Országos Idegtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese

2 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A szabályzat elkészítésének célja, tartalma 3 2. Min sítés és értékelés fogalma 4 3. Eszközök min sítésének szabályai 4 4. Eszközök értékelésének szabályai 5 5. Immateriális javak, tárgyi eszközk, értékhelyesbítésének szabályai 6 6. Az eszközök bekerülési (beszerzési, el állítási) értékének tartalma 7 7. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök, a többletként fellelt eszközök Az el zetesen felszámított általános forgalmi adó és a bekerülési érték kapcsolata Immateriális javak értékelése Immateriális javak könyvviteli mérlegben szerepl értéke Tárgyi eszközök bekerülési értéke Tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szerepl értéke Vásárolt új készletek bekerülési (beszerzési) értéke Vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke Pénzeszközök könyvviteli mérlegben kimutatott értéke Induló t ke értékelésének szabályai T keváltozás értékelésének szabályai Tartalékok értékelésének szabályai Kötelezettségek értékelésének szabályai Záró rendelkezések 201 BEVEZETÉS 1.

3 3. oldal: összesen: 20 A szabályzat elkészítésének célja, tartalma (1) Az Országos Idegtudományi Intézet (továbbiakban: Intézet) a számvitelr l szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet alapján alakította ki Értékelési Szabályzatát. (2) Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy abban a számvitelr l szóló, többször módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér l szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített el írások alapján meghatározásra kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel az Intézet az eszközeinek és forrásainak mérlegértékét megállapítja, továbbá rögzítésre kerüljenek azok az értékelési szabályok, amelyek alkalmazása - a számviteli törvény, valamint a Korm. rendelet felhatalmazása alapján az Intézetünk döntésén alapul. (3) Az Intézet értékelési szabályzata a - számviteli törvény, valamint a Korm. rendelet végrehajtására vonatkozóan - a következ témákhoz kapcsolódóan tartalmaz el írásokat: A mérlegben szerepl eszközök értékelésének általános szabálya. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének általános szabálya. Az eszközök bekerülési (beszerzési és el állítási) értékének tartalma. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök, a többletként fellelt eszközök, valamint a követelések fejében átvett eszközök értékelése. Az egyes eszközök értékelése. Az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának feltételrendszere. A mérlegben szerepl források értékelésének általános szabálya. Az egyes források értékelése. (4) A Korm. rendelet el írásai alapján a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat értékelni kell, mely értékelés a mérlegtételek valódíságát biztosítája. (5) Az Intézet az eszközeit és forrásait: a szabályzatban foglaltak szerint min síti,

4 4. oldal: összesen: 20 az itt leírt értékelési elvek szerint veszi fel a nyilvántartásokba, a mérlegben a Leltározási-, Leltárkészítési és Selejtezési Szabályzatban leírtak szerint leltározással, egyeztetéssel végrehajtott ellen rzés után, a szabályzatban foglaltak szerint egyedi értékelés után szerepelteti. A szabályzat, illetve ezzel együtt az értékelési elvek, módszerek csak akkor változtathatók meg, ha a változtatást el ídéz tényez k tartósan legalább egy éven túl jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak min sül. Ez esetben a változtatást el idáz tényez ket és számszer sített hatásukat a kiegészít mellékletben részletezni kell. (6) Az értékelési szabályzatot a számviteli politikával, annak részét képez szabályzatokkal és a számlarenddel úgy érdemes összehangolni, hogy egyrészt együttesen, egy zárt rendszert képezzenek, másrészt kiküszöböljék az átfedéseket és az ismétl déseket. (7) E szabályzat segítségével könnyebb áttekinteni és összehangolni a leltározási, a pénzkezelési szabályzatban foglaltakkal, a számlarenddel. 2. Min sítés és értékelés fogalma (1) Min sítés: döntés az adott eszköz, befektetett eszközök illetve a forgóeszközök, azon belül az egyes eszközcsoportok közé való besorolásáról, továbbá a kötelezettségeknek a mérleg hosszú- vagy rövidlejáratú kötelezettségek közé való elhelyezésér l. (2) Értékelés: az eszközök és kötelezettségek könyvviteli nyilvátartásba vételekor alkalmazott értékének és az éves beszámoló mérlegében szerepeltend értékének a meghatározását jelenti. 3. Eszközök min sítésének szabályai (1) Az eszközök, befektetett eszközzé vagy forgóeszközzé történt min sítését kizárólag az eszköz használhatósága, rendeltetése, továbba a tervezett használati id alapján kell meghatározni. Az egy éven túl használatos eszközöket a befeketett, az egy évnél rövidebb ideig használadó eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követ en megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a m ködsét tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni, a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. (2) Immateriális javak min sítése: Immateriális javak közé csak a tartósan, egy évnél hosszabb feladatellátást szolgáló nem materiális eszközöket kell felvenni értékhatárra való tekintet nélkül.

5 5. oldal: összesen: 20 Az Intézet a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni érték jogokat és szellemi termékeket a beszerzéskor dologi kiadásként számolja el, amelyeket a kés bbiekben csak analitikusan tart nyilván. A 100 ezer forintos értékhatár valamennyi aktiválandó kiadással együtt értend. Az egy évnél rövidebb ideig használatos szoftverek bekerülési értékét értékhatártól függetlenül dologi kiadásként kell elszámolni. (3) Tárgyi eszközök és a vásárolt készletek min sítése: Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket egyedileg kell min síteni. A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket az Intézet beszerzéskor dologi kiadásként számolja el, amelyeket a kés bbiekben csak analitikusan tart nyilván. A 100 ezer forintos értékhatár valamennyi aktiválandó kiadással együtt értend, pl. szállítási költség, le nem vonaható áfa stb. A költségvetési év végéig használatba nem vett kisérték tárgyi eszközöket a mérlegben a beruházások között kell kimuatatni. Azokat az eszközöket, amelyek több, külön külön nem m ködtethet, de egymással cserélhet, össze nem épített darabból állnak, egyedileg kell forgóeszközzé vagy tárgyi eszközzé (kisérték tárgyi eszközzé) min síteni. Azokat a tárgyiasult eszközöket, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, beszerzéskor a dologi kiadások között, készletbeszerzésként kell elszámolni. A mérlegben csak a raktári új készletek értéke szerepelhet. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedését követ en az eszközt az Intézet üzembe helyezi. Ezen üzembe helyezés dokumentuma az Üzembe helyezési jegyz könyv. Az Intézetnél a min sítés végrehajtása a f könyvel feladata, aki a min sítés helyességéért, szabályszer ségéért is felel s. 4. Eszközök értékelésének szabályai (1) A mérlegben szerepl eszközök értékelésének általános szabályai (2) A Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben foglalt el írások alapján

6 6. oldal: összesen: 20 a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a Szt., valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési (beszerzési, el állítási) értéken kell értékelni, csökkentve azt a Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben rögzített, továbbá az Intézet számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növelve azt a Szt. és Korm. rendelet, valamint az Intézet számviteli politikája szerinti visszaírás összegével. A számviteli törvény alkalmazásában: (3) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló id szakonként visszatér olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti m szaki állapota, teljesít képessége megközelít en vagy teljesen visszaáll, az el állított termékek min sége vagy az adott eszköz használata jelent sen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jöv ben gazddasági el nyök származnak. Felújítás és korszer sítés is, ha a korszer technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes része az eredetit l eltér, megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesít képességét, használhatóságá vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszköz akkor kell felújítani, amikor folyamatosan, rendszeresen elvégzett kartbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszer használatot veszélyezteteti. (4) Karbantartás: a használatban lév tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevéknenység, ideértve a tervszer megel z karbantartást, a hosszabb id szakonként, de rendszeresen visszatér nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer használat érdekében el kell végezni, amely folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 5. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének szabályai (1) Az Intézet nem kíván élni az immateriális javak, tárgyi eszközök, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök - Szt. 57. (3), valamint a Korm. rendelet 32/A. (5) bekezdésében biztosított - piaci értékre történ átértékelésének lehet ségével.

7 7. oldal: összesen: Az eszközök bekerülési (beszerzési, el állítási) értékének tartalma (1) A Szt. el írása alapján bekerülési (beszerzési, el állítási) érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történ beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. (2) A vásárolt eszközök bekerülési (beszerzési) értéke az engedményekkel csökkentett, a felárakkal növelt vételárat, a szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, beszerzéssel kapcsolatos közvetít i költségeket, továbbá a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési díjat) foglalja magában. (3) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó vagyonszerzési illeték, az el zetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakért i díj), a vásárolt vételi opció díja, az eszköz beszerzéséhez, el állításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett jutalék, szerz dés közjegyz i hitelesítésének díja, felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történ beszállításig terjed id szakra elszámolt (id szakot terhel ) kamat. a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjed id szakra elszámolt (id szakot terhel ) - biztosítási díj (például a szállítmány biztosítási díja) Az általános biztosítás keretében fizetett díj nem része a beszerzési értéknek ; továbbá

8 8. oldal: összesen: 20 a beruházás tervezés, a beruházás el készítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. (4) A fizetett kamatokhoz hasonlóan kell eljárni a beruházáshoz, az egyes tárgyi eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj, bankgarancia díj, a szerz désközjegyz i hitelesítésének díja. (5) Amennyiben a bizományi díj, a lebonyolítási díj, a tervezés, az el készítés költsége több tárgyi eszközhöz kapcsolódik, a számlázott összeget azok beszerzési költségei arányában kell megosztani. (6) A bekerülési (beszerzési) érték részét képez, az el z ekben felsorolt tételeket gazdasági esemény megtörténte után a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott összegben. (7) Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történ beszállítás megtörtént, de a számla, a megfelel bizonylat nem érkezett meg, a fizetend összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerz dés, piaci információ, jogszabályi el írás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. (8) Az így meghatározott érték és a kés bbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell. (9) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható el zetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott el zetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. (10) A nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke Az Intézet azoknak az elvégzett, nyújtott szolgáltatásoknak a bekerüléséi értékét állapítja meg, melyet nem alapító okirata szerinti alap tevékenységének végzése során valósít meg, hanem egyedi szerz déskötés alapján teljesít szerz déses partnere részére. (pl. eseti terembérlet). A nyújtott, teljesített szolgáltatás bekerülési értékének részét képezik azok a költségek, amelyek:

9 9. oldal: összesen: 20 a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, a szolgáltatásra megfelel mutatók, jellemz k segítségével elszámolhatók. Az eszköz bekerülési (el állítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek a. az eszköz (termék) el állítása, üzembe helyezése, b vítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, b. az el állítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá c. az eszközre (termékre) megfelel mutatók, jellemz k segítségével elszámolhatók. Az eszköz (termék) el állítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: a közvetlen anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget, a közvetlen bérek járulékait, az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség). Az el állítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel (szolgáltatással) közvetlen kapcsolatba hozható, az el állításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre (szolgáltatásra) megfelel mutatók, jellemz k segítségével elszámolhatók. Ilyenek: - gépköltségek, - kamatköltségek, - egyéb kisegít részlegek (üzemek) általános költségei. Az el állítási költségek között kell elszámolni és így a bekerülési (el állítási) érték részét képezi az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját el állítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét, a vásárolt anyag, a saját el állítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidej leg. Az egyes eszközök el állítási költségét dokumentálni, bizonylatolni kell. Az el állítási költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért az Intézet f könyvel je felel s. 7.

10 10. oldal: összesen: 20 Térítésmentesen átvett,, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök (1) A térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök bekerülési (beszerzési) értéke az eszközöknek az állományba vétel id pontjában ismert piaci, forgalmi értéke. (2) Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadása-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvev szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az átadó könyveiben szerepl - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidej leg az átvev nek az eszköz átadás id pontjáig - az átadónál id arányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni. (3) Az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, valamint a többletként fellelt eszközöket az állományba vétel id pontja szerinti piaci, forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni. (4) A forgalmi, piaci értéket adatok, információk alapján dokumentálni kell. (5) A dokumentumok elkészítéséért az Intézet f könyvel je felel s. (6) A forgalmi, piaci érték jóváhagyására a f igazgató gazdasági helyettes jogosult. 8. Az el zetesen felszámított általános forgalmi adó és a bekerülési érték kapcsolata (1) A számviteli el írások szerint a bekerülési értéknek csak a le nem vonható el zetesen felszámított forgalmi adó része, a levonható általános forgalmi adó, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ellenérték arányában megosztott el zetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada nem. (2) Ennek megfelel en az Intézet: az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzésénél, felújításánál, beruházásánál a pénzforgalmi tétel könyvelése során az el zetesen felszámított áfa minden esetben a 18. számlacsoportba kerül, aktiváláskor amennyiben a mindenkor érvényes általános forgalmi adó törvény tételes szabálya szerint az el zetesen felszámított általános forgalmi adó nem vonható le, az állományba-vétel adóval növelt bruttó értéken történik amennnyiben a beszerzés adómentes tevékenységhez történik, az állományba vétel az el zetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt bruttó értéken történik,

11 11. oldal: összesen: 20 amennyiben a beruházás, beszerzés kizárólag adóköteles tevékenység érdekében történik, az általános forgalmi adó teljes egészében levonható, az állományba vétel általános forgalmi adó nélküli nettó értéken történik, amennyiben a beruházás, beszerzés részben adóköteles és részben tárgyi adómenetes tevékenységhez történik, az el zetesen felszámított általános forgalmi adó arányosításba bevonható, az állományba vétel általános forglami adó nélküli nettó értéken történik, készlet beszerzésekor az el zetesen felszámított általános forgalmi adót az 56. számlacsoportba könyveli az Intézet. Az adómentes tevékenységhez beszerzett készletek esetében az általános forgalmi adó része a beszerzési árnak. 9. Immateriális javak értékelése (1) Az immateriális javak bekerülési (beszerzési és el állítási) értéke - a 5.pontban leírtakra figyelemmel - a következ kb l tev dik össze: A vagyoni érték jogok bekerülési (beszerzési) értéke megszerzésükért fizetett összeg. A szellemi termék bekerülési (beszerzési, el állítási) értéke az érte fizetett, a Szt.-ben meghatározott tartalmú ellenérték. (2) Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, el állítási) értékét dokumentálni, bizonylatolni kell. (3) Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, el állítási) értékének megállapításáért (meghatározásáért), dokumentálásáért az Intézet f könyvel je felel s. 10. Immateriális javak könyvviteli mérlegben szerepl értéke (1) A mérlegben az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni (2) Az immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegy jtését, az információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési leírására és annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.

12 12. oldal: összesen: 20 (3) A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért az Intézet f könyvel je felel s. 11. Tárgyi eszközök bekerülési értéke (1) A jelen szabályzat 5.pontban leírtakon túl: a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszer használatához szükséges - és a tárgyi eszköz beszerzésével egy id ben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintend, a tárgyi eszköznél értéket növel bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni o a meglev tárgyi eszköz b vítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefügg munka, továbbá o az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén a Szt. szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét is), kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkát, o egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani. (2) A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, el állítási) értékét dokumentálni, bizonylatolni kell. (3) A bekerülési (beszerzési, el állítási) érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért az Intézet f könyvel je felel s. 12. Tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szerepl értéke (1) A mérlegben a tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni (2) A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegy jtését, az információk feldolgozását,

13 13. oldal: összesen: 20 valamint a terven felüli értékcsökkenési leírására és annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését. 13. Vásárolt új készletek bekerülési (beszerzési) értéke (1) A bekerülési (beszerzési) érték fogalmát jelen szabályzat 6.pontja rögzíti részletesen. 14. Vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke (1) A mérlegben a vásárolt készletet bekerülési értéken, illetve a Szt., és a jelen értékelési szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. (2) A bekerülési (beszerzési) értéken való értékeléshez az Intézet az átlagos (súlyozott) beszerzési árat alkalmazza. a.) Az átlagos beszerzési ár az átlagos beszerzési árat minden beszerzés után újra nyílvántartására alkalmazott program. számolja a készletek (3) A mérlegben a leltározás alapján megállapított, és az értékelési szabályok figyelembevételével értékelt raktáron lév új készletet kell felvenni. (4) A készleteket az analitikus nyilvántartásokban féleségenként egyedileg kell nyilvántartani és értékleni. (5) A mennyigében és értékben vezetett analitikus nyilvántartásban történ könyvelés során az általános forgalmi adót külön kell feltüntetni.áfával növelt áron kell az adott készletcsoportot értékleni, az analitikus nyilvántartásban szerepl készletfajtákat tevékenyság és áfa kulcsok szerint kell csoportosítani. (6) Térítés nélkül átvett készletek értékelése: használt készletet csak mennyiségben szabad nyilvántartani, értékben sem az analitikus nyilvántartásban, sem a mérlegben szerepeltetni nem szabad, az új készleteket forgalmi(piaci) értéken kell felvenni az analitikus nyilvántartásba,

14 14. oldal: összesen: 20 amennyiben azonos felügyelet alá tartozó költségvetési szervt l történik az átvétel, akkor az új készleteket az átadó könyveiben szerepl értéken, ennek hiányában forgalmi(piaci) értéken kell felvenni az analitikus nyilvántartásba. (7) A többleként fellelt készletet az ugyanolyan termék nyilvántartásban szerepl átlagárával egyez en, ennek hiányában forgalmi (piaci) értéken kell felvenni az analitikus nyilvántartásba és a mérlegben szerepeltetni. (8) A beszámoló elkészítése el tti leltározás során a készleteket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy: csökkent érték ek-e, vagyis a vonatkozó el írásoknak nem felel meg, felhasználása kétségessé válik vagy eredeti rendeltetésének már nem felel meg (pl. megrongálódott), a készlet könyv szerinti értéke jelent sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke. (9) Tartós az eltérés, ha az el z beszámoló készítésekor is fennállt, jelent s, ha összege meghaladja a bekerülési érték 20%-át, vagy a Ft-ot. (10) A felsorolt esetekben az adott készletfajta mérlegben szerepl érétkét csökkenteni kell az értékvesztés elszámolásával. (11) Az értékvesztés mértéke: els esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatósági foknak megfelel, mérlegkészítéskor, illetve a min sítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljne a mérlegben, második esetben a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a beszámoló készítés id pontjában ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 15. Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke (1) A könyvviteli mérlegben követelésként kell kimutatni a jogszabályokban meghatározott és az Intézet által el írt, de még ki nem egyenlített összegeket, az Intézet által teljesített, és az igénybe vev által szerz désekb l jogszer en ered, elfogadott, elismert termékek értékesítéséb l és szolgáltatások nyújtásából származó - általános forgalmi adót is tartalmazó - pénzértékben kifejezett fizetési igényeket. (2) El z ekben nem nevesített egyéb követeléseket, így:

15 15. oldal: összesen: 20 az adósokkal szembeni követelések, melyek az Intézet alaptevékenysége keretében külön jogszabályban megahátorozott és az Intézet által el írt, még be nem folyt összegek, a munkavállalókkal szemben el írt különféle követeléseket, különféle egyéb követeléseket. (3) A könyvviteli mérlegben a követelést az elfogadott, elismert összegben, illetve a Szt., és a jelen értékelési szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. (4) A vev által történ elismerés dokumentumai: Az leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott fordulónapra vonatkozóan kiküldött, és a vev k által elfogadott egyezetet levél (a vev k által elfogadottnak min sül a követelés, ha az egyezet levélre a megadott határid n belül nem érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik), az adós által el nem ismert követelést a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a 0 számlaosztályba. A mérleg fordulónapját követ, de a beszámoló elkészítését megel z pénzügyi teljesítés a vev részér l. (5) Elismert a jogszabályon alapuló követelés amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt. (6) (7) Az eredetileg elismert, de az utólag vitatott követelést a könyvekb l ki kell vezetni. A vitatott követeléseket csak a 0 számlaosztályban lehet kimutatni, a mérlegben értékkel nem szerepelhet. (8) Az adósok és vev k tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert a lejárt fizetési határidej követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. (9) A mérleg fordulónapján késedelemben lév követelések (ideértve a vev kkel, adósokkal, ) után elszámolandó értékvesztés összegét a következ értékelési elvek szerint kell megállapítani : napos késedelem esetén a követelés 40 %-a, napos késedelem esetén a követelés 60%-a, 360 napon túli késedelem esetén a követelés 80%-a. (10) Az egyszer sített értékelési eljárás alá vont adókövetelések értékelési elveinek meghatározása során az adósok min sítési kategóriái kialakításakor az adósokat adózói státusuknak megfelel en az alábbiak szerint csoportosítjuk: a folyamatos m ködésükben korlátozott adós, folyamatosan m köd adós (11) A folyamatos m ködésükben korlátozott adósokat a következ csoportosításban kell részletezni:

16 16. oldal: összesen: 20 felszámolás alatt lév cs deljárás alá vont, végelszámolása alatt lév jogutód nélkül véglegesen megsz nt. (12) A folyamatosan m köd adósokkal szembeni követeléseket tovább kell bontani az alábbiak szerint: legfeljebb 90 napos napos, illetve 360 napon túli késedelemben lév követelés. (13) Az egyes min sítési kategóriáknál a nyilvántartott követelések összege után számítva a következ százalékos mérték értékvesztést kell elszámolni: A.) A folyamatos m ködésükben korlátozott adósok: a.) felszámolás alatt lév 50 %, b.) cs deljárás alá vont 50 %, c.) végelszámolása alatt lév 80 %, d.) jogutód nélkül véglegesen megsz nt 100 %. B.) A folyamatosan m köd adósok: a.) legfeljebb 90 napos késedelemben lév követelés: 0 % b.) napos késedelemben lév követelés: 20 % c.) napos késedelemben lév követelés: 30 % d.) 360 napon túli késedelemben lév követelés: 80 % (14) Az egyes min sítési kategóriákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutatót az éves tapasztalati adatok alapján kell megállapítani és évente felülvizsgálni. Az százalékok mutatók megállapításáért, illetve felülvizsgálatáért az Intézet f könyvel je felel s. (15) Amennyiben a követelések várhatóan meg nem térül összege bizonylatból, dokumentumból (például: bírósági végzés, megállapodás, felszámoló értesítése, stb.) megállapítható, az értékvesztés összegét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, abban szerepl összeggel megegyez mértékben kell elszámolni. (16) Kisösszeg követelések értékelésének szabályai: Az értékvesztés számviteli elszámolása szempontjából az Intézet követeléstípusonként (adós, illetve vev csoportonként) együttesen kisösszeg nek tekinti az egyenként Ft-ot meg nem haladó követeléseket. Ezen tételesen külön kimutatásba foglalt követelések után az értékvesztést az egyedi min sítés mell zésével a kisösszeg követelések együttes értékének 100 %- ában állapítja meg.

17 17. oldal: összesen: 20 A kisösszeg követelések értékvesztését az el z évben elszámolt értékvesztés visszaírása mellett minden évben el kell számolni. A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem min sül a követelés elengedésének, illetve törlésének. (17) Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját t kével szemben le kell írni. (18) Behajthatatlan követelés az a követelés: amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, meghatározott kis összeg követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelehet fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, amelyet a bíróság el tt érvényesíteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. (19) A behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját t kével szemben le kell írni, kivéve a munkabérel leg és az elszámolásra adott el leg értékvesztését, amit végleges kiadásként kell elszámolni. 16. Pénzeszközök könyvviteli mérlegben kimutatott értéke (1) A mérlegben az el irányzat-felhasználási keret számlán lév forint összegben, a Kincstári értesít alapján kell szerepeltetni. (2) A házipénztár mérlegben szerepl értéke a f könyvi könyvelésben a házipénztár f könyvi számlán lév, a napi vagy az id szaki pénztárjelentéssel és a december 31-i tényleges pénzkészlettel egyez forint összeg.

18 18. oldal: összesen: Induló t ke értékelésének szabályai (1) Induló t keként kell a könyvviteli mérlegben kimutatni az Intézet eszközeinek forrásául szolgáló január 1-jén meglév tartós források állományát. (2) Az induló t ke csak megsz néskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás megosztás, szétválás) változhat. 18. T keváltozás értékelésének szabályai (1) A t keváltozás a nyilvántartás szerinti könyvszerinti értéken kell a mérlegben beállítani. (2) T keváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 1993.január 1- je után képz dött tartós forrásokat, valamint forráscsökkenéseket. (3) A saját t ke növekedhet a folyó évi költségvetés, a költségvetési el irányzat-maradvány, a befektett eszközök állományát növel ideértve a bérbevett eszközökön végzett beruházások és felújítások miatti értéknövekedést is kiadásokból, központi beruházásokból, készletek, a követelések és a kötelezettségek állományának változásából, a saját kivitelezés beruházás, felújítás miatt, az elszámolt értékvesztés visszaírásából, az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása miatt, a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegével, illetve annak növekedése miatt, az ajándékként, az adományként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, a követelés fejében átvett eszközök nyilvántartásba vételéb l. (4) A t ke növekedésként kell kimutatni az el z bekezdésben foglaltakon kívül a költségvetési feladatok ellátása érdekében térítésmentesen átvett eszközök valamint, az Intézet által vállalt kötelezettségek leírását (törlését). (5) A saját t ke csökkenhet:

19 19. oldal: összesen: 20 a befektetett eszközök értékcsökkenése, értévesztése, selejtezése, más gazdálkodó részére történ térítésmentes átadása, a készletek felhasználása, selejtezése, gazdálkodó szerv részére történ térítésmentes átadása, kötelezettségek állományváltozása, a befektetett eszközök és készletek értékesítése, az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt, a készletek, követelések értékvesztése miatt, a leltárhiány miatt. 19. Tartalékok értékelésének szabályai (1) A tartalékok között kell kimutatni az Intézet pénzeszközének azt a forrását, amely jóváhagyás után befektetett eszközök finanszírozására, vagy folyó évi kiadások teljesítésére fordítható. (2) A tartalékokat egyeztetett nyilvántartás szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni. 20. Kötelezettségek értékelésének szabályai (1) Hosszú lejáratú kötelezettségek között csak a mérleg fordulónapját követ egy éven túl esedékes összeg mutatható ki. A kötelezettség mérleg fordulónapját követ egy éven belül esedékes törleszt részletét a rövid lejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben kimutatni. (2) A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tagolásban kell a mérlegben kimutatni. (3) Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésb l származó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a mérleg fordulónapjáig esedékes kötelezettségeket az Intézet által

20 20. oldal: összesen: 20 elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg az kiegyenlítésre nem került. (4) Az ilyen jelleg kötelezettségek mérlegben történ szerepeltetésének nem feltétele, hogy a számla készítésének id pontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan számlának meg kell jelenni a mérlegben, amely a beszámoló készítésének számviteli politikában meghatározott id pontjáig megérkezik az Intézethez. (5) Nem kell a kötelezettséget a mérlegben kimutatni, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévült. (6) Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a mérlegben elkülönítetten kell kimutatni (7) Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket az egyeztetett könyvszerinti értékben, illetve a névszerinti analitikus nyilvántartásban szerepl összeggel megegyez értéken kell a mérlegben szerepeltetni. (8) A szállítói kötelezettségeket a Korm. rendelet el írásainak megfelel en, a pénzügyi teljesítés forrása szerint csoportosítva kell a mérlgbe beállítani, azaz: tárgyévi költségvetést terhel szállítók, tárgyévet követ évet terhel szállítók. A hosszú lejáratú kötelezettségb l a mérleg fordulónapját követ egy éven belül visszafizetend törlesztéseket a rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között elkülönítetten kell kimutatni. 21 Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat a január 1-én elfogadott Számviteli Politika mellékletét képezi. A tárgyra vonatkozó minden korábbi szabályozás hatályát veszti. (2) E szabályzatot valamennyi érintett dolgozóval ismertetni kell. (3) A szabályzatban foglaltakat a szabályzat kiadásának id pontjától kell alkalmazni. Budapest, január 1.

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV.

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV. 46. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben