el a jelzırendszeres házi gondozást, amelynek lényege, hogy a gondozott a segítségkérésére a házi gondozás ideje alatt és azon túl is, rövid idın belül szakszerő ellátást kapjon. A házi segítségnyújtás kiegészítı szolgáltatása vagy önállóan megszervezett szolgáltatási formája a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Az ellátás célja, feladata: A jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosítani kell mindazon rászoruló személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárításához igényelnek segítséget. A jelzırendszer olyan személynek nyújtható, aki a segélyhívó készüléket megfelelıen tudja használni. A jelzıkészülék segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Továbbá lehetıvé teszi az idıs emberek otthonukban történı gondozását, ápolását, mindemellett egy állandó, egyszerően és biztonsággal mőködtethetı kapcsolatba lépési lehetıséget kínál a gondozottnak a gondozójával, arra az esetre, ha krízishelyzetbe kerül. Az ellátottak köre:

117 A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élı 65 év feletti személy, az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A nyújtott szolgáltatás tevékenységének bemutatása: Az ügyeletes gondozó a riasztás észlelését követı 30 percen belül a segítséget igénylı lakására érkezik. Ott tájékozódik a felmerült problémáról, a riasztás okától függıen ellátja a klienst, és ha szükséges, orvosi segítséget kér vagy mentıt hív. Többször elıfordul, hogy téves riasztás történik. Gyakori azon estek száma, hogy elégségesnek bizonyul a gondozónı jelenléte is, vagy segítése, de néhány estben elıfordult, hogy orvosi segítségre is szükség volt. A tapasztalat szerint biztonságot nyújt az idıs és családi háttér számára is a jelzıkészülék, amely folyamatos, 24 órás elérhetıséget biztosít a gondozott számára. A hívások gyakorisága és jellege változó, a legtöbb hívás az esti órákban, illetve hétvégén történik. Elınye a jelzırendszernek, hogy az év minden napján mőködik 24 órában, melyet kedvezı térítési díjjal vehetnek igénybe a kliensek. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A szolgáltatás a többi szociális szolgáltatáshoz hasonlóan jelentıs bizalmat követel mindkét féltıl, ugyanis a személyes kapcsolatokon túl a részt vevıknek kulccsal kell ellátniuk a gondozókat, hogy ık zárt ajtó esetén is bejuthassanak a bajba került ügyfelekhez, s számukra segítséget tudjanak nyújtani. A bizalmi kapcsolat kiépülésében mindenképpen elınyt jelent, hogy intézményünk számos más szociális szolgáltatássokkal áll napi kapcsolatban a településen és a térségben élı kliensekkel, illetve a lakossággal áprilistól modern, hordozható, övre csíptethetı, kétoldalú hang- és adatkapcsolatra alkalmas; csepp és ütésálló kivitelezéső jelzıkészülékeket használ a szolgálat és november végéig a régebbi készülékek teljes cseréje is megtörtént. A diszpécserszolgálat hívást kezdeményezhet a segélyhívó készülék felé, hogy meggyızıdhessen a vészhelyzet súlyosságáról és a helyzetnek megfelelıen azonnal intézkedhessen. A készülékhez egy csuklópántos rádiós pánikgomb is csatlakoztatható, melynek segítségével szintén azonnali segélykérést lehet küldeni a felügyeleti központnak, a pánikgomb cseppmenetes tokozással készült, így akár fürdés közben is viselheti a felügyelt

118 személy. A jelzırendszeres házi segítségnyújtásban Balmazújvároson 3 fı szakképzett gondozónı dolgozik, akik elektromos kerékpárral érkeznek segélyhívás esetén a helyszínre. A gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez szükséges elektromos kerékpárral rendelkezik decemberében szolgáltatásfejlesztésre benyújtott pályázat keretében nyert az intézmény, melybıl elektromos kerékpárok kerültek megvásárlásra, ezáltal gyorsabbá vált a helyszínre érkezés és nıtt a szolgáltatás hatékonysága is. A jelzırendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók feladatai: - az ellátott személy segélyhívása esetén a helyszínen történı haladéktalan megjelenés, - a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében biztosítja a szükséges azonnali intézkedés megtételét. - szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. A szolgáltatás mőködésének hatékonyságát növeli a napi, heti, illetve havi kapcsolattartás a diszpécserközpontot fenntartó és a segélyhívó készülékeket üzemeltetı Sziklai Távfelügyelet Btvel, a városban mőködı szociális ellátást biztosító intézményekkel, a szakmai és pénzügyi ellenırzı szervekkel, a referenciaintézménnyel, valamint a módszertani központtal. Jó kapcsolatokat ápolunk az ellátottaink érdekében és figyelemmel kísérjük egymás tevékenységét, ellátásait. Jelzéssel élünk egymás felé, ha az ellátott problémájának megoldása ezt indokolja. A felmerülı kérdésekben konferenciákon, szakmai mőhelyeken, ben, telefonon és személyesen folynak egyeztetések. A Szociális és Munkaügyi Miniszter elıminısítı pályázatot hirdetett évben jogerıs mőködési engedéllyel rendelkezı jelzırendszeres házi segítségnyújtást végzı szolgáltatók mőködésének támogatására. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2010-tıl nem kötelezıen ellátandó feladata a települési önkormányzatoknak. A szociális szolgáltatás mőködésének támogatása állami feladattá vált, melyre pályázati forrás biztosít fedezetet. A fenntartó által benyújtott sikeres pályázat keretében három évre január 01-tıl december 31-ig megkötött finanszírozási szerzıdés által biztosítottá vált a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, sıt évhez képest 40 fıvel nıtt az ellátottak száma. Balmazújvároson jelenleg 63 fı veszi igénybe a szolgáltatást, a további igényeket várakozó listán idırendi sorrendben vezetjük.

119 A rendszer elınyei vitathatatlanok mind a szociális, mind pedig az egészségügyi ellátás szempontjából is. A jelzırendszer, a házi segítségnyújtás és a szakképzett gondozónık segítségével otthonukban tarthatók az olyan idıs emberek is, akik e szolgáltatás nélkül már kórházi, ápolóotthoni, szociális otthoni ellátást igényelnének. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık megoszlása életkor és nem szerint én Kor Férfi Nı Összesen 60 év alattiak éves éves éves év fölöttiek Összesen Az ellátottak közel felét (47,62%) a 80 és 89 év közöttiek teszik ki, és az ellátottak 79,36 %-a nı. Mindez jól alátámasztja a rendszer igénybevételének feltételét képezı 65 év feletti életkor meghatározását, valamint azt, hogy milyen nagyfokú biztonságérzetet tesz lehetıvé a készülék idıskori használata. Feladatmutatók száma Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szep t Okt Nov Dec Össz A feladatmutatók havi számának fokozatos ismétlıdése jól mutatja az ellátás kiegyensúlyozott mőködését. Balmazújvároson a kihelyezhetı 60 készülékszámot folyamatosan túllépve készülék van kihelyezve. Továbbá a táblázat adatai alátámasztják a szolgáltatás iránti folyamatos igény meglétét is, mivel a visszaadott készülékeket még aznap ki is helyezik a gondozónık. Folyamatosan kielégítjük az újonnan érkezı igényeket, mert több esetben visszakerülnek hozzánk a

120 készülékek, elhalálozás, bentlakásos intézményben történı elhelyezés miatt, vagy pedig azért, mert a hozzátartozók költöznek az ellátotthoz. Segélykérések megoszlása havi bontásban ig Jan Feb Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Össz A szolgáltatás minısége nem mérhetı a segítségkérések számával, a lehetıség maga nyújtja a biztonságot az ellátottnak, nem az, hogy hányszor kér segítséget valaki (egy mozgásszervi betegséggel küszködı ember nyilván többször fog segítséget kérni, mint egy szívbeteg). A jelzırendszeres házi segítségnyújtás jelenlegi tapasztalatai alapján az idıs emberek bizonyos feltételek megléte esetén biztonsággal gondozhatók otthonukban. E feltételek megvalósulását segíti elı a rendszer a biztonságérzetük fokozásával, illetve azzal, hogy rugalmasan reagál a gondozottak szükségleteire anélkül, hogy a rászorultság érzését fokozná bennük. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nappali Ellátás- Idısek klubja Az ellátás célja, feladata: A klub feladata a kliensek igényeinek megfelelı kulturális programok tervezése, szervezése, valamint helyet biztosít a közösségi szervezéső programoknak, rendezvényeknek, csoportoknak. A nappali ellátást nyújtó intézmények elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosítanak lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Elsısorban a magányosan élı idısek körében mutatkozott meg a nappali ellátás folyamatossá tétele iránti igény. Ez tipikusan városi jelenség, hiszen itt kevésbé hatékony, olykor pedig teljesen hiányzik az egyes egyént körülvevı szupportív háló, amely a szubszidiaritás elve alapján nélkülözhetetlen szerepet tölt be a szociális szükségletek kielégítése terén. Az idıs társadalom vonatkozásában az elmagányosodás az egyik legmagasabb rizikótényezı, amely korlátot szabhat az egyéni szükségletek kielégítésének. Ez a folyamat azonban a városban még inkább felerısödik, mint a falusi közösségekben.

121 Az ellátottak köre: Az Idısek Klubja azokat az idıseket integrálja, akik napközben egyedül vannak és képesek önmaguk ellátására, szükségleteik kielégítésére. A klubtagságot igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy, aki mentálisan és egészségi állapota miatt szorul a nappali ellátás nyújtotta biztonságra, közösségi együttlétre, mentális és fizikai támogatásra. A nyújtott szolgáltatás tevékenységének bemutatása: A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ telephelyén 30 fı befogadására alkalmas Idısek Klubja üzemel. Az ellátás iránti igény az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott, ezért mőködési engedély módosítással tıl a klubtagok létszáma 25 fırıl 30 fıre emelkedett. A klubtagok tényleges létszáma jelenleg 34 fı és így már teljes kihasználtsággal mőködik a szolgáltatás. Az ellátást igénylık vonatkozásában a legfontosabb jellemzı a heterogenitás és a túljelentkezés. Nemcsak az idısek veszik igénybe ezt a szolgáltatást, hanem értelmi fogyatékkal élık, pszichiátriai betegek, munkanélküliek, szenvedélybetegek, rokkant nyugdíjasok. A szolgálat a szabadidı kellemes és hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok iránti igény kielégítését változatos és rendszeres programokkal, foglalkozásokkal biztosítja. A klub hétköznap hétfıtıl csütörtökig reggel 8.00 órától délután óráig van nyitva, pénteken reggel 8.00 órától délután óráig. Az intézmény igyekszik biztonságot nyújtó családias légkört biztosító klubot mőködtetni azoknak az ellátottaknak, akik szívesen töltik itt a szabadidejüket. A szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhetı módon mőködik. A klubtagok az alábbi állandó szolgáltatásokat vehetik igénybe: napi háromszori étkezés, melyért jövedelemtıl függıen térítési díjat kell fizetni mentális segítségnyújtás és tanácsadás, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás, szabadidıs programokon való részvétel (pl.: társasjáték, rejtvényfejtés, napi sajtócikkek olvasása, TV nézés, kézmőves foglalkozások, zenehallgatás, stb.) tisztálkodási lehetıség, mosás-vasalás szükség szerint, rendszeres testsúlymérés, vérnyomásmérés, vércukorszint ellenırzés ruházat javítása,

122 szükség szerint orvosi ellátás megszervezése, egészségügyi foglalkozások /közös séta, gyógytorna/ fızıklub szellemi foglalkozások /könyvtárlátogatás, filmklub, irodalmi klub, teadélután meghívott vendéggel, zeneklub, elıadások/ kreatív foglalkozások /kézmőves foglalkozások, társasjáték, rejtvényfejtés, vetélkedık/ Alkalmi szolgáltatások: kirándulás, múzeumlátogatás, ünnepi összejövetelek /névnap, születésnap/, hagyományırzéssel kapcsolatos ünnepek, elıkészületek /farsang, nınap, húsvét, férfinap, mikulás nap, karácsony, idısek napja/. Jelenleg mőködik: - heti rendszerességgel a súlytöbblettel küszködı kliensek számára a Duci torna gyógytornász vezetésével, - önsegítı csoportfoglalkozások, - idıszaki és állandó kiállítások megtekintése, - szabadtéren rendezett fızések, - teadélután, - kulturális rendezvényeken való részvétel, - zenehallgatás, - helyi mővészek, mesterek felkeresése, - kirándulások szervezése. Figyelemre méltó programjaink havi bontásban, melyeken az ellátottak és a dolgozók részt vehettek az év során Január Klubtag-győlés Új évi köszöntı után klubvezetıként ismertettem a klubtagokkal az éves program tervezetet, valamint közvélemény kutatás jelleggel informálódtam a klubtagok elvárásairól és igényeirıl, szabad idıs tevékenységekre vonatkozó ötleteikrıl. Február Farsang Téltemetı Tavaszköszöntı remélésrıl meghívóban értesítettük a klubtagokat. A rendezvényt hosszas elıkészület elızte meg, hiszen ajtódíszt, köszöntı és ültetı kártyát, pohárgallért, farsangi álarcokat készítettünk. Pápai Ildikó: Tavaszköszöntı versével üdvözöltük a klubtagokat megérkezésükkor. Babgulyást és fánkot sütöttünk közösen, melynek végleges elkészültéig vetélkedın vettek részt a dolgozók és az ellátottak egyaránt. A vetélkedınek 9 fordulója

123 volt, melyek között egyaránt volt mozgásos, érzékszervi, felismerı, kreatív, gondolkodtató feladat és találós kérdés egyaránt, valamint a díjazás sem maradt el. Fıdíjunk kirándulás, a második díj ingyenes szemvizsgálat, a harmadik díj pedig egy kiállítás megtekintése volt. A finom ebédet követıen a farsangi szokásokat elevenítettük fel, valamint kitekintésképpen a külföldi országok szokásairól is említést tettünk. A farsangi mókázás és a bıséges evés, ivás után pedig megérkezett a farsangi bálkirály és bálkirálynı is két klubtagunk személyében, akik remek hangulatot teremtve táncra perdítették a klubtagokat és dalra fakasztották a részt vevıket. Az Angyalliget lakóotthon Rózsaujjad varázsoljon címő nemezvirág kiállításának megtekintése. Március Tavaszváró Nótamősor a Nınap jegyében a mővelıdési ház színháztermében csendült fel a nóta népi zenekar kíséretében. Ingyenes szemvizsgálat keretében minden ellátottunk és dolgozónk részére biztosítottuk a vizsgálaton történı részvételt. Többen kedvezményes áron rendelhettek így szemüveget, mivel a vizsgálaton részt vevık számára bıséggel érkeztek divatos keretek is. A belsı hang útján Vincze József elıadásának meghallgatása Nınap- férfinap A rendezvényre minden ellátottunk nagy hévvel készült, mivel a férfiak a nıknek, a nık pedig a férfiaknak készültek verses, humoros mősorral. Azonban hogy meglepetés legyen a mősor mindenki számára, az ellátottak férfi és nı tagjai külön nagy titokban készültek a mősorra. Érdekesség, hogy a házaspárok tagjai külön vonultan készülgettek, a nık a konyhában, a férfiak az udvaron gyakorolták verseiket. A két mősort egymást követıen bonyolítottuk le, elıször a nınapot, majd a férfinapot, melyet nagy meglepetéssel fogadtak az urak. A mősorokat a nınap és a férfinap eredetének felidézésével nyitottuk meg, melyeket a klubtagok elıadásai követtek, majd pedig az ajándékozás. A nık egy cserepes jácintot (melyeket virágtermesztéssel foglalkozó klubtagunk ajánlott fel) kaptak köszöntı kártya kíséretében, a férfiak pedig egy fényképkeretet és az igazi férfiról szóló leírást vihettek haza magukkal. Április Közbiztonsági elıadás a Rendırkapitányság közremőködésével a Fehér bot Alapítvány szervezésében Évrıl évre nı az egyedül élı nyugdíjasok, idıs emberek sérelmére elkövetett bőncselekmények száma. Sajnos ez alól városunk sem kivétel, ezért fontosnak tartottuk, hogy ezen az elıadáson minél többen részt vegyenek és a hatóság szakemberétıl hallják a szomorú tényeket, statisztikákat és a figyelmeztetı szavakat. Az elıadó ismertette a rablások és lopások által kiszemelt áldozatok gyengéit, a rendırség által összegyőjtött trükkös lopásokhoz vezetı kitalált történeteket, továbbá tanácsokat adott a baj elkerüléséhez, illetve felhívta a figyelmet a segítségkérés módszereire. A legtöbbet Ön tehet a biztonságáért! Bőnmegelızési tanácsok idıseknek címő

124 szóróanyagot, melyet a rendırség a tapasztalatai alapján állított össze, eljuttattuk azon ellátottainkhoz is, akik nem tudtak részt venni az elıadáson. Elıadás a vakvezetı kutyákról bemutató elıadás a vakvezetı kutyák világnapja alkalmából, melynek kapcsán a kutyakiképzı tájékoztatta közönségét a jelzıkutyák hasznosságáról. Húsvét - A rendezvény egy nappal korábban tojásfestéssel kezdıdött. Az igazi húsvétolás azonban az ebéd elkészítésével kezdıdött, majd tavaszköszöntıvel folytatódott, melynek keretében vers, híres neves áprilisiak, áprilisi világnapok és emléknapok kerültek megemlítésre. Az ebédet követıen bemutatásra került a húsvéti ünnepkör, mely során a férfi klubtagok rövid csattanós locsolóverseket mondtak és meglocsolták illatos kölnijeikkel a klub hölgytagjait és dolgozóit. A délután további részében a generációk közötti kapcsolattartás jegyében a Balmazújvárosi Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak szavalatait és meséit hallgattuk meg. Ezt követıen zenehallgatással, énekléssel, tánccal, illetve beszélgetéssel zártuk a húsvéti rendezvényt. Május Liget Nap bekapcsolódtunk a Liget Közösségi Ház dolgozói által szervezett képességek próbájába és a kézmőves foglalkozásba. A napot egy feledhetetlen koncerttel zártuk. Elıadás az áldozatsegítı szolgálatról Te szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! A szemétszedési akcióban 36 fı vett részt vállvetve a dolgozók és a munkatársak. Csapatunkat a régi sintér telepen található illegális szemét lerakó hely megtisztítására osztották be. Ellátottaink korukat meghazudtoló energiával vetették magukat a munkába és szinte két óra leforgása alatt megtöltöttük a hatalmas konténert. Egyetlen rövid pihenı tartásával 11 órára befejezıdött az önkéntes akció. Pszichológus a családban - családi pszichológia Király István pszichológus interaktív elıadása a dolgozók részére. Pszichológia vagy pszichiátria? Mikor és kihez fordulhatunk lelki problémáinkkal? Június Palacsintás nap Közös sütést kezdeményeztek a klubtagok, mivel az óvodai és iskolai ballagások miatt eltérı idıpontokban tudtak bejönni a klubba és keveset találkoztak egymással. A közösségi élmény megteremtése érdekében ezért összefogtak és palacsinta sütést szerveztek hazai alapanyagokból. A desszert készítése és fogyasztása alkalmat teremtett egy elmélyültebb beszélgetésre, valamint a következı félév programjainak megbeszélésére. Közlekedésbiztonsági elıadás a Rendırkapitányság közremőködésével a Fehér bot Alapítvány szervezésében Burn out kiégést megelızı tréning került megszervezésre az alapszolgáltatás-vezetınk jóvoltából a dolgozók részére, mely 3 napig tartott és a vidéki kollégák is képviseltették magukat. Július

125 Egészségmegırzéssel kapcsolatos elıadás - Santa-fe Kft. Tatabánya képviseletében Csendes Gyula ízület, reuma, magas vérnyomás, alvászavar kezelése kapcsán, valamint az intézmény dietetikusának ajánlásával étkezési tanácsokat adtunk az idıseknek. Családok a pszichológusnál - pszichológia a családban A családok éve alkalmából Király István pszichológus elıadása az ellátottak részére Pszichológia vagy pszichiátria? Mikor és kihez fordulhatunk lelki problémáinkkal? IX. Mentálhigiénés nyári kollégium hasznos tanácsokkal és az ellenırzések alapján összegyőjtött tapasztalatokkal, valamint a jövı évi változások tervezetének megismerésével gazdagodtunk a munkatársakkal, illetve tájékoztatást kaptunk a pályázati rendszerben mőködı szolgáltatásokról és a pályázati kiírásokról. Augusztus Klubtag győlés az elsı félévi klub élet értékelése, valamint a második félévi programtervezet ismertetése a klubtagokkal Egészségmegırzéssel kapcsolatos elıadás az idıskori testmozgás kapcsán életvezetési tanácsadás Kastélykerti esték a széles rétegeket vonzó programok közül klubtagjainkat az Ötórai tea interjúi Molnár Ferenccel és Koltay Gáborral, a Bokorcsokor címő nótaest, a Balmaz emlékfa avatás, a kitüntetı címek átadása a Református templomban, a néptánc forgatag, a sárkánylányok tőzzsonglır bemutatója, valamint a Holdviola elektro-folk zenekar koncertje érdekelte a leginkább. Szövıszék beállítása Az étkezıbe beállításra került az elsı szövıszék, melynek használata a kezdeti nehézségek után olyan népszerő lett, hogy két hét múltán egy második szövıszék is befőzésre került. A klubtagok kitartó munkája során az év végig közel 50 darab szınyeg készült el, melyekbıl kiállítás megrendezését tervezzük. Szeptember Kirándulás Pásztó-Hollókı-Szentkút-Vanyarc Pénteki napon 8 órakor indultunk kirándulni a klubtagokkal Pásztóra, ahol a Tittel Pál Középiskolai Kollégiumban szálltunk meg. 11 óra után foglaltuk el szobáinkat, majd ebéd után Hollókıre utaztunk, ahol idegenvezetı tájékoztatása során ismerkedhettünk meg a vár történetével és életével, valamint történelmével. A történelmi emlékhely megtekintését követıen végig sétáltunk a világörökség részét képezı Ófalun, ahol betértünk a Legendák házába és további érdekes információkkal gazdagodhattunk. Hollókırıl Mátraverebély- Szentkútra utaztunk, ahol megtekintettük a Nagyboldogasszony-templomot, valamint elızetes búvárkodást követıen néhány szóban bemutattam a templom történetét. Szentkút forrásvizét megkóstolva az elcsigázott klubtagok felfrissültek, így nekivágtunk a 4-5 száz méteres erdei sétának, melynek célállomása a Mária-forrásnál kialakított pihenıhely volt. Az eseménydús utazásokkal teli nap végén mindenki jóízően megvacsorázott és nyugovóra tért. Szombaton tíz órakor indultunk Vanyarcra, ahol Haluskafesztivál közepébe cseppentünk. A fesztivál keretében

126 sztrapacskafızı verseny, folklór mősorok, Madzag Gólyalábas Együttes: Sárkányverı produkciója került megszervezésre, melyek kísérı programja volt a kézmőves kirakodó vásár, a háztáji piac sok finomsággal, a kézmőves foglalkozások, a játszóház, a kosaras körhinta, a sétakocsikázás, a sétatraktorozás, a könyv- és ajándék vásár. Megkóstoltuk a haluskát, mely többféle ízesítéssel készül. Az ebéd után pedig rövid sétával megtekintettük a helyi tájházat, ahol népmővészeti babakiállítást is láthattunk. Tüdıszőrı a klubtagok több kisebb csoportban együtt mentek a szőrıvizsgálatra a gondozónı és a klubvezetı kíséretében. Kutyajó(tékonysági) nap Buksi egyesület szervezésében képzett kutyák bemutatóját tekinthettük meg, ezzel kiegészítve az áprilisban megtekintett vakvezetı kutyákról szóló elıadást. A bemutató során a kiképzık jól szemléltették a képzett kutya hasznosságát, valamint azt, hogy milyen sokoldalúan segítheti a kutya gazdáját. Nyárbúcsúztató party paprikás krumpli fızés bográcsban kihasználva az ısz utolsó napsugarait és a kert adta lehetıségeket. Buksi Állatmenhely önkéntes segítése A menhelyet mőködtetı egyesület vezetıjével vettem fel a kapcsolatot és ajánlottam fel a klubtagok önkéntes tevékenységét. A megbeszéltek alapján kupakgyőjtéssel és azok színek szerinti szétválogatásával némi anyagi forráshoz juttathattuk az egyesületet a befogott kutyák ellátása érdekében. Idıs ellátottaink szívesen fogadták a kezdeményezést és nagyon örültek ennek a munkának, mert így a fölöslegesség érzését tudtuk mérsékelni számukra, valamint fejlesztı tevékenységnek is bizonyult demens ellátottunk számára. Október Könyvtárak összefogása a tudásért Szemünk a szemész szemével Dr. Rentka László szemorvos elıadása a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szervezésében. Lengyel küldöttség fogadása Külföldi kapcsolat kialakításának kezdeményezéseképpen lengyel küldöttség látogatott el intézményünkbe, ahol minden szolgálatot megtekintettek és minden szakmai vezetıvel elbeszélgettek az általa vezetett ellátásokról, így összehasonlíthattuk a két ország szociális ellátásait. Nagy örömmel és várakozással tekintettünk a külföldi vendégek érkezésére, ezért a klubtagok már napokkal elıtte tervezgették a találkozást. Vendégeinket házi süteménnyel, teával kínáltuk meg. Ajándékba saját készítéső szınyegeket adtunk, valamint a Lengyelországban ismeretlen, de nálunk honos birsalmát, melynek csodájára jártak. Humán bál Idısek hónapja alkalmából a Balmaz Hotelben került megszervezésre a humán bál, melynek keretében minden ellátásból vendégül láttuk a klienseket. Ellátottaink az év fénypontjának tekintik az intézmény ezen rendezvényét, hiszen itt rég nem látott ismerıseikkel találkozhatnak, évrıl évre színvonalas mősor részesei lehetnek és tudják ízletes vacsorával és apró ajándékkal is meglepjük ıket. Ebben az évben is így volt ez és felejthetetlen élményekkel gazdagítottuk

127 ellátottainkat. Hagyományosan köszöntöttük a 90 év feletti ellátottakat és ajándékként egy szál virágot, gyümölcsös tálakat kaptak, valamint lengyel vendégeink illatos csomagját mézeskalács címerrel és teakeverékkel. A bál a szokásokhoz híven önfeledt tánccal és mulatozással zárult. Búcsút int az ısz a nyárnak Kovács Mária adományozott belépı jegyeket az intézmény számára, mellyel rászoruló klubtagjaink is részt vehettek a fantasztikus hangulatú nótaesten. Az est végén lehetıség nyílt az elıadók lemezeinek megvásárlására és autogramkérésre is. November Névadó bentlakásos intézményünk névadó ünnepsége Márton napi rendezvény Kányádi Sándor: Novemberi szél címő versével nyitottuk meg a Márton napot, melyet az eredet monda megismertetése, a hagyományhoz főzıdı szokások felelevenítése követett. Vendégváró seprőbábjaink Mártonként és az ı párjaként fogadták vendégeinket, természetesen egy libával a lábuknál, melyet klubtagjaink segítségével készítettünk. A rendezvény részét képezte az ünnepi ebéd közös elkészítése, mely slambuc és párolt céklás lilakáposzta volt. Frissítıként citrommal és naranccsal készített bólét kínáltunk a klubtagoknak. Az ünnepi asztal díszét emelte, hogy a teríték részét képezte minden ellátottunk elıtt egy apró mécses, mely fényével beragyogta az étkezıt. A hagyományos ebéd készítését és elfogyasztását Márton napi köszöntı koronázta meg. Rétifarkas gyógyítás A modern orvostudomány és az ısi amerikai indián gyógyítás két különbözı világa Román küldöttség vendégfogadása Külföldi kapcsolataikat bıvítve érkeztek hozzánk Romániából a szociális munkatársak. Nagy örömmel jöttek, minden szolgálatot megtekintettek és minden szakmai vezetıvel elbeszélgettek az általa vezetett ellátásokról, így összehasonlíthattuk a két ország szociális ellátásait. Izgalommal vártuk immár újra a külföldi vendégek érkezését, annál is inkább mert ebben az esetben közvetlenebb volt a társalgás, mivel ık beszéltek magyarul. A klubtagok itt is szerettek volna kitenni magukért, ezért már délelıtt süteménysütéshez fogtak, mint jó házigazdákhoz illik. Vendégeinket saját készítéső süteménnyel és teával kínáltuk meg. Ajándékba saját készítéső szınyegeket adtunk, mely a klubtagok büszkeségévé vált. Közlekedésbiztonsági elıadás a rendırség közlekedési alosztályvezetıjének közremőködésével, melyen 28 fı vett részt és tájékoztatást kaptunk a KRESZ szabályok változásairól, a városunkban történı közlekedésrıl, a kialakulható veszélyhelyzetek elkerülésérıl. A szóbeli elıadást a rendırség által készített oktatófilm színesítette és tette az elmondottakat nyomatékosabbá. Jól szemléltette a figyelmetlenségbıl vagy a közlekedési szabályok be nem tartásából fakadó veszélyhelyzeteket, illetve bemutatta a helyes közlekedést is. Városunkban kiemelkedı a kerékpáros közlekedés, ezért az elıadás a helyes és az ittas kerékpáros közlekedés köré szervezıdött. Az elıadás idıszerőségét

128 támasztotta alá az új kerékpár utak építése is, ezzel kapcsolatban is hasznos információkat kaptunk. Az elıadást követıen minden részt vevı írásos szóróanyagot vihetett magával, melyet családjában, lakókörnyezetében tovább terjeszthetett, így tájékoztatva szélesebb réteget és segítve a rendırség megelızı munkáját. December Egészségkultúra napja Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében az egészséges táplálkozásról és az étrend kiegészítık használatáról, a természet kincseirıl, a természetes egyensúlyról hallgathattunk meg elıadásokat, zumba fittnesz bemutatót tekinthettünk meg, valamint ingyenes szőrıvizsgálatokon (vérnyomás, vércukor, BMI testtömegindex kalkuláció, hallásvizsgálat) vehettünk részt. Szociális munka napja Immár hagyománnyá válik, hogy a vidékiekkel együtt töltjük ezt a napot és közvetlen, kötetlen beszélgetésekkel mélyíthetjük el kollegiális kapcsolatainkat. Idén vetélkedı véletlenszerően összeállított csapatainak tagjaiként kovácsolódhattunk össze, így egyéb képességeiket is megismerhettük egymásnak. A tartalmas ebédet követıen pedig felhıtlen szórakozás vette kezdetét, mivel a Liget házban lehetıségünk nyílt egy körforgásos ping pong és csocsó verseny lebonyolításához. Dr Zacher Gábor elıadása Tudni kell NEM-et mondani! Fenyıünnep Három éve rendszeresen megrendezésre kerül az alapszolgáltatás ellátottai részére a fenyıünnep. Idén az ellátotti létszám nagy mértékő megnövekedése miatt már sajnos nem tudtunk valamennyien együtt ünnepelni, ezért az Életházban négy szolgálat ellátottai részére került megszervezésre az ünnepség. Ellátottainkat meghívóban értesítettük a fenyıünneprıl. Az ünnepély szervezését már hetekkel elıtte elkezdtük, valamint az adventi szokások szerint szalmadíszeket készítettünk, vesszıkoszorút fontunk, gyertyát öntöttünk és mézeskalácsot sütöttünk. A rendezvényre a vendégváró seprőbábjainkat betlehemi párnak Józsefnek és Máriának öltöztettük és bölcsıbe kis Jézust állítottunk a pár elé. A fenyıünnep délelıttjén közösen feldíszítettük a fenyıfát, így vártuk ebéd után vendégeinket. Az ünnepséget az adventi ünnepkör és népszokások a decemberi ünnepek bemutatásával kezdtük, melyet közös éneklés követett. A zenei kíséretet egyik étkeztetésben részesülı ellátottunk biztosította szaxofonon. A meghatottság oldásaképpen a Balmazújvárosi Általános Iskola tanulói téli verseket szavaltak és hópehely táncot adtak elı. A mősor zárószáma egy különleges meglepetés volt, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónık megható verset szavaltak el, mely a barátságról, a valahová tartozás érzésérıl szólt. További meglepetés volt még az ellátottaknak szánt apró ajándékunk, melyet saját kezőleg készítettünk. Ezt követıen uzsonnával vendégeltük meg a megjelenteket és a klubtagok felajánlásából pogácsával kínáltunk meg mindenkit. A rendezvényt új évi jókívánságokkal zártuk. Adventi koncert Karácsony elıtt feledhetetlen élményt nyújtott a zeneiskola növendékeinek

129 színvonalas koncertje. Az év során saját rendezéső programjainkon kívül az intézmény más szolgáltatásai, valamint a város által szervezett programokon is részt vettek az idısek klubjának tagjai és dolgozói egyaránt. Az intézmény a klub tagjai számára olyan szociális, lelki, egészségügyi segítséget kíván nyújtani, amelyet más csatornákon keresztül nem kap meg, és számára elengedhetetlenek. Fontosnak tartjuk, hogy azon nyugdíjasok számára is nyújtsunk programokat, akik nem tartanak igényt a klub mindennapi szolgáltatásaira, viszont szeretnének közösséghez tartozni, illetve különbözı elıadásokon részt venni. Az idısek klubja keretében nyitott rendezvényeket, programokat, kirándulásokat is szervezünk, ezáltal növelve a klub látogatottságát. Az idısek mobilitásának megırzése lényeges, mind az idıs, mind családtagjaik számára, ezért próbálunk olyan programokat is szervezni, melyek igényelnek testmozgást, valamint a foglalkozások összeállításakor figyelembe vesszük a nemek szerinti összetételt is. Az intézmény klubjának klientúrája 2009-ben igen heterogén volt, 18 év felett minden korosztály képviseltette magát, azonban 2010-ben a városban megvalósult alapszolgáltatás bıvítéseknek köszönhetıen mindenki számára a saját személyes igényeinek megfelelı szolgáltatás igénybevételét javasoltuk, így a szenvedélybeteg alacsonyküszöbő ellátást, a szenvedélybeteg nappali ellátást, valamint az étkeztetést. A korábbi évhez viszonyítva így már ténylegesen azok kerültek felvételre az idısek klubjába, akik valóban ezt a szolgáltatást keresték. A programok szervezése ezáltal könnyebbé vált, mivel a hasonló korúak és érdeklıdési körőek számára kerülnek azok megrendezésre, így mindenki érdeklıdését felkeltik. Fontos, hogy a programok érdekesek, változatosak, igényeknek megfelelıek legyenek. Olyan programokat szervezünk a klubtagok számára, amelyek ingyenesek, mert többségük komoly anyagi gondokkal küzd. Ezért folyamatosan keressük azokat a lehetıségeket, programokat, rendezvényeket, amelyek nem rónak anyagi terhet a tagokra. Az idısek klubja szeptemberében pályázat keretében felújított új épületbe költözött, mely minden igényt teljes mértékben kielégít. Az épület a város központjában frekventált helyen található, szomszédos az orvosi ellátást biztosító kibıvült Egészségházzal, a város két patikájával és a postával. Az épület elıtt a helyi és helyközi közlekedést elısegítı buszmegálló található, így a város távolabbi részérıl érkezıknek sem kell gyalog, nehéz körülmények között (támboton támaszkodva) eljutni a klubba. A klubtagok 80 %-a kerékpárral is közlekedik, így többen találkozót megbeszélve együtt érkeznek a klubba. Ezen kívül a remek együttmőködést mutatja, hogy a klubtagok egymás szállítását is megoldják így már együtt, társasággal érkeznek a programokra. Az

130 idısek és a dolgozók számára a modern körülményekkel már adottá vált a színvonalasabb szolgáltatás biztosítása. Az itt dolgozók mindent megtesznek azért, hogy az idısek számára megfelelı ellátást biztosítsanak. Az új klubot az igénybe vevıkkel közösen alakítják és szépítgetik a munkatársak, a klub falait képekkel, saját készítéső házi szıttes szınyegekkel díszítve teszik melegebbé, bıvítik a házi könyvtárat, heti, havi lapokat, apró dísztárgyakat, terítıket adományoznak az intézménynek, vagy készítenek saját kezőleg. Aktív szerepet vállalnak a klub épületét körülvevı zárt kert rendezésében és mővelésében, így került kialakításra a kertünk ékét képezı sziklakert, az épületet körülölelı főszer és virágoskert, valamint a veteményes kert. Az épület mögötti udvar több mint felét szép zöld pázsit borítja, melyet az intézmény gondnoka tartott rendben. Továbbá ezeken kívül néhány gyümölcsfa is elültetésre került ıszén, melyektıl az évek múlásával némi befızésre alkalmas gyümölcstermést várunk, de addig is megpihenhetünk a lombjaik alatt. Ezen kis földterület mővelése közben környezettudatos gazdálkodási elveket követ a klubtagság, ezért komposztálót létesítettünk újrahasznosítási célból, így hulladékot nem képezünk a kert mőveléskor. A klub épületében mőködnek az alábbi alapellátási formák is: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Az új épületben különálló iroda áll a szakmai vezetık rendelkezésére, mely nagy jelentıséggel bír a dokumentációs munkák elvégzése tekintetében, valamint így lehetıség nyílt a személyes jellegő beszélgetésekre (egyéni esetkezelés esetén), illetve a zártkörő esetmegbeszélések lebonyolítására. Továbbá az új beruházással megvalósult a személyzeti öltözı, zuhanyzó és pihenı-étkezı a gondozónık részére is, mely elengedhetetlen a napi munkavégzésükhöz. Az új konstrukcióban helyet kapott a mozgáskorlátozottak ellátását segítı fürdıszoba és mellékhelyiség, mely riasztó rendszerrel is fel van szerelve. Az épületben a hallássérültek tájékozódását indukciós hurok segíti, mely megkönnyíti részükre az ügyintézést. Az épület jól megközelíthetı helyen van, biztosítottuk a munkatársak és az ellátottak számára az épület több oldalról történı megközelítését is egy hátsó kapu megnyitásával, így egy perc alatt elérhetıvé vált az egészségház épülete, mindkét elıbb említett gyógyszertár és a posta is. Ezeken kívül a szolgáltatás minıségibb biztosítása érdekében a fejlesztési pályázat keretében a klub vásárolhatott szárító-mosógépet, LCD kijelzıs televízió készüléket, DVD lejátszót, digitális fényképezıgépet, DVD kamerát, az étkezıbe hét hatszemélyes étkezıasztalt, 30 új párnázott széket, egy tálaló szekrényt, két hőtıgépet, egy beépíthetı konyhabútort, egy mikrohullámú sütıt, egy kávéfızıt, 30 fı részére étkészletet és egy porszívót. Az elızıekben felsorolt anyagi eszközök, a megújult munkakörülmények és az új klubtagok felvételével egy szakmailag megalapozottabb munka vette kezdetét, melynek várható következménye lett a klub taglétszámának 2011-ben történı emelkedése.

131 Idısek klubja dolgozóinak feladata: a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idıs személy szociális helyzetének javítása, kulturális tevékenységekhez való hozzájutás elısegítése, egyedüllétének megszüntetése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása. A szolgálat a szabadidı kellemes és hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok iránti igény kielégítését a változatos és rendszeres programokkal, foglalkozásokkal biztosítja. A szolgálat egyes programjainak megszervezése során társintézményekkel, civil szervezetekkel is tart kapcsolatot. Arra törekszünk, hogy igényeknek és érdeklıdésnek megfelelı programokat, csoportfoglalkozásokat szervezzünk, és azok rendszeresek legyenek. Balmazújváros tekintetében az idısek klubja kihasználtsága maximális. A tagok napi rendszerességgel megjelennek, hiányzás ritkán fordul elı, egyharmaduk igénybe veszi a napi háromszori étkezést. A nappali ellátást igénybe vevık nemek szerinti aránya: 29,41 % férfi, 70,58 % nı. A tagok többsége ebben az ellátásban is nı, mint az intézmény által nyújtott többi ellátási formáknál, ezért fontos feladatnak tartjuk a férfiak széles körő bevonását az intézmény által nyújtott alapellátási formákba. Az idısek klubja klientúrájának életkor szerinti megoszlása az elızı évhez képest teljesen megváltozott, a tagok 11,6 %-a 60 év alatti, 50 %-a éves, 32,35 %-a éves és 2,9%-a 80 év feletti. Az ellátást igénylık szociális körülményei igen változóak, mivel sokan egyedül élnek, özvegyek, vagy nıtlenek, így egyetlen anyagi forrásuk van (saját jogú nyugdíj és özvegyi nyugdíj), mely nem túl magas. İk fıként a társaság a valahová tartozás érzése miatt járnak a klubba. A klubtagok azonban nem mindannyian egyedülállók, sıt van közöttük hat házaspár is, ık szinte valamennyien nyugdíjasok és a feleslegesség érzésének kialakulását megelızve járnak a klubfoglalkozásokra és rendezvényekre. A családi funkciók gyökeres megváltozása miatt már kevés idejük marad a fiataloknak az idıs szüleikre, ezért válik mind fontosabb társadalmi problémává az idısekkel való törıdés. Nappali ellátásban résztvevık megoszlása kor szerint én Kor Férfi Nı Összesen 60 év alattiak 3 2 5

132 60-69 éves éves éves év fölöttiek Összesen Nappali ellátás Idısek Klubja ig Nap pali ellát ást igén ybe vevı k Tago k szá ma Ellát ottak szá ma Ellát ás meg szőn t Új felvé tel Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Á pr ili s M áj us Jú ni us Jú li us A ug us zt us Sz ep te m be r O kt ób er N ov e m be r D e c e m b er Ö ss ze se n Más intézményekkel, szakemberekkel való együttmőködés: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Mővelıdési Ház

133 Egészségház Polgármesteri Hivatal Intézményünk más szolgálatai Általános Iskolák Civil szervezetek, stb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kliensek körében nagy az igény, érdeklıdés a szolgáltatás iránt, ezt jól tükrözi a létszám bıvítés is, valamint az elızı évhez képest megnövekedett ellátotti létszám is. Az érkezı igényeket várakozó listán idırendi sorrendben vezetünk. Összegezve: Az intézmény szakmai programjának köszönhetıen nı az ellátotti létszám Balmazújvároson, a szolgáltatáshoz való hozzáférés bıvül, új ellátottak házi segítségnyújtása oldódik meg, javul az ellátás elérhetısége, színvonala. Egy gondozott ellátására több idı jut, új ellátotti kapacitás jön létre. Az igénylık komplex alapellátást vehetnek igénybe. A feladatok megosztottak, nem párhuzamosan, hanem egymást kiegészítve mőködnek együtt, annak érdekében, hogy a szolgáltató a támogatottak egyéni igényeinek megfelelı, differenciált szolgáltatást nyújtson. A szociális ellátási struktúra továbbfejlesztése révén és a társadalmi viszonyok megismerése útján az esetlegesség helyett tudatos helyi szociálpolitika alakul ki. A preferenciák alkalmazása a helyi társadalmi viszonyok tudatos, kedvezı alakítása érdekében, a gondozást igénybevevık, sajátosságai, szükségletei figyelembevételével. A fenntartó nyitott, rugalmasan és gyorsan próbál a felmerülı igényekre reagálni. A szolgáltatások széles skáláját kínálja, valamint magas szakmai színvonalú ellátást biztosít. Közösségi Pszichiátriai Ellátás A Közösségi Pszichiátriai ellátás a Balmazújvárosi kistérségben április 1-tıl kezdte el mőködését a törvény által elıírt személyi és tárgyi feltételekkel. A közösségi ellátás mőködésének törvényi alapjai: A pszichiátriai közösségi ellátása az évi III. törvény 65/A (1,2) pontjában felsorolt speciális alapellátási feladat pszichiátriai betegekre vonatkozó ellátását végzi az 1/2000. (I.. 7.) SzCsM.

134 rendelet 39/F /G /H /I pontjai alapján, mint alapellátást nyújtó szociális szolgáltató. Ennek megfelelıen a nevezett szolgáltatást azon pszichiátriai betegek vehetik igénybe, akik fekvı beteg gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak, veszélyeztetı magatartást nem tanúsítanak, továbbá a Balmazújvárosi kistérségben élnek. A közösségi pszichiátriai ellátás célja, feladata: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egészségügyi kezelés után a pszichiátriai betegek visszailleszkedése környezetükbe nem zökkenımentes, számukra a szociális segítségnyújtás jelenleg nincs teljesen megoldva. A pszichiátriai betegségek krónikusak, ezért a felépülés illetve az állapot stabilizálása hosszas ellátási folyamatot vesz igénybe. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a betegek otthonukban kapjanak biológiai, pszichológiai, és szociális ellátást speciálisan képzett szociális szakemberek közremőködésével. A szolgáltatás célja: A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátásának célja, hogy a már meglévı szolgáltatásainkkal összhangban, komplex gondozási módszer alkalmazásával biztosítani Balmazújváros és a kistérségi társulás valamennyi településén élı pszichiátriai betegek részére, hogy segítséget kapjon ahhoz, hogy családjában, lakókörnyezetében maradhasson, ott minél teljesebb, konfliktusmentesebb életet élhessen. A közösségi pszichiátria célja tehát a pszichiátriai betegek társadalmi, közösségi integrációja, illetve reintegrációja. Ennek érdekében megtörténik az ellátottak személyes szükségleteinek és céljaiknak a felmérése, és ezek alapján az ellátottal való egyetértésben egyénre szabott gondozási terv kidolgozása. A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, mely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelıs részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevık kooperatív készségére. A szolgáltatás biztosítása során alapvetı szakmai kritérium, hogy a klienseknek szükségleteinek, igényeinek megfelelı támogatást nyújtsuk, segítsük a saját sorsa feletti felelısségének újraélésében, az önálló döntések meghozatalában. A szolgáltatás feladata: A közösségi gondozás a pszichiátriai betegek számára nyújt a lakókörnyezetükben, a család és más kliens szociális kapcsolati körébe tartozók aktív részvételével segítséget. Ebben a speciális ellátási

135 típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, a munka- és az emberi kapcsolatok fejlesztése kap szerepet. A szolgálat szerepet vállal a primer prevencióban is azáltal, hogy a mentális problémákkal, szocializációs nehézségekkel küzdı, krízisben lévı, nem diagnosztizált betegek számára is egyéni szükségletekre alapozott megfelelı segítségnyújtást biztosítsa, valamint a szakorvoshoz való eljutás segítése. Ellátottak köre: A közösségi pszichiátriai ellátás a kistérség településein élı elsısorban saját otthonban lakó nem veszélyeztetı állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Demográfia: A közösségi pszichiátriai ellátásba tartozó kliensek csoportja a korukat tekintve heterogén. A rendelkezésre álló információ alapján az ellátási terület legveszélyeztetettebbek a középkorúak, valamint az idısek. A középkorúak nehezen alkalmazkodnak a dinamikusan változó társadalmigazdasági környezethez, teljesítıképességük csökken, ugyanakkor a velük szembeni elvárások fokozódnak. Közülük sokaknak szembesülni kell a munkanélküliség tényével és az ebbıl eredı létbizonytalanságot nehezen, vagy egyáltalán nem tudják feldolgozni. Szociális jellemzık: A kliensek jövedelmi helyzete változó, a tartós munkanélküliek az egyik legveszélyeztetettebb társadalmi csoport a betegségek kialakulása szempontjából. A pszichiátriai betegek többsége elszigetelten él, családjukkal, hozzátartozóikkal kapcsolataik esetiek és felületesek. Társas kapcsolataik beszőkültek, vagy diszfunkcionálisak. Az esetek jelentıs részében nem rendelkeznek betegségtudattal, még saját maguknak sem merik bevallani, hogy problémájuk van. Tüneteiket szégyellik, félnek az ıket körülvevık reakciójától, ezért gondjaikat magukba fojtják. A nyújtott szolgáltatások, tevékenységek bemutatása:

136 A szolgáltatás biztosítása 3 fı közösségi gondozó és 1 fı közösségi koordinátor alkalmazásával történik. A kistérségi szintő feladat ellátás a közösségi ellátás tekintettében a hároméves finanszírozási idıszakban maximálisan megvalósult. A közösségi ellátás a kistérség összes településén (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) folytat szakmai tevékenységet és lát el klienseket. A szolgáltatás hatékony mőködéséhez Balmazújváros, Tiszacsege településen szükséges tárgyi feltételek adottak, rendelkezésre áll a kliensek fogadására alkalmas helyiség, a segítı beszélgetések lefolytatására, valamint a csoportfoglalkozásokra. Hortobágy településeken élı lakosság lakókörnyezetében, illetve kihelyezett ügyfélfogadás keretében veheti igénybe a szolgáltatást. A szakdolgozók utazása a települések között tömegközlekedési eszköz igénybevételével történik. A helyi igények felkutatásában igénybe vesszük az adott településen alapszolgáltatást biztosító kollégák szakmai és személyes tapasztalatait. A közösségi gondozást biztosító szakmai egység a segítséget kérık részére térítésmentesen nyújtja a szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115/A. -a alapján. Elsısorban: - problémaelemzés - készségfejlesztés - pszicho szociális rehabilitáció A problémaelemzés, feltárás egy fontos kulcselem a közösségi gondozás során, annak érdekében, hogy a kliens személyes céljait elérje, megvalósítsa. A feladatok megoldása során a szolgálat munkatársai és az ellátást igénybe vevı konkrét összehangolt lépéseket tesz meg a problémák megoldására, a kedvezıtlen körülmények elhárítása érdekében. A problémák meghatározása során személyre szóló segítségnyújtást biztosítunk a hozzánk forduló segítséget kérı számára. A munkatársak arra törekszenek, hogy feltárják a kliens milyen belsı és külsı környezeti erıket, képességeket, egyéb eszközöket tud mozgósítani helyzete megoldásához, s annak eredménye alapján készítik el a személyre szóló gondozási tervet, illetve nyújtják a szükséges ellátást. A szolgálat az ellátást igénybe vevıvel közösen a belsı és külsı erıforrások feltárásával a hiányzó funkciók pótlására törekszik. A meglévık erısítése mellett a család összetartó erejének növelése érdekében biztosítja a feltételeket, a szükséges ismereteket, készségek, minták elsajátításához. A problémák megoldása során komplex megoldási módozatokat és lehetıségeket vázol és ajánl fel, amelyek közül a segítséget igénybe vevı saját belátása szerint a számára legmegfelelıbb megoldást választhatja. A szolgáltatás egy olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely

137 nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelıs részvételére, valamint a természetes közösségi erıforrásokra, ıket is oktatva. A közösségi ellátás keretében a munkatársak szoros kapcsolatot tartanak az egészségügyi intézményekkel, különösen a pszichiátriai gondozóval. A szolgálat segítséget nyújt a mentális problémákkal küzdık részére a mindennapi életvitelükben komplex támogatást nyújt, és ezáltal az ellátottak személyes céljaikat megvalósíthassák. Ennek érdekében készségfejlesztés történik az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. A készségfejlesztés az ellátottak igényeinek megfelelıen megvalósulhat egyéni tréning, vagy csoportos foglalkozások keretében, természetes támogatók, hozzátartozók, vagy más segítık bevonásával. A pszicho-szociális rehabilitáció magába foglalja mindazon szakmai tevékenységek körét, amelyek az ellátott személyes céljait akadályozó problémák felmérése, és ezek megoldására, az ellátottal közösen készített gondozási terv tartalmaz. A közösségi ellátásban részesülıket a készségfejlesztés képessé teszi az önálló életvezetésre, az életminıségük javítására. A szolgálat nagy hangsúlyt fektet a munka-rehabilitációra, a munkahellyel kapcsolatos igények felmérése, álláskeresés támogatása, kliensek motiválása a Munkaügyi Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Majd a munkába állt ellátottak után követése. Eredménymutató a munkaerıpiacra való visszakerülésre: évben a közösségi ellátást folyamatosan igénybe vevık közül 4 fıt sikerült a munka világába visszajuttatni, valamint 1 fı Debrecenbe esti tagozaton gimnáziumba jár. 1 fı Varrónı munkakörbe, 1 fıt - Közcélú foglalkoztatásba- takarító munkakörbe, 2 fı Reklámanyagok terjesztés munkakörbe. A szolgálat munkatársainak nagy szerepe van a szakellátásokhoz való hozzájutás segítésében, mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése (esetmenedzselés) mely tartalmazza: Információnyújtás az intézmény létezésérıl, megközelíthetıségrıl, igénybevételének feltételeirıl.

138 Tájékoztatás esetleg szükséges vizsgálatok végzésének helyeirıl. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, idıpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának megfelelı mértékő kísérése, intézménybe történı eljutásának megszervezése. Kapcsolattartás kezelıorvossal. Más intézményekkel, szakemberekkel való együttmőködés A szolgálat munkatársai a már mőködı szakmai egységekkel, mint pl: Támogató Szolgáltatás, Nappali ellátás, Házi segítségnyújtás, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés szakembereivel folyamatos munkakapcsolatban van, valamint: - Egészségügyi intézmények, szolgáltatók: Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Felnıtt Pszichiátriai osztályának mb. fıorvosnı Dr. Gaál Erzsébet. Nappali Kórház Pszichiátriai Osztálya: Dr. Szatmári Éva fıorvosnı. Balmazújváros: Dr. Mazurka Balázs háziorvos. Egyek: Dr. Szabó Mária háziorvos. Hortobágy: Dr. Baji Sándor háziorvos. Tiszacsege: Dr. Gadóczi István háziorvos. - Társintézmények, valamint a kistérségben dolgozó szakemberek: Debrecenben mőködı Lelkierı a Fiatalon a Fiatalokért egyesülettel szoros kapcsolatot tart, melynek következményeként közös szakmai napok, ünnepségek, rendezvények, kirándulások valósulnak meg. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Idısek Klubja vezetıjével: Kunkliné Éder Erzsébet. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ: Vári Zoltán Támogató Szolgáltatás vezetı. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálat vezetıjével: Szilágyiné Tóth Katalin. Egyek: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Idıs Otthon egységvezetı: Petruska Jánosné. Tiszacsege: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Mártonné Rózsa Mariann alapszolgáltatás vezetı. - Egyéb tagok: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala: Felhısiné Kállai Ilona ügyintézı.

139 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja: Kovácsné Béres Erzsébet ügyintézı. Hortobágy Község Polgármesteri Hivatal: Szabóné Kovács Judit szociális ügyintézı. Egyek nagyközség Polgármesteri Hivatal: Dr. Petı István Hatósági Irodavezetı. Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal: Gábor Lászlóné ügyintézı. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége: Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Szıke Lászlóné Magyar Vöröskereszt: Dr. Orcsik István elnök. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Tóth János intézményvezetı. - Oktatási nevelési intézmények - Ellenırzı szerv: Nemzeti Rehabilitációs Hivatal A kapcsolattartás több módon zajlik: telekommunikációs eszközök útján: ben, telefonon faxon, személyesen. Konferenciákon, szakmai mőhelyeken, konzultációkon, intézmény által szervezett rendezvényeken, valamint a felsorolt tagok, akik a közösségi munkacsoport tagjai is egyben. Az együttmőködés célja a Balmazújvárosi Kistérség településein a közösségi pszichiátriai gondozás keretében a hatékonyabb szakmai tevékenység biztosítása, az ellátottak magasabb szintő ellátása, gondozása. A szakmai munka minél szélesebb körben való megismertetése, a lakosság körében való együttmőködés. A közösségi munkacsoport mőködésének részletes rendjét külön szabályzat tartalmazza. A közösségi ellátás során fontos, hogy a klienseket körülvevı családtagokkal, szomszédokkal az ellátottal kapcsolatban álló személyekkel is folyamatosa fenntartsuk a kapcsolatot a hatékony ellátás érdekében. Szolgáltatást igénylık száma január 01-tıl december 31-ig

140 A BNO kódkönyv F20-29, 31-32, vagy diagnózisba tartozó ellátottak Betegségtípusok F20 Schizophrenia 18 fı F21 Schizotypiás rendellenességek 0 F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek 1 fı F23 Akut és átmeneti pszihotikus rendellenességek 4 fı F24 Indukált delusionalis rendellenességek 0 F25 Schizoaffektív rendellenességek 6 fı F28 Egyéb nem organikus pszihotikus rendellenességek 2 fı F29 Nem organikus pszihózis k.m.n. 1 fı F31 Bipoláris affektív zavar 4 fı F32 Depressziós epizód 24 fı F40 Fóbiás szorongásos rendellenességek 0 F41 Egyéb szorongásos rendellenességek 6 fı F42 Obszesszív-kompulzív rendellenességek 0 Összesen: 66 fı Létszám évben összesen 66 fı vette igénybe a szolgáltatás, ebbıl év közben három személy gondozása megszüntetésre került. Jelenleg a közösségi pszichiátria szolgáltatásait 63 fı veszi igénybe folyamatosan. Ellátást igénybe vevık korösszetétele nemek szerint évben Életkor FÉRFI Nİ fı 8 fı fı 7 fı fı 35 fı Összesen: 16 fı 50 fı A szolgáltatás által megvalósult programok A szolgálat a szabadidı kellemes és hasznos eltöltését, a társas kapcsolatok iránti igény kielégítését a változatos és rendszeres programokkal, foglalkozásokkal biztosítják. A szolgálat egyes programjainak megszervezése során társintézményekkel, civil szervezetekkel közösen is szervezünk. Arra törekszünk, hogy igényeknek és érdeklıdésnek megfelelı programokat, csoportfoglalkozásokat szervezzünk, és azok rendszeresek legyenek évben megvalósult programok, csoportfoglalkozások a kliensek számára:

141 heti rendszerességgel KILÁTÓ néven klub mőködik, melyet egy külsı szakember tart (Juhász Béla Szilárd addiktológus, mentálhigiénikus, tréner) a pszichiátriai betegek számára. A klub keretében stresszkezelés, kommunikációs tréning, konfliktuskezelı tréning, munkaerı-piaci hatékonyság fejlesztı tréning, egyéni esetkezelések történnek, nyírbátori 2 napos kirándulás, nyíregyházi 1 napos kirándulás -Skanzen budapesti - esztergomi háromnapos kirándulás Liget nap, amelyen egész napos készségfejlesztı programokon vehettek részt a kliensek, amelyet egy nagyszabású koncerttel zártunk a évben szereplı X faktorosok közremőködésével. Tavaszi találkozó a társintézményünkkel, (Lelkierı Fiatalon a Fiatalokért Egyesület) Humán Bál, amelyet az intézmény 8. alkalommal szervezett meg, moderntánc oktatás Hegyi Dávid tánctanár vezetésével, önsegítı csoportfoglalkozások, film és zene klub, fızıklub, kreatív csoport csoportfoglalkozások, (kézimunka, üvegfestés, gyöngyfőzés, szövés, magvas képek készítése, stb.) készségfejlesztı, ügyességi társasjátékok, idıszaki és állandó kiállítások megtekintése, kulturális rendezvényeken való részvétel, helyi mővészek, mesterek felkeresése, szabadtéren rendezett fızések, szabadtéri játékok, kirándulások szervezése, helyi strandon fürdızés, igény szerinti témákban elıadások (pl. dietetikus tanácsadó, elsısegélynyújtás alapjainak elsajátítása, öltözködési-higiéniai tanácsok stb.), egészségnap keretében: vérnyomásmérés, súlymérés, vércukorszint mérés, tanácsadás. Képzés: Álláskeresési - személyiségfejlesztı tréning, melynek célja az volt, hogy az álláskeresési tréningen résztvevı személyiségének, képességének, érdeklıdésének és nem utolsó sorban a munkaerı-piaci keresletnek megfelelı egyéni karriertervet tudjon készíteni és megvalósítani. Megismertetve az álláskeresési technikákat elısegítsük az elhelyezkedését, átadjuk az álláskereséssel kapcsolatos ismereteket, motiváljuk ıket az önálló álláskeresésre. A tréning

142 megvalósításával segítséget adtunk az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, és gyakorlati megvalósításához. Az álláskeresési szokások, a munkaerı-piaci viszonyok, valamint a munkáltatói szokások megismertetésével elısegítettük a minél hamarabbi elhelyezkedést, a megfelelı állás megtalálását. A 20 órás önismereti és személyiségfejlesztı tréningblokk fı célja, hogy a megváltozott munkaképesség és a saját élethelyzet-fogyatékossággal való együttélés tudatosítása, elemzése csoportos technikák alkalmazásával. A tréning során a trénerek szem elıtt tartották, az önismeret fejlesztését, és a saját készségeik feltárását. Ezek a tényezık hozzájárultak az egyén energetizálásához, hogy motiváltan és céltudatosan, saját képességei tudatában keresse a helyét a munkaerı piacon. A csoporttagokban egymás történeteinek megismerésével és a szakemberek támogatásának hatására szemléletváltozás indult el. Fontos volt, hogy azokban, akik már hosszabb ideje nem tudnak elhelyezkedni, erısödjön az elhatározás, hogy ne passzívan várják a megoldást, hanem aktívan tegyenek helyzetük változásáért. A szakemberek az önismeret fontosságára, saját kommunikációs készségek megfigyelésér, az egyéni sajátosságok feltérképezésére tették a hangsúlyt a tréning indításakor. Ennek a blokknak fontos témája volt a kommunikációról való véleménycsere és tapasztalatgyőjtés. A tréning eredménye: A különbözı álláskeresési technikák, módszerek, a munkaerı-piaci viszonyok, valamint a munkáltatói szokások megismertetésével, könnyebbé válik majd a minél hamarabbi elhelyezkedés, a megfelelı állás megtalálása. A tréningcsoport az önmagukban bizonytalan, határozatlanok számára oldott és biztonságos közeget nyújtott ahhoz, hogy különbözı társas helyzetekben kipróbálhatták magukat, és fejlesztették önismeretüket, pályaismeretüket. Aktivációs szintjük emelkedett, önértékelésük növekedett. Kiegyensúlyozottabbá váltak, közérzetük és általános lelki állapotuk szintén javult. A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve állították össze a szolgálat munkatársai a programokat, illetve lehetıség szerint ıket is bevonva a szervezésbe. A programok elsıdleges célja a kliens számára a szabadidı hasznos eltöltése, erısíti a csoportkohéziót, tartozni valahová érzését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kliensek körében nagy az igény, érdeklıdés a szolgáltatás iránt. Szeretnénk a továbbiakban is folytatni ezt a fajta segítıtevékenységet hatékonyan, célirányosan végezni, a szolgálatban dolgozók a legjobb tudásuk és felkészültségük szerint végzik munkájukat. Célunknak és feladatunknak tartjuk, hogy a jól mőködı közösségi szolgáltatás hatására a betegségek során a visszaesések számát csökkentsük, illetve a készségfejlesztés, stresszkezelés javítása által segítsük a klienseket a betegségükbıl adódó nehézségek leküzdésében és céljaik elérésében, hogy a társadalomnak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak. Jelenleg mőködik a közösségi szolgálatban dolgozók számára:

143 Szupervízió, melyet egy külsı szakember (Berényi András szupervízor) tart a szolgálatban dolgozok számára csoportos és egyéni formában havonta egy alkalommal. Szakmai segítés, konzultáció melyet (Dr. Szatmári Éva Kenézy Kórház pszichiátriai nappali osztály fıorvosnı) nyújt a szolgálatban dolgozók számára. A dolgozók számára ezeket a szolgáltatásokat kötelezıen biztosítani kell, melyek elısegítik szakmai munkájukat, fejlıdésüket, elakadás esetén tanácsot kapnak, mely elengedhetetlen az, eredményes munkához. A jogszabály által elıírt kötelezı szolgáltatásokon felül a dolgozók számára a hatékonyabb, minıségibb szakmai munka érdekében a következı tréningeken, konferenciákon, intézménylátogatáson, kirándulásokon vehettek részt: Pécs, Pécsvárad háromnapos szakmai tanulmányi út, Háromnapos burnout (kiégésmegelızı) tréning, Önismereti tréning, Válság és változást kezelı tréning, Budapest Abyliti Park, Humán Bál, Debreceni Egyetem és az NRSZ által szervezet két napos nyári kollégium, Szociális munka napja, amelyen az intézmény összes dolgozója egy tartalmas élményekkel tele, gazdag napot tölthettek el együtt. Városunk testvérvárosaival ez évben továbbfejlesztettük intézményünk kapcsolatrendszerét, így volt alkalmunk, intézményünk minden évben hagyományosan megrendezett báljára meghívni a romániai Érmihályfalvából és a lengyelországi Lancut városából a szociális területen dolgozó szakembereket, illetve Érmihályfalvára az elmúlt évben már mi is látogatást tehettünk Nyertes pályázat évben: A nemzeti erıforrás miniszter (NEFMI), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) mb. fıigazgatója a október 11-én megjelentetett SZOC-BF-10-F kódszámú, FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATRA: támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az alacsonyküszöbő szolgáltatások, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatást mőködtetı szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére címmel kiírt pályázati kategóriában a

144 Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által mőködtetett közösségi pszichiátriai ellátás Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült, melynek megvalósulásával a szolgálatban dolgozók mindennapi munkájukhoz szükséges tárgyi eszközök kerülnek fejlesztésre. Vállalt feladatmutató: A közösségi pszichiátriai ellátásnál a vállat feladatmutató évben 50 fıre lett tervezve, melyet év közben módosítani kellett, mivel a szolgálatban dolgozók a tervezett feladatmutatót túl teljesítették 63 fıre, ezért a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szakértıi bizottsága engedélyezte a többlet mutatónak a kifizetését, melynek összege Ft. Összességében a három éves mőködés alatt a kötelezı feladatmutatón túl évben Ft, évben Ft, évben Ft többlettámogatást nyert el a közösségi ellátás, mely köszönhetı a fenntartó az intézmény vezetıségének, a szolgálatban dolgozó 4 fı munkatárs aktív munkájának, pozitív hozzáállásuknak, szemléletmódjuknak. A jövıben ezt az eredményt követve kívánjuk továbbfejleszteni a közösségi ellátást. A Nemzeti Erıforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbő szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot mőködtetı szolgáltatók befogadására és állami támogatására általános pályázatot hirdetett meg a már mőködı és az újonnan mőködtetı fenntartók számára. A Humán Szolgáltató sikeresen teljesített, melynek eredményeképpen a már meglévı szolgálatok úgy, mint a közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgáltatás újbóli hároméves támogatást nyert el, valamint az intézmény egy új szolgálattal a közösségi szenvedélybeteg ellátással bıvült. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat a szolgálat fejlesztése szempontjából, hogy minıségibb, komplexebb szolgáltatást tudjunk biztosítani a kistérségben élık számára. Intézményi szakmai elismerések: A közösségi ellátásban dolgozó munkatársak, valamint az intézményvezetı kezdeményezésére létrejött egy újonnan mőködı elektronikus dokumentációs rendszer/program, melyet szakmailag elismertek. Az elektronikus program célja, hogy a szolgálatban dolgozó szakemberek adminisztrációs munkáját nagymértékben lerövidítse és ezáltal pontosabb, precízebb munkát tudjanak végezni, valamint több idıt tudjanak szakmai munkára fordítani. Jelenleg a programot országos szinten több intézmény használja a mindennapi munkájához. A program bemutatására, ismertetésére szakmai napokon több felkérést kapunk folyamatosan, valamint az intézmény is szervezett szakmai konferenciát, ahol lehetıségük volt a szakembereknek tesztelni azt. A Nemzeti

145 rehabilitációs Hivatal felkérte a szolgálatunkat, hogy az általuk megszervezett konferencián tartsunk elıadást. Az elektronikus rendszer alkalmazásáról, használati mutatóról informatikus közremőködésével létrejött egy honlap szociálisinformatika.hu néven, mely nagy segítséget nyújt a területen dolgozó szakemberek számára. Az ellenırzı szervek, úgy, mint a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal, Magyar Államkincstár évi ellenırzés során pozitív visszajelzést adott a közösségi ellátás szakmai munkájáról, mőködésérıl. A program kifejlesztésével a szakmai területen belül a város és az intézmény országos ismertségre tett szert. Neves szakemberek látogatják intézményünket, kíváncsiak mőködésünkre, tevékenységünkre, szakmai munkánkra. A jövıben az intézményvezetı és a szolgálatban dolgozó szakemberek elsıdleges célja, hogy a már jól kialakított szakmai kapcsolatokat fenntartsa, valamint bıvítse. A belföldi kapcsolatokon túl a nemzetközi kapcsolatok is kiemelt teret kapnak évben. Támogató Szolgáltatás A szociális törvény évi LXXIX majd a évi IV törvénnyel történt módosítása alapjaiban változtatta meg az önkormányzatok feladatellátásának módját. Mindkét módosítás az alapellátások fejlesztését irányozta elı, a szolgáltatások saját lakókörnyezetében történı biztosításával. A speciális alapellátási feladatok közé tartozik a támogató szolgálat létrehozása fogyatékos személyek körében. Támogató Szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet fogalmazza meg. A szolgálat ezen jogszabályok alapján dolgozik és állítja össze szakmai programját. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata is speciális alapellátási feladatokat lát el. Szolgáltatás célja: A fogyatékos személyek és családtagjaik önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése: az igénybe vevık saját lakókörnyezetükben történı segítése személyre szabott komplex

146 feladatok és ellátások közvetítésével a lakások kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítése valamint önállóságuk megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtással, azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybe vevık társadalmi aktivitását növelı módon végzett segítı, támogató szolgáltatás, amelyet a szolgáltató a jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez. A Támogató szolgáltatás ellátotti célcsoportja és speciális szolgáltatásainak mőködtetése szempontjából önálló. Az integráció elınyeit kihasználva az intézmény más szakmai egységeivel a kapcsolattartás folyamatos. A feladatok megosztottak, egymást kiegészítve mőködnek együtt annak érdekében, hogy valamennyi szociális szolgáltatás a saját szakterületén az ellátottak egyéni igényeinek megfelelı, differenciált ellátást nyújtson. Szolgáltatás feladata: A támogató szolgálatunk feladata abból adódóan többirányú, hogy a fogyatékosság jellege milyen irányú tevékenységet igényel. Fontos alapelvünk, hogy a támogató szolgálatunk az érintett településeken élı valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy segítésére kiterjedjen. A segítségnyújtást a meglévı pozitív képességekre építve erısítjük, fejlesztjük a sérült funkciókat. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra és a rehabilitációra. a Balmazújváros, Tiszacsege, Hortobágy, Egyek közigazgatási területén élı valamennyi fogyatékos személy felkutatása, személyi segítı szolgálat szervezése és mőködtetése, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése, szállító szolgáltatás biztosítása, közösségi, kulturális és szabadidıs programokban való egyenjogú részvétel elısegítése, a fogyatékkal élı személy általános egészségi állapotának és fogyatékossága jellegének megfelelı egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, egészségügyi, oktatási, és egyéb szociális ellátási szervezetekkel való együttmőködés, alap és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékkal élı ember én-tudatának megerısítése, kapcsolattartás érdek-képviseleti szervekkel,

147 segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, társalmi integráció elısegítése, jelnyelvi tolmács elérhetıségének biztosítása, A feladatellátás szakmai tartalma: Minden támogató szolgálat számára kötelezı a törvényben szereplık közül három feladat ellátása, (a személyi segítı szolgálat, a szállító szolgálat és az információnyújtás, tanácsadás), valamint ezeken kívül további feladatok választhatók /a törvényben meghatározottak közül/ annak érdekében, hogy melyekkel bıvíthetı és egészíthetı ki a tevékenységi köre. A szakmai tevékenység biztosítása minden esetben személyre szabottan, tervszerően és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A Támogató Szolgálat tevékenysége három területre koncentráltan, komplex módon valósul meg. Személyi Segítı Szolgálat feladatellátása keretében segítséget biztosít: a fogyatékos személy személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez; a társadalmi életben való teljes jogú részvételéhez; az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, mővészeti, sport, szabadidıs tevékenységek végzéséhez. Személyi segítı szolgáltatás: A segítségnyújtás mindig a kliens egyéni igényéhez igazodva, személyre szabottan, tervszerően és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik, az ellátott aktív közremőködésével lakáson belül és kívül nyújt támaszt a mindennapi életviteli teendıknél. Minden személyi segítésben részesülı gondozottról egyéni gondozási terv készül, mely legalább félévente (nagy változás esetén hamarabb) felülvizsgálatra kerül. Az ellátás tartalmának meghatározása:

148 A szolgálatvezetı és a személyi segítık a fogyatékkal élı személlyel, vagy annak hozzátartozójával, törvényes képviselıjével közösen, a gondozott személy állapotának és igényeinek megfelelıen állapítják meg az ellátás módját, tartalmát, rendszerességét, figyelembe véve, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. A személyi segítı kötelezettsége: A személyi segítık Gondozási naplót vezetnek, melybe rögzítésre kerül a segítség idıtartama és a végzett tevékenység módja. A teljesítést az ellátott aláírásával igazolja. Általános életviteli segítségnyújtás: Lakásfenntartással kapcsolatos segítségnyújtás (környezet rendben tartása, testi-személyi higiéné biztosítása, bevásárlás, háziorvossal való kapcsolattartás), gyalogos kísérés, tömegközlekedéshez nyújtott személyi segítés, ügyintézési segítés, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Speciális szállítási személyi segítségnyújtással: Szállítás, kísérı személyi segítséget biztosító személyzettel, különös tekintettel a kerekesszékkel közlekedıkre (rámpa), valamint mindenkire, akinek saját környezetébıl a kísérı nem megoldható. Információnyújtás, tanácsadás: A rendelkezésre álló, folyamatosan frissített és bıvített adatbázisból igény szerint adatot szolgáltat az azt igénylıknek, illetve szükség szerint ügyintézésben segít és tanácsadást végez. A szolgálat dolgozói (vezetı, koordinátor, személyi segítık) intézményi jogviszony szükségessége nélkül nyújtanak információkat a fogyatékkal élı személyeket érintı eseményekrıl, szolgáltatásokról, juttatásokról a rendelkezésre álló adatbázisból, a fogyatékkal élıknek és családtagjaiknak. Segítséget nyújtanak hivatalos nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében, akadályoztatás esetén az ügyintézésben is közremőködnek (gyógyászati segédeszköz beszerzése, fogyatékossági támogatás intézése, stb.). A Támogató Szolgálat szükség szerint végzi a tanácsadást,

149 ügyintézést, adatbázisát folyamatosan bıvíti, szoros kapcsolatot tart fenn a Családsegítı Szolgálat munkatársaival, a többi szolgálat vezetıjével, az intézmény jogászával és használja az internet nyújtotta lehetıségeket. Szükség esetén segít a szolgáltatást igénybe vevınek az illetékes szakemberrel való kapcsolat felvételében. Szállító Szolgálat Az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatások, közszolgáltatások elérését biztosítja. Szükség esetén személyi segítéssel is kombinálható. A támogató szolgálat tárgyi, személyi és szakmai követelményeit a többször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelete határozza meg. Feladategység módosítás: Támogató szolgálatunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által irányított pályázati rendszer alapján mőködik. A év végén vállalt, a 2011 évre meghatározott feladatmutató 4100 feladategység volt márciusában A Támogató Szolgálatok Mőködése témában tartandó szakmai napon vett részt a támogató szolgálat összes tagja Kecskeméten. A programban szerepelt többek között: Miért éri meg az államnak a támogató szolgáltatás mőködtetése, amiben egy konkrét példán mutatták be egy szolgálat éves gazdálkodását, az állam hasznát és megtakarítását. Ezeken kívül szó volt a támogató szolgálatokról alkotott véleményekrıl, illetve a nyugat-magyarországi referencia intézmény is bemutatkozott áprilisában a Látássérültek Észak- Alföldi Regionális Egyesületével közösen elıadást rendeztünk a látássérülteknek és minden érdeklıdınek. Témák között szerepelt: A közbiztonság helyzete Balmazújvároson, Foglalkoztatási rehabilitáció és a Mindennapi gondok, életvezetési tanácsok. Az elıadást Ádám István a látássérültek balmazújvárosi csoportjának segítıje tartotta. István teljesen érthetıen, hétköznapi nyelven, hétköznapi példákkal próbált segíteni a részvevıknek. Az elıadás jó hangulatban telt májusában megrendezésre került a Fehér Bot Alapítvány és a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének közremőködésével a Liget Napot. Elsıdleges célja a Liget Közösségi Ház népszerősítése, illetve az itt mőködı valamennyi szolgáltatás, köztük a Támogató Szolgáltatás tevékenységének bemutatása. Ezen a napon mindenki próbára tehette képességeit a kreatív

150 mőhelyünkben, megismerhette az önismereti tréning mőködését, sıt egy külön erre a célra kialakított sötét szobát is berendeztünk, azoknak a bátor és kíváncsi próbálkozóknak, akik ki szerették volna próbálni, hogy milyen érzés vaknak lenni. A napot egy fergeteges Vastag Csaba Koncerttel zártuk, amire hatalmas volt az érdeklıdés júniusában közlekedésbiztonsági elıadást szerveztünk a rendırség közremőködésével. Az elıadáson Baranyai György beszélt az elemi és foglalkoztatási rehabilitációról, Ádám István a látássérültek balmazújvárosi csoportjának segítıje a segédeszközök kedvezményes beszerzésérıl, illetve Koroknai Imre, a Koroknai Autósiskola vezetıje a biztonságos közlekedésrıl. Az elıadás lényegre törı volt és lekötötte a résztvevıket második felében az új sofırünk is elvégezte a kötelezı speciális képzést, amirıl a bizonyítványt augusztus végén meg is kapta augusztusában részt vettünk a IX. Mentálhigiénés Nyári Kollégiumon a A szociális ellátások jövıje a pályázati finanszírozások tükrében címő két napos elıadássorozatán. Érdekes témák és remek elıadók elıadását élvezhettük ezalatt a két nap alatt. Az elıadók között szerepelt: Nyitrai Imre, Farkasné Farkas Gyöngyi, Bódy Éva, Beluczki Bernadett, Heidl Beáta, Velkei Mariann. Két igazán hasznos és értékes napot tölthettünk el társaságukban szeptember 23-ig kellett benyújtani a közötti finanszírozási évre vonatkozó ellátásunk mőködési pályázatát. Pályázatunk december végén pozitív elbírálást kapott, így a következı 3 évre a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgáltatásának mőködése biztosított októberében hagyományokhoz híven már 8. alkalommal a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ idısek napi rendezvényt szervezett, melyen köszöntöttük az ellátottakat. Ezúttal a magas színvonalú Hotel Balmaz**** adott otthont a rendezvénynek. A rendezvényre meghívást kaptak az összes szolgáltatásnak, így a Támogató Szolgáltatásnak az ellátottai is. A program nagyon gazdag volt, hiszen X-faktoros sztártól kezdve, a hastáncosokon át, a munkatársaink gyermekeinek elıadásáig, sıt Nádasdi László ezüstkoszorús nótaénekesig minden korosztály megtalálhatta a számára kedves mősort novemberében a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ ismeretterjesztı elıadássorozatot szervezett, melynek keretein belül a Támogató Szolgáltatás is elıadást tartott. Célunk a Támogató Szolgáltatás népszerősítése, megismertetése a résztvevıkkel. Az elıadás inkább interaktív jellegő volt, ami hozzájárult a jó hangulat kialakulásához december végén két programot is szerveztünk ellátottainknak. Célunk az ingerszegény környezetbıl való kiszakítás, illetve az ellátottak fontosságérzetének növelése volt. Az elsı program célállomása Hortobágy volt, ahol a nevezetességet, fontosabb turisztikai pontokat érintettük, mint például a Madárkórház, Pásztormúzeum, Látogató Központ és a nemrég nyílt Csárdamúzeum. A

151 kirándulás végén, a helyi családsegítı szolgálat munkatársa fogadott minket egy nagyon finom forró teával. A másik program egy közlekedésbiztonsági elıadás volt, a rendırség munkatársának közremőködésével. Témája a helyes közlekedés és az elektromos kerékpárokkal való balesetmentes közlekedés volt. Az elıadó videó vetítéssel próbálta hangsúlyozni a láthatósági mellény, illetve a kerékpár kivilágításának fontosságát. Az elıadásra minden ellátottat és kollégát meghívtunk, az érdeklıdés magas volt. A Támogató Szolgálatban foglalkoztatottak létszáma: 1 fı támogató szolgálatvezetı 2 fı személyi segítı 2 fı gépkocsivezetı A Támogató Szolgálat ellátottjainak 2011 évi létszáma rászorultság, kor és nem szerint Nemek szerint férfi nı Kor szerint Szociálisan Szociálisan Szociálisan Szociálisan Összesen nem rászorult rászorult nem rászorult rászorult 0-18 éves: 3 fı -- 1 fı -- 4 fı éves: 9 fı fı fı 62- év fölötti: 13 fı fı fı Összesen: 25 fı fı 55 fı 2011 évi nyilvántartás alapján, megállapodással rendelkezı kliensek létszáma: Nyilvántartásba vett kliensek létszáma: 55 fı Ellátásból kikerültek száma: 6 fı Más szolgáltatóval közös kliens: 1 fı Személyi segítést igénybe vett kliensek száma: 0 fı Személyi segítést és szállítói szolgálatot egyaránt igénybe vett kliensek száma: 14 fı Szállítói szolgálatot igénybe vett kliensek száma: 41 fı Az ellátottak száma a fogyatékosság jellege alapján

152 Mozgássérült: Látássérült: Hallássérült: Értelmi sérült: Autista: Halmozottan sérült: Egyéb(szociálisan nem rászorult): Összesen: 12 fı. 8 fı. 0 fı 2 fı. 2 fı. 0 fı. 0 fı. 24 fı. Szállítási és gondozási feladategység száma január december 31. között Hónap Szállítási kilométer Személyi segítık Összesen: alapján számított gondozási órája feladategység alapján számított feladategység Január 261, , ,792 Február 277, , ,503 Március 266, , ,598 Április 294, , Május 276, , Június 196, , ,94 Július 185, , ,66 Augusztus 316, , ,26 Szeptember 289, , ,57 Október 303, , ,33 November 295, , ,1 December 262, , ,94 Összesen: 3224, , ,153 A kapcsolattartás módja:

153 Személyi segítıink a gondozottakkal (illetve azok hozzátartozóival, törvényes képviselıjével) rendszeres kapcsolatot ápolnak. Ezen felül a szolgálatvezetınek is kötelessége a személyes kapcsolat teremtése és fenntartása telefonon, illetve idıpont egyeztetése után személyes megkereséssel. Kérdıív kitöltetésével a szolgáltatás minıségét igyekszünk felmérni, és a felmerülı igényeket figyelembe véve fejleszteni. Támogató Szolgálatunk folyamatosan kapcsolatot tart a helyi, valamint kistérségi szinten, az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatókkal: Polgármesteri Hivatal Városi Egészségügyi Szolgálat Gyermekorvosok Munkaügyi Központ Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Kenézy Gyula Kórház szociális munkatársa Vöröskereszt Máltai Szeretet Szolgálat Városgazdálkodási Kht. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság o Támogató Szolgálatok Támogató szolgálatunk rendszeresen részt vesz a minisztériumok által szervezett konferenciákon, szakmai mőhelyeken, konzultációkon, illetve az intézmény által szervezett rendezvényeken. A társintézményekkel együttmőködés célja a balmazújvárosi kistérség településein a támogató szolgáltatás keretében nyújtott hatékonyabb szakmai tevékenység biztosítása, az ellátottak magasabb szintő ellátása, gondozása. Támogató Szolgálatunk térítési díjai 2011-es évben: A személyi segítés óradíja szociálisan rászorultak részére 120 Ft/óra. Szociális rászorultság hiányában 1500 Ft/óra. Szociális rászorultság esetében a személyi szállítás km díja településen kívül 55 Ft/km, belterületen a fogyatékkal élı személyek részére térítésmentes.

154 Szociális rászorultság hiányában a személyi szállítás km díja településen kívül 150 Ft/km, belterületen a nem fogyatékos személyek részére 150 Ft/km összegben lett megállapítva. A kialakult klienskörünk visszajelzése minden esetben pozitív az elvégzett munkát, a gondozást, ügyintézést stb. illetıen. A kliensek szívesen és folyamatosan veszik igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A minıségi szolgáltatás elvégzéséhez szükség van a megfelelı személyi és tárgyi feltételekre, a tájékozódás lehetıségére, folyamatosságára. A továbbképzéseken való részvételre, a dolgozók részérıl megfelelı szaktudásra és nyitottságra. Mindezeket figyelembe véve a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodva kívánunk megfelelni az elvárásoknak, a kihívásoknak, végezni minél jobb minıségő szakmai munkát. Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Jogszabályi háttér A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ keretében mőködı Szenvedélybetegek Nappali Ellátása elnevezéső szakmai egység a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bek. által nevesített nappali ellátást biztosít a kistérségben élı szenvedélybetegséggel küzdık számára. Szolgáltató tevékenységét a szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján folytatja. A szolgáltatás célja A szolgáltatás célja, hogy komplex gondozási módszer alkalmazásával az ellátási területen élı szenvedélybetegek számára segítséget nyújtson minél konfliktusmentesebb és egészségesebb életvezetéshez saját családjában, lakókörnyezetében. A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott,

155 hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelıs részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevık kooperatív készségére. A nappali ellátás rehabilitáló, reintegráló hatása mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a preventív tevékenységekre. Az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelızni, hogy az addiktív problémával küzdı egyre inkább a függıség állapotába kerüljön. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés, stb ), az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, speciális önszervezıdı csoportok támogatása, a munka és az emberi kapcsolatok fejlesztése kap szerepet. Szakmai, tárgyi feltételek A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Szenvedélybetegek Nappali Ellátása július 1-jével kezdte meg mőködését az intézmény 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12. sz. alatti telephelyén, 30 férıhelyen. A szolgáltatás elsıdleges ellátási területe lefedi Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege közigazgatási területét. A klienseket 2 fı terápiás segítı várja, a vezetıi feladatok ellátásáról a szervezeti integráció keretében az alapszolgáltatás-vezetı gondoskodik. Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvároson mőködtetett Szenvedélybetegek Nappali Ellátását egy újonnan kialakított, minden igényt kielégítı, a mai elvárásoknak és szabályoknak megfelelı korszerő épület felújítását pályázati keretbıl hozta létre. A szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevétele önkéntesen és térítésmentesen biztosított. A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása a következı szolgáltatásokat biztosítja: Elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására és ápolására, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybe vevık igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidıs, képzési, átképzési, állásközvetítı, családi programok szervezése és lebonyolítása. A klientúra számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelı napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése.

156 Szabadidıs programok szervezése. Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Munkavégzés lehetıségének szervezése, álláskeresés segítése. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Önszervezıdı csoportok támogatása, mőködésének, szervezésének segítése. Felvilágosító elıadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról. Mentális és szociális gondozás. Az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmódváltozás ösztönzésére, a relapszus megelızésére, illetve az intézményben dolgozók révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelı orvosával vagy az egészségügyi gondozást végzı szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal. A szolgáltatás feladatai Az intézmény feladatai, céljai között szerepel a szenvedélybeteg nappali ellátás keretein belül biztosítani az ellátást igénybe vevık igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidıs, képzési, átképzési, állásközvetítı, védett lakhatást elısegítı és családi programok szervezését és lebonyolítását. A jelenleginél hatékonyabb módokat, lehetıségeket találni a szenvedélybetegek rehabilitálására, s növelni a helyi közösség életében való részvételüket. A munkavállalással kapcsolatos készségek fejlesztésével, a motiváció fokozásával és a környezeti feltételek javításával az újra dolgozás lehetıségének keresése. Csökkenteni eme igen erıs társadalmi intoleranciával kezelt csoport sérülékenységét, különösen a társadalmi igazságtalanság, a diszkrimináció, kirekesztés és a szegénység tekintetében. Célunknak és feladatunknak tartjuk, hogy a nappali ellátás szolgáltatásai a kliensek széles köre számára legyenek elérhetıek és a szenvedélybetegségbıl adódó sokrétő problémára egyéni megoldások megtalálását segítse elı. A szer- vagy viselkedési addikció hatásaiban nemcsak az azzal élı, visszaélı egyén érintett, hanem a családtagjai, a szőkebb, tágabb környezete is, ezért a szolgáltatások nemcsak a célcsoport számára elérhetıek, hanem az érintett egyén környezetében élık számára is biztosítjuk a nappali ellátás szolgáltatásait. A hozzátartozók számára igény esetén külön foglalkozásokat szervezünk. A szolgáltatás statisztikai mutatói (2011)

157 Az ellátásban részesülık kor és nem szerinti összetétele Férfi: Nı: Összesen: év közötti év közötti év közötti Összesen: Az ellátottak száma december 31-én 0 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 4 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 2 Tárgyév december 31-én 41 A évi tevékenység: Az ellátás a évi tevékenysége során a hatályos jogszabályoknak megfelelıen végezte szakmai munkáját, így folyamatos a kötelezı dokumentációs és nyilvántartási rendszer vezetése. A nappali ellátás által nyújtott szolgáltatásokat ellátottaink egyéni szükségleteiknek megfelelıen vették igénybe. A fizikai ellátások körében a fürdıszoba használatának, fızés, mosás, vasalás lehetıségeit. A munka során folyamatos a mentális segítségnyújtás és tanácsadás is. Ellátottaink problémáinak megoldása során folyamatos volt az egyéni esetkezelés, információnyújtás, életvezetési tanácsadás, életviteli készségeket fejlesztı csoportfoglalkozás munkamódszereinek alkalmazása, az ügyintézés segítése. Az ellátásunk segítséget nyújt a szabadidı hasznos és struktúrált eltöltésében, így rendszeresen szervez programokat és rendezvényeket. A évben igyekeztünk a társintézményekkel már kialakított kapcsolatainkat továbbépíteni és fejleszteni, illetve új kapcsolatokat kezdeményezni. A kapcsolattartás személyesen, szakmai megbeszéléseken, konferenciákon, konzultációkon, szekcióüléseken és szakmai mőhelyeken valósult meg. Év elején egy két napos szakmai tanulmányút keretében megismerhettük a pécsi INDÍT Közalapítvány és az általa nyújtott szolgáltatások mőködését. Komplex módon térképezhettük fel

158 így a szer és viselkedési addikciókkal küzdık és veszélyeztetettek számára nyújtott szociális szolgáltatásokat. Lehetıség nyílt a tapasztalatcserére, szakmai tudás fejlesztésére, bıvítésére, a jövıbeni együttmőködés kezdeményezésére. A tanulmányúton betekinthettünk az Alternatíva Ifjúsági Iroda, a TÉR Közösségi Szolgálat, a Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, A Baranya Megyei Drogambulancia, a Váltóház Rehabilitációs Otthon mőködésébe. A szakmai tapasztalatok fejlesztésére, bıvítésére vonatkozóan számos konferencián és szekcióülésen is részt vehettünk. Így a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum, a Kenézy Gyula Kórház Pszichiátriai Osztálya, a MADÁSZSZ, a Forrás Lelki Segítık Egyesülete, a Függı Híd Egyesület, a debreceni Anonim csoportok által szervezett konferenciákon. Ezáltal bıvíthettük tudásunkat a szer és viselkedési addikcióval küzdık számára nyújtott segítségnyújtás módszereinek lehetıségei területén. Szert tehettünk a szerhasználat felismerésével kezelési alternatívákkal és lehetıségekkel kapcsolatos ismereteink bıvítésére. Meghívást kaptunk a Nemzeti Drogmegelızési Iroda és az Új nemzeti Drogstratégiát Elıkészítı Munkacsoport által szervezett mőhelykonferencián, mely alkalmával közremőködtünk az Új Nemzeti Drogstratégiára vonatkozó elképzelések megvitatásában, illetve az azzal kapcsolatos javaslatok összegyőjtésében. Számos konferencia mellett tapasztalatainkat bıvíthettük a Református Egyház és a Rendırség által szervezett debreceni Kontrasztkiállításon, illetve az intézményünk és a BAKI Egyesület közös szervezésében, dr. Zacher Gábor toxikológus fıorvos, Tudni kell NEM-et mondani címő elıadásán évben is folytatódott a helyi középiskolával közösen szervezett drogprevenciós foglalkozásunk lebonyolítása, végzıs tanulók részére. A programunk preventív céllal a szerfogyasztás negatív hatásaira és következményeire, illetve a célcsoport számára az intézményünk által nyújtott szolgáltatásokra és lehetıségekre kívánja felhívni a figyelmet. Munkatársaink a család éve alkalmából a helyi lakosság számára elıadássorozatot szervezett. Melyen a különbözı ellátási területen dolgozó szakemberek prezentálták a családokat érintı mindennapi problémákat és konfliktushelyzeteket, illetve azok lehetséges, helyes kezelési módjaikat. E rendezvénysorozaton a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának képviseletében tartottunk elıadást, Szenvedélyek rabságában címmel. Általánosságban tártuk fel a mindennapjainkban elıforduló veszélyforrásokat, melyek befolyásolhatják a társadalmunk életvitelét.

159 Az elmúlt évben igyekeztünk tematikus csoportfoglalkozásokat kialakítani és szervezni. Próbálkozásokat követıen eredményesen mőködik a filmklubunk. Ezek alkalmával egy- egy a kliensek által kiválasztott vagy kedvelt film vetítésére kerül sor. Tematikusan, ünnepnek, népszokásnak, hagyománynak idıszerően mőködik kreatív csoportunk is. Ezeken módunkban áll kipróbálni változatos kézmőves technikákat, praktikákat és elkészíteni a megfelelı díszítı elemeket intézményünk helyiségeibe. A szabadidı hasznos és strukturált eltöltésére is hangsúlyt fektettünk az elmúlt évben. Változatosan és élményt adóan próbáltuk összeállítani programjainkat, többek között a helyi adottságokat, az aktuális évszakot, néphagyományt szem elıtt tartva. Év elején kirándulást szerveztünk Budapestre. Ellátogattunk a Tropicariumba és a Parlamentbe (házlátogatás és karzatlátogatás), majd közösen megebédeltünk. Ezzel alkalmat adtunk arra, hogy a klienseink kikapcsolódhassanak, környezetükbıl kiléphessenek, és a közösségünk erısödhessen. Közremőködtünk és bekapcsolódtunk intézményünk minden év októberében hagyományosan megrendezett báljának lebonyolításába. Mindemellett hagyományteremtı céllal múlt évben rendeztük meg elıször a Liget Napot. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Liget Közösségi Házában mőködı szolgáltatások, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Támogató Szolgáltatás és a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása e nyílt nap keretein belül kívánta bemutatni mindennapi tevékenységét a kistérségi és helyi lakosság körében. Vendégeink így részt vehettek különbözı programokon, mely megismertette a fogyatékkal élık világát, az önismereti csoportfoglalkozást, kézmőves csoportfoglalkozást, találkozhattak és feltehették kérdéseiket gyógyuló szenvedélybetegeknek és szakembereknek. Sor került az önkéntes tőzoltóság közremőködésével tálcatőz bemutatóra is, majd a napot Vastag Csaba koncert zárta, ahol színpadra lépett még Szirota Jennifer és Hegyi Dávid is. A program lebonyolításába, kivitelezésébe több társintézmény is bekapcsolódott, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és AMI, a Balmazújvárosi Köztestületi Tőzoltóság, a Fehér Bot Alapítvány, a Kenézy Kórház Pszichiátriai Nappali Kórház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Lelkierı Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye. tavalyi évben figyelmet fordítottunk az ünnepnapok és jeles napok programjainak megtartására is. Keretet kapott így például augusztus 20-a ünnepe, a halottak napja, a mikulásnap és a karácsony is sok más mellett. Ezeken a rendezvényeken hangsúlyt kapott az esemény fontossága, históriája és kis megvendégelésre is alkalmat teremtett.

160 Elbírálás alatt álló pályázat: A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására, a kábítószer függıséget gyógyító kezelés, kábítószer használatot kezelı más ellátás, vagy megelızıfelvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EÜM- SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendı megelızı- felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzésére pályázatát beadta, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Tervek a évre Az idei évben az alábbi programokat, projekteket tervezzük: 3.) Önismereti csoport indítása 4.) Póker klub létrehozása 5.) Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum létrehívása 6.) Megelızı-felvilágosító szolgáltatás biztosítására kiírt pályázat elkészítése, pozitív döntés esetén a feladat végrehajtása 7.) Drogprevenciós program folytatása 8.) egyéb prevenciós programok szervezése, lebonyolítása 9.) Kapcsolatépítés folytatása 10.) Partnerhálózat bıvítése 11.) Közös kirándulás szervezése az ellátásban részesülıkkel 12.) Szupervízió megszervezése a terápiás segítık számára 13.) Az iskolai szünidıben szabadidıs programok szervezése középiskolásoknak. b) Tiszacsege településen mőködı alapszolgáltatások 1. Étkeztetés évre betervezett étkezık száma 80fı volt év december 31-én megállapodással rendelkezı étkezık száma: 91 fı év folyamán ellátásba vettek száma: 36 fı év folyamán ellátásból kikerültek száma: 31 fı december 31-én megállapodással rendelkezı szociális étkeztetésben részesülık száma: 96. A 2010-es évhez viszonyítva az étkezésben részesülık száma 5 fıvel nıtt. A 96 fıbıl 32 a férfi étkezık száma, vagyis 33%. A 96 fıbıl 64 a nı étkezık száma, vagyis 67 %.

161 Az elvitellel étkezık száma: 33 fı, vagyis 34%. A szállítást igénybe vevık száma: 63 fı, vagyis 66%. A szociális étkezık megoszlása az év hónapjai szerint: jan feb már ápr. má jún. júl. aug szep okt. nov dec. össz.: r. c. j.. t.. Sz oc. étk db év második félévére betervezett létszám: 80 fı. Az év végére 81,3 fı lett az étkezık száma. A térítési díjak év márciusában minimálisan emelkedtek a évhez képest. Térítési díjat nem fizet 1 fı, mivel nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel. Házi segítségnyújtás évre betervezett létszám a házi segítségnyújtásban 30 fı volt december 31.-én a megállapodással rendelkezı házi segítségnyújtásban részesülık száma: 35 fı volt év folyamán az új ellátottak száma: 9 fı volt év folyamán az ellátásból kikerültek létszáma: 15 fı. Ennek okai a következık: - elhunyt: 2 fı - elköltözött: 2 fı - idısek otthonába került 1 fı - másik, ingyenes térítési díjjal mőködı szolgáltatást választott 10 fı.

162 2010. novemberében pályázat útján 4 segédgondozóval bıvült a létszámunk. İk október 31- ig segítették munkánkat. A 4 fıbıl 1 gondozónı hozott 2 fı ellátottat, 1 gondozónı pedig 1 fıt. 2 gondozónı nem hozott egy ellátottat sem. Betervezett létszámunk teljesítését nagy mértékben megnehezíti, a településünkön mőködı 4 civil szervezet tevékenysége. A fenti adatokból is látszik, hogy a 15 ellátásból kikerültek közül 10 választotta a más szolgáltatók által nyújtott térítésmentes ellátást Ft-ig az ellátás a mi intézményünknél is térítésmentes, de Ft-tól felfelé 300Ft/óra az ellátásért fizetendı összeg december 31-én megállapodással rendelkezık száma: 29 fı. Az ellátásban részesülık közül: férfiak száma: 9 fı, vagyis 31%. A nı ellátottak száma: 20, vagyis 69%. Térítési díjat fizet 22 fı, vagyis 76%. Térítési díjat nem fizet: 7 fı, vagyis 24%. A házi segítségnyújtásban részesülık közül más szolgáltatásban is részesülık száma: - jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 1 fı - szociális étkeztetés: 9 fı - jelzırendszeres házi segítségnyújtás és szociális étkeztetést is: 6fı A látogatások számának, a gondozási óráknak az eloszlása havi lebontásban: Látogatás száma Gond.óra (otthonában ) Egyéb gond. óra jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.: ó 55p 264ó 10p 289ó 05p 82ó 74ó 63ó 20p 10p 10p 279ó 286ó 308ó 338ó 324ó 298ó 330ó 35p 20p 35p 20p 35p 40p 69ó 68ó 64ó 57ó 58ó 77ó 15p 40p 30p 10p 05p 05p 58ó 45p 280ó 40p 263ó 55p 3576ó 50p 44ó 768ó 51ó 20p 30p

163 A látogatások számának átlaga 1 napra: 21,4 fı. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás december 30-én a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban a megállapodással rendelkezı ellátottak száma: 38 fı évben új ellátottak száma: 12 fı évben az ellátásból kikerültek száma: 14 fı december 31-én a megállapodással rendelkezık létszáma: 36 fı. A férfi ellátottak száma: 6 fı, vagyis 17%. A nı ellátottak száma: 30 fı, vagyis 83%. A jelzırendszeres házi segítségnyújtásban részesülık számának havi alakulása: Jelzırends zeres házi seg. nyújt. jan feb r már c ápr má j jún júl au g szep t okt nov dec össz. : A jelzırendszeres házi segítségnyújtás napi átlaga 2011-ben: 37 fı. Az intézmény személyi feltételei: A szociális alapszolgáltatásokban és a nappali ellátásban dolgozók számának alakulása Tiszacsegén 2011-ben: Házi segítségnyújtás területén januárban 4 fı szakképzett dolgozó volt. Januárban 1 gondozónı munkahelyet változtatott. Márciusban 1 fı visszatért hosszú táppénzes állományából. İk teljes munkaidıben dolgoznak. A szociális étkeztetés területén 2 fı dolgozik részmunkaidıben (3 órában). A nappali ellátás területén 1 gondozónı és 1 klubvezetı (alapszolgáltatás-vezetı) dolgozik teljes munkaidıben A jelzırendszeres házi segítségnyújtást 2 fı végzi megbízási szerzıdéssel.

164 A közösségi pszichiátriai ellátást 1 fı, teljes munkaidıben végzi. Az intézmény tárgyi feltételei: Az intézmény (mely a település önkormányzatának épülete) akadálymentesítése a mai napig nincs megoldva. Az intézmény kívül-belül felújításra szorul. A korszerő eszközök nagymértékben megkönnyítik a munkavégzést. Nappali ellátás: Idısek klubja A nappali ellátás területén a férıhelyek száma: 20 fı. A december 31-én a megállapodással rendelkezı nappali ellátottak létszáma: 20 fı volt évben az ellátásba vettek száma: 7 fı. Az év során kikerültek az ellátásból: 5-en december 31-én megállapodással rendelkezı nappali ellátottak száma: 22 fı. Ebbıl a létszámból a szüneteltetık száma: 3 fı. A 22 fıbıl a férfiak száma: 12 fı, vagyis 54%. A nık száma: 10 fı, vagyis 46%. Térítési díjat nem fizet 2 fı, akik nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel. Hadi gondozott 1 fı. Az intézmény jelzırendszeres házi segítségnyújtását igénybe veszi 1 fı. A nappali ellátásban részesülık megoszlása havi bontásban: jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec össz : Napp ali ellátá s Az átlagos létszám: 17,3 fı.

165 Az Idısek Klubjában a következı tevékenységeket végzik az ellátottak: - könyvtár látogatása - szójátékok - gyöngyfőzés - konyhai tevékenységek - film nézése - társasjáték - névnapok köszöntése - népdalok éneklése - a Tüzelıs-ól Múzeum programjain való részvétel - kertrendezés - piac látogatása - a település programjain való részvétel március 11.: a Mővelıdési Házban az általános iskolások március 15-ei elıadásának megtekintése április 20.: Készülıdés a Húsvétra, húsvéti díszek készítése, az épület díszítése augusztus 6. Csege napokon való részvétel, koncertek és a tőzijáték megtekintése október 23.: az október 23-ai városi ünnepségen való részvétel, koszorúzással december 22. Fenyı ünnep, közös fenyıfadíszítés december 23. Betlehemes játék megtekintése a város fıterén. c.) Egyek településen mőködı alapszolgáltatások: 1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Az egészségi állapotra vonatkozó jogosultságot az orvosi igazolás támasztja alá. A legnagyobb változás a szociális étkeztetés területén következett be, ugrásszerően, nagymértékben

166 megnıtt az ellátottak száma. A jelenlegi törvényi keretszabály nem köti a jogosultsági feltételt jövedelemhatárhoz, így a legmagasabb jövedelemmel rendelkezık is részesülhetnek szociális étkezésben, amennyiben a jogosultságot az orvosi igazolás alátámasztja. A térítési díj fizetése a következı kategóriák szerint alakult 2011-ben: - jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 50% alatti: 280 Ft/ebéd - jövedelme az öregségi nyugdíjminimum % közötti: 320 Ft/ebéd - Jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300% feletti: 340 Ft/ebéd év év Ellátottak száma: Ellátottak száma JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Az étkezıi várólistán december 31ig: 63 fı várakozó van Igény estén a munkaszüneti és pihenınapon is biztosítva van az étkezés. Településünkön az étkezések biztosításáról a Szöghatár KFT gondoskodik ben lehetıség nyílt a diétás étrend biztosítására annak, aki ezt igényli. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartása érdekében, szükségleteinek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai,

167 mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell: azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. A szolgáltatás igénybevételéhez január 1-tıl az ellátást igénybevevı gondozási szükségletének vizsgálata szükséges. Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı által felkért szakértı végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. Egy gondozónı 9 ellátottat gondozhat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által elnyert a házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérség TÁMOP / sz. projektben a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ konzorciumi partnerként mőködött együtt a pályázat sikeres lebonyolításában. A projekt fı célja a kistérség településein mőködı házi segítségnyújtó szolgáltatások fejlesztése az ápolási díjban részesülı személyek részmunkaidıs foglalkoztatása által. A képzés után Egyeken 4 fı segítette munkánkat napi 4 órában házi gondozóként. Foglalkoztatásukra november 01-tıl október 31-ig volt lehetıség. Ezen idıszakban az ellátottak száma :21 fı volt november 01-tıl az ellátottak száma : 18 fı. Az ellátottak száma indokolttá tette, hogy a programban résztvevık közül egy fı továbbra is segítsen a házi gondozásban 8órás munkaidıben. Nappali ellátás idısek klubja A nappali ellátás a településen élı szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozását biztosítja. A klubtagságot igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt

168 támogatásra szorul. A klubtagok a következı szolgáltatásokat vehetik igénybe: napi háromszori étkezés mentális segítségnyújtás és tanácsadás ügyintézésben való segítségnyújtás szabadidıs programokon való részvétel tisztálkodási lehetıség mosás-vasalás lehetıség vérnyomás mérés, vércukorszint ellenırzése A nappali ellátáshoz az intézmény tárgyi feltételei hiányosak. Az ellátást igénybe vevı a napközbeni pihenést csak a folyosón lévı kanapén tudja megoldani. Nincsen külön pihenıszoba a részükre. Ezáltal a pihenésüket nem tudjuk zavartalanul biztosítani. Nincsen külön helyiség a foglalkoztatások biztosításához sem, erre a célra a közös ebédlıt használjuk. Az intézmény közös helyiségeit (ebédlı, fürdı, WC) a bentlakásos intézmény lakói és a klub ellátottjai közösen használják. A programok szervezésénél egyformán vesznek részt a bentlakásos intézmény lakói és a nappali ellátásban részesülık. A nappali ellátásban részesülık száma 2010-ben: 8 fı volt 2011-ben 7 fı. 3 fı igénybe veszi a háromszori étkezést és a nap nagy részét az intézményben töltik a hét minden napján. Szakosított Ellátások A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tartós bentlakásos intézményi elhelyezést nyújtó ellátásai, mint önálló szakmai egységek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ának szabályai szerint mőködnek.

169 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet rendelkezései alapján végzi a feladatellátást az intézmény. 1. Nefelejcs Idısek Otthona, Balmazújváros A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakosított ellátási formában látja el a balmazújvárosi székhelyen mőködı bentlakásos intézményben a fent nevezett törvény és rendelkezés által elıírt feladatokat. Szolgáltatásunk célja, a szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Azon ellátottak számára, akik az intézményi ellátást választják a távol élı család, a magány helyett, napi 24 órás szakszerő gondozás és ellátást biztosítunk. A lakók önellátási képességének megtartása vagy javítása mellett is legyenek kielégítve az alapvetı és magasabb rendő emberi szükségletek egyaránt, valamint minden adott helyzetben meg tudja ırizni az emberi méltóságát. Olyan körülmények megteremtése, melyben a biztonság, az elfogadottság és az érzelmi támogatottság nagy hangsúlyt kap. A szolgáltatás feladata azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg. Az évi III. törvény 67. (1) bekezdése alapján az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezésérıl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. A szolgáltatás az egyéni szükségletekre alapozva hosszú távú ellátást tesz lehetıvé, amely során a lakók meg lévı képességeit figyelembe véve fejlesztéssel tartjuk szinten, vagy emeljük az önállóságukat. Arra törekszünk, hogy a közösségbe való beilleszkedésük zökkenımentes legyen, nyugodt és biztonságos, emberhez méltó külsı és belsı környezetet biztosítsunk számukra, hogy életük hátralévı éveit harmóniában, békességben tölthessék el.

170 Az idısotthon engedélyezett férıhelyének száma 26, folyamatosan telített a létszám, rövidebbhosszabb ideig krízishelyzetben lévı ellátottat is fogadunk és ellátunk az engedélyezett létszám fölött. Balmazújváros és Hortobágy lakosait fogadja intézményünk, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük indokolja, ha önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Intézményünk lakóit 2 db kétágyas, 4 db négyágyas és 2 db háromágyas szobában helyeztük el. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint elıírt személyi és tárgyi feltételek megfelelnek lakóink színvonalas ellátásához-gondozásához. Az intézményben dolgozók feladata a lakók testi-lelki és fizikális jóllétének biztosítása. Az alapvetı ápolási feladatokat úgy építettük fel intézményünkben, hogy magukba foglalják az önellátó képesség megtartását-, helyreállítását, valamint a személy alapvetı és magasabb rendő szükségleteinek kielégítését évben 7 férıhely üresedett meg, mely betöltésre is került december 31-én az intézményben élı idısek száma 26 fı, közülük 21 nı és 5 férfi. A nık átlag életkora: 79,7 év, férfiak átlag életkora: 81,6 év. A legfiatalabb férfi ellátott 63 éves, nıi ellátott 63 éves, a legidısebb nıi ellátott 92 éves, férfi ellátott 90 éves. Az intézményben élı lakók átlagéletkora: 83,4 év. Súlyos demens ellátottaink száma: 4 fı. Az intézményi elhelyezésre várók száma december 31-én 81 fı. Ellátás: Mint minden korosztálynál, az idıseknél is nagyon nagy szerepe van a prevenciónak, hogy minél tovább élhessenek teljes és egészséges életet, ezért ellenırizzük a lakók vérnyomását, testsúlyát, vércukor szintjét, melyet 3 hetente és szükség esetén végzünk. Évente vagy az aktuális állapot függvényében sort kerítünk minden ellátottnál laboratóriumi és vizeletvizsgálatra. Mivel az

171 idıskorú emberekre jellemzı, hogy egyszerre, egy idıben több krónikus betegség megléte is fennáll, illetve az akut betegségek atípusos tünetekkel jelentkeznek ezért fontos, hogy az ellátásuk teljesen személyre szabott legyen. Az egyénre szabott ápolás és mentális ellátásban irányadó a minden év elején elkészített egyéni ápolási és gondozási terv melynek felülvizsgálata az egyén egészségi, mentális, szociális állapotában történı változása esetén indokolt. Rövid, közép és hosszú távú ápolási tervet készítünk a speciális ápolást, gondozást, megfigyelést igénylı betegeknél, valamint a kórházból kikerült vagy akut megbetegedésben szenvedıknél. Folyamatosan biztosítjuk a szakorvoshoz való eljutást. Az ellátottak igényeihez és egészségi állapotához igazodva lehetıség nyílik fogászati, szemészeti, nıgyógyászati, bırgyógyászati, tüdıszőrı, mammográfiai vizsgálatok megszervezésére, helyszíni ortopédiai vizsgálatok keretében történik az osteoporosis vizsgálat és folyamatban van a rheumatológiai helyszíni vizsgálat évben sikerült megszervezni a helyszíni demencia vizsgálatot, mellyel az arra rászorulók specifikusabb ellátást kaphatnak. Az intézmény orvosa segíti a munkánkat javaslataival. Folyamatos szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a helyi és megyei betegellátó rendszerekkel. Az elmúlt évben 7 lakó szorult rövid távú kórházi kezelésre, melyek hátterében akut megbetegedés állt. A leggyakrabban az ellátottak körében ambuláns ellátásra került sor kontroll vizsgálatok miatt. Folyamatos az idıseink körében a folyadékpótlás, teával, tejjel és egyéb folyadékkal, mellyel megelızzük a kiszáradást, nyári hónapokban követjük az ÁNTSZ utasításait. Minden lakó tisztálkodása fürdetési rend szerint valósul meg, amely minden esetben az egyéni szükségleteket veszi figyelembe. Az intézmény igény szerint az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja, mint például a fodrász, manikőr, pedikőr, stb., ezen esetekben a költséget az ellátott viseli. A gyógytornász heti 3 alkalommal tart egyéni és csoportos tornát, az ágyban fekvı betegeknek személyre szabott tornát végez. A korszerő betegellátás szerves része a kényelmi eszközök biztosítása, melyek skálája egyre inkább bıvül, segítségükkel megelızhetı a decubitus. Ennek a felmérésére szolgál az intézményünkben is használatos kockázatfelmérı Norton skála. Különbözı sebellátáshoz szükséges speciális kötszerek állnak rendelkezésünkre, melyek a sebellátási protokollokban is javasoltak. Természetesen figyelünk a dolgozók egészségvédelmére is egyszer használatos eszközök beszerzésével mint például gumikesztyő, szájmaszk, antibakteriális kézfertıtlenítı. Alkalmazzuk a természetgyógyászatban is használatos termékeket a lakók igényeihez

172 mérten, az intézményi orvossal való egyeztetést követıen pl.: gyógyteák, pakolások, borogatások, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen végezzük a dokumentálást, és folyamatos azok bıvítése és aktualizálása. Gyógyszerelés során figyelembe vesszük az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben elıírt gyógyszer illetve gyógyászati segédeszközzel történı ellátást. Az elıírásnak megfelelıen történik a gyógyszer eseti- és alaplistának valamint, a diétás étkeztetésnek a felülvizsgálata. Az intézmény 40 adagos konyhát mőködtet (szakképzett személyzettel), a normál étrend mellett biztosítjuk orvosi javaslatra a diétás étkeztetést, epekímélı, 180g szénhidrát tartalmú, vesebetegek speciális, folyékony-pépes és roboráló étrendet. Több éve folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Nutrícia termékeket forgalmazó alapítvánnyal (a modern táplálkozásterápiát képviseli), melynek segítségével a különbözı betegségekre kifejlesztett tápszereket alkalmazunk, mely az idısek számára a rendszeres étkezések mellett elısegíti a jó közérzet kialakulását, sebek, fekélyek gyógyulását, gyomor bél rendszer megfelelı mőködését. A termék segíti a testsúly gyarapodását, mőtét utáni rehabilitációt, összetételét tekintve hozzájárul a szervezet napi vitamin, ásványi anyag és tápanyag felvételéhez. A cég alapítványának segítségével az intézményünk egy teljes éven át térítésmentesen jut a Nutricia termékekhez. Az egyeki bentlakásos intézményt is bevontuk a Nutricia termékek alkalmazásába, a szükséges vizsgálatok, felmérések elvégzésébe. A tapasztalat a terméket fogyasztók és a hozzátartozók részérıl pozitív. A terméket forgalmazók továbbképzéseket szerveznek, amelyre meghívást kaptunk. Fontos szakmai instrukciókat hallhattunk, amelyeket beépítünk a mindennapi munkába. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ellátottak közgyógy-igazolványának, személyi dokumentumainak lejárati idejét, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében. Az intézményi orvos segítségével új közgyógyellátási igazolványok és fogyatékossági támogatás igénylése történik az arra rászorultaknak. Az elmúlt évben 4 fı hunyt el, amit elsısorban krónikus betegségek okoztak. Az intézmény dolgozói gondoskodnak a végtisztességre való felkészítésrıl, elhunytaktól méltóképpen való elbúcsúzásról. Mindenképpen említést érdemel az egységes rendszerünk, amit az ellátottakkal közösen építettünk fel, melyben Dr. Mazurka Balázs, mint az intézmény orvosa felöleli az intézményben élı ellátottak teljes körő és egységes egészségügyi ellátását. Heti két alkalommal tart vizitet az intézményi orvos,

173 szükség esetén a hét minden napján elérhetı. Természetesen a lakók ellátása-gondozása mellett nagy hangsúlyt fektetünk, a dolgozok lelki védelmére is. Havonta szervezünk csoportos értekezletet az esetleges konfliktusok és egyéb felmerülı problémák megoldására. Ebben az évben pályázat útján ingyenes szupervízió indult intézményünkben a dolgozók részére, mely lehetıvé tette csoportos és egyéni beszélgetések valamint játékos formában a konfliktuskezelés elsajátítását az elfásultság, monotónia átértékelését, a kiégés megelızését. Minden dolgozónk szívesen vesz rész ezeken az összejöveteleken. Továbbra is gondot fordítunk a segédeszközök javítására, tisztán tartására. Az elmúlt évben lehetıségünk nyílt az Új Széchényi Terv kereteiben megvalósult a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítı eszközfejlesztı mőhely és szolgáltatási hálózat által, minden leamortizálódott segédeszköz ingyenes megjavíttatására. Évente történik az ellátottak ingóságainak leltározása és folyamatosan a textíliák pótlása, kisebb karbantartási munkák elvégzése. Célunk az ellátottak környezetének szebbé, otthonosabbá tétele, lehetıséget biztosítunk a lakóink számára, hogy a nekik fontos és az otthonukat idézı dísztárgyaikat és kényelmüket szolgáló eszközeiket behozhatják. Intézményünk falait a közös helyiségekben és a szobákban is folyamatosan, az ünnepeknek és az évszakoknak megfelelıen díszítjük, ami a dolgozók kreativitását és keze munkáját dicséri. Nagy figyelmet fordítunk az intézmény külsı környezetének szebbé, otthonosabbá tételére az évszakoknak megfelelıen. Kialakítottunk egy belsı udvart, amit folyamatosan parkosítunk, hogy az idısek minél szebb és kényelmesebb környezetben tudjanak több idıt a szabad levegın tölteni, ami az egészségi és mentális állapotuk szinten tartását is segíti, a társas kapcsolatokra is pozitív hatással van. Intézményünkben a takarítás folyamatosan és rendszeresen történik, naponta a lakószobák, ebédlı, mellék- és közös helyiségek takarítása. Havonta egy alkalommal történik átfogó takarítás, minden helységben negyedévente pedig nagytakarítás. Intézményünkben történik a lakók ruháinak és az intézményi textíliáknak a mosása, vasalása a higiéniai protokollok elıírásainak megfelelıen. Folyamatosan selejtezzük a régi, és leamortizálódott tárgyakat, eszközöket. Idısotthonunkban nagyon fontosnak tartjuk a mentális egészség szinten tartását és javítását. Az intézmény az újonnan bekerülı ellátottak számára segítséget nyújt a beilleszkedéshez, a

174 lehetıség szerint megelızzük a konfliktushelyzetek kialakulását. Fontos számunkra a meglévı képességek és készségek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelızése. A mentális ellátás biztosítja a személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidı kulturált eltöltésének feltételeit, pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátott családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását és a hitélet gyakorlásának feltételeit. A mentálhigiénés ellátás feladata, az otthonban élı idıs embernél olyan személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi ıt arra, hogy belsı lelki harmóniáját megırizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítünk. A gondozási tervek megvalósítása során az ellátást igénybe vevık testi-lelki aktivitásának megırzésére törekszünk. Ennek keretében rendszeresen szervezünk és biztosítunk az aktivitást serkentı fizikai tevékenységeket, szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális rendezvényeket. A mentális ellátás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. Ennek elısegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetıség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek legyenek. Lehetıség szerint az egészségi állapottól függıen az önellátó képesség javítása mellett vonjuk be a lakókat a rendezvényeinkbe, a foglalkozásokba. A fent felsoroltakkal célunk, hogy az idıseket ráébresszük és megtanítsuk arra, hogy az idıskor nemcsak az elmúlásról szól, hanem nagyon sok szépséget és értéket rejt magában. Az intézményben nagy figyelmet fordítunk az egyéni esetkezelésekre, az ellátottak és hozzátartozók tájékoztatására, életviteli és életvezetési tanácsadásokra, felmerülı problémák megoldására. Folyamatosan és igények szerint felolvasás történik irodalmi cikkek, egészségügyi és életmódbeli tanácsadások - megbeszélés keretében. Az idısotthonban végzett tevékenységek egyik fı feladatellátása a testi szükségletek kielégítése, a másik a mentális egészség visszanyerése vagy egyensúlyban tartása. Nagy szükségük van a lakóknak arra, hogy az új otthonukban otthon érezzék magukat, be tudjanak illeszkedni az új környezetbe, el tudják fogadni az új lakótársaikat és el tudják fogadtatni önmagukat a többiek számára. Ezért az intézmény dolgozói nagymértékben felelısek, hiszen mi teremtjük meg a biztonságos és elfogadó környezetet. Tehát nem külön-külön tekintünk a testi és lelki egyensúly fenntartására vagy gyógyítására, hanem egészében az ember szükségleteit vesszük figyelembe. Ennek érdekében az igényeknek megfelelı programokat szervezünk, próbálunk új szokásokat

175 bevezetni, ami színesebbé teszi az itt élık életét. Sikerrel jártak a próbálkozások, hiszen kimozdultak az intézmény falai közül az egy-egy más helyszínen rendezett esemény érdekében, ahol jól érezték magukat, ismerkedtek, beszélgettek, nyitottak a külvilág felé. Így közelebb kerültek egymáshoz, új arcukat mutathatták meg és vidámabb oldalukról ismerhetik meg társaikat. Lehetıséget biztosítottunk a rendezvények alkalmával a hozzátartozókkal való szorosabb kapcsolat kialakítására. Negyedévente sor került a KSH statisztikai adatjelentésre valamint az önellenırzésekre a saját és az egyeki bentlakásos intézményben egyaránt. A Derős Alkony alapítvány az elmúlt évben is anyagi támogatást nyújtott a rendezvényeinkhez az intézményi támogatottság mellett. Ahhoz, hogy az ellátásunk és a rendezvényeink gyakoriságát és színvonalát meg tudjuk tartani az elmúlt évben is bıvítettük az anyagi forrásainkat adományok győjtésével és támogatók megnyerésével. Civil szervezetek, magánszemélyek, a lakók hozzátartozói, vállalkozók és nem utolsó sorban az intézmény dolgozói vállaltak önkéntes munkát, segítették intézményünket anyagi és természetbeni adományaikkal. Óvodás és iskolás csoportok, civil szervezıdések és magánszemélyek folyamatosan jelzéssel vannak felénk, hogy szeretnék egy-egy kellemes délutánnal megajándékozni az idıseinket, amit szívesen fogadunk. Programok: Rendszeresen részt veszünk az intézményi és városi ünnepségeken; egész évben zajlanak a névnapiszületésnapi köszöntések, februárban farsang, márciusban a nınap, májusban anyák napi köszöntı, mikulás és karácsonyi ünnepségek, mely ünnepek az adott esemény jelentıségét tükrözik, mind környezetükben, mind pedig hangulatukban. Több alkalommal szerveztünk olyan rendezvényeket, amelyeken a dolgozók és családtagjaik is felléptek, s ezzel a mősor családi, bensıséges hangulatát növeltük nagy sikerrel. Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel is, hogy a különbözı rendezvényeken a dolgozók kedveskednek saját mősorral a lakók számára. Arra törekszünk, hogy rendezvényeink minél színvonalasabbak és színesebbek legyenek. Ezért rendszeresen vendégmővészeket is meghívunk, ami az idıseink mentális állapotát jobbá és mindennapjait mozgalmasabbá és szebbé teszik. Otthonunkban lehetıség van a szabad vallásgyakorlásra, melyre rendszeresen és igény szerint is lehetıséget biztosítunk.

176 A lakóink részére folyamatosan szervezett elıadások, rendezvények, foglalkozások mellett nagyon fontos, hogy a munkatársak szakmai továbbképzése folyamatos, emellett a szakmán belüli tájékozódásuk és tapasztalatuk is széleskörőbb legyen. Ezért szerveztünk intézménylátogatásokat, melybe bevontuk az egyeki munkatársakat is. Folyamatos a szakmai segítı kapcsolat az intézmények között. Több alkalommal jelentettünk meg cikkeket a Balmazújvárosi újságban és megyei lapban is, mellyel tájékoztatást nyújtottunk a lakosság számára az intézményben folyó munkáról és a közösségi életrıl. Részleteiben a szakmai munkát az éves programterv, munkaterv, foglalkoztatási napló és egyéb dokumentációk tartalmazzák. Kiemelkedı rendezvény sorozattal szórakoztattuk a résztvevıket az Idısek Hónapja során. A rendezvények az idısek otthonában és az intézmény telephelyein külön-külön is megrendezésre kerültek, de részesei voltunk a már hagyományként szervezıdı Idısnapi összejövetelen, amikor a meghívott vendégekkel együtt kb. 250 ember volt jelen. Az élményekben gazdag eseményt a város polgármestere nyitotta meg. Vendégül láthattuk az integrált intézmény szinte minden ellátási formájából az igénybe vevıket, ahol a vacsora mellett színvonalas mősorral, élızenével, tánccal, vidám hangulatban telt a délután és este. A év a balmazújvárosi székhelyen mőködı bentlakásos intézmény életében a jubileum jegyében zajlott októberében nyitotta meg kapuit a balmazújvárosi és hortobágyi idıs lakosság elıtt a bentlakásos intézmény. A 10 éves évforduló tiszteletére egy nagyszabású és igen magas színvonalú mősorral készültünk. A jubileumi évforduló alkalmából az intézményünk ezen egysége a Nefelejcs nevet kapta. A névadásra az ünnepi mősor keretében került sor. Az ünnepséget megtisztelte városunk vezetése is. Dr. Tiba István Polgármester Úr köszöntıjét színvonalas mősor követte. Molnár László, Jászai Mari díjas színmővész prózát és verset adott elı, Simon Linda mindenki által közismert operetteket énekelt majd a Gajdos Népzenei Együttes tagjai Kerekes-Polgár Lilla és Horváth Attila otthonunkba varázsolta a magyar népzenét. A felkért mővészek a mősorukkal a lakóink számára feledhetetlen élményt nyújtottak. İk már nem tudnak elmenni színházba, vagy elıadó estekre, ilyen módon tudjuk kitárni elıttük a világot, s adni, adni és adni az igényeiknek megfelelve.

177 Tervek: A jövıre vonatkozóan terveink között szerepel lakóink ellátásának még színvonalasabbá tétele, az intézmény dolgozóinak szakmai képzése, pályázati lehetıségekkel minél több fejlesztés megvalósítása, kiaknázása. Sajnálatos azonban, hogy a szakosított ellátás számára nagyon kevés, korlátozott számban jelennek meg pályázatok. Szeretnénk tovább fejleszteni és korszerősíteni a gyógyászati segédeszköz parkunkat mellyel még komfortosabbá tehetı azoknak a lakóknak az élete is, akik ágyban fekvık. Azokat a segédeszközöket, amelyeket átmenetileg mellızni tudunk, az arra átmenetileg rászoruló balmazújvárosi lakosok felé kölcsönözzük. Ez a szolgáltatásunk térítésmentes. Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb az igény a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése iránt. Folyamatos az intézmény további külsı és belsı szépítése, mellyel még otthonosabbá, ingergazdagabbá varázsolhatjuk lakóink környezetét. Olyan programokat szervezünk a már meglévıek mellett mellyel felkeltjük az érdeklıdésüket a lakóknak és megpróbáljuk ıket kimozdítani az elmagányosodásból és az introvertáltságból. Intézményünk a jövıben 50 férıhelyesre bıvül, melynek indokoltsága a fentebb említett várólistán szereplı igénylık száma. Új, 10 fıs demens részleg kialakítására is sor kerül, akik számára speciális ellátást tudunk biztosítani. A jelenleg 40 adagos konyha 100 adagos lesz, ami lehetıséget nyújthat nemcsak az intézményben lakók és dolgozók étkeztetésére, de külsı igények kielégítésére is, amely a költséghatékonyabb mőködtetést segítheti elı. Az intézménybıvítésre készülünk a munkatársak részérıl mind szakmailag, mind a lakók és hozzátartozók tekintetében. A jelenlegi ellátási területünk Hortobágy és Balmazújváros települések, de az érdeklıdés és az eddigi tapasztalatok szerint a jelentkezık köre intézményi elhelyezésre a megye és az ország több településérıl is van. Intézményünk jó hírnevére hivatkoznak az érdeklıdık, ezért az ellátási területünket a bıvítés elıtt szélesebb körben lehetne kiterjeszteni, így a hírnevünket, a támogatottságot és a fejlıdés lehetıségeit is növelhetnénk. 2. Idısek Otthona, Egyek Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

178 A törvény lehetıséget biztosított arra, hogy gondozási szükséglet nélkül 3 hónapig határozott idıre bentlakásos intézményi elhelyezést lehessen biztosítani sürgıs esetben. Az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı végzi el az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. Az Egyeki idısek otthonában 25 fı az engedélyezett férıhelyek száma. A kihasználtság 100%-os. Jelenleg 26 fı ellátott ellátása történik az intézményben. Az átlagéletkor 79 év. A legidısebb lakó 91 éves, a legfiatalabb 48 éves. Az ellátottak 10 férfi és16 nı december 31-én a várólistán lévık száma: 15 fı Az intézmény térítési díja: Ft Ezt az összeget az ellátottak jövedelme alapján 13 fı tudja fizetni, a többi ellátott résztérítést fizet, a jövedelme 80%-át. A gondozási szükséglet bevezetésével az intézményeink kórházi elfekvı osztályokká váltak egészségügyi jogosítvány és feltételrendszer nélkül. Lakóink egészségi állapotáról: 5 lakónak mindkét lába amputált, 1 ellátott mővesekezelésre szorul, 12 ellátott inkontinens(pelenka használata szükséges), 5 lakó teljesen fekvı, gyakori a szív és érrendszeri megbetegedés, 1 lakó demens, de a szellemi leépülés más lakónál is észlelhetı a diabétes (cukorbetegség) a már kialakult szövıdményekkel: nagyfokú látáscsökkenés, egy lakó teljejen elveszítette látását, vak A lakóink 90%-a az alapvetı emberi szükségletek kielégítését csak segítséggel képes megoldani. Többen csak eszköz és személy segítségével képesek a hely és helyzetváltoztatásra. A dolgozók felelıssége napról napra nagyobb, ezt az ellátottak betegségének súlyossága is jelzi. Nagyon komoly fizikai és pszichés megterhelésnek kell minden nap megfelelni. A lakók toleranciája egymás betegségéhez egyre kisebb, hiszen mindannyiuknak elég a saját problémáikkal megküzdeni. Nagyon nehezen fogadják el a demens lakókat, hiszen ık térben és idıben nem jól tájékozódnak, gyakori az éjszakai bolyongás és ez konfliktusokat eredményez. Ezek nagy pszichés terhet rónak a dolgozókra. A dolgozói létszám a törvényi elıírásoknak nem felel meg (alacsonyabb).

179 A dolgozók szakképzettsége 100%-os. Azok a tárgyi feltételek amelyek a lakók ellátásához szükségesek nagymértékben adottak. Nehézséget okoz, hogy nincsen külön orvosi szoba, ugyanis egy helyiségben van az iroda, a nıvérszoba és az orvosi szoba. Nincs az intézményben olyan helyiség, amely lehetıséget biztosítana a hozzátartozók látogatására, a bizalmas beszélgetésekre. Nincs foglalkoztató helyiség, amely alkalmas lenne a napi foglalkozások megvalósításához, az ünnepek zavartalan lebonyolításához. Ezek az események az ebédlıben illetve a közös folyosón történnek, de ezeknek a helyiségeknek is kicsi az alapterületük. A dolgozóknak nincsen megfelelı irodahelyiség, ahol a mindennapos dokumentációk vezetését végeznék. 2 fı került soron kívüli elhelyezésre, mindkét esetben 26. lakóként február ás november hónapban. A téli hónapok minden évben okoznak nehézségeket és kritikus élethelyzeteket ban megvalósult programok, foglalkozások A bentlakásos intézményben élı idısek egészségi állapota változó, így az otthon falait nagyon ritkán hagyják el. Az elmúlt évben is próbáltunk arra törekedni, hogy a programokat, a vidámságot bevigyük az intézménybe, hogy szebbé, változatosabbá tegyük lakóink mindennapjait. Az esedékes névnapokról, születésnapokról megemlékezünk. Minden hónap elsı péntekén a Plébános úr istentiszteletet tart az ellátottak részére. Nagyon jó a kapcsolatunk a Caritasz csoport tagjaival, akik húsvéti és a karácsonyi ünnepek alkalmával rendszeresen látogatják a lakóinkat, közösen imádkoznak, beszélgetnek. A téli hónapokban még jobban oda kell figyelni a foglalkoztatásra, hiszen a hideg téli napok,,bezártságra kényszerítenek. A könyvtár dolgozói is folyamatosan ellátják az olvasni szeretı lakókat könyvekkel. Folyamatosan vásárolunk drukkolt terítıket, hozzá hímzıfonalat és akik szeretnek kézimunkázni szívesen végezhetik ezt a tevékenységet, és mindannyian gyönyörködhetünk munkájukban. Lehet társasjátékozni, kártyázni. Kívánság szerint próbálunk olyan filmeket beszerezni, amit szívesen néznek a DVD-n. A nyári hónapokban nagy gondot fordítunk a kertünk, környezetünk szépítésére. Sok virágot ültetünk a kertbe, a balkonládákba és a lakókkal közösen locsoljuk, gondozzuk és gyönyörködünk bennük egész nyáron.. A demens ellátottaknál nagyon fontos a mozgásfejlesztés, mely állhat az egész test átmozgatásából, de irányulhat a finom mozgás, a kézfunkció gyakorlására is. Az érzékelés-

180 észlelés fejlesztése: a tapintás, a látási érzékelésre ( pl. a színes gyöngyök) nagy hangsúlyt kell fordítani. Lehetıség van gyöngyfőzésre. Januárban köszöntöttük az új esztendıt majd az intézményben elhelyezett dekorációkat összeraktuk a következı karácsonyra. Márciusban megemlékeztünk a Nınapról, köszöntöttük a lakóinkat. A Húsvéti ünnepekre is közösen készülıdünk. Hagyomány, hogy kis kosarakba friss füvet szedünk, és festett tojásokkal díszítjük. Barkaágakra díszes tojásokat akasztunk, dekorációkat készítünk, közben zenét hallgatunk és énekelni is szoktunk. Áprilisban lakógyőlést tartottunk, amelyen a felmerült és aktuális problémákat beszéltük meg a lakókkal közösen. Május elsı vasárnapja az ANYÁKNAPJA. Köszöntöttük az édesanyákat. A Templomban orgona koncert volt és elvittük azokat a lakókat, akik szívesen hallgatták meg a koncertet. Május 18-án volt a KIHÍVÁS NAPJA. A községünkben már hagyomány, hogy a település benevez a programba. Ilyenkor az egész nap a mozgásról, a sportolásról szól. Az intézményünk is mindig csatlakozik a programhoz. Mi közös tornával és közös sétával vettünk részt a rendezvényen és büszkék lehetünk, mert nagyon aktívak voltuk. A közös tornán valamennyi lakónk és dolgozónk részt vett. Az ágyban fekvı ellátottainkat az állapotuknak megfelelıen az ágyban mozgattuk meg, a többi lakóval közösen végeztük a gyakorlatokat. Nagyon vidáman telt ez a fél óra (ennyit vállaltunk). A közös séta programja: Karitasz Ház udvarán május elsején felavatott Mária szobor megnézése és egy közös imádkozás a templomban. Nagy öröm volt, mert sokan jelezték, hogy el szeretnének jönni. Már elıre jeleztük, hogy aki úgy gondolja, hogy nem tudja azt a távolságot megtenni eltoljuk kerekesszékkel. Nyolc kerekesszékkel indultunk el, és többen sétáltak is. Nagyon jól éreztük magunkat az idı is nagyon jó volt. Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza az ebédre. A házi gondozóink a kerékpározást vállalták, természetesen ezt teljesítették is. Községünkben élı teológus egyetemi hallgató kereste fel az intézményünket, és felajánlotta,hogy szabadidejében szívesen tart,,biblia foglalkozásokat, és bármilyen irodalmi felolvasásokat, amelyre igényt tartanak a lakók. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a kedves és önzetlen

181 segítséget. Egész nyáron minden hétvégén tartott foglalkozásokat az ellátottaknak. Augusztusban a Léghajó Társulat mővészei tartottak zenés elıadást. A Szegedi színház mővészei magas színvonalú mősorral örvendeztettek meg mindenkit. Örömünkre szolgál, hogy rendszeres vendégei az intézményünknek. Augusztusban az intézményünkben érvizsgálatot tartottak, melyet meghirdettünk a község lakosai részére is. A nagy érdeklıdésre való tekintettel ezt a vizsgálatot októberben is megszerveztük. Szeptemberben az intézmény lakói és dolgozói részére szemvizsgálatot szerveztünk, melyet más intézményeknek és a lakosság körében is meghirdettünk. Lehetıség volt szemüvegek készítésére is. A lakók is nagyon örültek ennek a lehetıségnek és igénybe is vették. A vizsgálat térítésmentes volt. Október az Idısek hónapja, ezért egész hónapban a rendezvénysorozatra készültünk. Részt vettünk a Balmazújvárosi idısek napi ünnepségen is. Intézményünkben november 4-én került sor az ünnepségre. Az ünnepi beszédet Dr. Milucki Attila községünk polgármestere mondta. Mősort adtak: A Móra Ferenc Általános Iskola diákjai nagyon szép hangszeres játékukkal, Tiszacsegérıl érkezett egy operaénekesnı aki mindenkit elbővölt csodálatos hangjával, és Szarvasról is érkezett egy elıadómővész, aki mulatós nótáival nagy hangulatot varázsolt szerény otthonunkba. Úgy gondoljuk nagyon színvonalas elıadásokkal tudtuk megörvendeztetni az ünnepelteket. Az ünnepi délutánt az ünnepi vacsora zárta. Természetes, hogy a rendezvényre a házi gondozásban részesülı ellátottakat is meghívtuk. Az intézményünkben hagyomány a Mindenszenteki gyertyagyújtás, közös imádkozással. Ezt a lakóink igénylik, hiszen már kevesen tudnak kimenni a szeretteik sírjához és ez magnyugvást jelent számukra. Ilyenkor megemlékezünk az elhunyt lakókról is. A december a legmozgalmasabb hónapok közé tartozik. Ezt mindig mindannyian nagyon várjuk, hiszen az egyik legszebb ünnepünk a karácsony mindig nagyon meghitt, és családias. A hónap elején már elkezdtük a dekorációk készítését. Vállaltuk, hogy a község közös fenyıfájára díszeket készítünk. Mindenki már elıre győjtötte a dobozokat. Nagy örömmel csomagoltuk a díszeket. Aranyvasárnap rendezték meg második alkalommal a karácsonyi kirakodóvásárt. Nagyon készültünk mi is erre a programra. A lakóink akik eljöttek (12-en vettünk részt) nagy örömmel díszítették a hatalmas fenyıfát. Megnéztük a kirakodást, meghallgattuk a népdalkör mősorát, forró

182 teát ittunk és zsíros kenyeret ettünk, ami ott nagyon jólesett mindenkinek. A könyvtárba is bementünk és megnéztük az akkori kiállítást, amelyek régi fényképekbıl és régi idık emlékeibıl álltak. Nagyon érdekelt ez is mindenkit. Mire visszaértünk az intézménybe kellemesen elfáradtunk. Az Általános iskola diákjai most is elıadták a Betlehemi játékot, melyet örömmel fogadtunk. Ilyenkor a legkeményebb szív is meglágyul és a meghittség járja át az egész intézményt. A diákok mősora elıtt a legidısebb lakónk egy gyönyörő karácsonyi verset mondott el, amely felemelı pillanatot idézett mindenkinek. Az intézményben a fenyıfát mindig közösen díszítjük fel, közben meghitt karácsonyi dalokat hallgatunk. Minden évben készítünk csomagot a lakóknak, amit nagy szeretettel osztunk szét. Szakmai kötelezettségek, képzések, továbbképzések: Az intézményünkben rendszeresen tartunk munkaértekezletet, amelyen az aktuális változásokat, feladatokat beszéljük meg. Rendszeres munkaértekezletet tartottunk a kistérségi település szakmai vezetıivel, az alap és a szakosított ellátásban egyaránt. Februárban két dolgozó vett részt Hajdúszoboszlón egy konferencián, melyen az egészséges táplálásról és táplálkozásról volt szó. Az Advanced Medical Nutrícion cég szervezte, mellyel intézményünk is kapcsolatban van. A mi intézményünkben is vannak ellátottak akik, kiegészítı tápszereket kapnak. Az elıadás során bemutatták a szondatáplálást is. Márciusban a térítési díjak felülvizsgálata zajlott,. Június 6-án a Balmazújvárosi és az Egyeki idısek otthon dolgozói szakmai intézménylátogatáson vettek részt Gyömrın. Intézményünk részt vesz a településen lévı szociális gondozó képzésben. Intézményünk a vizsgaintézmény. A tanulók itt töltik szakmai gyakorlatukat. Ez nagy kihívás mindenki számára és komoly felelısség is. Fontosnak tartjuk, hogy maximális felkészítést kapjanak gyakorlatuk során. Munkájukkal segítették az intézményben folyó munkát. A megállapodás létrejött a Gróf Batthány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Hatvan, Táncsics út 9. Felnıttképzési nyilvántartási szám: ) és a

183 Balmazújvárosi Kistérség Humán szolgáltató között ben két dolgozó vett részt 4 napos szakmai továbbképzésen. Az intézményben nagy gondot fordítunk a dokumentációk vezetésére. Figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat. A törvényi elıírásoknak megfelelıem vezetjük a dokumentációkat. Decemberben két dolgozónk ment nyugdíjba, akik hosszú munkájuk után tölthetik a megérdemelt pihenésüket. Ez azt jelenti, hogy decembertıl két új dolgozót foglalkoztatunk. Bízunk benne, hogy munkájuk során ık is a legjobbra törekszenek. Összegzés: Mindannyian nap, mint nap arra törekszünk, hogy az ellátást igénybe vevı személyek nyugodt, derős és megelégedett emberek legyenek. Ennek elérése érdekében egy otthonos légkört kell teremteni, melyben az ellátott és a dolgozó egyaránt jól érzi magát. Legfontosabb az empátia, tolerancia és a bizalom. Az emberek nem egyformán öregszenek. Az egészséges öregedéshez nem elegendı a betegség elkerülése, hanem fizikai erınlétre, szellemi képesség megırzésére, értelmes elfoglaltságra és személyes kapcsolatokra van szükség. Idıs korban is éppoly fontos a nyitottság, a társak közelsége, és aki ezt keresi, az hamarabb elfogadja az intézményi életet. Sajnos nap, mint nap tapasztalom, hogy a családoknak egyre kevesebb idejük jut az idıs szüleikre. Mindenki éli a rohanó napjait és ez az anyagias szemlélető élet,,eltörli a hagyományokat, az emberi értékeket. A családok egyre kevésbé töltik be azokat a gondozási funkcióikat, amely a természetes védıháló egységét jelentik. Így sok idıs ember számára az intézmény közössége jelenti a támaszt, biztonságot. Munkatársaimmal azon fáradozunk, hogy idıs korban is tegyük szebbé, gazdagabbá a mindennapokat, akár saját otthonukban, akár az intézményben. Egy elesett magatehetetlen betegnek, amit adni lehet a szakszerő ápoláson-gondozáson túl, az - az ıszinte emberi kapcsolat! Tisztelt Képviselı Testület! Kérem Önöket, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen! Balmazújváros, március. 10. Tisztelettel: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı

184 Határozati javaslat Az Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatának ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi tevékenységérıl szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatának ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester

185 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére a 2012/2013. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok meghatározása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102. (2) bek. c.) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok számát. A csoportok, osztályok szervezésénél a törvény 3. sz. mellékletében meghatározott létszámok az irányadók. Ettıl való eltérést a következı tanévre még a Képviselı-testület engedélyezhet. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény szeptember 1. napján lép hatályba, azonban a csoportok szervezésére vonatkozó rendelkezése, miszerint a minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt csak szeptember 1. napjától lesz hatályos. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény jelenleg 18 óvodai csoporttal mőködik. Az integráció megvalósítása érdekében vegyes korú csoportokba vannak szervezve a gyermekek, ezért bármelyik csoportba történhet beóvodázás. Az óvodás korú gyermekek várható létszáma jelentısen nem változik. A hatályos jogszabály óvodában a csoport átlaglétszámát 20 fıben, maximális létszámát 25 fıben állapítja meg. A létszám adatok ismeretében az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményben indítható óvodai csoportok számát 18 csoportban javasoljuk engedélyezni. Az óvodák közremőködésével elvégzett felmérések alapján, a városban várhatóan 166 gyermek kerül az általános iskola elsı évfolyamára beíratásra, ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma 44 fı, így a beiskolázási évfolyamon arányuk (városi átlag) 26,5 %. A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda elsı osztályába 52 szülı íratta be tanköteles korú gyermekét. A Balmazújvárosi Általános Iskolában a felmérések szerint 114 fı lesz az elsı osztályosok száma, közülük a halmozottan hátrányos helyzető 39 fı, arányuk 34,2 %. A köznevelési törvényben meghatározott átlaglétszám (23 fı) figyelembevételével 5 elsı osztály indítását javasoljuk engedélyezni. Az általános iskolai osztályok számának meghatározása során az új törvény elıírásait indokolt figyelembe venni, mivel a képzési idı 8 év, és ahogy a bevezetı részben már idéztük, a maximális létszámot csak a tanév közben bekövetkezı változások esetén lehet túllépni. Ezért 4 osztályba a várható tanulói létszám nem szervezhetı. A Kt ai alapján az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról az igazgató dönt. A Képviselı-testület felkéri az intézmények vezetıit, hogy döntés meghozatala során az alábbi szempontokat vegyék figyelembe:

186 a városban mőködı nevelési-oktatási intézmények arányos leterheltsége biztosított legyen az egyes feladatellátási helyek személyi és tárgyi feltételrendszerének optimális kihasználtsága valósuljon meg az intézményi integrációs programokban megfogalmazott elvek érvényesítése a gyakorlatban az esélyegyenlıség biztosítása A Balmazújvárosi Általános Iskolában jelenleg 56 (53 normál és 3 eltérı tantervő) tanulócsoportban történik a tanulók oktatása. A 2011/2012-es tanévben a nyolcadik évfolyamon 6 tanulócsoport fejezi be, míg az elsı évfolyamon várhatóan 5 elsı osztály kezdi meg tanulmányait. Ebbıl következıen a mőködı tanulócsoportok száma a 2012/2013. tanévben egy osztállyal csökken. Az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében szervezi meg a szülık igénye alapján a napközis és tanulószobai foglalkozásokat. Az alsó tagozatos tanulók vagy egész napos oktatásban vesznek részt, vagy a napközi otthoni ellátás keretében van biztosítva délutáni felügyeletük. Jelenlegi tanévben az 1-4 évfolyamokon összesen 26 tanulócsoportban van megszervezve a gyermekek nevelése oktatása, melybıl 11 iskolaotthonos formában, 15 pedig napközi otthonos formában mőködik. A következı tanévben, amennyiben a Képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az alsó tagozaton a tanulócsoportok száma 24-re csökken, melybıl 10 osztály mőködne iskolaotthonos formában, míg 14 alsós osztályban a gyermekek napközbeni ellátását napközis csoportban biztosítja az önkormányzat. Fentiekbıl következıen az iskolaotthonos osztályok száma eggyel, és az alsós napközis csoportok száma is eggyel csökken, aminek a pedagógus vonzata 3 pedagógus álláshely. Az utóbbi években egyre nagyobb igény jelentkezik felsı tagozaton is a napközi iránt. Jelenleg a fenntartó döntése alapján a felsı tagozaton összesen 8 napközis csoport mőködik. A Dózsa Gy. utcai székhelyen az 5-6. évfolyamokon mindenki igénybe veszi a napköziotthoni ellátást, így itt 5 felsıs csoport mőködik. Az iskola Hortobágyi utcai és Móricz Zs. utcai telephelyein pedig összesen 3 csoport. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy mindkét feladatellátási helyen évek óta 1-1 felsıs napközis csoportban, továbbá a tanórákra történı felkészülésre biztosított idıben, az igénybe vevık magas létszáma miatt, tanulószoba keretei között foglalkoznak a gyerekekkel. Az alsó tagozaton bekövetkezı napközis csoport csökkenése, lehetıvé teszi, hogy a rendelkezésre álló személyi feltételekkel a felsıs napköziben 1 csoport növekedést engedélyezzen a Képviselı-testület. Az iskolában a feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszám meghatározása a csoportok számának függvényében történik. A tanulócsoportok számának csökkenése miatt a pedagógus álláshelyek száma is csökkenthetı. A költségvetési keretszámok figyelembevételével az iskolában jelenleg túlórában ellátandó óraszám 6,5 pedagógus álláshelyet tesz ki. Az iskola vezetısége azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselı-testülethez, hogy a csoportok számának csökkenése miatt ne rendeljen el pedagógus létszám leépítést. A következı tanévben a jelenlegi pedagógus létszámmal engedélyezze a feladatellátást, ezzel csökkenthetı a pedagógusok túlórája. Az intézményben összesen 23 sajátos nevelési igényő tanuló, és 48 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló integrált oktatását végzik. Közülük 14 tanuló egyéni

187 fejlesztését gyógypedagógus végezheti. A Kt. 30. (1) bekezdése szerint A sajátos nevelési igényő gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást - a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függıen, a 35. (2) bekezdésében meghatározott szakértıi és rehabilitációs bizottságok szakértıi véleményében foglaltak szerint - a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztı felkészítés keretében kell biztosítani. Az eltérı tantervő tagozaton foglalkoztatott gyógypedagógusok (3 fı) teljesített óraszáma magas. Több tanuló egyéni fejlesztését csak megbízási szerzıdés keretében, külsı óraadóval tudja biztosítani az iskola. Ezért, a fenntartó hozzájárulásával egy pedagógus álláshelyre gyógypedagógus végzettségő szakembert szeretne alkalmazni az iskola. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen! HATÁROZATI JAVASLAT A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok, ill. tanévben indítható iskolai osztályok meghatározása tárgyában I/A alternatíva (amennyiben támogatják a felsıs napközis csoportok növekedését) Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bek. c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2012/2013. nevelési, ill. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény neve indítható óvodai indítható iskolai csoportok száma osztályok száma Egyesített Óvoda és Bölcsıde 18 - Balmazújvárosi Általános Iskola - összes tanulócsoport 55 ebbıl: normál tantervő 52 eltérı tantervő 3 indítható elsı osztályok száma 5 ebbıl: iskolaotthonos formában indítható 2 iskolaotthonos osztályok száma 10 szervezhetı napközis csoportok száma 24 ebbıl: 1-4. évfolyamokon évfolyamokon 9 eltérı tantervő 1

188 A Képviselı-testület felhívja az intézmény vezetık figyelmét a Kt ban foglaltakra, mely szerint köteles felvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye a körzetében található. Felhatalmazza a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatóját, hogy a beíratott tanulók osztályba történı besorolása során, az osztálylétszámok kiegyenlítése érdekében eltérhet a Képviselı-testület 109/2009. (III.25.) sz. határozatában megállapított beiskolázási körzetektıl. A beiskolázási körzetektıl való eltérést a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjével köteles egyeztetni. Határidı: az iskolában április 15., az óvodában május 31. Felelıs: az intézmények vezetıi I/B alternatíva (amennyiben a felsıs napközis csoportok növekedését nem támogatják) Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bek. c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2012/2013. nevelési, ill. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény neve indítható óvodai indítható iskolai csoportok száma osztályok száma Egyesített Óvoda és Bölcsıde 18 - Balmazújvárosi Általános Iskola - összes tanulócsoport 55 ebbıl: normál tantervő 52 eltérı tantervő 3 indítható elsı osztályok száma 5 ebbıl: iskolaotthonos formában indítható 2 iskolaotthonos osztályok száma 10 szervezhetı napközis csoportok száma 23 ebbıl: 1-4. évfolyamokon évfolyamokon 8 eltérı tantervő 1 A Képviselı-testület a Balmazújvárosi Általános Iskola felsı tagozatán további napközis csoport szervezését nem engedélyezi. Felhívja az intézmény vezetık figyelmét a Kt ban foglaltakra, mely szerint felvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye a körzetében található. köteles Felhatalmazza a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatóját, hogy a beíratott tanulók osztályba történı besorolása során, az osztálylétszámok kiegyenlítése érdekében eltérhet a Képviselı-testület 109/2009. (III.25.) sz. határozatában megállapított beiskolázási körzetektıl. A beiskolázási körzetektıl való eltérést a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjével köteles egyeztetni.

189 Határidı: az iskolában április 15., az óvodában május 31. Felelıs: az intézmények vezetıi II. /A alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bek. b) pontjának figyelembevételével a 9. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskolában a csoportok számának csökkenése miatt az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát nem csökkenti. A sajátos nevelési igényő tanulók egyéni fejlesztésének biztosításához szeptember 1. napjától egy pedagógus álláshelyet gyógypedagógus álláshellyé minısít át. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Határidı: március 31. II./B alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bek. b) pontjának figyelembevételével a 9. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskolában a csoportok számának csökkenése miatt az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát... csökkenti. Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy vizsgálja meg, hogy a létszámleépítés nyugdíjba vonuló pedagógus közalkalmazotti jogviszonyának megszőnésével megoldható-e. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Határidı: május 23. Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

190

191 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 33.. (1) bekezdése szerint Balmazújváros Város Önkormányzatának, és a Kbt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságainak a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A beruházásokról, pályázatokról március 14. napjáig kapott értesüléseink alapján a mellékelt táblázatban szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges önkormányzatunknál a évben. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok beruházásairól, pályázatairól szóló március 14. napjáig kapott ügyvezetıi tájékoztatások alapján a mellékelt táblázatban szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújvárosi Sport Kft. esetében a évben. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hagyja jóvá Balmazújváros Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzési tervét és a Balmazújvárosi Sport Kft évi közbeszerzési tervét. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a késıbbiek folyamán, tekintettel arra, hogy több önkormányzati pályázat és a gazdasági társaságok által benyújtott pályázat elbírálás alatt van, mely kivitelezése közbeszerzési értékhatárt elérı beruházás, hatalmazza fel önkormányzatunk polgármesterét, illetve a gazdasági társaságok ügyvezetıit a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tervben történı folyamatos átvezetésére azzal, hogy a polgármester és az ügyvezetık a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal kötelesek a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

192 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában I. 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy a polgármester a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. Határidı: Felelıs: folyamatos polgármester II. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatára - felhatalmazza a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjét, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy az ügyvezetı a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. Határidı: Felelıs: folyamatos Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje

193 III. 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Sport Kft évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 6. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatára - felhatalmazza a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıjét, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy az ügyvezetı a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. Határidı: Felelıs: folyamatos Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıje Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

194 Balmazújváros Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Parkok rekonstrukciójához kapcsolódó eszközbeszerzés Semsey Kastély rekonstrukciójához kapcsolódó eszközbeszerzés Balmazújváros városközpontjának fejlesztése magasépítési engedélyes és kiviteli tervek Balmazújváros városközpontjának fejlesztése mélyépítési engedélyes és kiviteli tervek Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Projektmenedzsment tevékenység lebonyolítása Kapcsolódó pályázat ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-2.1.1/C ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-5.1.1/D-09-1f Irányadó eljárásrend I. Árubeszerzés Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Megjegyzés Nemzeti eljárásrend II. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend II. negyedév - II. Szolgáltatás Nemzeti eljárásrend I. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend I. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend II. negyedév Feltételes 1

195 Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Mővelıdési Központ homlokzatának rekonstrukciója és akadálymentesítése Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és akadálymentesítése Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Szolgáltató ház rekonstrukciója Balmazújváros városközpontjának fejlesztése Közlekedési csomópontok kialakítása ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-5.1.1/D-09-1f ÉAOP-5.1.1/D-09-1f III. Építés Nemzeti eljárásrend III. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend III. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend III. negyedév Feltételes Nemzeti eljárásrend III. negyedév Feltételes Balmazújváros, március 21. 2

196 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Kapcsolódó pályázat Irányadó eljárásrend Az eljárás megindításának tervezett idıpontja I. Építési beruházás Kültéri szaunablokk kivitelezése ÉAOP-2.1.1/A-2f Nemzeti eljárásrend Beléptetı rendszer kiépítése ÉAOP-2.1.1/A-2f Nemzeti eljárásrend I. negyedév I. negyedév Balmazújváros, március 21. 1

197 Balmazújváros Sport Kft évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Kapcsolódó pályázat Irányadó eljárásrend Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Nemzetközi mérető élıfüves nagypálya kialakítása Élıfüves edzıpálya gyepszınyeggel kialakítása I. Építési beruházás MLSZ be/8552/2011 Nemzeti eljárásrend I. negyedév MLSZ be/8552/2011 Nemzeti eljárásrend I. negyedév Balmazújváros, március 21. 1

198 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére munkamegosztási megállapodás megkötése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr) 10. (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv esetén az irányító szerv kijelöli azt a gazdasági szervezetet, amely ellátja a kormányrendeletben elıírt feladatokat. Az Ávr 10. (4) bekezdése alapján a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét megállapodásban kell rögzíteni. A munkamegosztási megállapodást az irányító szervnek jóvá kell hagynia. Balmazújváros Város Önkormányzata az alábbi önállóan mőködı költségvetési szerveket alapította meg: - Balmazújvárosi Általános Iskola - Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény - Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár A költségvetési szervek alapításakor az intézmények gazdálkodási feladatainak ellátására a Képviselı-testület Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg. A jogszabály módosítások miatt szükségesnek látjuk a jelenleg érvényben lévı együttmőködési megállapodások hatályon kívül helyezését és új megállapodások megkötését a gazdasági szervezettel nem rendelkezı intézmények és Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala között. Határozati javaslat Munkamegosztási megállapodás megkötése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 10. (4) és (5) bekezdés alapján a munkamegosztási megállapodást jóváhagyja. A munkamegosztási megállapodás Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı - Balmazújvárosi Általános Iskola - Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény - Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár között jön létre. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı intézményvezetık Balmazújváros, március 6. Dr. Tiba István polgármester

199 T e r v e z e t Munkamegosztási megállapodás Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 10. (4) és (5) bekezdés alapján a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv jóváhagyja az alábbiak szerint: A munkamegosztási megállapodás létrejött egyrészrıl Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, képviseli Dr. Veres Margit jegyzı, (továbbiakban: Hivatal) másrészrıl önállóan mőködı intézmény, képviseli.. intézményvezetı, (továbbiakban: Intézmény) között. I. A megállapodás célja 1. A Hivatal és az Intézmény között létrejött megállapodás célja, hogy a hatékony, eredményes, gazdaságos, a minıségi és takarékos gazdálkodás jegyeit egyaránt magában foglaló munkaszervezési és felelısségi rendszer feltételeit megteremtse a törvényi elıírások betartása mellett. 2. Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a tılük elvárható mértékben és minıségben látják el feladataikat oly módon, hogy a jogszabályok által meghatározott számviteli alapelvek teljeskörően érvényesüljenek. 3. A munkamegosztási megállapodás nem csorbítja az intézmény szakmai döntéseit, önálló jogi személyiségét és felelısségét. II. A megállapodás területei, feladatai a gazdálkodás során 1. A költségvetés tervezésével összefüggı feladatok: a./ Költségvetési koncepció készítés Az Intézmény részletes, tételes kimutatása alapján a Hivatal készíti el az önkormányzat költségvetési koncepciójához beterjesztett javaslatát. A Hivatal által meghatározott idıre és tartalomra az elızetes költségvetési igények összeállításánál figyelembe kell venni a vonatkozó központi és helyi elıírásokat. Az önkormányzat költségvetési koncepciójában meghatározza a várható bevételi forrásokat és várható kiadásokat intézményenkénti bontásban. b./ Költségvetés tervezése Az elfogadott jogszabályok, az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési koncepció és a Hivatal által meghatározott szempontok figyelembe vételével az Intézmény meghatározza várható bevételeit, valamint kiadási elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként, valamint a költségvetési létszámkeretet. Az Intézmény által nyújtott adatszolgáltatások alapján a Hivatal elkészíti az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét. A költségvetési rendelettervezetnek a jogszabályokban elıírt tartalommal intézményenként, bevételi forrásonként és kiemelt kiadási elıirányzatonként kell elkészülnie. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott elıirányzat fıösszegén belül központi elıírásoknak megfelelıen a Hivatal elkészíti az Intézmény elemi költségvetését. 2. Gazdálkodási feladatok ellátása:

200 a./ Az Intézmény költségvetésében szereplı elıirányzatok felett kötelezettség vállalásra az Ávr 52. (1) bekezdés alapján a költségvetési szerv vezetıje, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. b./ A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Intézménynél az Ávr 55. és 10. (8) bekezdése alapján a Hivatal által foglalkoztatott pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátására írásban kijelölt személy. c./ Teljesítés igazolására jogosult személyeket az Ávr 57. (4) bekezdés és 10. (7) bekezdés a) pont alapján a kötelezettség vállaló írásban jelöli ki. d./ Az érvényesítést az Intézménynél az Ávr 58. és 55. alapján a Hivatal által foglalkoztatott pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátására írásban kijelölt személy. e./ Utalványozó az Ávr 59. alapján a kötelezettség vállalásra jogosult személy lehet. Az a./ ponttól e./ pontig leírt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat gazdálkodási szabályzata tartalmazza. f./ Elıirányzat felhasználással, módosítással kapcsolatos feladatok - Az elıirányzatok nyilvántartását és azok módosításait a Képviselı-testület döntései alapján a Hivatal vezeti. - Az Intézménynél keletkezett többlet bevétel felhasználásáról az intézményvezetı kérelme alapján a Képviselı-testület dönt a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. g./ Számvitel Az Intézmény által rendelkezésre bocsájtott számlák, bizonylatok valamint az egyéb dokumentumok alapján a fıkönyvi könyvelést a Hivatal végzi. h./ Az analitikus nyilvántartások vezetése az alábbi kivételekkel a Hivatal feladata: - Munka- és védıruha nyilvántartás. - Intézmények dolgozóinak személyi nyilvántartása, IMI program kezelése. - Kisértékő tárgyi eszköz nyilvántartása. - Leltár. g./ A Hivatal a pénzforgalmi könyvelést havonta lezárja, az intézményvezetık részére havonta vagy szükség szerint információt szolgáltat az elıirányzatok teljesítésérıl. 3. A finanszírozás rendje a./ Az Intézmény rendelkezik önálló pénzforgalmi számlával, melyre érkeznek saját bevételei és az önkormányzattól kapott támogatás. b./ Az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékét a költségvetési rendelet határozza meg, a támogatás utalásának mértékét az elıirányzat felhasználási ütemterv szabályozza, melytıl eltérni a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint lehet. c./ Az Intézmény pénzforgalmi számlájáról teljesíti kötelezettségeit, számlájára történı utalás hétfıi és csütörtöki napokon történik a szükséges és idıszerő kifizetések teljesítése érdekében. Ezen rendelkezéstıl indokolt esetben el lehet térni. d./ Az Intézmény pénztárát a Hivatal kezeli, az Intézményben történı készpénzfizetés teljesítése érdekében készpénz ellátmány áll az Intézmény rendelkezésére. A pénzkezelési szabályzat rendelkezéseit az Intézményben is alkalmazni kell.

201 4. Adatszolgáltatás és beszámolási kötelezettség a./ A fıkönyvi könyvelésbıl a Hivatal az Intézmény részére adatot szolgáltat. b./ A Magyar Államkincstár felé a Hivatal készíti el és nyújtja be a negyedéves pénzforgalmi jelentést és mérlegjelentést az Intézményre vonatkozóan. c./ A költségvetés teljesítésérıl szóló féléves és éves beszámolót mind a Magyar Államkincstár, mind a Képviselı-testület felé a Hivatal készíti el. A Képviselı-testület részére a költségvetés I-III. negyedéves tájékoztató elkészítése szintén a Hivatal feladata. 5. A költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, beruházással kapcsolatos feladatok a./ Az önkormányzat tulajdonában lévı, a feladatellátást szolgáló ingatlanok mőködtetése, üzemeltetése az intézmény feladata. Az épületek fenntartási, karbantartási feladatainak megszervezése az Intézmény hatáskörébe tartozik. b./ A beruházásokkal kapcsolatos feladatokat a Képviselı-testület döntése alapján az arra kijelölt költségvetési szerv látja el. (A döntéstıl függıen Intézmény vagy Hivatal.) 6. Vagyon használatával, hasznosításával, védelemmel kapcsolatos feladatok a./ A vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos eljárásokat az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza. A bérleti díjak mértékének megállapítása a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. A bérleti szerzıdések megkötésére az intézményvezetı jogosult. b./ Az Intézmény által bérbe adott helyiségek bérleti díja az Intézményt illeti meg. c./ A használatba adott vagyon védelmével kapcsolatos feladatok az Intézményt terhelik. Balmazújváros, március Dr. Veres Margit jegyzı.. intézményvezetı

202 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 32/2012. (II. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat évi költségvetési hiányának megszüntetése, a költségvetési kiadások csökkentése érdekében vizsgálja felül az önként vállalt feladatok további ellátását, finanszírozhatóságát. Balmazújváros Város önként vállalt feladatai az alábbiak: 1. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény fenntartása. 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény keretin belül fenntartott mővészetoktatás. 3. Mezııri szolgálat mőködtetése. 4. Civil szervezetek, egyesületek támogatására, és a lakosságot érintı egyéb közvetett támogatásra, adó elengedésre 5. Gazdasági társaságok részére pénzeszköz átadás. 6. Egyes szociális ágazat keretében nyújtott támogatások. 1. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény fenntartása az önkormányzatnak nem kötelezı feladata. Az állami támogatáson túl az önkormányzat saját forrásaiból az alábbiak szerint támogatja az intézményt: évben eft évben eft. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC törvény 2. (3) bekezdése alapján január 1. napjától köznevelési intézményt az óvoda kivételével az állam alapíthat és tarthat fenn. Tehát a középiskolai oktatás nem lesz önkormányzati feladat. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (9) bekezdése szerint A fenntartó tanítási évben (szorgalmi idıben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntethet meg, c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. Fentiekbıl következıen nem tartjuk indokoltnak a közoktatási intézményt érintı döntés meghozatalát, amennyiben január 1. napjától a középiskolai oktatás feladatot az állam látja el.

203 2. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény keretén belül mőködı alapfokú mővészetoktatási feladat fenntartása az önkormányzatnak nem kötelezı feladata. Az állami támogatáson túl az önkormányzat saját forrásaiból az alábbiak szerint támogatja az intézményt: évben eft évben eft. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. pontban leírt hivatkozásai az alapfokú mővészetoktatási feladatokra is vonatkozik. Fentiekbıl következıen nem tartjuk indokoltnak az alapfokú mővészetoktatást érintı döntés meghozatalát, amennyiben január 1. napjától az alapfokú mővészetoktatási feladatot az állam látja el. 3. A mezııri szolgálat fenntartása az önkormányzatnak nem kötelezı feladata. Az önkormányzat 1999 évtıl biztosítja ezt a szolgáltatást a földtulajdonnal rendelkezık részére. A mezııri szolgáltatást öt fı közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló látja el. A mezııri szolgálat mőködtetése kapcsán a bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzati hozzájárulás az alábbiak szerint alakult: évben eft évben eft. A mezııri szolgálat mőködéséhez éves szinten eft támogatást kap az önkormányzat, a földtulajdonosok által befizetett mezııri járulék eft bevételt jelent. A mezııri szolgálat tovább mőködési érdekében javasoljuk a tisztelt Képviselıtestületnek, hogy folytasson tárgyalásokat a földtulajdonosokkal a mezııri járulék mértékének megemelése érdekében. 4. Civil szervezetek, egyesületek támogatására, és a lakosságot érintı egyéb közvetett támogatásra, adó elengedésre az önkormányzat az alábbi összegeket fordítja: eft Megnevezés év év TISZK Nonprofit Kft ALFÖLD Nonprofit Kft Tőzoltóság Hajdú Volán Zrt Bursa Hungarica Lakosságtól átvállalt vízterhelési díj 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása Egyesületek, szervezetek Térítésmentes bérbeadás Magánszemélyek kommunális adójából mentességek

204 Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében vizsgálja meg a civil szervezetek, egyesületek támogatását a lakosságot érintı egyéb közvetett támogatásokat, valamint a helyi adókról szóló rendeletben megállapított mentességeket. 5. Az önkormányzat évben a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok mőködését felülvizsgálta, döntött arról, hogy a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. és a Balmaz InterCOM Kft. önállóan végzi tovább a tevékenységét, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-be beolvadt a Halomalja Kft., az Elsı Mezıgazdasági Kft., az Elsı Gázipari Kft., Elsı Ingatlankezelı Kft. Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. nem került beolvasztásra, tevékenységet jelenleg nem lát el. Balmazújváros Város Önkormányzata évben megvásárolta a Balmazújváros Sport Kft-t. a) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. és a Balmaz InterCOM Kft. önkormányzati támogatás nélkül látják el feladataikat, tevékenységük végzésére szükség van. b) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatainak ellátására biztosított önkormányzati támogatások az alábbiak szerint alakultak a kötelezı és önként vállalt feladatok tekintetében: eft Megnevezés év év Park fenntartás Közutak, járdák, hidak üzemeltetése Állategészségügyi feladatok Belterületi csapadékvíz, belvízvédelem Települési hulladékkezelés, köztisztaság Fürdı üzemeltetés 0 0 Sportlétesítmény üzemeltetése Intézmények karbantartási feladatai Ingatlan bérbeadás Belterületi járdaépítés, korszerősítés Piac üzemeltetés 0 0 Általános költségek, irányítási, mőködési feladatok Diákszálló üzemeltetése Mezıgazdasági tevékenység 0 0 Közcélúak részére eszköz beszerzés Összesen: Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében vizsgálja meg a kötelezı önkormányzati feladatok ellátásának lehetıségét költségvetési intézmény formájában.

205 Az önkormányzat kötelezı feladat ellátását javasoljuk költségvetési intézmény formában ellátni. c) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. gazdasági tevékenységet nem végez. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy kérje fel az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıjét, hogy a Képviselı-testület következı ülésére számoljon be a gazdasági társaság vagyoni helyzetérıl, értékesíthetı vagyonáról. Mutassa be a gazdasági társaság kötelezettségeit és követeléseit. Tegyen javaslatot a gazdasági társaság további mőködtetésére, vagy végelszámolására vonatkozóan. d) A Balmazújváros Sport Kft. részére évben eft, évben eft támogatást hagyott jóvá a Képviselı-testület. 6. Egyes szociális ágazat keretében nyújtott támogatások eft Megnevezés év év Lakásfenntartási támogatás (helyi ig) Ápolási díj (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyvt. (helyi) Egyéb önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás (utazási támogatás, idısek karácsonya) Köztemetés Önkormányzat saját hatáskörben (közfoglalkoztatás) Összesen: Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében vizsgálja meg a szociális ágazat keretében nyújtott támogatási formák körét és mértékét. Határozati javaslat Önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntéseket hozza: 1. A Képviselı-testület a középiskolai oktatás és az alapfokú mővészetoktatás jövıbeni ellátására vonatkozóan nem kíván döntést hozni, mivel a jelenlegi ismeretei szerint január 1. napjától ezen az önkormányzat számára nem kötelezı feladatokat az állam látja el. 2. A Képviselı-testület a mezııri szolgálat tovább mőködési érdekében javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy folytasson tárgyalásokat a földtulajdonosokkal a mezııri járulék mértékének megemelése érdekében.

206 3. A Képviselı-testület az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében dönt a civil szervezetek, egyesületek támogatásáról, a lakosságot érintı egyéb közvetett támogatásokról, valamint a helyi adókról szóló rendeletben megállapított mentességekrıl. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében megvizsgálja a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának további lehetıségeit, összehasonlítva a gazdasági társasági formában vagy költségvetési intézményi formában történı feladatellátás elınyeit, hátrányait. 5. A Képviselı-testület felkéri az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıjét, hogy a Képviselı-testület következı ülésére számoljon be a gazdasági társaság vagyoni helyzetérıl, értékesíthetı vagyonáról. Mutassa be a gazdasági társaság kötelezettségeit és követeléseit. Tegyen javaslatot a gazdasági társaság további mőködtetésére, vagy végelszámolására vonatkozóan. 6. A Képviselı-testület az önkormányzat évi feladat finanszírozásának és saját bevételeinek ismeretében megvizsgálja a szociális ágazat keretében nyújtott támogatási formák körét és mértékét. Határidı: Az 1-4. és 6. pontokra az önkormányzat évi költségvetési koncepciója tárgyalásakor Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Határidı: Az 5. pontra a Képviselı-testület április 25-i ülése Felelıs: Csizmadia Tamás ügyvezetı Balmazújváros, március 13. Dr. Tiba István polgármester

207 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére a városi piac díjszabása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A balmazújvárosi piacosok az elıterjesztés mellékletét képezı beadvánnyal fordultak a tisztelt Képviselı-testülethez, melyben a városi piac díjszabásának csökkentését kérik. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 425/2011. (XII. 20.) számú határozatával állapította meg a városi piacon jelenleg érvényben lévı díjszabást. A Képviselıtestület a évben érvényes díjakat január 01-tıl hatályos 27%-os mértékő ÁFA növekedéssel együtt határozta meg. Az elmúlt évben a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a piaci díjak megállapításakor a nem lakóingatlanok tekintetében (bérbeadás, haszon bérbeadás) a tevékenységet ÁFA mentesen végezte január 1-tıl a gazdasági társaság ÁFA-val növelten adja bérbe a nem lakóingatlanokat. Fentiek változás miatt döntött úgy a Képviselı-testület, hogy az eddig ÁFA-t nem tartalmazó díjra felszámítja a január 1-tıl hatályos 27%-os ÁFA mértéket. A piaci tevékenységbıl a gazdasági társaságnak nettó árbevétele nem változik, mivel a beszedett díjak ÁFA-ját fizetendı ÁFA-ként szerepelteti pénzügyi elszámolásaiban I. félévére vonatkozóan 147 db bérleti szerzıdés megkötésére került sor. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a január 1. napjától elfogadott díjszabást ne módosítsa. Határozati javaslat A városi piac díjszabása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Képviselı-testület 425/2011. (XII. 20.) számú határozatát nem kívánja módosítani. A Képviselı-testület felkéri Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a döntésrıl tájékoztassa Kalmár Zoltánt, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjét. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, március 7. Dr. Tiba István polgármester

208

209

210

211 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére a Halomalja Kft. érdekeltségi rendszere tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a /2011. (V. 25.) számú határozatával döntött a Halomalja Kft. munkavállalói vonatkozásában érdekeltségi rendszerrıl. Az érdekeltségi rendszer alapja a tárgyévi bevételek és a termeléshez szükséges közvetlenül felmerült költségek különbözete (a közvetlen költségek közül az anyagköltség, munkabér és járulékait kell figyelembe venni). A Képviselı-testület döntése alapján a Halomalja Kft évben beolvadt a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-be. Az elfogadott eredménykimutatás január 1-tıl szeptember 8. napjáig az alábbi adatokat tartalmazza: Értékesítés nettó árbevétele: eft. - anyag jellegő ráfordítások: eft. - személyi jellegő ráfordítások: eft. Érdekeltségi rendszer alapja: eft. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. adatszolgáltatása alapján a szeptember 9-tıl december 31-ig terjedı idıszakra a bevételek és közvetlen költségek az alábbiak szerint alakultak: Értékesítés nettó árbevétele: eft. - anyag jellegő ráfordítások: 642 eft. - személyi jellegő ráfordítások: eft. Érdekeltségi rendszer alapja: -797 eft. Fentiekbıl adódóan a évre vonatkozó érdekeltségi rendszer alapja veszteséget mutat, így nincs mód a beolvadt Halomalja Kft. dolgozói részére jutalom fizetésére. Határozati javaslat A Halomalja Kft. érdekeltségi rendszere tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva, a Képviselı-testület /2011. (V. 25.) számú határozatában foglaltakra tekintettel a beolvadt Halomalja Kft. dolgozói részére többletjuttatás kifizetéséhez nem járul hozzá. Határidı: értesítésre március 31. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, március 8. Dr. Tiba István polgármester

212 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Sor szá m E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére az Erste Bank Nyrt. beadványa tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete november 24-én tárgyalta az Erste Bank beadványát a Balmazújváros 01 elnevezéső kötvénnyel kapcsolatban. A Képviselı-testület 377/2011. (XI. 24.) számú határozat 1. pontjában úgy döntött, hogy a Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény fedezetére piaci értékő, forgalomképes, tehermentes önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítékul való felajánlásának lehetıségét megvizsgálja. A bank részére az önkormányzat forgalomképes ingatlanainak listáját megküldtük. Az önkormányzat által felajánlott ingatlanok közül az Erste Bank az alábbi ingatlanok keretbiztosítéki jelzálogjogának biztosítás kéri elsı ranghelyen: Hrsz. Megnevezés Cím Ingatlan nagysága ha,m2 Becsült érték eft /6/A Lakóház 6 db lakás Dózsa Gy. u , /8 Lakóház 19 db lakás Kossuth tér , /9/A Lakóház 10 db lakás Kossuth tér , /30/A Lakóház 5 db lakás Bocskai u , /72 Iparterület Sarkadi u. 7, /26 Beépítetlen terület Nap u. 4, /8 Beépítetlen terület Böszörményi út 1, Telephely Böszörményi út vége 0, /1 Piac Vasút sor 0, Semsey kúria* Debreceni u. 2. 0, Irodaház/Tőzoltóság* Debreceni u , Irodaépület Veres P. u , Összesen: A *-gal jelzett ingatlanok esetén tekintettel arra, hogy pályázati forrásból valósultak meg az illetékes közremőködı szervezetnek az elızetes jóváhagyása szükséges az ingatlan megterheléséhez. Amennyiben az illetékes közremőködı szervezet nem járul hozzá a terheléshez, az önkormányzat a felajánlást visszavonja. A Képviselı-testület 377/2011. (XI. 24.) számú határozat 2. pontjában döntött arról, hogy a kötvény kamat felár növekedését nem támogatja, felkérte a jegyzıt és a polgármestert, hogy tárgyaljon a pénzintézettel a kamatfelár lehetséges és méltányolható emelésérıl és méltányolható feltételekrıl. A tárgyalások ellenére az Erste Bank továbbra is fenntartja a kamatfelár 2%-kal történı megemelésére (devizanemtıl függetlenül) vonatkozó szándékát. A bank által megküldött levélben a bank felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget követeléseinek, úgy a bank hivatkozva a

213 án kelt Okirat dematerializált kötvényrıl elnevezéső okirat 2. fejezet Visszaváltás a kötvénytulajdonosok alapján a. pontja és a korábban küldött felszólító levelei alapján a kötvények ,- Ft összegben történı visszaváltását írja elı az esedékes tıketörlesztésen felül a kamatperiódus fordulónapjára ( ). A bank tájékoztatja továbbá az önkormányzatot arról, hogy amennyiben az önkormányzat elfogadja a bank feltételeit, nem zárkózik el a kötvény devizanemének EUR-ra történı konvertálása és esetleges átstruktúrálása elıl, annak érdekében, hogy az önkormányzat a kötvénnyel kapcsolatos árfolyam kockázatát csökkenteni tudja és a kötvény adósságszolgálata kiszámíthatóbb legyen. A Balmazújváros 01 kötvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében megkerestem egy speciális szakértelemmel rendelkezı szakértıt, aki a Képviselı-testület ülésére szakvéleményt, alternatív javaslatot készít, melyet a Képviselı-testület ülésén ismertetek. Határozati javaslat Az Erste Bank Nyrt. beadványa tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva az Erste Bank által küldött tájékoztatásra az alábbi döntést hozza: 1. a./ alternatíva A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény fedezetére piaci értékő, forgalomképes, tehermentes önkormányzati tulajdonú ingatlanok keretbiztosítéki jelzálogjogának biztosítását az alábbi ingatlanok tekintetében felajánlja: Sor szá m Hrsz. Megnevezés Cím Ingatlan nagysága ha,m2 Becsült érték eft /6/A Lakóház 6 db lakás Dózsa Gy. u , /8 Lakóház 19 db lakás Kossuth tér , /9/A Lakóház 10 db lakás Kossuth tér , /30/A Lakóház 5 db lakás Bocskai u , /72 Iparterület Sarkadi u. 7, /26 Beépítetlen terület Nap u. 4, /8 Beépítetlen terület Böszörményi út 1, Telephely Böszörményi út vége 0, /1 Piac Vasút sor 0, Semsey kúria* Debreceni u. 2. 0, Irodaház/Tőzoltóság* Debreceni u , Irodaépület Veres P. u , Összesen: A *-gal jelzett ingatlanok esetén tekintettel arra, hogy pályázati forrásból valósultak meg az illetékes közremőködı szervezetnek az elızetes jóváhagyása szükséges az ingatlan megterheléséhez. Amennyiben az illetékes közremőködı szervezet nem járul hozzá a terheléshez, az önkormányzat a felajánlást visszavonja.

214 b./ alternatíva A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény fedezetére piaci értékő, forgalomképes, tehermentes önkormányzati tulajdonú ingatlanok keretbiztosítéki jelzálogjogának biztosítását az alábbi ingatlanok tekintetében felajánlja: Sor szá m Összesen: Hrsz. Megnevezés Cím Ingatlan nagysága ha,m2 Becsült érték eft c./ alternatíva A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény fedezetére piaci értékő, forgalomképes, tehermentes önkormányzati tulajdonú ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjogának biztosítására nem ajánl fel. 2. Az önkormányzat a kötvény kamat felár növekedését a./ alternatíva nem támogatja. b./ alternatíva..%-kal támogatja. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére, a közremőködı szervezetekhez a kérelem benyújtására. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, március 14. Dr. Tiba István polgármester

215

216

217 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 21-én tartandó ülésére közvilágítási lámpák cseréje és lámpahelyek bıvítése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A város belterületén a közvilágítási lámpák állapotát és mőködését a Polgármesteri Hivatal munkatársai rendszeresen, általában két hetenként bejárják, s a szükséges hiányosságokról, a karbantartásról a közvilágítás üzemeltetıje és karbantartója felé az érvényes szolgáltatási szerzıdés alapján a szükséges intézkedéseket megteszik. Általában az esti órákban történı bejárás során az elmúlt idıszakban megállapításra került, hogy mintegy 10 éve felszerelt és korszerősített, közel 1800 db közvilágítási lámpa közül, mintegy 6 db teljesen megrongálódott, melynek további karbantartását, javítását az érvényes szerzıdés szerint a közvilágítás karbantartója nem tudja vállalni, a lámpák cseréje szükséges. További egyéni választó körzeti képviselıi igényeket nyújtottak be, mintegy 3-4 lámpára, így összesen mintegy 10 lámpa felszerelésére volna szükség. Amennyiben a Képviselı-testület a lámpák cseréjére és bıvítésére forrást biztosít, úgy a karbantartást ellátó szolgáltató önköltségi alapon vállalná a lámpák felszerelését, melyeknek várható költsége mintegy 420 eft + ÁFA. Kérem fentiekben Tisztelt Képviselı-testület állásfoglalását, illetve döntését. Határozati javaslat Közvilágítási lámpák cseréje és lámpahelyek bıvítése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzata a város belterületén lévı közvilágítási hálózat lámpák cseréje és bıvítése igényérıl - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiakban határoz: A. alternatíva Közvilágítási lámpák cseréjére és bıvítésére a szükséges vezérlıszál, illetve vezeték kiépítésével 10 db lámpahelyre a évi költségvetésében terhére 420 eft + ÁFA forrást biztosít. B. alternatíva A Képviselı-testület közvilágítási lámpák felújítására, cseréjére, illetve bıvítésére a évi gazdálkodási körülményeire tekintettel jelenleg forrást biztosítani nem tud. Felhatalmazza a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert (A. alternatíva esetén), hogy a cserékre vonatkozó szerzıdést kösse meg. Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére és érintettek kiértesítésére.

218 Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, március 06. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

219 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én tartandó ülésére a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk tulajdonrésszel rendelkezik a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban TISZK Nonprofit Kft.), ezért a Kft. Önkormányzatunk részére is megküldte évi üzleti tervét, melyet a Képviselı-testület a 11/2012. (I.30.) sz. határozatával elfogadásra javasolt. A TISZK Nonprofit Kft évi üzleti terve módosításra került, mely alapján a közhasznú feladatok mőködési költségeinek fedezetére, Balmazújváros Város Önkormányzata által fizetendı támogatás összege eft-ról eft-ra módosult. A gazdasági társaság üzleti terve, Továbbá a támogatási megállapodás az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az információk birtokában dönteni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1.Javasolja a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) taggyőlésének, a évi üzleti tervének elfogadását. 2.Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti javaslatnak megfelelıen képviselje az Önkormányzatot a társaság taggyőlésén. 3.Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás aláírására

220 4.Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) részére a évi közhasznú feladatok mőködési költségeinek fedezetére történı hozzájárulás címén eft támogatás átutalásáról a Támogatási Megállapodásban foglalt ütemezésben intézkedni szíveskedjen. Határidı: a 2. pont vonatkozásában a társaság soron következı taggyőlésének idıpontja Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Határidı: a 4. pont vonatkozásában április 01., szeptember 30. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, március 06. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

221 Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5 Dr. Tiba István Polgármester Úr részére tárgy: évi üzleti terv megküldése Tisztelt Polgármester Úr! Mellékelten küldöm a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi módosított üzleti tervét, mely szerint Balmazújváros Város Önkormányzati támogatása EFt-ról 1028 EFt-ra módosul. Debrecen, február 15. Tisztelettel: Hajnal János Ügyvezetı Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben