Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete üzleti évrl Sándor Zsolt Pécs, /35

9 I. Általános rész 1. Céginformációs adatok Cég elnevezése: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság Rövidített neve: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. A Társaság székhelye: A Társaság október 1-én alakult, Ft alaptkével. A társaság alapítója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki a társaságnak így 100%-ban volt tulajdonosa. A i alapítói határozat szerint a társaság jegyzett tkéje az eredménytartalékban szerepl vagyonból Ft-tal került megemelésre én Pécs MJV Önkormányzatának újabb határozata alapján közbens mérleg készítésével a jegyzett tke az eredménytartalékban szerepl vagyonból Ft-tal került megemelésre. Mindkét tkeemelés évben a cégbíróságon bejegyzésre is került évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát lépez 100 db Ft névérték B osztályú törzsrészvényébl 14 darabot adásvételi szerzdés keretében névértéken átruházott azon önkormányzatok részére, mely településeken társaságunk üzemeltetési feladatokat lát el. Az ügylet eredményeképpen a társaság többszemélyes zártkören mköd részvénytársasággá vált. A tulajdonos 2/2011 ( ) számú alapítói határozata alapján a társaság törzstkéje az eredménytartalékból Ft-tal megemelésre került. A jegyzett tke emelés cégbírósági bejegyzése évben valósult meg üzleti évben a társaság jegyzett tkéjében változás nem történt. A jegyzett tke összege a üzleti év végén a fentiek alapján Ft. A tulajdonosi szerkezet alakulását a mellékelt táblázat mutatja. Pécs, /35

10 A társaság tulajdonosi szerkezetének bemutatása én: Tulajdonos megnevezése Részesedés Részvények Részvények (%) száma (db) névértéke Pécs Megyei Ft Jogú Város % Ft Önkormányzata 99, Ft % Ft Aranyosgadány Ökormányzata 0, Ft % Ft Bakonya Önkormányzata 0, Ft % Ft Bicsérd Önkormányzata 0, Ft % Ft Boda Önkormányzata 0, Ft % Ft Cserkút Önkormányzata 0, Ft % Ft Gyód Önkormányzata 0, Ft % Ft Keszü Önkormányzata 0, Ft % Ft Kozármisleny Önkormányzata 0, Ft % Ft Kökény Önkormányzata 0, Ft % Ft Kvágószls Önkormányzata 0, Ft % Ft Kvágótötts Önkormányzata 0, Ft % Ft Pellérd Önkormányzata 0, Ft % Ft Túrony Önkormányzata 0, Ft % Ft Zók Önkormányzata 0, Ft A Társaság vezérigazgatója Sándor Zsolt, aki cégjegyzésre és a beszámoló aláírására önállóan jogosult. A társaság Felügyel Bizottságának létszáma 5 f. Pécs, /35

11 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének i határozata a társaságban Igazgatóságot hozott létre. Az Igazgatóság három tagból áll, elnökét és tagjait az alapító négy évre választja meg. A számviteli törvény elírásai alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálatát Buzás Gábor (7623 Pécs, Bartók Béla utca 29) látja el. A évre vonatkozó könyvvizsgálat díja Ft + áfa. A könyvvizsgáló részére egyéb kifizetés nem történt. A könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy Csányiné Pataki Csilla, regisztrációs száma Ftevékenység: Víztermelés, -kezelés, -ellátás A társaság Pécs Megyei Jogú Város területén víztermelési és vízellátási feladatokat, szennyvíz-gyjtési, kezelési feladatokat, továbbá építipari tevékenységet végez, a pécsi viziközmvek üzemeltetését október 5-én kezdte meg, az október 1.-én aláírt üzemeltetési szerzdés alapján. Társaságunk szolgáltatási területe a mködés során folyamatosan bvült ben Kozármisleny város területén szennyvíz-gyjtési, kezelési feladatokat, augusztus 1-tl Kvágószls, majd október 1-tl Pellérd községek területén víztermelési és vízellátási feladatokat, valamint szennyvíz-gyjtési, kezelési feladatokat látunk el ben további tizenegy község döntött oly módon, hogy társaságunkat bízza meg a szolgáltatással: Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Túrony, Zók (ivóvíz), Bakonya, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kvágótöttös (ivóvíz- és szennyvíz) így jelenleg összesen mintegy 167 ezer f ellátását biztosítjuk ban Szalánta községgel bvült szolgáltatási területünk, itt ivóvízszolgáltatást nyújtunk. Fentiek mellett építipari tevékenységet végzünk valamennyi ellátási területünkhöz kapcsolódóan. Pécs, /35

12 2. Számviteli politika 1) Mérlegkészítés és éves beszámoló A társaság éves beszámolót készít, s a ketts könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. Mérlegét a számviteli törvény 1. számú mellékletében elírt tagolásban, A változat szerint készíti el. Az éves beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés idpontja tárgyévet követ január 31. A társaság a számviteli törvénynek megfelelen a vállalkozás folytatásának elvébl kiindulva biztosítja a számviteli alapelvek érvényesülését. 2) Eredmény-kimutatás A társaság az eredmény-kimutatást összköltség eljárással ( A változat) készíti, a 6. és a 7. számlaosztályok számláit nem használja a nyilvántartásban. 3) Eszközök és források értékelés Az éves beszámoló készítése során alkalmazott értékelési eljárásokat a mellékelt táblázat mutatja be. Tétel megnevezése Értékelés a mérlegben A.Befektetett eszközök I.Immateriális javak Bekerülési (beszerzési és elállítási) érték, Vagyoni érték jogok csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással Szellemi termékek növelve a terven felüli értékcsökkenési, leírás visszaírt összegével. Immateriális javakra adott ellegek Bekerülési érték, csökkentve az elszámolt, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. II.Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni Bekerülési (beszerzési és elállítási) érték, érték jogok csökkentve Mszaki berendezések, gépek, az elszámolt terv szerinti és terven felüli jármvek értékcsökkenési leírással, Egyéb berendezések, növelve felszerelések, jármvek a terven felüli értékcsökkenési leírás Beruházások visszaírt összegével. Beruházásokra adott ellegek Bekerülési érték, csökkentve az elszámolt, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. Pécs, /35

13 B.Forgóeszközök I.Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott ellegek II.Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Egyéb követelések IV.Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C.Aktív idbeli elhatárolások D.Saját tke E.Céltartalékok F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passzív idbeli elhatárolások Bekerülési (beszerzési és elállítási) érték, csökkentve az elszámolt, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. Vev által elismert, számlázott összeg, csökkentve az elszámolt, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. A mindenkori, még teljesítend összeg, csökkentve az elszámolt, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték 4) Amortizációs politika A társaság az amortizáció elszámolása során a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történ lineáris leírási módot alkalmazza minden állománycsoportban. Az értékcsökkenési leírás kulcsát a Társasági adótörvény alapján állapította meg. Az év közben üzembe helyezett eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatbavétel napjától történik. A Ft egyedi értékhatár alatti eszközöket a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Pécs, /35

14 5) Készletek értékelése Az anyagkészletek értékelése tényleges átlagos beszerzési áron, a befejezetlen termelés és a késztermékek értékelése tényleges közvetlen önköltségen történik. 6) Értékhelyesbítés Az értékhelyesbítés lehetségét a társaság nem alkalmazza, sem az immateriális javaknál, sem a tárgyi eszközöknél. 7) Céltartalék képzése A társaság céltartalékot nem képzett. A társaság vezet ügyvédjének véleménye alapján a folyamatban lev peres eljárások a jövben nem jelentenek jelents pénzügyi kockázatot a társaság számára. 8) Részesedések (kapcsolt vállalkozás) március 31-én a társaság megalapította a Tettye Vízház Kft-t (székhelye Pécs, Széchenyi tér 1; cégjegyzékszám ; képviseli Nándorfi Géza Csaba ügyvezet), 500 e Ft törzstkével. A társaság törzstkéjét az alapító június 7-én e Ft készpénzzel e Ft-ra emelte. A tkeemelés a cégbíróságon évben bejegyzésre került. A Kft-nek társaságunk 100 % -ban tulajdonosa, így a társaság kapcsolt vállalkozásnak minsül. A társaság f tevékenységi köre Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A november 30-án alapított Tettye - Komposzt Kft. (székhelye Pécs, Állomás utca 40; cégjegyzékszám ; képviseli Kardosné Hódosi Andrea ügyvezet) megalapításában 510 e Ft készpénzbefizetéssel vett részt a társaság, melynek révén az alapított társaságban 51 % tulajdonrészt szerzett (a társaság kapcsolt vállalkozásnak minsül). A Tettye - Komposzt Kft. taggylése szeptember 18. kezd idponttal a társaság jogutód nélküli megsznését, végelszámolását határozta el. A végelszámolás megindításának cégbírósági bejegyzése november 6-án megtörtént. A megsznés cégbírósági bejegyzése és a társaság cégjegyzékbl való törlése február 18-i nappal megvalósult. Ennek alapján a nyilvántartott részesedés az eszközök közül kivezetésre került. Pécs, /35

15 A vagyonfelosztási javaslat alapján társaságunkat illet vagyon 395 e Ft, melyet évben meg is kaptunk ban üzletrész-átruházási szerzdés keretében e Ft ellenében társaságunk 100%-os tulajdonrészt szerzett a BIOM-Baranya Befektet és Szolgáltató Kft-ben (BIOM-Baranya Kft; székhelye 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8; cégjegyzékszám ; képviseli Laki Zoltán ügyvezet). A társaság f tevékenységi köre: Gzellátás, légkondicionálás Jelenleg tehát társaságunk az alábbi részesedésekkel rendelkezik: Név Jegyzett tke (e Ft) Részesedés névértéke (e Ft) Tulajdoni hányad Tettye Vízház Kft % BIOM-Baranya Kft % 9) Kapott támogatások Az év során kapott, járó támogatások a következk: KEOP-1.3.0/ projekt e Ft KEOP-1.2.0/ projekt e Ft TÁMOP /1 projekt e Ft Közmfejlesztési hozzájárulás felhasználás e Ft Nem közmvel száll. szennyv. ártalmatlanítás 249 e Ft Társadalombiztosítás (apanap) 472 e Ft Összesen: e Ft Pécs, /35

16 10) Értékvesztés képzése A vevállományra vonatkozó értékvesztés képzése az alábbiak szerint történt: A víz- és csatorna vevállományunkra vonatkozóan a vevállomány számosságára való tekintettel százalékos mértékek felhasználásával számolunk el értékvesztést, melynek során az elrelátható kockázatot (a befolyás valószínségét) különböz mérték súlyozással vesszük figyelembe. A számítás a mellékelt táblázatban látható. A súlyozás mértékét 2013-ban az elz idszakokban alkalmazotthoz képest megnöveltük, mivel a követelés-kezelés tapasztalati adatai azt mutatják, hogy a megtérülés kockázata emelkedik. A víz- és csatornadíjon kívüli egyéb vevállomány esetében az adósok egyedi minsítése alapján történik az értékvesztés meghatározása. Összességében a mellékelt táblázat szerinti részletezésben e Ft összeg értékvesztést tartunk nyilván a vevállományra vonatkozóan. A táblázat a kapcsolt vállalkozásnak minsül vevk felé fennálló követelésekre képzett értékvesztés összegét ( Ft) is tartalmazza. Így a vevállományra az elz évek során összesen e Ft értékvesztést számoltunk el évben további e Ft került elszámolásra, e Ft pedig visszaírásra. A visszaírás a kapcsolt egyéb vevállományra vonatkozik. Váltón alapuló, kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követeléseinkre vonatkozóan a követelések egyedi minsítése alapján e Ft értékvesztést számoltunk el 2013-ban, így a nyilvántartott értékvesztés összege az üzleti év végén e Ft. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló egyéb követeléseinkre vonatkozóan a követelések egyedi minsítése alapján e Ft értékvesztést számoltunk el 2013-ban, így a nyilvántartott értékvesztés összege az üzleti év végén e Ft. Leányvállalatunkkal, a Tettye Vízház Kft.-vel kapcsolatos eszközeink vonatkozásában az elz évben elszámolt értékvesztés indokoltsága megsznt, így az teljes összegében visszaírásra került, az alábbi területeken: Részesedés: e Ft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (tagi kölcsön): e Ft Idbeli elhatárolás (kölcsön kamata): e Ft Más, egyéb területen értékvesztés elszámolása nem volt indokolt, így további értékvesztést 2013-ban nem számoltunk el. Pécs, /35

17 Követelések Vevk Lakosság Közület Kategóriák Ft Ft felett Ft Ft felett Együtt Nyitott tételek Befolyt Befolyt tételek aránya 22% 41% 42% 28% 32% Nyitott tételek Kategóriák kockázati súlyozása 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 Nyitott tételekbl peresített értékvesztés kulcs: 60%xsúlyozás 90% 88% 88% 90% 89% Képzett értékvesztés Nyitott tételekbl határid szerint nap nap nap nap felett Értékvesztés kulcs 64% 43% 58% 52% 41% nap 10%xsúlyozás 10,00% 9,80% 9,80% 10,00% 9,86% nap 30%xsúlyozás 45,00% 44,10% 44,10% 45,00% 29,59% nap 45%xsúlyozás 60,00% 58,80% 58,80% 60,00% 44,39% 360 nap felett 60%xsúlyozás 80,00% 78,40% 78,40% 80,00% 59,60% Képzett értékvesztés határid szerint nap nap nap nap felett Víz- és csatorna értékvesztés Egyedileg értékelt egyéb követelések után képzett értékvesztés Pécsi Vízm Zrt egyedi kockázatértékelés alapján képzett értékvesztés Összes képzett értékvesztés Pécs, /35

18 II. Tájékoztató kiegészítések Munkavállalókkal és állományon kívüliekkel kapcsolatos információk: 1. Létszámadatok Állomány-csoportok Éves átlagos statisztikai állományi létszám/f Bérköltség e Ft Fizikai 126, Szellemi 139, Munkavállalók összesen Saját jogú nyugdíjas Egyéb jogcímen (tiszteletdíj) Egyéb jogcímen (megbízás) Egyéb összesen Mindösszesen A Felügyel Bizottsággal, üzletvezetéssel kapcsolatos információk: Megnevezés Létszám/f Bérköltség e Ft Felügyel bizottság Igazgatóság 3 0 Üzletvezetés Mindösszesen A társaság az ügyvezetés és az Igazgatóság, Felügyel Bizottság tagjai részére elleget, kölcsönt nem folyósított. 2. Személyi jelleg kifizetések A személyi jelleg egyéb ráfordítások összetétele a következ: e Ft Elz év Tárgyév Betegszabadság Végkielégítés Erzsébet utalvány Nyugdíjpénztári hozzájárulás Egészségpénztári hozzájárulás SZÉP kártya Küls reprezentáció Természetbeni juttatás Egyéb személyi jelleg kifizetés Egyéb személyi jelleg kifizetés után fizetend adók Összesen: Pécs, /35

19 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegben kimutatott eszközök együttes értéke az üzleti év végén e Ft. A mérlegsorok szerkezeti összetétele az alábbi táblázatban felsoroltak szerint alakul, az elz év végi állapothoz viszonyítva. e Ft Eszközök (Aktívák) Állományváltozás A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idbeli elhatárolások Eszközök összesen: Befektetett eszközök között a társaság a tevékenységét egy éven túl szolgáló eszközöket tartja nyilván. Az immateriális javak körében meghatározó a mszaki informatikai rendszer bvítése és fejlesztése, emellett kisebb mérték, de folyamatos fejlesztés történt az egyéb szoftverek vonatkozásában is. A korábban szellemi termékként kimutatott szoftvereket átsoroltuk a vagyoni érték jogok közé. A tárgyi eszközök állományában a szokásos ügymenethez képest nagyobb összeg beruházás történt 2013-ban valamennyi eszközcsoport vonatkozásában, mivel társaságunk a mködéséhez szükséges 2009-tl használatában lev, bérelt - eszközöket megvásárolta az elz szolgáltatótól. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök (bruttó és nettó értékek, illetve a évre elszámolt értékcsökkenés) alakulását a következ táblázatok mutatják: Pécs, /35

20 Kimutatás az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulásáról év e Ft Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Szellemi termékek Vagyoni érték jogok Ingatlanok Mszaki berendezés, gép, járm Egyéb berendezés, gép, járm Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Selejtezés, leltárhiány, káresemény Értékesítés Térítés nélküli átadás Záró Pécs, /35

21 Kimutatás az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulásáról év Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen e Ft Szellemi termékek Vagyoni érték jogok Ingatlanok Mszaki berendezés, gép, járm Egyéb berendezés, gép, járm Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi amortizáció Tárgyévi csökkenés Selejtezés, leltárhiány, káresemény Értékesítés Térítés nélküli átadás Záró Pécs, /35

22 A társaság forgóeszközeinek értéke az üzleti év végén e Ft. Összetétele a következ: Anyagkészlet: Áruk: Késztermékek Befejezetlen termelés Belföldi vevkövetelések: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések: Pénzeszközök: e Ft e Ft 467 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésként szerepelnek a leányvállalataink részére nyújtott tagi kölcsönök, az alábbi részletezésben: Hitel igénybe vevje Lejárata Fennálló tartozás e Ft Tettye Vízház Kft BIOM-Baranya Kft BIOM-Baranya Kft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésként mutatjuk ki továbbá a társaságunk kapcsolt vállalkozásai, mint vevk felé kiállított számlák elszámolt értékvesztéssel csökkentett összegét ( e Ft). Az elz évek beszámolóiban váltón alapuló követelésként, illetve egyéb követelésként kimutatott tételek közül a jogviszonyok változása következtében átsorolást végeztünk a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések közé. E tételek elszámolt értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értékei az alábbiak: Váltón alapuló követelések: e Ft Egyéb követelések: e Ft Pécs, /35

23 Az egyéb követelések állományának alakulása: Követelések megnevezése Nyitó e Ft Záró egyenleg Munkavállalókkal szembeni követelés Visszatérítend adók, járulékok Egyéb Összesen A pénzeszközök állományának alakulása: e Ft Pénzeszköz megnevezése Nyitó Záró egyenleg Pénztár, csekkek CIB Bank Zrt. elszámolási számlák Lekötött betét - - Összesen Társaságunk én értékpapírokkal nem rendelkezik. Pécs, /35

24 Az aktív idbeli elhatárolások mérleg szerinti összege e Ft. Elhatárolások fajtái Elz Tárgyév év Mérleg fordulónapja után esedékes, tárgyidszakot illet bevételek Tárgyidszakban elszámolt, de következ idszakot terhel költségek, illetve ráfordítások Összesen: A mérleg fordulónapja után esedékes, tárgyidszakot illet bevételek összege dönten az alaptevékenység (víz és csatornaszolgáltatás, folyékony hulladékszállítás) árbevételének elhatárolásából adódik. A ténylegesen teljesített, de 2013-ban még ki nem számlázott szolgáltatás értéke e Ft. Az egyéb - alaptevékenységen kívüli árbevétel elhatárolt összege e Ft. E mérlegsoron szerepel továbbá a Tettye Vízház Kft. és a BIOM-Baranya Kft. részére nyújtott tagi kölcsön elmúlt idszakokra járó, de pénzügyileg a kölcsön lejáratakor esedékes, elhatárolt összege ( e Ft és e Ft) is. A évi idszakra járó TÁMOP támogatás elhatárolt összege e Ft, s a járó, a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg rendezett kártérítés elhatárolt összege e Ft. Költségek aktív idbeli elhatárolásaként évben kifizetett, de a következ idszakot terhel bérleti díjak (3 669 e Ft), szoftver - támogatási, követési és üzemeltetési díjak (5 173 e Ft), biztosítási díjak (2 068 e Ft), valamint elfizetési díjak, utazás- és szállásköltség és egyéb igénybe vett szolgáltatások díjainak nem a tárgyévet terhel része került kimutatásra. Pécs, /35

25 A mérlegben kimutatott források együttes értéke az üzleti év végén e Ft. A mérlegsorok szerkezeti összetétele az alábbi táblázatban felsoroltak szerint alakul. Források (Passzívák) Állományváltozás D. Saját tke I. Jegyzett tke II. Tketartalék III. Eredménytartalék IV. Lekötött tartalék V. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idbeli elhatárolások Források összesen Jegyzett tkeként a cégbíróságon bejegyzett tke került kimutatásra évben a társaság jegyzett tkéjében változás nem történt, így annak összege jelenleg is e Ft. A évi adózás eltti eredmény e Ft, társasági adó fizetési kötelezettség e Ft. Az adózott eredmény ennek alapján e Ft, az ennek terhére javasolt osztalékfizetés összege 0 e Ft. A mérleg szerinti eredmény e Ft. Pécs, /35

26 A kötelezettségek értéke e Ft. Összetétele a következ: Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbl: Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek: Ebbl: Szállítói tartozás: Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Vevtl kapott ellegek Rövid lejáratú hitelek: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Hosszú lejáratú hitelként mutatjuk ki a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök vételárából egy éven túl fennálló fizetési kötelezettségeinket, az alábbi táblázat szerinti részletezésben: Hitel nyújtója Hosszú lejáratú lízingdíj e Ft Lejárati év CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt Összesen: Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló, hosszú lejáratú évben teljesített tagi kölcsönnyújtásból adódó kötelezettségeink az alábbiak: Kölcsön nyújtója Lejárata Fennálló tartozás e Ft Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Hosszú lejáratra adott kölcsön összesen: Pécs, /35

27 A rövid lejáratú hitelek között számlavezet bankunk által biztosított alábbi hitel szerepel: Hitel nyújtója Hitelkeret összege Igénybe vett Lejárata összeg CIB Bank Zrt e Ft e Ft A hitel biztosítéka Pécs Megyei Jogú Város által vállalt, ingatlanokat terhel jelzálog, társaságunk vevköveteléseire alapított zálogjog, valamint a Tettye Vízház Kft. által vállalt kezesség. E hitelt biztosítja továbbá a bankkal évben kötött óvadéki szerzdés is, melynek keretében óvadéki számlára különítettünk el e Ft-ot. Ezen összeg pénzeszközeink között szerepel ban a mérlegkészítés idpontjáig az igénybe vett hitel összegében változás nem történt. Rövid lejáratú hitelként szerepeltetjük továbbá a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök vételárából egy éven belül esedékes fizetési kötelezettségeinket, az alábbi táblázat szerinti részletezésben: Hitel nyújtója Rövid lejáratú lízingdíj e Ft CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt CIB Lízing Zrt Összesen: Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségként szállítói számlák összege ( e Ft), valamint engedményezésbl adódó egyéb kötelezettség ( e Ft) szerepel. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása: e Ft Megnevezés Nyitó egyenleg Záró egyenleg Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség Társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettség Költségvetési kapcsolatok Egyéb kötelezettség Összesen Pécs, /35

28 A passzív idbeli elhatárolások összetétele: e Ft Képzés jogcíme Nyitó érték Záró érték Mérleg fordulónapja eltt befolyt, elszámolt, következ évet illet bevétel Tárgyévet terhel, de csak a következ idszakban elszámolható költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Összesen: Bevételek passzív idbeli elhatárolásaként mutatjuk a évre vonatkozóan kiszámlázott és a fizetend vízterhelési díj különbözetét, mint a következ év, évek fizetend díjának idszak eltt beszedett fedezetét (1 507 e Ft). Itt szerepel továbbá a évben kiszámlázott, 2014.évre járó árbevétel összege (1 385 e Ft). A költségek, ráfordítások elhatárolása hitelek és kölcsönök kamata (9 843 e Ft), közm- és egyéb bérleti díjak, lízingdíjak ( e Ft) elhatárolását tartalmazza. Itt szerepelnek továbbá az elz évet terhel közüzemi szolgáltatások (villamos energia, gáz, posta, telefon: e Ft), hulladékkezelés ( e Ft), átvett víz ( e Ft), illetve egyéb szolgáltatások, például könyvvizsgálati díj, biztonsági tevékenység, ügyvédi díj, takarítás, tanácsadás, karbantartási díjai is. Halasztott bevételként mutatjuk ki a társaságunk által beszedett közmfejlesztési hozzájárulás megvalósított eszköz értékcsökkenésével arányosan vissza nem vezetett, illetve a közmtulajdonos részére még át nem adott részét (2 634 e Ft). A beszedett összeg jogszabályi elírás szerint kötelezen a vízi-közmvek fejlesztésére fordítandó. E mérlegsoron szerepel továbbá a többletként fellelt, ig fel nem használt készletek értéke (4 169 e Ft), valamint a többletként fellelt, illetve támogatásból megvalósított eszközök elszámolt értékcsökkenéssel arányosan még ki nem vezetett, elhatárolt összege (718 e Ft) is. Pécs, /35

29 Tételszám IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések e Ft Megnevezés Elz év Tárgyév Víz- és szennyvíz árbevétel Egyéb árbevétel I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Értékesített, átruházott követelések elismert értéke - - Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Utólag adott közvetve kapcsolódó pénzügyileg rendezett engedmény Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások Követelések és elhatárolás visszaírt értékvesztése Aktív idbeli elhatárolás visszaírt értékvesztése Egyéb III. Egyéb bevételek Üzemanyag Vegyi anyag Villamos energia Földgáz Egyéb anyagok Anyagköltség Szállítás, rakodás, csomagolás költségei Bérleti és lízing díjak Más vállalkozó által végzett javítás Hírdetés, reklám, propaganda költség Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Posta és telefon Szakérti, tanácsadási díjak Tagsági díjak Takarítás, terepkarbantartás, köztisztasági díjak Ügyvédi, per, végrehajtási költségek Minségvizsgálati és vízmér hitelesítési díjak rzés, védelem Adatszolgáltatási díj (vízdíjszámlázáshoz) Egyéb igénybe vett szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások értéke Pécs, /35

30 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Vízkészlet használati díj Felügyeleti díj Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk (átvett víz) beszerzési értéke Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke Anyagjelleg ráfordítások IV. ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Értékesített, átruházott követelések könyv szerinti értéke - - Követelések elszámolt értékvesztése Aktív idbeli elhatárolás elszámolt értékvesztése Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetend összegek Késedelmi kamat Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás Költségvetésel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelés Hiányzó, megsemmisült, kivezetett készletek nyilvántartási értéke Egyéb VII. Egyéb ráfordítások Pécs, /35

31 Kapott osztalék Kapott (járó) osztalék és részesedés - - Kamatbevétel pénzintézettl Kamatbevétel kapcsolt vállalkozástól Egyéb kamatbevétel - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg 16. bevételek Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamnyereség Átértékelési különbözet-nyereség Pénzügyi mveletek egyéb bevételei Pénzügyi mveletek bevételei VIII. ( ) Kapcsolt vállalkozásnak fizetend kamat Hitelek nem kapcsolt vállalkozásnak fizetend kamata Egyéb, nem kapcsolt vállalkozásnak fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Részesedések értékvesztése Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamveszteség Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mveletek ráfordításai ( IX ) Megsznt részesedés ellenében kapott eszköz Ajándékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás X. Rendkívüli bevételek Megsznt részesedés nyilvántartási értéke Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások XI. Rendkívüli ráfordítások Pécs, /35

32 Sorszám V. Cash-flow kimutatás Megnevezés Elz év Tárgyév I. Szokásos tevékenységbl származó pénzeszközváltozás (Mködési cash flow, sorok) 1. Adózás eltti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idbeli elhatárolások változása Vevkövetelés változása Forgóeszközök (vevkövetelés és pénzeszköz nélkül) 10. változása Aktív idbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés Befektetési tevékenységbl származó pénzeszközváltozás II (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mveletekbl származó pénzeszközváltozás III (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír 18. kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tkekivonás (tkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír 23. visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 25. bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 27. kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Pénzeszközök állománya az idszak elején Pénzeszközök állománya az idszak végén Pécs, /35

33 VI. Társasági adó megállapítása évi társasági adó megállapításához kapcsolódó módosító tételek e Ft Adóalapot csökkent tételek Elz évek elhatárolt veszteségébl (negatív adóalap) az adóévben leírt összeg - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és az eszközök kivezetéskori, számított nyilvántartás szerinti értéke Kapott (járó) osztalék és részesedés - Követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés Támogatás, tartós adomány meghatározott összege - Adóellenrzés, önellenrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg Fejlesztési tartalék - Adóalapot növel tételek Várható kötelezettségekre, jövbeni költségekre képzett céltartalék összege - A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, és az eszközök nyilvántartásból való kivezetéskor ráfordításként elszámolt összeg Nem a vállalkozási, bevételszerz tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások Jogers határozatban megállapított bírság és egyéb jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege 793 Követelésekre az adóévben elszámolt értékvesztés összege Behajthatatlannak nem minsül elengedett követelés adóévben leírt összege Adóellenrzés, önellenrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg 573 Adózás eltti eredmény Adózás eltti eredményt csökkent tételek Adózás eltti eredményt növel tételek Adóalap Számított adó Adókedvezmények évi társasági adókötelezettség Adózott eredmény Pécs, /35

34 Megnevezés Vertikális mutatók VII. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói Sorszám Mértékegység Számítás módja Elz év Tárgyév 1. Befektetett eszközök aránya % Befektetett eszközök/összes eszköz 13,59% 26,83% 2. Forgóeszközök aránya % Forgóeszközök/Összes eszköz 80,17% 68,38% 3. Aktív idbeli elhatárolások aránya % Aktív idbeli elhatárolások/összes eszköz 6,24% 4,79% (Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok)/(Forgóeszközök+Aktív 4. Forgóeszközök mobilitási aránya % idbeli elhatárolások) 91,70% 92,19% 5. Saját tke aránya % Saját tke/összes forrás 15,29% 13,67% 6. Kötelezettségek aránya % Kötelezettségek/Összes forrás 68,39% 79,84% 7. Céltartalékok aránya % Céltartalékok/Összes forrás 0,00% 0,00% 8. Passzív idbeli elhatárolások aránya % Passzív idbeli elhatárolások/összes forrás 16,32% 6,48% 9. Tkefeszültség % Kötelezettségek/Saját tke 447,37% 583,96% 10. Esedékességi arány % Rövid lejáratú kötelezettségek/összes kötelezettség 99,12% 83,85% 11. Tke önfinanszírozás % Eredménytartalék/Saját tke 8,72% 65,27% 12. Tke növekedési ráta % Saját tke/jegyzett tke 357,94% 363,94% Horizontális mutatók 13. Befektetett eszközök fedezettsége % (Saját tke+hosszú lejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök 116,90% 99,01% 14. Likviditási ráta % Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 118,26% 102,13% (Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok)/Rövid lejáratú 15. Likviditási gyorsráta % kötelezettségek 116,89% 100,75% 16. Eladósodottság foka % (Hitelek-pénzeszközök-értékpapírok)/Saját tke 248,63% -7,30% Jövedelmezségi mutatók 17. Árbevétel arányos üzemi eredmény % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/nettó árbevétel 5,53% -4,60% 18. Árbevétel arányos adózott eredmény % Adózott eredmény/nettó árbevétel 2,21% 0,13% 19. Tkearányos üzemi eredmény % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/saját tke 70,19% -56,62% 20. Tkearányos adózott eredmény % Adózott eredmény/saját tke 27,99% 1,65% 21. Eszköz hatékonyság % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/összes eszköz 10,73% -7,74% Pécs, /35

35 VIII. Tevékenységek jogszabály által elírt szétválasztása A víziközm-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 49.. társaságunk számára kötelez jelleggel elírja az alábbiakat: 49. (1) A víziközm-szolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságrahozatalra és közzétételre az Szt. rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A több víziközm-szolgáltatási ágazati tevékenységet végz víziközmszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkriminációmentességet, továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. (3) A több víziközm-szolgáltatási ágazati tevékenységet végz víziközmszolgáltató éves beszámolójának kiegészít mellékletében az egyes víziközmszolgáltatási ágazati tevékenységeket oly módon kell bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. A tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, idbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló eredmény-kimutatást jelent. (4) A több víziközm-szolgáltatási ágazati tevékenységet végz víziközmszolgáltató könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben igazolja, hogy a víziközm-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a víziközm-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet. (5) A másodlagos tevékenységet is végz víziközm-szolgáltató a víziközmszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészít mellékletében oly módon köteles bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent. Ezen kötelezettség maradéktalan teljesülése érdekében társaságunk az önköltség-számítási szabályzat részeként elkészítette a tevékenységek szétválasztási szabályzatát, amelyben meghatározta a számviteli szétválasztás során alkalmazott módszereket, vetítési alapokat. E szabályzat alkalmazásával elvégeztük a szétválasztást, melynek eredményét az alábbiakban mutatjuk be. Pécs, /35

36 VIII/1. Tettye Forrásház Zrt. mérlegének számviteli szétválasztása Megnevezés MÉRLEG "A" változat - eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység adatok E Ft-ban a b c d e f Összesen 1. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott ellegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni é.jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott ellegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Pécs, /35

37 MÉRLEG "A" változat - eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Megnevezés Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység a b c d e f Összesen 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott ellegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Pécs, /35

38 MÉRLEG "A" változat - eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Megnevezés Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység adatok E Ft-ban a b c d e f 53. Összesen D. Saját tke ( sorok) I. JEGYZETT TKE Ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövbeni kötelezettségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) F. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Pécs, /35

39 Megnevezés MÉRLEG "A" változat - eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység adatok E Ft-ban a b c d e f Összesen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök Ebbl: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevktl kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek Szétválasztási különbözet FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Pécs, /35

40 VIII/2. Tettye Forrásház Zrt. eredmény-kimutatásának számviteli szétválasztása "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja: A tétel megnevezése Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység adatok E Ft-ban Összesen a b c d e e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelés készletek állományváltozása Saját elállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. sorból visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke Bels szolgáltatás átadás(autópark) IV. Anyagjelleg ráfordítások ( Bels átadás) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pécs, /35

41 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Víz ágazat Szennyvíz ágazat Másodlagos tevékenység Összesen a b c d e e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei VIII Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai IX. B. C. Pénzügyi mveletek ráfordításai ( ) PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII: Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+- F ) Pécs, /35

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ 2/92 MÁV Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámoló kiegészít melléklete Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2011. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2011. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

# $% $& %&' '&( )* "++! * # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++!

# $% $& %&' '&( )* ++! * # * 0 $& ( 2++, 23 42(+ 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # ++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 ++! !"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45...

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45... Minta ZH BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS VEZETI SZÁMVITEL TANSZÉK Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból 2008. október 28. Kérjük, a dolgozat megkezdése eltt az alábbi adatokat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

T GYAKORLATI-ÍRÁSBELI VIZSGATÉTEL

T GYAKORLATI-ÍRÁSBELI VIZSGATÉTEL 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi id: 2012. október 3. 11.30. óra Minsít neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben