2012. november 21. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 212. november 21. (szerda) napjára de. 9. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 212. évi I-III. negyedéves helyzetérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 212. évi költségvetési rendeletének 8/212. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 213. évi költségvetési koncepciója tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a települési mezei ırszolgálatról, és mezııri járulékról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés balmazújvárosi belterületi győjtıutak átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı megállapodás és támogatási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 11. Elıterjesztés a Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttmőködés megállapodás felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés közterület elnevezése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés a "Balmazújváros Sportjáért", valamint "Az év sportolója Balmazújváros 212." kitüntetı címek odaítélése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Tiba István s. k. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 8/212. (III. 21.) Önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában A határozatban foglaltakra tekintettel kerül összeállításra a 213. évi költségvetési koncepció, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a határozat kihirdetését követıen kiadott magasabb rendő jogszabályokra és tervezetekre is. 28/212. (IX. 12.) A Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben lévı önkormányzati közutak közlekedésének forgalomtechnikai szabályozása tárgyában A Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben a rekultiváció során elszállítandó szállítási útvonalhoz a közlekedés forgalomtechnikai szabályozása megtörtént. 281/212. (IX. 12.) A Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázattal összefüggı vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejének módosítása tárgyában A Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázat építési kivitelezési munkálatára vonatkozó vállalkozási szerzıdés módosítását az ÉARFÜ Nonprofit Kft. elfogadta, az NFÜ Kft. még nem, hiánypótlás alatt van részükrıl. 284/212. (IX. 12.) A Veres Péter utca 57. szám alatti Idısek Otthona bıvítése, átalakítása során a használatbavételhez elrendelt hatósági és egyéb kiegészítı munkák tárgyában Az Idısek Otthona beruházása során a hatóságok által elrendelt munkák elkészültek. A használatbavételi engedélyt a Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatala kiadta. 286/212. (X. 1.) A Balmazújváros, Soós Imre utcai hévízkút felújítása tárgyában A Soós Imre utcai hévízkút felújításával kapcsolatos eljárásokban a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. 292/212. (X. 8.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása az ÉAOP /A-2f-29-9 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A határozat alapján megállapított ideiglenes forrás biztosításából a számlák kiegyenlítése folyamatosan történik.

4 297/212. (X. 17.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában A 212. október 17-én tartott képviselı-testületi ülésén került jóváhagyásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló, melyrıl az érintett intézmény vezetıjének tájékoztatása megtörtént. 3/212. (X. 17.) Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában hozott döntésérıl szóló határozatot továbbítottuk a szükséges szerveknek (Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal). 32/212. (X. 17.) A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. hiányára vonatkozó, Önkormányzat részérıl készült vizsgálat tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a LEADER Nonprofit Kft. részére megállapított hozzájárulás átutalásra került. 33/212. (X. 17.) A Magyar Vöröskereszt kérelme tárgyában A Képviselı-testület döntése értelmében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Debreceni u. 12. szám alatti irodaházban 2 db helyiséget átvett. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: Magyarország Országgyőlése 212. október 1-jei hatállyal módosította a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 2/A. -át, mely szerint a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus és november 1-jén fennáll, annak 5.8,- Ft értékben természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A kiegészítı típusú ellátás célja elsısorban az, hogy jellemzıen az iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggı kiadásokhoz nyújtson segítséget. A módosítás eredményeként az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli komponensét a jövıben teljes összegben utalvány formájában kapják. Elsı alkalommal a 212. november hónapban esedékes támogatást kell utalvány formájában biztosítani a jogosultak részére. Az utalvány felhasználhatósága nem korlátozódik a tanévkezdés idıpontjára, hanem egész évben lehetıség van arra, hogy a gyermekvédelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt felhasználják. A fenti jogcímen kibocsátott Erzsébet-utalvány forgalmazását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63.) látja el. A támogatás fedezetét, azaz az utalványok névértékének megfelelı összeget az eddigi szabályozással ellentétben a Magyar Államkincstár a települési önkormányzat jegyzıje által szolgáltatott adatok alapján közvetlenül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. részére fogja átutalni november 1-én 1565 fı gyermek, illetve 125 fı fiatal felnıtt volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, így ık 5.8,- Ft névértékő Erzsébet-utalványra is jogosultak lesznek. Az utalványok igénylése határidıben, 212. november 7-ig megtörtént. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 2/C. -a alapján évente kettı alkalommal jegyzıi hatáskörben óvodáztatási támogatás állapítható meg. A támogatás kifizetésére a jogosultság fennállása esetén június és december hónapokban kerül sor. Elsı alkalommal 2.,- Ft, ezt követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig 1.,- Ft kerül kifizetésre. A támogatás megállapításnál több jogosultsági feltételnek kell érvényesülni. A gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultnak kell lenni, továbbá feltétel, hogy szülı legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve rendszeres óvodába járásnak is meg kell felelni. Jogszabály elıírja, hogy hány nap lehet az igazolt és igazolatlan napok száma a nevelési napokhoz viszonyítva. A 212. december hónapban esedékes támogatás kifizetése elıtt újból meg kell vizsgálni a jogosultsági feltételeket. A településen mőködı óvodák megküldték az igazolást a rendszeres óvodába járásról, feldolgozásuk folyamatos. Amennyiben a támogatásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor az 212. december 5-ig kifizetésre kerül, ellenkezı esetben a megszüntetésrıl kell intézkedni. A támogatás kifizetéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja, elıleg igénylésére 212. november 13-ig volt lehetıség. A már elbírált kérelmek alapján 11 fı óvodás fog pénzbeli támogatást kapni. A településünkön élı 65 éven felüli idısek részére 212. december 12. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, 2875 fı részére küldünk meghívót. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre. 1

6 Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Dózsa Gy. utcai szakellátó központra a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatódott, az eljáró építési hatóság Nádudvar jegyzıje kiadta a jogerıs használatbavételi engedélyt is. A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása és a kerékpárút építési munkák befejezése továbbra is folyamatban van. A beruházó képviseletében a polgármester írásban felhívta a fıvállalkozó figyelmét a befejezı munkák és a pótközbeszerzés alapján kötött szerzıdéssel, közmőkiváltásokkal kapcsolatos kivitelezés határidejének betartására, a rövid határidı miatt a kivitelezéshez többlet kapacitás soron kívüli biztosítására. A Semsey kastély mőemléki helyreállítási munkáival kapcsolatosan a nem megfelelı ütemő kivitelezésre figyelemmel a beruházó írásban felszólította a fıvállalalkozót, továbbá a feltárás utáni belsı udvari véghomlokzatnál az alapok megerısítésével kapcsolatos statikai tervek haladéktalan kiegészítésére a tervezıt. Folyamatosan részt vett az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat II. fordulójában, az engedélyezési tervekkel és szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos egyeztetésekben. A Sporttér utcai rendezvénycsarnok módosítására vonatkozó uszoda és járulékos létesítmények engedélyezési tervét a megbízott tervezık határidıben leszállították, melyet azonnal benyújtottunk engedélyezési eljárásra Hajdúböszörmény Jegyzıjéhez, mint eljáró hatósághoz. Jelenleg a szakhatósági nyilatkozatok és engedélyek kiadása van folyamatban, melynek beszerzése után az eljáró hatóság azonnal intézkedik pályázati lehetıségre figyelemmel az engedély kiadásáról. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút kialakításához vásárolt idegen tulajdonú földterület részek telekalakítási eljárása lezárult, a telekalakítással összefüggésben készített adásvételi szerzıdéseket széljegyeztetésre benyújtotta a hivatal a körzeti földhivatalhoz. Az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos mintegy 3 egyedi határozat meghozatala és kézbesítése lezárult, jelenleg a mezıgazdasági ügyintézı a jogorvoslattal és egyedi kérelmekkel összefüggı ügyekben jár el. Az osztály két munkatársa továbbra is folyamatosan résztvesz a belvíz árkok rendezésével, környezetvédelmi munkákkal kapcsolatos feladatok irányításában. Külön elıterjesztés alapján lezárult a városi győjtıutak pályázatával kapcsolatos rendezési terv módosítás, így amennyiben a Képviselı-testület az elıterjesztés szerinti rendelettervezetet és határozatot elfogadja és jóváhagyja, úgy a településszerkezeti és szabályozási tervek átvezetésével a Ságvári utca továbbá a Hámán Kató utca-galamb utca győjtıúttá átminısítése lezárult. Szintén rendezési terv módosítási igényt nyújtott be Ecsedi Zoltán a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület elnöke a Debreceni utcai területére vonatkozóan, melyrıl külön elıterjesztés készült. Az Egyesület vállalja a tervmódosítással kapcsolatos díjat. Az Arany János utcai Ifjúsági és Közösségi Ház használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági nyilatkozatok beszerzése rövidesen lezárul, így az engedélyt az eljáró hatóság kiadja. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Csarnok épület építési engedélyezési eljárása Római Katólikus Plébénia használatbavételi engedélyezése Egyeken Egyeken Templom és plébánia építési engedélyezési eljárása Hortobágyon templom használatbavételi engedélyezési eljárása Építési engedély felfüggesztése (ötcsoportos óvoda és református általános iskola Nádudvaron) Hortobágy- Szettyényes épület állagvizsgálata 2

7 Építési engedély hatályának meghosszabbításai Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása Raktárépület felújításának építési engedélyezése Hortobágy szálláshely és tisztálkodó épület használatbavételi engedélyezése Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújvároson összeszerelı csarnok építése Közösségi ház használatbavételi engedélyezése Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés-építés engedélyezése Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása Öltözı építési engedélyezése Tiszacsegén Penny Market reklámtábla használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárása Hortobágy külterületén látogatóközpont létesítése Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 211. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA Mint ismeretes 213. január 1-jétıl az okmányiroda a Járási Hivatal részeként fog mőködni. Ennek kapcsán a Polgármesteri Hivatal B. épületszárnyának földszintjén (az okmányiroda új helyén) megkezdıdtek az átköltözéssel kapcsolatos felmérések, az épület és a technikai háttér átalakításának elıkészületei. Közlekedési igazgatás Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény, és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 3

8 326/211. (XII. 21.) Korm. rendelet módosult. Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 114 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 76 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 15 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 8 db ügy. - Átírási, üzembentartói bejegyzés iránti kérelem 76 db. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 46 db. - Adatváltozás miatt 19 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 224 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 4 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély kiadására 1 esetben került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt követı 3 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. A hibásan és hiányosan érkezett egyéb ügytípusok tekintetében kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Papíralapú ügyintézés az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének elsı vállalkozói igazolvány kiváltása továbbá a vállalkozás megszüntetésének esetében lehetséges. Parkolási igazolvány ügyintézés során szükségessé vált adott ügytípusok esetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs szakigazgatási szervének megkeresése az ügyfelek súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítása érdekében. Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 12/211. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy) Eljárunk a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása ügyében. A szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkezı szálláshelyekrıl nyilvántartást vezetünk. Eljárunk a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezése ügyében. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 42 db. Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 15 db. Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 24 db. Parkolási igazolvány: 1 db. Egyéni vállalkozói ügyek száma: 85 db. Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele: 4 db. 4

9 Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelmet 2 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 7 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 5 esetben került sor, névadóra pedig 3 alkalommal. A vizsgált idıszakban 32 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 35 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 6 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 126 db. - Elvesztés miatti pótlás 7 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 3 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 1 db - Szig. adatok változása 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 23 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 5 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 35 db. - Elvesztés miatti csere 5 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 212. október 11. napjától 212. november 15. napjáig összesen 41 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 194 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u ) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 28 útlevél került kiadásra. 5

10 Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. Október 2-ig elkészítettük a jogszabályi elıírás szerint kötelezı szeptember 3-i állapotnak megfelelı pénzforgalmi információt, melyet az elıírt tartalmi és szerkezeti formában az illetékes szervek felé továbbítottunk. Október 25-ig pedig a III. negyedévi mérlegjelentés elkészítése volt a feladatunk, melyet szintén határidıre megfelelı tartalommal és formában elkészítettünk. Ezeket az adatszolgáltatásokat eljuttatuk az önkormányzat hiteleit, kötvény kibocsátását kezelı pénzintézetekhez, ugyanis a bankok kötelessége ezen adatok alapján az adósaik minısítése. Benyújtásra került szeptember 1-ig az ÖNHIKI pályázat II. üteme, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van, bízunk a pozítiv elbírálásban. Az eltelt idıszakban elkezdıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. Elkezdtük a közel 35 érintett részére az ltp. számlával kapcsolatos további teendıkrıl szóló tájékoztató illetve a megfizetett lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás megigénylésének dokumentumát képezı kérelmek boritékolását, illetve kézbesítésre történı továbbítását. A kézbesítést követıen jelentıs mértékő ügyfélforgalom jelentkezik nap mint nap osztályunkon. A már lezárt ltp. számlák alapján 77 fı részére benyújtottuk igényünket a 15 %-os közmőfejlesztési hozzájárulás címén történı vissza fizetéshez szükséges forrás igénylésére, melynek határideje 212. október 2. volt. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése, illetve csatolása szinte napi feladatot jelent osztályunkon. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés az elmúlt idıszakban is nagy terhet rót az ezt a feladatot ellátó kollégákra november 3-ig kerül sor az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetésére, ami ez évben elsı alkalommal utalvány formájában kerül teljesítésre. Az utalványok címletek és névszerinti megrendelésének összeállítása összehangolt munkát igényelt osztályunk és a Szociális osztály között. Az eltelt idıszakban került sor a főtési szezon megkezdésére, illetve azt követıen szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Jelentıs feladat volt a fent leírt munkákon túl a jelen testületi ülés anyagának évi költségvetési koncepciója - összeállítása, amely folyamatosan, a napi híradások, elfogadott vagy beterjesztett törvény módosítások figyelemmel követését igényelte. Adócsoport A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére IV. negyedév munkálatai kapcsán a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett rendkívüli intézkedésekrıl Végrehajtási Feladatok Ütemterve készült mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában. Célunk a már meglévı és halmozódó kintlévıségek csökkentése, a tervezett adóbevételek realizálása, valamint az adózók és az adóhatóság közti együttmőködés kikényszerítése. Adócsoportunkon a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett intézkedések elvégzését feladat-átcsoportosítással, munka-átszervezéssel tudjuk megoldani. Ennek megfelelıen munkakörtıl függetlenül a 7 fı adócsoporton dolgozó kolléga mindegyike részt vesz a végrehajtási és ellenırzési feladatokban. Ez technikailag a hátralékkal 6

11 rendelkezı adózók listázását és rendszerezését jelenti. Az adatbázis elemzését követıen különféle szempontok alapján kerül elosztásra az adózók ezen köre. Ennek köszönhetıen az adóhátralékkal rendelkezı adózók egésze le van fedve, hiszen valamelyik végrehajtási cselekmény mindenképpen foganatosítható! Október elsı napjaiban fizetési felhívást küldtünk valamennyi hátralékos ügyfélnek, ennek száma 212. évben mintegy 2939 db. Ezt követıen: Fennálló egyéb adónem hátralékból adódóan folyamatosan minden hónapban készül munkabérre és egyéb járandóságra fizetési letiltás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. Külön letiltás készül azoknak a munkába állt munkavállalóknak, akik kiközvetítést követıen létesítenek munkaviszonyt valamely intézményben. A nyugdíjból, illetve munkabérbıl történı behajtások száma megközelíti a 1 db-ot. Az önkormányzati köztartozás átjelentések a NAV felé folyamatosan, minden hónapban megtörténnek. Október végén elkezdtük a hulladékdíj hátralékok behajtását is, mely forint átjelentett tartozás behajtását jelenti, ami 145 ügy minden ügyintézı számára. Ezen összegek behajtása sok idıt, utánajárást vesz igénybe, nem beszélve az ügyfelek negatív hozzáállásáról. Ebben az esetben is alkalmazzuk a végrehajtási cselekmények valamennyi válfaját. Természetesen csak akkor, ha az adós nem fizet önként. Az ügyfélforgalom ezen idıszakban jelentısen megnövekszik ügyfélfogadási idın belül és kívül is. Ellenırzési feladatokat elsısorban az állandó jellegő-, valamint ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán végzünk. Ennek megfelelıen: A 211. évi helyi iparőzési adó bevallások beadási határideje május 31-én lejárt. Azon adózók részére, akik elmulasztották bevallás-beadási kötelezettségüket, hiánypótlási felhívást küldtünk. Azok adózók részére, akik adóbevallási kötelezettségüket többszöri felszólításra, jelentıs késéssel, vagy egyáltalán nem teljesítik, mulasztási bírság kerül kiszabásra. Balmazújvárosi adózók esetén mintegy 25 db mulasztási bírságról készült határozatot postáztunk eddig, de folyamatosan készítjük a még hátralévıket. (A határozatok újabb határidı kitőzésével kényszerítik az adózót bevallási kötelezettségük pótlására. Ennek nem teljesítése esetén a mulasztási bírságok mindaddig duplázódnak, amíg az adózó eleget nem tesz fenti kötelezettségének.) Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán teljesített befizetések és bevallások felülvizsgálata folyamatban van. A rendkívüli végrehajtási feladatok október-december hónapban zajlanak, ám várhatóan áthúzódnak tárgyévet követı év január hónapjára is. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 212. szeptember 3. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 212. szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 212. szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Nefelejcs Idısek Otthonának mőködési engedélye módosítására irányuló eljárást kezdeményezi. 7

12 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjait felülvizsgálja és módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 211/212. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 211/212. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 212. évi költségvetésérıl szóló határozatát. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját.. A Titkársági Osztály jelenti: Az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevı intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 212. évi támogatásáról szóló 3/212. (IX.28.) EMMI rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetésével kapcsolatos döntést. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat A és B típusú pályázati kiírásai a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztésre kerültek, továbbá megtekinthetıek a város honlapján november 23-ig folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a városban élı hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók számáról. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének minısítésére ez évben kerül sor. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program alapján a minısítésre vonatkozóan megkezdtük az elıkészületi munkát. A minısítési eljárás része a vezetés értékelés, amivel kapcsolatosan feldolgoztuk az érintett intézmény pedagógusai és technikai dolgozói által kitöltött kérdıíveket. A minısítési eljárás másik lényeges eleme az intézményvezetıi önértékelés, melyet 212. november 23-ig nyújt be a vezetı. A 212. évben jubileumi jutalomra betervezett közalkalmazottak jogosultsági feltételeinek törvényességi vizsgálatát elvégeztük. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt értesítettük Dr. Veress Klára házi gyermekorvos haláláról. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában jelen testületi ülésen születik döntés. Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Veres Margit jegyzı 8

13 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Veres Margit jegyző BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 212. ÉVI I-III. NEGYEDÉVI HELYZETÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és költségvetési egyenleg alakulását. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 211. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.7 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel e Ft. Az előirányzatok az I-III. negyedév során nem módosultak, a teljesítésük következtében e Ft bevétel realizálódott Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 mértékével. Így a 212. évi adó várhatóan 3.2 e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -136 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik. 1

14 A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12. Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 7 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 1%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 212. évre bevételként 52.8 e Ft-ot terveztünk, melyből szeptember 3-ig e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 212. évre várható bevétele a 211. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 5 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása során e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami e Ft szorozzuk a 212. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható 3. e Ft összeget. A beszámolási időszakban e Ft bevétel teljesült Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 1.66 e Ft Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/212 (I.3.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 1.5 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az I-III. negyedévben 111 e Ft realizálódott bevételként Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 212. évi településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összegét. A kiegészítés mértéke a 211. évi Ft/ fő mértékről 4.4 Ft/fő mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban e Ft érkezett a számlánkra Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termőföld bérbeadásából sz.adó 159 Összesen: A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem 2

15 az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk ismeretében 212. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk, melyből eddig e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 4%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 212-re, a 29. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 212. évre e Ft-ban tervezhető, ami egyelőre e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 1 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 15 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont az I-III. negyedévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1. e Ft-ra számítunk, melyből a beszámolási időszakban 2.77 e Ft realizálódott Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3. e Ft-ban lett megállapítva, ami az I-III negyedévig 1.4 e Ft-ban teljesült Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 4.5 e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében e Ft-ra teljesültek, ami 8,51%-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 211. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.4 e Ft összegben, az előirányzat teljesítése e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az I-III. negyedévben e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 212. január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban e Ft realizálódott Működési célú áfa bevételek A 212. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 1.25 e Ft, felhalmozási bevételeké e Ft. A beszámolási időszakban e Ft Áfa bevétel keletkezett Működési célú hozam és kamatbevétel 3

16 Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 1344 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál e Ft, a költségvetési szerveknél e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban 1.5 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 7 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 211. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit e Ft összegben, ebből az adott időszakig e Ft folyt be. Az I-III. negyedév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata e Ft, ami e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett e Ft összeget, melyből 1.22 e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra. Az intézményeknél a 211. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében az I-III negyedév során 3.24 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1. e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 33 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen e Ft, mely előirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk bevételt, I-III. negyedévig 9.98 e Ft igénybevételére került sor. 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra e Ft került, amiből a beszámolási időszakban e Ft realizálódott, ami a Balmazújvárosi Általános Iskolánál keletkezett. Az önkormányzat 212. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege e Ft volt, mely előirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft, ami 95,28%-nak felel meg. 4

17 1. Felhalmozási saját bevételek II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 212. évben fizetendő kártérítés összege, ami 1. e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 45 e Ft összegben került teljesítésre. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal hóig e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követően (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmű hitel előtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselő-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévő összeg 212. szeptember 3-ig lekötésre került, e Ft bevétel realizálódott ilyen címen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékűre - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2. e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 486 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.69 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.32 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A szeptember 3-ig átutalt üzemeltetési díj e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 212. évi törlesztő részlete 2 e Ft-ban várható, melyből 225 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg e Ft +Áfa. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat e Ft, a teljesítés pedig e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program Idősek otthona Önkormányzati utak Rendelőintézet bővítése Ifjúsági és közösségi ház

18 Kerékpárforgalmi hálózat Halomalja gép beszerzés Belvízrendezés 7.27 EMVA tám. Ravatalozó, játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás 21.2 Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból 2.69 e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 198 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig e Ft került az önkormányzat számlájára. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat 212. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege e Ft, a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 154,7%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 1 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 212. évi törlesztő részletéből. A szeptember 3-ig teljesített összeg 2277 e Ft, mivel 2 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 12 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése. 3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetéséről szóló 21. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 212. évi központi költségvetéséről szóló 211. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 211. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat 212. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív 6

19 támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 211. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 212. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 211. évihez képest e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés IPR Felhalmozási célú támogatás Könyvtári érdekeltség növelő Nyári gyermekétkeztetés Lakossági közmű fejl.tám. 9 9 Helyi közösségi közlekedés 43 Összesen ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 212. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 212. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 1.5 Ft/fő összegről, 6.3 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék 7

20 összege nem módosul (26. Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68. Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.75 Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %- ban lesz támogatott 212. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.4 Ft/fő támogatási összegről 1.64 Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 71,56%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk e Ft-ra, bevételként e Ft érkezett, ami a 212. évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege e Ft támogatást tartalmazza. A I-III. negyedévi finanszírozás e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft A finanszírozási bevételek soron e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege e Ft. 8

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben