Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Mérleg december 31. Budapest, május 18.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban Sor Elızı év Tárgyév Eszközök szám 2007.XII XII.31. a b c e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) I. Immateriális javak ( ) Alapítás-átszervezés aktívált értéke 4 2. Kisértékő fejlesztés aktívált értéke 5 3. Vagyoni értékő jogok 6 4. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott elılegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedései viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek 35 II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 2

8 38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (1+2) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Budapest, május 18. 3

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sorszám Források Elızı év Tárgyév 2007.XII XII.31. a b c E 56 D. SAJÁT TİKE (I+II+III+-IV+V+VI+-VII) I. Jegyzett tıke ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 59 II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke (-) 60 III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 63 VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 66 VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK (1+2+3) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék 71 F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 76 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 85 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 87 ebbıl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 4

10 92 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 97 G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Budapest, május 18. 5

11 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Eredménykimutatás december 31. Budapest, május 18.

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban Sor Elızı év Tárgyév A tétel megnevezése szám 2007.XII XII.31. a b c e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek ebbıl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ebbıl: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 2

13 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ebbıl: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 0 0 Budapest, május 18. 3

14 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; Web cím: évi éves beszámoló Kiegészítı melléklet december 31. Budapest, május 18.

15 1. Fıbb tevékenységek Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. jogelıdje az MKB Befektetési Alapkezelı Kft. volt, amely ával alakult át részvénytársasággá. A jogelıd társaság tulajdonosai az Extercom Kft. és az MKB Bank Zrt. határozatot hoztak ével, hogy az MKB Befektetési Alapkezelı Kft. részvénytársasággá alakul át. A Cégbírósági bejegyzés június 30-ával megtörtént. A Cégbírósági bejegyzés száma: Cg /8 Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. Igazgatósága Fokas-Rodatos Dimitrios az Igazgatóság elnöke dr. Kraudi Adrienne dr. Gagyi Pálffy Andrásné Katona Ildikó Felügyelı Bizottsága Nyemcsok János az FB elnöke Bereczki Zsuzsanna Bajusz Péter Az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság elnöke és tagjai egységesen havonként bruttó Ft havi díjazásban részesülnek. A díj egyösszegben az üzleti évet lezáró éves beszámolónak a tulajdonos által történı elfogadását követı nyolcadik munkanapon esedékes. Az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság tagjai részére a Társaság sem kölcsönt, sem elıleget nem folyósított és nevükben nem vállalt garanciát. Aláírásra jogosultak Fokas-Rodatos Dimitrios lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 46. dr. Kraudi Adrienne lakcíme: 1026 Budapest, Endrödi Sándor. u. 64/a dr. Gagyi Pálffy Andrásné lakcíme: 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 27/b Daróczi Andor Pál lakcíme: 1082 Budapest, Futó u. 8. Szécsi László Zoltán lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/B A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személy adatai: Név dr. Gagyi Pálffy Andrásné (sz. dr. Bejó Mária) Lakcím 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 27/b. Szakterület vállalkozási Regisztrálási száma Az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı részvénytársaságnál a könyvvizsgálat kötelezı. Az éves beszámolót a KPMG Hungária Kft könyvvizsgáló cég auditálja, könyvvizsgáló: Agócs Gábor, bejegyzési száma: A Társaság befektetési alapkezelı tevékenységet végez, befektetési alapokat hoz létre és az elérhetı legnagyobb hozam biztosítása érdekében a befektetési alapok tárcájában lévı értékpapírok - a befektetési alapok befektetési elveinek megfelelıen - adásvételét végzi, illetve végezteti. A Társaság részvényesei Szavazati jog (%) Székhely MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. 2

16 Az MKB Bank Zrt november 12-én megvásárolta az Extercom Vagyonkezelı Kft. (1056 Budapest, Váci utca 38.) 19,2 %-os részesedését, így a Bank az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. 100 %-os tulajdonosa lett. Részvények száma és névértéke - 4 (azaz négy) db osztalékelsıbbséget biztosító elsıbbségi részvény, egyenként Ft névértékő, összesen Ft (azaz nyolcszázezer Ft) (azaz négyszázkilencvenhat) db törzsrészvény, egyenként Ft névértékő, összesen Ft (azaz kilencvenkilenc millió kettıszázezer Ft) 2. Számviteli politika alapelvei Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt könyvvezetése A zrt. kettıs könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít, a számvitelrıl szóló, a évi C. törvény alapján. Az éves beszámoló részei: - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítı Melléklet - Cash-flow Beszámolási idıszak (üzleti év): tárgyév január 01 december 31. Mérleg: A típusú mérleg. Eredménykimutatás: A összköltség eljárással készülı eredménykimutatás. Mérlegkészítés idıpontja: tárgyidıszakot követı év január 15. Mérlegkészítés fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegben és az eredménykimutatásban a sorok összevonásának, továbbtagolásának és elhagyásának lehetıségével a zrt. nem él. Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek: - A zrt. igazgatóságának elnöke - A zrt. vezérigazgatója A fıkönyvi könyvelés a MKB Bank Zrt. által alkalmazott számviteli program használatával történik. A fıkönyv alátámasztására szolgáló analitikák ugyanezen programból állíthatók elı a tárgyi eszköz analitika kivételével, mely manuálisan készül és az összesített érték kerül a fıkönyvi nyilvántartásba. A számviteli törvényben megfogalmazott keretre épülı számlakeret rendszerbe foglaltan, az elıírt mérleg tagolásához alkalmazkodva biztosítja a zrt. mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítı mellékletének és üzleti jelentésének információ igényét. 3

17 Eltérések, hibák minısítése Jelentıs összegő a hiba: ha a hiba feltárásának évében az önellenırzés, vagy külsı ellenırzés az adott évet érintıen olyan hibákat, hibahatásokat állapít meg, amelynek következményeként az eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az adott év mérlegfıösszegének 5 %-át. Nem jelentıs összegő hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintı (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs hiba szerinti értékhatárt. Lényeges hiba: ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %-kal változik (nı, vagy csökken). A Számviteli Törvényben elıírtaknak megfelelıen a zrt. a számviteli nyilvántartások havi, illetve negyedéves és év végi zárása során a következı zárlati munkálatokat végzi el: a) az aktív és passzív idıbeli elhatárolások elszámolása (havonta); b) az értékcsökkenés elszámolása (negyedévente); c) a fıkönyvi kivonat elkészítése (havonta) Az éves beszámolót a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló cég auditálja. A könyvvizsgáló által hitelesített beszámolót az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnak meg kell küldeni a letétbe helyezéssel egyidejőleg, melynek határideje a tárgyévet követı év május 31. A zrt. az éves beszámolót közzé teszi az Alapkezelı közzétételi helyein. ( A PSZÁF-nak a tulajdonos által jóváhagyott, auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a jóváhagyást követı 15 napon belül meg kell küldeni. MÉRLEG A./ Befektetett eszközök 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök Azon eszközök, melyek egyedi értéke meghaladja az Ft-ot, valamint hasznos élettartamuk több mint egy év, a befektetett eszközök között kell nyilvántartani. A befektetett eszközökrıl tételes egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az eszközök állományában bekövetkezett csökkenéseket (értékesítés, selejtezés, káresemény miatti megsemmisülés) is rögzíteni kell a nyilvántartásban a vonatkozó bizonylatok (számla, jegyzıkönyv) alapján. Az immateriális javak között a zrt. alaptevékenységéhez szükséges szoftverek, a tárgyi eszközök között a zrt. mőködéséhez szükséges eszközök (irodatechnikai eszközök, stb) kerülnek kimutatásra. A zrt. az immateriális javakat, tárgyi eszközöket értékcsökkentéssel csökkentett beszerzési értéken mutatja ki könyveiben, az értékcsökkenési kulcsokat a számviteli törvényben meghatározottak szerint alkalmazza. 2. Befektetett pénzügyi eszközök A zrt. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 4

18 B./ Forgóeszközök 1. Készletek A vállalkozás a készletek tekintetében év közben folyamatos értékbeli és analitikus nyilvántartást nem vezet. Készletek között kizárólag a továbbszámlázandó (PSZÁF engedélyezési díj, KELER díj, közzétételei díj) tételeket tartja nyilván. 2. Követelések A követeléseket a zrt. a kibocsátott számla szerinti értéken tartja nyilván. A zrt. mőködése során követelésként a következı tételek számolandók el: - Egyéb vevıi követelés - Munkavállalókkal szembeni követelések - Költségvetéssel szembeni (adók) A zrt. kizárólag az Alapok felé bocsát ki számlát az alapkezelıi díjakról. A devizában kibocsátott számlákat a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük, a banki teljesítés könyvelésekor keletkezı árfolyam különbözetet pedig pénzügyi mőveletek eredményeként számoljuk el árfolyamnyereség ill. árfolyamveszteségként. A zrt. a követelésekrıl vevınként, ill. munkavállalónként tételes nyilvántartást vezet. A peresített követeléseket zrt. elkülönített számlán tartja nyilván és értékvesztést állapít meg. 3. Értékpapírok A rövidlejáratú forgatási céllal vásárolt értékpapírok nyilvántartásba való bekerülése felhalmozott kamattal csökkentett beszerzési áron történik, tételesen: - Névértéken - Árfolyamáron Eladáskor ki kell vezetni a névértéket, valamint az árfolyamárat, és bevételként, vagy ráfordításként el kell számolni az árfolyamveszteséget, ill. nyereséget. A rövidlejáratú forgatási céllal vásárolt értékpapírokról egyedi nyilvántartást kell vezetni. A mérleg fordulónapjáig járó, de meg nem kapott kamatot a Társaság aktív idıbeli elhatárolásként számolja el. Mérlegkészítéskor az értékpapír(oka)t egyedileg kell értékelni és a mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni mindaddig amíg a.) a tızsdén jegyzett értékpapír(ok) tartós csökkenés esetén az év utolsó közzétett tızsdei árfolyama nem alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, ha alacsonyabb a közzétett utolsó árfolyam mértékéig értékvesztést kell elszámolni. b.) A tızsdén nem jegyzett egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír(ok) nyilvántartás szerinti értékét csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelızıen legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték. Piaci érték tartós emelkedése esetén az értékvesztett értékpapírok körében visszaírást kell alkalmazni a bekerülési értékig, de legfeljebb a névértékig. Tárgy évben elszámolt értékvesztés visszaírása ráfordítást csökkentı, elızı év(ek)ben elszámolt értékvesztés visszaírása bevételt növelı tétel. 5

19 4.) Pénzeszközök a) Bankszámla Ezen a számlán történik az átutalással kiegyenlített költségszámlák, és a vevıi számlák pénzügyi rendezése. A számla egyenlegének naponta egyeznie kell a banki kivonattal. b) Házipénztár A házipénztár kis összegő készpénzes költségszámlák pénzügyi rendezésére szolgál. Devizás pénzeszközzel a Társaság nem rendelkezik. C./ Aktív idıbeli elhatárolások Elkülönítetten kell kimutatni a mérleg fordulónapja elıtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idıszakra számolandók el. F./ Kötelezettségek A zrt. sajátos helyzetébıl adódóan jellemzıen nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel. A rövidlejáratú kötelezettségek közé az alábbiak tartoznak: Ki nem egyenlített költségszámlák - Anyavállalattal kapcsolatos kötelezettségek - Kapcsolt vállalkozással kapcsolatos kötelezettségek - Egyéb vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek - Adóhivatallal kapcsolatos kötelezettségek - Önkormányzattal kapcsolatos kötelezettségek - Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek - Nyugdíjpénztárral kapcsolatos kötelezettségek A szállítókról analitikát kell vezeti, az analitikát havonta egyeztetni kell a fıkönyvi nyilvántartással. A devizára szóló számlákat a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon értékeljük, a banki teljesítés könyvelésekor keletkezı árfolyam különbözetet pedig pénzügyi mőveletek eredményeként számoljuk el árfolyamnyereség ill. árfolyamveszteségként. Az adóhatósággal, önkormányzattal szembeni kötelezettségek nyilvántartását az adónemekre elıírt adatszolgáltatási kötelezettség figyelembevételével évenként elkülönítve, adónemenként, évszámmal megjelölve kell vezetni. A jövedelmekkel kapcsolatos számlákat legalább negyedévente egyeztetni kell az analitikus, munkavállalónkénti nyilvántartással ill. a nyugdíjpénztárral. G./ Passzív idıbeli elhatárolások A passzív idıbeli elhatárolások tartalma: - Tárgyidıszakot érintı várható költségszámlák összege - Tárgyévben felmerült bevétel, mely a következı évet érinti 6

20 EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele Az Alapkezelı az általa végzett alapkezelési szolgáltatásért kapott alapkezelési díjakat számolja el értékesítés nettó árbevételeként. II. Aktivált saját teljesítmény Saját teljesítménye az Alapkezelınek nincs. III. Egyéb bevételek Minden, nem értékesítés nettó árbevételeként, pénzügyi vagy rendkívüli bevételként elszámolt bevétel. IV. Anyagjellegő ráfordítások Tartalma: a) Anyagköltség (irodai anyagok, fenntartási anyagok, stb.) b) Igénybe vett szolgáltatások (hírlap, szakkönyv, postai küldemények, telefon-fax költségek, karbantartási költségek, stb.) Ezen a soron kerül elszámolásra az alapok befektetési jegyeinek forgalmazásáért fizetett jutalék összege is. c) Egyéb szolgáltatások (BAMOSZ tagdíj, illetékek, engedélyezési díjak, számlavezetési díj, biztosítás, stb.). V. Személyi jellegő ráfordítások a) Bérköltség Az állományba tartozók bérköltsége b) Személyi jellegő egyéb kifizetések (nyugdíjpénztári támogatás, étkezési hozzájárulás, reprezentációs költségek, természetbeni juttatás, stb.) c) Bérjárulékok - Állományba tartozók nyugdíjbiztosítási járuléka, - Állományba tartozók egészségbiztosítási járuléka, - Egészségügyi hozzájárulás (tételes és százalékos), - Munkaadói járulék - Szakképzési hozzájárulás VI. Értékcsökkenési leírás - Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása. Amortizációs kulcs 50 %. - Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása. Amortizációs kulcs: irodai berendezések 14,5 %, számítástechnikai berendezések 33 %, személygépkocsi 20 % - Egyéb kis értékő tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenési leírása Ft egyedi értékő eszközök beszerzéskor egy összegben kerülnek elszámolásra. 7

21 A leírási módszer lineáris, negyedévente kerül elszámolásra. A leírási idı és a leírási módszer, az immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapján feltüntetésre kerül. VII. Egyéb ráfordítások - Önkormányzatokkal elszámolt adók és illetékek - Társasági adó - Különadó VIII. - IX. Pénzügyi mőveletek bevétele és ráfordítása - Betétek után kapott kamatok - Forgatási céllal vett értékpapírok árfolyamnyeresége és vesztesége 3. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó számszerő kiegészítések MÉRLEG A mérleg tételeinek tartalmát a hatályos számviteli törvény határozza meg, adatait ezer Ft-ban mutatja be. A. Befektetett eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása én: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása Nyitó Záró Növekedés Csökkenés Megnevezés érték érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök eft alatti eszközök Jármővek Befejezetlen beruházás Összesen

22 Az értékcsökkenési leírás alakulása Nyitó 2007 évi Záró Csökkenés Megnevezés érték leírás érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök eft alatti eszközök Jármővek Összesen Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása én: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása Nyitó Záró Növekedés Csökkenés Megnevezés érték érték eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök eft alatti eszközök Jármővek Befejezetlen beruházás Összesen Az értékcsökkenési leírás alakulása Nyitó érték 2008 évi leírás Záró érték Megnevezés Csökkenés eft eft eft eft I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Irodai berendezések, felszerelések Számítástechnikai eszközök eft alatti eszközök Jármővek Összesen

23 Megnevezés eft eft B. Forgóeszközök II. Követelések Belföldi vevıkövetelések Anyavállalattal szembeni követelések 0 0 Kétes követelések Kétes követelések utáni értékvesztés Egyéb követelések Társasági adó Különadó Iparőzési adó III. Értékpapírok Forgatási célú (FJ10NF02) beszerzési ár Értékvesztés könyv szerinti érték Névérték IV. Pénzeszközök Pénztár-számla (forint) 2 0 Elszámolási betétszámla Kamatozó betétszámla C. Aktív idıbeli elhatárolások Bankszámla kamata Értékpapír elhatárolt kamata Egyéb költség elhatárolása D. Saját tıke I. Jegyzett tıke Tulajdonos MKB Zrt Hányad (%) F. Kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Anya- és leányvállalatok Osztalék Egyéb kötelezettségek SZJA, járulékok Egyéb G. Passzív idıbeli elhatárolások Tárgyidıszaki bonusz, FEB - díj Bankköltség Letétkezelési díj elhatárolása - Anyavállalat Forgalmazói díj elhatárolása - Anyavállalat Telefon, számítástechnika díj - leányvállalat Könyvvizsgálati díj Egyéb

24 Saját tıke változása Elızı év Tárgyév Megnevezés 2007.XII.31. (e Ft) 2008.XII.31. (e Ft) b c e SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke (-) III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény 0 0 EREDMÉNYKIMUTATÁS Megnevezés EFt eft I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Alapkezelési díj Alapkezelési díj - anyavállalattal elszámolt összeg 0 0 III. Egyéb bevételek Egyéb bevételek anyavállalattal, leányvállalattal szembeni 0 0 IV. Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Irodaszer, papír, nyomtatvány, benzin, stb Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazási költségek Hírlap, folyóirat, szakkönyv Posta, telefon, fax költségek Távközlési díjak Szoftver követés, karbantartás Javítás, karbantartás költsége Anyavállalatnak fizetett befektetési jegyek forgalmazási díja, letétkezelıi díj Ingatlan, számítástechnika bérleti díj Egyéb Reklám, hirdetési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvédi, közjegyzıi díj Tanácsadói díj (BAWAG, KPMG) Oktatás, továbbképzés Ügyviteli szolgáltatás díja Személygépkocsi kezelési, parkolási, autópálya díj Egyéb szolgáltatások értéke BAMOSZ tagsági díj PSZÁF, KELER díjak Tızsdei díjak Biztosítási és egyéb díjak

25 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Létszám 2007: 7,25 fı teljes-; 2,33 fı részmunkaidı Létszám 2008: 8,75 fı teljes-; 3,42 fı részmunkaidı 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések Étkezési hozzájárulás Közlekedési hozzájárulás Foglalkoztatót terhelı táppénz 342 Jóléti költségek, támogatások Egészségügyi ellátás Önkéntes magán nyugdíjpénztári befizetés Egészségpénztár Természetbeni juttatás Természetbeni juttatás SZJA Cégautó utáni SZJA Bérjárulékok TB járulékok, munkaadói járulék, szakképzési hj, EHO VII. Egyéb ráfordítások Helyi adók Adójellegő ráfordítások (pótlék) Egyéb E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) Csökkentı tételek Értékcsökkenési leírás Iparőzési adó 100%-a Növelı tételek Értékcsökkenési leírás Ráfordításként elszámolt bírság Ráfordításként elszámolt értékvesztés Átvállalt kötelezettség (különadó alap növelı tétel) 576 Társasági adó alapja Számított adó (16%) Társasági adó fizetési kötelezettség Különadó alapja Számított adó (4%) Különadó fizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)

26 4. A pénzeszközök állományváltozása (eft) Eszközök Pénzeszközök pénztár bankbetétek Pénzeszközök év végi egyenlege Pénzeszközök elızı évi záró egyenlege Pénzeszközök állományváltozása Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, elhatárolások, bevételek és költségek bemutatása Kapcsolt vállalkozás MKB Bank Zrt. (kamatbevétel) MKB Üzemeltetési Kft. (anyagktg,postaktg,ingatlanbérl.díj, telefon,fax,számítástech.ktg.ek) MKB Euroleasing Autopark Zrt. (üzemanyag,gk.jav.,flottakezelés) Követelés Aktív Passzív Kötelezetts. elhatárolás elhatárolás Költség Bevétel eft eft eft eft eft eft Összesen Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és bérköltségének bemutatása Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Részmunkaidıben foglalkoztatottak Átlagos statisztikai létszám Bérköltség eft Személyi jellegő egyéb kifizetések eft Összesen eft 8, , Állományon kívüliek 0 0 Összesen 12,

27 7. Mérlegben nem szereplı tételek A partnerkockázat csökkentése érdekében az Alapkezelı az MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap javára a Sociate Generale-val un. ISDA master szerzıdést (ISDA master agreement) kötött, amely az International Swaps and Derivatives Association, Inc. nemzetközi szervezet által kidolgozott standard szerzıdés. Ezek szabályozzák a különbözı derivatív/származtatott ügyleteket, ill. tartalmazzák az azokra vonatkozó szabványosított, egységes nemzetközi szabályokat. Az Alapkezelı az ISDA szerzıdéshez kapcsolódóan ugyancsak aláírta a Sociate Generale-val un. Credit Support Annex-eket (CSA), amely szabályozza, az aláíró felek közötti derivatív/származékos ügyletekbıl eredı biztosítékokat. A szerzıdés szerint szükséges fedezetet (15,6 millió EUR) az Alapkezelı án bekérte a partnertıl. Az Alapkezelı az alap nevére un. margin (óvadéki biztosítékok fogadására szolgáló) számlát nyitott. Ezen a számlán történik a margin összegek fogadása, nyilvántartása. Az Alapkezelı fedezetet, betétként az MKB Bank Zrt.-nél helyezte el. A margin összege kamatozik, így a margin-t kapó félnek kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. A számla összege után az Alapkezelı EONIA alapú kamatot fizet. A fizetendı kamatot az elhelyezett betét kamata fedezi. 8. Konszolidáció A vállalkozáscsoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe az MKB Befektetési Alapkezelı zrt.-t, mint leányvállalatot bevonták, az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) készíti, a beszámoló az MKB Bank Zrt. székhelyén megtekinthetı. 9. Egyéb információk - A mérlegben, eredménykimutatásban újonnan felvett vagy összevont tétel nincs. - A Társaság nem alkalmazta a valós értékelést. - Határidıs, opciós ügyleteket a Társaság évben nem kötött. - Nincs hátrasorolt eszköz és kötelezettség. - Értékpapírral kapcsolatos értékvesztést a Társaság eft értékben számolt el, visszaírás évben nem volt. - Támogatási programban a Társaság nem vett részt. - A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendı összege nagyobb a kapott összegnél. - A Társaság vagyonkezeléssel nem foglalkozik, tevékenysége kizárólag befektetési alapok alapkezelési tevékenységébıl áll. - A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel nem rendelkezett, ilyen kötelezettségei nem voltak. - Rendkívüli bevétel évben nem volt, a rendkívüli ráfordításnak (576 eft átvállalt kötelezettség) adóhatása adóalap növelı tétel lévén nem volt évi könyvvizsgálat díja: eft + áfa - Kapcsolt vállalkozásokkal nem piaci feltételekkel kötött ügyletek nem voltak. - A Társaság a évi adózott eredményét osztalékként fizeti ki. 14

28 10. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A társaság vagyoni helyzetét jellemzı mutatók MUTATÓ Eladósodottsági mutató = Tıkeerısség = Kötelezettségek Saját tıke Saját tıke Mérlegfıösszeg ELİZİ ÉV 2007 (%) TÁRGYÉV 2008 (%) INDEX 338,61 218,43 0,65 18,94 23,44 1,24 A társaság pénzügyi helyzetét szemléltetı mutató Likviditási mutató = MUTATÓ Forgóeszközök Rövid lej. kötelezettség. ELİZİ ÉV 2007 (%) TÁRGYÉV 2008 (%) INDEX 150,88 188,52 1,25 A társaság jövedelmi helyzetét jellemzı mutatók MUTATÓ Tıkearányos jövedelmezıség = Árbevétel-arányos jövedelem. = Eszközarányos jövedelmez. = Tıkearányos osztalék = Adózott eredmény Saját tıke Adózott eredmény Nettó árbevétel Adózott eredmény Eszközök összesen Fizetendı osztalék Jegyzett tıke ELİZİ ÉV 2007 (%) TÁRGYÉV 2008 (%) INDEX 157,25 160,98 1,02 10,95 10,68 0,98 29,78 37,74 1,27 168,82 172,83 1,02 Budapest, május

29 Cash-flow kimutatás eft-ban Megnevezés I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/ Passzív idıbeli elhatárolások változása +/ Vevıkövetelések változása +/ Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/ Aktív idıbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 0 0 (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 kibocsátásának bevétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás +/- 0 0 IV. Pénzeszközök változása (I.+/- II. +/- III. sorok) +/

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben