2008. I. félévi beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. I. félévi beszámoló"

Átírás

1 2008. I. félévi beszámoló

2 2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elılegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

3 3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 26. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elh Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

4 4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 53. D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZE- TETT TİKE (-) 57. III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre 64. Céltartalék jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

5 5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT- SÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalk. 78. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. szemben 79. Egyéb hosszú lej. kötelezettség 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG Rövid lejáratú kölcsönök 82. Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 86. Rövid lej. kötelezettség kapcsolt vállalk. 87. Rövid lej.köt.egyéb rész. viszonyú vállalk. 88. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

6 6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 8726 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

7 7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év módosítás Tárgyév 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráford sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

8 8 BESZÁMOLÓ A SZOVA ZRt I. félévi gazdálkodásáról 1. A I. félévi gazdálkodás átfogó értékelése - A ZRt. a beszámolási idıszakban e Ft árbevételt és egyéb bevételt ért el, mely az éves terv 40,5 %-a. A I. félévi adózás elıtti eredmény e Ft, amely a tervezetthez képest 54,6 %. - A társaság december 18-án e Ft-nak megfelelı össznévértékő, CHF összegő dematerializált kötvényt hozott forgalomba. A forgalomba hozatal célja a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott, valamint a cég üzleti elképzeléseiben megfogalmazott, az üzleti tervekben konkretizált projektek finanszírozása, amelyek hozzájárulnak a város fejlıdéséhez, valamint a ZRt. gazdálkodásának eredményességéhez. A kötvény lejárata december 18., törlesztése december 18-tól félévente, minden év június és december 18-án esedékes. Az I. félévi beszámoló a kötvények december 31-i értékét tartalmazza, a devizakötvény értékelésére a számviteli törvénynek megfelelıen december 31-én, az éves beszámoló fordulónapján kerül sor. - A társaság az esetlegesen jelentkezı finanszírozási gondok megoldására az OTP Bankkal e Ft összegő folyószámla hitelszerzıdést kötött június 30-án folyószámla hitelkeretbıl igénybe vett hitelállománya a ZRt.-nek nem volt. - A jogelıd Szombathelyi Városgazdálkodási KFT évben e Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel, melybıl e Ft a évi (évente 100 millió Ft) parkoló-használati díj összege, e Ft a Tófürdı rekonstrukcióra felvett hitelbıl fennmaradt összeg, e Ft pedig a tulajdonosnak fizetett osztalék volt. A hitel lejárata: , kamata: 3 havi BUBOR + 0,069 % és években évente e Ft hitel visszafizetésének forrása a parkolási tevékenység bevétele, ill. az annak a terhére elszámolandó 100 millió Ft parkolóhasználati díj. A fennmaradó évi e Ft visszafizetése az amortizációból, ill. nyereségbıl történik tıl a tıketörlesztés összege e Ft, a lejárat évében pedig e Ft. A június 30-án fennálló hitelállomány e Ft. - A társaság a évi beszámoló szerint e Ft osztalékot fizetett a tulajdonos részére, melynek fedezete a Vízöntı u. 7. sz. ingatlan értékesítésének bevétele volt. - Az Aréna Savaria Sportcsarnok beruházásával a kivitelezı jogutódja a STRABAG MML KFT pert indított a SZOVA ZRt. ellen a késedelmi kötbér és késedelmi kamat, elmaradt haszon megfizetésére. Az ügyben az elsı tárgyalás április 15-én volt. A kártérítés iránt indított pert a Megyei Bíróság elutasította, az ítélet még nem jogerıs. Hivatalos értesítése cégünknek nincs arról, hogy az Itélıtáblához történt-e fellebbezés benyújtása a STRABAG MML részérıl. - A ZRt. részére évben az Önkormányzat apportként átadta a HEMO épületét évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az intézmény hasznosításának támogatására, ezért apport csere keretében a HEMO-t a társaság visszaadta az Önkormányzat tulajdonába, amelyért cserébe azonos értékben különféle ingatlanokat adott az Önkormányzat a társaság tulajdonába.

9 9 - A SZOVA ZRt októberétıl rendelkezik az ISO 9001:2001 szabvány szerinti minısítési rendszerrel. A bevezetéshez az Ingatlankezelési Egységnél is kiépítésre került a minıségbiztosítási rendszer. A Városgazdálkodási Egység ezen kívül rendelkezik az ISO szabvány szerinti környezeti irányítási rendszer tanúsításával is, melyet év végéig kiterjeszt a SZOVA ZRt. teljes egészére. - A társaság kialakította egységes hálózati számítógépes rendszerét, és egységes információs és beszámolási rendszert mőködtet. 2. A tevékenységekre vonatkozó mőszaki, szolgáltatás-fejlesztési és gazdálkodási célkitőzések teljesítésének értékelése Hulladékgyőjtés, szállítás A társaság jelenleg 64 településen végez hulladékgyőjtést. A szolgáltatás folyamatos bıvülése, üzembiztonsága szükségessé tette az I. félévben 3 db hulladékgyőjtı gépkocsi közel 5 millió Ft értékben végrehajtott felújítását, továbbá 1 db hulladékgyőjtı gépkocsi beszerzését. Szombathelyen 80 db négyfrakciós hulladékgyőjtı sziget áll a lakosság rendelkezésére, a begyőjtött hasznosítható hulladék mennyisége az I. félévben 531 tonna volt, az éves hulladék mennyisége váratóan eléri, ill. túllépi az tonnát, azaz meghaladja a 12 kg/fı/év értéket. A szombathelyi lakossági hulladékgyőjtésnél január 1-étıl 14,5 %-os díjemelés történt, hogy a díjak fedezzék az indokolt költségeket (győjtés, szállítás, lerakó üzemeltetése, rekultiváció, utógondozás, hasznosítás stb.), valamint a fejlesztésekhez szükséges forrást biztosító nyereséget. A szombathelyi lakossági hulladékdíj még így is a magyarországi nagyvárosok díjai között a legalacsonyabb. Hulladékártalmatlanítás, hasznosítás júniusában befejezıdött az Erdei iskola úti regionális hulladéklerakó negyedik üteme 340 e m3 kapacitású szigetelt medencéjének építése. A beruházás értéke 182 millió Ft, melyhez mint környezetvédelmi célú fejlesztéshez társasági adókedvezményt vesz igénybe a társaság. A hulladéklerakó használati idejének megnövelése érdekében a ZRt. engedélyeztette a hulladéklerakó betöltésének bıvítését m3 kapacitásra (magasítás), melynek tervezése 340 e Ft-ba került. A Körmendi úti hulladékkezelı telepen történik a lakosság és a társaság által beszállított hasznosítható hulladékok kezelése és értékesítése a hulladékhasznosítóknak, újrafeldolgozóknak. A lakossági hulladékudvar évrıl évre látogatottabb (2008. I. félévben a beszállított hulladék mennyisége tonna volt), jól szolgálja az illegális hulladéklerakás mérséklését. Ugyancsak környezetkímélı módon hasznosulnak a beszállított zöldhulladékok a zárt rendszerő zöldhulladék komposztáló jóvoltából, II. félévben pedig a Vasivíz Zrt. szennyvíz kezelı telepe részére is ad át a cég zöldhulladékot. A környezetvédelmi tudatformálás céljából folytatódik a szárazelem győjtése Szombathely oktatási intézményeiben, az ártalmatlanítás költségeit a szárazelemek visszagyőjtését koordináló szervezet vállalja. Az úthelyreállításokhoz a társaság I. félévben 183 tonna bontott aszfaltot használt fel.

10 10 Közterületek takarítása 2008-ban is a társaság kiemelt feladata a köztisztasági szolgáltatások színvonalának emelése, a köztisztasági tevékenységek végzése Szombathely város területén, különös tekintettel a kézi takarítás hatékonyságának növelésére a belvárosban és a rendezvények idején. A közterületek takarításához, a téli hóeltakarításhoz és síkosság mentesítéshez az alvállalkozókkal együtt megfelelı kapacitású géppark áll rendelkezésre I. félévében a gépi seprés üzembiztonsága érdekében e Ft összegben került sor egy seprıgép felújítására. Útépítés, fenntartás A ZRt. a fı hangsúlyt a minıségi munkavégzésen túl az akut úthibák, a forgalomtechnikai jelzırendszer meghibásodása kijavításának gyors, rugalmas végzésére helyezte. Az útépítı részleg marketing tevékenységet folytat annak érdekében, hogy tevékenységét ki tudja terjeszteni a környezı településekre. I. félévben a társaság beszerzett 1 db kalapácsos kaszát. Fizetı parkolók A parkoló felügyelıi létszám növelésével, valamint a munkájukat segítı számítógépes rendszer korszerősítésével a társaság erısítette az ellenırzés hatékonyságát. Az elsı félévben megvalósult a mobiltelefonnal történı díjfizetés lehetısége. A társaság fényképezıgépekre, kisszámítógépre 254 e Ft-ot, új parkolóhelyek kijelölésének tervezésére pedig 400 e Ft-ot fordított. A mőszakilag jelentısen amortizálódott parkoló automaták cseréjével kapcsolatban a ZRt. közbeszerzési eljárást indított. Rekreációs park A Tófürdın a vegyszeradagolás korszerősítésére automatikus vegyszeradagoló berendezés került beszerzésre közel 3 millió Ft értékben, valamint vízanalizáló készüléket vásárolt a cég fürdıvizek kontrollálására. A Kalandvárosban beszerzésre került egy gólyafészek kötélfa a Raiffeisen Leasing KFT támogatásával, továbbá augusztus hónapban átadásra került egy 11 m magas világítótorony. A szánkópálya mellett kialakításra került egy sípálya, ahol még a II. félévben feladat különbözı földmunkákkal, parki beavatkozásokkal a sípálya, sífelvonó biztonságának növelése, használhatóbbá tétele, üzemköltségének csökkentése januárjában beszerzésre került egy sífelvonó, ami a kapcsolódó költségekkel együtt közel 10 millió Ftba került. Ingatlankezelés Az ingatlankezelési tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás állománya június 30-án a következı volt: kezelt önkormányzati lakás 2298 db, önkormányzati tulajdonban lévı egyéb ingatlan 519 db, egyéb és speciális jellegő épület 131 db, társasház 262 db.

11 11 Bérbeadás A bérbeadási tevékenység a ZRt. tulajdonában lévı lakások és nem lakás jellegő ingatlanokra terjed ki. Ide tartozik 100 db lakás, az Aréna Savaria Sportcsarnok, a Sági úti ingatlan, az okmányiroda és egyéb ingatlanok (irodahelyiségek, garázsok) bérbeadása. A Vízöntı u. 7. számú ingatlant a társaság értékesítette. Vagyonhasznosítás A SZOVA ZRt. legfıbb célkitőzése, hogy az ingatlanpiacon, az ingatlanfejlesztések területén is meghatározó szerepet töltsön be. A vagyonhasznosítási tevékenység kiterjed az - Önkormányzattal kötött vagyonhasznosítási szerzıdésbıl, valamint a piaci tevékenységbıl adódó lakások, kereskedelmi és ipari ingatlanok fejlesztésére, közvetítésére, vásárlására, értékesítésére. Kiemelt cél a városunkban letelepedni kívánó vállalkozások számára megfelelı iparterület biztosítása. A közgyőlési határozatnak megfelelıen kötvényforrásból megvásárolta a társaság a leendı új autóbusz pályaudvar létesítéséhez szükséges (Semmelweis utca Nádasdy utca Vasút utcák által határolt) területek egy részét. Az értékesítési célú ingatlan állomány június 30-án e Ft volt július 1-étıl ingatlan irodát mőködtet a ZRt. a belvárosban, amelynek szolgáltatásai: ingatlanközvetítés, saját projektek értékesítése, hitelközvetítés, tanácsadás, jogi szolgáltatás és egyéb ingatlan értékesítéshez, hasznosításhoz kapcsolódó szolgáltatások. Az ingatlan értékbecslési tevékenység területén a társaság állandó megbízói körrel rendelkezik és pénzintézetek megbízásából is végez értékbecslést. 3. Bevételek, jövedelmezıség alakulása Hulladékgyőjtés, szállítás A hulladékgyőjtés, hulladékártalmatlanítás üzleti terv szerinti megbontása az éves beszámolóban fog megtörténni, mert a költségek nem idıarányos alakulása miatt az I. félévi megbontás nem nyújt reális képet. A háztartási hulladékgyőjtésnél 14,5 %-os díjemelés történt, a közületi hulladékgyőjtésnél a társaság az inflációnak megfelelı áremelést hajtott végre. Az I. félévi bevétel az éves terv 51 %-a, ugyanakkor a költségek nem érték el az idıarányos tervet, ezért e Ft a tevékenység eredménye. A II. félévben a költségek növekedése (13. havi bér, értékcsökkenés stb.) várható. Hulladékártalmatlanítás, hasznosítás A hulladékártalmatlanítás bevétele az éves tervhez képest 53,1 %, az I. félévi nyereség e Ft. Az összes bevételbıl a hulladékértékesítés bevétele e Ft, melybıl a lakossági szelektív győjtés bevétele e Ft volt. A II. félévben a költségek emelkedése várható, elsısorban a hulladéklerakó IV. ütemének üzembe-helyezése következtében az értékcsökkenés emelkedik, de növekednek a bérköltségek és üzemeltetési költségek is.

12 12 Közterületek takarítása, egyéb köztisztasági tevékenység Az I. félévi árbevétel az éves terv 49 %-a. A II. félévben ezen a területen is emelkedni fognak a költségek. Útépítés, fenntartás A tervezett árbevételt 48,2 %-ra sikerült teljesíteni az I. félévben, a II. félévben a bevételek emelkedése várható, ugyanakkor a 13. havi bér és egyéb költségek miatt a tevékenység költségei is növekednek. Fizetı autóparkolók A fizetı parkolásnál részben a parkolási díjak emelkedése, részben pedig a pótdíj bevételek növekedése miatt kedvezıen alakultak a bevételek, a teljesítés az éves tervhez viszonyítva közel 52 % és jelentıs nyereséget sikerült elérni. Az egyéb közvetlen költségbıl e Ft a parkoló-használati díj, a hitel kamat pedig a évi, összesen e Ft parkoló-használati díj évben egy összegben történı megfizetése miatt felvett hitel kamata. Városgazdálkodási Egység egyéb tevékenységei Az egyéb tevékenységek az Önkormányzat és idegen megrendelık részére végzett javítási, karbantartási munkákat (utcai hulladékgyőjtık javítása, aluljáró fenntartása, gépjármőjavítás, egyéb szolgáltatások), az anyageladást, pénzügyi bevételt tartalmazzák. Itt kerül kimutatásra a 2006-ban osztalékfizetésre felvett 200 millió Ft hitel kamata. A bevétel a terv idıarányos részét némileg meghaladja, kedvezıen alakult az üzemi eredmény, ugyanakkor itt is emelkedni fognak a költségek a II. félévben. Ingatlankezelési tevékenység Az ingatlankezelésbıl származó bevétel e Ft, az éves tervezett árbevétel e Ft, a teljesítés 50,4 %. Ugyanakkor a tevékenységek eredménye kedvezıtlenül alakult, mivel az I. félévben jelentıs összegő általános költség jutott ezen tevékenységre, aminek oka, hogy a II. félévben várhatóan növekednek a többi tevékenység bevételei, így a költségek több ágazat között oszlanak meg. Bérbeadási tevékenység A bérbeadásból realizált tényleges bevétel e Ft, az éves terv e Ft, teljesítés 60,5 %. Tófürdı, mőjégpálya, csónakázó tó, Kalandváros Ezen tevékenységek csak veszteséggel végezhetık, ugyanakkor a nyitvatartási idı csökkentésével, ill. az idıjárási viszonyokhoz alkalmazkodó nyitva-tartással a társaság igyekszik a költségekkel takarékoskodni. Az I. félévi kedvezıtlen idıjárás miatt a Tófürdınél és mőjégpályánál a bevételek jelentısen elmaradtak a tervezettıl, a Tófürdınél ez a tendencia sajnos a szezon második felére is érvényes. Emiatt a szolgáltatások eredménye is kedvezıtlenül alakult.

13 13 Vagyonhasznosítás Vagyonhasznosítási tevékenység területén a beszámolási idıszakban az árbevétel e Ft volt, amely az értékbecslésbıl adódik I. félévében az értékesítési folyamatok elıkészítési fázisa valósult meg. Ennek következtében július, augusztus hónapokban történtek ingatlan értékesítések, a tervek szerint a pályázat kiírás eredményeként a II. félévben további ingatlan eladások is realizálódnak. Ingatlankezelési Egység egyéb tevékenysége Ezen tevékenység bevétele e Ft a tervezett Ft-tal szemben. A bevétel a Vízöntı utcai ingatlan értékesítésének e Ft összegébıl és a HEMO épület csere értékébıl e Ft adódik. Utóbbit a számviteli elıírások szerint értékesítésként kellett elszámolni. 4. Követelések és kötelezettségek alakulása A követelések állománya e Ft, melybıl a vevıkövetelések értéke e Ft. A beszámoló készítésének fordulónapján a társaságnak a saját vevı állományából e Ft éven túli követelése volt. A nyilvántartott értékvesztés e Ft. A tartozások behajtására a ZRt. megtette a szükséges intézkedéseket. Az egyéb követelések állománya e Ft, melybıl a szolgáltatásra adott elıleg e Ft, a munkavállalóknak adott elılegek és elszámolásra kiadott összegek e Ft, a társasházaknak elszámolásra kiadott összeg e Ft, ÁFA e Ft, társasági adó e Ft, APEH illeték e Ft, végrehajtóknak fizetett elıleg e Ft, társasház házak elszámolása e Ft, társadalombiztosítási ellátás e Ft. A pénzeszközök állománya e Ft, melybıl e Ft kamatozó betétszámlán, eft önkormányzati lakóházjavítási számlán, eft elszámolási betétszámlán lévı összeg, eft pedig a pénztárak állománya. Az aktív idıbeli elhatárolásokból e Ft a bevételek idıbeli elhatárolása, melybıl e Ft kamatbevétel, e Ft a szelektív hulladékgyőjtés bevétele, 674 e Ft pedig a II. félévben számlázott energia és bérleti díj. A költségek aktív idıbeli elhatárolása e Ft, melybıl e Ft parkolóhasználati díj, e Ft hulladékgyőjtı sziget használati díj, e Ft hulladékgyőjtı gépkocsi használati díj, e Ft a folyamatban lévı ügyek illetéke és végrehajtási költsége. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományából e Ft a kötvénykibocsátásból származó tartozás, e Ft hiteltartozás. A rövid lejáratú kötelezettségekbıl e Ft szállítói tartozás, melybıl e Ft a beruházási szállító. A beruházási szállítókból e Ft a hulladéklerakó IV. ütem kivitelezıjével, e Ft pedig a STRABAG MML Kft-vel szembeni, a Sportcsarnok kivitelezésével kapcsolatos tartozás, melyet a ZRt. jogelıdje a kivitelezıvel szemben fennálló késedelmi kötbér követelés fejében tartott vissza. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekbıl e Ft az önkormányzati lakóház, saját és külsı kezeléső társasház elszámolása, e Ft az illetékkötelezettség, e Ft a foglaló és egyéb kötelezettség, e Ft az óvadék, e Ft a munkavállalókkal szembeni kötelezettség e Ft adó- és járulék kötelezettség. A passzív idıbeli elhatárolásokból e Ft a támogatásokra elszámolt halasztott bevétel, e Ft a bevételek, e Ft a költségek elhatárolása.

14 14 KIMUTATÁS a június 30-án fennálló követelésekrıl és kötelezettségekrıl KÖVETE- LÉS Vevık -felsorolás 0-90 nap nap nap Éven túli követelés Lakossági hulladékszállítás Közületeknek, hulladék szállítás KÖTELE- ZETTSÉG 1000 Ft Szállítók- felsorolás 0-90 nap nap nap Éven túli követelés Beruházási szállító Egyéb szállítók Önkormányzat Összesen: Egyéb vevık Vagyonhasznosítás Kötvény Saját tárgyi eszköz bérbeadás Vevık elılegei Átvonuló szállás Hitelek Értékvesztés Hosszú lejáratú Összesen: Rövid lejáratú Önkorm.követelés Egyéb rövid lej. kezelt ing.kapcs. kötelezettség Egyéb követelés Mindösszesen: Mindösszesen:

15 5. Pénzügyi mőveletek és rendkívüli tételek 15 Pénzügyi mőveletek Bevétel Ráforditás Jogcíme I. félévi tény I. félévi terv terv tény Kapott kamat és egyéb ráf Fizetett kamatok, egyéb ráf. Közt.Egyesülés mők. Ktg Rendkívüli tevékenység Bevétel Ráfordítá s Jogcíme terv I. félévi tény 2008 I. félévi terv tény Támogatás Térítés n. átvett eszk Ft Pénzügyi mőv.egyéb bev. Elengedett követelés Bírság Térítés n.átadott eszköz 68 Összesen Összesen Szombathely, augusztus 25. Kovács Elıd vezérigazgató

16 Mérleg- és eredménykimutatás Társaság neve: SZOVA Zrt. Mérleg (Adatok E Ft-ban) Melléklet Sorsz. MEGNEVEZÉS évi terv I. félévi tény A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Eredménykimutatás (összköltség eljárással, adatok E Ft-ban) Sorsz. MEGNEVEZÉS évi terv I. félévi tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személy jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

17 17 Gazdasági mutatószámok Társaság neve: SZOVA Zrt. Adatok eft-ban Sorsz. Megnevezés 2008.évi terv 2008.I.félév tény Dinamikus összehasonlítás 55 Saját tıke növekedés % -4,7% 56 Jegyzett tıke növekedés % 0,0% 57 Árbevétel növekedés % -68,8% Vagyoni helyzet mutatói 58 Befektetett eszközök fedezete % (12/1) 68,5% 58,0% 59 Id.tıke aránya % (21/28) 51,1% 53,6% Pénzügyi helyzet mutatói 60 Likviditás % (5/24) 691,7% 482,8% 61 Gyorsráta % (5-6)/24 557,8% 264,2% 62 Forgótıke 5-24 (M Ft) , ,0 63 Forgótıke szint % (62/5) 85,5% 79,3% Jövedelmezıségi mutatók 64 Össztıke megtérülés % (46+41)/28 3,1% 1,7% 65 Üzemi eredm./árbevétel % (38/31) 10,2% 13,8% Üzemi eredm./(árb+egyéb b.) % 66 38/(31+33) 9,4% 9,8% Fizetett kamatok/üzemi eredmény % 67 (41/38) 0,0% 0,0% 68 Adózás elıtti eredm./árbevétel % (46/31) 7,7% 13,6% 69 Ad. er./(árb+egyéb+p-ü-i bev+rendk.bev)% (46/ ) 6,8% 8,9% 70 Adózás elıtti eredm./fıösszeg % (46/28) 3,1% 1,7% Hatékonyság, forgási sebesség 71 Anyaghányad % (34/31) 67,0% 58,1% 72 Bérhányad % (35/31) 19,9% 28,4% 73 Készletek forgási sebessége (31/6) 4,5 0,7 74 Eszköz forg.sebessége (31/11) 0,4 0,1 Cégértékelés 75 Diszkontláb 10,0% 10,0% 76 Nettó eszközérték MFt (11-21) , ,0 77 Üzleti érték MFt (48+36)/ , ,0 78 Üzl. érték "árfolyama" % (77/13) 232,4% 114,9%

18 18 Vagyoni-pénzügyi-jövedelmezıségi adatok Társaság neve: SZOVA Zrt 2.sz.melléklet. Adatok M Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2008.évi terv 2008.I.félév tény M é r l e g a d a t o k 1 A. Befektetett eszközök , ,0 2 I. Immateriális javak , ,0 3 II. Tárgyi eszközök , ,0 4 III. Befekt. pénzügyi eszközök , ,0 5 B. Forgóeszközök , ,0 6 I. Készletek , ,0 7 II. Követelések , ,0 8 III. Értékpapírok ,0 9 IV.Pénzeszközök , ,0 10 C. Aktív idıbeli elhatárolások , ,0 11 Eszközök összesen , ,0 12 D. Saját tıke , ,0 13 I. Jegyzett tıke , ,0 14 II. Jegyz.be nem fizetett 15 III. Tıketartalék , ,0 16 IV. Eredménytartalék , ,0 17 V. Lekötött tartalék 18 VI. Értékelési tartalék 19 VII. Mérlegszerinti eredmény , ,0 20 E. Céltartalékok , ,0 21 F. Kötelezettségek , ,0 22 I. Hátrasorolt kötelezettségek 23 II. Hosszúlej.kötelezettségek , ,0 24 III. Rövidlej.kötelezettségek , ,0 25 Szállítók 26 Rövidlejáratú. hitelek 27 G. Passzív idıb. elhatárolás , ,0 28 Források összesen , ,0 E r e d m é n y k i m u t a t á s a d a t o k 29 Belföldi árbevétel , ,0 30 Export árbevétel 31 I. Nettó árbevétel , ,0 32 II. Aktívált saját teljesítmény , ,0 33 III. Egyéb bevétel , ,0 34 IV. Anyagjellegő ráfordítás , ,0 35 V. Személyi jellegő ráfordítás , ,0 36 VI. Értékcsökkenés , ,0

19 Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés közvetett költségei 37 VII. Egyéb ráfordítások , ,0 38 A. Üzemi eredmény , ,0 39 VIII. Pénzügyi bevételek , ,0 40 IX. Pénzügyi ráfordítás , ,0 41 Fizetett kamatok 42 B. Pénzügyi eredmény , ,0 43 X. Rendkívüli bevétel , ,0 44 XI. Rendkívüli ráfordítás , ,0 45 D. Rendkívüli eredmény , ,0 46 E. Adózatlan eredmény , ,0 47 XII. Adó , ,0 48 F. Adózott eredmény , ,0 49 G. Mérleg sz. eredmény , ,0 19

20 20 Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása 3.melléklet Év: Terv Adatok: eft Sorszám Megnevezés Szhelyi háztart. hulladékgy. Közületi és vidéki hulladékgy. Szhelyi háztart. hulladék ártalmatl., hasznosítás Közületi és vidéki hull. ártalmatl., hasznosítás Közterület takarítása, egyéb Útépítés, fenntart. Parkolási szolg. Egyéb Vgi tev. Ingatlankez. önkormányzati Ingatlankez. társasház Ingatlankez. házfelügy. szolg. Bérbeadás lakás Bérbeadás nem lakás Bérbeadás Sportcsarnok 07 Árbevétel és egyéb bevétel Költségek 09 Közvetlen anyagköltség ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Közvetlen bér Bérjárulékok Értékcsökkenés Üzemeltetési és fennt.ktg Egyéb közvetlen költség Üzemi általános költség Szőkített önköltség Ágazati eredmény Egyéb közvetett költség Egyéb ráfordítás Üzemi tev. eredménye Pénzügyi bevétel 24 Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi mőveletek eredm Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény

21 21 Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása 3.melléklet Év: Terv Adatok: eft Sorszám Megnevezés Szolgáltatás Tófürdı Szolgáltatás Mőjégpálya Szolgáltatás Csónakázó-tó Vagyonhasz- Kalandváros Szánkópálya nosítás Egyéb Ik-i tev. Továbbszáml szolg. Közvetlen el nem számolt költségek Összesen Halmozott Halmozatlan 07 Árbevétel és egyéb bevétel Költségek 09 Közvetlen anyagköltség ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Közvetlen bér Bérjárulékok Értékcsökkenés Üzemeltetési és fennt.ktg Egyéb közvetlen költség Üzemi általános költség Szőkített önköltség Ágazati eredmény Egyéb közvetett költség Egyéb ráfordítás Üzemi tev. eredménye Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi mőveletek eredm Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény

22 22 Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása 4.melléklet Év: 2008.I.félév Tény Adatok: eft Sorszám Megnevezés Hulladékgyőjtés Hulladék ártalmatl., hasznosítás Közterület takarítása, egyéb Útépítés, fenntart. Fizetı parkolás Egyéb Vg-i tev. Ingatlankez. önkormányzati Ingatlankez. társasház Ingatlankez. házfelügy. szolg. Bérbeadás lakás Bérbeadás nem lakás Bérbeadás Sport- csarnok 07 Árbevétel és egyéb bevétel Költségek 09 Közvetlen anyagköltség ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Közvetlen bér Bérjárulékok Értékcsökkenés Üzemeltetési és fennt.ktg Egyéb közvetlen költség Üzemi általános költség Szőkített önköltség Ágazati eredmény Egyéb közvetett költség Egyéb ráfordítás Üzemi tev. eredménye Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi mőveletek eredm Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény

23 Cég: SZOVA ZRT. Ágazati eredmények alakulása 4.melléklet Év: I.félév Tény Adatok: eft Sorszám Megnevezés Szolgáltatás Tófürdı Szolgáltatás Mőjégpálya Szolgáltatás Csónakázó-tó 23 Vagyonhasznosítás Kalandváros Szánkópálya Egyéb Ik-i tev. Továbbszáml szolg. Közvetl. el nem számolt költségek Összesen halmozott halmozatlan 07 Árbevétel és egyéb bevétel Költségek 09 Közvetlen anyagköltség ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Közvetlen bér Bérjárulékok Értékcsökkenés Üzemeltetési és fennt.ktg Egyéb közvetlen költség Üzemi általános költség Szőkített önköltség Ágazati eredmény Egyéb közvetett költség Egyéb ráfordítás Üzemi tev. eredménye Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi mőveletek eredm Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény

24 24 SZOVA Zrt. 5. melléklet KIMUTATÁS I.félévi létszám és bér adatainak alakulásáról Létszám és bér bérstatisztikával egyezıen Létszámadatok (fı) Éves béradatok (1000 Ft-ban Állománycsoportok terv 2008.I.f.évi tény terv 2008.I.f.évi tény Tény/terv % Fizikai dolgozók 208,5 200, Szellemi foglalkozásúak 98,5 94, Teljes munkaidıs összesen: , Egyéb (részm. - nyugdíjas) 18 17, Átlagos statisztikai állományi létszám , Állományon kívüli (tiszteletdíj) Összesen Számvitelben elszámolt bérköltség

25 25 Társaság neve: SZOVA ZRt. 6. Melléklet I. félévi beruházások és annak forrásai Adatok E Ft-ban Megnevezés Beruházási ráfordítás Amortizáció Nyereség Kötvény Támogatás összesen Terv Tény Terv Tény Terv Tény Tény Tény Építıipari gépek felújítása Bontókalapács Parkoló automata csere PDA, fényképezıgép, szoftver (parkolók) Parkolóhelyek kijelölése Tófürdın kisebb felújítások Tófürdın klórozó automatizálás, vízanalizáló kész Sípálya kialakítása, sífelvonó Kalandváros játék bıv Kalandváros kisgépek Egyéb gépek, berendezések, szerszámok Számítástechnikai eszközök, szoftverek Bérbeadást elısegítı beruházás Városi Sportcsarnok Iroda felújítás + lakás Gépjármő vásárlás Hulladéklerakó IV. ütem Hulladékgyőjtı gépjármő Hulladékgyőjtı gépek felújítása Hulladéklerakó betöltési terv Hulladékgyőjtı edényzet Köztisztasági gépek felújítása Szállítószalag sódarálóhoz Körmendi úti volt lerakó rekultivációs terv Beruházási hitel törlesztés (Tófürdı) Összesen Osztalékra felvett hitel törlesztése Mindösszesen

26 26 Társaság neve: SZOVA ZRT. 7.sz.melléklet Az önkormányzati ingatlanok bevételeinek és kiadásainak elszámolásához I. félév Terv Tény % Forrás: Nyitó egyenleg: - lakóházjavítási alap maradvány ,66 - hátralék (1) , ,37 Bevételek: Bérleti díj elıírás - lakás bérleti díj+áfa ,08 vízdíj+áfa ,88 szemétszállítási díj+áfa ,38 takarítás+áfa ,34 egyéb (főtés, áram)+áfa ,57 - nem lakás bérleti díj + ÁFA ,35 vízdíj + ÁFA ,90 egyéb (gáz,áram) ,38 - egyéb bevétel ,40 Hátralék állományváltozás (2)(csökk. +)(növ. -) ,77 Behajthatatlan bérleti díj Forrás összesen: (3) ,00 Felhasználás: Üzemeltetésre - kezelési díj ,00 - társasház üzemeltetés , %-os önkormányzati ingatlan üzemeltetés ,42 Karbantartás + ÁFA ,99 Karbantartás (mentes) ,37 Pénzeszköz átadás ,43 Felújítási alapképzés ,50 - ebbıl panelprogram ,00 Felújítás és/vagy lakásvásárlás ,58 Vízdíj ,73 Szemétszállítási díj ,49 Beutalás ÁFA fizetéshez ,58 Felhasználás összesen: (4) ,30 Pénzmaradvány (5) = (3-4) ,17 Hátralék (6) ,04 Záró egyenleg (7) = (5+6) ,65

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5

MÉRLEG 2009.12.31. 2009. üzleti évrıl. ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zrt. 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 A válllkozás megnevezése A válllkozás címe, telefonszám ÉSZAKERDİ Erdıgzdsági Zrt 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 MÉRLEG 2009.12.31 2009. üzleti évrıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S -Képviselı-testületnek- a Patakhı Energiaszolgáltató

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31. Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31. ESZKÖZÖK 2011. december

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ december 31. Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31. ESZKÖZÖK 2010. december

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló december 31.

Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló december 31. 14590652900129914 Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. Éves beszámoló 2011..december 31. 14590652900129914 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen.

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. Jogi ismeretek Jelölje meg a helyes válaszokat! 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. (1 pont) Cselekvıképesség Jogképesség Szerzıképesség

Részletesebben