Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, aljegyzı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi LXV. Törvény rendelkezésének megfelelıen az önkormányzat és intézményei elsı félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót elkészítettük, és a Magyar Államkincstár részére továbbítottuk. Az önkormányzat elsı féléves gazdálkodásának tapasztalatairól készült beszámolót az alábbiakban terjesztem elı. A gazdálkodás általános tapasztalatai Az önkormányzat évi gazdálkodására is a tartós forráshiány nyomta rá bélyegét, a központi támogatások jelentıs csökkentése miatt likviditási problémáinkat csak folyószámlahitel folyamatos igénybevételével tudtuk megoldani január 1-jén E Ft volt a folyószámla-hitelállomány, de a félév során hitelállományunk többször megközelítette a rendelkezésre álló E Ft-os szintet. Június 30-án E Ft volt az igénybevett hitel összege. Május hónaptól a munkabérek finanszírozása bérhitel igénybevételével történt, két hónapra számítottan az átlagos bérhitel-szükséglet E Ft volt. Az önkormányzat a munkabérhiteleket a szerzıdés szerinti egy hónapon belül mindig visszafizette. A finanszírozási problémák ellenére az intézményhálózat mőködése zavartalan volt, a szakmai feladatok ellátásához a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. Az önkormányzat május 1-jével átvette Esztergom Város Önkormányzatától a Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthonát. Az I. féléves beszámoló elıterjesztésének összeállítása során az intézmény módosított elıirányzatai kerültek figyelembe vételre, mivel számára az adott idıszakban támogatás-kiutalás a megyei önkormányzat részérıl nem történt. A Magyar Államkincstárnak továbbított I. féléves beszámolóban azonban szerepelnek az intézmény teljesült bevételi és kiadási adatai is. Ez a 2. számú táblázatban szereplı teljesítési adatoknak megfelelı eltéréseket okozza az elıterjesztés és a kincstári beszámoló között. BEVÉTELEK A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei I. félévi bevételei (a függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek nélkül) mindösszesen E Ft-ra, az idıarányos szintet meghaladóan (60,6 %) teljesültek. A mőködési hitelfelvétel göngyölt összegét figyelmen kívül hagyva a bevételek összege E Ft, ami az idıarányos mértéknek megfelel. (Az összes bevétel ugyanakkor 6,4 %-kal elmaradt az elızı év azonos idıszakától, ezen belül jelentısen nıttek az intézményi mőködési bevételek (12,8 %), viszont az önkormányzatok sajátos bevételei az elızı évinek csak 63,4 %-a). Az intézmények és a hivatal bevételeit szervezetenként a 2. és 3. számú mellékletek mutatják be. A teljesülésre ható fıbb tényezık bevétel típusonként a következık. Az önkormányzat és intézményei mőködésébıl adódó saját folyó bevétel együttesen közel idıarányosan alakultak. A saját bevételeken belül a következıket érdemes kiemelni.

3 3 A bérleti díjbevételek összességében 15,9 %-kal haladták meg az idıarányos szintet. A bérleti díjbevétel összege E Ft, aminek 90,2 %-a az intézményeknél keletkezik. A bérleti díj bevételek teljesülése az intézmények esetében 62,6 %, míg önkormányzati hivatal esetében 128,4 %. Önkormányzati szinten a kamatbevételek 33.6 %-kal haladták meg a módosított elıirányzatot. Az összes kamatbevétel E Ft, melybıl a E Ft a Szent Borbála Kórháznál keletkezett. A Kórház ezen bevételét jelentısen alultervezte (a teljesítés 123,8 %), ez indokolja az összességében magas teljesítési arányt. Az önkormányzati hivatal kamatbevétele jelentısen elmarad a tervezettıl (8,8 %), tekintettel arra, hogy az Önkormányzati Hivatal egész évben folyószámlahitelbıl gazdálkodott. A Megyei Önkormányzat legjelentısebb saját bevételét, az Illetékbevételt a költségvetési törvényben elfogadottak alapján (25 %-os illetékbevétel-növekedési terv), a jogszabályi változásokat figyelembe véve (8,5 %-os mőködési hozzájárulás elvonás) biztonsággal tervezte meg m Ft-ban. Ezen jogcímen azonban csak az éves elıirányzat 33,6 %-a folyt be, azaz E Ft. A elızı év azonos idıszakához képest jelentısen 31,8 %-kal csökkent. Míg év ugyanezen idıszakában a beszedett illetékbevételbıl 58,2 % került a Megyei Önkormányzathoz, 2007-ben - a 8,5 %-os mőködési hozzájárulással korrigálva - ez az arány csak 47,2 %. Megnevezés I. félév I. félév % Beszedett összes illetékbevétel ,9% Megyei Önkormányzat illetékbevétele ,2% Részesedés 58,2% 43,2% 74,2% 8,5 % mőködési költséghozzájárulás figyelembe vételével - 47,2% E Ft Látható, hogy a bevételünk csökkenése csak kis mértékben köszönhetı az illetékbevételek csökkenésének, a bevételkiesésünk legfıbb oka valószínősíthetıen a központi visszaosztásban, illetve az elszámolás szabályainak változásában keresendı, de pontos információval jelen pillanatban még nem rendelkezünk. Tudomásunk szerint a MÖOSZ a megyéktıl összegyőjtött információk alapján azzal a kéréssel fordult az APEH-hoz, hogy az aránytalanságot indokolja meg. Amennyiben azonban a MÖOSZ tájékoztatása nem érkezik meg egy hónapon belül, akkor közvetlenül fogunk magyarázatot kérni az APEH illetékeseitıl a bevételkiesésünk okaira. A felhalmozási és tıke jellegő bevétel együttes összege E Ft, amely nem éri el a módosított elıirányzat 10 %-át sem. Ezen bevételek közül a legjelentısebb hányadot a tárgyi eszköz értékesítése képviseli, s annak elmaradása okozza elsısorban az alacsony teljesülést. A Szent Borbála Kórház I. telephelyének, valamint a Tata, Diófa utcai ingatlan értékesítésébıl származó bevételek nem folytak be az I. félév folyamán, így tárgyi eszközértékesítésbıl származó bevétel csak a Komárom-Esztergom Megyei Illetékhivatalnak az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalhoz való csatolásával az ingóságok értékesítésével keletkezett. Az önkormányzat bevételei közül kiemelkedı az egészségügyi feladatok ellátására a társadalombiztosítástól átvett E Ft, amely megfelel az idıarányos teljesítésnek.

4 4 Összességében E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközre tettünk szert az elsı félévben. Ezen a címen befolyt bevételek meghaladják az idıarányosan elvár mértéket, sıt a mőködési célra átvett pénzeszközök az éves módosított elıirányzatának összegét. Egyrészt az ilyen típusú bevételek nehezen tervezhetıek, elsısorban az intézmények szakképzési bevételeinek bizonytalansága miatt, a korábbi években a bevételek jelentıs hányada a második félévben realizálódott, ezért jellemzıen a teljesüléshez kell utólag igazítani az elıirányzatot. Másrészt a tatai és a komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezetek megszőntetésével az intézmények pénzkészlete beutalásra került, s annak fıkönyvi rendezése is e számlák alkalmazásával történt, de éves szinten ez rendezésre kerül. Az Önkormányzat mőködési feladataihoz igényelt állami hozzájárulások és támogatások minden hónapban, a jogszabályban meghatározott idıben rendelkezésre álltak a jogszabályban meghatározott összegben. A júniusi költségvetési rendeletmódosítást követıen a Magyar Államkincstár elıírta az önkormányzat számára az I. féléves beszámolóban szereplı módosított elıirányzatok összegét az állami támogatások tekintetében. Ezek a központosított elıirányzatok tekintetében E Ft, a címzett támogatás esetében E Ft módosított elıirányzat-növekedést jelentett. A központosított állami támogatásokat mindenesetben a Megyei Önkormányzat az elsı félév során megkapta. A bevételi elıirányzat-növekedéssel szemben egyrészt a címzett beruházások kiadási módosítottuk, másrészt hiányt csökkentettünk. Az esztergomi Pszichiátriai Betegek Otthona beruházásra valamint a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukciójához elnyert címzett támogatás terhére összesen E Ft-ot folyósított a Magyar Államkincstár. A Pszichiátriai Betegek Otthonának építéséhez céljellegő decentralizált támogatás lehívására is sor került E Ft értékben. KIADÁSOK A megyei önkormányzat és intézményei a költségvetésében meghatározott feladataira az elsı félév során (kiegyenlítı, függı és átfutó kiadások és mőködési hitel kiadásai nélkül) összességében E Ft-ot fordított, ami a módosított elıirányzat 50,8 %-a (2., 4., számú mellékletek), és 3,9 %-kal haladja meg az elızı év azonos idıszakának adatát. Intézmények gazdálkodása Az elıirányzatok felhasználásának elemzésénél figyelembe kell venni, hogy az Esztergomtól átvett Feichtinger Sándor Idısek Otthonának idıarányos elıirányzata már szerepel a beszámolóban, de a teljesítési adatok még nem. Az intézmények köre is átalakult. Megszőntetésre került a Tatai, Komáromi és Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezet valamint a Pedagógiai Intézet. A komáromi és tatai április 1-jével, az esztergomi intézmény és a Pedagógiai Intézet július 1-jével szőnt meg. A szolgáltató szervezetek feladatait a vonzáskörzetükbe tartozó intézmények vették át, részben önálló intézménybıl, önálló intézményekké alakulva. Összességében az intézmények mőködési kiadásaik elıirányzatát 52,7 %-ban használták fel. A személyi juttatásokat tekintve az intézmények összességében az idıarányos szinten alul teljesítették kiadásaikat (49,9). Több intézménynél keletkezett bérmegtakarítás, ugyan akkor a 53,85 %-os idıarányos teljesítést figyelembe véve %-os teljesítésig elfogadható, mivel az elsı félévben a hat havi illetményen kívül a jogszabály szerinti egyhavi különjuttatás is

5 5 kifizetésre kerül, valamint a túlóra kifizetés is jelentısebb az elsı félévben. A személyi juttatásokkal megközelítıleg azonos arányban kerültek felhasználásra a munkaadót terhelı járulékok is. A dologi kiadások az intézmények többségében meghaladták az idıarányos elıirányzatot, vannak intézmények, ahol rendkívül jelentıs mértékben. A évi pénzmaradvány elszámolását és felosztását a közgyőlés áprilisban jóváhagyta, ez alapján az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány elvonása megtörtént. Az intézmény megszőnésekkel kapcsolatban az intézmények mőködési és felhalmozási pénzmaradványa is beutalásra került, s majd az év folyamán kerül rendezésre. A beruházások és felújítások forrása elsısorban a felhalmozási célú intézményi bevételek, így a bevételek alakulásától függ a kiadások teljesítése. Az intézmények mőködési kiadásaikat elsısorban az önkormányzattól kapott költségvetési támogatásból fedezik. Az év elsı részében összességében E Ft támogatást kaptak az intézmények. A finanszírozás döntı hányada közvetett módon történik, mivel a nettó bérekkel és a személyi juttatások járulékaival (pénzforgalom nélkül az állami támogatásból történı visszatartással) a Magyar Államkincstár közvetlenül az önkormányzatot terheli meg. Az intézmények I. féléves tartozásállományának összege E Ft (a költségvetési fıösszeg 0,1 %-a), ami jelentıs javulást mutat az elızı év azonos idıszakához képest, amikor E Ft lejárt tartozása volt az intézményeknek. A lejárt tartozásállomány 60 napon túli része E Ft. Az állomány 1/3-a ebben az évben is a tatai Eötvös Gimnáziumnál keletkezett. A közigazgatási intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet bevételei 58,4 %-ra, míg a kiadásai 53,6 %-ra teljesültek az elsı félév során. A bérbeadásból származó bevétel 63,2 %-ra teljesült. A bérlık között van olyan, aki nem idıarányos bérleti díjat fizet (Komturist a Thermál Hotel miatt). A komáromi üdülıben 33 turnust foglaltak le évben az intézménynél 10 fıs létszámleépítés történt. A takarítói létszám 8 fıre, a gépkocsivezetıi létszám 2 fıre csökkent, a 24 órás portaszolgálat megszőnt, mivel elkészült az épület riasztórendszer kiépítése és távfelügyeleti rendszerbe bekötése. A kiadások csökkentése érdekében az elmúlt félévben is csak a havi ütemezések szerinti készletbeszerzések történtek. Jelentısen csökkent a hajtó, kenıanyag vásárlás, és telefonszámlákra is kevesebbet fizettek ki az idıarányos elıirányzatnál, így a dologi kiadásaik 45,2 %-ra teljesültek. A Tatai és Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezetek bevételi és kiadási elıirányzata a teljesítéshez lett igazítva a legutóbbi rendeletmódosítás alkalmával, mivel az intézmények április 1-jével megszőntek. Az Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezet bevételei idıarányosan teljesültek. A dologi kiadások tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek oka a munkavédelmi és tőzvédelmi tevékenység ellátásánál, a kommunikációs szolgáltatásoknál, valamint a vásárolt élelmezésnél jelentkezı többletkiadásokban keresendı. Az intézmény július 1-jével megszüntetésre került.

6 6 Szálláshely szolgáltatást végzı intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Középfokú Kollégium, Komárom március 31-ig részben önállóan április 1-jétıl a Komáromi GSZSZ megszőnésével önállóan gazdálkodó intézményként mőködik. Bevételi és kiadásai elıirányzatainak teljesítése az idıarányosnak megfelel. A bevételek közül jelentıs elmaradás az intézményi ellátási díj teljesítésénél tapasztalható, melynek oka a tanulólétszám csökkenése, ami a nyári hónapok után várhatóan kedvezıen alakul. Ebben az évben is több pályázatot adott be az intézmény. A komáromi Polgármesteri Hivataltól nyert 130 E Ft-ot rendezvényekre, kirándulásokra. Ugyancsak a komáromi Polgármesteri Hivataltól E Ft-ot üdülési csekk vásárlására kapott, mely a dolgozók részére június hónapban kiosztásra került. A Komárom-Esztergom Megyei Közoktatási Közalapítványtól 250 E Ft-ot szavalóverseny és kiállítás megrendezésére fordította. Oktatási intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium, Tata bevételi és kiadási elıirányzatai kis mértékben túlteljesültek. A szakmai munkát az eddigi gyakorlatnak megfelelıen folytatják. A tangazdasági tevékenység nagy költségigénye miatt nehezen tartható, s a bevételeinek nagy része az év második felében folyik be. A tanfolyamok bevételei a létszámnövekedés miatt túlteljesültek, ezzel magyarázható a szolgáltatási bevétel az idıarányost meghaladó teljesülése. A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Esztergom többletbevétele kamatbevételbıl keletkezett. A személyi juttatások elıirányzatát idıarányosan túllépték a külsı és belsı helyettesítések miatt. Megoldatlan problémájuk, hogy az iskolának nincs kerítése, valamint a tornaterem mőanyagpadlózata feltöredezett, balesetveszélyes. A 2006/2007-es tanévvel megszüntetésre került az esti tagozat az intézményben. A Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom mind bevételei, mind kiadásai túlteljesültek az idıarányos mértékhez képest. Jelentıs többletbevétele keletkezett bérleti díjakból. Az intézmény július 1-jével Esztergom Város Önkormányzatának fenntartása alá kerül. Az Eötvös József Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, Tata bevételi és kiadási elıirányzatait egyaránt az idıarányos mértéken felül használta fel. A bérleti díjak túlteljesülése a sportcsarnok látogatottságának köszönhetı. Az intézményi ellátási díjak túlteljesítését a pedagógiai szolgáltatások továbbszámlázása indokolja április 1-jétıl módosult a Szakképzési törvény, melynek köszönhetıen az intézmény jogosult lett szakképzési hozzájárulás fogadására. A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola, Esztergom címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukciójának tényleges munkálatai megkezdıdtek. Saját bevételei idıarányosan túlteljesültek. A bérleti díjbevételt a tornaterem hasznosításával a vártnál jobban tudták teljesíteni. Kiadásaikat megközelítıleg idıarányosan teljesítették. A Jókai Mór Gimnázium és Szakképzı Iskola, Komárom saját bevételei az éves elıirányzatot tekintve 98,9 %-ra teljesültek. A mőködési célú támogatási bevételek esetében jelentıs többletbevételre tettek szert, Komárom Város Önkormányzatától E Ft-ot kaptak melegétel-utalványra és üdülési csekkre. Többletbevételként realizálódtak még a szakköri díjak, érettségi díjak, könyvtári tankönyvmegváltásból adódó bevételek.

7 7 Kiadásai az idıarányosnak megfelelıen alakultak. Beruházásra az elsı félévben 154 E Ft-ot fordított az intézmény, melynek fedezetét többletbevételek jelentették. A Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola, Komárom saját bevételeit jelentısen túl teljesítette. A bérleti díj bevételek növekedésének oka, hogy két tanfolyamszervezı cég is az iskolától bérel termet. Az intézmény a terven felüli bevételét olyan eszközbeszerzésekre kívánja fordítani, melyek a költségvetésbıl és a szakképzési támogatásból nem valósíthatók meg. A szakképzési támogatás összege E Ft, melyet oktatási eszközök korszerősítésére kíván fordítani. A féléves kiadási elıirányzatot a személyi juttatások és munkaadót terhelı járulékok tekintetében jelentısen túllépte az intézmény, ami elsısorban a túlóra-elszámolásból valamint a helyettesítési díjakból ered. A Szakiskola és Szakközépiskola, Komárom bevételi többlete a szakképzési számla átmenetileg fel nem használt része utáni kamatbevételbıl adódik. A költségvetési támogatás igénybevétele minimálisan haladja meg az idıarányos mértéket, amit a személyi juttatásokon belüli többletkiadások okoztak. A dologi kiadások tekintetében a könyvbeszerzéseknél a bemutató példányok és az ingyenesen kapott könyvek miatt megtakarítás mutatkozik. A Kultsár István Szakközépiskola, Komárom bevételei és kiadási összességében az idıarányos elıirányzatot meghaladóan teljesültek. Az intézmény saját bevételinek forrásai a tantermek, a tornaterem bérbeadása, illetve a befizetett tandíjak. Komárom Város Polgármesteri Hivatalától minden dolgozó számára üdülési csekket és melegétel utalványt kapott. A kiadási oldalon a személyi juttatások és azok járulékainál túllépés mutatkozik. A dologi kiadások teljesítése az idıarányos mérték alatt maradt. A Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola, Esztergom bevételei és kiadásai egyaránt az idıarányos mérték felett teljesültek. Jelentıs többletbevétele keletkezett bérleti díjakból, valamint kamatbevételbıl a fel nem használt szakképzési hozzájárulás lekötése miatt. A személyi juttatások és járulékok elıirányzatát túllépték végkielégítések fizetése miatt. Az elsı félévben folytatták a tanmőhely felújítást, továbbá beszerzésre kerültek a szakmai oktatáshoz nélkülözhetetlen gépek, eszközök. Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Dorog saját bevételei idıarányosan alakultak. Kiadási oldalon mind a személyi juttatások és járulékok, mind pedig a dologi kiadások elıirányzatát túlteljesítették. A Szabolcsi B. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Nyergesújfau bevételei és kiadásai megközelítıleg idıarányosan teljesültek. Oktatási, nevelési módszertani feladatokat végzı intézmények gazdálkodásának bemutatása: A tatabányai Pedagógiai Intézetnek túlteljesültek a korábbi évekhez hasonlóan mind a bevételei (106,8 %), mind a kiadásai (89,8 %). A mőködési bevétel növekedését a ıszi pályázatokon elnyert sikeres közremőködésnek köszönhetıen lebonyolított továbbképzéseik és az úgynevezett mentorálási tevékenység jelentették. A dologi kiadások emelkedését a folyamatos mőködés mellett a pályázatok lebonyolítása során felmerülı költségek okozták. A felmerült kiadásoknak egy része éppen ezért a pályázati elszámolási idıszak végén benyújthatóak és pályázati támogatásból visszaigényelhetıek lesznek. A Közgyőlés 73/2007.

8 8 (III. 29.) számú határozatával döntött az intézmény június 30-ai hatállyal történı jogutód nélküli megszüntetésérıl. A tatai Nevelési Tanácsadó április 1-jétıl, részben önálló intézményként mőködik tovább, gazdasági feladatait a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon végzi. A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, Komárom továbbra is, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény mőködik, de április 1-jétıl a Komáromi GSZSZ megszőnésével gazdasági feladatait a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola látja el. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, Tatabánya kiadásai idıarányosan alakultak. Dologi kiadásokban - melynek többségét az irodaszerek és a postaköltségek teszik ki, de mőködésük jellegébıl és a feladataik sajátosságából következıen a belföldi kiküldetések jelentısek kis megtakarítás jelentkezett. Saját bevételük és támogatásértékő bevételük az elsı félévben nem volt Gyógyintézeti ellátási körbe tartozó intézmény gazdálkodásának bemutatása : A Szent Borbála Kórház, Tatabánya finanszírozása eltér a többi intézménytıl, mert számára a mőködéséhez szükséges forrást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül folyósítja. A kórház bevételei az elıirányzathoz képest kedvezıen teljesültek (60,1 %). Saját bevételeik bérleti díjakból, az egészségügyi szolgáltatásokért fizetett díjakból, kamatbevételbıl és különféle egyéb díjakból folynak be. Kiadásaik a tervezettnél alacsonyabb szinten realizálódtak (51,1 %). A mőködési kiadásaik szintje megfelelı, felhalmozási kiadásaik ( E Ft) a tervezettet meghaladóan valósultak meg. Az intézmény jelentıs összeget fordított szakmai, ügyviteli és egyéb gépek beszerzésére valamint ingatlanaival kapcsolatos beruházásokra, felújításokra. Gyermekintézmények gazdálkodásának bemutatása : A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya saját bevételei az elvártnál magasabb szinten teljesültek, elsısorban a közvetített szolgáltatások és a kártérítési bevételek miatt. Az alkalmazottak térítése alacsony szinten realizálódott, aminek oka a természetbeni étkezés támogatásának megszőnése. Kiadásaik idıarányosan teljesültek. Az intézmény a Tatai GSZSZ-tıl átvette annak Suzuki gépkocsiját, mellyel kiválthatták saját, rossz mőszaki állapotú gépkocsijukat. A tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonához tartozik április 1-tıl a Tatai GSZSZ megszőnése miatt a tatai Nevelési Tanácsadó részben önálló intézményként. Kiadásai kis mértékben túlteljesültek, ugyanakkor a saját bevételek esetében is az idıarányoshoz képest túlteljesítés keletkezett. A bérleti díjak elmaradásának oka, hogy a Meló Bróker Kft. által fizetendı bérleti díj csak az év második felében fog befolyni. A kiadások között az ellátottak pénzbeli juttatása teljesítési aránya kiugróan magas, mivel a költségvetés tervezésekor elmaradt az állami gondozottak minden hónapban felmerülı zsebpénzének (5.000 Ft/fı/hó) elıirányzatosítása. A Hegyháti Alajos Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Kömlıd saját bevételeinek egy része a tornaterem bérbeadásából és a szolgálati lakások lakbéreibıl

9 9 keletkezett. Pályázati támogatásból sikerült a gyermekek nyaralását biztosítani és a sportudvar építési terveit elkészíteni. A kiadások összességében az elıirányzathoz képest idıarányosan teljesültek kivéve a gázenergia szolgáltatást, mely meghaladta azt. Szakképzési hozzájárulásból 1 db mosogatógépet és konyhabútort vásárolt az intézmény a tanmőhely számára. A Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola, Komárom március 31-ig részben önállóan, április 1-jétıl önállóan gazdálkodó intézményként mőködik. Ezen idıponttól a komáromi Nevelési Tanácsadó gazdasági feladatainak ellátása is feladatkörébe került. Az intézmény bevételeit pályázatokból, jelentıs összegő szakképzési hozzájárulásokból egészítette ki. Az elıirányzathoz képest túlteljesítés mutatkozik az alkalmazottak térítési díjainál és a kamatbevételeknél. A kiadások esetében a személyi juttatások és azok járulékai mutatnak minimális túllépést az idıarányoshoz képest. Szociális otthoni intézeti ellátást nyújtó intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Mentálhygiénes és Rehabilitációs Intézmény, Tatabánya bevételei 54,5 %-ra, kiadásai 50,8 %-ra teljesültek. A magán telefonbeszélgetések mérhetısége érdekében egy díjszámláló szoftvert vásároltak 55 E Ft értékben. A pszichiátriai részlegnél liftberuházást valósítottak meg. Tizenötödik alkalommal szerveztek nemzetközi fotókiállítást értelmi akadályozottsággal és pszichiátriai betegséggel élı embertársaik részére Lelkünk képei címmel. Felhívásukra Kínából, Szlovákiából és Magyarországról is érkeztek képek. A Szent Rita Fogyatékosok Otthona, Esztergom bevételei némiképp az idıarányos mérték alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az alkalmazottak térítésénél az étkezési hozzájárulás megszőnése miatt a dolgozók, mint kötelezı étkezık kevesebb térítési díjat fizetnek a tervezettnél. Kiadásaikat megközelítıleg idıarányosan teljesítették. Beruházás keretében számítógép beszerzésére került sor. A tokodaltárói Fogyatékosok Otthona bevételei közül az alkalmazottak térítése esetében realizált többletbevételt, ugyanakkor bérleti díjbevételük -a Kölyök Kft. által fizetendı bérleti díj az év hátralévı részében várható. Kiadásaikat megközelítıleg az idıarányos mérték szerint tudták teljesíteni. A Pszichiátriai Betegek Otthona, Esztergom intézményi ellátási díj bevételét nem tudta idıarányosan teljesíteni, mivel még nem költöztek át az új épületbe, az elıirányzat viszont tartalmazza az új intézményben mőködı ellátások bevételét is. Ugyanakkor túlteljesült az alkalmazottak térítése. Kiadási oldalon megtakarítás mutatkozik a személyi juttatások és járulékok tekintetében. Dologi kiadásaik elıirányzatát túllépték idıarányosan. Ennek oka, hogy az új épülettel kapcsolatban már számos költség felmerült (pl. gáz, víz, telefon, mosoda számítógépes rendszer kialakítása), ugyanakkor a többlet kiadásokat az elıirányzat még nem tartalmazza. Az Idıskorúak Otthona, Tata saját bevételei és a kiadások összességükben idıarányosan teljesültek. A Módszertani Osztály mőködtetésére betervezett összeget a minisztérium június 30- áig nem utalta át, ezért az intézmény mőködéséhez szükséges fedezetet a Megyei Önkormányzat megelılegezte.

10 10 Az Esthajnal Idıskorúak Otthona, Pilismarót-Basaharc a kamatbevétel kivételével valamennyi bevételüket túlteljesítették. Kiadásaik idıarányosan teljesültek. Beruházás keretében háziorvosi szoftver és főkasza beszerzésére került sor. A Feichtinger Sándor Idısek Otthona, Esztergom május 1-jétıl a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartása alá került önálló intézményként. Az átvétellel egy idıben elıirányzatot biztosítottunk az intézmény mőködéséhez. Mivel az átadás-átvétel gyakorlati végrehajtása adminisztratív okok miatt késett, ezért az intézmény féléves beszámolóját az Esztergom Város Önkormányzata által jóváhagyott elıirányzati számokkal és teljesítési adatokkal nyújtotta be önkormányzatunk a Magyar Államkincstár felé. Az intézmény féléves teljesítési adatai idıarányosak az elıirányzatokhoz képest. Közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Múzeumok Igazgatósága, Tata valamennyi benyújtott pályázatán nyert. A legtöbb bevételt a régészeti tevékenységbıl érték el, túlhaladva ezzel az idıarányos teljesítést. Egyéb intézményi bevétel mőtárgykölcsönzésbıl, bútorkölcsönzésbıl és örökségvédelmi hatástanulmányok készítésébıl folyt be. A kiadások esetében a beruházásokra biztosított E Ft módosított elıirányzatból az intézmény E Ft-ot használt fel. A polcrendszer kiépítése folyamatban van. A Megyei Levéltár, Esztergom xerox bevételeit idıarányosan túlteljesítette. Többletbevételre tett szert a kamatbevételeknél a pályázati pénzek elhúzódó felhasználása eredményeként. Opel Astra gépkocsijuk értékesítésébıl 200 E Ft bevételük származott. Kiadásaik megközelítıleg idıarányosan alakultak. Beruházás keretében mikrofilm olvasó-másoló beszerzésére került sor. A József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya bevételei 48,3 %-ra, míg a kiadásai 45,4 %-ra teljesültek I. félévében 4348 dokumentumot vásárolt, ami 2024 dokumentummal több az elızı év azonos idıszakához képest. Az ajándékozás útján állományba vett dokumentumok száma 918 darab, illetve köteles példány-szolgáltatás útján került a győjteménybe. Tervszerő állományapasztás, elhasználódás, valamint megtérített követelés miatt 2499 dokumentumot töröltek. A Nemzeti Kulturális Alaptól az Új Forrás kiadvány megjelentetésére E Ft-ot, a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától eszközfejlesztésre, dokumentumok beszerzésére E Ft kapott az intézmény. A vizesblokkok felújítására E Ft-ot használtak fel. Az Önkormányzati Hivatal kezelésében lévı belsı pénzeszközök Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásaira I. félévében E Ft-ot (52,1%) fordított a közgyőlési tisztségviselık, a képviselık és bizottsági tagok járandóságaira, a hivatal dolgozóinak személyi juttatásaira, a január 1-ével az APEH-hoz került Illetékhivatal évrıl áthúzódó személyi juttatásaira, valamint az ehhez kötıdı munkáltatót terhelı járulékokra. A dologi kiadások között jelentısebb tétel a különbözı rendezvények költsége, a szakmai szervezetek részére kifizetett tagdíj, a könyvvizsgálat díja, a hirdetések, az általános mőködéssel kapcsolatos kiadások (posta- és bankköltség, a hivatalos kiküldetések, munkába járás költségei stb.) fedezete. Továbbá itt kerültek elszámolásra a március 31-ével megszőnt tatai és komáromi GSZSZ-ek áthúzódó üzemeltetési költségei is.

11 11 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítványától visszautalásra került E Ft támogatás a Közgyőlés határozata alapján mőködési célú támogatás értékő kiadásként, illetve államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként jelenik meg. Intézményi energiarendszerek üzemeltetése központosított elıirányzat tényleges kiadásként az érintett intézményeknél jelentkezik, ezért a keret I. félévben felhasznált elıirányzata átcsoportosításra került az egyes intézmények számára június 1-jével 10 intézménynél szolgáltató-váltás történt, a gázenergia számláit közvetlenül az intézmények kapják és fizetik ki. A felhasználás szerinti elıirányzatok részükre a keretbıl továbbra is átadásra kerülnek. A Megyei Közoktatási Alapítvány támogatása E Ft volt I. félévében. Mőszaki keret kiadásai a különféle felhalmozási, karbantartási feladatok elıkészítésével kapcsolatos helyszínrajzok, térképmásolatok, tulajdoni lapok, tervezési munkák, belsı világítás bérleti díjai és különbözı felülvizsgálati munkák díjaiból tevıdnek össze. A helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium biztosított forrást az önkormányzat számára. Ezen elılegek és többletigények elszámolása az I. félévben rendezıdött. A megyei Védelmi Iroda feladatai ellátására 914 E Ft-ot fordítottunk. A vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások soron egyrészt a Szent Borbála Kórház 01. telephely ırzésének kiadásai, a befizetendı általános forgalmi adó jelenik meg, másrészt a beruházásként az esztergomi Zöld Fenyı Kft tulajdonrészének megvásárlása került kimutatásra. Vis maior tartalék felhasználására az intézményeknél felmerülı azonnali intézkedést igénylı, váratlan meghibásodások, károk esetében került sor. Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott munkák az Esthajnal Idıskorúak Otthonában (228 E Ft) főtésszerelés, valamint a tatai kiskastély (731 E Ft) kıburkolat javítása voltak. Esthajnal Idıskorúak Otthona egyszeri hozzájárulás elkülönített számlán kezelt, zárolt összegbıl a félév folyamán 1 esetben, 867 E Ft visszafizetésére került sor. A társulások esetében átutalásra került a költségvetésben meghatározott társulási finanszírozás idıarányos része. Önként vállalt feladatok Az Idegenforgalmi keretbıl egyrészt az Utazás kiállításon való megjelenésre, másrészt pedig a évbıl áthúzódó kötelezettségvállalásokra, kiállításokon való részvételre használtak el E Ft-ot A környezetvédelmi keretbıl évben odaítélt támogatások kiutalása történt 140 E Ft értékben. A nemzetközi kapcsolatok kereten belül I. félévben a testvérkapcsolatok ápolására E Ft került kifizetésre, részt vett a Megyei Önkormányzat a Wächtersbach-i és a pozsonyi

12 12 Vásáron, delegáció látogatott a németországi Heinsberg Járásba, megrendezésre került a 15. Euro-Jugend Találkozó, ahol megyei judósok képviselték Komárom-Esztergom megyét a heinsbergi rendezvényen. A Nemzetiségi Találkozó keret teljes felhasználásával került megrendezésre a VIII. Komárom- Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozó. A sportkeret elıirányzatából a félév során megrendezésre került a Sportgála, valamint kiutalásra került a Diáksport Tanács részére a diákolimpiai versenyrendszer támogatásának két részlete. Az elnöki keret elıirányzatából 923 E Ft megyei rendezvények és non-profit szervezetek támogatása címén került kifizetésre. Tehetséggondozási keretbıl a Bursa Hungarica ösztöndíjra E Ft támogatás folyósítására került sor. Az esztergomi Esélyek Háza mőködtetéséhez a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által nyújtott mőködési és eszközbeszerzési támogatás valamint a Megyei Önkormányzat által a évi költségvetésében biztosított önrész került kifizetésre. Felhalmozási kiadásokra az elsı félévben E Ft-ot fordítottunk (34,4 %). Felújítási keretbıl a tatai Általános Iskola és Diákotthon vizesblokk felújítására E Ft értékben került sor. A címzett támogatásból megvalósuló Pszichiátriai Betegek Otthona beruházása folytatódott, elsı felében E Ft került kifizetésre. Az esztergomi Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukció kivitelezése február 12-én elkezdıdött Címzett támogatás felhasználásával a beruházás elsı félévi kiadása összesen E Ft volt. Hivatalkorszerősítési keretbıl egyrészt a VDI-tıl számítógépek, nyomtató, valamint egy nyomtató és szkenner beszerzésére, másrészt egy gépkocsi vásárlására került sor. Tekintettel az intézmények magas tartozásállományára, valamint a likviditási hitel jelentıs féléves összegére az önkormányzattól még szigorúbb gazdálkodási fegyelemre van szükség ahhoz, hogy az éves költségvetést a rendeletben meghatározott kereteken belül teljesítsük. A Megyei Önkormányzat az I. félév során több olyan racionalizálási intézkedésrıl döntött (létszámcsökkentésekrıl, intézményhálózat átszervezésérıl, feladatok felfüggesztésérıl és megszőntetésérıl), melyek gazdasági eredményei várhatóan csak a II. félévben, illetıleg a következı év folyamán lesznek érzékelhetıek. Tatabánya, szeptember 17. Dr. Völner Pál

13 13 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót elfogadja.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 25. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben