A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete"

Átírás

1 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 26. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Nemzeti Bank el ózetes egyetértésével a Kormány a következ óket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed minden, a biztosítóintézetekr ól és a biztosítási tevékenységr ól szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján m úköd ó biztosítóra. (2) A biztosító a Tv. el óírásait e rendeletben meghatározott eltérésekkel köteles alkalmazni. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 2. (1) A biztosító kett ós könyvvitelen alapuló éves beszámolót köteles készíteni. (2) A biztosító éves beszámolója a 3. (1) bekezdése szerinti mérlegb ól, a 7. (1) bekezdése szerinti eredménykimutatásból, a 14. szerinti kiegészít ó mellékletb ól áll. Az éves beszámolóval egyidej úleg a biztosítónak üzleti jelentést is kell készítenie. (3) Egyszer úsített éves beszámolót készíthet a biztosító egyesület, ha két egymást követ ó üzleti évben a mérleg fordulónapján a (4) bekezdés szerinti három mutatóérték közül kett ó nem haladja meg a megadott határértékeket. Újonnan alakuló biztosító egyesület abban az esetben készíthet egyszer úsített éves beszámolót, ha a biztosítási tevékenység engedélyezésekor jóváhagyott üzleti terv els ó két üzleti évének tervszámaiból a (4) bekezdés szerinti három mutatóérték közül kett ó nem haladja meg a megadott határértékeket. (4) Az egyszer úsített éves beszámoló készítés határértékei: a) a mérlegf óösszeg 50 millió forint; b) az éves bruttó díj 50 millió forint; c) a biztosítási szerz ódések száma 1000 darab. (5) A biztosító egyesület egyszer úsített éves beszámolója a 3. (2) bekezdése szerinti mérlegb ól, a 7. (2) bekezdése szerinti eredménykimutatásból és a 14. szerinti kiegészít ó mellékletb ól áll. (6) A biztosítónak számviteli politikája keretében a Tv ának (3) (5) bekezdésében foglaltakon túlmen óen szabályoznia kell: a) az élet- és nem-életbiztosítási ágat egyaránt m úvel ó biztosítóknál az élet- és nem-életbiztosítási ághoz tartozó eszközök és források, költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítésének módját, b) a biztosító sajátosságainak megfelel óen a tartalékok képzését és felhasználását, c) a befektetések értékelésére alkalmazott eljárásokat, valamint a tartalékok és a biztonsági t óke fedezetéül szolgáló befektetések folyamatos ellen órzésének módját. (7) A biztosítónak a Tv szerinti számlarendjét úgy kell elkészítenie, hogy az feleljen meg a Bit. és ezen rendelet el óírásainak. A mérleg tagolása, tételeinek tartalma 3. (1) A mérleg el óírt tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A biztosító a Tv ának (3) bekezdését nem alkalmazhatja. (2) A biztosító egyesület egyszer úsített éves beszámolójának mérlege az 1. számú melléklet szerinti mérleg nagybet úvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza azzal, hogy a C. Biztosítástechnikai tartalékok mérlegsort az 1. számú melléklet szerinti részletezésben kell bemutatni. (3) Az élet- és nem-életbiztosítási ágat egyaránt m úvel ó biztosító az éves beszámoló mérlegében a tárgyévet megel óz ó üzleti év adatait összevontan (egy oszlopban), a tárgyévi adatokat négy oszlopban, életbiztosítás, nem-életbiztosítás, egyéb, fel nem osztott és összesen bontásban köteles elkészíteni. Azokat a tételeket, amelyeket a biztosító közvetlenül nem tud élet- és nem-életbiztosítási ágra megbontani, csak az egyéb, fel nem osztott oszlopban kell feltüntetnie, és amennyiben az jelent ós a kiegészít ó mellékletben kell bemutatnia. Mindenképpen meg kell bontani a B.IV., a D.I III., az F.2. mérlegsorokhoz tartozó eszközöket, továbbá a C., F., G.I II. mérlegsorokhoz tartozó forrásokat. (4) Az ellen órzés által megállapított jelent ós összeg ú hibáknak a mérlegtételekre gyakorolt hatását az érintett mérlegtételekkel a kiegészít ó mellékletben kell bemutatni. Nem min ósül a biztosítónál önellen órzésnek a biztosítástechnikai tartalékok következ ó üzleti év(ek)ben történ ó helyesbítése, a jutalékvisszaírás és a kármegtérítés (regresz).

2 7162 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám (5) A mérleg tartalmára vonatkozó Tv. szerinti el óírásokat e rendelet ai figyelembevételével kell alkalmazni. 4. (1) Az immateriális javak között kell kimutatni a Tv. szerint nevesített immateriális javakat, valamint azokat az összegeket, amelyeket a biztosító biztosítási állományok átruházásáért más biztosítónak fizet. (2) Az immateriális javak megbontását az alábbi részletezés szerint a kiegészít ó mellékletben elkülönítetten be kell mutatni: a) alapítás-átszervezés aktivált értéke; b) üzleti vagy cégérték; c) biztosítási állomány átruházásáért fizetett díjak; d) egyéb immateriális javak; e) immateriális javak értékhelyesbítése. (3) Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként lehet kimutatni az olyan a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérül ó költségeket, ráfordításokat, amelyek a biztosító bels ó és küls ó szervezetének megteremtése, az üzleti tervek kidolgozása, kirendeltségek létesítése, piaci tanulmányokat és biztosítási terméket bevezet ó reklámokat készít ó munkacsoport létrehozása, valamint az állomány- és díjkezelés számítógépes rendszerének kifejlesztése kapcsán merülnek fel, és nem min ósülnek beruházásnak, tárgyi eszköz beszerzésnek. A biztosító az alapításátszervezés aktivált értékeként kimutathatja a biztosítási ágazat beindítását vagy jelent ós piaci részesedés megszerzését célzó üzleti akciói érdekében felmerült egyszeri költségeit. (4) Az ingatlanok között kell kimutatni az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték ú jogokat, az ingatlanberuházásokat és az ingatlanberuházásokra adott el ólegek összegét is. (5) A jelzáloggal fedezett kölcsönök között a Bit. 3. -ának 38. pontja szerinti feltételek mellett nyújtott kölcsönöket kell kimutatni. A biztosító által nem az életbiztosítási ügyfeleknek nyújtott, jelzáloggal fedezett kölcsönöket nem itt, hanem a B/III/5. Egyéb kölcsön soron kell kimutatni (pl. munkáltatói lakáshitel). (6) Amennyiben a B/III/5. Egyéb kölcsön, B/III/7. Más befektetések és az E/4. Egyéb mérlegsorokon kimutatott összegek jelent ósek, akkor azokat a kiegészít ó mellékletben f óbb jogcímenként be kell mutatni. (7) A viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletb ól ered ó letéti követelések között a viszontbiztosítónak, amennyiben viszontbiztosítást fogad el, a közvetlen biztosítókkal szembeni követelések összegét kell kimutatnia, az általuk biztosítékként visszatartott összegek nagyságában. (8) A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz ód ói javára végrehajtott befektetések között kell kimutatni azon befektetéseket, amelyek értéke meghatározza a befektetési alaphoz (állományhoz) kapcsolódó biztosítási kötvények (szerz ódések) értékét azon életbiztosítási termékeknél, amelyeknél a befektetés kockázatát az életbiztosítási kötvény tulajdonosa viseli. Ezen befektetéseket piaci értéken kell értékelni a kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokkal (források D. mérlegtétel) azonos összegben, a Tv a ezekre nem alkalmazható. Ezen befektetések beszerzési árát a kiegészít ó mellékletben be kell mutatni. (9) Az eszközök D/III. mérlegtétel alatt kell kimutatni az életbiztosítási díjtartalékból a viszontbiztosításba adott ügyletekre megképzett tartalékrészt. (10) A tárgyi eszközök között a gépek, berendezések, járm úvek értékét, ezen eszközök beruházásának és ezen eszközök beruházásaira adott el ólegeknek az értékét kell kimutatni. (11) Az aktív id óbeli elhatárolások között a módozati sajátosságok figyelembevételével halasztott szerzési költségként (élet- és nem-életbiztosítások szerint elkülönítetten) kell kimutatni a tárgyévben felmerült szerzési költségek tárgyévet követ ó üzleti éve(ke)t terhel ó összegét is, amennyiben a kés óbbi üzleti években a díjbevételek erre fedezetet nyújtanak és ezen költségeket a tartalékok képzésénél csökkent ó tényez óként nem vették figyelembe, vagy nem lehetett figyelembe venni. 5. (1) Alárendelt kölcsönt ókeként kell kimutatni a Bit. 3. -ának 1. pontja szerinti feltételekkel kapott kölcsönöket. (2) Biztosítástechnikai tartalékként kell kimutatni a biztosító által, a Bit a alapján és a külön jogszabály el óírásai szerint megképzett biztosítástechnikai tartalékokat. (3) A biztosító biztosítástechnikai tartalékai az életbiztosítási ág kockázati életbiztosítások tartalékait meghaladó részének kivételével csak a saját megtartású, a viszontbiztosításba nem adott és együttbiztosítás esetén a biztosítóra jutó kockázatok fedezetére szolgáló tartalékokat tartalmazhatják. Ezért az életbiztosítási tartalékok kivételével, ide nem értve a tiszta kockázati életbiztosítások, illetve a haláleseti kockázatot is tartalmazó biztosítások kockázati részét a viszontbiztosításba adott összegekre jutó tartalékok tényleges vagy becsült összegét külön sorban levonásba kell helyezni. (4) A C/3. Függ ókár tartalékok mérlegsor megbontását az alábbi részletezés szerint a kiegészít ó mellékletben meg kell adni: a) bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függ ókár tartalék) (1+2)

3 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7163 b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) (1+2) (5) A C/4. Eredményt ól függ ó és független díjvisszatérítési tartalék mérlegsor megbontását az alábbi részletezés szerint a kiegészít ó mellékletben be kell mutatni: a) Eredményt ól függ ó díjvisszatérítési tartalék (1+ 2) b) Eredményt ól független díjvisszatérítési tartalék (1+2) (6) A C/6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok mérlegsoron kell bemutatni a nagy károk tartalékát, a törlési tartalékot és az egyéb biztosítástechnikai tartalékot. Ezen tartalékokat az alábbi részletezés szerint a kiegészít ó mellékletben be kell mutatni: a) Nagy károk tartaléka b) Törlési tartalék (1+ 2) c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék (1+ 2) (7) Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz ód ói javára végrehajtott befektetések után mérlegsoron kell bemutatni azokat a tartalékokat, amelyeket az ezen életbiztosításokkal összefügg ó befektetésekkel kapcsolatos kötelezettségek fedezetére képeztek. Ezen kötelezettségek értékét a befektetések értéke határozza meg, a befektetési kockázatot a kötvénytulajdonos viseli. Ezen soron más biztosítástechnikai tartalék (pl. haláleseti kockázatra képzett tartalék) nem szerepelhet. (8) A viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségként kell kimutatni a közvetlen biztosítónál a viszontbiztosításba adott kockázatok fedezetéül a viszontbiztosítótól átvett (visszatartott) biztosítékok értékét. A mérlegtételek értékelése 6. (1) A biztosítónak a mérlegtételek értékelésekor a Tv ai el óírásait kivéve a 4. (8) bekezdés szerinti befektetéseknél kell alkalmaznia. (2) A biztosító a Tv ának el óírásait a következ ók figyelembevételével köteles alkalmazni: A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor a tartalékok fedezetét képez ó ezen eszközök, továbbá a viszontbiztosítási ügyletekhez kapcsolódó külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek Tv. 60. (3) bekezdése szerint megállapított értékelési különbözetét tételesen (eszközönként, kötelezettségenként) kell kimutatni, azt az összevont különbözet megállapításánál nem lehet figyelembe venni. A tartalékok fedezetét képez ó külföldi pénzértékre szóló eszközök, valamint a viszontbiztosítási ügyletekhez kapcsolódó külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek tételesen kimutatott árfolyamnyereségét id óbelileg el kell határolni, és az id óbeli elhatárolást az adott eszköz, kötelezettség állományból történ ó kivezetésekor kell megszüntetni. Eredménykimutatás tartalma, tagolása 7. (1) Az eredménykimutatás tagolását a 2. számú melléklet, az egyes tételekre vonatkozó el óírásokat a (2) (8) bekezdés, a ok, továbbá a 2. számú melléklet tartalmazza. A biztosító a Tv ának (5) bekezdését nem alkalmazhatja. (2) Az egyszer úsített éves beszámolót készít ó biztosító egyesület eredménykimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az ellen órzés által megállapított jelent ós összeg ú hibáknak az eredménykimutatás tételeire gyakorolt hatását az eredménykimutatás tárgyév oszlopa nem tartalmazhatja, ezért azt az érintett bevétel, ráfordítás, eredmény tételekkel a kiegészít ó mellékletben kell bemutatni. (4) A biztosító eredményét forgalmi költség eljárással, a bevételek, a költségek és ráfordítások korrigálásával állapítja meg. (5) Az adott id ószak eredményének meghatározásakor a biztosítási id ószaknak az üzleti évre jutó bevételeit, a mérleg fordulónapjáig az üzleti évre vonatkozó, bejelentett eseményeinek kifizetett és felmért költségeit (ráfordításait) kell számba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítést ól. (6) A biztosító az üzleti év díjbevételét megállapíthatja csoportosan is a fizetési gyakoriság, a biztosítási id ószak és a díj alapján, illetve statisztikai adatokra alapozva, amennyiben ezzel az eljárással számított díj megközelít óleg azonos az egyedivel. (7) A biztosító tárgyévi éves eredményelszámolásának tartalmaznia kell a biztosítási szerz ódések, kockázati események viszontbiztosításba adása esetén azok teljes kör ú viszontbiztosítási elszámolásait. A viszontbiztosításba vétel tárgyévi teljes elszámolását a következ ó üzleti évben is el lehet végezni, ha a szerz ódéses partnerekkel történ ó elszámolás a mérlegkészítés id ópontjáig nem ismert. (8) Az a biztosító egyesület, amely vállalkozási tevékenységet is végez, eredménykimutatásában köteles elkülönítetten kimutatni a vállalkozási tevékenysége bevéte-

4 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám leit, illetve költségeit, ráfordításait, valamint a vállalkozási tevékenység adózás el ótti eredményét. A tevékenység célja szerinti (biztosítási) tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzá nem rendelhet ó külön kimutatott költségeket, ráfordításokat bevételarányosan kell megosztani. 8. (1) A biztosítási szerz ódésekkel kapcsolatos perelt és behajtás alatt lév ó díjkövetelések a tárgyévi eredménykimutatásban csak abban az esetben szerepeltethet ók, ha a követeléseket a biztosító behajthatónak min ósíti. Ellenkez ó esetben ezeket a díjel óírásokat a pénzügyi realizálás id ópontjában kell számba venni. (2) A biztosítónak tárgyévi eredménye meghatározásánál figyelembe kell vennie a biztosítottak kárbejelentéseinek késedelmei miatt a tárgyid ószakban bekövetkezett, a mérleg fordulónapjáig be nem jelentett biztosítási események várható költségeinek, ráfordításainak összegét is. 9. (1) A B/02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb ól soron kell szerepeltetni az életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló valamennyi befektetés bevételét (ideértve a befektetés kamat- és osztalékbevételeit a kamatozó értékpapír vételárában lév ó kamattal csökkentett összegben, valamint az értékesítéshez, a beváltáshoz kapcsolódó árfolyamnyereséget és az értékpapír eladási árában érvényesített kamatbevételt, ingatlanok elszámolt bérleti díját és egyéb bevételeit, külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó árfolyamnyereséget stb.). A saját t óke befektetésének hozama itt nem jelenhet meg (csak életbiztosítási ágat m úvel ó biztosítónál sem), mivel azokat a C/ sorokban kell kimutatni. (2) A B/11. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb ól soron kell kimutatni az életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések ráfordításait (ideértve az elszámolt a visszaírt értékvesztéssel korrigált értékvesztést, az eladáshoz, a beváltáshoz kapcsolódó árfolyamveszteséget, az ingatlan értékcsökkenési leírását, egyéb ráfordításait, a külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó árfolyamveszteséget stb.). A saját t óke befektetésének ráfordításai az (1) bekezdésben leírtakra figyelemmel itt nem jelenhetnek meg, azokat a biztosítástechnikai eredményt követ ó C/ sorokban kell kimutatni. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti bevételek meghaladják a (2) bekezdés szerinti ráfordításokat, a biztosító saját döntését ól függ óen átvezetheti a többlet egy részét vagy teljes összegét a C/05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel sorra. Az allokált befektetési bevétel összege nem haladhatja meg az életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések teljes eredménye és a biztosítási szerz ódések, valamint a Bit. alapján a biztosítottaknak visszajuttatandó eredmény közötti különbözet összegét. (4) A nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül elkülönítetten kell kimutatni a C/06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény soron a neméletbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések bevételeib ól átvezetett, a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési hozamot. (5) A C/ soron kell kimutatni a nem-életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések, valamint nem a tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések (pl. saját t óke) bevételét, a kamatozó értékpapír vételárában lév ó kamattal csökkentett összegben, növelve a C/05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétellel és csökkentve a C/06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. (6) A C/ sorokban kell kimutatni a nem-életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló, valamint nem a tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések (pl. saját t óke) ráfordításait (ideértve az elszámolt a visszaírt értékvesztéssel korrigált értékvesztést, az eladáshoz, a beváltáshoz kapcsolódó árfolyamveszteséget, az ingatlan értékcsökkenési leírását és egyéb ráfordításait, külföldi pénzértékre szóló eszközök árfolyamveszteségét stb.). (7) A kamatozó értékpapírok vételárában lév ó kamat összegét az értékpapír beszerzésekor kamatbevételt csökkent ó tételként a B/02/bb) Kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek (az életbiztosítási ágnál), illetve a C/02. Kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek soron kell elszámolni és az eredménykimutatásban szerepeltetni. A kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat összegét az értékpapírok eladásakor a B/02/bb) Kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek (az életbiztosítási ágnál), illetve a C/02. Kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek között kell elszámolni és az eredménykimutatásban szerepeltetni. (8) A B/03. Befektetések nem realizált nyeresége soron kell kimutatni az életbiztosítási kötvények befektetési kockázatot visel ó szerz ód ói javára végrehajtott befektetések beszerzési (nyilvántartási) értéke és piaci értéke közötti különbözetet is, ha az utóbbi a több. Ha az el óz ó üzleti év értékeléséhez viszonyított piaci érték kisebb, mint az eredeti bekerüléskori könyv szerinti érték, akkor az el óz ó üzleti évi értékeléskor figyelembe vett piaci érték és az eredeti bekerülési érték közötti különbözetet a B/12. Befektetések nem realizált vesztesége soron, a különbözet fennmaradó részét pedig a B/11/b) Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése soron kell kimutatni. (9) A C/04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei soron kell kimu-

5 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7165 tatni minden olyan befektetésb ól származó bevételt, amelyet a megel óz ó C/ sor nem tartalmaz. Itt kell kimutatni többek között a külföldi pénzértékre szóló követelés és kötelezettség Tv. szerinti értékeléséb ól adódó árfolyamnyereséget. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lév ó kamattal csökkentett eladási árral kell számolni az árfolyamkülönbözet megállapításánál. (10) A Tv. 57. (2) bekezdése szerinti visszaírást a B/11/b) Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése és a C/08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése soron kell kimutatni. (11) Az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások között a Tv. el óírásainak megfelel ó egyéb bevételeket és egyéb ráfordításokat kell kimutatni, a biztosítási állományhoz kapcsolódó ingatlan értékesítésének bevételei, illetve ráfordításai kivételével. Nem itt kell kimutatni továbbá az olyan tételeket, amelyek közvetlenül biztosítási szerz ódésekhez kapcsolhatók (pl. t úzvédelmi hozzájárulás). Az ilyen tételeket az Egyéb biztosítástechnikai bevételek, illetve Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások soron kell kimutatni. Az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások között kell továbbá a biztosítónak a nem saját biztosítási szerz ódésekhez, illetve a nem biztosítási tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket és ráfordításokat kimutatnia (pl. más biztosító részére történ ó kárrendezés, termékértékesítés, vagyonkezel ói tevékenység stb.). Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságra vonatkozó sajátos el óírások 10. (1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság (a továbbiakban: MEHIB Rt.) a központi költségvetés terhére a Kormány készfizet ó kezessége mellett végzett biztosítási tevékenységével kapcsolatosan a kett ós könyvvitel zárt rendszerében elkülönített számviteli nyilvántartást köteles vezetni oly módon, hogy abból a biztosítottakkal szembeni követelései és kötelezettségei, illetve a költségvetéssel szembeni követelések és kötelezettségek, továbbá a bevételek, valamint a felmerült költségek és ráfordítások megállapíthatóak legyenek. (2) E tevékenységével kapcsolatosan a MEHIB Rt. a költségvetéssel a pénzügyminiszter rendeletében szabályozott módon köteles elszámolni. (3) Kárkintlév óség eredményes behajtása után járó jutalékot a MEHIB Rt.-nek egyéb bevételei között kell elszámolnia. (4) A MEHIB Rt. az (1) bekezdésben foglalt tevékenységének költségeit és ráfordításait az e tevékenységb ól származó bevételeib ól (ideértve a befolyt biztosítási díjbevétel összegét is) fedezi. (5) A MEHIB Rt. a biztosítási ügyletekb ól származó követelésein és kötelezettségein belül elkülönítetten köteles kimutatni a Kormány készfizet ó kezességével fedezett biztosítási ügyletekhez kapcsolódóan az ügyfelekkel szemben fennálló biztosítási díj követelésének és biztosítási díjvisszatérítési kötelezettségének összegét. (6) A MEHIB Rt. az általa a központi költségvetés terhére a Kormány készfizet ó kezessége mellett vállalt biztosításairól az állomány nyilvántartása és a változások nyomon követése céljából biztosítási módozatonként forintban és devizakövetelés esetén devizában is részletes analitikát köteles vezetni oly módon, hogy az a költségvetési elszámolásokhoz hiteles alapot nyújtson, és kimutatható legyen a jogel ódökt ól átvett szerz ódéses biztosítási állomány is. (7) A MEHIB Rt. által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizet ó kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeir ól és a biztosítási eseményekr ól szóló 84/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 7/A. -a alapján megképzett céltartalék a Tv. 41. (6) bekezdése szerinti céltartaléknak min ósül, és a várható jöv óbeni költségek fedezetére képzett céltartalékon belül elkülönített soron kell kimutatni. Ezen céltartalék felhasználását, illetve képzését az egyéb biztosítástechnikai bevételek és egyéb biztosítástechnikai ráfordítások között kell kimutatni. (8) Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között kell kimutatni a (7) bekezdés szerinti céltartalék kivételével a céltartalékok felhasználásának, illetve képzésének összegét. 11. (1) A MEHIB Rt. számlarendjében a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a (2) bekezdés szerinti kötelezettségeket és a (4) bekezdés szerinti követeléseket biztosítási módozatonként a kockázatviselés tartamának megfelel óen kell nyilvántartani. (2) A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a kötelezettségek között kell kimutatni: a) a megkötött biztosítási szerz ódések alapján a jöv óben esedékes lejáratok összegeit mint potenciális jöv óbeni kötelezettségeket, b) kárfizetési állományként az ügyfélnek azokat a lejárt követeléseit, amelyekre a biztosítási szerz ódésben meghatározott kárfizetési id ó és elévülési id ó alatt a MEHIB Rt.-nek kárfizetési kötelezettsége állhat be, c) a devizakötelezettségeket devizában és a devizának a biztosítási szerz ódés megkötése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértékén is nyilván kell tartania. (3) A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a követelések között kárkintlév óségként kell kimutatni azt az

6 7166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám állományt, amelyre a kárfizetés megtörtént és a jöv óben a követelés részbeni vagy teljes megtérülése lehetséges. E követeléseket megtérülésükig, illetve leírásukig kell nyilvántartani. (4) A MEHIB Rt. a kárfizetés megtörténtét követ óen a biztosított által ráruházott követelés összegét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban köteles kimutatni, a devizakövetelést eredeti értékén devizában és annak forintértékét az adott ügyletet lebonyolító hitelintézet által az esedékesség napján (kárfizetés napján) alkalmazott devizavételi árfolyamon is. (5) A MEHIB Rt. a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban vezetett nyilvántartásai alapján köteles bemutatni kötelezettségei és követelései alakulását az éves beszámoló kiegészít ó mellékletében. (6) A MEHIB Rt.-nek az egyéb bevételek között elkülönítetten kell elszámolnia,,belföldi bevételek kármegtérítésekb ól címen a Kormány által vállalt készfizet ó kezességgel fedezett biztosítási szerz ódések teljesítéséhez a központi költségvetés által közvetlenül átutalt összegeket. (7) A MEHIB Rt.-nek az egyéb ráfordítások között, a belföldi károk és szolgáltatások ráfordításain belül,,belföldi károk és szolgáltatások költségei címen, elkülönítetten kell kimutatnia a Kormány készfizet ó kezességével fedezett biztosítási szerz ódésekb ól adódó kárfizetések összegeit. (8) A MEHIB Rt. kárkintlév óség megtérülése esetén az erre a célra megnyitott elszámolási számlára befolyt öszszegb ól a költségvetésnek járó összeget a költségvetéssel szembeni kötelezettségként, illetve a biztosítottnak járó összeget, a biztosítottal szembeni kötelezettségként köteles elszámolni. A MEHIB Rt.-hez kármegtérülés esetén befolyt kamatot és késedelmi kamatot is a költségvetéssel szembeni kötelezettségként kell kimutatni. Devizakövetelés megtérülése esetén ha a devizát forintra átváltják az elszámolás az ügyletet lebonyolító hitelintézet által a teljesítés (követelés befolyása) napján alkalmazott devizavételi árfolyamon történik. (9) A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott devizaköveteléseket, devizakötelezettségeket a mérlegfordulónapon az általános el óírások szerint értékelni kell, az árfolyamkülönbözettel azonban az eredményt nem szabad módosítani, az árfolyamkülönbözetet csak a nyilvántartáson kell külön tételben feltüntetni. Könyvvezetési kötelezettség 12. (1) A könyvvezetésre vonatkozó sajátos el óírásokat a (2) (6) bekezdés, valamint a 13. tartalmazza. (2) A f ókönyvi könyvelés keretében célszer ú biztosítani a f ókönyvi számlák megbontásával vagy az analitikus nyilvántartás keretében, hogy a) a biztosítási ügyletekb ól ered ó követelések és kötelezettségek, a díjbevételek, a kármegtérítések, a kárkifizetések biztosítási áganként, ágazatonként, b) a kárrendezési, a szerzési és az igazgatási költségek a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével biztosítási áganként, ágazatonként, c) a matematikai tartalékok biztosítási áganként, ágazatonként legalább negyedévenként (ha más jogszabály ett ól eltér óen nem rendelkezik) elszámolásra és kimutatásra kerüljenek. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl élet- és nem-életbiztosítási ág bontásban kell az elkülönítés bels ó szabályzatának megfelel óen nyilvántartani a befektetéseket, valamint mindazon eszközöket, forrásokat, költségeket, ráfordításokat és bevételeket, amelyeket a külön rendeletben meghatározottak szerint élet- és nem-életbiztosítási ágra elkülönítetten kell kezelni, és nyilvántartani. Ha a költségek, ráfordítások, illetve a bevételek külön nyilvántartása a felmerüléskor nem oldható meg, az elkülönítés bels ó szabályzatában kell rögzíteni az élet- és nem-életbiztosítási ágra (ezen belül ágazatra) történ ó felosztásának módszerét. (4) A szerzési, a kárrendezési és az igazgatási költségeknek a biztosítási ágra, ágazatokra közvetlenül nem terhelhet ó részét célszer ú legalább negyedévenként felosztani a külön rendeletben meghatározottak szerint biztosítási ágakra, ágazatokra, és a felosztás módját a kiegészít ó mellékletben bemutatni. (5) A biztosító a tárgyévben felmerült költségeit költségnemenként folyamatosan és költségfunkciónként (szerzési, kárrendezési, igazgatási, befektetési), ez utóbbiakat áganként, továbbá legalább a 14. e) pontja szerinti ágazatonként megbontva köteles elszámolni. (6) Ha a biztosító önkéntes vagy magánnyugdíjpénztár részére vagyonkezel ói tevékenységet végez, köteles ezen tevékenységéhez kapcsolódó befektetéseit, bevételeit, ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani. 13. (1) A biztosító az 5. (2) bekezdése szerinti biztosítástechnikai tartalékok képzését a biztosítástechnikai ráfordításokon belül, a felhasználását a biztosítástechnikai bevételeken belül, tartalékfajtánként elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott mértékben, legalább a mérleg fordulónapjával köteles elszámolni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) A biztosítástechnikai tartalékokat a mérleg fordulónapjával a meglév ó állomány növelésével (képzés) vagy csökkentésével (felhasználás) a külön jogszabályban meghatározott szükséges szintre kell módosítani.

7 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7167 Kiegészít ó melléklet 14. A kiegészít ó mellékletben a Tv és más -aiban, valamint e rendeletben foglaltakon túlmen óen a Tv. 88. (6), 90. (2), 92., 93. (2), (5) (6) bekezdése kivételével be kell mutatni: a) a kötelez ó gépjárm ú-felel ósségbiztosítás, valamint az egyéb kötelez ó felel ósségbiztosítások külön rendeletben meghatározott eredményelszámolását a külön jogszabályban meghatározott eredmény szintjéig, illetve, ha az eredmény szintjér ól a külön jogszabály nem rendelkezik, abban az esetben a biztosítástechnikai eredmény szintjéig; b) a tartalékok képzésénél figyelembe vett szerzési költségek összegét; c) az életbiztosítási kötvénytulajdonosoknak nyújtott kölcsönöket; d) a befektetéseket és azok hozamait befektetési fajtánként, valamint a befektetési bevételek és ráfordítások megosztásának módját élet- és nem-életbiztosítási ágak között; e) a biztosító ágazatai díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három legnagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képvisel ó ágazat biztosítástechnikai eredményét külön-külön is az eredménykimutatás bontásának megfelel óen; f) a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR-tartalék) képzésére alkalmazott módszert, és amennyiben a módszer megváltozott, annak az eredményre gyakorolt hatását biztosítási áganként, valamint az ágazat díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három legnagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képvisel ó ágazat bontásban külön-külön is; g) az el óz ó években bekövetkezett függ ó károkra az év elején meglév ó tartalék, és az el óz ó években bekövetkezett károk számlájára az év során teljesített kifizetések és az év végén az ilyen függ ó károkra képzett tartalék közötti különbözetet, amennyiben az jelent ós; h) a saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok bruttó és nettó értékének alakulását, továbbá ezen ingatlanok miatti bevétel- és ráfordításkorrekciók megosztási módját élet- és nem-életbiztosításra; i) devizakülföldivel kötött szerz ódés esetén a devizában kapott díjbevétel összegét, kiemelve ebb ól a viszontbiztosításba vételb ól származó díjbevételt, valamint a devizakülföldinek devizában kifizetett (kifizetend ó) károk és szolgáltatások ráfordításainak összegét, továbbá a devizakülföldivel kötött szerz ódés alapján vállalt kockázatok után a viszontbiztosítónak viszontbiztosításba adásért devizában fizetett összegeket; j) a biztosító részvényeinek legalább 10%-ával rendelkez ó tulajdonosait, az általuk birtokolt részvények számát és névértékét; k) az élet- és nem-életbiztosítási ágat egyaránt m úvel ó biztosítóknál, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül szolgáló befektetéseket megtestesít ó eszközök megosztásánál alkalmazott módszereket; l) elszámolt üzletköt ói jutalékokat; m) az élet- és nem-életbiztosítási ág együttes m úvelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban adódó szavatoló t óke hiány másik biztosítási ágból a Bit. 78. (6) bekezdése szerint történ ó pótlását; n) a biztosítási ügyfeleknek nyújtott jelzáloghitel állományát (lejárat szerinti megbontás, jelent ós értékvesztés stb.). Üzleti jelentés 15. A biztosító a Tv ában foglaltak szerint, sajátosságainak bemutatásával készíti el üzleti jelentését. Konszolidált éves beszámoló 16. (1) Az anyavállalatnak min ósül ó biztosító összevont (konszolidált) éves beszámolójának mérlege a 4. számú melléklet szerinti kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet szerinti mérleg tagolásától. (2) Az anyavállalatnak min ósül ó biztosító összevont (konszolidált) éves beszámolójának eredménykimutatása az 5. számú melléklet szerinti kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás tagolásától. Hatályba léptet ó rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit el óször a évben induló üzleti évr ól készített beszámolóra kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidej úleg hatályát veszti a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 260/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizet ó kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeir ól és a biztosítási eseményekr ól szóló 84/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 7/B. -ának els ó mondata és 15. -ának (2) bekezdése, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizet ó kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeir ól és a biztosítási eseményekr ól szóló 84/1998. (V. 6.) Korm. ren-

8 7168 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám delet módosításáról szóló 192/1999. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. -ának a) b) pontja azzal, hogy el óírásait a évi beszámoló elkészítése során még alkalmazni kell. Átmeneti rendelkezés 18. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 260/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. (4) bekezdése szerinti céltartalék december 31-i záró állományát legkés óbb e rendelet hatálybalépését követ ó üzleti év mérlegfordulónapjáig az egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetni. A megszüntetett céltartalékot a 6. (2) bekezdése szerint december 31-én megállapított veszteségjelleg ú értékelési különbözet ellentételezésére kell felhasználni. Az árfolyamveszteséggel nem ellentételezett egyéb bevételt a 6. (2) bekezdése szerint id óbelileg el kell határolni. 19. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér ól szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésér ól szóló évi I. törvény 3. -a alapján olyan szabályozást tartalmaz, amely összeegyeztethet ó az Európai Közösségek Tanácsának a biztosítók éves és konszolidált beszámolójáról szóló 91/674/EGK irányelvével. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. számú melléklet a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez A biztosítók mérlegének el óírt tagolása A. Immateriális javak B. Befektetések ESZKÖZÖK (aktívák) I. Ingatlanok saját használatú ingatlanok II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 1. Tulajdoni részesedést jelent ó befektetés anya- és leányvállalatban 2. Hitelviszonyt megtestesít ó értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 3. Tulajdoni részesedést jelent ó befektetés közösés társult vállalkozásban 4. Hitelviszonyt megtestesít ó értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések 1. Tulajdoni részesedést jelent ó befektetés egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozásban 2. Hitelviszonyt megtestesít ó értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 6. Betétek hitelintézetnél 7. Más befektetések IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletb ól ered ó letéti követelések V. A befektetések értékhelyesbítése C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz ód ói javára végrehajtott befektetések D. Követelések I. Közvetlen biztosítási ügyletb ól származó követelések 1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozástól 2. Követelések a biztosítási közvetít ókt ól a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozástól II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekb ól a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozástól III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból IV. Egyéb követelések a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozástól

9 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7169 E. Egyéb eszközök 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 2. Bankbetétek, pénztár 3. Visszavásárolt saját részvények 4. Egyéb F. Aktív id óbeli elhatárolások 1. Kamatok, bérleti díjak 2. Halasztott szerzési költségek 3. Egyéb aktív id óbeli elhatárolások A. Saját t óke FORRÁSOK (passzívák) I. Jegyzett t óke visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett t óke ( ) III. T óketartalék IV. Eredménytartalék (± ) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény (± ) B. Alárendelt kölcsönt óke C. Biztosítástechnikai tartalékok 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a)+ b)] b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész ( ) 2. Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék (1+ 2) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) ( ) b) betegségbiztosítási díjtartalék (1+ 2) c) balesetbiztosítási járadéktartalék (1+ 2) d) felel ósségbiztosítási járadéktartalék (1+ 2) 3. Függ ókár tartalékok [a)+ b)] b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész ( ) 4. Eredményt ól függ ó és független díjvisszatérítési tartalék [a)+ b)] b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész ( ) 5. Káringadozási tartalék 6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+ b)] b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész ( ) D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerz ód ói javára (1+2) E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jöv óbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek G. Kötelezettségek I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekb ól a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozással szemben II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekb ól a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozással szemben III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozással szemben IV. Hitelek a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozással szemben V. Egyéb kötelezettségek a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozással szemben

10 7170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám H. Passzív id óbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív id óbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív id óbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek 2. számú melléklet a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez A biztosítók eredménykimutatásának tagolása és annak tételeire vonatkozó el óírások Az eredménykimutatás el óírt tagolása A) Nem életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj ( ) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (± ) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (± ) 02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyez óen) 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 04. Károk ráfordításai a) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 2. viszontbiztosító részesedése ( ) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésb ól és kárrendezési költségtérítésb ól ( ) b) függ ó károk tartalékainak változása (± ) (tételes, IBNR) b bb) viszontbiztosító részesedése ( ) 05. Matematikai tartalékok változása (± ) a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (± ) a ab) viszontbiztosító részesedése ( ) b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (± ) b bb) viszontbiztosító részesedése ( ) c) felel ósségbiztosítási járadéktartalék változása (± ) c cb) viszontbiztosító részesedése ( ) 06. Eredményt ól függ ó és független díjvisszatérítési tartalék változása (± ) b) viszontbiztosító részesedése ( ) 07. Káringadozási tartalék változása (± ) 08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (± ) b) viszontbiztosító részesedése ( ) 09. Nettó m úködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (± ) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések ( ) 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ± 05± 06± 07± ) B) Életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj ( ) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (± ) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (± ) 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb ól a) kapott osztalék és részesedés kapcsolt vállalkozástól b) egyéb befektetési bevételek kapcsolt vállalkozástól ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei bb) kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez óen) ( ) 03. Befektetések nem realizált nyeresége 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 05. Károk ráfordításai a) kárfizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 2. viszontbiztosító részesedése ( ) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésb ól és kárrendezési költségtérítésekb ól ( ) b) függ ó károk tartalékainak változása (± ) (tételes, IBNR) b bb) viszontbiztosító részesedése ( ) 06. Matematikai tartalékok változása (± ) a) életbiztosítási díjtartalék változása (± ) a ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) ( )

11 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7171 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (± ) b bb) viszontbiztosító részesedése ( ) c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (± ) c cb) viszontbiztosító részesedése ( ) 07. Eredményt ól függ ó és független díjvisszatérítési tartalék változása (± ) b) viszontbiztosító részesedése ( ) 08. Káringadozási tartalék változása (± ) 09. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (± ) a) befektetési egységekhez kötött (unit-linked) tartalékok változása (± ) a ab) viszontbiztosító részesedése ( ) b) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (± ) b bb) viszontbiztosító részesedése ( ) 10. Nettó m úködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (± ) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések ( ) 11. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb ól a) befektetések m úködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjelleg ú ráfordításokat b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (± ) c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 12. Befektetések nem realizált vesztesége 13. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ± 06± 07± 08± 09 10± ) C) Nem biztosítástechnikai elszámolások 01. Kapott osztalék és részesedés kapcsolt vállalkozástól 02. Kapott kamatok és kamatjelleg ú bevételek kapcsolt vállalkozástól 03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei 04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei 05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyez óen) 06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény ( ) (az A/02. sorral egyez óen) 07. Befektetések m úködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjelleg ú ráfordításokat 08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (± ) 09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 10. Egyéb bevételek 11. Egyéb ráfordítások D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A± B ) 12. Rendkívüli bevételek 13. Rendkívüli ráfordítások 14. Rendkívüli eredmény (12 13) E) ADÓZÁS EL ÓTTI EREDMÉNY (± D± 14) 15. Adófizetési kötelezettség F) ADÓZOTT EREDMÉNY (± E 15) 16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 17. Jóváhagyott osztalék és részesedés G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F ) Az eredménykimutatás egyes tételeire vonatkozó el óírások A/01. és B/01. sor a): Bruttó díj Ezen a soron kell szerepeltetni a szerz ódések tárgyévre járó díjel óírásait, függetlenül a pénzügyi teljesítést ól. Ide tartozik továbbá más biztosító társaságtól viszontbiztosításba vett biztosítások állományából kapott díjbevétel, és más biztosítókkal történ ó együttbiztosításból a saját kockázatra jutó díjbevétel is. Díj: a biztosított szerz ód ó által fizetend ó díj, tartalmazza a pótdíjakat, engedményeket is. A biztosító a díjbevétel elszámolása során két lehet óség között választhat: a) díjbevételét folyamatosan, az érvényes szerz ódések szerinti esedékesség id ópontjában számolja el, a szerz ódés szerint várható összegben. A szerz ódések megsz únésének alkalmával, a megsz únés hónapjában a már elszámolt bevételt, a megsz únés hatályának id ópontjára vonatkoztatva kell csökkenteni; b) év közben a díjbevételt a pénzügyi realizálás id ópontjában számolja el. Az évzáráskor elszámolja a mérlegfordulónapon érvényes szerz ódések fordulónapig esedékes, de pénzügyileg nem realizált díjbevételét, egyidej úleg

12 7172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám megszünteti az el óz ó évi záráskor ugyanilyen címen elszámolt díjbevételt. Viszontbiztosításból származó díj: a viszontbiztosításba vételi szerz ódésekben kimutatott a viszontbiztosítási állomány díjából a kockázat átvállalásáért kapott díj. A díjbevételt külön soron korrigálni kell a biztosító viszontbiztosításba adási szerz ódéseivel kapcsolatban fizetett vagy fizetend ó összes díjjal. Az A/01/c) és a B/01/c) soron kell szerepeltetnie a biztosítónak a matematikai tartalékok között megképzett meg nem szolgált díjak tartalékának változását. A/02. sor: Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény Ez a sor tartalmazza a nem-életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések bevételéb ól átvezetett, a biztosítottaknak visszajuttatandó eredményt. A/03. és B/04. sor: Egyéb biztosítástechnikai bevétel Itt kell kimutatni a biztosítási tevékenységb ól ered ó, az el óbbiek közé nem tartozó egyéb biztosítási bevételek összegét. A/04. és B/05. sor: Károk ráfordításai Ezeken a sorokon kell szerepeltetni a biztosítási szerz ódések alapján a tárgyévben fizetett bruttó kártérítéseket és szolgáltatások ráfordításait függetlenül attól, hogy az mely biztosítási teljesítési id ószakot terheli. Bruttó kár: a bruttó kárfizetés, a biztosítottnak, a szerz ód ónek (viszontbiztosítást és együttbiztosítást is beleértve) ténylegesen fizetett kártérítés. Bruttó egyéb biztosítási szolgáltatások közé tartoznak a bizonylatokkal igazoltan kármegel ózés címén kifizetett összegek, valamint a biztosítási szerz ódésben vállalt kiegészít ó szolgáltatások miatti kötelezettségekhez kapcsolódó ráfordítások (pl. a CSÉB-szerz ódésekben a betegség, gyermek születés és halálozás, gyermekgondozás stb. esetére vállalt kiegészít ó jelleg ú szolgáltatások miatt felmerült szociális célú ráfordítások stb.). Kárrendezési költségek (ráfordítások) közé tartoznak a kárszakért ók, kárügyintéz ók bére, társadalombiztosítási járulékai, utazási és egyéb költségtérítései, a kárrendezést végz ó jogi személyeknek fizetett költségtérítések, konkrét kárügyekhez tartozó dokumentumokért fizetett költségek, és az önállóan m úködtetett vagy jól elhatárolható kárrendezési helyek m úködési és fenntartási költségei (ideértve a kárrendezést is végz ó fiókok kárrendezéssel kapcsolatos költségeit). A károk ráfordításait csökkent ó tételként kell kimutatni a szerz ód ó, a biztosított vagy a harmadik fél által a mérlegkészítés id ópontjáig megtérített károk, kárrendezési költségek összegét. Itt kell továbbá kimutatni a függ ó károk tartalékainak változását is. B/02. sor: Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb ól Az eredménykimutatás ezen során szerepl ó összeg az életbiztosítási ághoz kapcsolódó tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések bevételét tartalmazza, bevételi jogcímek szerinti megbontásban, továbbá mínusz el ójellel külön soron a 9. (3) bekezdése szerint az életbiztosítási ág befektetéseinek biztosítástechnikai bevételeib ól a befektetések nettó eredményébe átvezetett eredmény összegét. A ba) alpontban és/vagy a C/03. sorban kell kimutatni a saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok miatt végrehajtott bevétel korrekciót is, a m úködési költségek között ilyen jogcímen elszámolt tételek összegével megegyez óen. Saját tulajdonú és használatú ingatlanok miatti korrekcióként kell kimutatni azt az összeget, amelyet a saját tulajdonú, saját használatban lév ó ingatlanok bérbeadása esetén bérleti díj címén a biztosító elérhetne (realizálhatna). A c) pontban kell többek között kimutatni a külföldi pénzértékre szóló befektetések 6. (2) bekezdése szerinti értékeléséb ól adódó árfolyamnyereséget. B/09. sor: Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása Ez a sor magában foglalja a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz ód ói javára végrehajtott befektetések tartalékának változását is az életbiztosítási ágnál, ez a tartalék a matematikai tartalékok változása soron nem jelenhet meg. A/09 és B/10. sor: Nettó m úködési költségek A szerzési költségek között egyszerre vagy több év alatt megfizetett azon költségek jelennek meg, amelyek egy biztosítási szerz ódés megkötésével keletkeznek. A szerzési költségek magukban foglalják a biztosítási szerz ódéshez közvetlenül köt ód ó költségeket, mint például a szerzési jutalékot, a küls ó szerveknek a terjesztésért (reklám és propaganda) fizetett, számlázott költségeket, vagy a biztosítási kötvény megszerkesztésének költségeit, továbbá azt a költséget, amely a biztosítási szerz ódésnek a biztosítók portfoliójába való beiktatásával jár, és a szerz ódéskötéshez kapcsolódó közvetett költségeket, valamint az ajánlatok feldolgozása miatti adminisztrációs költségeket, és a biztosítási kötvények kibocsátásával járó költségeket, mint például az üzletköt ók id óbérét, utazási és egyéb költségtérítéseit, a küls ó szerveknek terjesztésért fizetett költségtérítéseket, az üzleti irodák m úködési, fenntartási költségeit stb. Az A/09/a), a B/10/a) és az A/09/b), a B/10/b) sor együttesen a tárgyévet terhel ó szerzési költségeket mutatja. Az igazgatási költségek tartalmazzák a biztosítási díjak beszedésével, a portfolió nyilvántartással, a részesedések és díjkedvezmények kezelésével és a kifelé, illetve befelé irányuló viszontbiztosítások intézésével járó költségeket. Ide tartoznak az alkalmazotti állománnyal járó költségek, amennyiben nem szerepelnek a szerzési költségek, a kárrendezési költségek vagy a befektetési költségek között, továbbá a választott tisztségvisel ók részére feladataik ellátásáért fizetett bérek és annak járulékai, valamint a részükre biztosított egyéb költségtérítések összegei. Az irodaberendezések és irodai gépek terv szerinti, illetve terven felüli amortizációját is itt kell feltüntetni.

13 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7173 A befektetésekhez kapcsolódó m úködési és fenntartási költségeket nem itt, hanem a B/11/a) Befektetések m úködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjelleg ú ráfordításokat, vagy a C/07. Befektetések m úködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjelleg ú ráfordításokat sorokon kell kimutatni (pl. a befektetéssel foglalkozó szervezetek dolgozóinak személyi jelleg ú ráfordításai, azok TB járuléka és az egyéb közvetlen költségek). B/11. sor: Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb ól Itt kell kimutatni az életbiztosítási ághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül szolgáló befektetések ráfordításait. A c) pontban kell többek között kimutatni a külföldi pénzértékre szóló befektetések 6. (2) bekezdése szerinti értékeléséb ól adódó árfolyamveszteséget. A/10. és B/13. sor: Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások Itt kell kimutatni a biztosítási tevékenységb ól ered ó és az el óbbi sorok ráfordításai közé nem tartozó, biztosítási szerz ódésekhez közvetlenül kapcsolható egyéb biztosítási ráfordítások összegét. Ide kell elszámolni a Kártalanítási Számlával szemben elszámolt összeget is, ha az veszteségjelleg ú. Ha a Kártalanítási Számlával szemben elszámolt összeg nyereségjelleg ú, azt az Egyéb biztosítástechnikai bevételek soron kell kimutatni. C/09. sor: Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai Itt kell kimutatni többek között az ingatlanok értékcsökkenési leírását, továbbá javítási, karbantartási és egyéb állagmegóvási költségeit, amelyek a bérbeadót terhelik, ideértve a saját tulajdonú és használatú ingatlanok értékcsökkenési leírását, továbbá javítási, karbantartási és egyéb állagmegóvási költségeit is. Itt kell kimutatni továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamveszteséget. Az A/01/c) 01/d), A/04/b), A/05 08., a B/01/c) 01/d), B/05/b), B/ sorban a nem-élet- és életbiztosítási ághoz tartozó tartalékok tárgyévi záró (mérlegfordulónapi) állományának és nyitó (január 1-jei) állományának változását kell bemutatni, növekedés esetén pozitív, csökkenés esetén negatív el ójellel. C/10. Egyéb bevételek Itt kell szerepeltetni a 9. (11) bekezdésének el óírásait is figyelembe véve a Tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó tételek összegét, továbbá a nem biztosítási tevékenységhez kapcsolódó bevételeket is. Nem szabad ide beállítani a biztosítási állományhoz kapcsolódó ingatlanok értékesítésének bevételeit. C/11. Egyéb ráfordítások Itt kell szerepeltetni a 9. (11) bekezdésének el óírásait is figyelembe véve a Tv. szerinti egyéb ráfordítások közé tartozó tételek összegét, továbbá a nem biztosítási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat is (pl. ipar úzési adó). Nem szabad ide beállítani a biztosítási állományhoz kapcsolódó ingatlanok értékesítésének ráfordításait (nettó értékét). 3. számú melléklet a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez A biztosító egyesületek eredménykimutatása 01. Megszolgált díjak a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj ( ) 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb ól 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 04. Károk ráfordításai a) kárkifizetés és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 2. viszontbiztosító részesedése ( ) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésb ól és kárrendezési költségtérítésb ól ( ) b) függ ó károk tartalékainak változása (tételes, IBNR) (± ) b bb) viszonbiztosító részesedése ( ) 05. Biztosítástechnikai tartalékok változása [04/b) sor kivételével] (± ) b) viszontbiztosító részesedése ( ) 06. Nettó m úködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (± ) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések ( ) 07. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb ól 08. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások A) Biztosítástechnikai eredmény ( ± ) 09. Befektetések bevételei 10. Befektetések ráfordításai 11. Egyéb bevételek 12. Egyéb ráfordítások B) Szokásos vállalkozási eredmény (± A ) 13. Rendkívüli bevételek 14. Rendkívüli ráfordítások 15. Rendkívüli eredmény (13 14)

14 7174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2000/114. szám C) Adózás el ótti eredmény (± B± 15) 16. Adófizetési kötelezettség D) Adózott eredmény (± C 16) E) Mérleg szerinti eredmény Az eredménykimutatás egyes tételeire vonatkozó el óírások 1. A biztosító egyesület az eredménykimutatását a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás egyes tételeire vonatkozó el óírások értelemszer ú figyelembevételével köteles elkészíteni. 2. A saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok bevételkorrekcióját a 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb ól és a 09. Befektetések bevételei sorban kell kimutatni, a m úködési költségek között ilyen jogcímen elszámolt tételek összegével megegyez óen. 4. számú melléklet a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez Az összevont (konszolidált) mérleg el óírt tagolása a következ ó kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet szerinti mérleg tagolásától: 1. A B) Befektetések pont kiegészül az alábbi VI. sorral:,,vi. T ókekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból 2. A D) Követelések pont kiegészül az alábbi V. sorral:,,v. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 3. Az A) Saját t óke sor az alábbi sorokkal egészül ki:,,viii. Leányvállalati saját t óke változás (± ) IX. Konszolidáció miatti változások (± ) adósságkonszolidálás különbözetéb ól közbens ó eredmény különbözetéb ól X. Küls ó tagok (más tulajdonosok) részesedése 4. A B) Alárendelt kölcsönt óke az alábbi sorral egészül ki:,,b/1. T ókekonszolidációs különbözet leányvállalatokból 5. A G) Kötelezettség pont kiegészül az alábbi VI. sorral:,,vi. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás 5. számú melléklet a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás el óírt tagolása a következ ó kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás tagolásától: 1. A,,C/01. Kapott osztalék és részesedés sor helyett a következ ó sorokat kell felvenni:,,01/a) Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól 01/b) Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lév ó vállalkozástól 2. A,,C/10. Egyéb bevételek sor az alábbi sorral egészül ki:,,c/10/a) Adósságkonszolidálás miatt keletkez ó eredményt növel ó konszolidációs különbözet 3. A,,C/11. Egyéb ráfordítások sor az alábbi sorral egészül ki:,,c/11/a) Adósságkonszolidálás miatt keletkez ó eredményt csökkent ó konszolidációs különbözet 4. A,,15. Adófizetési kötelezettség sor az alábbi sorral egészül ki:,,15/a) Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (± ) 5. Az,,F. Adózott eredmény és a,,g. Mérleg szerinti eredmény sorok és a köztük lév ó sorok a következ ók szerint változnak:,,f. Adózott eredmény (± E 15± 15/A) F/1. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F F/1) A Kormány 193/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a természettudományos fels óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir ól szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a fels óoktatásról szóló, többször módosított, évi LXXX. törvény 72. -ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ óket rendeli el: 1. A természettudományos fels óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir ól szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete kiegészül az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt egye-

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ru. ~.a... a aycuwl a r amányszám : 71 GG s 1 5 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV 1 6. ` Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 Követelés behajtása iránti per 385. Ha a végrehajtást kér ó az adóst harmadik személlyel szemben megillet ó követelés behajtása iránt a harmadik személy ellen

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. november 4., szerda 99. szám Ára: 770, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1998: XLVIII. tv. 1998: XLIX. tv. 50/1998. (XI. 4.) BM r. 46/1998.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött a valamint a NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA, székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi út 20-22., (a továbbiakban "NKÖM"), képviseli Rockenbauer Zoltán miniszter

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 33/2012. (02.23.) számú zárt ülési határozat... 3 Pécs Város 2012. évi Sajtó Díja kitüntetés adományozásáról... 3 RENDELETEK... 4 8/2012. (II.17.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben