Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei Petıfi Sándor Általános Iskola Szemere Pál Általános Iskola Ráday Pál Gimnázium Városi Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lázár Ervin Városi Könyvtár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Egészségügyi Szolgálat Pécel Város Központi Konyhája (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet illetve alcímet alkotnak. (3) Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak. (4) Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli a) kiadási fıösszegét: ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : ezer forintban állapítja meg. 1

2 c) A mőködési bevételi és kiadási fıösszeg különbözete: ezer forint, mely mőködési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. I. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi mőködési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Mőködési kiadások elıirányzata összesen: eft Ebbıl: Személyi jellegő kiadások: eft Munkaadókat terhelı járulékok: eft Dologi jellegő kiadások: eft Egyéb folyó kiadások: eft Mőködési célú pénzeszköz átadás: eft Társadalom és szociálpolitikai juttatás: eft Mőködési célú kötvény törlesztése: eft Mőködési célú tartalék: eft (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (3). A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: Felújítási kiadások eft Beruházási kiadások eft Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés eft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft Felhalmozási célú kötvények kamata eft Felhalmozási tartalék eft 7. 2

3 (3) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa eft, melybıl eft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó eft-ból eft felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány, eft pedig mőködési célú pénzmaradvány. 9. (1) A bevételi és kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 7. számú melléklet adja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat mérlegszerően tájékoztató jelleggel a 8.számú melléklet adja meg. IV. A költségvetési létszámkeret 10. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét 333,5 fıben állapítja meg. Polgármesteri hivatal: 68 fı Ebbıl: Választott tisztségviselı (polgármester, alpolgármester): 2 fı Vezetı tisztségviselı (jegyzı, aljegyzı) 2 fı Ügyintézı, ügykezelı: 57 fı Fizikai alkalmazott (takarító, sofır) 3 fı Igényelt új létszám (mezıır, közterület felügyelı) 4 fı Egyesített Gyermekintézmények: 64 fı Ebbıl: Napsugár Bölcsıde: 10 fı Nyitnikék Óvoda: 22 fı Szivárvány Óvoda: 18 fı Gesztenyés Óvoda: 14 fı Petıfi Sándor Általános Iskola: 43 fı + kért létszámigény (fejlesztı pedagógus, könyvtáros, gyev felelıs) +2 fı Szemere Pál Általános Iskola: 53 fı + kért létszámigény (fejlesztı pedagógus, könyvtáros, gyev felelıs) 2 fı Ráday Pál Gimnázium: 35 fı + kért létszámigény (könyvtáros, gyermekvédelmi felelıs) 1 fı Városi Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: 16 fı Lázár Ervin Városi Könyvtár: 4,5 fı Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 9 fı Egészségügyi Szolgálat: 15 fı Pécel Város Központi konyhája: 26 fı 3

4 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. (3) bekezdés szerinti címek - létszámkeretét a képviselı-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. (3). A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1999.évi törvény 42..(3) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a 43.. (1) bekezdésében foglalt II. besorolási osztály elsı fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2009.évben is forintban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 11. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 12. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következı évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormány rendeletekben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 13. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzatmódosítást hajthat végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként (2) bekezdés szerinti idıpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes elıirányzat-csoportokon belüli elıirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó elıirányzatokra, illetıleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási elıirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 14. (1) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 4

5 (2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselı testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A mőködési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor elıre nem látható kiadások fedezetére szolgál. A felhalmozási célú általános tartalékkeret a késıbbiek folyamán kiírásra kerülı pályázatok önrészének forrásául szolgál. Az elsı félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 15. (1) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételük 50%-át szabadon használhatják fel, a fennmaradó 50%-ról a képviselı testület rendelkezik, lehetıség szerint figyelembe véve az adott intézmény kéréseit. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet. 16. (1) Az önkormányzat az Ötv 87. (1) bekezdése alapján önállósága és mőködı képessége védelme érdekében kiegészítı támogatást igényel a költségvetési törvény 20. -nak (1) bekezdésére való hivatkozással. (2)Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezetı pénzintézettıl. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselı testület eft-ban állapítja meg. (3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását saját bankon belül korlátlanul, más pénzintézeteknél10 millió forintig a képviselıtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. 18. Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti elıirányzatának 10 %-t, de legfeljebb ezer forintot a költségvetési szerv vezetıje a Város polgármesterét haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A tényhelyzet tisztázására a jelzéstıl számított 3 munkanapon belül a polgármester célvizsgálatot rendel el, és a képviselı-testület haladéktalanul önkormányzati biztost jelöl ki. 5

6 19. A gazdálkodási év során (különös tekintettel az elsı féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési elıirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerzıdés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 20. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Dr. Benkovics Gyula polgármester Dr. Csizmadia Julianna jegyzı A rendelet kihirdetve: 2009.március 2. Dr. Csizmadia Julianna jegyzı 6

7 Mellékletek a 4/2009.(III. 2.) számú rendelethez 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett mőködési és felhalmozási kiadásairól, kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett mőködési és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 7.számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához az önkormányzat 2009 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9.. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerően 2009 és 2008 között 9. számú melléklet a évre vonatkozó likviditási terv. 10. számú melléklet a több évre áthúzódó kötelezettségekrıl. 7

8 SZÖVEGES INDOKLÁS Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendelethez Az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 71. -ának 1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok költségvetési rendeletének tervezetét február 15-ig, vagy az országos költségvetés kihirdetését követı 45 napon belül be kell nyújtani a Képviselı-testületnek. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényt az Országgyőlés december 21-én hirdette ki. Az Önkormányzati Képviselı-testület a 357/2008 (XI.27.) ÖH. sz. határozatában elfogadott költségvetési koncepció és a költségvetési törvény helyi Önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozása alapján az Önkormányzat évi költségvetési javaslatát a következık szerint terjesztem a Képviselı-testület elé: A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény rögzíti: A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és összegeit, Azokat a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat, amelyeket központosított elıirányzatként a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra állapított meg az Országgyőlés. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatokból igényelhetı támogatások közül a helyi önkormányzatot és intézményeit különösen a következık érintik: - Normatív kötött felhasználású támogatások a helyi kisebbségi önkormányzatok mőködtetésének támogatásához. - Normatív kötött felhasználású támogatások a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatásához. - Normatív kötött felhasználású támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása. - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı (mőködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása. - A felhalmozási és vis major célokra szolgáló céljellegő decentralizált támogatások, melyekre megyei területfejlesztési tanácshoz nyújtandó be a pályázat, az önkormányzatok feladatkörébe tartozó beruházási és felújítási támogatásokhoz. A törvényi szabályozás szerint elıírt illetményemelési kötelezettséget (soros elırelépések) a költségvetés a következık szerint biztosítja: 1

9 Mind a köztisztviselık, mind a közalkalmazottak, mind pedig a munkatörvénykönyves dolgozók illetményét a törvény által garantált mértéken, a kötelezıen elıírt elılépésekkel, az elmúlt évi szinten terveztük be. A dologi kiadások emelésére a központi költségvetés nem biztosít fedezetet. Az áremelkedések hatásának ellentételezésére átlagosan 5-10 % mértékő elıirányzat emelést terveztünk. E mellett megtörtént a szerzıdések felülvizsgálata is. Egyeztetést folytattunk az önkormányzat intézményeivel, szakszervezeteivel, illetıleg a Képviselı-testület bizottságaival, ezek hatására alakultak ki a költségvetésben szereplı elıirányzatok. Elmondhatjuk, hogy a dologi kiadások tekintetében csak a minimális és mondhatni kötelezı kiadásokkal számoltunk a rendkívül szigorú takarékoskodás miatt. A folyó kiadások tekintetében a lehetıségekhez képest számoltunk a pénzügyi gazdasági válság negatív hatásaival, amely fıként a svájci frankban kibocsátott kötvények kamatfizetési kötelezettségeit érinti. A pénzeszköz átadások tekintetében figyelembe vettük mind az elızı évi teljesítési adatokat, mind pedig a különbözı bizottságok javaslatait. Bevételek várható alakulása évben 2 milliárd 395 millió 824 ezer forint bevétel tervezhetı, melybıl 273 millió 19 ezer forint mőködési hitel. A bevételeket kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként 2-3. számú melléklet tartalmazza. A várható hitel nélküli bevétel a költségvetési évre eft melybıl mőködési bevétel eft. Felhalmozási bevételként vettük figyelembe az alábbi tételeket: Építményadó 20%-a Magánszemélyek kommunális adó 100%-a Értékesített tárgyi eszközök bevétele Értékesített tárgyi eszközökkel kapcsolatos ÁFA bevétel Elızı évi pénzmaradvány Összesen eft eft eft eft eft eft Az intézményi mőködési bevételek tételsoron az alábbi összegek jelennek meg: Alaptevékenység bevételei: eft, amelynek nagy részét az étkezési térítési díjakkal illetve egyéb intézményi térítésekkel kapcsolatos bevételek alkotják. A Központi konyha elızetes tájékoztatója alapján szeptember 1-tıl 10%-os normaemeléssel számoltunk, amely természetszerőleg együtt jár a bevételek emelkedésével. Itt vettük figyelembe a hatósági eljárási díjak bevételeit is, ám ezek összege ben a költségvetés egészéhez képest nem jelentıs (5.000 eft). Intézmények egyéb sajátos bevételei között találhatók meg az oktatási intézmények által szedett tandíjak, a beszedett bérleti díjak, illetve a sor legnagyobb tétele az Irodaház II. építésével kapcsolatban betervezett 26 millió Ft-os kártérítés összege. 2

10 Az elıirányzat egyik legnagyobb tétele az ÁFA bevételek, amelynek nagy része a felhalmozási bevételekhez kapcsolódik. Természetesen figyelembe vettük az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb ÁFA bevételeket is, a törvényi elıírásoknak megfelelı mértékben. A támogatás értékő mőködési bevételek között számoltunk az Országos Egészségpénztártól kapott finanszírozással ( eft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának, illetıleg a megelılegezett gyermektartási díj visszautalásának összegeivel (3.200 eft), valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a Pécel Város Önkormányzatától kért eft-al. Ez utóbbi tétel a Város költségvetésében kiadásként is szerepel. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételeiben a helyi adókat és az átengedett központi adókat terveztük meg. A helyi adók tervezésénél természetesen figyelembe vettük a képviselı testület által az elmúlt évben elfogadott adóemeléseket. E mellett fıként a pótlékok és bírságok tekintetében az elızı évi tényleges teljesítésekbıl indultunk ki az óvatos tervezés elvének megfelelıen. Az átengedett központi adók közül a legjelentısebb tétel a Személyi Jövedelemadóból származó bevétel, melyet a Magyar Államkincstár számol ki, és közöl az önkormányzattal. Ennek tervezésére tehát az önkormányzatnak semmiféle befolyása nincs, a kincstár által kiközölt adatokat állítottuk be a költségvetésbe. A gépjármőadó tekintetében az elızı évi bázisadatokból indultunk ki, hiszen a gépjármővek száma minden évben hasonló nagyságrendő. Terveztünk még eft ot a talajterhelési díj bevételekre, amely összeg a tavalyi évihez képest csökkent, ami azzal magyarázható, hogy egyre inkább csökken azoknak a száma, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra. Államháztartáson kívülrıl származó pénzeszköz átvételekkel a biztonság kedvéért nem számoltunk. Amennyiben bármilyen okból (pályázat, lakossági befizetések stb.) ilyen címen bevételt ér el az önkormányzat, úgy a költségvetési rendelet módosítása során ezt figyelembe fogjuk venni. A Normatív állami támogatások tekintetében az elızı évihez képest kb. 8-10%-os normatíva csökkenés figyelhetı meg. Az egyes jogcímekre járó normatívák összegét az elıterjesztés mellékletét képezı E/1 számú melléklet tartalmazza részleteiben. A kötött felhasználású normatívák tekintetében figyelembe vettük az egyes közoktatási feladatokra járó kiegészítı normatívákat, illetve az egyes szociális ellátások kiegészítésére járó normatívákat is. Ez utóbbiak fıként az önkormányzat által fizetett szociális segélyekre vonatkoznak, amelyek az idei évben jelentıs változáson mentek keresztül. A központosított elıirányzatok tekintetében csak és kizárólag a kisebbségi önkormányzatok mőködése után járó alap-elıirányzatot vettük figyelembe. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek között azon tárgyi eszközök (fıként telkek) értékesítése szerepel, amelyek eladását a képviselıtestület az elızı évben határozta el. Megpróbáltuk csak és kizárólag azokat az értékesítéseket figyelembe venni, amelyekrıl már az önkormányzat valamilyen aláírt szerzıdéssel rendelkezik, így vélhetıleg a költségvetésben tervezett összeg az idei évben teljesülésre is kerül. 3

11 KIADÁSOK A kiadási fıösszeg szintén 2 milliárd 395 millió 824 eft. A kiadások között összességében eft tartalék van tervezve, melybıl eft a mőködési célt szolgálja, eft pedig felhalmozási célú. Az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján kiegészítı támogatást igénylünk, mivel az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A szabályozás szerint a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni ezért a bevétel és kiadás különbözetét mőködési hitelként kell tervezni. A kiadások részletezését költségvetési címként és kiemelt elıirányzatonként a 4-5 számú melléklet mutatja be. Személyi juttatások: tételén a közalkalmazottak, köztisztviselık, illetve a közcélú és egyéb munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók személyi juttatásainak tervezett tétele jelenik meg. A tervezésnél a törvényben meghatározott illetményalapokat, illetve minimálbért vettük figyelembe. A nem rendszeres személyi juttatásoknál számoltunk a közalkalmazottaknál kötelezı túlórák és helyettesítések összegével, a kereset-kiegészítés összegével, a kötelezı jubileumi jutalmakkal és költségtérítésekkel. A költségvetés tartalmazza a közalkalmazottak részére is az étkezési utalvány összegét Ft/fı/hó összegben. Betegszabadság fedezetére egyik intézménynél sem terveztünk összegeket, a pénzügyi bizottsággal történt egyeztetés után ez a tétel központilag, céltartalékként került beállításra a költségvetében. A Külsı személyi juttatásoknál vettük figyelembe a Képviselı-testülettel kapcsolatos tiszteletdíjak összegét, a még meglévı szerzıdések alapján fizetendı külsıs megbízási díjak összegét, illetıleg az elızı évrıl áthúzódó, vagy a nyugdíjazások miatt idén keletkezı felmentési költségek összegét. A munkaadói járulékok tervezésénél szintén a törvényben leírtakkal számoltunk, illetve a munkáltatót terhelı táppénz és egyéb járulékok tekintetében a évi bázisadatokból indultunk ki. A dologi kiadások esetleges növekménye az árváltozások hatását követi. A készletbeszerzések tételén van tervezve a hivatal és az intézmények mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzés irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, tisztítószer stb. Itt van megtervezve az épületek karbantartásához feltétlenül szükséges anyagok beszerzése is. Elmondhatjuk, hogy a költségvetés tervezése során csak az elengedhetetlenül szükséges készletek beszerzésével számoltunk a már megszokott takarékoskodási kötelezettségek miatt. Itt van megtervezve a közvilágítás, az önkormányzat intézményeinek főtése, világítása, ivóvíz díjai, telefon költség. Az egyéb dologi kiadások között van megtervezve a különféle rendezvényekre fordítandó kiadások összege is. Bár az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagyon szőkösek az önkormányzat forrásai, reméljük, hogy az esetleges pályázati pénzek bevonásával folytatni tudjuk ezen szép hagyományokat. Itt számolunk az Áfa kiadásokkal is a törvényben foglaltaknak megfelelıen. 4

12 Egyéb folyó kiadások tételén van megtervezve a számlák vezetésével kapcsolatos kiadások, a biztosítási díjak és különbözı tagdíjak. Jelentıs összegő a kamatkiadások tétele, amit az indokol, hogy az önkormányzat az elızı évrıl jelentıs kötvényállományt hozott át. Sajnálatos módon a jelen pénzügyi gazdasági válság következtében nagymértékben megnövekedtek a kötvényekkel kapcsolatos kamatkiadások. Megpróbáltunk a lehetı legpontosabban számolni, azonban az árfolyamváltozások hatása jelenleg kiszámíthatatlan. Pénzeszközök átadás és egyéb támogatás: a következı tételekbıl áll Mőködési célú pénzeszköz átadások: Pécel egészséges környezetéért közalapítvány 250 eft Harangvirág óvoda eft Péceli Spartacus SE eft Mővelıdési ház eft Teleház eft Tüskevár Iskola (hiperaktív gyermekek) 297 eft Civil szervezetek támogatása eft Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre eft Kisebbségi önkormányzat eft Nevelési tanácsadó (korábbi évek tartozása) eft Gödöllıi kistérség eft Mőködési célú támogatásértékő kiadás eft Levendulás közmőépítés eft Viziközmő támogatása eft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre eft Jelentıs összeget fordít az önkormányzat a különbözı társadalmi és szociálpolitikai ellátásokra. Sajnos igen nagy azoknak a száma, akik önkormányzati segélyekre szorulnak, és tapasztalataink szerint ez fokozódni fog. Az idei évben eft lett tervezve a társadalom és szociálpolitikai juttatások címén. Ha arányosítjuk ezt az összeget, akkor kiderül, hogy havonta közel 6,5 millió forint kerül kifizetésre segély címen, de úgy is mondhatjuk, hogy egy Péceli lakosra átlagosan Ft segély jut egy évben. A felhalmozási kiadások között elsı sorban a Képviselı testület által már az elmúlt évben elhatározott kiadások szerepelnek. Ezek nagy része valamilyen pályázatra épül. Itt vettük figyelembe azokat az összegeket is, amelyek az intézmény hálózat felújítására feltétlenül szükségesek. A fennmaradó összeget a felhalmozási tartalék teszi ki, melyre azért van szükség, hogy az önkormányzat pályázhasson a különbözı fejlesztési célú pályázatokon, illetve hogy az ÖNHIKI bázis alapját ne rontsa a felhalmozási bevételek mőködési célú felhasználásának tervezése. A tartalékok részletezését a következı táblázat szemlélteti: betegszabadság fedezete eft Normatíva visszafizetés miatti céltartalék eft Spartacus SE mőködésére eft közalkalmazottak munkaruhája eft Mőködési célú céltartalék eft 5

13 Vis major tartalék eft Egyéb mőködési célú tartalék eft Mőködési célú általános tartalék eft MÁV állomás P + R parkoló II. ütem eft Pécel kerékpárút eft Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztés eft KMOP Belterületi utak (Hasznos, Vadász, Tarcsai) eft P+R I. ütem plusz költség eft Felhalmozási célú céltartalék eft Pályázatok önrésze eft Felhalmozási célú általános tartalék eft A tartalékok összege a különbözı egyeztetések során alakult ki. Ezen kívül figyelembe vettük az önkormányzat mőködési, és felhalmozási mérlegének alakulását, ami létfontosságú abban az esetben, ha az önkormányzat ÖNHIKI pályázaton szeretne részt venni. A költségvetési hiány több mint 270 millió forintos összege hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzat évi gazdálkodására ismét a szigorú takarékosság kell, hogy rányomja bélyegét. Nagyon szigorúan be kell tartani a költségvetési elıírásokat. Az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy a fedezetlenül vállalt kötelezettségek miatt még jobban eladósodjon. Nagy gondot kell fordítani a bevételi elıírások behajtására, különös tekintettel a helyi adókból származó bevételek esetén. Mindent meg kell tenni a korábbi évek hátralékainak megszüntetésére, vagy legalábbis nagymértékő csökkentésére. A képviselıtestületnek, az intézményvezetıknek, a szakszervezeteknek és a fenntartónak együtt kell végig gondolnia azt, hogy mely feladatok, kiadások a kötelezık, milyen módon lehetne a költségeket csökkenteni, illetve a bevételeket emelni, bár ez utóbbira reális lehetıség nem nagyon jöhet szóba. Dr. Benkovics Gyula polgármester 6

14 PÉCEL VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 7

15 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím száma megnevezése gazdálkodási jogköre 001. Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó 100 Egyesített gyermekintézmények részben önállóan gazdálkodó 111 Napsugár bölcsıde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás részben önállóan gazdálkodó 211 Petıfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár részben önállóan gazdálkodó 400 Szociális ellátások részben önállóan gazdálkodó 411 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás részben önállóan gazdálkodó 600 Étkeztetési tevékenység feladatai részben önállóan gazdálkodó 700 Település üzemeltetési feladatok részben önállóan gazdálkodó 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok részben önállóan gazdálkodó 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai részben önállóan gazdálkodó

16 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei forrásonként Elıirányzatok 2. számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel - - Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - Pénzügyi befektetések bevételei - Támogatásértékő felhalmozási bevétel - - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Egyéb központi támogatás - Központi költségvetési támogatás összesen Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl - - Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl - - Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen 6=

17 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet Cím Elıirányzatok száma neve Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Egészségügyi ellát Szociális ellátás Könyvtár Oktatási intézmény Gyermekintézmény Önkormányzati hiv 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 - Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev oldal

18 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet Cím Elıirányzatok száma neve Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat Étkeztetési feladato 600 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 - összesen Kisebbségi önk. Elszámolások Településüzemelte 700 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 - Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök. 4 - Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz Önkormányzat bevételei összesen oldal

19 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai kiemelt elıirányzatonként Elıirányzatok 4. számú melléklet sorszám Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Müködési Felhalmozási 1= elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok össz Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység III. Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Társadalom és szociálpolitikai juttatás V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA VI. Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA VII. Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz Kiadások összesen

20 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet Cím Elıirányzatok száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Foglalkozás és szocpol Lázár Ervin könytár Oktatási intézmények Egyesített gyermekintézm Önkormányzati hiv. 100 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 5 4,5 400 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások - - Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret oldal

21 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet Cím Elıirányzatok száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat 500 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások - - Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Eü. Ellátás 600 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Étkeztetési tevékenység 700 Összes kiadás Személyi juttatások - - Munkaadókat terhelı járulékok - - Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret - Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. Településüzemeltetés 800 Összes kiadás Személyi juttatások - - Munkaadókat terhelı járulékok - - Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások - - Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások - - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások - - Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret - Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,50 - Önkormányzat összesen oldal

22 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetés Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése elıirányzat Polgármesteri hivatal Hivatal költözködése miatti beszerzés Polgármesteri hivatal Földterület vásárlása Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsıde tervezése Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsıde mővelési ágból kivonása Polgármesteri hivatal CORSO program továbbfejlesztése Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú céltartalék pályázatokra Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri hivatal Tárgyi eszközök ÁFA befizetése Polgármesteri hivatal Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata Egyesített gyemekintézmények Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok (Nyitnikék Óvoda) szabványosítása Egyesített gyemekintézmények (Szivárvány Óvoda) Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása Iskolai oktatás (Petıfi Sándor Általános Iskola) Kazáncsere, közvilágítás korszerősítés Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Nagykapu felújítás Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolatábla elkészítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Riasztórendszer bıvítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Zeneterem akutsztikai burkolata Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Takarítógép vásárlása Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Tetıfelújítási munkák Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Korábbi évrıl áthúzódó vis major helyreállítás Lázár Ervin városi könyvtár Tetıfelújítási munkák, közkút lezárása Központi konyha Petıfi konyha elektromos bıvítés Településüzemeltetés KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz) Településüzemeltetés Elımegvalósítási tanulmány (szennyvíz) Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés P+R parkoló (I. ütem) Településüzemeltetés Közvilágítás bıvítése Cigány kisebbségi önkormányzat Macika pályázat pénzeszköz átadás Beruházási kiadások összesen

23 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat Bevételek Kiadások 7. számú melléklet sorsz. száma megnevezése 2009.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként Helyi utak létesítése Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg Város és községgazdálkodási feladatok Köztemetı fenntartása Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elsz Finanszírozási mőveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNI-s tanulók nappali rendszerő oktatása Alapfokú mővészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Védınıi szolgálat Bölcsıdei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Település tisztasági szolgáltatás Településii hulladékok kezelése Müvelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység Önkormányzat összesen Tartalékok: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 36. Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék

24 Pécel Város Önkormányzatának gördülı terve sorszám megnevezés számú melléklet 2011 Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Intézmények müködési bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Átengedett központi adók Müködési célú pénzeszköz átvétel Müködési célú hitel felvétel Pénzmaradvány (elızı évi tartalék) Müködési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Müködési célú hitel és kamat Tartalékok Müködési kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások 19. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú ktgvet támogatás Felhalmozáci céllal átengedett központi adók Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási tartalék Felhalmozási hitel törlesztés, kamat Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

25 Pécel Város Önkormányzat évi likviditási terv 9. számú melléklet No. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen =( ) BEVÉTELEK 1 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök ebbıl mőködésre - - ebbıl fejlesztésre - Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) ebbıl kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra ebbıl kötelezettséggel terhelt mőködési célra bevétel együtt Finanszírozási mőveletek (hitel...) ebbıl mőködési célú hitel ebbıl felhalmozási célú hitel - -ebbıl függı bevétel - 9 (7+8) összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás Szociális kiadás Mőköséi célú pénzeszköz átadás Tartalkék = mőködési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalék = felhalmozási kiadás = kiadások együtt Finanszírozási mőveletek (hiteltörlesztés...) ebbıl mőködési célú hiteltörlesztés ebbıl felhalmozási célú hiteltörlesztés ebbıl függı kiadás - 27 (22+23) összes kiadások eltérése (+/-) eltérése (+/-)

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben