Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010"

Átírás

1 Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

2 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA A Takarékszövetkezet fıbb adatai Jegyzett tıke és tulajdonosi struktúra A Takarékszövetkezet tevékenységének bemutatása A beszámoló aláírására kötelezett személyek bemutatása A TAKARÉKSZÖVETKEZET KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA A BEFOLYÁSSAL RENDELKEZİ TAGOK BEMUTATÁSA INFORMÁCIÓK AZON ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓRÓL, AMELYBE A TAKARÉKSZÖVETKEZETET BEVONTÁK ÁLTALÁNOS SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK A számviteli politika fıbb vonásai Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítása Könyvvizsgálat Kötelezı számviteli szabályzatok Fıbb értékelési elvek, szempontok Pénzeszközök értékelése Állampapírok értékelése Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések értékelése Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése Forgatási, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése Befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelése Forgatási célú részvényeket, üzletrészeket, egyéb részesedések értékelése Más változó hozamú értékpapírok értékelése Részvények, részesedések befektetési célra Immateriális javak értékelése Tárgyi eszközök értékelése Saját részvények értékelése Egyéb eszközök értékelése Készletek értékelése Egyéb követelések értékelése Aktív idıbeli elhatárolások értékelése Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint hátrasorolt kötelezettségek értékelése Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek értékelése Egyéb kötelezettségek értékelése Passzív idıbeli elhatárolások értékelése Céltartalékok értékelése Saját tıke értékelése Számviteli politika változása Nyilvántartási rendszerek változása Átsorolások KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ, A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ A MÉRLEG ESZKÖZOLDALÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések Részvények, részesedések befektetési célra Immateriális javak Tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív idıbeli elhatárolások A MÉRLEG FORRÁSOLDALÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint hátrasorolt kötelezettségek értékelése Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tıke és szavatoló tıke A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ MUNKAÜGYI ADATOK VEZETİ TISZTSÉGVISELİK (IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELİ BIZOTTSÁGI TAGOK) JUTTATÁSAI CASH FLOW KIMUTATÁS

4 - 4-1 Általános fejezet 1.1 A Takarékszövetkezet bemutatása A Takarékszövetkezet fıbb adatai Cég neve: Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely címe: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 5. Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 5. cím: Webcím: Telefon: Telefax: Cégforma: Szövetkezeti hitelintézet Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Adószám: Igazgatóság elnöke: Detre László Felügyelı Bizottság elnöke: Stréhn József Elnök-ügyvezetı: Detre László Ügyvezetı: Somogyi Judit A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a (továbbiakban: Takarékszövetkezet) én az alábbi hálózati egységekkel (kirendeltségekkel) rendelkezett: Megnevezés Telephely címe Telefonszám Telefaxszám Budakeszi Kirendeltség 2092 Budakeszi, Fı út /23/ /23/ Pátyi kirendeltség 2071 Páty, Széchenyi u.3. 06/23/ /23/ Zsámbéki kirendeltség 2072 Zsámbék, Szent István tér 9. 06/23/ /23/ Budaörsi kirendeltség 2040 Budaörs, Nefelejcs u.1. 06/23/ /23/ Biatorbágyi I. kirendeltség 2051 Biatorbágy, Szabadság út 11/a. 06/23/ /23/ Biatorbágyi II. kirendeltség 2051 Biatorbágy, Baross G. u /23/ /23/ Telki kirendeltség 2089 Telki Kórház fasor /26/ /26/ Jegyzett tıke és tulajdonosi struktúra A Takarékszövetkezet jegyzett tıkéje az üzleti év során nem változott, összege én 270,800 ezer Ft. Többségi illetıleg befolyásoló részesedéssel a Takarékszövetkezetben egyetlen tulajdonos sem rendelkezik, tekintettel a szövetkezeti sajátosságok révén markánsan elkülönülı tulajdoni és szavazati arányokra. A Takarékszövetkezet kizárólagosan belföldi tulajdonosi szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti (összegadatok ezer Ftban, létszámadatok fı-ben): Megnevezés Részjegyek Tagok Arány % névértéke száma tulajdoni szavazati ÁPV Rt. (ÁVÜ, PM) Egyéb állami tulajdonos Központi költségvetés, önkormányzatok Hitelintézetek Befektetési és pénzügyi vállalkozás, biztosító Nem pénzügyi vállalatok (jogi és nem személyiségő vállalkozások) ,20 2,95 Lakosság (magánszemélyek és egyéni vállalkozók) 124, ,79 97,04 Lakosságot segítı nonprofit intézmények Egyéb. : M I N D Ö S S Z E S E N : ,00 100,00

5 1.1.3 A Takarékszövetkezet tevékenységének bemutatása /2007. ( Korm.rend.) Hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl A fent részletezett, alapvetı pénzügyi szolgáltatásokon túlmenıen a Takarékszövetkezet más, jelentıs tevékenységet nem végez A beszámoló aláírására kötelezett személyek bemutatása A Takarékszövetkezet képviseletére jogosult, az éves beszámoló aláírására kötelezettek a következık: Név Lakcím Beosztás Szalóky Zoltán 1025 Budapest Felsızöldmáli u Igazgatósági tag Lakatos László 8000 Székesfehérvár Horváth I. u. 14. Igazgatósági tag Illés András 2529 Annavölgy Szabadság u. 8. Igazgatósági tag Detre László 8000 Székesfehérvár Tóvárosi u.42. Igazgatóság elnöke Somogyi Judit 2060 Bicske Barsi J. u ügyvezetı 1.2 A Takarékszövetkezet befektetéseinek bemutatása A Takarékszövetkezet december 31-én nem rendelkezett részesedéssel leányvállalatban, közös vezetéső vállalkozásban, illetve társult vállalkozásban, egyéb részesedési viszonyban azonban a következı vállalkozásokkal állt: Megnevezés Székhelye Részesedés név- Tulajdoni Szavazati értéke (ezer Ft) hányad % Arány% Co-Portfolio Kft Budapest, Szamóca u ,14 3,14 Orient+ Bankinformatikai Rt Budapest, Kerék u ,58 4,58 Takarékbank Rt Budapest, Pethényi köz ,20 0,03 Banküzlet Rt Budapest, Victor Hugo u ,01 0,01 Hitelgarancia Rt Budapest, Szép u ,00 0,00 MIB Europe Zrt 1023 Budapest Ürömi u ,00 0,00 A részesedések névértéke a Co-Portfolio Kft., ORIENT+ Bankinformatikai Rt., a Banküzlet Rt. és a Hitelgarancia Rt. esetében a könyv szerinti bekerülési (bruttó beszerzési) értékkel azonos, a Takarékbank Rt. esetében pedig ezer Ft. A MIB esetén a könyv szerinti bekerülési érték Ft. 1.3 A befolyással rendelkezı tagok bemutatása december 31-én a Takarékszövetkezet egyetlen tagja sem rendelkezett az általa birtokolt részesedés alapján jelentıs, vagy többségi irányítást biztosító, vagy követlen irányítást biztosító befolyással a Takarékszövetkezetben. 1.4 Információk azon összevont (konszolidált) éves beszámolóról, amelybe a Takarékszövetkezetet bevonták december 31-én a Takarékszövetkezet nem volt tagja egyetlen olyan vállalkozáscsoportnak sem, melyrıl készült összevont (konszolidált) éves beszámolójába a Takarékszövetkezet bevonásra került volna. 1.5 Általános számviteli információk A számviteli politika fıbb vonásai A Takarékszövetkezet éves beszámolóját a évi C. törvény a számvitelrıl (a továbbiakban: Sztv.), a többször módosított, évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.), a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), a többször módosított, évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról (a továbbiakban: Tao.), a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Szkr.), értékelésének szempontjairól (a továbbiakban: 14.PMr.) és 196/2007. Korm.rend. hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl alapján állította össze, összhangban a Takarékszövetkezet számviteli politikájával.

6 A Sztv. elıírásai szerint a hatálya alá tartozó gazdálkodók mőködésükrıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükrıl az üzleti év könyveinek zárását követıen, az Sztv.-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kötelesek magyar nyelven- készíteni, mely megbízható és valós összképet ad a gazdálkodói vagyonról, annak összetételérıl (eszközeirıl és forrásairól), pénzügyi helyzetrıl és a tevékenység eredményérıl. A Takarékszövetkezet az éves beszámolója összeállítása során a következı számviteli alapelveket követi és azokat a Sztv.-ben meghatározott tartalommal érvényesíti: Általános alapelv Tartalmi alapelvek Formai alapelvek vállalkozás folytatásának elve teljesség elve valódiság elve összemérés elve óvatosság elve Kiegészítı alapelvek tartalom elsıdlegessége a formával szemben elv lényegesség elve egyedi értékelés elve bruttó elszámolás elve idıbeli elhatárolás elve költség-haszon összevetésének elve folyamatosság elve világosság elve következetesség elve 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista A Takarékszövetkezet az üzleti évrıl december 31-i fordulónappal kettıs könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni magyar nyelven. Az üzleti év a Takarékszövetkezetnél a Sztv. 11. (1) bekezdése, valamint (2) b) pontja alapján megegyezik a naptári évvel (a továbbiakban: üzleti év). A beszámoló készítés idıpontja a Takarékszövetkezetnél az üzleti évet követı év január 31-ében kerül meghatározásra. Az éves beszámoló a Takarékszövetkezet tevékenységi sajátosságait leginkább tükrözı változatú, a számszerő adatok ezer Ftban tartalmazó mérleget és eredménykimutatást, továbbá a kiegészítı mellékletet és az üzleti jelentést foglalja magában. A Mérleg összeállítását, tagolását a Szkr a és az 1. sz. melléklete alapján kell elkészíteni. Az Eredmény-kimutatás tagolása a Szkr ai és a 2. sz. melléklete alapján történik, kiegészítve azt a 7.b), 9. és 10.b) pontban néhány részletezı (tájékoztató adattal) a cash flow kimutatás hatékonyabb elıállítása érdekében. Az eredménykimutatás változata: függıleges tagolású (I.) forgalmi költség eljárású. A költségek elszámolására kizárólag az 5-ös, költségnemek számlaosztály kerül alkalmazásra. A Kiegészítı melléklet összeállítása a Sztv ainak elıírásai, valamint a Szkr a alapján történik. (A kiegészítı melléklet magában foglalja a Szkr. 3.sz. mellékletének "A" változata szerint összeállított cash flow kimutatást is, melynek jelen Szp. 3.sz. melléklete rögzíti.) A fentieken kívül a Takarékszövetkezet Üzleti jelentést is köteles készíteni a Sztv ának elıírásai figyelembe vételével. A Takarékszövetkezet más vállalkozásokban meglévı részesedései alapján nem minısül anyavállalatnak, így összevont (konszolidált) éves beszámolót és Összevont (konszolidált) üzleti jelentést nem készít. A Takarékszövetkezet Küldöttgyőlése által jóváhagyott, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, pont szerinti személyek által aláírt beszámolót -az üzleti jelentés kivételével- a mérleg fordulónapját követı 150 napon belül kell a Cégbíróságnál letétbe helyezni, továbbá benyújtani az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatához, az Sztv.-ben elıírt közzétételi kötelezettség teljesítése gyanánt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF), az Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), a takarékszövetkezetek megyei szövetségeihez. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista + Nincs 1,27 cm Az üzleti jelentés ugyan nem része az éves beszámolónak, a Takarékszövetkezetnek azonban székhelyén az éves beszámoló további részeivel egyetemben- biztosítania kell, hogy az minden érdekelt számára elérhetı legyen.

7 Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítása A Takarékszövetkezetnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelıs Sztv (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelelı- személy adatai a következık: Név Lakcím Beosztás Nyilv. szám Vida Krisztina 2060 Bicske Táncsics M. u. 35. fıkönyvelı Könyvvizsgálat A Takarékszövetkezet a Sztv (2) és (5) bekezdése, valamint a Hpt (1) bekezdése alapján köteles éves beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíttetni. A Takarékszövetkezet üzleti évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát a Takarékszövetkezet május 17-i Közgyőlésén megválasztott és a korábbi üzleti évek könyvvizsgálatát is elvégzı Pénzmentı Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. (székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/a., MKVK. nysz: , vezetı könyvvizsgálója, dr. Rocskai János) részérıl dr. Rocskai János szám alatt az MKVK. nyilvántartásába bejegyzett pénzügyi intézményi minısítéső- könyvvizsgáló végezte Kötelezı számviteli szabályzatok A Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembe vevı és alább felsoroltszabályzattal, melyet az Sztv. és az Szkr. a számviteli politika keretében elıír: Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata; Számlarend; Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltározási és leltárkészítési szabályzata; Eszközök selejtezési szabályzata; Pénz- és értékkezelési szabályzat; Önköltségszámítási szabályzat; Szabályzat a felügyeleti szervek részére küldendı adatszolgáltatások összeállításáról és kezelésérıl; Szabályzat az eszköz- és forrásgazdálkodásról, a fizetıképesség (likviditás) megırzésérıl és az idılegesen szabad pénzeszközök kihelyezésérıl; Számviteli bizonylati szabályzat, Bizonylati album; Befektetési szabályzat; Fıbb értékelési elvek, szempontok Pénzeszközök értékelése Hitelezési szabályzat; Kockázatvállalási szabályzat; Ügyfél- és partnerminısítési szabályzat; Fedezetértékelési szabályzat; Ügyletminısítési és -értékelési szabályzat; Értékvesztési és céltartalék-képzési szabályzat; Szabályzat a pénzforgalmi bankszámlák vezetéséhez; Szabályzat a lakossági bankszámlák vezetéséhez; Betétügyrend. Év végén a forintpénztárban lévı készpénz, a forintalapú elektronikus pénzeszközök és csekkek állománya a pénztárkönyvvel egyezı könyv szerinti névértéken, a forint számlapénz állománya a bankkivonattal egyezı névértéken szerepelnek a mérlegben. A bankszámlák közötti, a bank és a pénztár közötti pénztárak, az ügyfélszámla és a kirendeltségek közötti, valamint a kirendeltségek és a központ pénzmozgásoknál használt átvezetési számlákra kizárólag bank- és pénztárbizonylatok alapján szabad könyvelni, és az egyenlegüket a könyvviteli zárlat idıpontjában tételesen ellenırizni, s lehetıség szerint rendezni kell. Az így vezetett számlák egyenlegei a mérlegbe könyv szerinti értéken kerülnek beállításra. A Takarékszövetkezet a valutapénztárban lévı készpénzt, a nem forintalapú csekkeket és elektronikus fizetési eszközöket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles értékelni a mérleg fordulónapján. (Az MNB által nem jegyzett külföldi pénzértékre szóló valutaeszközzel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik.) Formázott: Betőszín: Automatikus Formázott: Betőszín: Automatikus Formázott: Betőszín: Automatikus Formázott: Betőszín: Automatikus 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista Formázott... [1] Formázott... [2]

8 Állampapírok értékelése Az állampapírok besorolása a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függıen történik. Következésképpen a mérlegben forgatási célú -forgóeszköznek minısített- értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt (éven belüli eladásra szánt, egy éven belül lejáró) állampapírokat, valamint az üzleti évet követı évben lejáró, hosszú lejáratú állampapírokat, azok törlesztırészleteit kell kimutatni, míg befektetési célúként -befektetett eszköznek minısítettként- azokat az állampapírokat, amelyek lejárata hosszú és amelyeket a Takarékszövetkezet tartós jövedelemszerzési céllal fektetett be. Az állampapírokat a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezetnek az állampapírokban fennálló kihelyezései a 196/2007. Korm.rend. alapján mint minısítés alá nem vonandó eszköztételek- kockázatmentesnek minısülnek, így azok minısítése kapcsán értékvesztés elszámolására év végén nem kerül sor. Év végén a névérték felett vagy alatt vásárolt, éven túli lejáratú, kamatozó állampapírok vételára és névértéke közötti különbözetet (árfolyamnyereséget vagy veszteséget) a Takarékszövetkezet a mérleg fordulónapjától hátralévı lejárati idı alatti idıarányos eredményként (aktív vagy passzív idıbeli elhatárolásként) nem számolja el, az értékpapírok egyedi értékelése révén, napra arányosítással, a befektetési szolgáltatás bevételeivel illetve ráfordításaival szemben. Az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírnál -függetlenül attól, hogy azt a Takarékszövetkezet a forgatási, vagy befektetési célúnak minısítette- értékvesztést kell elszámolni, ha az állampapír könyv szerinti értéke és -(felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegő, tartósnak mutatkozik és jelentıs a bekerülési érték 10%-át meghaladó- összegő. Amennyiben az egy évnél hosszabb lejáratú állampapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az állampapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a beszerzési (bekerülési) értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt állampapírnál), az értékvesztés visszaírásával az állampapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét. Az értékvesztés illetve annak visszaírásának összege forgatási célú értékpapírok esetén a befektetési szolgáltatás ráfordításai illetve bevételei, befektetési célú állampapírok esetében pedig az egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai illetve bevételei között kerül elszámolásra Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések értékelése A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követeléseket a mérleg fordulónapjáig folyósított (bekerülési), illetve a befizetett törlesztı részletekkel és a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni a mérlegben mindaddig, amíg az adott követelés behajthatatlanná nem válik vagy esetleg értékesítésre nem kerül. A Takarékszövetkezet befektetési szolgáltatási tevékenységbıl, hitelintézetekkel szemben fennálló követelésekkel nem rendelkezik. A Takarékszövetkezet a Szkr.-ben foglaltakkal összhangban a hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelésekhez tapadó kamatok és kamatjellegő bevételek elszámolását év végén az alábbiak szerint végzi: a mérleg fordulónapjáig járó, a mérlegkészítésig esedékes, be nem folyt kamatokat és kamatjellegő jutalékokat a Takarékszövetkezet függıvé teszi, a mérleg fordulónapjáig járó, a mérlegkészítésig nem esedékes kamatok- és kamatjellegő jutalékok, ha az alapkövetelés minısítése átlag alatti, kétes vagy rossz, a 0. Nyilvántartási számlaosztályban kerülnek elszámolásra, a problémamentes és a külön figyelendı hitelintézeti és ügyfélkövetelések mérleg fordulónapjáig járó, a mérlegkészítésig nem esedékes (megszolgált) kamata és kamatjellegő jutaléka, valamint a mérleg fordulónapjáig járó, a mérlegkészítésig esedékes és befolyt kamatok és jutalékok összege aktív idıbeli elhatárolásként kerül kimutatásra év végén A fenti elıírásokat alkalmazni kell az olyan pénzügyi szolgáltatási díjakra is, amelyek olyan hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések (alapkövetelések) után járnak, amelyekre a Takarékszövetkezet kamatot, kamatjellegő jutalékot számít fel, egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételének minısülnek, a hozzákapcsolódó alapkövetelések után felszámított kamatok, kamatjellegő jutalékok összegét a Takarékszövetkezet függıvé tette, a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek után szerzıdés szerint járó, esedékes nem halasztott kamatokra, ha azok összege az esedékesség idıpontjában nem folyt be, a tandíjhitel után a szerzıdés szerint járó, esedékes nem halasztott kamatokra, kamatjellegő jutalékokra, ha azok összege az esedékesség idıpontjában nem folyt be, Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 0,5 cm, Felsorolás + Szint: 1 +, Tabulátorok: 0,5 cm, Tabulátorlista + Nincs 0,63 cm

9 - 9 - A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm. Rend. valamint a saját hatáskörében kialakított Ügyletminısítési és értékelési szabályzata (a továbbiakban: Üész.) alapján a mérlegkészítés napjával is minısíti a hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szemben fennálló követeléseit. A minısítése alapján év végén a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és az Üész. szerint jelentıs összegő. Amennyiben a minısítése alapján a követelés várhatóan megtérülı összege jelentısen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése Az hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok besorolása a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függıen történik. Következésképpen a mérlegben forgatási célú -forgóeszköznek minısített- értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt (éven belüli eladásra szánt, egy éven belül lejáró) hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, valamint az üzleti évet követı évben lejáró, hosszú lejáratú értékpapírokat, azok törlesztırészleteit kell kimutatni, míg befektetési célúként -befektetett eszköznek minısítettként- azokat az értékpapírokat, amelyek lejárata hosszú és amelyeket a Takarékszövetkezet tartós jövedelemszerzési céllal fektetett be Forgatási, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése A forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm.rend., és a saját hatáskörében kialakított Üész. alapján a mérlegkészítés napján is minısíti a forgatási céllal beszerzett, éven túli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokban fennálló követeléseit. A minısítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló, éven túli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- azok könyv szerinti értéke és - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- mérlegkészítéskori piaci értéke közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi értékpapírra megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen -a könyv szerinti érték 10%-át meghaladóan- és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét Befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelése A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az év végi könyvviteli zárlati munkálatok keretében elvégzi a befektetési célú állampapírokkal kapcsolatos kamatbevételek aktív idıbeli elhatárolását is. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm.rend., alapján és összhangban a saját hatáskörben kialakított Üész. elıírásaival a mérlegkészítés napján is minısíti a befektetési céllal beszerzett, éven túli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokban fennálló követeléseit. A minısítés alapján a mérleg fordulónapján fennálló, éven túli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- azok könyv szerinti értéke és -(felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- mérlegkészítéskori piaci értéke közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi értékpapírra megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen -a könyv szerinti érték 10%-át meghaladóan- és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét.

10 1.5.6 Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelése Forgatási célú részvényeket, üzletrészeket, egyéb részesedések értékelése A forgatási célú részvények, üzletrészek, egyéb részesedések a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm.rend. alapján a mérlegkészítés napján is minısíti a forgatási céllal beszerzett részvényeit, üzletrészeit, egyéb részesedéseit. A minısítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló részesedéseknél, üzletrészeknél, egyéb részesedéseknél értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapjánazok könyv szerinti értéke és -(felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- mérlegkészítéskori piaci értéke közötti - veszteségjellegő- különbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi részvényre, üzletrészre, egyéb megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét Más változó hozamú értékpapírok értékelése Más, változó hozamú értékpapírok forgatási céllal értékelése A más változó hozamú értékpapírokat (befektetési jegyeket) a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm.rend.. alapján és összhangban a saját hatáskörben kialakított Üész. elıírásaival a mérlegkészítés napján is minısíti a forgatási céllal beszerzett, más változó hozamú értékpapírjait. A minısítés alapján a mérleg fordulónapján fennálló, forgatási célú, más változó hozamú értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- azok könyv szerinti értéke és mérlegkészítéskori piaci értéke közötti -veszteségjellegőkülönbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi értékpapírra megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen -a könyv szerinti érték 10%-át meghaladóan- és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét Más, változó hozamú értékpapírok befektetési céllal értékelése A más változó hozamú értékpapírokat (befektetési jegyeket) a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm.rend.. alapján és összhangban a saját hatáskörben kialakított Üész. elıírásaival a mérlegkészítés napján is minısíti a forgatási céllal beszerzett, más változó hozamú értékpapírjait. A minısítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló befektetési célú, más változó hozamú értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- azok könyv szerinti értéke és mérlegkészítéskori piaci értéke közötti -veszteségjellegőkülönbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi értékpapírra megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Amennyiben az értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen -a könyv szerinti érték 10%-át meghaladóan- és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét Részvények, részesedések befektetési célra A részvények, a részesedések a Takarékszövetkezet a mérlegben FIFO módszerrel értékeli. A Takarékszövetkezet az érvényes 250/2000. Korm. Rend. alapján és összhangban a saját hatáskörben kialakított Üész. elıírásaival a mérleg fordulónapján is minısíti a részvényeit, a részesedéseit. A minısítés alapján a mérleg fordulónapján fennálló részesedéseknél értékvesztést kell elszámolni -a rendelkezésre álló információk alapján- azok könyv szerinti értéke és -(felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- mérlegkészítéskori piaci értéke közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha az tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet az egyedi részvényre, üzletrészre, egyéb megállapított értékvesztést, ha annak mértéke a bekerülési érték 10 %-át meghaladja.

11 Amennyiben a részvény, a részesedés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen -a könyv szerinti érték 10%-át meghaladóanés tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír névértékét. A Takarékszövetkezet befektetési célú, részvényei, részesedései esetében nem él az értékhelyesbítés lehetıségével Immateriális javak értékelése Az immateriális javak mérlegértéke a bekerülési érték és az alábbiak szerint elszámolt terv szerinti és terven felüliértékcsökkenés illetıleg visszaírás különbözete: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírás módszere Leírási kulcs%. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 Lineáris 20,00 Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Lineáris 20,00 Vagyoni értékő jogok 6 Lineáris 16,00 Szoftvertermékek 3 Lineáris 33,00 Egyéb szellemi termékek 3 Lineáris 33,00 Üzleti vagy cégérték 5 Lineáris 20,00 A rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában -a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében- a Takarékszövetkezet a maradványértékkel csak abban az esetben számol, ha az adott eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen jelentıs. (Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet a maradványértéket, ha annak valószínősített összege a bekerülési érték 20 %-át, de legalább a 200 ezer Ft-ot meghaladja.) A Takarékszövetkezet az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti vagyoni értékő jogok és szellemi termékek, bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál elszámolni akkor, ha az immateriális jószág könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen (a bekerülési érték 10 %-át meghaladóan) magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; a szellemi termék értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı; a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 0,5 cm, Többszintő + Szint: 1 + Számozás stílusa: Listajel + Igazítás: 4,14 cm + Tabulátorhely: 4,78 cm + Behúzás: 4,78 cm, Tabulátorok: 0,5 cm, Tabulátorlista + Nincs 1,27 cm Ekkor az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág a használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak közül -a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után- ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál. A már teljesen leírt, de rendeltetésszerő használatban lévı immateriális javait azok nyilvántartásból történı kivezetéséig (értékesítésükig, selejtezésükig) a Takarékszövetkezet a 0. Nyilvántartási számlaosztályban mutatja ki. Amennyiben a fentiek szerint alkalmazott leírások miatt az immateriális jószág könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszköz eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (a terven felüli értékcsökkenés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, -a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, legfeljebb azonban a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére vissza kell értékelni (visszaírás). Ez azt jelenti, hogy amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke jelentısen -legalább 10 %-kal- meghaladja a könyv szerinti értékét (terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét), akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg. A piaci értékelésbe (értve ezalatt a kötelezı visszaírás alkalmazását, illetıleg a választható értékhelyesbítés- elszámolást egyaránt) bevont eszközök esetében a leltárnak -többek között- tartalmaznia kell: az egyedi eszköz mérlegfordulónapi piaci értékét; az egyedi eszköznek Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét); az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét.

12 A Takarékszövetkezet nem él immateriális javai közül a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek körében az értékhelyesbítés lehetıségével. Az immateriális javakra adott elıleget az átutalt -a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazóösszegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni Tárgyi eszközök értékelése A tárgyi eszközök mérlegértéke a bekerülési érték és az alábbiak szerint elszámolt terv szerinti és terven felüliértékcsökkenés illetıleg visszaírás különbözete. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírás módszere Leírási kulcs%*. Ingatlanok. 50 Lineáris 2,00 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok. Egyedi szerzıdés szerint, egyébként 50 év Lineáris Egyedi szerzıdés szerint, egyébként 2,00% Tao. 2.sz. melléklet IV. fejezet a) pontjában nevesített tárgyi eszközök 3 Lineáris 33,00 Jármővek (VTSZ. 8701, 8702, 8705, 8710, 8711) 5 Lineáris 20,00 Egyéb tárgyi eszközök (kivéve beruházás, felújítás, és beruházásra adott elılegek) 7 Lineáris 14,50 */A leírási kulcsok kerekített értékek, ezért az értékcsökkenési leírás töredékösszege a hasznos élettartam utolsó évében kerül elszámolásra. A rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában -a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében- a Takarékszövetkezet a maradványértékkel ingatlanok esetében a takarékszövetkezet nem számol tekintettel a hasznos élettartam be nem látható, nagy hosszára és az ez alatt valószínősíthetıen felmerülı, jelentıs ısszegő felújítási és karbantartási költségekre. egyéb tárgyi eszközök esetében pedig csak abban az esetben kalkulál, ha az adott eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen jelentıs. Jelentısnek minısíti a Takarékszövetkezet a maradványértéket, ha annak valószínősített összege meghaladja 2 jármővek esetén a bekerülési érték 20 %-át, de legalább a 2 millió Ft-ot, 3 egyéb gépek, berendezések és felszerelések esetén pedig a bekerülési érték 20 %-át, de legalább a 200 ezer Ft-ot. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják. Az üzleti évet terhelı terv szerinti érték a Takarékszövetkezet a tárgyi eszközeinél aktiválásuk napjától kezdve napra arányosan, negyedévenként számolja el. Az értékcsökkenés könyvelését a tárgynegyedév utolsó napjának könyvelési dátumával egyezıen kell végrehajtani. A Takarékszövetkezet a fentiektıl eltérıen az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja, az 50 ezer Ft feletti, de legfeljebb 200 ezer Ft bekerülési értékő tárgyi eszközök után pedig 3 éves (33,00 %-os kulccsal számított) értékcsökkenési leírást érvényesít. Terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen (a bekerülési érték 10 %-át meghaladóan) magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; a tárgyi eszköz értéke (ide értve a beruházást is) tartósan lecsökken, mert a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan. Ekkor az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz a használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt a tárgyi eszközök közül -a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után- ki kell vezetni. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 0,5 cm, Többszintő + Szint: 1 + Számozás stílusa: Listajel + Igazítás: 4,14 cm + Tabulátorhely: 4,78 cm + Behúzás: 4,78 cm, Tabulátorok: 0,5 cm, Tabulátorlista + Nincs 1,27 cm + 4,78 cm Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért tárgyi eszköznél. A már teljesen leírt, de rendeltetésszerő használatban lévı tárgyi eszközeit azok nyilvántartásból történı kivezetéséig (értékesítésükig, selejtezésükig) a Takarékszövetkezet a 0. Nyilvántartási számlaosztályban mutatja ki. Amennyiben a fentiek szerint alkalmazott leírások miatt a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszköz eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (a terven felüli értékcsökkenés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, -a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére,

13 legfeljebb azonban a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére vissza kell értékelni (visszaírás). Ez azt jelenti, hogy amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke jelentısen - legalább 10 %-kal- meghaladja a könyv szerinti értékét (terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét), akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A visszaírás összege nem lehet több mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg. A piaci értékelésbe (értve ezalatt a kötelezı visszaírás alkalmazását, illetıleg a választható értékhelyesbítés- elszámolást egyaránt) bevont eszközök esetében a leltárnak -többek között- tartalmaznia kell: az egyedi eszköz mérlegfordulónapi piaci értékét; az egyedi eszköznek Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét); az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét. A Takarékszövetkezet nem él tárgyi eszközei körében (ide nem értve a beruházásokat, felújításokat és a beruházásokra adott elılegeket) az értékhelyesbítés lehetıségével. Az beruházásokra adott elıleget az átutalt -a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazóösszegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni Saját részvények értékelése Saját részvények a Takarékszövetkezet által visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentı, saját befektetések, melyek értékelése megegyezik a befektetési célú részvények és részesedéseknél alkalmazott eljárással Egyéb eszközök értékelése Készletek értékelése A mérlegben a készletet a bekerülési értéken, illetve elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni Egyéb követelések értékelése Az egyéb követeléseket a mérleg fordulónapjáig folyósított (bekerülési), illetve az esetlegesen befizetett törlesztı részletekkel és a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell a mérlegben kimutatni Aktív idıbeli elhatárolások értékelése A mérlegben az aktív idıbeli elhatárolást bekerülési értéken, a bevételek idıbeli elhatárolása között kimutatott, követelés jellegő idıbeli elhatárolást pedig az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, bekerülési értéken kell kimutatni Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint hátrasorolt kötelezettségek értékelése A hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint a hátrasorolt kötelezettségek mérlegértéke megegyezik a bekerülési forintértékkel. (névértékkel). Éven belüli lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni az éven belüli lejáratú kötelezettségeket (ideértve az egyéves lejáratú kötelezettségeket is), valamint az éven túli lejáratú kötelezettségek tárgyévet követı évben esedékes törlesztendı összegét. A hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, valamint a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni a mérleg fordulónapjáig idıarányosan az üzleti évet terhelı és a mérlegkészítés idıpontjáig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegő jutalékok (késedelmi kamatok) összegét is. A mérleg fordulónapjáig esedékes és ez idıpontig ki nem fizetett kamatok összegével a tıketartozást kell növelni (a kamat összegét tıkésíteni kell), ha a felek a szerzıdésben így állapodtak meg, illetve külön jogszabály így rendelkezik. A Takarékszövetkezet befektetési szolgáltatási tevékenységet nem végez, így e körben a befektetési szolgáltatásból eredı kötelezettséget nem mutat ki Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek értékelése A Takarékszövetkezet nem végez értékpapír kibocsátást, speciális értékelési szabályok csak a tevékenység esetleges bevezetése esetén kerülnek kialakításra. A könyvekben szereplı takaréklevelek és célrészjegyek mérlegértéke, illetve értékelése vonatkozásában pedig a hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek kapcsán leírtak az irányadók.

14 Egyéb kötelezettségek értékelése Az egyéb kötelezettségek mérlegtétele azonos a bekerülési értékkel Passzív idıbeli elhatárolások értékelése A mérlegben a passzív idıbeli elhatárolást bekerülési értéken kell kimutatni Céltartalékok értékelése A céltartalékokon belül a mérlegben bekerülési értéken a Takarékszövetkezet 1. a nyugdíjra és végkielégítésre szolgáló céltartalékot, 2. a függı és a biztos (jövıbeni) kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékot, 3. az általános kockázati céltartalékot és az 4. egyéb céltartalékot mutatja ki Saját tıke értékelése A saját tıke elemeinek mérlegtétele megegyezik annak bekerülési értékével Számviteli politika változása A Takarékszövetkezet számviteli politikája a 2001.január elsejétıl érvénybe lépı, új számviteli szabályozásnak megfelelıen átdolgozásra került, melyet 2005-ben és 2008-ban módosított Nyilvántartási rendszerek változása évben Takarékszövetkezetünk a Globe Hitelintézeti informatikai rendszert használta Átsorolások A Takarékszövetkezet az üzleti év kapcsán átsorolást nem hajtott végre. 42 Kiegészítések a mérleghez, a mérlegen kívüli tételekhez és az eredménykimutatáshoz Tekintettel arra, hogy a Takarékszövetkezet az elızı üzleti évhez viszonyítva az eszközök és források értékelési eljárásait jelentısen nem változtatta meg, az egyes idıszakok mérlegtételei egymással összehasonlíthatóak, az összehasonlítás során keletkezett számadatok elemezhetık és ezáltal a gazdálkodás egészére vonatkozóan értékes következtetések vonhatók le. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Me Eltérés+,- Bevételarányos nyereség (adózott eredmény/kamat+jutalék+bef.sz.eredménye+egyéb bevétel) % 3,8% 0,1% -3,8% Eszközarányos bevétel (adózott eredmény+kamat+jutalék+bef.sz.eredménye+egyéb bevétel/mérlegfıösszeg % 10,6% 8,0% -2,5% Eszközarányos nyereség (adózott eredmény/mérlegfıösszeg) % 0,4% 0,0% -0,4% Saját tıke arányos nyereség (adózott eredmény*-/saját tıke) % 4,4% 0,1% -4,3% Hitelintézeti tevékenység jövedelmezısége (kamatkülönbözet/kamatbevétel) % 51,6% 47,3% -4,2% Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége (pü-i és bef.szolg.eredménye/kamatbev+ép.bev+jut.bev+bef.sz.bev.+egyéb bev.) % 4,6% 0,1% -4,5% Alaptıke jövedelmezısége (adózott eredmény/jegyzett tıke) % 11,9% 0,2% -11,7% Tıkeáttételi mutató (mérlegfıösszeg/saját tıke) 10,9 14,3 3,4 Hitelfedezettségi mutató (saját tıke+értékvesztés/ügyfelekkel szembeni követelés) % 35,3% 18,2% -17,1%

15 Kockázatvállalási mutató (Mérlegfıösszeg/kockázattal súlyozott mérlegfıösszeg) 2,5 2,4-0,1 3 hónapos fedezettség % 58,1% 47,2% -10,9% Likviditási ráta I( forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 0,64 0,74 0,10 Likviditási ráta II.(pénzeszközözk/rövid lejáratú kötelezettségek) 0,41 0,50 0,08 Likvid eszközök aránya a mérlegfıösszeghez (pénzeszközök+állampapírok/mérlegfıösszeg) % 37,0% 46,1% 9,12% Eszközportfólió minısége (nem problémamentes követelések aránya) % 86,5% 90,9% 4,5% Elszámolt értékvesztés arány (átlag alatti, kétes, rossz követelésekre) % 0,0% 0,0% 0,0% Mérlegfıösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 0,0% 0,0% 0,0% Bevételarányos költségek (összes költség/pü.i -bef.szolg.bev.) % 44,7% 42,7% -2,0% Eszközarányos költségek (összes költség/mérlegfıösszeg) % 4,7% 3,3% -1,4% Személyi jellegő ráfordítás arányos nyereség (adózott eredmény/személyi jellegő költségek) % 14,7% 0,2% -14,5% A mérleg eszközoldalához kapcsolódó kiegészítések A Takarékszövetkezet eszközállományának összetételét a következı táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban): Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2009.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,7% ,6% -0,1% 2. Állampapírok ,3% ,5% 9,2% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,6% ,1% -6,5% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,0% ,6% -0,4% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,0% ,8% -0,3% 6. Immateriális javak ,3% ,2% -0,2% 7. Tárgyi eszközök ,3% ,9% -1,4% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,4% ,5% 0,0% 9. Aktív idıbeli elhatárolások ,4% ,9% -0,4% E S Z K Ö Z Ö K xx Pénzeszközök A pénzeszközök a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-nél (a továbbiakban: MTB) vezetett pénzforgalmi számla állománya (171,325 ezer Ft)teszi ki, a fennmaradó készpénz- (136,731 ezer Ft), illetve a pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla állomány (4,638 ezer Ft). A valutapénztárban lévı pénzeszközök állománya és forintban kifejezett értéke a mérleg fordulónapján az 1. sz. mellékletként csatolt kimutatás szerint alakult Állampapírok A forgóeszközként kimutatott 5149,201 ezer Ft-nyi dematerializált állampapírkészleten belül az egyes értékpapírfajták a következı megoszlásban szerepelnek:

16 Könyv szerinti érték (ezer Névérték M e g n e v e z é s Ft) (ezer Ft) Diszkont kincstárjegyek 4853, ,733 Magyar Államkötvények 295, ,474 Jegybanki (MNB-) kötvények M i n d ö s s z e s e n 5149, ,201 A forgatási célú állampapírok közül befektetési célúvá átminısítésre nem került állampapír, így e körben az egyes értékpapírfajták a következı megoszlásban a következıképpen alakult: M e g n e v e z é s Könyv szerinti érték (ezer Névérték Piaci érték Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Jegybanki (MNB-) kötvények Magyar Államkötvények 295, , ,474 M i n d ö s s z e s e n 295, , ,474 Az egy évnél hosszabb lejáratú azon állampapíroknál a könyv szerinti érték és -(felhalmozott) kamatot nem tartalmazó- piaci érték között tartós veszteségjellegő különbözet nem mutatkozott, értékvesztés elszámolására az üzleti év végén nem került sor Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések A követelésállomány szerkezetének alakulását a következı táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): M e g n e v e z é s Összeg (ezer Ft) Megoszlás % Hitelintézetekkel szembeni követelések-éven belüli lejáratra 837,000 14,84 Hitelintézetekkel szembeni követelések-éven túli lejáratra - - Ügyfelekkel szembeni követelések-éven belüli lejáratra 1697,707 30,10 Ügyfelekkel szembeni követelések-éven túli lejáratra 3104,381 55,06 M i n d ö s s z e s e n 5639, ,00 Részletesen: A hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelések között az MTB Rt-nél forintban elhelyezett 837,000 ezer Ft-nyi bankközi kihelyezések (bankközi betétek) szerepel, melyekre értékvesztést a Takarékszövetkezet nem tart nyilván, miután azok a mérlegkészítés idıszakában, az esedékesség idıpontjában visszafizetésre kerültek, másfelıl. Az ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések túlnyomó részében hitelnyújtásból és követelésmegvásárlásból (faktoring tevékenységbıl) származnak. A hitelek többségét a lakossági szektorhoz bankokhoz helyezte ki a Takarékszövetkezet. Az éven túli ügyfélkövetelések között egyre nagyobb súlyt képviselnek a lakossági szektor által igénybe vett lakáscélú, jelzálogtípusú, valamint az ún. jelzálog ingatlanfedezet mellett nyújtott hitelkonstrukciók. Az összes nagykockázat december 31-én 1867,257 ezer Ft volt, mely után az elszámolt értékvesztés állománya 45,772 e Ft. A hitelintézetekkel ill. ügyfelekkel szembeni követelésekkel kapcsolatos értékvesztés állomány tárgyévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Mérleg Visszaírás Megnevezés Nyitó Képzés Sor Bevételként Ráf. csökk. Záró 3.b) Hitelintézetekkel szembeni köv a) Ügyfelekkel szembeni köv. 239, ,474 24,076 57, ,326 M I N D Ö S S Z E S E N 239, ,474 24,076 57, , Részvények, részesedések befektetési célra A Takarékszövetkezet e körben kizárólag egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokban meglévı, befektetési céllal tartott részesedéseinek bemutatását az 1.2 pont rögzíti. A befektetési célú részesedések évközi és mérleg fordulónapi értékelése és a kapcsolódó értékvesztés képzés/visszaírás során a Takarékszövetkezet az alábbiak szerint járt el a tárgyév során:

17 A befektetés névértével arányos saját tıke és a befektetés könyv szerinti értéke közötti tartós pozitív különbözet okán s üzleti év során sem került elszámolásra értékvesztés a Co-Portfolio Kft-ben, a Banküzlet Rt-ben és a Hitelgarancia Rt-ben meglévı részesedések után. Az ORIENT+ Bankinformatikai Rt-ben meglévı részesedése 0 Ft összegő, a Kft végelszámolási eljárás alatt állása kapcsán. MIB Europe Zrt részesedés esetén a cég mérlegadatai alapján nem látjuk szükségesnek a részesedésre értékvesztés elszámlolásaát Immateriális javak Az immateriális javak között a Takarékszövetkezet szoftvertermékeket, ( Globe Hitelintézeti Szoftver Rendszer ) egyéb szellemi alkotásokat valamint a telekommunikációs szolgáltatók (MATÁV Rt., Pannon GSM Távközlési Rt.) részére fizetett belépési díjakat szerepelteti. Immateriális javai kapcsán a Takarékszövetkezet terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem számolt el, továbbá a korábbi esztendık vonatkozásában sem tart nyilván Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök többségét (90,47%) az ingatlanok teszik ki. A mőszaki berendezések, gépek, felszerelések között a Takarékszövetkezet hírközlési, számítástechnikai-ügyviteli berendezéseit, felszereléseit, valamint jármőveit mutatja ki. Tárgyi eszközei kapcsán a Takarékszövetkezet terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem számolt el, továbbá a korábbi esztendık vonatkozásában sem tart nyilván Egyéb eszközök Az egyéb eszközökön belül, a készletek 20,778 ezer Ft-os állományában a Takarékszövetkezet egyfelıl vásárolt anyagkészleteit (nyomtatványok, értékcikkek), illetve 1 éven belül elhasználódó anyagi eszközeit mutatja ki ezer Ft értékben, másfelöl a követelés fejében átvett eszközök és pénzügyi lízing tárgyi eszközeinek értéke és annak értékvesztése. Értékvesztés elszámolására e körben egy követelés fejében átvett, részben továbbértékesített eszközök, melyek egy részére teljesen, másik részére a megfelelı arányban elszámolta az értékvesztéseket. Az egyéb követelések 34,675 ezer Ft-os állománya az alábbi tételeket öleli fel (adatok ezer Ft-ban): Járadéki adó és SZJA elsz. számla egyenlege: 7,480 Helyi adók 1,420 Hitelekhez kapcs.támogatás 24,964 Munkabér leıleg : 0,170 Belföldi vevık 0,009 Ktgvet.szemb.befiz.: 0,439 Magánnyugdijpénztár 0, Aktív idıbeli elhatárolások A tárgyévi aktív idıbeli elhatárolások 108,741 ezer Ft. 2.2 A mérleg forrásoldalához kapcsolódó kiegészítések ( adatok ezer Ft-ban): A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2009.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv ,1% ,8% 12,7% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,4% ,5% -11,9% 3.) Egyéb rövid ,5% ,1% -0,4% Rövid lejáratú kötelezettségek ,0% ,4% 0,4% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,4% ,3% -0,1% 6.) Egyéb hosszú ,6% ,3% -0,2% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0% ,6% -0,4% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx

18 S.sz. Megnevezés 2009.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tıke (3A111) % 02 Tıketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfıösszeg 1,25%-ig 27152, ,16 100% 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint hátrasorolt kötelezettségek értékelése A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségállomány szerkezetének alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Összeg (ezer Ft) Megoszlás % Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek-látra szólóan és éven belüli lejáratra 3,036,729 28,19 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek- éven túli lejáratra Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek-takarékbetétek, látrasz. és éven belüli lejáratra 1575,657 14,63 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek-takarékbetétek, éven túli lejáratra Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek-egyéb, látrasz. és éven belüli lejáratra 6127,249 56,88 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek-egyéb, éven túli lejáratra 31,180 0,30 M i n d ö s s z e s e n 10770, ,00 Részletesen: A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között a Takarékszövetkezet az MTB Rt ügynökeként (mint egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól) a megbízásos deviza számla vezetés, deviza alapú hitel és ezenkívül a refinanszírozott hitel kötelezettségünket, mutatjuk ki 30,378 ezer Ft értékben. Az ügyfelekkel szembeni, takarékbetétekben fennálló kötelezettségek lényegében a lakosság által a Takarékszövetkezetnél megnyitott átutalási számlák, betétkönyvek és lakáscélú betétek állományát takarja, látra szóló, éven belüli és túli megbontásban. Az ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek között a lakossági betéti okiratok, továbbá a lakosságon kívüli egyéb szektorok pénzforgalmi és lekötött számlái szerepelnek, látra szóló, éven belüli és túli megbontásban. E körben a Takarékszövetkezet nem rendelkezik éven túli lejáratra lekötött állománnyal. A Takarékszövetkezet nem rendelkezik olyan hitelintézettel vagy ügyféllel szemben fennálló kötelezettséggel, amelynek visszafizetendı összege nagyobb a kapott összegnél. Valamint a DRB Bank felé fennálló mint hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség rövid távon lekötött betétet mutatjuk ki 2 250,000 e Ft értékben. Valamint a Drávamenti Takarékszövetkezet felé 300, 000 e Ft értékben. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,25 cm + Tabulátorhely: 1,88 cm + Behúzás: 1,88 cm, Tabulátorok: 0,63 cm, Tabulátorlista + Nincs 1,88 cm A hátrasorolt kötelezettségek ezer Ft-nyi állománya a vidék pénzügyi intézményrendszerének fejlesztésére (a pilisvörösvári kistérség vonatkozásában) pályázaton elnyert, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Rt. által folyósított alárendelt kölcsöntıke összesen ezer Ft összegét foglalja magában. Takarékszövetkezetünk aláírta a szerzıdést az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alappal, melyben megállapodást nyert, hogy kilépünk a szervezetbıl. Az alárendelt kölcsöntıke visszafizetése folyamatban van. OTIVA tagságunkat vel megszüntettük, a részjegy visszafizetése hóban megtörtént. A Takarékszövetkezet által kapott alárendelt kölcsöntıke-juttatásokkal kapcsolatos információkat az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Összeg Pénznem Kamat % Esedékesség ( én) Vidék pénzügyi intézményrendszerének fejlesztésére kapott (Regionális Fejlesztési ezer Ft. (HUF) 8, Finanszírozó Rt.) kölcsöntıke Vidék pénzügyi intézményrendszerének fejlesztésére kapott (Regionális Fejlesztési ezer Ft. (HUF) 8, Finanszírozó Rt.) kölcsöntıke M I N D Ö S S Z E S E N ezer Ft (HUF) - -

19 Mérleg- Esedékesség Megnevezés Összesen Sor 3 hón belül 3 hó-1 év 1-5 év 5 éven túl 7. Hátrasorolt kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek E körben a Takarékszövetkezet a nyilvántartásban szereplı, éven belüli esedékességő takaréklevelek (tıkésített kamatot is tartalmazó 4,107 ezer Ft-os állománya került kimutatásra Egyéb kötelezettségek Az egyéb, éven belüli lejáratú kötelezettségek 113,818 ezer Ft-os állománya tartalmazza (adatok ezer Ft-ban): Belföldi szállító 21,113 Központi átvez.szla. : 13,728 Értékpapír elsz.szla.: 0,006 Rehab.és TB befiz járulék : 0,116 GIRO átvez.szla. : 45,406 Társaságiés egyéb adó. 0,846 Egyéb köt. 0,163 Alapítókkal szemb.köt. 23,830 ATM technikai szla. 8, Passzív idıbeli elhatárolások A passzív idıbeli elhatárolások tárgyévi összege 50,230 ezer Ft, mely a 45. számlaosztály költség és kamat ráfordítások valamint igénybevett szolg. elhatárolásából tevıdik össze Céltartalékok A céltartalékok között a Takarékszövetkezet kizárólagosan a függı és jövıbeni kötelezettségei után képzett 3,346 ezer Ft kockázati céltartalékot mutatja ki Saját tıke és szavatoló tıke A évben a Takarékszövetkezet jegyzett tıkéje nem változott. A saját tıke gyarapodása az alábbi tényezıkbıl tevıdik össze: az üzleti évben megtermelt, 0,453ezer Ft-nyi mérleg szerinti eredménye, mely 0,050 ezer Ft általános tartalék kalkulációjával került kiszámításra. A Takarékszövetkezet 2010.december 31-i szavatoló tıkéje 834,656 ezer Ft volt, ebbıl az alapvetı tıkerész 832,657 ezer Ft, a járulékos pedig 1,999 ezer Ft A mérlegen kívüli tételekhez kapcsolódó kiegészítések A Takarékszövetkezet mérlegen kívüli kötelezettségek között mutatja ki. függı kötelezettségként az általa vállalt forint bankgaranciákat 126,750 ezer Ft-os összértékben az éven belüli lejáratra nyújtott, bármikor felmondható hitelkeret összegekbıl még fennálló 600,726 ezer Ft-nyi állományt. 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Takarékszövetkezet adózott eredménye 0,504 ezer Ft. A 0,453 ezer Ft-nyi mérleg szerinti eredmény összetevıit és változását a következı táblázat szemlélteti: (adatok ezer Ft-ban) a 2009 évhez viszonyítva, nem?

20 A Takarékszövetkezet befektetési szolgáltatást nem végez, annak kapcsán azonban az üzleti év során bevételt és ráfordítást mégis számolt el, nevezetesen a forgatási célú (nagyrészt az MTB Rt-nél tartott) állampapírokkal kapcsolatos árfolyamkülönbözeteket és fizetett jellemzıen letétkezelési díjak, jutalékok összegeit. A Takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak és az REPÍVÁ-nak egyaránt, ennek megfelelıen a tárgyévben az elıbbi részére 1,347 ezer Ft-nyi, az utóbbinak pedig 12,651 ezer Ft-nyi hozzájárulást teljesített. Az OBA díj a Hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó egyéb ráfordítás, míg az OTIVA tagdíj az 5-ös számlaosztályban Egyéb szolgáltatások költségei között van nyilvántartva. Rendkívüli bevételként a Takarékszövetkezet nem számolt el semmit a tavalyi év folyamán. Rendkívüli ráfordításként a Takarékszövetkezet 0,180 ezer Ft összegben számolt el véglegesen, nem fejlesztési célra adott támogatást a tavalyi év folyamán. A évre utólag elszámolt társasági adófizetési kötelezettség 0,240 ezer Ft. A társasági adón túlmenıen a Takarékszövetkezet a év vonatkozásában 7,574 ezer Ft-nyi hitelintézeti járadékot és 11,519 ezer Ft hitelintézeti különadót is fizet, mely az eredmény kimutatásban az egyéb ráfordítások soron került feltüntetésre. 53 Tájékoztató rész Munkaügyi adatok A Takarékszövetkezetnél az alkalmazotti létszám 49 fı, ebbıl 12 fı vezetı beosztású, 37 fı nem vezetı beosztású Vezetı tisztségviselık (igazgatósági és felügyelı bizottsági tagok) juttatásai A vezetı tisztségviselık (5 fı igazgatósági tag és 3 fı felügyelı bizottsági tag) közül 8 fı részére került tiszteletdíj -személyi jellegő ráfordításként- kifizetésre a tárgyév során, 10,038 ezer Ft bruttó összegben. A Takarékszövetkezet vezetı tisztségviselıi (2 fı), részére folyósított piaci feltételő belsı hitelekbıl (Hpt. 60. ) a én fennálló tartozás bruttó, azaz értékvesztéssel nem korrigált összege 72,000 ezer Ft.

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18652279-9412-529-01 Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0015757 Adószáma: 18652279-1-43 A szervezet megnevezése: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért A szervezet címe:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Rt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben